1.GastroPanel NEDİR?
Sağlıklı çalışan bir mide ile, sağlıksız çalışan bir mide arasında ayrım yapmaya yarayan güvenilir
bir testler grubudur.
Endoskopi gibi kateter kullanılan bir işlem değildir. Non-invazivdir. Sadece kan alınarak yapılan
bir işlemdir.
Ne Tür Bilgiler Verir?
• Midenin farklı bölümlerinden salgılanan ve midenin çalışmasını yöneten hormon düzeylerini
kandan ölçerek, midenin çalışması hakkında bilgiler verir.
• Midenin antrum ve korpus mukozalarının fonksiyonu ile, atrofik gastrit olup olmadığını,
• Asit fazlalığı (hiperklorhidri) veya azlığını (hipoklorhidri),
• Helikobakter infeksiyonu var olup olmadığını,
• Mide kanseri, peptik veya duodenal ülser, malabsorbsiyon riskini,
• Gastroskopi gerekip gerekmediğini, belirtir.
Bu Sonuçları Nasıl Verir?
Midenin farklı bölümlerinin çalışmasını yöneten hormon düzeylerini ölçerek bilgi verir.
Dört test bakılır:
1. Pepsinojen I : Mide korpus mukozasının yapı, fonksiyonu ve atrofisi hakkında bilgi verir.
2. Pepsinojen II: Gastrik mukoza yapı, fonksiyonu ve atrofisi hakkında bilgi verir.
3. Bazal Gastrin-17: Mide antrumunun yapı, fonksiyonu ve atrofisi hakkında bilgi verir. HCl salgılanmasını
yönetir.
4. Helikobakter pilori düzeyi: H. pilori infeksiyonunun olup olmadığı hakkında bilgi edinilir.
GastroSoft Programı: Ölçülen bu dört biyolojik göstergeye ait sonuçlar, GastroSoft programına
girilir. Program midenin normal mi, yoksa anormal mi çalıştığını belirtir, midedeki patolojiler ile muhtemel
riskler hakkında bilgiler verir. Ayrıca bir gastroskopi incelemesine gerek olup olmadığını belirtir.
Test Nasıl Yapılır?
Test için hastadan bir gecelik (10 saatlik) açlık sonrası, veya da gündüz ise en az 4 saatlik açlık sonrası
EDTA’ lı bir tüpe 5-10 ml kan alınır. Test için 2 ml plazma gereklidir. 4 gün içinde örnek çalışılmayacaksa
dondurularak bekletilebilir. İl dışından da kargo ile plazma örnekleri laboratuvarımıza gönderilebilir.
Test yapılacak hastada 1 gün önce antiasitler, bir hafta önce ise ranitidin, famotidin, omeprazol gibi asit
azaltıcılar kesilmelidir.
GastroPanel: Endoskopi Yaptırmak İstemeyenler İçin
Güvenilir ve İyi Bir Alternatif
GastroPanel, endoskopi yaptırmak istemeyenler ve kateter yutmak istemeyenler için kolay ve oldukça
uygun bir alternatiftir.
Çeşitli ülkelerde yapılan çalışmalarda, GastroPanel ile gastroskopi ve biyopsi sonuçları arasında
büyük oranlarda uyum görülmüştür. Uyum oranı genelde %94-%96 arasında bulunmuştur. Duyarlılık
%95, özgüllük %93 bulunmuştur. Negatif prediktif değer %97’ dir, yani GastroPanel ile normal bulunan
mide, büyük oranda sağlıklıdır.
Avrupa Helikobakter pilori Çalışma Grubu ile, Sağlıklı Mide İnisiyatifi Organizasyonlarında
12 ülkeden bir araya gelen 16 gastroenteroloji uzmanı, bu testlerin, mide hastalıklarının ve risklerinin
incelenmesi yönünden hem tarama, hem de tanı amacıyla güvenilir şekilde kullanılabileceği sonucuna
varmışlardır
NOT: İsteyenlere bilimsel kaynaklar sağlanacaktır. Ya da daha fazla bilgi gelisimtiplab.com web sitesinden
sağlanabilir
AYRICALIKLI TESTLERİMİZDEN BAZILARI
Bilindiği üzere, dünyada laboratuvar tıbbı çok hızlı şekilde gelişmektedir. Ancak, ülkemizdeki SGK-SUT
sistemi son 8 yıldanberi bu alanda güncelleme yapmadığı için, laboratuvar teknolojileri ülkemizde, özellikle
SGK-SUT’ a bağımlı kamu ve özel hastanelerde yeterince kullanılmamaktadır. Dolayısıyla, yeni laboratuvar
teknolojilerinden halkımız yararlanamamaktadır.
