İŞE GERİ DÖNÜŞ:
AVRUPA VE ORTA ASYA’DA (ECA) İSTİHDAM
İLE BİRLİKTE BÜYÜME
Omar Arias, Sektör Yöneticisi
Indhira Santos, Kıdemli Ekonomist
Dünya Bankası
Türkiye, Ocak 2014
BACK TO WORK: Growing with Jobs in Europe and Central Asia (ECA)
The World Bank
Avrupa ve Orta Asya’da istihdama ilişkin bir rapor
neden hazırlandı?
Büyüme ve istihdam olanaklarının oluşturulması: zayıf bir bağlantı
• Bölgede güçlü ekonomik büyüme ve reform varken, 2007 yılına
istihdam yaratmada nispeten zayıf bir performans görülmektedir
• Kriz süresince ciddi derecede iş kayıpları görülmüştür
• İstihdam olanakları oluşturma konusunda zayıf performans
sürmektedir ve işsizlik oranları oldukça yüksektir
Büyüme ve daha iyi yaşam standartları
• İstihdam (ve dolayısıyla ücretler), yurtiçi ekonomik büyüme ve
herkesin yaşam standartlarında iyileşme ile sürekli yoksulluğun
azaltılması arasındaki temel geçiş mekanizmasıdır
Avrupa ve Orta Asya’da İş Sorunu:
İstihdam ile Büyüme Nasıl Gerçekleşir?
8
50,000
7
45,000
6
40,000
5
35,000
4
30,000
3
25,000
2
20,000
1
15,000
0
10,000
-1
5,000
-2
Avrupa ve Orta Asya
ECA
Türkiye
Turkey
ReelGDP
GSYİH
(sol eksen)
Real
growth
(left axis)
Kaynak: Dünya Kalkınma Göstergeleri (WDI)
Latin Amerika ve
LAC
Karayipler
Doğu Asya ve Pasifik
EAP
Kişi başına büyüme reel GSYİH (sol
Real
GDP per capita growth (left axis)
eksen)
OECD
OECD(Avrupa)
(Europe)
OECD
OECD
(Non(Avrupa
harici)
0
Europe)
İstihdam
edilen kişi
başına GSYİH
eksen)
GDP
per person
employed
(right(sağ
axis)
Satın alma Gücü Paritesinde ABD Doları, 1990
Yıllık ortalama, yüzde cinsinden
2000’li yılların başında GSYİH ve üretkenlikte güçlü
büyüme
Reel GSYİH büyümesi ve işgücü üretkenliği (2000-2007)
Ancak kriz öncesinde kısıtlı istihdam olanakları yaratılmıştır
ve 2008-2010 yılları arasında ani düşüş görülmüştür (ancak
Türkiye’de tam tersi görülmüştür)
İstihdam büyümesi, 2000=100 (2000-2012)
150
140
130
120
110
100
90
80
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
ECA
LAC
EAP
OECD(Europe)
(Avrupa)
OECD
OECD(Non
(Avrupa
Harici)
OECD
Europe)
Kaynak: Yazarın, ILO ve Dünya Kalkınma Göstergeleri’ne dayalı hesaplamaları.
Notlar: ECA = Avrupa ve Orta Asya (Geçiş ekonomileri, ve Türkiye) ; LAC = Latin Amerika ve Karayipler; EAP = Doğu Asya ve Pasifik.
Türkiye
Turkey
Bölgede işgücü katılımı düşük ve işsizlik oranı
yüksektir
… diğer taraftan işsizlik, krizle birlikte
daha da kötüleşmiş olan yadsınamaz
bir problemdir.
