29.03.2014 tarih ve 28956 sayılı Resmi Gazete
Manisa İli, Turgutlu İlçesi, Ergenekon Mahallesi, 19L-2C pafta, 2297 ada, 3 parsel
üzerindeki 768757 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 1293 no’lu Yapı Denetim İzin
Belgesine sahip Avrasya 45 Yapı Denetim A.Ş.’nin Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi
Cahit GÜREL (Denetçi No:2026, Oda Sicil No:19502) tarafından Bakanlığımız aleyhine
açılan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesi’nin 31.12.2013 tarih ve E. 2013/222K.2013/1947 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 01.11.2012
tarih ve 28454 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Cahit
GÜREL (Denetçi No:2026, Oda Sicil No:19502) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma
işlemi 20.03.2014 tarih ve 2312 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.
İlgililere duyurulur.
2511/2/1-1
—————
Manisa İli, Turgutlu İlçesi, Ergenekon Mahallesi, 19L-2C pafta, 2297 ada, 3 parsel
üzerindeki 768757 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 1293 no’lu Yapı Denetim İzin
Belgesine sahip Avrasya 45 Yapı Denetim A.Ş.’nin Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Hakan
KOMAN (Oda Sicil No:79805) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 11.
İdare Mahkemesi’nin 31.12.2013 tarih ve E. 2013/224-K.2013/1948 sayılı kararı ile “dava
konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 01.11.2012 tarih ve 28454 sayılı Resmi Gazete
ilanı ile Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Hakan KOMAN (Oda Sicil No:79805) hakkında
tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 20.03.2014 tarih ve 2313 sayılı Makam Olur’u ile
iptal edilmiştir.
İlgililere duyurulur.
2511/3/1-1
26.03.2014 tarih ve 28953 sayılı Resmi Gazete
Mavi Marmara Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Yeşil Marmara Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin
denetim sorumluluğunda bulunan;
Tekirdağ ili, Muratlı ilçesi, 34LIVB pafta, 117 ada, 112 parsel üzerindeki 119337 YİBF
nolu yapıyı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) ve (d)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 465170-412752 Ticaret Sicil No
ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 114 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mavi
Marmara Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Çiler ASİL (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5680, Oda Sicil No:17468), Salih BERBER (İnşaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4457, Oda Sicil No:32920), Fahri
ERDEM (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1511, Oda Sicil No:12763) ve
Sebahattin ÇİÇEK’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:19058) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması,
Söz konusu yapıyı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a)
fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 514717-462299 Ticaret Sicil No
ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 410 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yeşil
Marmara Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Kemal KESTANE (Mimar,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5977, Oda Sicil No:3659) ve Sönmez AKGÜN’ün
(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:471, Oda Sicil No:12862)
denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşların Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade
edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Mavi Marmara Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 27.03.2007 tarihli
ve 26475 sayılı Resmi Gazete ilanı ile, Yeşil Marmara Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı
denetim izin belgesi 06.08.2009 tarihli ve 27311 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği
için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık
nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet
durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici
durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi
Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden
Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının
14.03.2014 tarihli ve 2123 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2347/1/1-1
—————
Özel Girişim Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Oluşum 34 Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim
sorumluluğunda bulunan;
Tekirdağ ili, Çerkezköy ilçesi, 29LIC pafta, 920 ada, 10 parsel üzerindeki 118148 YİBF
nolu yapıyı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c), (d) ve (g)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 266751-165837 Ticaret Sicil No
ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 167 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Özel Girişim
Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Engin DİLEK (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5016, Oda Sicil No:2920), Mustafa SAFRANCILAR
(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1253, Oda Sicil No:30545),
Şakir SEZEN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3189, Oda Sicil
No:23896) ve Başak TANATABEY’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No:61670) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile
geçici olarak durdurulması,
Söz konusu yapıyı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c)
ve (g) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 549994 Ticaret Sicil No ile
İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 456 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Oluşum 34 Yapı
Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Engin DİLEK (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:5016, Oda Sicil No:2920), Namık Kemal AYDIN (İnşaat Mühendisi,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4032, Oda Sicil No: 18752), İsmail SOYDEMİR
(İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4188, Oda Sicil No:22688) ve Çetin
GÜNGÖR’ün (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:56242) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşların Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade
edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Özel Girişim Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 10.07.2013 tarihli ve
28703 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi,
Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 05.03.2010 tarihli 27512 sayılı
ve 17.06.2011 tarihli 27967 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici
olarak durdurulmuş olan 456 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Oluşum 34 Yapı
Denetim Ltd.Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin
iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim
kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve
26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim
faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 456 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 14.03.2014 tarihli ve 2124 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2347/2/1-1
—————
Şafak Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Tekirdağ ili, Çerkezköy ilçesi, Kızılpınar beldesi, 25C1A pafta, 236 ada, 13 parsel
üzerindeki 665290 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun
2.maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 2605
Ticaret Sicil No ile Çerkezköy Ticaret Odasına kayıtlı 737 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine
sahip Şafak Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Gülçin Pürnur ÖCAL
(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10918, Oda Sicil No:13085), Hasan
ÖZTÜRK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10568, Oda Sicil
No:14691), Müştak ÖNDÜL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12638, Oda
Sicil No:8415) ve Ethem ÖĞREDİK’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No:75306) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile
geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak
iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 31.05.2013 tarihli 28663 sayılı
ve 27.02.2014 tarihli 28926 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici
olarak durdurulmuş olan 737 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Şafak Yapı Denetim
Ltd.Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali”
başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun
denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011
tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin
tamamen sona erdirilerek, 737 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal
edilmesi, Bakanlık Makamının 14.03.2014 tarihli ve 2125 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2347/3/1-1
—————
STF Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, K34C05B4B pafta, 5465 ada, 1 parsel üzerindeki 883284
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin (c) ve (g)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 35612 Ticaret Sicil No ile
Kayseri Ticaret Odasına kayıtlı 1556 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip STF Yapı
Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Mehmet Tamer ERDİNÇ (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18076, Oda Sicil No:30891) sorumlu denetim elemanı
Savaş BATIR’ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:21901, Oda
Sicil No:47169) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre
ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici
olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren
başlatılması, Bakanlık Makamının 14.03.2014 tarihli ve 2126 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2347/4/1-1
—————
Kıdem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, 706-473 pafta, 6914 ada, 1 parsel üzerindeki 691374 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin (c) ve (g)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 35473 Ticaret Sicil No ile
Kayseri Ticaret Odasına kayıtlı 1484 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kıdem Yapı
Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Orhan SAY (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:16803, Oda Sicil No:14106), Mustafa KALAYCIGİL (İnşaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17975, Oda Sicil No:61226) sorumlu
denetim elemanları Ahmet ÇETİNÇAĞLAR (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:18217, Oda Sicil No:58277), Nihat AKSELİM (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda
Sicil No:21413) ve Volkan ÇINAR’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No:76042) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile
geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak
iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Bakanlık Makamının 14.03.2014 tarihli ve 2127 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2347/5/1-1
—————
Method Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muş İli, Merkez İlçesi, 219 ada, 37 parsel üzerindeki 791463 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d), (e), (g) ve (ı) fıkralarında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3640 Ticaret Sicil No ile Muş Ticaret
Odasına kayıtlı 1400 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Method Yapı Denetim Ltd. Şti.
ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Ali EROL (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:36479),
Yusuf ASLAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1583, Oda Sicil
No:22373) sorumlu denetim elemanları Osman ŞENGÜN (İnşaat Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1679, Oda Sicil No:19089), Emine GÜNERİ (Mimar, Proje
ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10419, Oda Sicil No:15105) ve Ahmet DEMİR’in (İnşaat
Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C.No:37828984212) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı
Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Method Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 24.10.2013 tarihli ve
28801 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 14.03.2014 tarihli ve 2128 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2347/6/1-1
—————
Balıkesir Bal Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Balıkesir İli, Edremit İlçesi, Akçay Beldesi, 21NIII pafta, 729 ada, 272 parsel
üzerindeki 576988 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.
maddesinin (c) ve (g) fıkraları, Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4.
fıkrasının (1) bendi ve 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 13657
Ticaret Sicil No ile Balıkesir Ticaret Odasına kayıtlı 597 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine
sahip Balıkesir Bal Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Turgut ADİLAY
(Şirket Müdürü, Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:892, Oda Sicil
No:21428) sorumlu denetim elemanları Rüştü KANBER (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:9912, Oda Sicil No:1899), Levent GÜRLEK (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12745, Oda Sicil No:70528) ve Hamza Barış UZUN’un
(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:72245) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı
Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Balıkesir Bal Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 03.04.2013 tarihli ve
28607 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 14.03.2014 tarihli ve 2129 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2347/7/1-1
—————
Balıkesir Bal Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Balıkesir İli, Edremit İlçesi, Akçay Beldesi, 21NI pafta, 1050 ada, 13 parsel üzerindeki
539896 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve
(g) fıkraları, Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (1) bendi ve
6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 13657 Ticaret Sicil No ile
Balıkesir Ticaret Odasına kayıtlı 597 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Balıkesir Bal
Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Turgut ADİLAY (Şirket Müdürü,
Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:892, Oda Sicil No:21428)
sorumlu denetim elemanları Rüştü KANBER (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:9912, Oda Sicil No:1899), Metin ÖZKAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:7377, Oda Sicil No:12647) ve Arbel BÜYÜKYILDIZ (AYDEMİR) (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:74952) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim
İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de
ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Balıkesir Bal Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 03.04.2013 tarihli ve
28607 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 14.03.2014 tarihli ve 2130 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2347/8/1-1
—————
Hersek Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Yalova ili, Çiftlikköy İlçesi, 2648 ada, 6 parsel üzerindeki 530260 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı
Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen esaslara göre
denetlemediği anlaşılan 5219 Ticaret Sicil No ile Yalova Ticaret Odasına kayıtlı 869 nolu
Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Hersek Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim
elemanları Halim Kamil ŞIKMAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13246,
Oda Sicil No: 7147), Saim Yüksel KURTUL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:331, Oda Sicil No:11176), Emre AÇAR (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda
Sicil No:70421), Fikret ÇOLAK (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı , Oda Sicil No:41499)
ve Ömer Halim BERBEROĞLU’nun (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No:73815) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile
geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak
iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Hersek Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 08.01.2014 tarihli ve 28876
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün
yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin
devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 14.03.2014 tarihli ve 2131 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2347/9/1-1
—————
Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi, 3724 nolu parsel üzerindeki 635851 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile Yapı
Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen esaslara göre
denetlemediği anlaşılan 5204 Ticaret Sicil No ile Yalova Ticaret Odasına kayıtlı 815 nolu
Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim
elemanları Mithat ÖMÜR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:14861, Oda Sicil No: 21610), Yusuf BALYEMEZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No: 10354, Oda Sicil No: 10238), İsmail ZENGİN (Makine Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6998, Oda Sicil No: 16378), Musa İZCİ (İnşaat Mühendisi,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15954, Oda Sicil No: 23692) ve Yasin AKÇAY’ın
(Makina Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 64235) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı
Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 20.11.2013 tarihli 28827 sayılı
ve 02.12.2013 tarihli 28839 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici
olarak durdurulmuş olan 815 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Prokon Yapı Denetim
Ltd.Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali”
başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun
denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011
tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin
tamamen sona erdirilerek, 815 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal
edilmesi, Bakanlık Makamının 14.03.2014 tarihli ve 2132 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2347/10/1-1
—————
Burtek Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Bursa İli, Nilüfer İlçesi, 1826 Ada, 42 Parsel (A Blok) üzerindeki 707645 YİBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin (a), (c) ve (g) fıkralarında,
3. maddesinde ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5., 6., 7. ve 9. maddelerinde
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 65164 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret
Odasına kayıtlı 761 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Burtek Yapı Denetim Ltd. Şti. ile
kuruluş ortağı veya yetkilisi Melih KOÇ (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:36762),
Fatma Özen ÇERENÇE (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18703, Oda Sicil
No:16084) sorumlu denetim elemanları Neşe ŞENCAN (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:11740, Oda Sicil No: 16835), Hasan EKŞİOĞLU (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9097, Oda Sicil No:33420), Mehmet ÖZERK (İnşaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11686, Oda Sicil No: 14701) ve
Kamuran ENSARİOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 61946)
denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık
Makamının 14.03.2014 tarihli ve 2133 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2347/11/1-1
—————
Burtek Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Bursa İli, Nilüfer İlçesi, 1826 Ada, 42 Parsel (B Blok) üzerindeki 707661 YİBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin (a), (c) ve (g) fıkralarında,
3. maddesinde ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5., 6., 7. ve 9. maddelerinde
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 65164 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret
Odasına kayıtlı 761 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Burtek Yapı Denetim Ltd. Şti. ile
kuruluş ortağı veya yetkilisi Melih KOÇ (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:36762),
Fatma Özen ÇERENÇE (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18703, Oda Sicil
No:16084) sorumlu denetim elemanları Neşe ŞENCAN (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:11740, Oda Sicil No: 16835), Hasan EKŞİOĞLU (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9097, Oda Sicil No:33420), Mehmet ÖZERK (İnşaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11686, Oda Sicil No: 14701) ve
Kamuran ENSARİOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 61946)
denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık
Makamının 14.03.2014 tarihli ve 2134 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2347/12/1-1
—————
Antalya İli, Kemer İlçesi, 194 ada, 2 parsel üzerindeki 93331 YİBF nolu inşaatın
denetimini üstlenen Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi,
Elektrik Mühendisi Yüksel SUBAŞI (Denetçi No: 9520, Oda Sicil No: 13638) tarafından
Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 9. İdare Mahkemesi’nin 14.02.2014 tarihli ve
E.2013/1955 sayılı kararı ile ‘‘dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına’’
hükmedildiğinden, 11.09.2013 tarihli ve 28762 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Yüksel SUBAŞI
hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 13.03.2014 tarihli ve 2109
sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.
İlgililere duyurulur.
2348/1-1
—————
İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Esentepe Mahallesi, 246 pafta, 819 ada, 7 parsel üzerindeki
239363 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 508 no’lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip
Çaykara Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Abdurrahman
GAYRETLİ (Oda Sicil No:61944) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 3.
İdare Mahkemesi’nin 18.02.2014 tarih ve E.2013/1842 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin
yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 25.06.2013 tarih ve 28688 sayılı Resmi
Gazete ilanı ile Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Abdurrahman GAYRETLİ (Oda Sicil
No:61944) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 18.03.2014
tarih ve 2257 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.
İlgililere duyurulur.
2346/1/1-1
—————
Gaziantep İli, Nizip İlçesi, Fatih Sultan Mahallesi, 30L-3A pafta, 1077 ada, 1 parsel
üzerindeki 625398 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 891 nolu Yapı Denetim İzin
Belgesine sahip Güzel Nizip Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Uygulama Denetçisi, İnşaat
Mühendisi, Doğan DOĞAN tarafından Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 4.
İdare Mahkemesi’nin 18.12.2013 tarihli ve E.2013/792-K.2013/1621 sayılı kararı ile “dava
konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 16.03.2013 tarihli ve 28589 sayılı Resmi Gazete
ilanı ile Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi, Doğan DOĞAN (Denetçi No: 3614, Oda
Sicil No: 19948) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 18.03.2014 tarih ve 2258
sayılı Olur ile iptal edilmiştir.
İlgililere duyurulur.
2346/2/1-1
—————
Manisa İli, Turgutlu İlçesi, Ergenekon Mahallesi, 19L-2C pafta, 2297 ada, 3 parsel
üzerindeki 768757 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 1293 no’lu Yapı Denetim İzin
Belgesine sahip Avrasya 45 Yapı Denetim A.Ş.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat
Mühendisi Hüseyin Atilla ZAĞPUS (Denetçi No:2773, Oda Sicil No:7768) tarafından
Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesi’nin 31.12.2013 tarih ve
E.2013/220-K.2013/1946 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden,
01.11.2012 tarih ve 28454 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat
Mühendisi Hüseyin Atilla ZAĞPUS (Denetçi No:2773, Oda Sicil No:7768) hakkında tesis
edilmiş olan geçici durdurma işlemi 18.03.2014 tarih ve 2259 sayılı Makam Olur’u ile iptal
edilmiştir.
İlgililere duyurulur.
2346/3/1-1
—————
Manisa İli, Turgutlu İlçesi, Ergenekon Mahallesi, 19L-2C pafta, 2297 ada, 3 parsel
üzerindeki 768757 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 1293 no’lu Yapı Denetim İzin
Belgesine sahip Avrasya 45 Yapı Denetim A.Ş.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat
Mühendisi Nuriddin BALATLI (Denetçi No:16211, Oda Sicil No:12368) tarafından
Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesi’nin 31.12.2013 tarih ve E.
2013/219-K.2013/1949 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden,
01.11.2012 tarih ve 28454 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat
Mühendisi Nuriddin BALATLI (Denetçi No:16211, Oda Sicil No:12368) hakkında tesis
edilmiş olan geçici durdurma işlemi 18.03.2014 tarih ve 2261 sayılı Makam Olur’u ile iptal
edilmiştir.
İlgililere duyurulur.
2346/4/1-1
—————
4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim
Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında “Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine
devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde sayılan çekirdek personeli
istihdam etmek zorundadır. .... Bu durum üç ay içerisinde düzeltilmez ise, kuruluşun belgesi
geçici olarak geri alınır.” hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen;
Kocaeli ilinde faaliyet gösteren 1848 dosya nolu BEŞEL Yapı Denetim Ltd. Şti.,
Zonguldak ilinde faaliyet gösteren 1302 dosya nolu ZONGULDAK Yapı Denetimi Ltd.
Şti.’lerine ait Yapı Denetim İzin Belgeleri Bakanlık Makamının 14.03.2014 tarih ve 2120
sayılı Olur'u ile geçici olarak geri alınmıştır.
İlgililere duyurulur.
2349/1/1-1
—————
Elazığ ilinde faaliyet gösteren 1239 dosya nolu SANAÇ Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin
şirket unvan ve amaç maddesini değiştirmiş olması nedeniyle 14.03.2014 tarih ve 2121 sayılı
Makam Olur’una istinaden, söz konusu kuruluşun Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye
işlemi yapılarak, Yapı Denetim İzin Belgesi iptal edilmiştir.
