Millî Savunma Bakanlığında
Pardus Kullanımı
1/32
Takdim Planı
* MSB’de Pardus’un Tarihçesi
* MSB’de Pardus’un Gelişimi ve Kullanımı
* Pardus Kurumsal Sürüm - 1’in
İşletiminde Tespit Edilen Eksiklikler
* Pardus Kurumsal Sürüm - 2012’ye Geçiş
Kapsamında Kazanılan Yetenekler
* Pardus’a İlişkin Planlanan Faaliyetler
2/32
MSB’de Pardus’un Tarihçesi
Millî
merkez
kapsayan,
devreler
Savunma
Bakanlığı
taşra
teşkilatını
ve
uçtan
üzerinde
uca
ve
kiralık
kriptolu
olarak tesis edilen geniş alan
ağında, Linux temelli olan, millî
dağıtım
Pardus
sistemi
İşletim
oluşturulan,
Sistemi
kullanılmaktadır.
3/32
3/36
MSB’de Pardus’un Tarihçesi
2003
Başbakanlık tarafından millî bir işletim
geliştirilmesi için TÜBİTAK’a görev verilmesi
2006
TÜBİTAK tarafından hazırlanan Linux tabanlı Pardus
2007 işletim sisteminin millî dağıtım olarak olarak
hizmete sunulması
2007
Pardus Kurumsal Sürüm-1’in MSB’de deneme kullanım
çalışmalarına başlanması
06 Temmuz
2009
Pardus Kurumsal Sürüm-1’in, MSB Ağında toplam 587
birimde tesis edilerek, merkezde ve uçlarda kullanılmaya
başlanması
09 Ekim
2012
MSB Ağında Pardus Kurumsal Sürüm-2012’ye geçiş
başlangıcı
Haziran
2014
MSB Ağında etkin bir biçimde kullanılmaya devam
edilmesi
sistemi
4/32
MSB’de Pardus’un Gelişimi ve Kullanımı
Millî Savunma Bakanlığı merkez ve taşra
teşkilâtında, Askeralma, Seferberlik, Personel
işlemlerinin etkin, verimli, güvenli, kesintisiz ve
maliyet etkin olarak yerine getirilebilmesi
maksadıyla, Millî Savunma Bakanlığı Ağının
kurulumuna yönelik proje çalışmalarına 2005
yılında başlanmış, 2007 yılında donanım
altyapısı kurulmuş ve Temmuz 2009’da ise Millî
Savunma Bakanlığı Bilgi Sistemi (MBS) canlı
olarak hizmete alınmıştır.
5/32
MSB’de Pardus’un Gelişimi ve Kullanımı
* MSB Ağında kullanılacak işletim sisteminin
belirlenmesine yönelik olarak proje aşamasında
yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda:
- Millî
sağlaması,
ekonomiye
ve
istihdama
katkı
- Millî dağıtım olması,
- Ulusal
ihtiyaçlar
doğrultusunda
geliştirilebilir ve daha güvenli olması,
- Sahip olma ve idame maliyetinin düşük
olması,
6/32
MSB’de Pardus’un Gelişimi ve Kullanımı
- Donanım gereksiniminin daha düşük
olması nedenleriyle, Pardus İşletim Sisteminin
kullanımına karar verilmiştir.
* Sonuç olarak, TÜBİTAK UEKAE ile Temmuz
2007 yılında imzalanan protokol ile Millî
Savunma Bakanlığı Ağında kullanılan bilişim
cihazlarında Pardus İşletim Sistemi kurulumu
çalışmalarına başlanmıştır.
7/32
MSB’de Pardus’un Gelişimi ve Kullanımı
Bu kapsamda:
* Pardus 2007 sürümü temel alınarak geliştirilen
Pardus Kurumsal-1 sürümü, kamu kurumları arasında
ilk kez MSB için özel olarak geliştirilerek MSB Ağı’nda
test amaçlı olarak kurulmuş,
* Pardus Kurumsal-1 sürümü ile, 06 Temmuz 2009
itibariyle MSB bağlısı 587 birimde, 600 sunucu, 5700
ince istemci ve 1800 yazıcı ile canlı kullanıma
başlanmış,
* Kurumsal ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirme
faaliyetine devam edilmiş ve Ekim 2012 ayı içerisinde
MSB Ağında Pardus Kurumsal Sürüm-2012’ye geçiş
sağlanmıştır.
