APNE VE SİSTEMİK HASTALIK KISIR DÖNGÜSÜ
Zübeyde Saygılı, Seyhan Temtek, Özlem Ulusan, Yasemin Urcan, Tuğba Önder.
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem III Öğrencileri
AMAÇ:
Uykuda Solunum Bozukluğu (USB) en sık görülen solunum bozuklukları arasında
yer alır. Çalışmamızda USB’nin sistemik hastalıklar üzerine etkilerini araştırmak ve
önemini vurgulamak amaçlanmıştır.
GEREÇ ve YÖNTEM:
AÜTF Cebeci Göğüs Hastalıkları ABD Uyku Laboratuarı’na USB yakınması ile
başvuran hastalarda sistemik hastalık görülme sıklığını ve sosyodemografik
faktörlerin etkilerini belirlemek amacıyla retrospektif kohort çalışması yapılmıştır. USB
yakınması
ile
başvuran
hastalarımızda
sosyodemografik
bilgiler
(yaş,
cinsiyet,meslek,sigara ve alkol kullanımı) ve boy-kilo, horlama, tanıklı apne (TA),
gündüz aşırı uykululuk hali (GAUH), çarpıntı, boğulma hissi, aritmi, trafik kazası,
aterosklerotik kalp hastalığı (ASKH), kalp yetmezliği, hipertansiyon, diabetes
mellitus(DM), ailede benzer şikayet varlığı, KOAH, hipotiroidi, gastroözofagial
reflü(GER), depresyon varlığı ile Epworth sleepiness scale (ESS) ve Apne-hipopne
indeksi(AHİ) skorları hasta dosyaları incelenerek kaydedilmiştir.Bu veriler Lojistik
Regresyon Analizi, Ki-Kare Testi,Student-T Testi ve Doğrusal Regresyon Analizi
testleri ile değerlendirilmiştir.
BULGULAR:
Habitual horlamalı ve Obstruktif Uyku Apne Sendromu (OUAS)’lu hastalar
arasında ESS (p<0.05) ve hipertansiyon varlığı açısından anlamlı fark bulunmuştur
(p<0.01). Kardiyovasküler hastalığı olan ve olmayanlar arasında yaş ve AHİ
(p=0.001) ile ESS açısından anlamlı fark bulunmuştur(p<0.05).
SONUÇ:
Yaptığımız çalışmanın sonucunda uyku apneli hastalarda hipertansiyonun
daha sık görüldüğü ve OUAS’nun şiddeti arttıkça Hipertansiyon sıklığının da arttığı
saptanmıştır.
ANAHTAR KELİMELER: Uykuda Solunum Bozukluğu (USB), Obstruktif Uyku Apne
Sendromu (OUAS), Apne-Hipopne İndeksi (AHİ), Epworth Sleepiness Scale (ESS),
sistemik hastalık, Habituel Horlama (HH)
Download

Grup 7 - Ankara Üniversitesi