İlgililere duyurulur.
2349/2/1-1
20.03.2014 tarih ve 28947 sayılı Resmi Gazete
72 nolu Yapı Denetim İzin Belgesi Bakanlık Makamının 17.01.2007 tarihli ve 96 sayılı
Oluru ile iptal edilmiş olan Birikim Yapı Denetim A.Ş. tarafından Bakanlığımız aleyhine
açılan davada, Ankara 1. İdare Mahkemesinin 16.07.2007 tarihli ve E.2007/815 sayılı
kararına istinaden 14.08.2007 tarihli ve 1784 sayılı Makam Oluru ile Birikim Yapı Denetim
A.Ş. hakkında tesis edilmiş olan “Yapı Denetim İzin Belgesinin İptali’ işleminin yürütmesi
durdurulmuş ve 19.08.2007 tarihli ve 26618 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilmiştir.
Bakanlığımızın temyiz talebi neticesinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun
27.05.2013 tarihli ve E.2009/1681-K.2013/2118 sayılı bozma kararı ile, evvelce verilen
Mahkeme Kararlarının uygulanma gereği ve davacı Birikim Yapı Denetim A.Ş. lehine olan
neticeler ortadan kalktığından, 72 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Birikim Yapı
Denetim A.Ş.’nin, davaya konu edilen 17.01.2007 tarihli ve 96 sayılı işlemde yer alan geçici
faaliyet durdurma cezaları dışında, 05.05.2007 tarihli 26513 sayılı, 11.07.2008 tarihli 26933
sayılı, 04.08.2008 tarihli 26957 sayılı ve 23.03.2010 tarihli 27530 sayılı Resmi Gazete’lerde
ilan edilen 4 (dört) adet geçici faaliyet durdurma cezası da bulunduğundan 4708 sayılı Yapı
Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesindeki “Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim
kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü
gereğince Birikim Yapı Denetim A.Ş.’nin 72 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin iptal
edilmesi, Bakanlık Makamının 10.03.2014 tarihli ve 1945 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2176/1/1-1
—————
Sanat-Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi, 169 pafta, 1428 ada, 2 parsel üzerindeki 685727 YİBF
üzerindeki nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin (c) ve (g)
fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. maddelerinde öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3591 Ticaret Sicil No ile Ayvalık Ticaret Odasına
kayıtlı 45 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sanat-Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti. ile
kuruluş ortağı veya yetkilisi İsmail Hamdi TAŞ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:856, Oda Sicil No:15843), Olcay Hasan NİĞDELİOĞLU (İnşaat Mühendisi,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:855, Oda Sicil No:8096) sorumlu denetim
elemanları Yahya İlker BERK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3065, Oda
Sicil No:4369) ve Serkan AKIN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:62694)
denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık
Makamının 10.03.2014 tarihli ve 1946 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2176/2/1-1
—————
Sanat-Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi, 1775 ada, 2 parsel üzerindeki 600684 YİBF üzerindeki nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile
Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. maddelerinde öngörülen esaslara göre
denetlemediği anlaşılan 3591 Ticaret Sicil No ile Ayvalık Ticaret Odasına kayıtlı 45 nolu
Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sanat-Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı
veya yetkilisi İsmail Hamdi TAŞ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 856,
Oda Sicil No: 15843), Olcay Hasan NİĞDELİOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No: 855, Oda Sicil No: 8096) sorumlu denetim elemanları Yahya İlker
BERK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3065, Oda Sicil No: 4369) ve
Ahmet TOPRAK’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı Oda Sicil No: 18160) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık
Makamının 10.03.2014 tarihli ve 1947 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2176/3/1-1
—————
Ar-Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi, 126 pafta, 1780 ada, 7 parsel üzerindeki 554503 YİBF
üzerindeki nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g)
fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. maddelerinde öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 4126 Ticaret Sicil No ile Ayvalık Ticaret Odasına
kayıtlı 877 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ar-Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti. ile
kuruluş ortağı veya yetkilisi Önal AKÇAL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi
No: 8229, Oda Sicil No: 12013), Füsün ATAY (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No: 14533, Oda Sicil No: 26738), sorumlu denetim elemanları Şaziye
Aynur KARAMANOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14026, Oda
Sicil No: 10350), Bekir Erkan KOŞVAR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:
19177, Oda Sicil No: 2436) ve Mustafa BİNDAŞ’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı Oda
Sicil No: 29664) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre
ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici
olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren
başlatılması, Bakanlık Makamının 10.03.2014 tarihli ve 1948 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2176/4/1-1
—————
ASA Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Tekirdağ İli, Hayrabolu İlçesi, 43 pafta, 240 Ada, 94 parsel üzerindeki 766036 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3356 Ticaret Sicil No ile
Çerkezköy Ticaret Odasına kayıtlı 903 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip ASA Yapı
Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Cemil YAMAN (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8199, Oda Sicil No:16677), Sadık DAVARCI (İnşaat
Mühendisi , Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2241, Oda Sicil No:28950) ve Eyüp
Caner GÖRGÜN’ün (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı Oda Sicil No: 77296) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 27.06.2013 tarihli 5641 sayılı
ve 05.03.2014 tarihli 1729 sayılı Bakanlık Makam Olurları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici
olarak durdurulmuş olan 903 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip ASA Yapı Denetim
Ltd.Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali”
başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun
denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011
tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin
tamamen sona erdirilerek, 903 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal
edilmesi, Bakanlık Makamının 10.03.2014 tarihli ve 1949 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2176/5/1-1
—————
Mehmet Dilbaz Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Ankara İli, Etimesgut İlçesi, 45029 ada 19 parsel üzerindeki 507113 YİBF üzerindeki
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin (c) ve (g)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 159374 Ticaret Sicil No ile
Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 225 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mehmet Dilbaz
Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Mehmet AKGÜN (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2867, Oda Sicil No:9355), Gülseven Zuhal
EREN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2731, Oda Sicil No:5049) ve
Mehmet DİLBAZ’ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2978, Oda
Sicil No:7856) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile
geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak
iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Bakanlık Makamının 10.03.2014 tarihli ve 1950 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2176/6/1-1
—————
Başarır Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İzmir İli, Torbalı İlçesi, 531 Ada, 6 Parsel üzerindeki 565474 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (e) fıkralarındaki öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 125914 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına
kayıtlı 555 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Başarır Yapı Denetim Ltd. Şti. ile
sorumlu denetim elemanları Barış ÖZER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:13093, Oda Sicil No:7530), Rıdvan BAŞOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:6136, Oda Sicil No:10019), Mehmet Hüdai KINDIROĞLU (Makine Mühendisi,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7244, Oda Sicil No:11457), Osman KINACI
(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6434, Oda Sicil No:24219) ve
İbrahim Metin BEKMEZCİ’nin (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:10448, Oda Sicil No:1785) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6
(altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden
itibaren başlatılması,
Başarır Yapı Denetim Ltd. Şti’nin yapı denetim izin belgesi 27.02.2014 tarihli ve 28926
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün
yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin
devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 10.03.2014 tarihli ve 1951 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2176/7/1-1
—————
Fay Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Aydın ili, Kuşadası İlçesi, 19L-III pafta, 1982 ada, 1 parsel üzerindeki 259343 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 1. fıkrasında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3323 Ticaret Sicil No ile Kuşadası Ticaret
Odasına kayıtlı 138 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Fay Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.
ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Mustafa TİRYAKİ’nin (Makine Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:524, Oda Sicil No:15459) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı
Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Fay Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 27.01.2010 tarihli ve
27475 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 10.03.2014 tarihli ve 1952 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2176/8/1-1
—————
Fay Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Aydın ili, Kuşadası İlçesi, 19L-III pafta, 1982 ada, 1 parsel üzerindeki 259337 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 1. fıkrasında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3323 Ticaret Sicil No ile Kuşadası Ticaret
Odasına kayıtlı 138 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Fay Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.
ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Mustafa TİRYAKİ’nin (Makine Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:524, Oda Sicil No:15459) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı
Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Fay Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 27.01.2010 tarihli ve
27475 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 10.03.2014 tarihli ve 1953 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2176/9/1-1
—————
Fay Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Aydın ili, Kuşadası İlçesi, 19L-III pafta, 1982 ada, 1 parsel üzerindeki 259344 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 1. fıkrasında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3323 Ticaret Sicil No ile Kuşadası Ticaret
Odasına kayıtlı 138 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Fay Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.
ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Mustafa TİRYAKİ’nin (Makine Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:524, Oda Sicil No:15459) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı
Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Fay Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 27.01.2010 tarihli ve
27475 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 10.03.2014 tarihli ve 1954 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2176/10/1-1
—————
Fay Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Aydın ili, Kuşadası İlçesi, 19L-III pafta, 1982 ada, 1 parsel üzerindeki 259364 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 1. fıkrasında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3323 Ticaret Sicil No ile Kuşadası Ticaret
Odasına kayıtlı 138 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Fay Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.
ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Mustafa TİRYAKİ’nin (Makine Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:524, Oda Sicil No:15459) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı
Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Fay Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 27.01.2010 tarihli ve
27475 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 10.03.2014 tarihli ve 1955 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2176/11/1-1
—————
Fay Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Aydın ili, Kuşadası İlçesi, 19L-III pafta, 1982 ada, 1 parsel üzerindeki 259365 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 1. fıkrasında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3323 Ticaret Sicil No ile Kuşadası Ticaret
Odasına kayıtlı 138 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Fay Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.
ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Mustafa TİRYAKİ’nin (Makine Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:524, Oda Sicil No:15459) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı
Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Fay Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 27.01.2010 tarihli ve
27475 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 10.03.2014 tarihli ve 1956 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2176/12/1-1
—————
Fay Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Aydın ili, Kuşadası İlçesi, 19L-III pafta, 1982 ada, 1 parsel üzerindeki 259336 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 1. fıkrasında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3323 Ticaret Sicil No ile Kuşadası Ticaret
Odasına kayıtlı 138 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Fay Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.
ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Mustafa TİRYAKİ’nin (Makine Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:524, Oda Sicil No:15459) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı
Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Fay Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 27.01.2010 tarihli ve
27475 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 10.03.2014 tarihli ve 1957 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2176/13/1-1
—————
Fay Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Aydın ili, Kuşadası İlçesi, 19L-III pafta, 1982 ada, 1 parsel üzerindeki 259332 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 1. fıkrasında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3323 Ticaret Sicil No ile Kuşadası Ticaret
Odasına kayıtlı 138 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Fay Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.
ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Mustafa TİRYAKİ’nin (Makine Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:524, Oda Sicil No:15459) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı
Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Fay Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 27.01.2010 tarihli ve
27475 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 10.03.2014 tarihli ve 1958 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2176/14/1-1
—————
Fay Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Aydın ili, Kuşadası İlçesi, 19L-III pafta, 1982 ada, 1 parsel üzerindeki 259331 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 1. fıkrasında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3323 Ticaret Sicil No ile Kuşadası Ticaret
Odasına kayıtlı 138 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Fay Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.
ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Mustafa TİRYAKİ’nin (Makine Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:524, Oda Sicil No:15459) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı
Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Fay Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 27.01.2010 tarihli ve
27475 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 10.03.2014 tarihli ve 1959 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2176/15/1-1
—————
M.T.M. Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, 54 pafta, 645 Ada, 58 parsel üzerindeki 104291 YİBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d) ve (g) fıkralarında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 448672 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret
Odasına kayıtlı 190 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip M.T.M. Yapı Denetim Hiz. Ltd.
Şti. ile sorumlu denetim elemanları Mehmet Ali Kibar TURAN (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No: 4667, Oda Sicil No: 6525), Suat KOÇ (İnşaat Mühendisi, Uygulama
Denetçisi, Denetçi No: 4710, Oda Sicil No:19495), Mustafa Gökhan KOCAMAN’ın (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:53574) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim
İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de
ilan tarihinden itibaren başlatılması,
M.T.M. Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 23.05.2012 tarihli ve
28301 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 10.03.2014 tarihli ve 1960 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2176/16/1-1
—————
Şehircilik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Fındıklı Mahallesi, 150 Pafta, 1490 Ada, 22 Parsel
üzerindeki 256438 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.
maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile 5. maddesi, Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları
Yönetmeliğinin 6. ve 7. maddeleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.
maddesinin 4. fıkrasının (c), (ç) ve (d) bendlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği
anlaşılan 575434 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 525 nolu Yapı Denetim
İzin Belgesine sahip Şehircilik Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı ve yetkilisi Hakkı
AKGÜN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8285, Oda Sicil No:9393) ve
Ayhun ÜNSEL’in (Şirket Müdürü, İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:60960)
denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Şehircilik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 04.08.2008 tarihli ve
26957 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 10.03.2014 tarihli ve 1961 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2176/17/1-1
—————
Harput Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İzmir İli, Menderes İlçesi, Kasımpaşa Mahallesi, 31 ada, 3 parsel üzerindeki 610724
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c)
fıkrasındaki öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 135458 Ticaret Sicil No ile İzmir
Ticaret Odasına kayıtlı 768 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Harput Yapı Denetim
Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları İbrahim Civan Metin ALTAY (İnşaat Mühendisi,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5604, Oda Sicil No:23775), İhsan TAN (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4817, Oda Sicil No:14861), Hüseyin
KARACASULU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4007, Oda Sicil
No:5798), Tufan SELÇUK (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:14163, Oda Sicil No:11243), Haydar DOĞAN’ın (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:7667, Oda Sicil No:17266) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim
İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de
ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 10.03.2014 tarihli ve 1962 sayılı
Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2176/18/1-1
—————
Harput Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İzmir İli, Tire İlçesi, İpekçiler Mahallesi, 31L-3C pafta,1107 ada, 1 parsel üzerindeki
730428 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c)
fıkrasında ve 6. Maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 135458 Ticaret
Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 768 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Harput
Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanı Fatih ERBAŞ’ın (Mimar, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:41774) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6
(altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden
itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 10.03.2014 tarihli ve 1963 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2176/19/1-1
—————
Harput Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Refet Bele Mahallesi, 21L-2B pafta, 42448 ada, 35 parsel
üzerindeki 746935 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.
maddesinin (c) fıkrasında ve 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan
135458 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 768 nolu Yapı Denetim İzin
Belgesine sahip Harput Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanı Fatih ERBAŞ’ın
(Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:41774) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim
İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de
ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 10.03.2014 tarihli 1962 ve
1963 sayılı Bakanlık Makam Olurları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak durdurulmuş
olan 768 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Harput Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin aynı
Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde
yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son
verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona
erdirilerek, 768 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık
Makamının 10.03.2014 tarihli ve 1964 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2176/20/1-1
—————
Harput Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Ali Fuat Cebesoy Mahallesi, 21L-2C pafta, 43347 ada, 1
parsel üzerindeki 769153 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.
maddesinin (c) fıkrasında ve 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan
135458 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 768 nolu Yapı Denetim İzin
Belgesine sahip Harput Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanı Fatih ERBAŞ’ın
(Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:41774) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim
İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de
ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Harput Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 10.03.2014 tarihli ve 1964
sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün
yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin
devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 10.03.2014 tarihli ve 1965 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2176/21/1-1
—————
Harput Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Refet Bele Mahallesi, 21M-1A pafta, 42383 ada, 7 parsel
üzerindeki 769177 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.
maddesinin (c) fıkrasında ve 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan
135458 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 768 nolu Yapı Denetim İzin
Belgesine sahip Harput Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanı Fatih ERBAŞ’ın
(Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:41774) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim
İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de
ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Harput Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 10.03.2014 tarihli ve 1964
sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün
yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin
devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 10.03.2014 tarihli ve 1966 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2176/22/1-1
—————
Harput Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İzmir İli, Tire İlçesi, 4 Eylül Mahallesi, 20L-1B pafta, 1236 ada, 15 parsel üzerindeki
769823 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c)
fıkrasında ve 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 135458 Ticaret
Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 768 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Harput
Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanı Fatih ERBAŞ’ın (Mimar, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:41774) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6
(altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden
itibaren başlatılması,
Harput Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 10.03.2014 tarihli ve 1964
sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün
yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin
devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 10.03.2014 tarihli ve 1967 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2176/23/1-1
—————
Mavikent Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İzmir İli, Karabağlar İlçesi, General Kazım Özalp Mahallesi, 41996 ada, 11 parsel
üzerindeki 283183 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.
maddesinin (c) fıkrasında öngörülen esasa göre denetlemediği anlaşılan 25601 Ticaret Sicil
No ile Denizli Ticaret Odasına kayıtlı 610 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mavikent
Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Bilal Ahmet ERTEM (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10711, Oda Sicil No:26518), Ekrem AKTAŞ
(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7884, Oda Sicil No:36558),
Metin COZA (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6939, Oda Sicil No:7021),
Hasan AK (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10611, Oda Sicil
No:20176), Erol GÜNGÜR (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:12410, Oda Sicil No:34301), Erol ÖNER (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:13174, Oda Sicil No:8006), Ferit DALGIÇ (İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:70356) ve Hakan GENÇTÜRK’ün (İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:44131) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6
(altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden
itibaren başlatılması,
Mavikent Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 15.08.2013 tarihli
ve 28736 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 10.03.2014 tarihli ve 1968 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2176/24/1-1
—————
Denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 3. maddesinin
5. fıkrasındaki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan Ali ALTUNYAPRAK’ın (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:67000) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, durdurma kararının
Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden
itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 10.03.2014 tarihli ve 1969 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2176/25/1-1
—————
AFM Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Nevşehir İli, Avanos İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1506 ada, 9 parsel üzerindeki
878493 YİBF nolu (A4 Blok) nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.
maddesinin (a), (f) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 1.
fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 6908 Ticaret Sicil No ile Nevşehir
Ticaret Odasına kayıtlı 1546 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip AFM Yapı Denetim
Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Arif ECE (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda
Sicil No:77367), Murat SEÇİLMİŞ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No:79902), sorumlu denetim elemanları Tahsin YILDOĞAN (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:20596, Oda Sicil No:14658), Habip ARI (İnşaat Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:21457, Oda Sicil No:13333) ve Hayati ŞENELDİR’in
(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:14239) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun
Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin
Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
AFM Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 02.03.2014 tarihli ve 28929
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün
yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin
devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 10.03.2014 tarihli ve 1970 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2176/26/1-1
—————
AFM Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Nevşehir İli, Avanos İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1506 ada, 9 parsel üzerindeki
878499 YİBF nolu (A5 Blok) nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.
maddesinin (a), (f) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 1.
fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 6908 Ticaret Sicil No ile Nevşehir
Ticaret Odasına kayıtlı 1546 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip AFM Yapı Denetim
Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Arif ECE (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda
Sicil No:77367), Murat SEÇİLMİŞ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No:79902), sorumlu denetim elemanları Tahsin YILDOĞAN (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:20596, Oda Sicil No:14658), Habip ARI (İnşaat Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:21457, Oda Sicil No:13333) ve Hayati ŞENELDİR’in
(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:14239) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun
Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin
Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
AFM Yapı Denetim Ltd.Şti.’ nin yapı denetim izin belgesi 02.03.2014 tarihli ve 28929
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün
yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin
devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 10.03.2014 tarihli ve 1971 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2176/27/1-1
—————
AFM Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Nevşehir İli, Avanos İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1506 ada, 9 parsel üzerindeki
878507 YİBF nolu (A6 Blok) nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.
maddesinin (a), (f) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 1.
fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 6908 Ticaret Sicil No ile Nevşehir
Ticaret Odasına kayıtlı 1546 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip AFM Yapı Denetim
Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Arif ECE (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda
Sicil No:77367), Murat SEÇİLMİŞ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No:79902), sorumlu denetim elemanları Tahsin YILDOĞAN (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:20596, Oda Sicil No:14658), Habip ARI (İnşaat Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:21457, Oda Sicil No:13333) ve Hayati ŞENELDİR’in
(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:14239) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun
Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin
Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
AFM Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 02.03.2014 tarihli ve 28929
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün
yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin
devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 10.03.2014 tarihli ve 1972 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2176/28/1-1
16.03.2014 tarih ve 28943 sayılı Resmi Gazete
Anahtar Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Adana İli, Yüreğir İlçesi, 15.R.III pafta, 3558 Ada, 13 Parsel üzerindeki 748057 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin (c) ve (g)
fıkralarında, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 3.,4.,5., ve 6.