8/32
MSB’de Pardus’un Gelişimi ve Kullanımı
* Pardus
servisler:
Kurumsal-1
sürümünde
çalışan
başlıca
- Terminal Sunucu,
- Dosya Sistemi Sunucusu (NFS Server),
- FTP Sunucusu (VSFTPD Server),
- E-Posta Sunucusu (DOVECOT POP3 Server /
Postfix SMTP Server),
- PiSi Paket Sunucusu,
- Dizin sunucusu (OpenLDAP Server),
- Web Sunucusu (Apache Server)’dur.
9/32
MSB’de Pardus’un Gelişimi ve Kullanımı
* Pardus’un Desteklediği Programlama Dilleri:
- C, C++, Objective-C,
- Java, Perl,
- Python,
- Ruby,
- Pascal,
- C# / Mono’dur.
10/32
Pardus Kurumsal Sürüm-1’in İşletiminde
Tespit Edilen Eksiklikler
* 2009-2012
yılları
arasında
canlı
olarak
kullanılan Pardus Kurumsal-1’de tespit edilen
eksiklikler aşağıdadır.
- Parola girişi ve değişikliğinin yapıldığı
uygulamanın
Türkçe
desteklememesinden
karakter
dolayı
setini
Türkçe
(UTF-8)
karakter
kullanılamıyordu.
11/32
Pardus Kurumsal Sürüm-1’in İşletiminde
Tespit Edilen Eksiklikler
- Yazıcıların kapatıp açılması durumunda
yazıcı sunucusunda yaşanan sorundan dolayı
yazıcılar, mesai sonrası kapatılamıyordu.
- İşletim sistemi çekirdeği eski olduğundan,
tedarik edilecek yeni sunucu ve ince istemcilere
uyum sorunları yaşanmaktaydı.
12/32
Pardus Kurumsal Sürüm-1’in İşletiminde
Tespit Edilen Eksiklikler
- Yedekleme yazılımına ait ajan yazılımlar
Pardus’ta
stabil
olarak
çalıştırılamadığından
yedekleme sağlıklı yapılamıyordu.
- Yaygın
olarak
kullanılan
yedekleme
yazılımları (örnek; HP OpenView Data Protector
gibi) ve VTYS (örnek; Oracle gibi) üreticileri
tarafından
Pardus’a
resmî
olarak
destek
verilmemekteydi.
13/32
Pardus Kurumsal Sürüm-1’in İşletiminde
Tespit Edilen Eksiklikler
- Dizin sunucuda, MSB hiyerarşik adres
defteri
oluşturulamadığından
e-Posta
istemci adres defteri listelenememekteydi.
14/32
Pardus Kurumsal Sürüm-1’in İşletiminde
Tespit Edilen Eksiklikler
Sorun Başlığı
OpenOffice,
Firefox, KMail
Sorunları
Sorun Türü
Yaşanan Sorun
OpenOffice
Uygulama arayüzü açılmamakta,
arka planda askıda kalmaktaydı.
Firefox
Firefox
uygulama
arayüzü
açılmamakta, arka planda askıda
kalmaktaydı.
KMail
- Mailbox klasöründe yetki sorunları
oluştuğundan
KMail
uygulama
arayüzü açılmamaktaydı.
- KMail uygulamasına LDAP hesabı
ile giriş yapılamamaktaydı.
15/32
Pardus Kurumsal Sürüm-1’in İşletiminde
Tespit Edilen Eksiklikler
Sorun Başlığı
Sorun Türü
Yaşanan Sorun
Pardus Parola
Sorunu
OpenLDAP
Servisi
Değiştirilen parola
yapılamamaktaydı.
Cups Yazdırma
Servisi
Yazıcı
güç
düğmesinden
kapatıldığında
yazıcı
sunucusunda
(cups)
yazıcı
durumu
normal
olarak
“durduruldu”
olarak
algılanmakta,
yazıcı
tekrar
açıldığında
ise
yazıcı
sunucusunda yazıcının durumu
halen
“durduruldu”
olarak
algılandığından bu yazıcı hizmet
dışı kalmaktaydı.