Avrupa ve Orta Asya’daki katılım
oranları, orta gelirli bölgeler ve OECD
içindeki en düşük oranlardır…
İşsizlik Oranı (işgücünün %’si)
İşgücüne Katılım Oranı (Nüfusun %’si)
70
65
60
Yaşlı
çalışanların
İşgücüne
daha fazla
katılımı,
işgücünü %25
oranında
artırabilir
16
14
12
İşsizlik, gençler
arasında iki kat
veya daha fazla
oranda daha
yüksektir
10
8
55
6
50
4
45
2
0
40
Türkiye
Turkey
Avrupa
ECAve
Orta Asya
LatinLAC
Amerika Doğu
OECD
EAP Asya OECD
OECD
OECD
(Non
ve Karayipler ve Pasifik (Avrupa)
(Avrupa
harici)
(Europe)
Europe)
2007
2012
Avrupa
Doğu
OECD
OECD
ECAve Türkiye
Turkey Latin Amerika
LAC
EAP Asya OECD
OECD
Orta Asya
ve Karayipler ve Pasifik (Europe)
(Avrupa) (Avrupa
(Non harici)
Europe)
2007
2012
Notlar: ECA = Avrupa ve Orta Asya; LAC = Latin Amerika ve Karayipler; EAP = Doğu Asya ve Pasifik.
6
İki bağlamsal faktör:
(1) Geçiş uygulaması ve modernleimenin hızı
Orta gelirli ülkeler arasında en güçlü
reform kaydı…
… ve reformların uygulanma hızındaki
önemli varyasyonlar
İş Yapma Göstergesi (Sınır Açıklığı)
4.5
90
Geçiş Endeksi (Avrupa İmar ve Kalkınma
Bankası, 2012)
4
85
3.5
80
3
75
2.5
70
2
1.5
65
60
0.5
55
0
50
2006
2007
ECA
OECD (EU)
2008
2009
2010
2011
LAC
OECD (Non-EU)
2012
EAP
Turkey
2013
Estonia
Hungary
Slovak Republic
Poland
Latvia
Lithuania
Bulgaria
Croatia
Romania
Fyr Macedonia
Slovenia
Turkey
Albania
Georgia
Armenia
Mongolia
Kyrgyz Republic
Russian Federation
Moldova
Montenegro
Ukraine
Serbia
Kazakhstan
Bosnia and Herzegovina
Azerbaijan
Tajikistan
Uzbekistan
Belarus
Turkmenistan
1
Notlar: ECA = Avrupa ve Orta Asya; LAC = Latin Amerika ve Karayipler; EAP = Doğu Asya ve Pasifik.
İki bağlamsal faktör:
(2) Demografik yağının iş gücü üzerindeki etkisi
Avrupa ve Orta Asya Ülkeleri: 15+ nüfustaki değişiklik, 2010 - 2030 (%)
50
40
Yüzde
30
20
Daha yaşlı çalışanların
sayısı, şu nedenlerle
genç çalışan sayısından
fazla olacaktır:
Yaşlanma + Düşük
doğurganlık + Dışarı Göç
Daha genç ülkelerde
de demografik
baskılar
görülmektedir:
Dışarı Göç, genç
nüfusun fazlalığı ve
uzun vadede yaşlanma
10
-10
-20
Bulgaria
Ukraine
Georgia
Moldova, Republic of
Latvia
Lithuania
Belarus
Russian Federation
Croatia
Romania
Estonia
Bosnia and Herzegovina
Hungary
Poland
Serbia
Slovakia
Czech Republic
Slovenia
Macedonia, TFYR
Armenia
Montenegro
Albania
Azerbaijan
Kazakhstan
Turkey
Kyrgyzstan
Turkmenistan
Uzbekistan
Tajikistan
0
Kaynak: İşe Geri Dönüş: Avrupa ve Orta Asya’da İstihdam ile Birlikte Büyüme (2013).