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 50146 Ticaret Sicil No ile Adana
Ticaret Odasına kayıtlı 691 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Anahtar Yapı Denetim
Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi İsak ÇETİN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,
Denetçi No: 4804, Oda Sicil No: 20516), sorumlu denetim elemanları İbrahim ÖZENSOY
(Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12143, Oda Sicil No:17316 )
ve Vehbi Can KOCA’ nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı ,Oda Sicil No: 83888 )
denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık
Makamının 06.03.2014 tarihli ve 1833 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2044/1-1
—————
Siirt İli, Merkez İlçesi, Doğan Mahallesi, 259 ada, 7 parsel üzerindeki 725617 YİBF
nolu inşaatın denetimini üstlenen Siirt Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin Proje ve Uygulama
Denetçisi, İnşaat Mühendisi Ali Osman KILIÇKAYA (Denetçi No: 6605, Oda Sicil No:
19792) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 5. İdare Mahkemesi'nin
07.02.2014 tarihli ve E.2013/1928 sayılı kararı ile "dava konusu işlemin yürütülmesinin
durdurulmasına" hükmedildiğinden, 11.09.2013 tarihli ve 28762 sayılı Resmi Gazete ilanı ile
Ali Osman KILIÇKAYA hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi
07.03.2014 tarih ve 1901 sayılı Makam Olur'u ile durdurulmuştur.
İlgililere duyurulur.
2043/1/1-1
—————
Siirt İli, Merkez İlçesi, 391 ada, 5 parsel üzerindeki 738372 YİBF nolu inşaatın
denetimini üstlenen Siirt Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat
Mühendisi Ali Osman KILIÇKAYA (Denetçi No: 6605, Oda Sicil No: 19792) tarafından
Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 5. İdare Mahkemesi'nin 07.02.2014 tarihli ve
E.2013/1929 sayılı kararı ile "dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına"
hükmedildiğinden, 11.09.2013 tarihli ve 28762 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Ali Osman
KILIÇKAYA hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 07.03.2014
tarih ve 1902 sayılı Makam Olur'u ile durdurulmuştur.
İlgililere duyurulur.
2043/2/1-1
—————
Sakarya İli, Sapanca İlçesi, Çayiçi Mahallesi, 30KIIIa pafta, 97 ada, 101 parsel
üzerindeki 554797 (OFİS-İŞYERİ) YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 764 no'lu Yapı
Denetim İzin Belgesine sahip Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama
Denetçisi Mimar Enver PEHLİVANOĞLU (Denetçi No: 13077, Oda Sicil No: 2331)
tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 5. İdare Mahkemesi'nin 06.02.2014
tarih ve E.2013/1354-K.2014/83 sayılı kararı ile "dava konusu işlemin iptaline"
hükmedildiğinden, 20.11.2012 tarih ve 28473 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Proje ve Uygulama
Denetçisi Mimar Enver PEHLİVANOĞLU (Denetçi No: 13077, Oda Sicil No: 2331)
hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 07.03.2014 tarih ve 1903 sayılı Makam
Olur'u ile iptal edilmiştir. .
İlgililere duyurulur.
2043/3/1-1
14.03.2014 tarih ve 28941 sayılı Resmi Gazete
02.03.2014 tarihli ve 28929 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Orta Akdeniz Yapı
Denetim Hiz.Ltd.Şti. ile ilgili ilanda sehven yazılan “297 günlük ceza süresinin” ifadesinin
çıkarılması ve bu ifadenin yerine “288 günlük ceza süresinin” ifadesinin eklenmesi,
07.03.2014 tarihli ve 1904 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1973/1/1-1
—————
08.03.2014 tarihli ve 28935 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Gaba Yapı Denetim
Ltd.Şti. ve Bilgütay Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan Antalya ili,
Alanya ilçesi, Cikcilli Belediyesi 424 ada, 4 parsel üzerindeki 161290 YİBF nolu yapı ile
ilgili ilanda “Ayşe Suzan YILDIRIM’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No:77959)” ifadesinden sonra sehven yazılmayan “denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması” ifadesinin eklenmesi,
11.03.2014 tarihli ve 2041 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1973/2/1-1
13.03.2014 tarih ve 28940 sayılı Resmi Gazete
Gedikcan Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Adana İli, Ceyhan İlçesi, 104J pafta, 1388 ada, 2 parsel üzerindeki 808825 YİBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile
Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. fıkrası, 6. maddesinin 2., 3., 4.
fıkraları ve 15. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği
anlaşılan 50065 Ticaret Sicil No ile Adana Ticaret Odasına kayıtlı 614 nolu Yapı Denetim
İzin Belgesine sahip Gedikcan Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Azime
GEDİK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12405, Oda Sicil No:12387)
sorumlu denetim elemanları Vahdet İNCE (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:16956, Oda Sicil No:20059) ve Hamza DUR’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda
Sicil No: 27644) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre
ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici
olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren
başlatılması, Bakanlık Makamının 05.03.2014 tarihli ve 1722 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1924/1/1-1
—————
Gedikcan Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Adana ili, Çukurova ilçesi, 20 İ III pafta 7808 ada ve 27 parsel üzerindeki 775843 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrası ile Yapı
Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 15.maddesinin 1.fıkrasının (a) bendinde öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 50065 Ticaret Sicil No ile Adana Ticaret Odasına
kayıtlı 614 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gedikcan Yapı Denetim Ltd.Şti. ile
kuruluş ortağı veya yetkilisi Azime GEDİK’in (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:12405, Oda Sicil No:12387) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince,
9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden
itibaren başlatılması,
Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 29.01.2013 tarihli 595 sayılı
ve 05.03.2014 tarihli 1722 sayılı Bakanlık Makam Olurları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici
olarak durdurulmuş olan 614 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gedikcan Yapı
Denetim Ltd.Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin
iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim
kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve
26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim
faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 614 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 05.03.2014 tarihli ve 1723 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1924/2/1-1
—————
İzmir ili, Güzelbahçe ilçesi, L17b-18a-2d pafta, 181 ada, 1 parsel üzerindeki 703293
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı
Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 4. fıkrasında öngörülen esaslara göre
denetlemediği anlaşılan Cevat ŞARBALKAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda
Sicil No:20291) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince 6 (altı) ay süre
ile durdurulması, durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin
Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 05.03.2014 tarihli
ve 1724 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1924/3/1-1
—————
Burdent Yapı Denetim Tic.Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Bursa İli, Nilüfer İlçesi, 2831 Ada, 1 Parsel üzerindeki 684772 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ve 3. maddesi ile
Yapı Uygulama Yönetmeliğinin 5., 6. ve 9. maddelerinde öngörülen esaslara göre
denetlemediği anlaşılan 55681 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 389 nolu
Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Burdent Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı
veya yetkilisi Necmettin UZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3618, Oda
Sicil No:9446), Dilek ERDEM (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6301, Oda
Sicil No:16071) sorumlu denetim elemanları Kamil ÇAKMAK (İnşaat Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3035, Oda Sicil No: 17308) ve Dilek TERCAN’ın (Mimar,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 35201) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan
tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 05.03.2014 tarihli ve 1725 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1924/4/1-1
—————
Burdent Yapı Denetim Tic.Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Bursa İli, Nilüfer İlçesi, 313 Ada, 7 Parsel üzerindeki 628814 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ve 3. maddesi ile
Yapı Uygulama Yönetmeliğinin 5., 6. ve 9. maddelerinde öngörülen esaslara göre
denetlemediği anlaşılan 55681 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 389 nolu
Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Burdent Yapı Denetim Tic.Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya
yetkilisi Necmettin UZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3618, Oda Sicil
No:9446), Dilek ERDEM (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6301, Oda Sicil
No:16071) sorumlu denetim elemanları Kamil ÇAKMAK (İnşaat Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3035, Oda Sicil No: 17308) ve Nurdoğan IŞIK’ın (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 61662) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim
İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de
ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 07.05.2013 tarihli 4260 sayılı
ve 05.03.2014 tarihli 1725 sayılı Bakanlık Makam Olurları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici
olarak durdurulmuş olan 389 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Burdent Yapı Denetim
Tic.Ltd.Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali”
başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun
denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011
tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin
tamamen sona erdirilerek, 389 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal
edilmesi, Bakanlık Makamının 05.03.2014 tarihli ve 1726 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1924/5/1-1
—————
Çap Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, 32JIII pafta, 862 Ada, 7 parsel üzerindeki 273391 YİBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 9083 Ticaret Sicil No ile Çorlu Ticaret
Odasına kayıtlı 635 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Çap Yapı Denetim Ltd.Şti. ile
sorumlu denetim elemanları Mehmet Ali POLATKAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi
Denetçi No: 8339, Oda Sicil No: 6039), Nuray KIRAN (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No: 5585, Oda Sicil No: 10895), Nazif KÖRHASAN (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1633, Oda Sicil No: 17928) ve Burak KÖRHASAN’ın
(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı Oda Sicil No:62340) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı
Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 05.03.2014 tarihli ve
1727 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1924/6/1-1
—————
Doğan Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, F19B20B1C pafta, 705 Ada, 29 parsel üzerindeki
262221 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c),
(d), (e) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 574814-522336
Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 504 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine
sahip Doğan Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Emirhan ÖZKAN
(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13172, Oda Sicil No: 13472), Hasan İlhan
DİNÇER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13671, Oda Sicil No: 24767)
ve Tuncay COŞKUN’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 66365) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık
Makamının 05.03.2014 tarihli ve 1728 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1924/7/1-1
—————
Asa Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, F19B25B3A pafta, 633 Ada, 26 parsel üzerindeki
746701 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve
(g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3356 Ticaret Sicil No ile
Çerkezköy Ticaret Odasına kayıtlı 903 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Asa Yapı
Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Cemil YAMAN (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No: 8199, Oda Sicil No: 16677), Cemal AYDOĞAN (İnşaat Mühendisi ,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 534, Oda Sicil No:26463) ve Salih Levent
KAÇAR’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı Oda Sicil No: 53267) denetim faaliyetlerinin,
aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun
Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin
Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 05.03.2014 tarihli
ve 1729 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1924/8/1-1
—————
Tekniker Yapı Denetim Tic.Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, 29L1D pafta, 687 ada, 6 parsel üzerindeki 736780 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3055 Ticaret Sicil No ile
Çerkezköy Ticaret Odasına kayıtlı 896 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Tekniker
Yapı Denetim Tic.Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Yıldız YALÇINLAR (Mimar,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8836, Oda Sicil No:7514), Mustafa Kemal
KIRANDAĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1038, Oda Sicil
No:26055), Mehmet Cemal AYDIN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:84, Oda Sicil No:23579), Nurettin KAMARLI (Makine Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15568, Oda Sicil No:74155), Tayfun KUŞLUOĞLU
(Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11453, Oda Sicil No:5264),
Nihat ŞENOL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15528, Oda Sicil
No:15009), Kenan ÇANKAYA (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:60250),
Gülşah BASKIN (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:23715) ve Kenan
ACAR’ın (İnşaat Teknik Öğretmeni, Yardımcı Konrol Elemanı, T.C. Kimlik
No:38116762116) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre
ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici
olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren
başlatılması, Bakanlık Makamının 05.03.2014 tarihli ve 1730 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1924/9/1-1
—————
Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Aydın İli, Didim İlçesi, Altınkum Mahallesi, 11B3A pafta, 2559 ada, 2 parsel
üzerindeki 754758 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.
maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 12734
Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 881 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine
sahip Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Metin ATALAY
(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:20439), İbrahim Özgür TUFAN (Şirket
Müdürü, İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:57702) sorumlu denetim
elemanları Hüseyin AVGAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:352, Oda Sicil No: 34757), Battal KAYAR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:22235, Oda Sicil No:31877), Hüseyin AYAN (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10323, Oda Sicil No:8424), Mehmet Çetin AKÇORA
(Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12317, Oda Sicil No:1590),
Çetin MUMCU (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15543, Oda
Sicil No: 20513), Selim ZAİMOĞLU (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No:69434), Selim KAVURMACI (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No:20270) ve Engin KOCAMAN’ın (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No:67314) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile
geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak
iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 01.08.2013 tarihli ve
28725 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 05.03.2014 tarihli ve 1731 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1924/10/1-1
—————
Apaydın Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Şanlıurfa İli, Merkez İlçesi, Ahmet Yesevi Mahallesi, 4852 ada, 32 parsel üzerindeki
888952 ve 888976 YİBF nolu (yapı tektir) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında
Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği
anlaşılan 11022 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 1195 nolu Yapı Denetim
İzin Belgesine sahip Apaydın Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Mahmut
KILIÇ (Şirket Müdürü, İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:67669) sorumlu
denetim elemanları Hülya BEYAZ TUNÇ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:19205, Oda Sicil No:31989), Nurcan DALGIÇOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11508, Oda Sicil No:39074) ve Adnan DEVEDURĞA’nın
(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:93922) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı
Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 05.03.2014 tarihli ve
1732 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1924/11/1-1
—————
Fayda Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Aydın İli, Didim İlçesi, Mersindere Mevkii, 500 ada, 1 parsel üzerindeki 209844 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 121396 Ticaret Sicil No ile İzmir
Ticaret Odasına kayıtlı 475 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Fayda Yapı Denetim
Ltd.Şti. ile Hakkı AKBIYIK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11523, Oda
Sicil No: 33472), Yavuz ÇÖĞÜR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:12886, Oda Sicil No:31945), Mustafa Kemal HIZAL (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:2389, Oda Sicil No:6109), Ali KARALI (Makine Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13977, Oda Sicil No:33977), Tevfik DURU (Elektrik
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8717, Oda Sicil No: 705) ve Ümit
İRİK’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:66479) denetim faaliyetlerinin,
aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun
Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin
Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Fayda Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 11.09.2013 tarihli ve 28762
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki
hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge
iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 05.03.2014 tarihli ve 1733 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1924/12/1-1
—————
Teknik El Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, Kapaklı Beldesi, 29L1A pafta, 616 ada, 17 parsel
üzerindeki 800399 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.
maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 1911
Ticaret Sicil No ile Çerkezköy Ticaret Odasına kayıtlı 465 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine
sahip Teknik El Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Şaban Haluk UZEL
(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3580, Oda Sicil No:5673), Halil
GÜVENÇ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10721, Oda Sicil
No:23370), Kazım DUMAN (Makina Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:3681, Oda Sicil No:253314), Hüseyin İBAOĞLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:4514 Oda Sicil No:23188) ve Hilal AYDAN’ın (İnşaat Teknikeri,
Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. No:39224066776 ) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim
İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de
ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 01.11.2013 tarihli ve 28808
sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak durdurulmuş olan 465
nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Teknik El Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin aynı Kanunun
“Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan
“...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve
izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 465
nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının
05.03.2014 tarihli ve 1734 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1924/13/1-1
—————
Kayra Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Çorum ili, Sungurlu ilçesi, 91 ada 30 parsel üzerindeki 855439 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c), (f) ve (g) fıkralarında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 11896 Ticaret Sicil No ile Çorum Ticaret
Odasına kayıtlı 1512 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kayra Yapı Denetim Ltd.Şti. ile
kuruluş ortağı veya yetkilisi Hüseyin Emre POLAT (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda
Sicil No:79640), Ahmet TETİK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:21803, Oda Sicil No:57527) ve Gülbin TORUN’un (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:21802, Oda Sicil No:18143) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim
İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de
ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 05.03.2014 tarihli ve 1735 sayılı
Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1924/14/1-1
—————
Kayra Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Çorum ili, Sungurlu ilçesi, 91 ada 30 parsel üzerindeki 855447 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c), (f) ve (g) fıkralarında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 11896 Ticaret Sicil No ile Çorum Ticaret
Odasına kayıtlı 1512 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kayra Yapı Denetim Ltd.Şti. ile
kuruluş ortağı veya yetkilisi Hüseyin Emre POLAT (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda
Sicil No:79640), Ahmet TETİK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:21803, Oda Sicil No:57527) ve Gülbin TORUN’un (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:21802, Oda Sicil No:18143) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim
İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de
ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 05.03.2014 tarihli ve 1736 sayılı
Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1924/15/1-1
—————
Günay Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Çorum ili, Merkez ilçesi, 19K3B pafta, 3704 ada 122 parsel üzerindeki 872408 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (d) ve (f)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 11888 Ticaret Sicil No ile Çorum
Ticaret Odasına kayıtlı 1250 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Günay Yapı Denetim
Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Günay ÇİMEN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:17352, Oda Sicil No:41781), Veli UĞURLU (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19702, Oda Sicil No:50852) sorumlu denetim elemanları
Oya ERGÜL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13592, Oda Sicil No:16478)
ve Erdoğan KOÇDAR’ın (Makina Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:12286, Oda Sicil No:9301) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6
(altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden
itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 05.03.2014 tarihli ve 1737 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1924/16/1-1
—————
Erdem İnşaat Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Ankara Erdem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin
denetim sorumluluğunda bulunan;
Ankara İli, Pursaklar İlçesi, 214 ada, 19 parsel üzerindeki 111499 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c), (d), (e) ve (g) fıkrası ile
6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 97899 Ticaret Sicil No ile
Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 166 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Erdem İnşaat
Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Barış OYMAN (Şirket Müdürü, İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 48549) sorumlu denetim elemanları Raşit
Şemsettin ESEN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6473, Oda
Sicil No: 31230), Nihat SERTTAŞ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 333,
Oda Sicil No: 2263), Meral GÖKSU (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No: 2268, Oda Sicil No: 21557), Selçuk TEKİNDAL (Elektrik Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4611, Oda Sicil No: 3395) ve Vural AKTEPE’nin (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 60452) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim
İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de
ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Söz konusu yapıda denetim sorumluluğunu üstlenen ve denetim sorumluluğunu 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c), (g) ve (h) fıkralarında
öngörülen esaslara göre yerine getirmediği anlaşılan 237658 Ticaret Sicil No ile Ankara
Ticaret Odasına kayıtlı 698 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ankara Erdem Yapı
Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Ahmet ÇALIŞ (Şirket Müdürü, İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 66319) sorumlu denetim elemanları Uğur
GÜVEN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8815, Oda Sicil No: 28127),
Osman KILIÇ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7319, Oda Sicil
No: 45316), Dursun ERDOĞAN ( Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2031,
Oda Sicil No: 14572), Ruhi KÖKSAL (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No: 9477, Oda Sicil No: 12702), İbrahim GÜVEN (Elektrik Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7747, Oda Sicil No: 5982) ve Mustafa ŞAHİN’in (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 67418) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim
İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de
ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 05.03.2014 tarihli ve 1738 sayılı
Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1924/17/1-1
—————
Erdem İnşaat Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Ankara ili, Pursaklar ilçesi, 214 ada, 19 parsel üzerindeki 111534 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c), (d), (e), ve (g)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 97899 Ticaret Sicil No ile
Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 166 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Erdem İnşaat
Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Barış OYMAN (Şirket Müdürü, İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 48549) sorumlu denetim elemanları Raşit
Şemsettin ESEN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6473, Oda
Sicil No: 31230) ve Vural AKTEPE’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:
60452) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici
olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade
edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 26.04.2007 tarihli 993 sayılı
ve 05.03.2014 tarihli 1738 sayılı Makam Olurları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak
durdurulmuş olan 166 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Erdem İnşaat Yapı Denetim
Ltd.Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali”
başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun
denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011
tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin
tamamen sona erdirilerek, 166 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal
edilmesi, Bakanlık Makamının 05.03.2014 tarihli ve 1739 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1924/18/1-1
—————
Candaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 517828 YİBF
nolu yapıda denetim sorumluluğunu yerine getirmeyen Candaş Yapı Denetim Ltd. Şti. ve
sorumlularının denetim faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına ilişkin 02.01.2014 tarihli
ve 28870 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Asuman DURKAN (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:7650, Oda Sicil No:6875) hakkında uygulanan denetim faaliyetlerinin
1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması işleminin iptal edilmesi, 05.03.2014 tarihli ve
1740 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1924/19/1-1
—————
27.02.2014 tarihli ve 28926 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Troya-17 Yapı Denetim
Ltd. Şti. ile ilgili ilanda sehven yazılan “İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı” ifadesinin
çıkarılarak, “Çanakkale Ticaret Odasına kayıtlı” ifadesinin eklenmesi, 04.03.2014 tarihli ve
1694 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1923/1-1
08.03.2014 tarih ve 28935 sayılı Resmi Gazete
Şelale Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Manavgat ilçesi, 191 ada, 2 parsel üzerindeki 509735 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrası ve 9. maddesi ile
Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 4. maddesinin (j) fıkrasında öngörülen esaslara
göre denetlemediği anlaşılan 6039 Ticaret Sicil No ile Manavgat Ticaret Odasına kayıtlı 732
nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Şelale Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık
Makamının 21.02.2014 tarihli ve 1404 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1755/1/1-1
—————
Gaba Yapı Denetim Ltd.Şti.ve Bilgütay Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim
sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Alanya ilçesi, Cikcilli Belediyesi, 424 ada, 3 parsel üzerindeki 161292 nolu
yapıyı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) ve (ı) fıkraları ile
Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 6. maddesinin yapım aşaması
bölümünün (b) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 184813 Ticaret
Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 392 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gaba
Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Hasan AKSOY (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:757, Oda Sicil No:9560), Sevim ŞAKAR (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15563, Oda Sicil No:13696) ve Abdullah Ender TAŞ’ın
(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:39267) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması,
Söz konusu yapıyı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g)
ve (ı) fıkralarındaki hükümlere göre denetlemediği anlaşılan 12529 Ticaret Sicil No ile
Alanya Ticaret Odasına kayıtlı 554 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Bilgütay Yapı
Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Mehmet GÜLCAN (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7256, Oda Sicil No:3756), Kerim MAT (İnşaat Mühendisi,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7862, Oda Sicil No:20273), Necdet GÜCAVLI
(İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12941, Oda Sicil No:10366) ve Ayşe
Suzan AKIŞOĞLU (YILDIRIM)’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No:77959) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile
geçici olarak durdurulması, kuruluşların Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici
olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren
başlatılması, Bakanlık Makamının 21.02.2014 tarihli ve 1405 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1755/2/1-1
—————
Gaba Yapı Denetim Ltd.Şti. ve Bilgütay Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim
sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Alanya ilçesi, Cikcilli Belediyesi, 424 ada, 4 parsel üzerindeki 161290
YİBF nolu yapıyı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) ve (ı)
fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 6. maddesinin yapım
aşaması bölümünün (b) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 184813
Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 392 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine
sahip Gaba Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Hasan AKSOY (Mimar,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:757, Oda Sicil No:9560), Sevim ŞAKAR (Mimar,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15563, Oda Sicil No:13696), Mehmet Ergin
ÖZDEMİR (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8784, Oda Sicil No:29264),
Ali KOÇ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:25577) ve Abdullah Ender
TAŞ’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:39267) denetim faaliyetlerinin,
aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması,
Söz konusu yapıyı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g)
ve (ı) fıkralarındaki hükümlere göre denetlemediği anlaşılan 12529 Ticaret Sicil No ile
Alanya Ticaret Odasına kayıtlı 554 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Bilgütay Yapı
Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Mehmet GÜLCAN (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7256, Oda Sicil No:3756), Kerim MAT (İnşaat Mühendisi,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7862, Oda Sicil No:20273), İlhan ARAS (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7140, Oda Sicil No:14762) ve Ayşe Suzan
YILDIRIM’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:77959) kuruluşların Yapı
Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 18.06.2011 tarihli 27968 sayılı
Resmi Gazete ilanı ile denetim faaliyeti bir defa geçici olarak durdurulan, 21.02.2014 tarihli
ve 1405 sayılı Bakanlık Makam Oluru ile denetim faaliyeti iki defa geçici olarak durdurulan,
392 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gaba Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin aynı Kanunun
“Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan
“...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve
izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 392
nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının
21.02.2014 tarihli ve 1406 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1755/3/1-1
—————
Gaba Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Kepez ilçesi, 2380 ada, 3 parsel üzerindeki 166668 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d) ve (g) fıkralarında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 184813 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına
kayıtlı 392 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gaba Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu
denetim elemanları Hasan AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:757,
Oda Sicil No:9560), Hikmet KARABEY (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:15507, Oda Sicil No:40018), Sevim ŞAKAR (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:15563, Oda Sicil No:13696), Mehmet Ergin ÖZDEMİR (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8784, Oda Sicil No:29264), Mustafa Zühtü
ÖZADALI (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:19939) ve Abdullah Ender
TAŞ’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:39267) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı
Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Gaba Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 21.02.2014 tarihli ve 1406
sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün
yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam
ettirilmesi, Bakanlık Makamının 21.02.2014 tarihli ve 1407 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1755/4/1-1
—————
Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti. ile MTR Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim
sorumluluğunda bulunan Antalya ili, Kaş ilçesi, Kalkan Belediyesi, 4 pafta, 2395 parsel
üzerindeki 208801 YİBF nolu inşaatın denetiminde görev alan Kontrol Elemanı, İnşaat
Mühendisi İsmail Selçuk YILMAZ (Oda Sicil No:57643) tarafından Bakanlığımız aleyhine
açılan davada, Ankara 6. İdare Mahkemesi’nin 06.02.2014 tarih ve E.2013/1693 sayılı kararı
ile “dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 01.11.2013 tarih
ve 28808 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Kontrol Elemanı, İnşaat Mühendisi İsmail Selçuk
YILMAZ (Oda Sicil No:57643) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin
yürütmesi 27.02.2014 tarih ve 1568 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.
İlgililere duyurulur.
1756/1-1
05.03.2014 tarih ve 28932 sayılı Resmi Gazete
Tekniker Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, Kapaklı Beldesi, F19B20B pafta, 655 ada, 6 parsel
üzerindeki 884579 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.
maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3055
Ticaret Sicil No ile Çerkezköy Ticaret Odasına kayıtlı 896 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine
sahip Tekniker Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Yıldız
YALÇINLAR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8836, Oda Sicil No:7514),
Mustafa Kemal KIRANDAĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:1038, Oda Sicil No:26055), Nihat ŞENOL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:15528, Oda Sicil No:15009) ve Serdar AYDIN’ın (İnşaat Teknisyeni, Yardımcı
Kontrol Elemanı, T.C. Kimlik No:53206046006) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim
İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de
ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 24.02.2014 tarihli ve 1469 sayılı
Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1650/1/1-1
—————
Method Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muş İli, Merkez İlçesi, 67 ada, 137 parsel üzerindeki 784336 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d) ve (g) fıkralarında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3640 Ticaret Sicil No ile Muş Ticaret Odasına kayıtlı
1400 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Method Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş
ortağı veya yetkilisi Ali EROL (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:36479), Yusuf
ASLAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1583, Oda Sicil No:22373),
sorumlu denetim elemanları Osman ŞENGÜN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:1679, Oda Sicil No:19089), Emine GÜNERİ (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10419, Oda Sicil No:15105), Necmettin KAYA (Makine
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11605, Oda Sicil No:49584) ve Cemal
AKTAŞ’ın (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10686, Oda Sicil
No:8700) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile
geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak
iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Method Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 24.10.2013 tarihli ve
28801 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 24.02.2014 tarihli ve 1468 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1650/2/1-1
—————
Mavi Marmara Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, 90/4 pafta, 1192 ada, 6 parsel üzerindeki 118616 YİBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) ve (d) fıkrasında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 465170-412752 Ticaret Sicil No ile İstanbul
Ticaret Odasına kayıtlı 114 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mavi Marmara Yapı
Denetim Ltd. Şti ile sorumlu denetim elemanları Nuri ÇETİN ( Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:546, Oda Sicil No:13137), Fahri ERDEM (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1511, Oda Sicil No:12763) ve Sebahattin ÇİÇEK (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:19058) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim
İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de
ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Mavi Marmara Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 27.03.2007 tarihli
ve 26475 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 24.02.2014 tarihli ve 1467 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1650/3/1-1
—————
My Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Malatya İli, Merkez İlçesi, Battalgazi Mahallesi, 730 ada, 14 parsel üzerindeki 891002
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 16257 Ticaret Sicil No ile
Malatya Ticaret Odasına kayıtlı 1799 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip My Yapı
Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Gülsüm AKKAYA (Şirket Müdürü,
Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:52654, sorumlu denetim elemanları
Sayim ALAGÖZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:24420, Oda Sicil
No:15861), Necdet DEMİRAL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10334,
Oda Sicil No:7572), Ömer Lütfi KUNDUZ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:14813, Oda Sicil No:15722) ve Serdar İNCE’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:95748) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1
(bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden
itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 24.02.2014 tarihli ve 1466 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1650/4/1-1
—————
Boyut Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, 29KIIC pafta, 715 ada, 11 parsel üzerindeki 166059
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 6415 Ticaret Sicil No ile Çorlu
Ticaret Odasına kayıtlı 143 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Boyut Yapı Denetim
Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Ayşe Nilüfer SAKALLIOĞLU (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5007, Oda Sicil No:15175), Hasan EREN (İnşaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:723, Oda Sicil No:5237), Hilmi
ÖZÜPEK(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:705, Oda Sicil
No:15624) ve Ahmet Rasim SAĞ’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No:53467) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile
geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak
iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Bakanlık Makamının 24.02.2014 tarihli ve 1464 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1650/5/1-1
—————
Yılbay Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Şanlıurfa İli, Karaköprü Beldesi, 2659 ada, 17 parsel üzerindeki 866411 YİBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkralarında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 2544 Ticaret Sicil No ile Siverek Ticaret
Odasına kayıtlı 953 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yılbay Yapı Denetim Ltd.Şti. ile
kuruluş ortağı veya yetkilisi İbrahim Halil YILMAZ (Şirket Müdürü, İnşaat Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:72781), sorumlu denetim elemanları Pınar ASARKAYA
(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10474, Oda Sicil No:29454), Sinan
KONCAK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17777, Oda Sicil
No:60022), İbrahim Halil ÖNCEL (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:49935)
ve Mehmet ASLAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:90565) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık
Makamının 24.02.2014 tarihli ve 1465 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1650/6/1-1
—————
Koza Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Denizli ili, Merkez ilçesi, Karahayıt Beldesi, 115 ada, 8 parsel üzerindeki 858564 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 22724 Ticaret Sicil No ile
Denizli Ticaret Odasına kayıtlı 442 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Koza Yapı
Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Ali DAĞDEVİREN (Makine Mühendisi,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2741, Oda Sicil No:25395), sorumlu denetim
elemanları Fahrettin KÜÇÜKKAPLAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:7947, Oda Sicil No:3778), Güzeyde KAÇAR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No: 14278, Oda Sicil No:19293), Nilgün ZEYTİNCİ SÖZER (İnşaat Mühendisi,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7821, Oda Sicil No:35170), Mehmet Cengiz
DEMİRCİ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2702, Oda Sicil
No:9349), Hakan ÖZTÜRK (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:95692) ve
Mustafa Kürşat YILMAZ’ın (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:45118) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık
Makamının 24.02.2014 tarihli ve 1463 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1650/7/1-1
—————
Mega Yapı Denetimi San. ve Tic.A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Denizli ili, Merkez ilçesi, 404 ada, 12 parsel üzerindeki 138304 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 18684 Ticaret Sicil No ile Denizli Ticaret Odasına
kayıtlı 158 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mega Yapı Denetimi San. ve Tic.A.Ş. ile
kuruluş ortağı veya yetkilisi Ahmet Yüksel KAŞIKÇI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:973, Oda Sicil No:1955), sorumlu denetim elemanları Sabahattin İLGEN (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6609, Oda Sicil No:21966) ve Barlas ÇİNİ
(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:59505) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı
Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 24.02.2014 tarihli ve
1462 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1650/8/1-1
—————
Mars Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Denizli ili, Merkez ilçesi, 1 pafta, 268 ada, 1 parsel üzerindeki 150413 YİBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 22556 Ticaret Sicil No ile Denizli Ticaret
Odasına kayıtlı 434 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mars Yapı Denetim Ltd.Şti. ile
sorumlu denetim elemanları Rabiye ÖTNÜ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:4401, Oda Sicil No:11910), Ali PAKSOY (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:6610, Oda Sicil No: 25443) ve Erol Eylem KAPLAN’ın (İnşaat Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 57592) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan
tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 24.02.2014 tarihli ve 1461 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1650/9/1-1
—————
MYB Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Kocaeli ili, Çayırova ilçesi, 639 ada, 33 parsel üzerindeki 572906 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (e), (g) ve (ı) fıkralarında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10561 Ticaret Sicil No ile Gebze Ticaret
Odasına kayıtlı 666 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip MYB Yapı Denetim Ltd.Şti. ile
sorumlu denetim elemanları İbrahim ÇAKIR (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:6050, Oda Sicil No:24165), Sait AKSÜYEK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:3070, Oda Sicil No:8431), Jale BAŞÖZ (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:13202, Oda Sicil No:12996), Sabahattin SERTEL (Elektrik Mühendisi,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10752, Oda Sicil No:6111), Mehmet YILDIZ
(Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9779, Oda Sicil No:9575) ve
Aydın KESKİN’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:67093) denetim
faaliyetinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık
Makamının 24.02.2014 tarihli ve 1460 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1650/10/1-1
—————
Aksa Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Kocaeli ili, Darıca ilçesi, 1729 ada, 13 parsel üzerindeki 797200 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 17328-25392 Ticaret Sicil No ile Kocaeli Ticaret
Odasına kayıtlı 631 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Aksa Teknik Yapı Denetim
Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Erol BAYINDIR (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:11918, Oda Sicil No:8469), Güler CEBE (İnşaat Mühendisi, Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:16363, Oda Sicil No:19704) ve Firdevs SAK’ın (İnşaat Teknikeri,
Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C.NO:16304508524) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim
İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de
ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 24.02.2014 tarihli ve 1457 sayılı
Oluru ile uygun görülmüştür
İlgililere duyurulur.