Gelişim Tıp Laboratuvarları, bu açığı kapatmak amacıyla çok sayıda yeni laboratuvar testini
hekimlerimizin ve halkımızın kullanımına sunmaktadır.
Bunlardan bazılarını şöylece özetleyebiliriz:
2. GİZLİ MESANE KANSERİ OLABİLİRMİSİNİZ? ImmunoCyt
ImmunoCyt, mesane kanseri olanlarda, idrar ile salınan tümör antijenlerini saptayan non-invaziv
bir testtir. İdrarla salınan ve mesane duvarından salgılanan m344, LDQ ve CEA isimli üç farklı tümör antijenini
fluoresan yöntemle saptayan bir testtir. İdrardan bakılır. En az 20 ml taze idrar gereklidir. İdrara eşit miktarda
% 50 ethanol eklenerek buzdolabında 7 gün bekletilebilir. İl dışından örnekler gönderilebilir.
Mesane kanseri sinsidir, ağrısızdır. Erken dönemde %85 hastada belirti yoktur. İdrarda hematüri vardır.
Tanıda genellikle geç kalınmaktadır. Sigara içenlerde iki kat daha fazladır. Tanıda gecikildiğinde yaşam süresi
kısadır.
ImmunoCyt, mesane kanseri tanısında sistoskopi ile birlikte en duyarlı yöntemdir. Testin sistoskopi
ve biyopsi ile uyumu % 87 ve negatif prediktif değeri %94’ tür. Yani ImmunoCyt ile negatif bulunan kişilerde
mesane kanseri büyük olasılıkla yoktur.
•
•
•
•
ImmunoCyt Hangi Hallerde Kullanılabilir?
Kişi kateter uygulanmasını istemiyor ve sistoskopi yaptırmak istemiyorsa,
Erken tanı ile başlangıç halindeki tümörlerin tanısı için,
Tedavideki hastaların takibi ve nükslerin izlenmesi için,
Sistoskopi ile kombine kullanmak için.
Uzmanlar, low grade mesane kanserlerinin takibinde her 6 ayda bir ImmunoCyt+Sitoloji, her 12
ayda bir ise ImmunoCyt+Sistoskopi yapılmasını önermektedirler.
3. OVER (YUMURTALIK) FONKSİYONUNUZ NE DURUMDA?
AMH (ANTİ-MULLERİAN HORMON
AMH (Anti-Mullerian Hormon) kadınlarda over (yumurtalık), erkeklerde testisten salgılanan bir
hormondur. Kadınlarda over faaliyetlerinin düzenleyici hormonudur. Erkeklerde de spermatogenezisi
düzenler.
Günümüze kadar, bu amaçla FSH ile LH kullanılmaktaydı.Ancak, FSH ve LH hipofizden
salgılanmaktadırlar ve dolaylı hormonlardır. Çeşitli faktörlerden de etkilenirler. AMH ve Inhibin B ise,
over ve testisin kendi salgıladığı doğrudan hormonlardır. Bu nedenle daha stabil ve güvenilir sonuçlar
vermektedirler.
AMH, şu anda kadında over rezervini ve fonksiyonlarını değerlendirmek, infertilite araştırması,
tüp bebek kararı için değerlendirme, menopoz değerlendirmesi, granulosa hücre tümörlerini araştırmak
amacıyla kullanılmaktadır.
Erkekte ise testis fonksiyonunu ve infertiliteyi araştırmak amacıyla kullanılmaktadır.
Pediyatride de erken veya geç ergenlik araştırmasında, cinsiyet bozuklukları ve çift genital durumun
ayırıcı tanısında, kriptorşidizm ve anorşidizm ayırıcı tanısında kullanılmaktadır.
