Sayı:249
Resmi Cerîde
20 Kânûn-i Evvel 1341
3 Cemâziye’l-âhir 1344
Sayfa:5
øÇøNDEKøLER
Kânûnlar
688 Yerli Kumaútan Elbise Giyilmesine Dâir Kânûn.......................................................1 (766)
690 Tebâbet ve Sanayi’de Müsta’mel Ba'zı Eczâ ve Mevâddın ødhâllerinin Serbest
Bulundu÷una Dâir Kânûn.................................................................................................1 (766)
691 Ticâret Muâhedesi Akd Edilen Memleketlerin Mevâridâtından Alınacak Rusûm ile
øcabında Mukâbele-i Bi’l-Misl øcrâsına Dâir Kânûn........................................................ 1 (766)
692 Ere÷li-Karadere ùimendifer Hattının ønúâ ve øúletilmesi Hakkındaki 26 Kânûn-i Sâni
1341 Târîh ve 548 Numaralı Kânûnun ølgâsı øúbu Hattın Geniú Hatta Tahvîli Sûretiyle Ankara
ile Erikli Arasında ønúâ ve øúletilmesine Dâir Kânûn……………………………………1 (766)
Tefsîrler
76 2 Kânûn-i Sâni 1340 Târîh ve 394 Numaralı (Hafta Tatili Kânûnu) nun Sekizinci
Maddesinin Tefsîri……………………………………………………………………....2 (767)
77 18 Nisan 1341 Târîh ve 627 Numaralı 1341 Senesi Müvâzene-i Umûmiyye Kânûnunun
Kırk Birinci Maddesinin Son Fıkrasının Tefsîri………………………………………...2 (767)
Ta’mîmler
Dâhiliyye Vekâlet-i Celîlesinden
143 Numaralı Ta’mîm……………………………………………………………….…2 (767)
Mâliyye Vekâlet-i Celîlesinden
301 Numaralı Ta’mîm………………………………………………………………….2 (767)
Zirâ’at Vekâlet-i Celîlesinden ........................................................................................ 3 (768)
296 Numaralı Ta’mîm…………………………………………………………………..3 (768)
ø'lânlar…………………………………………………………………………………..3 (768)
Download

Untitled - Resmi Gazete