1650/11/1-1
—————
Aksa Yapı Denetim Merkezi Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Kocaeli ili, Kartepe ilçesi, 5 pafta, 778 parsel üzerindeki 550672 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrası ile Yapı Denetimi
Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 2. fıkrasının (a) ve (b) bendlerinde öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 16408 Ticaret Sicil No ile Kocaeli Ticaret Odasına
kayıtlı 478 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Aksa Yapı Denetim Merkezi Ltd.Şti. ile
sorumlu denetim elemanları Abidin AKTAŞ’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Deneçisi,
Denetçi No:1542, Oda Sicil No:15494) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi
gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan
tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 24.02.2014 tarihli ve 1459 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür
İlgililere duyurulur.
1650/12/1-1
—————
CME Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Kocaeli ili, Çayırova ilçesi, 5529 ada, 8 parsel üzerindeki 650258 nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrasında öngörülen esasa göre
denetlemediği anlaşılan 11959 Ticaret Sicil No ile Gebze Ticaret Odasına kayıtlı 813 nolu
Yapı Denetim İzin Belgesine sahip CME Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim
elemanları Arif YÜCEL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5669, Oda Sicil
No:28329), Mehmet AYDIN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13556, Oda
Sicil No:8543), Demet ERDEM (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:11289, Oda Sicil No:4098), Aydın İNSEL (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:9562, Oda Sicil No:16236), Erol ÇITAK (Elektrik Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15459, Oda Sicil No:27218) ve Hasan Ziya GÜLAY’ın
(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:69302) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı
Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
CME Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 02.01.2014 tarihli ve 28870
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki
hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge
iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 24.02.2014 tarihli ve 1458 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1650/13/1-1
—————
Aksa Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Kocaeli ili, Darıca ilçesi, 1981 ada, 5 parsel üzerindeki 794391 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 17328-25392 Ticaret Sicil No ile Kocaeli Ticaret
Odasına kayıtlı 631 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Aksa Teknik Yapı Denetim
Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Erol BAYINDIR (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:11918, Oda Sicil No:8469), Ömer Faruk ÇALIKOĞLU (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10189, Oda Sicil No:14998), İsmail YILMAZ
(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10064, Oda Sicil No:10011) ve
Ersin ENGİN’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:84316) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık
Makamının 24.02.2014 tarihli ve 1456 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür
İlgililere duyurulur.
1650/14/1-1
—————
Reha Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Şanlıurfa İli, Karaköprü Beldesi, 3201 ada, 13 parsel üzerindeki 818969 YİBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin (a), (c) ve (g)
fıkralarındaki öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10929 Ticaret Sicil No ile
Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 1350 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Reha Yapı
Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Ömer Faruk ALAY (Şirket Müdürü, İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 70715) ve sorumlu denetim elemanları Mehmet
AYDIN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13556, Oda Sicil No:8543 ),
Ahmet Erhan EREN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17448,
Oda Sicil No:59379 ), Taylan Özgür FELEK’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda
Sicil No: 71290) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre
ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici
olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren
başlatılması, Bakanlık Makamının 24.02.2014 tarihli ve 1475 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1650/15/1-1
—————
Arte Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Şanlıurfa İli, Merkez İlçesi, 759 ada, 9 parsel üzerindeki 805469 YİBF üzerindeki nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin (c) ve (g) fıkralarındaki
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10997 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret
Odasına kayıtlı 961 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arte Yapı Denetim Ltd. Şti. ile
kuruluş ortağı veya yetkilisi Nuri GÜNEŞ (Şirket Müdürü, İnşaat Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18464, Oda Sicil No: 47917) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı
Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 24.02.2014 tarihli ve
1474 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1650/16/1-1
—————
Alaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İzmir İli, Karaburun İlçesi, 354 ada, 3 parsel üzerindeki 538528 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin (c) fıkrasındaki öngörülen esaslara
göre denetlemediği anlaşılan 136441 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 806
nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Alaş Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya
yetkilisi Gül Sultan TÜMER (ALTÜRK) (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No:53499), Celal YÜCEBAŞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:592 Oda Sicil No:7767), Sinan RUSÇUKLU (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda
Sicil No:53110) ve sorumlu denetim elemanları Nuri Atilla EMİRBAYER (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5568, Oda Sicil No:7285), Mustafa Edip Erdal YAPAR
(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11349, Oda Sicil No:67614),
Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda
Sicil No:29423), Nurdan ERMİN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12467,
Oda Sicil No:9739), Mustafa BÖREKÇİ (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:4065, Oda Sicil No:2616), Ahmet KAPTAN (Elektrik Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4190, Oda Sicil No:7432), Ömür YÜKSEL’in (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Meslek Odası Sicil No:69245) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı
Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 24.02.014 tarihli ve 1473
sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1650/17/1-1
—————
Yenişar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İzmir İli, Konak İlçesi, 2312 ada, 17 parsel üzerindeki 532831 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin (c) fıkrasındaki öngörülen esaslara
göre denetlemediği anlaşılan 125545 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 565
nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yenişar Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim
elemanları Semih YENİŞAR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:11782, Oda Sicil No:26155), Mehmet Gündüz ÜNLÜ (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:9750, Oda Sicil No:4534), Müşerref Esin ÖZGÜNEŞ’in (Mimar, Proje
ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16122, Oda Sicil No:15505) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı
Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 24.02.014 tarihli ve 1472
sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1650/18/1-1
—————
İlkay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İzmir İli, Selçuk İlçesi, 217 Pafta, 3132 ada, 9 parsel üzerindeki 612345 YİBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin (c) ve (g) fıkralarındaki
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 76510 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret
Odasına kayıtlı 422 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İlkay Yapı Denetim Ltd. Şti. ile
sorumlu denetim elemanları Ali İrfan SÖZER (Mimar, Proje Ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No: 6563, Oda Sicil No: 3062), Mustafa Ünal ÖZTOPRAK (İnşaat Mühendisi, Uygulama
Denetçisi, Denetçi No: 6493, Oda Sicil No: 17088), Levent ÇELİK (İnşaat Mühendisi, Proje
ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6458, Oda Sicil No:19260 ), Erkan ŞAFAK (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5452, Oda Sicil No: 31923), Seyit Battal
ÖZEL’ in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 67215) denetim faaliyetlerinin,
aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun
Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin
Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 24.02.014 tarihli
ve 1471 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1650/19/1-1
—————
Pro 4D Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İzmir İli, Aliağa İlçesi, 414 ada, 16 parsel üzerindeki 810668 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin (c) ve (g) fıkralarındaki öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 160729 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına
kayıtlı 1637 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Pro 4D Yapı Denetim Ltd. Şti. ile
sorumlu denetim elemanları Recep BİÇİCİ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:4524, Oda Sicil No:17363), Mustafa Reşit ERKIZAN (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16658, Oda Sicil No:8422),Bülent BEGİLLER (Mimar,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:20320, Oda Sicil No:8436), Görkem ÖZER’in
(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:87652) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun
Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin
Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 24.02.014 tarihli
ve 1470 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1650/20/1-1
▲
02.03.2014 tarih ve 28929 sayılı Resmi Gazete
Pramit Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Akçalar Beldesi, 174 ada,3 parsel üzerindeki 113031 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrasında ve
Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 27. maddesinin 3. fıkrasında öngörülen esaslara
göre denetlemediği anlaşılan 55758 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 395
nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Pramit Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya
yetkilisi Ali ÖZLÜTIRAŞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:16623, Oda Sicil No:49409) ve Necdet DURSUN’un (İnşaat Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7571, Oda Sicil No:12099) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı
Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Pramit Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 16.03.2013 tarihli ve 28589
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki
hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge
iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 19.02.2014 tarihli ve 1328 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1561/1/1-1
—————
Denizkent Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muğla İli, Merkez İlçesi, Kötekli Mahallesi, 3 pafta, 988 parsel üzerindeki 756550
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (f) ve (g)
fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (1)
bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 5350 Ticaret Sicil No ile Muğla
Ticaret Odasına kayıtlı 1130 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Denizkent Yapı
Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Hüseyin KARACASULU (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4007, Oda Sicil No:5798), Cüneyt ŞAHİNOĞLU (İnşaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18809, Oda Sicil No:58596), Erdener
BOSTANCI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5000, Oda Sicil No:10936)
ve Mesut MEŞE’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:80263) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık
Makamının 19.02.2014 tarihli ve 1329 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1561/2/1-1
—————
Denaş Yalova Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi, 991 ada, 16 parsel üzerindeki 636119 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı
Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. Maddesinin (1) fıkrasında öngörülen esaslara göre
denetlemediği anlaşılan 5206 Ticaret Sicil No ile Yalova Ticaret Odasına kayıtlı 867 nolu
Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Denaş Yalova Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim
elemanları Hüseyin ŞENAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5642, Oda
Sicil No:17115), Ali CEYLAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1770,
Oda Sicil No:14189), Nevzat Kemal ATABEYOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:1431, Oda Sicil No: 26890), Halil KUTLU (Makine Mühendisi, Proje
ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13219, Oda Sicil No:34719), Tuğrul KUM (Makine
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:67401) ve Onur UZ’un (İnşaat Teknikeri,
Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. Kimlik No:73162097904) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı
Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Denaş Yalova Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 02.01.2014 tarihli ve
28870 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 19.02.2014 tarihli ve 1330 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1561/3/1-1
—————
Hersek Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi, 2648 ada, 7 parsel üzerindeki 525679 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı
Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin (1) fıkrasında öngörülen esaslara göre
denetlemediği anlaşılan 5219 Ticaret Sicil No ile Yalova Ticaret Odasına kayıtlı 869 nolu
Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Hersek Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim
elemanları Halim Kamil ŞIKMAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13246,
Oda Sicil No: 7147), Saim Yüksel KURTUL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:331, Oda Sicil No:11176), Emre AÇAR (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda
Sicil No: 70421) ve Ümüt KARAKUŞ’ un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:
71357) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici
olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade
edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Hersek Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 08.01.2014 tarihli ve 28876
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki
hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge
iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 19.02.2014 tarihli ve 1331 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1561/4/1-1
—————
AFM Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Nevşehir İli, Avanos İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1506 ada, 9 parsel üzerindeki
878475 YİBF nolu (A1 Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.
maddesinin (a), (c), (f) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6.
maddesinin 1. ve 4. fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 6908 Ticaret
Sicil No ile Nevşehir Ticaret Odasına kayıtlı 1546 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip
AFM Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Arif ECE (İnşaat Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:77367), Murat SEÇİLMİŞ (İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:79902) sorumlu denetim elemanları Tahsin YILDOĞAN (Mimar,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:20596, Oda Sicil No:14658) ve Habip ARI’nın
(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:21457, Oda Sicil No:13333)
denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık
Makamının 19.02.2014 tarihli ve 1332 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1561/5/1-1
—————
AFM Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Nevşehir İli, Avanos İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1506 ada, 9 parsel üzerindeki
878480 YİBF nolu (A2 Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.
maddesinin (a), (c), (f) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6.
maddesinin 1. ve 4. fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 6908 Ticaret
Sicil No ile Nevşehir Ticaret Odasına kayıtlı 1546 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip
AFM Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Arif ECE (İnşaat Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:77367), Murat SEÇİLMİŞ (İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:79902) sorumlu denetim elemanları Tahsin YILDOĞAN (Mimar,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:20596, Oda Sicil No:14658) ve Habip ARI’nın
(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:21457, Oda Sicil No:13333)
denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık
Makamının 19.02.2014 tarihli ve 1333 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1561/6/1-1
—————
AFM Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Nevşehir İli, Avanos İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1506 ada, 9 parsel üzerindeki
878489 YİBF nolu (A3 Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.
maddesinin (a) ve (f) fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 1.
fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 6908 Ticaret Sicil No ile Nevşehir
Ticaret Odasına kayıtlı 1546 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip AFM Yapı Denetim
Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Arif ECE (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda
Sicil No:77367), Murat SEÇİLMİŞ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:79902)
sorumlu denetim elemanları Tahsin YILDOĞAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:20596, Oda Sicil No:14658), Habip ARI (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:21457, Oda Sicil No:13333) ve Hayati ŞENELDİR’in (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:14239) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim
İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede
ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 19.02.2014 tarihli 1332 ve
1333 sayılı Bakanlık Makam Olurları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak durdurulmuş
olan 1546 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip AFM Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin aynı
Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde
yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son
verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona
erdirilerek, 1546 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık
Makamının 19.02.2014 tarihli ve 1334 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1561/7/1-1
—————
AVS Çimtaş Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, 42142 ada, 4 parsel üzerindeki 881718 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 351617 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına
kayıtlı 1750 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip AVS Çimtaş Yapı Denetim Ltd.Şti. ile
sorumlu denetim elemanları Ahmet BURSALI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:15108, Oda Sicil No:16448), Turgay ERGÜN (İnşaat Mühendisi, Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:23592, Oda Sicil No:63273), Aytaç IŞIKDEMİR (Elektrik Mühendisi,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23527, Oda Sicil No:38731), Bedriye ÇİMEN
(Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5, Oda Sicil No:14629),
Kamil SÖNMEZ (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:69671) ve Savaş
ÇAKIR’ın (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C.NO:16537085588) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık
Makamının 19.02.2014 tarihli ve 1335 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1561/8/1-1
—————
Adalya Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Manavgat ilçesi, 1228 ada, 4 parsel üzerindeki 96856 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 33650-35750 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret
Odasına kayıtlı 29 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Adalya Yapı Denetim A.Ş. ile
sorumlu denetim elemanları Feyzi YILMAZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:773, Oda Sicil No:29937) ve Duygu KAYA (KONDAKÇI)’nın (İnşaat Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:61080) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi
gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan
tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 19.02.2014 tarihli ve 1336 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1561/9/1-1
—————
Dinamik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Kemer ilçesi, Göynük Belediyesi, 101 ada, 2 parsel üzerindeki 191543
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 36484-38618 Ticaret Sicil No ile
Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 288 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Dinamik Yapı
Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Abdurrahim ULUADAOĞLU (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3562, Oda Sicil No:13714), Zekiye YAĞCI
(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7969, Oda Sicil No:15772), Hüseyin
ALTAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:424, Oda Sicil No:5529), Bekir
ARI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5921, Oda Sicil No:6063), Mehmet
KOLAY (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:63228), Ömer Serkan
KOÇYİĞİT (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:60985) ve Korkut AZERİ’nin
(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 64854) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı
Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Dinamik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 11.09.2013 tarihli ve
28762 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 19.02.2014 tarihli ve 1337 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1561/10/1-1
—————
Mezon Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Manavgat ilçesi, Evrenseki Belediyesi, 202 ada, 1 parsel üzerindeki 641249
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 51201-53480 Ticaret Sicil No ile
Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 656 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mezon Yapı
Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Erol NURCAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12366, Oda Sicil No:20123), Fehmi Gündüz SOKULLU
(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9489, Oda Sicil No:11020), Ali Koray
GÜNDOĞ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:78001), Rahmi ÜZÜMCÜ
(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:10157) ve Nesrin SOKULLU’nun (Mimar,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:11491) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan
tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 19.02.2014 tarihli ve 1338 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1561/11/1-1
—————
Candaş Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Elmalı ilçesi, 124 ada, 129 parsel üzerindeki 272765 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d), (e) ve (g) fıkraları ile Yapı
Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 26.maddesinin 7. fıkrasındaki öngörülen esaslara göre
denetlemediği anlaşılan 53378-55656 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 736
nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Candaş Yapı Denetim Ltd.Şti ile sorumlu denetim
elemanları Fethi ACAR (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7294, Oda Sicil
No:22787), Şevket AŞIK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6551, Oda Sicil
No:6416) ve Ali İhsan ÇELİKNALÇA’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No:8125) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile
geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak
iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Candaş Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 17.07.2013 tarihli ve 28710
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki
hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge
iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 19.02.2014 tarihli ve 1339 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1561/12/1-1
—————
Bilkent Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Serik ilçesi, Belek Belediyesi, 486 parsel üzerindeki 223737 YİBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 213198 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret
Odasına kayıtlı 487 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Bilkent Yapı Denetim A.Ş. ile
sorumlu denetim elemanları Celalettin NARİN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:10786, Oda Sicil No:6160) ve Ali Mete TÜRKER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:70293) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1
(bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden
itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 19.02.2014 tarihli ve 1340 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1561/13/1-1
—————
Mekanik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Akseki ilçesi, Cevizli Belediyesi, 233 ada, 3 parsel üzerindeki 533547 YİBF
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 6. maddesi ve Yapı
Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 7. maddesinde öngörülen esaslara göre
denetlemediği anlaşılan 54327-56599 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 780
nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mekanik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim
faaliyetinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık
Makamının 19.02.2014 tarihli ve 1341 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1561/14/1-1
—————
Sefa Yapı Denetim Ltd.Şti. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, 5915 ada, 11 parsel üzerindeki 530673 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 48901-51085 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret
Odasına kayıtlı 568 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sefa Yapı Denetim Ltd.Şti. ile
sorumlu denetim elemanları Hüseyin Can BAŞER (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:786, Oda Sicil No:25134), İsmail YÜKSEK (Elektrik Mühendisi, Proje
ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12249, Oda Sicil No:9758), Yakup AYDINOĞLU
(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8090, Oda Sicil No:8522),
Selçuk SARIMEHMETOĞLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7420,
Oda Sicil No:19818), Harun ARIDICI (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No:45079) ve Murat ÇELİKTAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No:72448) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile
geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak
iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Bakanlık Makamının 19.02.2014 tarihli ve 1342 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür
İlgililere duyurulur.
