T.C.
GELİR iu,lnnsi uaşraNr,ıĞr
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
Destek Hizmetleri Grup Müdürlüğü
ğdari ve Mali İşler Müdürlüğüf
Sayı : 527907821394.01. 18
Konu: Personel Taşımacılığı Tamimi
,_
i i*.i,,_
,**,"i ftlİ
israNnul vERGi n,tinnsi BAşKAI\LIĞI ravriMr,ERi
SERİ No:
iıinin;;;.;-;;;;
\-*--
B
SIRA No:
\
3!_
,-;; ";;, ;#:,]},",r,ı
ıstanbuı
veya ekonomik
nedenlerden dolayı çoğunlukla çalıştıkları hizmet birimlerine yakın b<llgelerde ikamet edememeleri,
çalışanlanmızın işe geliş ve gidişlerinde zorluklar yaşanmu.r.ru r.t.p olabilmektedir.
Bakanlığımz / personellerimizin ulaşım ihtiyacının sağlanmasına yardımcı olmak iızere bütçe
olanakları doğrultusunda personel taşıma hizmeti için Başkanlığımıza her yıl belirli sayıda servis aracı
için yetki vermektedir.
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı olarak, idaremize verilen yetki ve bütçe olanakları doğrultusunda,
hizmetten miimkün olduğunca fazla personelin faydalanmasınl sağlamak ve servis hizmetİnin mevcut
imkdnlar doğrultusunda konforlu hale getirilmesi hedefl enmekiedir.
BütÇe imkanlannın verimli olarak kullanılabilmesi için ttim çalışanlanmızrn idaremize yardımcı
olması ve doğru bil giyi zamanında ulaştırması gerekmektedir.
Servisten Yararlanan personellerimizin ihtiyaçlarını verimli olarak karşılayabilmesi, hizmet
kalitesinin artırılabilmesi ve hizmet standardının sağlanabilmesi amacıyla, ekte-yer alan ktırallar
doğrultusunda personel servis hizmeti verilecektir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
M
EKLER:
EK-l.Hizmet Kuralları Standartları (5 Sayfa)
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Adres: Adnan Menderes Bulvarı No:56 Fatih/isTANBUL
Tel (0 2l2) 453 82 00 (8855-8856) Faks: (0 2l2) 523 60 66 Elektronik ag:www.ivdb.gov.tı
Ayrıntılı bilgi için irtibat: Gürkan TAŞKIRAN Servis Şefi
e-mail : [email protected]
sERVıs ARAçLARıNDAN vARARLANAcAK eERSoNEı_ içiı.ı UvULMAsı GEREKEN
KURALLAR
o
TANlMLAR;
Servis Aracı : Personet taşıma işinde ku|lanılan kanun, yönetmelik ve idarece yapılan ihale
şartnamesine uygun olan araçları,
. Güzergöh
: personellerin işe geliş ve gidişlerini sağlanması amacıyla hizmet birimlerinde
personellerin
ikametgöhları doğrultusunda, idarece belirlenen servis aracının takiP
çaıışan
edeceği yolu,
. sefer
: ldarece belirlenen güzergAh döhilinde, belirlenen başlangıç ve bitiş noktası
yapılan
servis hizmetini,
arasında
\-,
.
sabah seferi : servis aracı ile personellerin güzergöh üzerinde ikametgöhlarından
işyerlerine ulaştırılması için verilen hizmeti,
o
personellerin güzergöh
Servis aracı
Akşam seferi
ikametgöhlarına ulaşımının sağlanması için verilen hizmeti,
ı
Günlük km (sabah ve Akşam Döhil): İdarece belirlenen güzergAhlarda hizmet verecek aracın
sabah ve akşam seferini tamamlaması durumunda her gün için yapacağı (gidiş-geliŞ) toPlam
:
ile
üzerinde
işyerlerinden
km'yi,
,
.
servis sorumlusu ve yardıhcısı; servis aracının teknik ve idari şartname ile sözleşmede
belir|enen şartlara göre hizmet verip vermediği ve servis aracının idarece belirlenen
güzergöh döhilinde hizmet verilmesi ile servisten faydalanan personellerin takibini sağlamak
amacıyla idarece görevlendirilen kişileri,
ifade eder.
A- SERVİS ARAÇLARİNDAN YARARLANACAK KİŞİLER
1.