Yazıcı Sorunları
ile
giriş
16/32
Pardus Kurumsal Sürüm- 2012’ye Geçiş
Kapsamında Kazanılan Yetenekler
* TÜBİTAK-ULAKBİM ile yapılan “Pardus
İşletim Sistemi Bakım, İdame ve Yazılım
Geliştirme Hizmeti“ Sözleşmesi ile yukarıda söz
edilen eksiklikler giderilmiş ve aşağıda ifade
edilen yetenekler kazanılmıştır:
- MSB merkez ve taşra teşkilatında bulunan
tüm sunucularında Pardus Kurumsal Sürüm2012’ye merkezî ve kademeli olarak geçiş
yapılmıştır.
17/32
Pardus Kurumsal Sürüm- 2012’ye Geçiş
Kapsamında Kazanılan Yetenekler
- İnce istemcilerde akıllı kart kullanılması
imkanı
kazandırılmış,
ince
istemci
kullanıcılarının Pardus uyumlu akıllı kartları ile
oturum açması, hazırlamış oldukları e-Posta
mesajları ile dokümanları e-İmzalı olarak
imzalamalarına
ve
şifrelemelerine
imkan
sağlanmıştır.
- Kullanıcı bazında USB portlarının merkezî
olarak kontrolü,
- Kullanıcı “home directory”lerine yönelik
kota uygulamasına imkan sağlanmıştır.
18/32
Pardus Kurumsal Sürüm- 2012’ye Geçiş
Kapsamında Kazanılan Yetenekler
- Açık Kaynak Kodlu Log Analyzer yazılımı
ile Pardus sunuculardaki:
.
Oturum Açma Logu,
.
Print Logu,
.
USB Disk Hareket Logları,
.
Mail Logları ve
.
Sistem dosyalarına ilişkin değişim
loglarının
merkeze
gönderilmesi
ve
izlenebilmesi imkan ve kabiliyeti kazanılmıştır.
19/32
Pardus Kurumsal Sürüm- 2012’ye Geçiş
Kapsamında Kazanılan Yetenekler
- Yine Açık Kaynak Kodlu Nagios yazılımı ile
Pardus sunucuların:
.
Disk,
.
RAM,
.
İşlemci,
.
Sunucu ağ kapasite kullanımı,
.
Swap
alanı
kullanımları
vs.
izlenebilmekte ve sorunlara etkin şekilde
müdahale imkanı sağlanmaktadır.
20/32
Pardus Kurumsal Sürüm- 2012’ye Geçiş
Kapsamında Kazanılan Yetenekler
* Pardus üzerinde çalışan web tarayıcı, e-posta
istemci ve ofis yazılımlarındaki menü, alt menü
ve diyalog pencerelerindeki ifadeler ile ofis
yazılımı
yardım
dosyalarının
içeriği
Türkçeleştirilmiştir.
* LibreOffice’de Askerî Yazı Tipi olan Arial yazı
tipi ve TL simge desteği sağlanmıştır.
* İhtiyaç duyulan yaygın donanımlar (webcam,
tarayıcı,
yazıcı)
için
sürücü
desteği
sağlanmıştır.
21/32
Pardus Kurumsal Sürüm- 2012’ye Geçiş
Kapsamında Kazanılan Yetenekler
* MSB Ağında sunucu ve kullanıcı yönetimi,
USB portlarının kontrolü, işletim sisteminin
güncellenmesi
vb.
ihtiyaçlar
halihazırda
scriptlerle yürütülmekteydi, bu durum ise
sistem yönetimini, sistemin kontrol ve takibini
zorlaştırmaktaydı.
22/32
Pardus Kurumsal Sürüm- 2012’ye Geçiş
Kapsamında Kazanılan Yetenekler
* Söz konusu sorunları gidermek ve sistem
yönetimini daha etkin yapabilmek maksadıyla,
TÜBİTAK ULAKBİM tarafından, öncelikle MSB
özelindeki ihtiyaçlar doğrultusunda, daha sonra ise
tüm kamu kurumlarında kullanabilecek bir yapıda
Lider-Ahenk
Kurumsal
Kullanıcı
Yönetim
Uygulaması geliştirilmiştir.
