T.C Sağ. Bak. Tepecik Eğt. ve Arşt.
Hastanesi
Dr Korhan Akgül
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Abdomene Genel Bakış
Karın duvarı
Abdominal Organlar
Genitoüriner Sistem
Böbrek
Üreter
Mesane
Prostat
Üretra
Semina Veziküller
Skrotum
Sürrenaller
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Cilt
Superficial fasya
Cilt altı yağ dokusu
Kaslar ve apenorozları
Extraperitoneal yağ dokusu
Periton oluşturur.
Linea
alba
R Abdominis
Sol Kolik
Flexure
mid
e
Dalak
AC
AC
Š
Retroperiton
-abdomen
-Pelvis
Š
Š
Š
Anterior pararenal alan
Perirenal alan
Posterior pararenal alan
Š
Š
Š
Š
Š
Š
L1-L4
Sağ böbrek biraz daha aşağıda
Her iki böbrek öne doğru 30 açı
Her nefes alışverişte 1-2 cm yer değiştirir
Ortalama 11cm
İki böbrek logutidinal uzunluk farkı 1,5 cm
normal
Š
Š
Š
Š
Korteks
Bertini kolumn
Medulla
Papilla
Coronal T1W MRG
renal korteks orta
yoğunluktaki sinyalde
medullar piramidler
düşük yoğunluklu
sinyalde renal sinüs
yağ dokusu yüksek
yoğunluklu sinyalde
CT:Kontrast sonrası 40 sn
Renak korteks çok iyi kontrastlanmış medula daha az
Aorta ve dalları homojen biçimde kontrastlanmış
RENAL
PİRAMİD
KC
PSOAS
RENAL SİNÜS
Renal Sinüs
Safra Kesesi
Renal V
İVC
Mİde
KC
Dalak
İnen
kolon
Quadratus L
Mide
Dalak
Splenil a v
Pankreas
T Kolon
İnce
Barsaklar
T Kolon
Duedenum
Renal a v
Üreter
Quadratus L
Psoas
MR venogram Koronal plan
Kortikomedüler faz
Š
Š
Š
Š
Š
Š
22-30 cm uzunluğunda
1 cm kalınlığında
PUJ
Sakro iliak eklam düzeyinde common iliakı
çaprazlar
İschial kemik
VUJ trigonda mesaneye girer
Š
Š
Š
Mesane inferiorunda
Genişliği 4,5cm
Uzunluk 3,5cm
Š
Š
Š
Prostat posteriorunda
Uzunluk 6cm
Genişlik 2 cm
Š
Prostat ve sv gösteren güzel bir bt bul
1
2
Ürogenita
l diafram
Š
Endokoil prostat mr
Longutidunal
Longutidunal
Transvers
Longutidun
al
Download

T.C Sağ. Bak. Tepecik Eğt. ve Arşt. Hastanesi Dr Korhan Akgül