\-
Ve UYULACAK KURALLAR
Kamu Kurum Ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği'nin 1 1. maddesinde " Seryis
araçlarından ilgili kamu Rurum ve kuruluşunda çalışan personel yararlanır. Bu personel
kurumlarınca verilmiş kimlik kartlarını yanlarında bulundurmak ve istenildiğinde ilgililere
göstermek zorundadır." denilmektedir.
Aynı yönetmeliğin Taşımacının Yükümlülüğü başlıklı '13. maddesine göre,
"Taşlmacllar,
Taşınacak personeli taahhüt edilen yere kadar rahat bir şekilde götürüp getirmekle,
seıvis hizmetinden yararlanacak personelden başka yolcuyu seryis taşıtına
almamakla,
laşıf içidüzeni sağlamakla,
Taşıma hizmeti sırasında sürücünün dikkatini dağıtacak ve yolcuları rahatsız edecek
nitelikte, görüntülü ve ses/i müzik alet ve sistemlerini kullanmamak veya
kull a nd rm am akl a y ü kü ml ü d ü rler"
denilmektedir.
o
ı
.
ı
2. Servisten yararlanmak isteyenler, ekte yer alan formu (İVDB Servis Araçlarından
Faydalanma Formu) doldurarak İdari ve Mali İşler Müdürlüğüne ileteceklerdir. Ayrıca
ikametgah veya görev yeri değişikliği veya başkaca nedenlerle servis aracından
faydalanmayacak veya başka bir servis aracından faydalanacak olanlar ivedi olarak yazlı
bilgi vereceklerdir.
3. Servis
araçları öncelikli olarak hizmet verdiği birimde çalışanlar ve düzenli olarak servisi
kullanan personellerimiz için programlandığından, geçici süreli olarak faydalanmak isteyenler
araçta boş koltuk olması durumunda servisten faydalanacaktır.
4.
Birden fazla araç listesinde ismi olması veya servisten faydalanmamasına rağmen araç
listelerinde isminin yer alması nedeniyle, araç kapasite ve güzergAhlarının sağlıklı olarak
belirlenmesini engelleyenler hakkında gerekli idari işlem yapılacaktır.
5.
Servis araçlarından faydalanan personel, servis aracının hareket saatinden önce belirlenen
durağa gelerek aracı bekleyecektir. Servis aracı durağa geç gelen personeli
beklemeyecektir.
6.
Servis hizmetinden yararlanan personel şoförle muhatap olmayacaktır. Araç veya sürücü ile
ilgili sorun oluşması halinde; durum servis sorumlusuna iletilecek, şoförle servis sorumlusu
muhatap olacaktır. Sorun çözülmediği takdirde, sorun servis sorumlusu tarafından idari mali
işler temsilcilerine veya Destek Hiz. Grup Müd. ldari ve Mali İşler Müdürlüğüne bildirilecektir.
7.
Araçta sigara içilmeyecek, kabuklu yiyecekler yenmeyecek, yüksek sesle konuşulmayacaktır.
Gerekli uyarılar servis sorumlusu ve yardımcısı tarafından yapılacaktır.
8.
Kullandığı servis aracı dışında başka bir servis aracına binmek isteyen personeller asıl
güzergöh personelini mağdur etmeyecek şekilde ve servis sorumlusunun bilgisi döhilinde bu
h izmetten faydalanabileceklerdir.
9.
Servis araçlarında ayakta yolcu alınmayacaktır,
10.Araçların zamanında hareket etmesinden, idarece belirlenen kriterlere uygun servis hizmeti
verilmesinden ve servisten faydalanacak olanların takibinden servis sorumlusu ve
yardımcıları mesul olmakla birlikte bu durum diğer personellerin sorumluluğunu ortadan
kaldırmaz.
11. Belirtilen kurallara uymayan personeller hakkında gerekli idari işlem yapılacaktır.
B_ SERVİS SORUMLULAR! VE YARDİMCİLARİ
1.
Servis sorumlusu ve yardımcısı, İdaremizce belirlenen kriterler doğrultusunda servis araç ve
sürücüleri ile servisten faydalanan personellerin takibini sağlamak amacıyla görevlendirilen
kişilerdir. Servis Sorumlusu ve yardımcıları kural olarak ilk duraktan inip binen personeller
arası ndan ldarece belirlenecektir.
2.