AMH için, hastadan alınacak kandan 0.5 - 1 ml serum ayrılması yeterlidir.
4. OVER (YUMURTALIK) KANSERİ TANISINDA
YENİ TÖMÜR MARKER’ I: HE4
HE4, over (yumurtalık) kanserlerinin tanısında kullanılmaya başlanılan yeni bir tümör belirtecidir.
Şu anda over kanseri tanısında bilinen en spesifik test durumundadır. Human Epididymis Protein 4’ ün baş
harflerinin kısaltılmışıdır. Bu protein, overin epitelyum dokusundan salgılanmaktadır.
Over kanseri kadınlarda sıktır ve jinekolojik kanser ölümlerinin en başta gelen nedenidir. Geç tanınır.
%70 kadında ileri dönemde tanı konulmaktadır. Erken tanı ve tedavi yaşam süresini uzatır. 40-60 yaşta, erken
menopoza girenlerde, menopoz döneminin sonuna doğru, infertilite hikayesi olanlarda ve endometriyozis
olanlarda daha fazla görülmektedir.
Tanıda şu ana kadar CA125 isimli tümör belirteci kullanılmaktaydı. Ancak, CA 125 düzeyini yükselten
27’ den fazla tümör olmayan iyi huylu hastalık da bulunmaktadır. Ayrıca, over kanserlerinin % 20’ sinde
CA 125 yükselmemektedir. Başka kanserler de over kanserini yükseltmektedir. Bu nedenle CA 125 yetersiz
bulunmuştur.
HE4 daha spesifiktir. İyi huylu durumlarda yükselmemektedir. Endometriyoziste yükselmemektedir.
Over kanserlerinde daha erken yükselmektedir.
Bu nedenle, HE4 ile CA 125’ in birlikte kullanımı önerilmektedir. Bu ikisini birlikte değerlendiren
programa ROMA (Risk of Malignancy Algorithm) denilmektedir. Her iki testin birlikte kullanımı:
• Malign (kötü huylu) ve benign(iyi huylu) durumların birbirinden ayrılabilmesi,
• Over tümörleriyle endometriyozis ayrımı,
• Tedavisi sürdürülen over kanserlerinin izlenmesi,
• Erken tanı konulması yönünden önerilmektedir.
Bu test için, hastadan 1 ml serum alınması yeterlidir
HE4+CA 125’ in içinde bulunduğu ROMA kombinasyonu, CA 125 ile ultrasonografi, MR, tomografiden
oluşan görüntüleme yöntemlerinin içinde bulunduğu RMI (Risk of Malgnancy Index) programından belirgin
olarak üstün bulunmuştur. HE4’ lü ROMA’ nın duyarlılığı %94.3 bulunur iken, görüntüleme yöntemlerinin
içinde bulunduğu RMI’ nin duyarlılığı %84.6 bulunmuştur. Stage I ve Stage II hastalarda ise, ROMA’ nın
duyarlılığı %85.3 iken, RMI’ ninki %64.7’ dir.
5. TÜBERKÜLOZ BASİLİ TAŞIYOR OLABİLİR MİSİNİZ?
T-SPOT. TB Test
T-SPOT. TB Test, kişinin daha önce tüberküloz (verem) basili ile karşılaşıp karşılaşmadığını,
tüberküloz infeksiyonuna maruz kalıp kalmadığını, daha doğrusu vücudunda aktif ya da dorman (uyur)
durumda tüberküloz basili bulunup bulunmadığını yüksek duyarlılıkla ortaya koyan bir testtir.
Yaptığımız çalışmalarda, toplumumuzun %22’ sinin tüberküloz basili ile karşılaşmış olduğu
görülmektedir. Bu sayı Türkiye genelinde yaklaşık 16 milyon civarında bir nüfusa denk düşmektedir. Çeşitli
yayınlarda, tüberküloz basili ile infekte bireylerin %5-10’ unun yaşamlarının bir döneminde tüberküloz
hastalığının ortaya çıkacağı belirtilmektedir. Bu görüşten hareketle, 16 milyon kişinin potansiyel risk altında
olduğunu söyleyebiliriz.