Avrupa ve Orta Asya’daki İşlerin Düşünülmesi:
Çeşitli İş Sorunları
Çalışma Yaşındaki Nüfus
Reform Sürecindeki Aşamalar
Son Reformcular
Reforma ortada
Başlayanlar
Gelişmiş Reformcular
Genç nüfus
patlaması
Orta vadede
yaşlanma
Hızlı
yaşlanma
Azerbaycan, Kazakistan,
Kırgız Cumhuriyeti,
Tacikistan,Türkmenistan,
Özbekistan
Rusya Federasyonu
Belarus, Ukrayna
Arnavutluk, Kosova
Ermenistan, BosnaHersek, Hırvatistan,
EYC Makedonya,
Karadağ, Romanya,
Sırbistan
Gürcistan, Moldova
Türkiye
Çek Cumhuriyeti,
Estonya, Macaristan,
Polonya, Slovakya,
Slovenya
Bulgaristan,
Litvanya, Letonya
Avrupa ve Orta Asya’daki İş Sorunlarının Çözülmesi:
Üç politika hedefi
1
2
3
Sürekli Büyümenin Devam Ettirilmesi:
 Ekonomik iyileşmeye yönelik makro esasların sağlanması ve kriz
öncesi reform ivmesini tekrar yakalanması
Özel Sektör Öncülüğünde İstihdam Olanaklarının Yaratılmasını
Sağlayın:
 İş yaratılmasını ve genişletilmesinin sağlanması,
girişimcilikten istifade edilmesi
Çalışanların, İş için Hazırlanması:
 Modern iş yerine yönelik becerileri elde edilmeleri
için çalışanlara yardım edilmesi
 Caydırıcı önlemleri ve işgücü piyasasının önündeki
engelleri kaldırarak (kayıtlı) ücret ödenmesi
 Dahili işgücü hareketliliğinin önündeki engellerin
kaldırılması
Avrupa ve Orta Asya’daki İş Sorunlarının
Çözülmesi:
Politika kaldıraçları
Daha yüksek istihdam
düzeyleri
Beceriler
Çalışma teşvikleri ve
içerme
Dahili
hareketlilik
İş olanağı
yaratma
(Büyüme, çalışma
iklimi ve
girişimcilik)
Düşük istihdam oranları
Yüksek genç nüfus işsizliği
Özellikle kadınlar olmak üzere, yaşlı
çalışanların düşük işgücü katılımı
10
Sürekli Büyümenin Devam Ettirilmesi - Reformlar
Reformlar ve modernizasyon, uzun vadede üretkenlik ve istihdam
büyümesi arasında verimli bir döngü oluşturmaktadır
Reformcular, 1990’lı yıllarda daha iyi işler yapmıştır ve reformlar
da (gecikmeyle olsa da) buna cevap vermiştir.
80%
Hem işgücü üretkenliğinin hem de istihdamın arttığı her on yılda yılların yüzdesi
Türkiye:
1990’lar= %50
2000’ler= %42
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1990’lar
1990s
2000s
2000’ler
1990’lar
1990s
2000s
2000’ler
1990s
1990’lar
2000s
2000’ler
Polonya
Poland
FYRMakedonya
Macedonia
Belarus
Advanced
Reformers
Gelişmiş Reformcular
Intermediate
Reformers
Orta Düzey Reformcular
Son Reformcular
Late
Reformers
Both
andde
employment
increased
Hemlabor
işgücüproductivity
üretkenliği hem
istihdam artmıştır
Kaynak: İşe Geri Dönüş: Avrupa ve Orta Asya’da İstihdam ile Birlikte Büyüme (2013).
Özel Sektör Öncülüğünde İstihdam Olanaklarının Yaratılmasının Sağlanması
Özel sektördeki istihdam yaratma, modernleşmede gelişmiş
seviyede olanlar arasındaki iş tahribatını geride bırakmıştır
Türkiye
13.1
13.1
Polonya
12.2
10.4
7.4
6.6
7.0
6.0
6.1
4.5
percent
percent
3.5
4.1
3.3
2.1
1.8
4.9
2.8
5.7
4.7
3.4
4.0
1.5
0.1
0.4 0.2
-0.2
-2.3
-5.7
-5.1
-6.5
-5.5
-2.5
-2.7
-2.0
-2.2
-2.3
-3.2
-3.9
-5.6
-6.9
-8.5
-11.6
2005
2006
2007
2008
2009
İstihdam
Yaratma
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
İş Tahribatı
Kaynak: İşe Geri Dönüş: Avrupa ve Orta Asya’da İstihdam ile Birlikte Büyüme (2013).