Servis Sorumluluğu ve/veya yardımcılığı görevini yapmak istemeyen ya da servis sorumlusu
veya yardımcısı olarak atananlardan sorumluluklarını yerine getirmeyenlerin durakları iptal
edilecektir. Bu durumda servis güzergöhı bir sonraki durağa çekilerek güzergöh yeniden
düzenlenecek ve yeni servis sorumlusu ile yardımcısı bu duraktan binen personel arasından
ıdarece belirlenecektir.
3.
Servisin sevk ve idaresinin sağlanması açısından, servis aracının oturma sırasına göre ilk iki
koltuğu servis sorumlusu ve yardımcısına ayrılacaktır.
4.
Araçların ve sürücülerinin teknik şartnamede sayılan şartlara uygun olup olmadığı ile idareye
bildirilen araç ve sürücülere hizmet verilip verilmediği hususları servis sorumlusu ve
yardımsınca takip edi|ecektir. Olumsuz bir tespit halinde bu durum Müdürlüğümüze veya
İdari Mali İşler Temsi|cilerine tutanakla ivedi olarak bildirilecektir.
5. Zorunlu hallerde (yol yapım çalışması, yolun kapatılması
vs.)
mevcut güzergöhın
değiştirilmesi gerektiği takdirde güzergöh servis sorumlusunca belirlenecek ve bu durum
Destek Hiz. Grup Müd. İdari ve Mali İşler Müdürlüğü'ne bildirilecektir.
6. servis
aracının hareket saati, servis sorumlusu tarafından sabahları mesai saatinden en az
15 dakika önce personelin dairelerin önünde inmesini sağlayacak şekilde belirlenecek ve bu
durum servisten yararlanan personele duyurulacaktır. Servis aracının hareket saatinin geç
olması nedeniyle personelin daireye geç kalmasından servis sorumlusu mesuldür.
7. Yüklenicifirma,
servis araçlarına güzergöhlarını belirten levhaları servis süresince takacak ve
servis sorumlusu tarafından bu |evhalar kontrol edilecektir. servis sonunda levhaların
çıkarılması sağlanacaktır. Levha takmayan ve servis sonunda levhasını çıkarmayan araçlar
İdari ve Mali İşler Müdürlüğüne bildirilecektir.
8.
Servis kurallarına uymayan kişilere gerekli uyarılar servis sorumlusu ve yardımcısı tarafından
yapılacak olup, kura|lara uymamakta ısrar eden kişiler idaremize bildirilecektir.
9. Servis aracının
gelmemesi veya belirlenen hareket saatlerinden geç veya erken hareket
etmesi halinde servis sorumlusu ve yardımcısı tarafından tutanak tanzim edilerek durum aynı
gün Müdürlüğümüze iletilecektir.
10.Servis aractnın ilk durağa herhangi bir sebeple, hareket saatinden itibaren,15 dakika
geçmesine rağmen gelmemesi veya sefere başladıktan sonra arızalanması, kazaya
karışması gibi nedenlerden dolayı servis hizmeti verilememesi/tamamlanamaması halinde,
servis sorumlusunca araçtan faydalanan kişililerin ulaşımı (işyeri veya ikametgöhlarına) için
gruplar halinde yeterli sayıda taksi tutulması sağlanacaktır. Ödenen ücret karşılığında fatura
alınacak ve faturalar taksi hizmetinden yararlanan personel ve servis sorumlusu tarafından
imzalanarak Müdürlüğümüze veya Müdürlüğümüzce belirlenecek yetkililere iletilecektir.
Ödenen ücret firmadan alındıktan sonra topluca servis sorumlusuna veİilecektir,
11.Servis sorumlusu ve yardımcısı araç sürücüsü |le ilişkilerini seviyeli bir şekilde yürütecek,
kesinlikle suiistimallere mahal verecek tutum ve davranışlar içinde bulunmayacaklardır.
12.Servis sorumluları geçerli mazereti olmadan görevi bırakamaz. Servis sorumlusu veya
yardımcısı izin, geçici görev, hastalık izni, kurs ve benzeri durumlarda görevi yerine
getiremeyeceğini idareye en az 3 gün önceden yazılı olarak bildirecektir.
13.
Aylık araç takip tutanakları; Uygulama Grup Müdürlüklerindeki İdari ve Mali
İşler
Temsilciliklerinde, temsilcilik bulunmayan binalarda ise özlük servislerinde muhafaza
edilecek ve servis sorumluları tarafından günlük olarak doldurulacaktır.
14.
Servis sorumluları tarafından düzenlenen aylık araç takip tutanakları, her ayın ilk üçJş günü
içerisinde İdari ve Mali İşler Müdürlüğüne iletilecektir.