* Lider-Ahenk
Kurumsal
Kullanıcı
Yönetim
Uygulamasının Temmuz 2014’de MSB’de kuruluma
ve test çalışmalarına başlanacaktır.
23/32
Pardus Kurumsal Sürüm- 2012’ye Geçiş
Kapsamında Kazanılan Yetenekler
* Lider-Ahenk Kurumsal
Uygulaması’na geçiş ile:
Kullanıcı
Yönetim
- Son kullanıcı cihazlarında (ince istemci,
masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar) USB
portlarının
yönetimi
daha
etkin
olarak
sağlanacak,
- Sisteme
kayıtlı
olan
yönetilebilmesi sağlanacak,
kullanıcıların
24/32
Pardus Kurumsal Sürüm- 2012’ye Geçiş
Kapsamında Kazanılan Yetenekler
- Son kullanıcı
sisteminde:
ve
sunucu
işletim
.
Yaşanan sorunlara yönelik uzaktan
etkin müdahale imkanı elde edilecek,
.
İhtiyaç duyulan bug fix ve security
güncellemelerin (update’lerin) daha etkin
yapılabilmesi sağlanmış olacaktır.
25/32
Pardus Kurumsal Sürüm- 2012’ye Geçiş
Kapsamında Kazanılan Yetenekler
* Pardus Kurumsal - 2012 sürümü üzerinde
başlıca; Terminal, FTP, e-Posta, Dizin, WEB,
Dosya, DNS, NTP sunucu servisleri hizmet
vermektedir.
* Kullanıcı
ortamında
(ince
kullanılan başlıca uygulamalar ise:
istemcide)
- Masaüstü Ortamı (LXDE),
- Ofis Yazılımı (LibreOffice),
- e-posta İstemcisi (Icedove),
26/32
Pardus Kurumsal Sürüm- 2012’ye Geçiş
Kapsamında Kazanılan Yetenekler
- Web Tarayıcı (Iceweasel, Midori),
- Dosya Yöneticisi (PCManFM),
- PDF Okuyucu (Evince)
- Düz Metin Düzenleyicisi (LeafPad),
- Hesap Makinesi (Galculator),
- Resim Görüntüleyici (GpicView)
- Arşiv Yöneticisi (Xarchiver)’dir.
27/32
Pardus Kurumsal Sürüm- 2012’ye Geçiş
Kapsamında Kazanılan Yetenekler
* Pardus Kurumsal - 2012 sürümü, donanım
konusunda cimri olup, düşük profile sahip ince
istemci ve sunucu donanımlarda kabul edilebilir
performans ile halihazırda hizmet vermektedir.
* Linux tabanlı olmayan işletim sistemlerinin,
aynı donanımlar üzerinde, mevcut koşullarda,
performans yönünden aynı noktada olmadığı
olduğu gözlemlenmiştir.
28/32
Pardus Kurumsal Sürüm- 2012’ye Geçiş
Kapsamında Kazanılan Yetenekler
* 10 kullanıcının bağlı olduğu bir sistemde kabul
edilebilir performans için minimum donanım değerleri
aşağıdaki gibidir.
İşletim Sistemi
Sunucu
İnce İstemci
İşlemci
RAM
İşlemci
RAM
Pardus Kurumsal
2012 Sürüm
Dual Core
2,8 GHz
3 GB
Tek çekirdek
800 MHz
64 MB
Linux Tabanlı
Olmayan İşletim
Sistemi
Quad Core
2,9 GHz
4 GB
Tek çekirdek
800 MHz
128 MB
29/32
Pardus’a İlişkin Planlanan Faaliyetler
* MSB Ağında Openstack uygulaması ile Pardus
işletim sisteminin sanallaştırılması,
* İnternet Ağında Pardus İşletim sistemine göç
edilmesi planlanmaktadır.
30/32
Pardus
Yüksek
Lisans
Doktora
ve
Devamı
Üniversite
İlk ve Orta Öğretim
31/32
Millî Savunma Bakanlığında
Pardus Kullanımı
32/32
Download

Pardus Kurumsal Sürüm