Halka Arz ve Borsa İstanbul’un Sunduğu Fırsatlar
Adana Sanayi Odası
Adana, 30 Eylül 2014
Emir Kayalıoğlu
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Direktör, Kurumsal Finansman
İçindekiler
1.
Halka Arz Süreci
2.
Zamanlama
3.
Başarılı Halka Arz için Önemli Kriterler
4.
Yatırımcı Profilleri
5.
Değerleme
1. Halka Arz Süreci
Aracı Kurumların görevi
2
1
Hazırlık
4
3
BİST ve SPK
Pazarlama
Halka Arz
 Şirket değeri
 SPK – Ana sözleşme
 Halkla ilişkiler
 Talep toplama
 Halka arz büyüklüğü
 SPK – Halka arz
 Reklam kampanyaları
 Fiyatlandırma
 Sermaye artırımı / ortak
satışı
 BIST – Halka arz
 Konsorsiyum
oluşturulması
 Dağıtım
 Ana sözleşme
 İnceleme süreci
 Kurumsal yatırımcı
toplantıları
 İzin / Onay
 Yönetim Kurulu
 Yabancı yatırımcılar için
bire bir tanıtım
toplantıları
 Finansal tablolar
 İzahname / prospektüs
3
 Takas
 Fiyat istikrarı
 Yatırımcı ilişkileri
2. Zamanlama
Halka Arz Pencereleri
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haz
Tem
Ağu
Eylül
Ekim
Kasım
1. Pencere
2. Pencere
3. Pencere
4. Pencere
9 aylık
Finansal Tablolar
Yıl sonu
Finansal Tablolar
3 aylık
Finansal Tablolar
6 aylık
Finansal Tablolar
4
Aralık
2. Zamanlama
Zaman Çizelgesi
1. Ay
1
2
3
2. Ay
4
1
2
3
3. Ay
4
1
2
Başlama Toplantısı
Detaylı İnceleme
(Due-diligence)
İzahname, Prospektüs
hazırlanması
Denetlenmiş finansal
tabloların açıklanması
SPK ve BİST başvuruları
SPK ve BİST Onay Süreci
Yurtdışı pazarlama
(Roadshow)
Yurtiçi talep toplama
Fiyatın belirlenmesi, tahsisat
ve dağıtım
Yeni arz edilen hisselerin
işlem görmeye başlaması
5
3
4. Ay
4
1
2
3
5. Ay
4
1
2
3
6. Ay
4
1
2
3
4
3. Başarılı Halka Arz için Önemli Kriterler
Ekonomik
Konjonktür
Sermaye
Finansallar
Piyasaları
Şirket
Değeri
Sermaye
Zamanlama
Yapısı
Kurumsal
Yönetim
6
4. Yatırımcı Profilleri
Yabancı – Yerli Yatırımcılar
Piyasa Değeri
İşlem Hacmi
Yabancı Yat.
21%
Yerli Yat.
37%
Yabancı Yat.
63%
Yerli Yat.
79%
 Yabancı yatırımcıların hisse senetlerini elde tutma süresi ortalama 300 gündür.
 Aynı süre yerli yatırımcılar için 42 gündür.
7
4. Yatırımcı Profilleri
Bireysel - Kurumsal Yatırımcılar
Yerli Yatırımcılar
Yabancı Yatırımcılar
Bireysel
0.4%
Bireysel
50.6%
Kurumsal
49.4%
Kurumsal
99.6%
8
5. Değerleme
 Halka arzda değerleme, satışın başarı ile tamamlanabilmesi ve satış sonrası performans
üzerinde en önemli etkiye sahiptir.
 Şirket değeri gerek hisselerini satan şirket ya da hissedar açısından gerekse hisseleri
satın alan yatırımcı açısından optimum değerde olmalıdır.
 Şirket değerinin gerçeği yansıtması, halka arz esnasında ve sonrasında sert/spekülatif ve
temel analizden bağımsız fiyat hareketlerin minimize edilmesini sağlayacaktır.
 Piyasada halka arz fiyatının, şirketin gerçek değerinin üzerinde olduğu algısı oluştuğu
taktirde halka arza katılımın limitli kalması, düşük olması durumunda ise mevcut
hissedarların halka arzdan zarar görmesi gündeme gelecektir.
9
5. Değerleme
Değerleme Yöntemleri
Değerleme
Metodolojisi
Açıklama
Cazip Noktalar
Göz Önüne Alınacak Noktalar
 Şirket’in gelecekte
 Ayrıntılı yaklaşım
 Teorik yaklaşım
öngördüğü nakit akışları
 Senaryo analizini mümkün  Piyasa varsayımlarına karşı
İndirgenmiş Nakit
dikkate alınarak bugünkü
kılar
değerdeki değişiklikler izlenebilir
Akım
değerinin elde edilmesi
 Farklı muhasebe
standartlarından etkilenmez
 Şirket’in ciro, FAVÖK ve
 Doğrudan piyasaya dayalı
net kâr’ının benzer iş
olduğundan Şirket
Benzer Şirketlerin
tanımına sahip Şirketler ile değerlemesi konusunda
Piyasa Çarpanları
karşılaştırılması
gösterge niteliğindedir
 Kullanımı ve kavraması
kolaydır
10
 Karşılaştırmaya konu şirketlerin
benzer iş modeline sahip olması
büyük önem taşır
Download

Ek 1 - Adana Sanayi Odası