Net İstihdam
Olanağı
Özel Sektör Öncülüğünde İstihdam Olanaklarının Yaratılmasının Sağlanması
“Super Star” firmaların (Ceylanlar) küçük bir kısmı, neredeyse
her yerde en fazla istihdam olanağını yaratmaktadır
2004-08 yılları arasındaki tüm firmaların ve oluşturulan
tüm istihdam olanaklarının yüzde olarak oranı
Share of Enteprises
Girişimlerin
Oranı
72
72
5.2
14
10
2.8
73
71
54
22
Oluşturulan
İstihdam
olanaklarının Oranı
Share
of Jobs
Created
1.1
2.6
Bulgaria
Czech
Bulgasistan Çek
Cumhur. Estonia
Estonya Poland
Polonya
Republic
Gelişmiş
Advanced
73
66
51
50
13
67
42
18
5.0
13
4.5
B&H
Bosna
Hersek Croatia
Hırvatistan
19
1.4
17
-0.3
Romania
Serbia
Romanya
Sırbistan
Orta
Düzey
Intermediate
Notlar: Her bir ülkenin üzerindeki rakamlar, bir yıldaki ortalama istihdam büyüme oranını göstermektedir.
Kaynak: İşe Geri Dönüş: Avrupa ve Orta Asya’da İstihdam ile Birlikte Büyüme (2013).
12
7.7
-1.0
Russia
Ukraine
Rusya
Ukrayna
En son
Late
Enabling Private Sector-led Job Creation -Entrepreneurship
Özel Sektör Öncülüğünde İstihdam Olanaklarının Yaratılmasının Sağlanması
Gelişmiş modernleştiriciler, girişimcilik potansiyelini daha fazla yeni
iş yaratmaya dönüştürmektedir
Serbest çalışmayı tercih eden, bu bağlamda adım atan ve fiilen bir iş kuran
çalışanların yüzdesi, 2010
90
84
78
80
76
70
62
60
50
50
%
43
41
40
30
20
34
26
27
18
17
20
19
17
10
-
Want-to-be entrepreneur,
Maaşlı çalışanlar arasında
among wage-employed
girişimci olmak isteyenler
Son reformcular
Late
reformer
Girişimci
isteyenler
Took
steps olmak
to open
a business,
Succeeded in opening a
Adım atanlar arasında iş kurma
arasından
bir
iş
kurmak
üzere
among want-to-be entrepreneur business, among those who took
konusunda başarılı olanlar
adım atanlar
steps
Orta düzeyli reformcu
Intermediate
reformer
Gelişmiş reformcu
Advanced
reformer
Kaynak: İşe Geri Dönüş: Avrupa ve Orta Asya’da İstihdam ile Birlikte Büyüme (2013).
Batı Avrupa
Western
Europe
Türkiye
Turkey
14
Çalışanların Yeni İşler için Hazırlanması - Beceriler
Gençler arasında “yeni ekonomi” becerilerine yönelik
artan talep; yaşlı çalışanlar arasında değer yitirme endişesi
70
Yeni Ekonomi
Becerileri
60
Rutin Bilişsel
50
El Becerileri
40
30
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Kaynak: Dünya Bankası personeli, İşgücü Anketi’ne dayanmaktadır.
2010
2002 Ortalama Beceri Yüzdelik Dilimi beceri dağılımı
2002 Ortalama Beceri Yüzdelik Dilimi beceri dağılımı
70
Çek Cumh., bir Kohort içinde doğan, 1955’ten önce
Çek Cumhuriyeti, bir Kohort içinde doğan,
1975-1984 yılları arasında
60
Yeni Ekonomi
Becerileri
50
El Becerileri
Rutin Bilişsel
40
30
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Çalışanların Yeni İşler için Hazırlanması - Beceriler
Ancak, eğitim ve beceri eğitim sistemlerinden
yetersiz yanıt alınmaktadır
Çok fazla genç, temel bilişsel becerilerde geride kalmaktadır
90
80
İşlevsel olarak okuma-yazma bilmeyen, 2009 yılı PISA okuma testinde
“seviye 2’nin altında” bir puan alan 15 yaşındaki kişilerin yüzdesi
70
60
50
40
30
20
10
Kyrgyz Republic
Azerbaijan
Kazakhstan
Albania
Montenegro
Bulgaria
Romania
Serbia
Russian Federation
Turkey
Lithuania
Czech Republic
Croatia
Slovak Republic
Slovenia
Latvia
Hungary
Poland
Estonia
Mexico
Chile
Austria
Israel
Luxembourg
Greece
Italy
France
Spain
Germany
United Kingdom
Belgium
Portugal
United States
Sweden
Ireland
Iceland
Switzerland
Denmark
Norway
New Zealand
Netherlands
0
ECA
Kaynak: OECD PISA 2009 verileri
OECD, non-ECA
Çalışanların Yeni İşler için Hazırlanması – Beceriler
Üniversite eğitiminin genişlemesi, yapılan yatırımı
telafi ediyor…
2000’lerde yüksek öğretim alanların ortalama ücretlerindeki olumlu farkın gelişimi,
Maaşlı çalışanlar, 25-64 yaş arası
Üniversite Eğitiminin Getirileri
100%
Üniversite return
eğitimine to
görecollege
getiri
average
90%
Başlangıç
değeri
initial
value
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
Kaynak: İşe Geri Dönüş: Avrupa ve Orta Asya’da İstihdam ile Birlikte Büyüme (2013).
