S İ R K Ü L E R : 2 0 1 4 / 43
24.07.2014
Mali Tatil Uygulaması Nedeniyle Beyan ve Ödeme Tarihleri
Uzayan Beyannameler Hakkında.
5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun ile 2007 yılında uygulanmaya
başlayan, 1 sıra numaralı Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliği ile ayrıntıları
belirlenen Kanuna göre; her yıl Temmuz ayının birinden (Haziran ayının son gününün resmi
tatil olması halinde, Temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden) yirmisine kadar (yirmisi
dahil) mali tatil uygulanmaktadır.
2014 yılında da 1 - 20 Temmuz tarihleri arasında “Mali Tatil” uygulanmıştır. 5604 sayılı
Kanunun 1 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasına göre ise son günü malî tatile rastlayan
süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılmaktadır. Buna
göre mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedinci gün, 27 Temmuz 2014 günü
Pazar gününe denk geldiğinden ve izleyen 28 Temmuz 2014 günü ise Ramazan Bayramının
başladığı gün olduğundan; yedi günlük yasal süre, Ramazan Bayramının son gününden
sonraki 31 Temmuz 2014 günü son bulmaktadır. Mali tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde
ödeme süresi 31 Temmuz 2014 günü sondur.
Saygılarımızla ,
Temmuz Ayı Vergi Takvimi
İlk Tarih
01.07.2014
01.07.2014
Son Tarih
31.07.2014
31.07.2014
01.07.2014
31.07.2014
01.07.2014
31.07.2014
01.07.2014
31.07.2014
01.07.2014
01.07.2014
31.07.2014
31.07.2014
01.07.2014
31.07.2014
01.07.2014
31.07.2014
01.07.2014
31.07.2014
01.07.2014
31.07.2014
01.07.2014
01.07.2014
31.07.2014
31.07.2014
16.07.2014
31.07.2014
01.07.2014
31.07.2014
Konu
2013 Yılına ilişkin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi
Haziran 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan
Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı ve Ödemesi
Nisan-Mayıs-Haziran 2014 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı ve
Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından
Yararlananlar İçin)
Nisan-Mayıs-Haziran 2014 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların
Muhtasar Beyanname ile Beyanı ve Ödemesi
Haziran 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Nisan-Mayıs-Haziran 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16-30 Haziran 2014 Dönemine İlişkin Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim
Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Haziran 2014 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel
Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Haziran 2014 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi
Haziran 2014 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi
Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
Haziran 2014 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Haziran 2014 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1-15 Temmuz 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi
Haziran 2014 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Burhaniye Mahallesi Atilla Sokak No:12 Beylerbeyi 34676 Üsküdar-İstanbul
Tel:+90 216 422 52 52 pbx fax:+90 216 422 52 64-65
www.isik-ymm.com.tr
01.07.2014
31.07.2014
01.07.2014
31.07.2014
01.07.2014
01.07.2014
01.07.2014
31.07.2014
31.07.2014
31.07.2014
Haziran 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli
Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve
Ödemesi
Haziran 2014 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve
İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Haziran 2014 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Haziran 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
Haziran 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
Burhaniye Mahallesi Atilla Sokak No:12 Beylerbeyi 34676 Üsküdar-İstanbul
Tel:+90 216 422 52 52 pbx fax:+90 216 422 52 64-65
www.isik-ymm.com.tr
Download

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 4 / 43 24.07.2014 Mali Tatil Uygulaması