1561/15/1-1
—————
Asturem Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Kemer ilçesi, 236 ada, 3 parsel üzerindeki 136915 nolu yapıyı 4708 sayılı
Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi
Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 6. maddesinin yapım aşaması bölümünün (b)
fıkrasındaki öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 33190-35286 Ticaret Sicil No ile
Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 13 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Asturem Yapı
Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Ramazan ÖZTÜRK (İnşaat Mühendisi, Proje
ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1357, Oda Sicil No:18207), Hasan POSTACI (Mimar,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6426, Oda Sicil No:10704) ve Sercan VURAL’ın
(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:56737) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı
Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Asturem Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 15.08.2013 tarihli ve
28736 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 19.02.2014 tarihli ve 1343 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1561/16/1-1
—————
Asturem Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Kemer ilçesi, 236 ada, 4 parsel üzerindeki 148591 nolu yapıyı 4708 sayılı
Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi
Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 6. maddesinin yapım aşaması bölümünün (b)
fıkrasındaki öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 33190-35286 Ticaret Sicil No ile
Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 13 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Asturem Yapı
Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Yahya KÜÇÜK (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7274, Oda Sicil No:10803), Hasan POSTACI (Mimar, Proje
ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6426, Oda Sicil No:10704) ve Sercan VURAL’ın (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:56737) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim
İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede
ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Asturem Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 15.08.2013 tarihli ve
28736 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 19.02.2014 tarihli ve 1344 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1561/17/1-1
—————
Seçkin Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Kepez ilçesi, 724 ada, 7 parsel üzerindeki 36187 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (e) ve (ı) fıkralarında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 33316-35414 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret
Odasına kayıtlı 147 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Seçkin Yapı Denetim A.Ş.’nin
denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Seçkin Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 25.05.2013 tarihli ve 28657
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki
hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge
iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 19.02.2014 tarihli ve 1345 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1561/18/1-1
—————
Seçkin Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Gazipaşa ilçesi, Antalya İl Özel İdaresi sınırları içerisinde bulunan 144
parsel üzerindeki 59893 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.
maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3331635414 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 147 nolu Yapı Denetim İzin
Belgesine sahip Seçkin Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Şükrü
ŞENDOĞAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4292, Oda Sicil
No:16025), Hasan KESKİN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1567, Oda
Sicil No:17506) ve Coşkun ÖZDEN’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No:52904) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile
geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak
iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Seçkin Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 25.05.2013 tarihli ve 28657
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki
hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge
iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 19.02.2014 tarihli ve 1346 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1561/19/1-1
—————
Seçkin Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Manavgat ilçesi, 817 ada, 11 parsel üzerindeki 84555 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 33316-35414 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret
Odasına kayıtlı 147 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Seçkin Yapı Denetim A.Ş. ile
sorumlu denetim elemanları Şükrü ŞENDOĞAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:4292, Oda Sicil No:16025), Erol SOYDAŞ (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:7796, Oda Sicil No: 10069), Zeki BALCI (Elektrik Mühendisi, Proje
ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5251, Oda Sicil No:6907), Kantemir YÜCEANT
(Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1068, Oda Sicil No:19929),
Oktay KİREMİTÇİ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6303, Oda
Sicil No:3743), Mehmet GENÇAY (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:5081, Oda Sicil No:20169), Hasan KESKİN (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:1567, Oda Sicil No:17506) ve Hüriye DERE (ULUSAL)’ın (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:58737) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim
İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede
ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Seçkin Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 25.05.2013 tarihli ve 28657
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki
hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge
iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 19.02.2014 tarihli ve 1347 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1561/20/1-1
—————
Astan (Eski Ünvanı Özgü) Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Alanya ilçesi, Kargıcak Belediyesi, 133 ada, 17 parsel üzerindeki 237554
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 49525-47337 Ticaret Sicil No ile
Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 534 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Astan (Eski
Ünvanı Özgü) Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Mustafa KOTANAK’ın
(İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6107, Oda Sicil No:25522)denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Astan (Eski Ünvanı Özgü) Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi
17.07.2013 tarihli ve 28710 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan
geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı
denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından
birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının
tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.
maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı
yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 19.02.2014 tarihli ve
1348 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1561/21/1-1
—————
Astan (Eski Ünvanı Özgü) Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Alanya ilçesi, Kargıcak Belediyesi, 133 ada, 16 parsel üzerindeki 237553
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 49525-47337 Ticaret Sicil No ile
Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 534 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Astan (Eski
Ünvanı Özgü) Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Mustafa KOTANAK’ın
(İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6107, Oda Sicil No:25522) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Astan (Eski Ünvanı Özgü) Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi
17.07.2013 tarihli ve 28710 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan
geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı
denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından
birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının
tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.
maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı
yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 19.02.2014 tarihli ve
1349 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1561/22/1-1
—————
Astan (Eski Ünvanı Özgü) Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Kaş ilçesi, Kalkan Belediyesi, 3021 parsel üzerindeki 231440 YİBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrasında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 49525-47337 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret
Odasına kayıtlı 534 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Astan (Eski Ünvanı Özgü) Yapı
Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Ramazan ÖZTÜRK (İnşaat Mühendisi, Proje
ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1357, Oda Sicil No:18207) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı
Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Astan (Eski Ünvanı Özgü) Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi
17.07.2013 tarihli ve 28710 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan
geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı
denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından
birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının
tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.
maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı
yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 19.02.2014 tarihli ve
1350 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1561/23/1-1
—————
Kuk Mühendislik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Alanya ilçesi, Antalya İl Özel İdaresi sınırları içerisinde bulunan 103 ada, 2
parsel üzerindeki 216296 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.
maddesinin (c) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 39746-41952
Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 372 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine
sahip Kuk Mühendislik Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Semra
AKKURT (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6342, Oda Sicil No:31379),
Durmuş Ali AKDAĞ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5423, Oda Sicil
No:17830) ve Adnan ACAR’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:52702)
denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici
olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade
edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Kuk Mühendislik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 20.11.2013
tarihli ve 28827 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici
durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim
kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 19.02.2014 tarihli ve 1353 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1561/24/1-1
—————
Kuk Mühendislik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Alanya ilçesi, Antalya İl Özel İdaresi sınırları içerisinde bulunan 103 ada, 2
parsel üzerindeki 216297 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.
maddesinin (c) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 39746-41952
Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 372 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine
sahip Kuk Mühendislik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim
İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede
ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Kuk Mühendislik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 20.11.2013
tarihli ve 28827 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici
durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim
kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 19.02.2014 tarihli ve 1352 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1561/25/1-1
—————
Kuk Mühendislik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Alanya ilçesi, Antalya İl Özel İdaresi sınırları içerisinde bulunan 103 ada, 2
parsel üzerindeki 216299 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.
maddesinin (c) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 39746-41952
Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 372 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine
sahip Kuk Mühendislik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim
İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede
ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Kuk Mühendislik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 20.11.2013
tarihli ve 28827 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici
durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim
kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 19.02.2014 tarihli ve 1351 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1561/26/1-1
—————
Manavgat Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Manavgat ilçesi, 1400 ada, 16 parsel üzerindeki 44758 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile Yapı
Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 6. maddesinin yapım aşaması
bölümünün (b) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3240 Ticaret Sicil
No ile Manavgat Ticaret Odasına kayıtlı 314 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip
Manavgat Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Erkan AKIN (Mimar, Proje
ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4262, Oda Sicil No:6384), Muhlis TURAN (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4282, Oda Sicil No:25645) ve İlker
EYİLİKBİLİR’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:55467) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Manavgat Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 01.11.2013 tarihli ve
28808 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 19.02.2014 tarihli ve 1354 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1561/27/1-1
—————
Manavgat Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Manavgat ilçesi, 580 parsel üzerindeki 185720 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetimi
Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 6. maddesinin yapım aşaması bölümünün (b)
fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3240 Ticaret Sicil No ile
Manavgat Ticaret Odasına kayıtlı 314 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Manavgat
Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Ramazan VURAL (Elektrik
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6065, Oda Sicil No:6924), Aziz
MÜÇEK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4346, Oda Sicil No:16695),
Erkan AKIN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4262, Oda Sicil No:6384),
Tuncay KÖKSAL (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5962, Oda
Sicil No:11131), Hüseyin TOPAÇOĞLU (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No:67668), Orhan ÖZKAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:22585) ve
İlker EYİLİKBİLİR’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:55467) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Manavgat Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 01.11.2013 tarihli ve
28808 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 19.02.2014 tarihli ve 1355 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1561/28/1-1
—————
Ersa Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Kemer ilçesi, 121 ada, 16 parsel (eski 9 ve 10 parsel) üzerindeki 151411
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 56671 Ticaret Sicil No ile
Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 416 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ersa Yapı
Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Tamer ÇATAY (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:6827, Oda Sicil No:2569), Kemal İNCEÖZ (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8691, Oda Sicil No:10557), Fahrettin SÖNMEZ (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6510, Oda Sicil No:12027), Selim Sami
GÜNGÖRDÜ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9282, Oda
Sicil No:983), Mevlüt ÖZGEYİK (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:7306, Oda Sicil No:61090) ve Süleyman TÜREN’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı,
Oda Sicil No:65156) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl
süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici
olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren
başlatılması, Bakanlık Makamının 19.02.2014 tarihli ve 1356 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür
İlgililere duyurulur.
1561/29/1-1
—————
15.10.2011 tarihli ve 28085 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Antalya İli, Alanya İlçesi,
Türkler Beldesi, 104 pafta, 47 parsel üzerindeki yapı ile ilgili denetim faaliyetleri 1 (bir) yıl
süre ile geçici olarak durdurulan 11624 Ticaret Sicil No ile Alanya Ticaret Odasına kayıtlı
541 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Orta Akdeniz Yapı Denetim Hiz.Ltd.Şti.’nin
29.07.2012 tarihli ve 28368 sayılı Resmi Gazetede ilan edilen yürütmeyi durdurma kararı ile
cezası kesintiye uğramıştır. Anılan yürütmeyi durdurma kararına gerekçe gösterilen şekil
eksikliği İl Yapı Denetim Komisyonunca verilen karar üzerine ortadan kaldırıldığından Orta
Akdeniz Yapı Denetim Hiz.Ltd.Şti.’nin denetim faaliyetlerinin 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, 1 (bir) yıllık ceza süresinden yürütmeyi durdurma ilanına kadar çekilen 297
günlük ceza süresinin düşülerek uygulanması, durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan
tarihinden itibaren başlatılması Bakanlık Makamının 19.02.2014 tarihli ve 1357 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1561/30/1-1
▲
01.03.2014 tarih ve 28928 sayılı Resmi Gazete
Sakarya İli, Sapanca İlçesi, Çayiçi Mahallesi, 30KIIIa pafta, 97 ada, 101 parsel
üzerindeki 554797 (OFİS-İŞYERİ) YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 764 no'lu Yapı
Denetim İzin Belgesine sahip Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin Yardımcı Kontrol Elemanı
İnşaat Teknikeri Nureddin ALEMDAR (T.C. No: 18944674058) tarafından Bakanlığımız
aleyhine açılan davada, Ankara 17. İdare Mahkemesi'nin 19.12.2013 tarih ve E. 2013/83K.2013/1375 sayılı kararı ile "dava konusu işlemin iptaline" hükmedildiğinden, 20.11.2012
tarih ve 28473 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Teknikeri
Nureddin ALEMDAR (T.C. No: 18944674058) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma
işlemi 18.02.2014 tarih ve 1307 sayılı Makam Olur'u ile iptal edilmiştir.
İlgililere duyurulur.
1560/1-1
27.02.2014 tarih ve 28926 sayılı Resmi Gazete
Denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 3. maddesinin
5.fıkrasındaki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan Sebahattin SARIGÜL’ün (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18858, Oda Sicil No:60715) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak
durdurulması, durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin
Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli
ve 1201 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/1/1-1
—————
Yeşil Marmara Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Tekirdağ ili, Çorlu ilçesi, 30 pafta, 2368 ada, 3 parsel üzerindeki 158288 YİBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 514717-462299 Ticaret Sicil No ile İstanbul
Ticaret Odasına kayıtlı 410 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yeşil Marmara Yapı
Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Kenan ŞİMŞEK (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:7097,Oda Sicil No:4376), Fahri ERDEM (İnşaat Mühendisi, Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:1511, Oda Sicil No: 12763) ve Alper BALIKÇI’nın (İnşaat Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:65636) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan
tarihinden itibaren başlatılması,
Yeşil Marmara Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 06.08.2009 tarihli
ve 27311 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1202 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/2/1-1
—————
588585 YİBF nolu yapı ile ilgili olarak Ömürhan (Eski Ünvanı Olimpos) Yapı Denetim
Ltd. Şti. ile sorumlularının denetim faaliyetlerinin durdurulmasına ilişkin 02.01.2014 tarihli
ve 28870 sayılı Resmi Gazete ilanında Mustafa Müjdat RIZVANOĞLU (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17084, Oda Sicil No:11807), Ahmet GÜLKOKAN (İnşaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5710, Oda Sicil No:12067), Sezai
AKSOY (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4445, Oda Sicil No:18115),
Mustafa GÖNCÜ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:178, Oda
Sicil No:21199), Süleyman ASLANBAŞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:7337, Oda Sicil No:13768) ve Cevat KARAKAYA (İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No: 20864) hakkında uygulanan denetim faaliyetlerinin 1 (bir) yıl süre ile
geçici olarak durdurulması işleminin iptal edilerek yerine Ömer KOCADAĞ (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5688, Oda Sicil No:38632), Ayhan DOLMA
(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13124, Oda Sicil No:40208) ve
Fatih DEMİR’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:65363) denetim
faaliyetlerinin aynı süre ile durdurulması, durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden
itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1203 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
1459/3/1-1
—————
Gonca Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Denizli ili, Merkez ilçesi, 331 ada, 4 parsel üzerindeki 642452 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 26206 Ticaret Sicil No ile Denizli Ticaret Odasına
kayıtlı 803 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gonca Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu
denetim elemanları Şendur OĞUZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11119,
Oda Sicil No:12908), Hatice ÖZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8968,
Oda Sicil No: 29668) ve Ümit YÖRÜK’ün (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No:59504) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile
geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak
iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1204 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/4/1-1
—————
Başarır Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Denizli ili, Merkez ilçesi, 4767 ada, 4 parsel üzerindeki 92025 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 125914 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına
kayıtlı 555 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Başarır Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu
denetim elemanları Ali Rıza DURANLI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:2337, Oda Sicil No:1531), Erol UZEL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:8203, Oda Sicil No: 10256), Şükrü SAVAŞ (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:10321, Oda Sicil No:13852), Erkal AKAND (Elektrik Mühendisi,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4504, Oda Sicil No:6462) ve Şuayp ÖZKAN’ın
(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:63935) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun
Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin
Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli
ve 1205 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/5/1-1
—————
Başarır Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Denizli ili, Buldan ilçesi, 690 ada, 57 parsel üzerindeki 265634 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 125914 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına
kayıtlı 555 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Başarır Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu
denetim elemanları Rıdvan BAŞOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:6136, Oda Sicil No:10019), Erol UZEL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:8203, Oda Sicil No: 10256) ve Burcu BİNGÜLLER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:70977) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1
(bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden
itibaren başlatılması,
Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 02.09.2013 tarihli 7286 sayılı
ve 14.02.2014 tarihli 1205 sayılı Bakanlık Makam Olurları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici
olarak durdurulmuş olan 555 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Başarır Yapı Denetim
Ltd.Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali”
başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun
denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011
tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin
tamamen sona erdirilerek, 555 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal
edilmesi, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1206 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/6/1-1
—————
Mavikent Yapı Denetim Tic.Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Denizli ili, Buldan ilçesi, 792 ada, 8 parsel üzerindeki 244513 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 25601 Ticaret Sicil No ile Denizli Ticaret Odasına
kayıtlı 610 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mavikent Yapı Denetim Tic.Ltd.Şti. ile
sorumlu denetim elemanları Metin COZA (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:6939, Oda Sicil No:7021), Ömer GÖKSU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:11234, Oda Sicil No:30691), Erol GÜNGÜR (Elektrik Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12410, Oda Sicil No:34301), Ahmet MUTLU (Elektrik
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9869, Oda Sicil No:27035), Hasan AK
(Makina Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10611, Oda Sicil No:20176)
ve Alper Özge ERİM’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:53796) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Mavikent Yapı Denetim Tic.Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 15.08.2013 tarihli ve
28736 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1207 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/7/1-1
—————
İnteraktif Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muş ili, Merkez ilçesi, 146 ada, 39 parsel üzerindeki 710205 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d), (e), (g) ve (ı) fıkralarında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3715-3907 Ticaret Sicil No ile Muş Ticaret
Odasına kayıtlı 1401 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İnteraktif Yapı Denetim Ltd.Şti.
ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Cengiz DURSUN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda
Sicil No:72376), Diaettin ÖZKAN (Mimar, Oda Sicil No:40714) sorumlu denetim elemanları
Ulvi ARSLAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9299, Oda Sicil
No:23171), Ali TEKİNER (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3475, Oda Sicil
No:5229) ve Şevket ASİL’in (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6051, Oda
Sicil No:13788) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre
ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici
olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren
başlatılması, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1208 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/8/1-1
—————
Mim-As Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Yozgat İli, Sorgun İlçesi, 452 ada, 12 parsel üzerindeki 736011 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkralarında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 1483 Ticaret Sicil No ile Sorgun Ticaret Odasına kayıtlı
1372 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mim-As Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş
ortağı veya yetkilisi Erdal ÖNAL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19494,
Oda Sicil No:19899), Hasan EROL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No: 18297, Oda Sicil No:59165) sorumlu denetim elemanları Fahri KARAKOÇ (Elektrik
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5287, Oda Sicil No: 5951) ve Adem
DURKAL (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17155, Oda Sicil
No: 20929) ve Fatma TALİ’nin (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 15053) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 3 (üç) ay süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık
Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1209 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/9/1-1
—————
Mim-As Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Yozgat İli, Sorgun İlçesi, 452 ada, 12 parsel üzerindeki 775255 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkralarında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 1483 Ticaret Sicil No ile Sorgun Ticaret Odasına kayıtlı
1372 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mim-As Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş
ortağı veya yetkilisi Erdal ÖNAL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19494,
Oda Sicil No:19899), Hasan EROL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No: 18297, Oda Sicil No:59165) sorumlu denetim elemanları Ahmet ÇALIŞ ( Elektrik
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5868, Oda Sicil No: 7763), Alparslan
SEYREK (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20323, Oda Sicil
No: 54275) ve Fehmi Talip DEMİRCİ’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:
87009) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 3 (üç) ay süre ile geçici
olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade
edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1210 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/10/1-1
—————
Hakkani Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Erzincan İli, Merkez İlçesi, Kavakyolu Beldesi, 318 ada, 8 parsel üzerindeki 801974
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (e)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 7318 Ticaret Sicil No ile
Erzincan Ticaret Odasına kayıtlı 1478 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Hakkani Yapı
Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Murat KORT (Makine Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18535, Oda Sicil No:56423) sorumlu denetim elemanları
Kenan HİŞMANOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13000,
Oda Sicil No:22754), Nazmi KAYA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:
7701, Oda Sicil No: 7013), Elif YÜRÜMEZ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No: 85481) ve Muhammed DAŞTAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:
92639) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile
geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak
iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1211 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/11/1-1
—————
Yeşil Marmara Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, 29L3 pafta, 2055 ada, 1 parsel üzerindeki 112856 YİBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (d) ve (g) fıkralarında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 514717-462299 Ticaret Sicil No ile İstanbul
Ticaret Odasına kayıtlı 410 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yeşil Marmara Yapı
Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Fahri ERDEM (İnşaat Mühendisi, Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:1511, Oda Sicil No: 12763) ve Sebahattin ÇİÇEK’in (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 19058) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim
İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de
ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Yeşil Marmara Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 06.08.2009 tarihli
ve 27311 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1212 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/12/1-1
—————
M.T.M. Yapı Denetim Hiz.Ltd.Şti. ve Şafak Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim
sorumluluğunda bulunan;
Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, Veliköy Beldesi, F19C04A3C pafta, 162 ada, 11 parsel
üzerindeki 152159 ve 281583 YİBF nolu (yapı tektir) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi
Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği
anlaşılan 448672-396254 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 190 nolu Yapı
Denetim İzin Belgesine sahip M.T.M. Yapı Denetim Hiz.Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanı
Salih ÖMEROĞLU’nun (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2215, Oda Sicil
No: 15448) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile
geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak
iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Söz konusu yapıda denetim sorumluluğunu üstlenen ve denetim sorumluluğunu 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkralarında öngörülen
esaslara göre yerine getirmediği anlaşılan 2605 Ticaret Sicil No ile Çerkezköy Ticaret
Odasına kayıtlı 737 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Şafak Yapı Denetim Ltd. Şti. ile
sorumlu denetim elemanları Gülçin Pürnur ÖCAL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No: 10918, Oda Sicil No: 13085), Hasan ÖZTÜRK (İnşaat Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10568, Oda Sicil No: 14691), Eşref YÜZSÜREN’in (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1460, Oda Sicil No: 30975) ve Mehmet
BULUT’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 39763) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
M.T.M. Yapı Denetim Hiz.Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 23.05.2012 tarihli ve
28301 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1213 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/13/1-1
—————
Adakent Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Sakarya İli, Karasu İlçesi, 20 L-1C pafta, 821 ada, 4 parsel üzerindeki 715969 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (d)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 18884-26619 Ticaret Sicil No ile
Sakarya Ticaret Odasına kayıtlı 841 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Adakent Yapı
Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Mehmet EBREM (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15319, Oda Sicil No:12097), Hidayet DİLEK (İnşaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8652, Oda Sicil No:30524), Başar
CANDAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 65540) ve Şenol
DEMİRBAŞ’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 38124) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 21.02.2013 tarih ve 28566
sayılı, 10.07.2013 tarih ve 28703 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti 2 defa
geçici olarak durdurulmuş olan 841 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Adakent Yapı
Denetim Ltd.Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin
iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim
kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve
26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim
faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 841 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1214 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/14/1-1
—————
Adakent Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Sakarya İli, Karasu İlçesi, 20L-1C pafta, 821 ada, 4 parsel üzerindeki 715955 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (d)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 18884-26619 Ticaret Sicil No ile
Sakarya Ticaret Odasına kayıtlı 841 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Adakent Yapı
Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Mehmet EBREM (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15319, Oda Sicil No:12097), Hidayet DİLEK (İnşaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8652, Oda Sicil No:30524), Başar
CANDAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 65540), Şenol DEMİRBAŞ
(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 38124) ve Mümtaz KURTULUŞ’un
(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 28507) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı
Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Adakent Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 14.02.2014 tarihli ve 1214
sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki
hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge
iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1215 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/15/1-1
—————
3T Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Yeditepe Mahallesi, 19 K-1D pafta, 4213 ada, 1 parsel
üzerindeki 648421 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.
maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 31523
Ticaret Sicil No ile Gaziantep Ticaret Odasına kayıtlı 888 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine
sahip 3T Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Kadir ATAŞ (Şirket Müdürü,
İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19678, Oda Sicil No:55956), Dursun Ali
TAŞTAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:67660) sorumlu denetim
elemanları Aliye Sema ÖZEMİR (ÖZTAHTACI) (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:7446, Oda Sicil No:11461) ve Ali FIRAT’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:12256, Oda Sicil No:17311) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim
İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de
ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1216 sayılı
Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/16/1-1
—————
Ata Nezih Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Düzce İli, Yığılca İlçesi, 41 ada, 3 parsel üzerindeki 615720 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrası ile Yapı Denetimi
Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4.fıkrasının (l) bendi, 6.maddesinin 3. fıkrası ve 28.
maddesinin 1. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 7699 Ticaret Sicil
No ile Düzce Ticaret Odasına kayıtlı 852 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ata Nezih
Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Semih GÜNKUT (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2638, Oda Sicil No:10122) ve Ali BİLGİLİ’nin (İnşaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3006, Oda Sicil No: 16013) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık
Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1218 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/17/1-1
—————
Ata Nezih Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Düzce İli, Merkez İlçesi, 165 ada, 2 parsel üzerindeki 866529 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (f) fıkraları ile Yapı Denetimi
Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 2.fıkrasının (a) bendi ve 6.maddesinin 3. fıkrasında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 7699 Ticaret Sicil No ile Düzce Ticaret
Odasına kayıtlı 852 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ata Nezih Yapı Denetim Ltd.Şti.
ile sorumlu denetim elemanları Semih GÜNKUT (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:2638, Oda Sicil No:10122) ve Orhan Yüksel AYDIN’ın (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7315, Oda Sicil No:16770) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun
Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin
Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli
ve 1217 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/18/1-1
—————
EGD Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İzmir İli, Bayraklı İlçesi, 37053 ada, 8 parsel üzerindeki 905422 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrasında öngörülen esaslara göre
denetlemediği anlaşılan 123833 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 517 nolu
Yapı Denetim İzin Belgesine sahip EGD Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim
elemanları Niyazi YILMAZ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:
5895, Oda Sicil No: 11139) ve Merve Nur ŞENKAYA’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No: 93761) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince,
(bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden
itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1219 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/19/1-1
—————
Karşıyaka Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İzmir İli, Karabağlar İlçesi, 10736 ada, 13 parsel üzerindeki 281031 YİBF nolu (A
Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrasında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 94600-Mrkz Ticaret Sicil No ile İzmir
Ticaret Odasına kayıtlı 161 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Karşıyaka Yapı Denetim
Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Kaya PEKER’in (İnşaat Mühendisi, Uygulama
Denetçisi, Denetçi No: 2359, Oda Sicil No: 31205) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim
İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de
ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 18.01.2012 tarih ve 28177
sayılı Resmi Gazete ilanı ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak durdurulmuş olan 161 nolu
Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Karşıyaka Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin aynı Kanunun
“Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan
“...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve
izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 161
nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının
14.02.2014 tarihli ve 1220 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/20/1-1
—————
Karşıyaka Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İzmir İli, Karabağlar İlçesi, 10736 ada, 13 parsel üzerindeki 281033 YİBF nolu (B
Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrasında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 94600-Mrkz Ticaret Sicil No ile İzmir
Ticaret Odasına kayıtlı 161 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Karşıyaka Yapı Denetim
Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Kaya PEKER’in (İnşaat Mühendisi, Uygulama
Denetçisi, Denetçi No: 2359, Oda Sicil No: 31205) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim
İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de
ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Karşıyaka Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 14.02.2014 tarihli ve
1220 sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki
hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge
iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1221 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/21/1-1
—————
Yükseliş Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Ankara İli, Etimesgut İlçesi, 45246 Ada, 4 parsel üzerindeki 593464 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 157418 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına
kayıtlı 73 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yükseliş Yapı denetim A.Ş. ile sorumlu
denetim elemanları İrfan BOZKAYA (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:19918, Oda Sicil No:28583), Yusuf USTA (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:1232, Oda Sicil No:14542), Remzi BÜYÜKAKGÜL (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1355, Oda Sicil No:28453), Osman KUNT (İnşaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1354, Oda Sicil No: 28010), İhsan
BERK (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12412, Oda Sicil No:
4862), Cevdet SEYİDOĞLU (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:2190, Oda Sicil No:6792), Fazıl NACARLI ( İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda
Sicil No:41830), Alper GÜRBÜZ (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No:75728), Murat KARAKUŞ ( Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:28571)
ve Bekir KIZILGÜL’ün (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:67210) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması Bakanlık
Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1222 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/22/1-1
—————
Safran Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, 24C-3A pafta, 1729 ada, 12 parsel üzerindeki 591633 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 637937 Ticaret Sicil No ile
İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 792 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Safran Yapı
Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Fazilet KARA (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:12552, Oda Sicil No:14838), Necmettin BAYKAL (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5866, Oda Sicil No:26789) ve Erman TARKAN’ın (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 66387) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim
İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de
ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1223 sayılı
Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/23/1-1
—————
Troya-17 Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İstanbul İli, Gaziosmanpaşa İlçesi, 17 pafta, 10198 parsel üzerindeki yapıyı 4708 sayılı
Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesi ve Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları
Yönetmeliğinin 9. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 5252 Ticaret
Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 644 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip
Troya-17 Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Mehmet Çetin ERSAN
(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10407, Oda Sicil No:9471) ve Cem
BELLİ’nin (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11615, Oda Sicil
No:36297) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile
geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak
iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1224 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/24/1-1
—————
Ata 2 Yapı Denetim Hiz.Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, 24b-4d pafta, 1957 ada, 7 parsel üzerindeki 246028 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 522270-469852 Ticaret Sicil No
ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 412 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ata 2 Yapı
Denetim Hiz.Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanı Abdullah DÖNMEZ’in (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14917, Oda Sicil No:1038) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı
Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve
1225 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/25/1-1
—————
Trakya Yapı Denetim Ltd. Şti’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Tekirdağ İli, Marmaraereğlisi İlçesi, 13 pafta, 173 ada, 9 parsel üzerindeki 581358
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 6312 Ticaret Sicil No ile Çorlu
Ticaret Odasına kayıtlı 176 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Trakya Yapı Denetim
Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Ramadan CESUR (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:1343, Oda Sicil No:18810), İdris TELCİ (İnşaat Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1867, Oda Sicil No:10959), Mustafa Yaşar NARİNOĞLU
(İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1404, Oda Sicil No:32136) ve Namık
EREN’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 21266) denetim faaliyetlerinin,
aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun
Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin
Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli
ve 1226 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/26/1-1
—————
Astan (Eski Ünvanı Özgü) Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Alanya ilçesi, Avsallar Belediyesi, 1680 parsel üzerindeki 249176 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) ve (d) fıkraları
ile ve Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 6. maddesinin (d) fıkrasında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 49525-47337 Ticaret Sicil No ile Antalya
Ticaret Odasına kayıtlı 534 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Astan (Eski Ünvanı
Özgü) Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Ramazan ÖZTÜRK (İnşaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1357, Oda Sicil No: 18207) ve Feral
SÜRÜCÜOĞLU (CENGİZ)’in (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6565,
Oda Sicil No:16613) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl
süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici
olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren
başlatılması,
Astan (Eski Ünvanı Özgü) Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi
17.07.2013 tarihli ve 28710 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan
geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı
denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından
birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının
tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.
maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı
yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve
1227 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/27/1-1
—————
Astan (Eski Ünvanı Özgü) Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, 2542 ada 8 parsel üzerindeki 226751 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin ilk paragrafı ve (e) fıkrası ile
Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 6. maddesinde öngörülen esaslara
göre denetlemediği anlaşılan 49525-47337 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı
534 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Astan (Eski Ünvanı Özgü) Yapı Denetim
Ltd.Şti.’nin denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince 6 (altı) ay süre ile
geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak
iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Astan (Eski Ünvanı Özgü) Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi
17.07.2013 tarihli ve 28710 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan
geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı
denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından
birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının
tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.
maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı
yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve
1228 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/28/1-1
—————
Astan (Eski Ünvanı Özgü) Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, 12323 ada 1 parsel üzerindeki 221331 YİBF nolu (A
Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (e) fıkrasında, 6.
maddesinde ve Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 6. maddesinde
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 49525-47337 Ticaret Sicil No ile Antalya
Ticaret Odasına kayıtlı 534 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Astan (Eski Ünvanı
Özgü) Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince,
6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden
itibaren başlatılması,
Astan (Eski Ünvanı Özgü) Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi
17.07.2013 tarihli ve 28710 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan
geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı
denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından
birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının
tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.
maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı
yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve
1229 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/29/1-1
—————
Astan (Eski Ünvanı Özgü) Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, 12323 ada 1 parsel üzerindeki 221340 YİBF nolu (B Blok)
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (e) fıkrasında, 6.
maddesinde ve Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 6. maddesinde
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 49525-47337 Ticaret Sicil No ile Antalya
Ticaret Odasına kayıtlı 534 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Astan (Eski Ünvanı
Özgü) Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince,
6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden
itibaren başlatılması,
Astan (Eski Ünvanı Özgü) Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi
17.07.2013 tarihli ve 28710 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan
geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı
denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından
birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının
tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.
maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı
yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve
1230 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/30/1-1
—————
Astan (Eski Ünvanı Özgü) Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, 3928 ada 9 parsel üzerindeki 221173 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin ilk paragrafı ile (e) fıkrasında, 6.
maddesinde ve Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 6. maddesinde
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 49525-47337 Ticaret Sicil No ile Antalya
Ticaret Odasına kayıtlı 534 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Astan (Eski Ünvanı
Özgü) Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince,
6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden
itibaren başlatılması,
Astan (Eski Ünvanı Özgü) Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi
17.07.2013 tarihli ve 28710 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan
geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı
denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından
birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının
tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.
maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı
yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve
1231 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/31/1-1
—————
Astan (Eski Ünvanı Özgü) Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, 2542 ada 9 parsel üzerindeki 220733 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin ilk paragrafı ile (e) fıkrasında ve
Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 6. maddesinde öngörülen esaslara
göre denetlemediği anlaşılan 49525-47337 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı
534 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Astan (Eski Ünvanı Özgü) Yapı Denetim
Ltd.Şti.’nin denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile
geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak
iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Astan (Eski Ünvanı Özgü) Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi
17.07.2013 tarihli ve 28710 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan
geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı
denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından
birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının
tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.
maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı
yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve
1232 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/32/1-1
—————
Astan (Eski Ünvanı Özgü) Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, 11149 ada 1 parsel üzerindeki 217466 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (e) fıkrasında, 6. maddesinde ve
Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 6. maddesinde öngörülen esaslara
göre denetlemediği anlaşılan 49525-47337 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı
534 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Astan (Eski Ünvanı Özgü) Yapı Denetim
Ltd.Şti.’nin denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile
geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak
iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Astan (Eski Ünvanı Özgü) Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi
17.07.2013 tarihli ve 28710 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan
geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı
denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından
birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının
tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.
maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı
yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve
1233 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/33/1-1
—————
Ömürhan (Eski Ünvanı Olimpos) Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda
bulunan;
Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, 6005 ada 4 parsel üzerindeki 527009 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d) ve (g) fıkraları ile Yapı
Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (j) bendinde
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 45465-47654 Ticaret Sicil No ile Antalya
Ticaret Odasına kayıtlı 461 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ömürhan (Eski Ünvanı
Olimpos) Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Mustafa HINÇAL (Elektrik
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5470, Oda Sicil No:10662), Cengiz
ERGİN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9667, Oda Sicil
No:6193), Süheyla BÜYÜKYILDIRIM (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:11271, Oda Sicil No:3551), Ahmet Galip KOÇ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:15115, Oda Sicil No: 9805), Gülcan AKKAYA (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12445, Oda Sicil No:36251) ve Yalçın KAPLAN’ın
(Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:37477) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun
Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin
Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 16.03.2013 tarihli 28589 sayılı
ve 02.01.2014 tarihli 28870 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici
olarak durdurulmuş olan 461 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ömürhan (Eski Ünvanı
Olimpos) Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve
izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı
denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.”
hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince
denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 461 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1234 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/34/1-1
—————
Ömürhan (Eski Ünvanı Olimpos) Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda
bulunan;
Antalya ili, Kepez ilçesi, Varsak Belediyesi, 208 ada 1 parsel üzerindeki 188150 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrası ile Yapı
Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 6. maddesinin (a) fıkrasında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 45465-47654 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret
Odasına kayıtlı 461 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ömürhan (Eski Ünvanı Olimpos)
Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir)
yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa
geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren
başlatılması,
Ömürhan (Eski Ünvanı Olimpos) Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi
14.02.2014 tarihli ve 1234 sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici
durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim
kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1235 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/35/1-1
—————
Dinamik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, 7696 ada 13 parsel üzerindeki 280231 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 36484-38618 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret
Odasına kayıtlı 288 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Dinamik Yapı Denetim Ltd.Şti.