TUR
HUN
POL
LTU
ROM
LVA
MKD
ALB
GEO
RUS
SVN
BGR
EST
CZE
ARM
TJK
KGZ
0%
Çalışanların Yeni İşler için Hazırlanması – Beceriler
…Tüm mezunlar aynı şekilde fayda sağlamamıştır
1000
Bulgaristan’da yüksek öğretim eğitim alanına göre elde edilen yaşam
boyu gelirlerin net (maliyeti) mevcut değeri (bin Leva, 2013)
900
En
aşağı %1010%
gelir incomes
Bottom
En
Yüksek
gelir
Top
10%%10
incomes
Ortalama
Average
800
700
600
500
400
300
200
100
0
-100
Education
Eğitim
management
Yönetimi
Pedagogy
Pedagoji
Law
Hukuk
Business
İşletme
administration
Economics
İktisat
Physics
Fizik
-200
Kaynak: İşe Geri Dönüş: Avrupa ve Orta Asya’da İstihdam ile Birlikte Büyüme (2013).
Mathematics
Matematik
Computer
Bilgisayar
science
Bilimleri
Electronics
Elektronik
Energy
Enerji
engineering
Mühendis
liği
Medicine
Tıp
Çalışanların Yeni İşler için Hazırlanması – Teşvikler ve engeller
“İşsizlik tuzağı”
Ortalama fiilen ödenen vergi oranı (brüt işgücü gelirinin yüzdesi),
2010
95
85
75
65
55
45
35
25
Ortalamawage
ücretliearner
Average
Lithuania
Slovenia
Latvia
Czech Republic
OECD Europe (non ECA)
Düşük ücretli/yarı zamanlı
OECD non Europe
Serbia
NMS, ECA
Poland
FYR Macedonia
Montenegro
Western Balkans
Hungary
Bulgaria
Estonia
BIH-Rep Srpska
Romania
BIH-Federation
Slovak Republic
15
Turkey
Brüt işgücü gelirinin yüzdesi, 2010
Düşük ücretli ve/veya ikinci ücretliler, genellikle, işgücüne katılım ve
kayıtlı istihdama ilişkin ciddi caydırıcı uygulamalarla karşılaşmaktadır
Low-wage/part-time
earner
ücretli
Not: Kişisel gelir vergisi, sosyal güvenlik primleri ile vergilendirilen ve faal olmama durumunda kayıtlı istihdama geçerken kaybedilen sosyal yardımlar olan
brüt gelirin yüzdesi.
Kaynak: OECD ve Dünya Bankası hesaplamaları.
Bazı gruplar, çalışma konusunda fazladan engellerle
karşılaşmaktadır
Hizmetlere
erişim:
çocuk
bakımı
Beceriler
Coğrafik
hareketlilik
Kadınlar, gençler, yaşlı
çalışanlar ve etnik
azınlıklar genellikle
birden fazla
dezavantajla
karşılaşmaktadır.
Davranışlar
ve
toplumsal
normlar
İş düzenlemeleri
ve çalışma
koşulları
Üretken
girdilere,
bilgilere ve
ağlara
erişim
Çalışanların Yeni İşler için Hazırlanması – Teşvikler ve engeller
Özellikle çocuk sahibi oldukları yıllarda olmak üzere
kadınlar işgücü piyasasına her yerde daha az
100
katılmaktadır
Avrupa ve Orta Asya ortalamaları
90
İşgücüne Katılım (%)
80
70
60
50
40
30
20
10
0
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
Males
Erkekler
Kaynak: İşe Geri Dönüş: Avrupa ve Orta Asya’da İstihdam ile Birlikte Büyüme (2013).