15.
Servis sorumlusu, araçlarda mevsim şartlarına göre ısıtma ve soğutma (klima) tertibatının
çalışır halde olmasına dikkat edecektir.
16.Servis sorumluları araçların temiz, bakımlı ve insan sağlığına uygun olmasına dikkat
edecekler, olumsuz bir tespit halinde durumu Uygulama Grup Müdürlüğü Temsilcilerine veya
ıdaremize bildireceklerdir.
17.Araç ve sürücü değişiklikleri, değişikliğin yapıldığı gün idari ve Mali işler Müdürlüğüne
bildirilecek ayrıca aracın kapasitesi ve güzergöhıyla ilgili Müdürlüğumüz tarafından uygun
görülen değişiklikler, fiilen uygulanmaya başlandığı gün itibariyle Müdürlüğümüze
bildirilecektir.
18.
Servis sorumluları değiştiğinde, geçmiş döneme ait personel servis evrakı yeni sorumluya
teslim edilecektir.
19. Belirtilen kurallara uymayan servis sorumluları ve yardımcıları ile servisten yararlanan
personel hakkında gerekli idari işlem yapılacaktır,
c_ SERVIS ARAÇ GUZERGAHLAR! ve KAPASITELERI
1. Servis araç güzergöhları İdarece belirlenecek olup, İdare tarafından belirlenecek güzergöh
dışında araç hizmet vermeyecektir. GüzergAh belirlenirken mümkün olduğunca fazla
personelin servisten yararlanması, her duraktan sadece bir aracın yolcu alması ve
güzergöhların caddeler üzerinde belirlenmesi esastır. Ancak aksi yöndeki talepler yol durumu
mesafe ve zaman yönünden daha verimli olması halinde değerlendirilerek idarece karar
verilecektir.
2. Servis aracının, belirlenen güzergdhta 1 (bir) kişi için 3 Km den fazla yol gitmemesi esastır.
Mesafe 3 Km den kısa olsa dahi ara duraklarda aracın 1 (bir) kişi için 5 Dakikadan fazla
zaman kaybı na neden olacak g üzergöh değişiklikleri yapı lmayacaktı r.
vb.)
mevcut güzergöhın
3. Zorunlu hallerde (Yol yapım çalışması, yolun kapatılması
değiştirilmesi gerektiği takdirde güzergöh servis sorumlusunca belirlenecek ve yeni güzergöh
Destek Hiz. Grup Müd. İdari ve Mali İşler Müdürlüğü'ne bildirilecektir. Servis Sorumlusunca
betirlenmiş olan güzergah nedeniyle mağdur olan personel olması durumunda İdari ve Mali
ş|er M üdürl üğ ünce yen i g üzergah bel rlenecektir.
i
İ
4. Servis araçları belirlenmiş olan duraklar dışında durdurulmayacak olup duraklar arası mesafe
en az 250 metre kadar olacaktır. Servis sorumlusunca yeni bir durak belirlenirken veya iptal
edilirken Müdürlüğümüze bildirilecektir. Duraklar ile ilgili itiraz ve şiköyetler faydalanacak olan
personel sayısı ve yol üzerinde bulunan toplu taşıma duraklarına göre, idarece
değerlendirilecek ve uygun görü|mesi halinde işleme konulacaktır.
5. Hizmet birimlerimize 1 (Bir) km den daha kısa mesafelerde durak oluşturulmayacaktır.
6. Servis araçlarının kapasite ve güzergöhları, İdari Mali İşler Mudürlüğüne ulaştırılan Servis
Araçlarından Faydalanma Formları esas alınarak, Destek Hizmetleri Uygulama Grup
Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Müdürlüğünce yapılacaktır.
7. İdarece araç kapasite ve güzergAhları ile ilgili yapılan tespitler doğrultusunda aksaklık ve
aykırıl ık|ar belirlenmesi halinde gerekli düzenlemeler yapı labilecektir.
D_
sERVİS ARAçLARDA ARANAN GENEL Özeı_ı_İxlen
1. Araçlar teknik şartnamede belirtilen model şartına uygun olacaktır.
2. Araçlarda mevsim şartlarına uygun olarak ısıtma (Kalorifer veya Klima) ve soğutma (Klima)
tertibatları olacaktır.