Bir kişi, kendisinin tüberküloz basili ile infekte olup olmadığını öğrenmek için, T-SPOT. TB Test
yaptırabilir.
T-SPOT. TB Test, tüberküloz basil antijenlerine karşı spesifik olarak hazırlanmış bir testtir. PPD gibi
BCG aşısından etkilenmez. Tüberküloz dışı mikobakterilerden (Non-tüberküloz mikobakteriler=NTM)
etkilenmez. Tüberküloz basiline spesifik olarak duyarlı hale gelmiş T memory hücrelerinin, basil antijenleri
ile karşılaştığı anda salgıladığı gamma interferon düzeyi ölçülerek tanı konulur.
Test için, kişiden 4-6 ml kan alınarak lityum heparinli tüpe konulması ve 32 saat içinde laboratuvara
iletilmesi yeterlidir. Saat 16.00’ ya kadar laboratuvara iletilen örneklerde, ertesi gün sonuç verilmektedir.
6. VÜCUDUNUZDAKİ MİKROP EN HIZLI NASIL BULUNABİLİR?:
SepsiTest
SepsiTest, vücutta kan, BOS, plevra, perikard, periton, akciğer gibi bölgelerde bakteri, mantar,
mikobakteri gibi mikrobik patojenlerin varlığını araştıran bir moleküler testtir. PCR ile mikrobun var olup
olmadığı 4 saatte belirlenmektedir. Daha sonra da, 4 saatte tespit edilen patojenin adı sekans analizörü ile
ortaya konulmaktadır. Bu şekilde, 345 patojen bakteri/fungus isimlendirilebilmektedir. Şu anda SepsiTest, en
geniş sayıda patojeni isimlendirebilen PCR testi durumundadır.
SepsiTest’ in kültüre üstünlüğü, hızlı olmasıdır. Saatler içinde sonuç verilebilmektedir. Diğer
bir üstünlüğü, 2 kat daha fazla patojen saptayabilmesidir. Çünkü, kültür gibi antibiyotiklerden
etkilenmemektedir. Bu nedenle de tanıya yeni bir soluk getirmiştir.
SepsiTest için, hastadan EDTA’ lı iki tüpe 2’ şer ml kan alınarak laboratuvara gönderilmesi yeterlidir.
7. ÇOK SAYIDA MİKROBU TEK ÇALIŞMADA NASIL
SAPTAYABİLİRSİNİZ?: MULTİPLEKS RT-PCR TESTLERİ
Tanı yöntemlerinin en ileri uygulaması moleküler yöntemlerdir. Bunun da en güncel biçimi multipleks
PCR yöntemleridir. Multipleks PCR ile, daha önce klasik yöntemlerle günler-haftalar içinde ve çok uzun
işlemler sonucu tanı konulabilen durumlar, saatler (4-6 saat) içinde sonuçlandırılabilmektedir.
Bu yöntemler laboratuvarımızda uygulanmaya başlanmıştır.
Multipleks PCR ile, solunum yollarında 22 etken (18 virüs, 4 bakteri), barsak infeksiyonlarında 17
etken (9 bakteri, 4 virüs, 4 parazit), menenjitlerde 7 etken ve cinsel yolla bulaşan hastalıklarda da 7 farklı
etken tek çalışmada ve 4-6 saat içinde sonuçlandırılabilmektedir.
8. TEST SONUCUNUZ GERÇEKTEN DOĞRU MU?:
KONFİRMASYON (DOĞRULAMA) TESTLERİ
Türkiye’ nin en geniş konfirmasyon (doğrulama) test panelini oluşturmuş durumdayız. HIV, HCV,
HBsAg dışında Borrelia, Bordetella, Helikobakter, Sifiliz, EBV, Parvovirüs ve Yersinia gibi çok sayıda
infeksiyon hastalığının ve otoimmün (ANA, ENA, Liver) hastalıkların doğrulama panellerini yapmaktayız. Yine
ülkemizde ilk olarak, 25 parametreli ANA testini çalışmaktayız.
KIZILTOPRAK - MERKEZ
Download

1. GastroPanel NEDİR?