40-44
Females
Kadınlar
45-49
50-54
55-59
60-64
Çalışanların Yeni İşler için Hazırlanması – Teşvikler ve engeller
yüksek
high
Sosyal korunma, çalışma teşvikleri ve engellerinin işgücü katılımına
ve kayıtlı istihdama göre yeniden dengelenmesi
low
disincentives
Düşük
caydırıcılar
high barriers
high disincentives
Yüksek
caydırıcılar
high barriers
Yüksek
engeller
TUR
Yüksek engeller
HUN
RUS
ITA
LVA
LUX
BGR
KAZ
ARM
ESP
PRT
ENGELLER
AZE
GEO
SRB
LTU
DEU
CZE HRV
SWE
EST
GRC
SVK MKD
FIN
ALB
NOR
KGZ
DNK
ISL
NLD
low
Düşük
Düşük
caydırıcılar
low
disincentives
low engeller
barriers
Düşük
-1
low
Düşük
MDA
IRLPOL
BLR
MNE
UKR
SVN
ROM
BIH
AUT
BEL
Yüksek
caydırıcılar
high disincentives
Düşük
lowengeller
barriers
GBR
-1/2 s.d.
mean
+1/2 s.d.
CAYDIRICILAR
DISINCENTIVES
SosyalProtection
Koruma Endeksi
Social
Index
Kırmızı
Orta
Yeşil
Yüksek
RED Middle
GREEN
High
Mavi
Düşük
BLUE
Low
Kaynak: İşe Geri Dönüş: Avrupa ve Orta Asya’da İstihdam ile Birlikte Büyüme (2013).
+1
yüksekhigh
Çalışanların Yeni İşler için Hazırlanması – İşgücü Hareketliliği
Birçok çalışan, yüksek istihdam yaratma potansiyeli
olan yerlere gidememektedir
70%
60%
Percentage
Son 20 yılofiçerisinde
adult (18+)farklı
population
bir şehre
who moved
taşınantoyetişkin
a different
(18+)
city innüfusun
the last 20
yüzdesi
years
50%
40%
30%
20%
10%
France
Great Britain
Kyrgyzstan
Turkey
Sweden
Estonia
Germany
Albania
Kazakhstan
Georgia
Latvia
Croatia
Armenia
Romania
Azerbaijan
Lithuania
Belarus
Slovenia
Russia
Slovakia
Bosnia
Serbia
Ukraine
Tajikistan
Moldova
Bulgaria
Kosovo
Czech Republic
Hungary
Montenegro
Poland
FYR Macedonia
Italy
Uzbekistan
0%
Kaynak: İşe Geri Dönüş: Avrupa ve Orta Asya’da İstihdam ile Birlikte Büyüme (2013).
Çalışanların Yeni İşler için Hazırlanması – İşgücü Hareketliliği
ve bu akımların önemli bir kısmı toplaşıma
(aglomerasyon) neden olmamaktadır
Tüm hareketlilikler arasındaki hareketlilik türlerinin dağılımı
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
ABEU11
11
SEEDoğu
Güney
Avrupa
Middle-income
CIS
Bağımsız D.T. Low-income
Bağımsız D.T.
CIS
Orta Gelir
Düşük Gelir
Şehir-Şehir
Urban-Urban
Kırsal-Şehir
Rural-Urban
Kaynak: İşe Geri Dönüş: Avrupa ve Orta Asya’da İstihdam ile Birlikte Büyüme (2013).
Turkey
Türkiye
Şehir-Kırsal
Urban-Rural
Poland
Polonya
Western
BatıEurope
Avrupa
Kırsal-Kırsal
Rural-Rural
Çalışanların Yeni İşler için Hazırlanması – İşgücü Hareketliliği
Düşük dahili işgücü hareketliliği, ekonomik maliyetlere
neden olmaktadır
Ülke içerisinde büyük (uzamsal)
üretkenlik farklılıkları…
… ve işsizlik oranlarındaki uzamsal farlılıkları
arbitraj yapmak için yararlanılamayan fırsat
Bölgeler arasındaki üretkenlik varyasyonunun katsayısı
(Brüt Katma Değer/çalışan), %, 2009
AB Üye Devletleri’nin işgücü hareketliliği ve işsizlik oranları,
1995-2006
Denmark
Spain
Italy
Austria
Sweden
France
Finland
Germany
Hungary
Belgium
Netherlands
Portugal
Greece
Czech Republic
Poland
Slovakia
Bulgaria
United Kingdom
Romania
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
Kaynak: İşe Geri Dönüş: Avrupa ve Orta Asya’da İstihdam ile Birlikte Büyüme (2013).
