EFENDİMİZ (SAS)’İN DİLİNDEN SIĞINMA
(İSTİÂZE) DUALARI
ِ � ْ‫َاق َو ُسو ِء ا ْ�� َ خ‬
ِ ‫َاق َو ال �نف‬
ِ ‫اَلل� ُه �م اِ ٖنّى اَ ُعو ُذ بِكَ ِم َن الش� ق‬
‫َ�ق‬
“Allah’ım! Bozgunculuktan, münafıklıktan ve kötü
ahlaktan sana sığınırım.”
‫اَلل� ُه �م اِ ٖن ّى اَ ُعو ُذ بِكَ ِم َن الْ َع ْج ِز َوالْ َك َسلِ َولْ ُبخْ لِ َوالْ ُج ْبنِ َوالْ َه َر ِم‬
ِ ‫َو َع َذ‬
‫اب ا ْل َق ْب ِر‬
“Allah’ım! Acizlikten, tembellikten, cimrilikten,
korkaklıktan, ihtiyarlıktan, kabir azabından sana
sığınırım.”
‫س َ�� َتشْ َب ُع‬
ٍ ‫اَلل� ُه �م اِ ٖن ّى اَ ُعو ُذ بِكَ ِم ْن َق ْل ٍب َ�� َيخْ شَ ُع َو ِم ْن نَ ْف‬
‫اب لَ َها‬
ُ ‫َو ِع ْل ٍم َ�� َي ْن َف ُع َو َد ْع َو ٍة َ�� َي ْس َت َج‬
“Allah’ım! Huşu duymayan kalpten, doymayan
nefisten, fayda vermeyen ilimden ve kabul olunmayan
duadan sana sığınırım.”
‫اَلل� ُه �م اَ ُعو ُذ بِر َِضا َك ِم ْن َسخَ ِطكَ َوبِ ُم َعا َفاتِكَ ِم ْن ُعقُو َب ِتكَ َواَ ُعو ُذ‬
َ‫بِكَ م ْنكَ َ�� اُ ْح ٖصى َث َن ًاء َع َل ْيكَ اَ ْن َت َك َما اَ ْث َن ْي َت َعلٰى َن ْف ِسك‬
“Allah’ım! Gazabından rızana, cezandan affına
sığınırım. Senden sana sığınırım. Sana tüm övgüleri
saysam yine de bitiremem. Sen kendini nasıl övdüysen
öylesin.”
‫اَلل� ُه �م اِن�ى اَ ُعو ُذ بِكَ ِم َن الْ َف ْق ِر َوالْ ِقل� ِة َوال �ذل� ِة َواَ ُعو ُذ بِكَ ِم ْن اَ ْن‬
‫َا ْظ ِل َم َا ْو اُ ْظ َل َم‬
“Allah’ım! Fakirlikten, yokluktan ve zilletten sana
sığınırım. Haksızlık etmekten ve haksızlığa uğramaktan
sana sığınırım.”
ِ ‫اَ ُعو ُذ بِ َك ِل َم‬
��َ ٍ‫ات الل� ِه الت�ا �م ِة ِم ْن كُ �ل شَ ْي َط ٍان َو َها �م ٍة َو ِم ْن كُ �ل َع ْين‬
‫�م ٍة‬
“Allah’ım! Her türlü şeytandan, haşereden, kem
nazardan, senin sonsuz iradene ve hükmüne sığınırım.”
‫اَلل� ُه �م اِ ٖن ّى اَ ُعو ُذ بِكَ ِم ْن شَ �ر َس ْم ٖعى َو ِم ْن شَ �ر َب َص ٖرى َو ِم ْن شَ �ر‬
‫لِ َسا ٖنى َو ِم ْن شَ �ر َق ْل ٖبى َو ِم ْن شَ �ر َم ِن ّٖيى‬
“Allah’ım! Kulağımın şerrinden, gözümün şerrinden,
dilimin şerrinden, kalbimin şerrinden ve şehvetimin
şerrinden sana sığınırım.”
‫اَلل� ُه �م اٰ ِت نَ ْف ٖسى َت ْق َوا َها َو َزك� َها اَ ْن َت خَ ْي ُر َم ْن َزك�ا َها اَ ْن َت َولِ �ي َها‬
‫َو َم ْو َ�� َها‬
“Allah’ım! Nefsime takvasını (sorumluluk bilincini)
nasip et ve onu arındır; onu en iyi arındıracak sensin.
Onun dostu ve velisi sensin.
“Allah’ım! Nimetlerin yok olmasından, sağlığımın
bozulmasından, ansızın gelecek cezadan ve öfkene
sebep olan her şeyden sana sığınırım.”
“Allah’ım! Sıkıntıdan, üzüntüden, borçların
ağırlığından ve güç sahibi olan kişilerin haksızlığına
uğramaktan sana sığınırım.”
“Allah’ım! Gam ve kederden sana sığınırım, korkaklık
ve cimrilikten sana sığınırım, ağır borç altında
kalmaktan sana sığınırım ve güç sahibi olan kişilerin
zulmüne uğramaktan sana sığınırım.”
“Allah’ım! Yıkıntı altında kalmaktan sana sığınırım,
yüksek yerden düşmekten sana sığınırım. Su da
boğulmaktan ve yangından sana sığınırım. Ölüm anında
şeytanın gelip beni aldatmasından, senin yolunda savaş
esnasında düşmandan kaçarken ölmekten ve zehirli
hayvanların sokmasıyla ölmekten sana sığınırım."
“Allah’ım! Gazabından, kulların şerrinden, şeytanların
vesveselerinden ve onların bana uğramalarından
Allah’ın sonsuz iradesine ve hükmüne sığınırım.”
“Yatağa girdiğin zaman şöyle dua et: Allah’ın
gazabından, azabından, kullarının kötülüklerinden,
şeytanların
ayartmalarından
ve
yanıma
yaklaşmalarından Allah’ın hükmüne ve iradesine
sığınırım.”
“Evinden
çıkarken
dışarıda
yaşayabileceği
olumsuzluklara karşı şöyle dua ederdi: “Bismillah!
Allah’ım!
Ayağımın
kaymasından
veya
kaydırılmasından, sapmaktan veya saptırılmaktan,
haksızlık etmekten veya haksızlığa uğramaktan, kaba
veya cahilce davranmaktan veya davranılmaktan sana
sığınırım.”
“Yolculuğa çıkmadan önce dudaklarından şu cümleler
dökülürdü: “Allah’ım! Yolculuğun yorgunluk ve
sıkıntılarından, yoldan kötü bir şekilde dönmekten, iyi
hallerden kötü hallere düşmekten, mazlumun
bedduasından, mala ve aileye gelebilecek kötülüklerden
sana sığınırım.”
“Sağlığında, “Allah’ım! Ölüm anında şeytanın gelip
beni aldatmasından sana sığınırım” buyuran Efendimiz,
vefat etmeden önce de sık sık şöyle dua etmişti:
“Allah’ım! Yaptığım ve yapabileceğim şeylerin
şerrinden sana sığınırım.”
Hazırlayan:
Âdem DEMİR
Din Hizmetleri Uzmanı
Yunusemre İlçe Müftülüğü
Download

Peygamberimizin Dilinden İstiaze Duaları için tıklayın.