ANKARA TİCARET ODASI
DIŞ TİCARET EĞİTİM PROGRAMI
HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

Madde 1- İşin Tanımı:
Ankara Ticaret Odası'nın 2014 yılında düzenleyeceği;
ANKARA TİCARET ODASI DIŞ TİCARET EĞİTİM PROGRAMI kapsamında; eğitimlerin verilmesi, eğitim
malzemelerinin hazırlanması, çoğaltılması ve eğitim sonunda sınav gerçekleştirilmesine yönelik tüm
ihtiyaçların karşılanması işidir.
Madde 2- Terimler:
Bu şartnameye konu olan taraflar aşağıdaki şekilde adlandırılacaktır:
İşveren :
ATO/ İdare
İstekli
:
İşi alan ve kendisiyle sözleşme imzalanacak firma
Eğitim
:
Ankara Ticaret Odası Dış Ticaret Eğitim Programı
Madde 3- İşin Süresi:
Sözleşmenin taraflarca imzalanmasını müteakip 31 Aralık 2014 tarihine kadardır.
Madde 4- İşin Kapsamı:
Ankara Ticaret Odası'na ait 2014 yılında;
a. 2014 İlkbahar döneminde 1 grup,
b. 2014 Sonbahar döneminde 2 grup,
şeklinde gerçekleştirilecek ANKARA TİCARET ODASI DIŞ TİCARET EĞİTİM PROGRAMI kapsamında;
verilecek hizmetlerin tanımlanması ve idare talimatları doğrultusunda ifası, çalışma şekil ve koşulları ile
verilecek eğitimler üzerindeki hakların sahipliğinin belirlenmesine ilişkin usul ve esaslardır.
Madde 5– Eğitim Teknik Özellikleri:
Eğitim Süresi
Eğitim Yeri
Sınıf Adedi
Katılımcı Sayısı
Ders Gün / Saatleri
2014 İlkbahar
60 saat
ATO
1
30
Hafta içi 18.30-21.30
2014 Sonbahar
60 saat
ATO
2
60
Hafta içi 18.30-21.30
Madde 6–Eğitim ile İlgili Şartlar:
a) İstekli, ders verecek tüm eğitmenlerin özgeçmiş ve referans bilgilerini teklif zarflarında sunmaları
gerekmektedir.
b) İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeleri teklifi ile birlikte sunması
gerekmektedir.
c) İstekli, her dönem bitiminde, çoktan seçmeli bir sınav hazırlayarak uygulayacak, sonuçlandıracak
ve işverene bildirecektir.
d) İşveren, iş bu şartname kapsamında verilecek eğitime ilişkin uygun bir sınıf ve bu sınıfta yazı
tahtası, projeksiyon makinesi ve internet bağlantılı bilgisayar bulunmasını temin edecektir.
e) İhaleye iştirak edecek isteklilerin son 1 yıl içinde benzer 3 adet eğitim programı düzenlemiş
olması ve ve bu durumu iş deneyim belgesi ile belgeleyerek teklif zarflarında sunmaları
gerekmektedir.
f) Eğitimde kullanılacak tüm kitap, bilgi-ders notu vb. yayınların tedarikinden ve çoğaltılmasından
istekli sorumludur.
g) İstekli, işbu şartname konusu iş kapsamında ihtiyaç duyulması halinde gerçekleştirilecek eğitmen
değişikliklerini, en az 1 gün önceden işverene yazılı olarak bildirecektir.
h) İstekli tarafından kullanılacak olan materyaller yasal kurallar çerçevesinde temin edilecektir. İstekli
tarafından yasal olmayan usullerle temin edilerek materyal kullanılması durumunda her türlü
maddi ve hukuki sorumluluk İstekliye ait olacaktır
i) İstekli, eğitimler ile ilgili olarak işverence talep edilen tüm hususları eksiksiz ve zamanında yerine
getirmek durumundadır.
j) İşbu teknik şartnamede belirtilen şartların herhangi birine uymaması halinde işveren, 2014
Sonbahar dönemi için ihale konusu hizmeti kabul etmeme, sözleşmeyi feshederek teminat irat
kaydetme hakkını saklı tutar.
k) Eğitimde kullanılacak tüm kitap, bilgi-ders notu, sınav soruları vb. yayınların birer örneği basılı ve
elektronik formatta ayrıca ATO’ya teslim edilecektir.
1
l)
Eğitim aşamalarının seyri konusunda, çalışmanın planlanan iş ve zaman planına uygun olarak
yapılıp yapılmadığı işveren tarafından izlenecektir.
Madde 7- İşin Teslimi
Yüklenici firma tarafından, eğitim sonunda aşağıda belirlenen hususlar yerine getirildiğinde iş
teslim edilmiş sayılacaktır.
a) Eğitim programı ile ilgili, grup başına hazırlanacak sonuç raporunun hazırlanarak işverene
teslimi,
b) Eğitim programı sonucunda gerçekleştirilecek sınav sonuçlarının işverene teslimi
c) Eğitimde kullanılacak tüm kitap, bilgi-ders notu, sınav soruları vb. yayınların birer örneğinin
basılı ve elektronik formatta işverene teslimi
2
Download

ankara ticaret odası dış ticaret eğitim programı hizmet alımı işine ait