3. Araçlar, temiz, bakımlı ve insan sağlığına uygun olacaktır.
4. Yol belgesi olmayan, per|yodik araç muayenesi yapılmamış ve sigortasız araçlarla taşıma
hizmeti yapı|mayacaktır.
5. Araçların teknik şartnamede belirlenen şartları karşılamakla birlikte servis
hizmetine
başladıktan sonra arızalanması durumunda, idarece yükleniciye teb|iğ edildiği tarihten
itibaren en geç 3 iş günü içerisinde arzalar giderilecek ve servis aracı teknik şartnameye
uygun hale getirilecektir.
E_ sERVıs ARAç sünücüı_ERıNDE ARANAN GENEL özrı-ı_ixı_en
1.
Ku|lanacakları personel servis aracınIn niteliğine uygun sınıfta en az 3 (üç) yıllık (36 aylık)
sürücü belgesine sahip olacaktır.
2. Asli
kusurlu ve bilinçli taksirli olarak ölümlü trafik kazasına karışmamış olmalıdır.
4
3. Alkollü
olarak araç kullanma ile hız kuralını ihlal nedeniyle sürücü belgelerinin birden fazla
geri alınmamış olması gerekmektedir.
4.
Türk Ceza Kanununun 102, 103, 104, 105, 109, 110, 188, 190, 191 ve 227. maddelerinde
belirtilen suçlardan hürriyeti bağlayıcı hüküm giymemiş olması gerekmektedir.
5. Araç sürücüleri tecrübeli, servisten yaralanan personele saygılı, adaba uygun
tutumda
olacaktır.
6. Servis süresince araç sürücüsü, yolcuları rahatsız edecek şekilde müzik veya
radyo
açmayacaktır.
7.
Araç sürücüleri; servis sırasında pantolon, gömlek veya yakalı tişört giyecek, yüklenici
firmanın adını veya logosunu taşıyan sürücünün ad ve soyadını gösteren yaka kartı
takacaktır.
8.
Araç sürücüleri trafik kurallarına uygun araç kullanacak, küfürlü veya argo kelimeler
kullanmayacak, edep ve adaba uygun olarak hizmet verecektir.
9. Yolcuların araca
binmesi veya inmesi sırasında, araç sürücüleri yolcuların tam olarak inip
binmesini bekleyecek ve araç kapılarını kapatmadan hareket etmeyecektir.
10.İdarece be|irtilen güzergöh takip edilecek, ancak yol çalışması vs gibi durumlarda servis
sorumlusunca belirtilen güzergöha göre personellerin ulaşımı sağlanacaktır.
11.Servis aracı ilk durağa servis hareket saatinden 5 dakika önce gelecek olup, belirlenen
hareket saatinde servis hizmetine başlayacaktır.
a. Herhangi bir sebeple servis hareket saatinde durağa gelmemesi (15
dakika
beklenecek),
b. Araç sefere başladıktan sonra arızalanması, kazaya karışmasından do|ayı servis
hizmeti verilememesi,
c. Servisin
belirlenen hareket saatinden önce hareket etmesi, araç sürücüsünce
güzergöhın ihlal edilmesi veya kapasitesine uygun olmayan araç gelmesi nedeni ile
araçtan faydalanamayan personel lerin olması,
Hallerinde servis aracından faydalanamayan personellerin ulaşımı (işyeri veya
ikametgAhlarına) 4'er kişilik gruplar halinde yeterli sayıda taksi tutularak sağlanacak ve
taksi fişleri servis sorumluları aracılığıyla idaremize veya uygulama grup müdürlüğü
temsilcilerine ulaştırılacak ve bedeli yükleniciden alınarak servis sorumlusu aracılığıyla
ilgili kişilere ulaştı
rı
lacaktır.
12. Servis sorumlusunca verilen yukarıda belirtilen hususlara aykırı olmayan talimatlar araç
sürücüleri tarafından aynen uygulanacaktır.
13.Aksitutumda olan araç sürücülerinin tespiti halinde yüklenici firmaya durum tebliğ edilecek ve
yüklenici tarafından gerekli tedbirler a|ınarak hizmetin standartlara uygun hale gelmesi
sağ lanacaktı r, Aksi takdirde araç sü rücüsü değ iştiri lecektir.
NOT; Personel Taşıma Hizmetine İlişrin Teknik Şartname söz|eşme sonrası ldari Mali
Temsilciliği aracılığ ıyla duyurulacaktır.
ri Grup Müdür V.
İşler
Download

r,ı veya ekonomik