Hareketlilik
oranı
Çeşitli iş merkezli politika gündeminin temel unsurları
• Genel hedef
– Büyüme ve toplumsal modelin çalışma-toplumsal korunma
ayaklarını yeniden dengelerken, politika önceliklerini de
aşağıdakilere göre ayarlamak:
• Geçiş (modernizasyon) uygulaması – Sabit giriş/çıkışa
olanak sağlamak ve işleri büyütme ve istihdam yaratma
konusunda yüksek potansiyeli olan işlere yönelik
kolaylaştırıcı bir ortam yaratmak ve diğerleri için de
“çabuk yanıl, ucuza yanıl”ı sağlamak için reformların,
ekonomik entegrasyonun ve çeşitliliğin geliştirilmesi
• Yaşlanma ve demografik zorunluluklar – daha uzun ve
daha üretken çalışma hayatının ve işgücü piyasasına
dahil olmanın teşvik edilmesi ve sağlanması
26
Çeşitli iş merkezli politika gündeminin temel
unsurları - sıralama
• Kısa ve uzun vadeli politikaların kombinasyonu
– Kısa vadeli:
• Ekonomik iyileşmeye yönelik esasları sağlamak üzere
makro/parasal politika
– Daha uzun vadeli:
• Superstar firmaların büyütülmesi – iş büyütmenin ve
girişimciliğin önündeki engellerin kaldırılması
• Çalışanların daha uyumlu hale getirilmesi – Genel beceriler ve
piyasa güdümlü, yaşam boyu öğrenme
• (Kayıtlı) Çalışma ücretinin ödenmesi – Çalışmanın önündeki
caydırıcıların ve engellerin kaldırılması
• Çalışanların daha hareketli hale getirilmesi – İşgücü
hareketliliğinin önündeki engellerin kaldırılması
27
Çeşitli iş merkezli politika gündeminin temel
unsurları – Öncelik verme
• Çalışma iklimi, işgücü piyasası ve kamu sektörü reformu
– Son modernleştiricilerin, üretken bir çeşitlilik için kamu sektörü yeniden
yapılanmasına ve birinci nesil çalışma iklimi reformlarına odaklanması
gerekirken; gelişmiş modernleştiriciler inovasyon ve girişimcilik için ikinci nesil
çalışma iklimi reformlarını takip etmelidir.
• Beceriler
– Tüm ülkeler, gençler arasındaki güçlü genel beceri temellerine odaklanacaktır
ve ayrıca, yaşlanmakta olan ülkelerin yetişkin eğitim sistemlerini ve piyasa
güdümlü, yaşam boyu öğrenme ve iş başı eğitimi modernize etmeleri
gerekmektedir.
• Teşvikler ve engeller
– Yaşlanmakta olan ülkeler, emeklilik sisteminden kaynaklanan caydırıcı
uygulamaları en aza indirmeye odaklanmalıdır ve genç ülkeler de, kayıtlı
çalışma ücretini ödemek ve akıllı aktivasyon politikaları yapmak üzere vergi ve
sosyal yardım sistemlerinde reform yapmaya odaklanmalıdır.
• Dahili hareketlilik
– Tüm ülkeler idari gereklilikler ve gelişmemiş konut piyasaları ile ilişkili olan
engelleri kaldırmaya odaklanmalıdır ve ayrıca, yaşlanmakta olan ülkelerin,
piyasa ihtiyaçlarını karşılayabilmek için daha zekice göç politikalarına ihtiyacı
vardır.
28
BACK TO WORK:
AVRUPA VE ORTA ASYA’DA (ECA)
İSTİHDAM İLE BİRLİKTE BÜYÜME
Teşekkürler!
[email protected]
Download

Sunumu - Betam