ile sorumlu denetim elemanları Mustafa TURNA (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:4717, Oda Sicil No:23051), Muhittin SERT (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9108, Oda Sicil No:3004) ve Zafer Timur YALÇIN’ın
(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı Oda Sicil No:59220) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı
Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Dinamik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 11.09.2013 tarihli ve
28762 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1236 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/36/1-1
—————
Seçkin Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Kemer ilçesi, 57 ada, 7 parsel üzerindeki 182908 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 33316-35414 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret
Odasına kayıtlı 147 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Seçkin Yapı Denetim A.Ş. ile
sorumlu denetim elemanları Abdülcelil HAKAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:5747, Oda Sicil No:31362), Erol SOYDAŞ (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:7796, Oda Sicil No:10069), Adil ERKEN (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9798, Oda Sicil No:26925), Şenel FINDIK (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10267, Oda Sicil No:10652), Ziya EDİK (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi Denetçi No:1550, Oda Sicil No: 17942), Nesrin TOKER
(İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6085, Oda Sicil No:20350), Hüriye
DERE (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:58737), Uğur ÇETİN (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:62588) ve Mehmet KAYAN’ın (İnşaat Mühendisi,
Kontrol Elemanı Oda Sicil No:50720) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan
tarihinden itibaren başlatılması,
Seçkin Yapı denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 25.05.2013 tarihli ve 28657
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki
hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge
iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1237 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/37/1-1
—————
Kuk Mühendislik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, 11158 ada, 1 parsel üzerindeki 197047 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c), (e) ve (g) fıkralarında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 39746-41952 Ticaret Sicil No ile Antalya
Ticaret Odasına kayıtlı 372 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kuk Mühendislik Yapı
Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Serpil BOZKURT (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7687, Oda Sicil No:39998), Cemil AYDIN (İnşaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5367, Oda Sicil No:46616), Ömer
KUK (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1566, Oda Sicil
No:28150), Özcan ÖZDEMİR (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:40219) ve
Süleyman ÖĞÜT’ün (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:67822) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Kuk Mühendislik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 20.11.2013
tarihli ve 28827 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici
durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim
kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1238 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/38/1-1
—————
Körfez-3M Yapı Denetim Ltd.Şti. ve Öz Efeler Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim
sorumluluğunda bulunan;
Balıkesir İli, Edremit İlçesi, Altınoluk Beldesi, 20KII pafta, 643 ada, 4 parsel üzerindeki
748799 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a),
(c) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin 5. ve 6. maddelerinde
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 5022 Ticaret Sicil No ile Edremit Ticaret
Odasına kayıtlı 730 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Körfez-3M Yapı Denetim
Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Mustafa Ekmel UYSAL (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:675, Oda Sicil No: 8446), Mustafa TEKİN (İnşaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14071, Oda Sicil No: 27325) sorumlu
denetim elemanları Bekir ÜNÜVAR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:
8158, Oda Sicil No: 4752) ve Mustafa DİNÇ’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda
Sicil No: 32644) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre
ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici
olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren
başlatılması,
Söz konusu yapıda denetim sorumluluğunu üstlenen ve denetim sorumluluğunu 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkraları ile Yapı
Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin 5. ve 6. maddelerinde öngörülen esaslara göre yerine
getirmediği anlaşılan 3652-4139 Ticaret Sicil No ile Edremit Ticaret Odasına kayıtlı 122 nolu
Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Öz Efeler Yapı Denetim A.Ş. ile kuruluş ortağı veya
yetkilisi Celal KOCAMAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:
653, Oda Sicil No:28131), Ahmet Lütfü AKDUR (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No: 654, Oda Sicil No:22845) sorumlu denetim elemanları Ahmet Murat
ÜLKER (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4146, Oda Sicil No: 16235),
İbrahim ÇIRPAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13469, Oda Sicil No:
25099) ve Çağatay KOCAMAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 79454)
denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Körfez-3M Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 31.05.2013 tarihli
28663 sayılı ve Öz Efeler Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 15.08.2013 tarihli
ve 28736 sayılı Resmi Gazete ilanları ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararlarının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptallerine konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptallerinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1239 sayılı
Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/39/1-1
—————
Milenyum Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İzmir İli, Çiğli İlçesi, 26K-2D pafta, 22109 ada, 1 parsel üzerindeki 702593 YİBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 105129 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret
Odasına kayıtlı 789 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Milenyum Yapı Denetim Ltd.Şti.
ile sorumlu denetim elemanları Hülya DİNÇER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,
Denetçi No: 12643, Oda Sicil No: 31076), Firuzan ATAK (İnşaat Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15696, Oda Sicil No: 28227), Sait Okan OLGUN (Mimar,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13552, Oda Sicil No: 12839), Uğur
TORUNOĞLU (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11807, Oda
Sicil No: 11885), Kadir TAN (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:
12474, Oda Sicil No: 3810), Mehlika LİMON (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No:79764), Osman Cengiz ÇINAR (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:
29299) ve Levent SOYLU’nun (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 33632)
denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici
olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade
edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1240 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/40/1-1
—————
Milenyum Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İzmir İli, Çiğli İlçesi, Küçükçiğli Mahallesi üzerindeki 788771 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrasında öngörülen esaslara göre
denetlemediği anlaşılan 105129 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 789 nolu
Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Milenyum Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim
elemanları Firuzan ATAK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:15696, Oda Sicil No:28227), Metin DİNÇER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:12519, Oda Sicil No:11970), Kadir TAN (Elektrik Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12474, Oda Sicil No:3810) ve Onat MÜFTÜOĞLU’nun
(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:89930) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı
Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve
1241 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/41/1-1
—————
Milenyum Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İzmir İli, Çiğli İlçesi, Uğur Mumcu Mahallesi, 2027 Ada, 2 Parsel üzerindeki 544856
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrasında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 105129 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret
Odasına kayıtlı 789 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Milenyum Yapı Denetim Ltd.Şti.
ile sorumlu denetim elemanları Hülya DİNÇER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:12643, Oda Sicil No:31076) ve Yoldaş MUTLU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:53955) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1
(bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden
itibaren başlatılması,
Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 14.02.2014 tarihli 1240 sayılı
ve 14.02.2014 tarihli ve 1241 sayılı Makam Olurları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak
durdurulmuş olan 789 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Milenyum Yapı Denetim
Ltd.Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali”
başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun
denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011
tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin
tamamen sona erdirilerek, 789 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal
edilmesi, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1242 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/42/1-1
—————
Method Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muş İli, Merkez İlçesi, Kültür Mahallesi, 67 ada, 85 parsel üzerindeki 705485 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3640 Ticaret Sicil No ile Muş
Ticaret Odasına kayıtlı 1400 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Method Yapı Denetim
Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Ali EROL (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No:36479), Yusuf ASLAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1583, Oda
Sicil No:22373) sorumlu denetim elemanları Osman ŞENGÜN (İnşaat Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1679, Oda Sicil No:19089), Emine GÜNERİ (Mimar, Proje
ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10419, Oda Sicil No:15105) ve Hatice ERGÜN
ÜNAL’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2470, Oda Sicil No:55633)
denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Method Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 24.10.2013 tarihli ve
28801 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1243 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/43/1-1
—————
Method Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muş İli, Merkez İlçesi, Kültür Mahallesi, 67 ada, 107 parsel üzerindeki 700012 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d), (e), (g) ve
(ı) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3640 Ticaret Sicil No ile Muş
Ticaret Odasına kayıtlı 1400 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Method Yapı Denetim
Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Ali EROL (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No:36479), Yusuf ASLAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1583, Oda
Sicil No:22373) sorumlu denetim elemanları Osman ŞENGÜN (İnşaat Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1679, Oda Sicil No:19089), Emine GÜNERİ (Mimar, Proje
ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10419, Oda Sicil No:15105) ve Hatice ERGÜN
ÜNAL’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2470, Oda Sicil No:55633)
denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Method Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 24.10.2013 tarihli ve
28801 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1244 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/44/1-1
—————
Apaydın Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Şanlıurfa İli, Merkez İlçesi, Sırrın Mahallesi, 2753 ada, 8 parsel üzerindeki 756070
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 11022 Ticaret Sicil No ile
Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 1195 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Apaydın Yapı
Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Mahmut KILIÇ (Şirket Müdürü, İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:67669) sorumlu denetim elemanları Hülya
BEYAZ TUNÇ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19205, Oda Sicil
No:31989), Nurcan DALGIÇOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:11508, Oda Sicil No:39074), Hüseyin Arif BAYCAN (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19442, Oda Sicil No:28872) ve Ahmet POLAT’ın (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:89248) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim
İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de
ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1245 sayılı
Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/45/1-1
—————
As-Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Hatay İli, Antakya İlçesi, Antakya Belediyesi, 33L-Ib pafta, Saraycık ada, 3156 parsel
üzerindeki 519966 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.
maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin
4. fıkrasının (b), (e) ve (1) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 1085611898 Ticaret Sicil No ile İskenderun Ticaret Odasına kayıtlı 738 nolu Yapı Denetim İzin
Belgesine sahip As-Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Cihat
ATEŞ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:20783, Oda Sicil No:66270)
sorumlu denetim elemanları Muhammet Sinan BAHADIRLI (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:9971, Oda Sicil No:6164), Mehmet Yaşar DURĞUN (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12862, Oda Sicil No:18333), Ömer Hayyam
ÖZGÜVEN’in (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11787, Oda
Sicil No:11765) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre
ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici
olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren
başlatılması,
As-Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 01.08.2013 tarihli ve
28725 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1246 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/46/1-1
—————
Denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 3. maddesinin
5. fıkrasındaki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan Beyhan DURUKAN’ın (Mimar,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3640, Oda Sicil No:6939) denetim faaliyetlerinin,
aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, durdurma
kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan
tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1247 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/47/1-1
—————
Denaş Yalova Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Yalova İli, Merkez İlçesi, 1079 ada, 20 parsel üzerindeki 655468 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı
Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin
(1) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 5206 Ticaret Sicil No ile
Yalova Ticaret Odasına kayıtlı 867 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Denaş Yalova
Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Hüseyin DİRİCAN (Şirket Müdürü,
İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:46331) sorumlu denetim elemanları
Hüseyin ŞENAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5642, Oda Sicil
No:17115), Ali CEYLAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1770, Oda
Sicil No:14189), Nevzat Kemal ATABEYOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:1431, Oda Sicil No: 26890), Halil KUTLU (Makine Mühendisi, Proje
ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13219, Oda Sicil No:34719), Harun BAKKAL (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:60545) ve Tuğrul KUM’un (Makine Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:67401) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan
tarihinden itibaren başlatılması,
Denaş Yalova Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 02.01.2014 tarihli ve
28870 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1248 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/48/1-1
—————
Denaş Yalova Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Yalova İli, Merkez İlçesi, 407 ada, 5 parsel üzerindeki 529038 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı
Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin
(1) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 5206 Ticaret Sicil No ile
Yalova Ticaret Odasına kayıtlı 867 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Denaş Yalova
Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Hüseyin DİRİCAN (Şirket Müdürü,
İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:46331) sorumlu denetim elemanları
Hüseyin ŞENAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5642, Oda Sicil
No:17115), Ali CEYLAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1770, Oda
Sicil No: 14189), Halil KUTLU (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:13219, Oda Sicil No:34719) ve Tuğrul KUM’un (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı,
Oda Sicil No:67401) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl
süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici
olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren
başlatılması,
Denaş Yalova Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 02.01.2014 tarihli ve
28870 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1249 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/49/1-1
—————
Damla Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Erkilet Osmangazi Mahallesi, 62-72 pafta, 390 ada, 9
parsel üzerindeki 782847 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.
maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 35385
Ticaret Sicil No ile Kayseri Ticaret Odasına kayıtlı 993 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine
sahip Damla Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Furgan ÖZRENDECİ
(Şirket Müdürü, Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23136, Oda Sicil
No:31729), Çağlar ATLAMIŞ (Şirket Müdürü, Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda
Sicil No:72918) sorumlu denetim elemanları Hacı Ahmet ÖZDEMİR (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17091, Oda Sicil No:35376) ve Abdulkadir KÖSE’nin
(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:89429) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı
Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve
1250 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/50/1-1
—————
Özge Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, 285-509 pafta, 5332 ada, 1 parsel üzerindeki 798817
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 35588 Ticaret Sicil No ile
Kayseri Ticaret Odasına kayıtlı 1733 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Özge Yapı
Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Mehmet DOĞAN (Şirket Müdürü, Makine
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23797, Oda Sicil No:66978) sorumlu
denetim elemanı Muzaffer ACUN’un (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:21938, Oda Sicil No:17351) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince,
1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden
itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1251 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/51/1-1
—————
AGM Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, K34C05C3D pafta, 3463 ada, 5 parsel üzerindeki 826279
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 35540 Ticaret Sicil No ile
Kayseri Ticaret Odasına kayıtlı 1622 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip AGM Yapı
Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Hakkı KAYA (İnşaat Mühendisi, Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:18795, Oda Sicil No:58111), sorumlu denetim elemanı Halit YİĞİT’in
(İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10422, Oda Sicil No:11422) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık
Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1252 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/52/1-1
—————
Doğan Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Fatih Mahallesi, 409 ada, 8 parsel üzerindeki 520111 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 1. fıkrasında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 574814-522396 Ticaret Sicil No ile İstanbul
Ticaret Odasına kayıtlı 504 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Doğan Yapı Denetim
Ltd.Şti.’nin denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile
geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak
iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1253 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/53/1-1
—————
Yarkın Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, 29 pafta, 81 ada, 14 parsel üzerindeki 560511 YİBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 454668-402250 Ticaret Sicil No ile İstanbul
Ticaret Odasına kayıtlı 299 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yarkın Yapı Denetim
A.Ş. ile sorumlu denetim elemanı Ahmet BULUT’un (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:11989, Oda Sicil No:9964) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim
İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de
ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1254 sayılı
Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/54/1-1
—————
Troya-17 Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İstanbul İli, Gaziosmanpaşa İlçesi, Esentepe Mahallesi, 6/14 pafta, 2724 ada, 1 parsel
üzerindeki yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g)
fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 9. maddesinde
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 5252 Ticaret Sicil No ile Çanakkale Ticaret
Odasına kayıtlı 644 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Troya-17 Yapı Denetim Ltd.Şti.
ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Mehmet Çetin ERSAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:10407, Oda Sicil No:9471) ve Cem BELLİ’nin (İnşaat Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11615, Oda Sicil No:36297) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı
Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve
1256 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/55/1-1
—————
Kırkaltı Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Kahramanmaraş İli, Merkez İlçesi, Ferhuş Mahallesi 425 ada, 19 parsel üzerindeki
794677 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve
(g) fıkraları, 3. maddesi, 9. maddesi ile Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5.
maddesinin 1. fıkrası, 2. fıkrasının (b) bendi, 4. maddesinin (ç) ve (l) bentleri ile 6.
maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10787 Ticaret Sicil No ile
Kahramanmaraş Ticaret Odasına kayıtlı 1148 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip
Kırkaltı Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Mustafa Burak KURT (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18300, Oda Sicil No:56192) ve sorumlu
denetim elemanı Yavuz Mehmet Sıraç GÖKSU’nun (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:174, Oda Sicil No:5985) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan
tarihinden itibaren başlatılması,
Kırkaltı Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 08.01.2014 tarihli ve
28876 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1255 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/56/1-1
—————
Kırkaltı Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Kahramanmaraş İli, Merkez İlçesi, Dulkadiroğlu Mahallesi 1429 ada, 1 parsel
üzerindeki 804498 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.
maddesinin (c) ve (g) fıkraları, 3. maddesi, 9. maddesi ile Yapı Denetim Uygulama
Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. fıkrası, 2. fıkrasının (b) bendi, 4. maddesinin (ç) ve (l)
bentleri ile 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10787 Ticaret Sicil
No ile Kahramanmaraş Ticaret Odasına kayıtlı 1148 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip
Kırkaltı Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Mustafa Burak KURT (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18300, Oda Sicil No:56192) ve sorumlu
denetim elemanı Yavuz Mehmet Sıraç GÖKSU’nun (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:174, Oda Sicil No:5985) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan
tarihinden itibaren başlatılması,
Kırkaltı Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 08.01.2014 tarihli ve
28876 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1257 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/57/1-1
—————
Kırkaltı Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Kahramanmaraş İli, Merkez İlçesi, Yenişehir Mahallesi, 7257 ada, 8 parsel üzerindeki
783155 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve
(g) fıkraları, 3. maddesi, 9. maddesi ile Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5.
maddesinin 1. fıkrası, 2. fıkrasının (b) bendi, 4. maddesinin (ç) ve (l) bentleri ile 6.
maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10787 Ticaret Sicil No ile
Kahramanmaraş Ticaret Odasına kayıtlı 1148 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip
Kırkaltı Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Mustafa Burak KURT (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18300, Oda Sicil No:56192) ve sorumlu
denetim elemanı Yavuz Mehmet Sıraç GÖKSU’nun (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:174, Oda Sicil No:5985) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan
tarihinden itibaren başlatılması,
Kırkaltı Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 08.01.2014 tarihli ve
28876 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1258 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/58/1-1
—————
Kırkaltı Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Kahramanmaraş İli, Merkez İlçesi, Yenişehir Mahallesi, 656 ada, 203 parsel üzerindeki
795554 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve
(g) fıkraları, 3. maddesi, 9. maddesi ile Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5.
maddesinin 1. fıkrası, 2. fıkrasının (b) bendi, 4. maddesinin (ç) ve (l) bentleri ile 6.
maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10787 Ticaret Sicil No ile
Kahramanmaraş Ticaret Odasına kayıtlı 1148 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip
Kırkaltı Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Mustafa Burak KURT (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18300, Oda Sicil No:56192) ve sorumlu
denetim elemanı Yavuz Mehmet Sıraç GÖKSU’nun (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:174, Oda Sicil No:5985) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan
tarihinden itibaren başlatılması,
Kırkaltı Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 08.01.2014 tarihli ve
28876 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1259 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/59/1-1
—————
Kırkaltı Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Kahramanmaraş İli, Merkez İlçesi, Akçakoyunlu Mahallesi, 129 ada, 16 parsel
üzerindeki 803295 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.
maddesinin (c) ve (g) fıkraları, 3. maddesi, 9. maddesi ile Yapı Denetim Uygulama
Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. fıkrası, 2. fıkrasının (b) bendi, 4. maddesinin (ç) ve (l)
bentleri ile 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10787 Ticaret Sicil
No ile Kahramanmaraş Ticaret Odasına kayıtlı 1148 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip
Kırkaltı Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Mustafa Burak KURT (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18300, Oda Sicil No:56192) ve sorumlu
denetim elemanı Yavuz Mehmet Sıraç GÖKSU’nun (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:174, Oda Sicil No:5985) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan
tarihinden itibaren başlatılması,
Kırkaltı Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 08.01.2014 tarihli ve
28876 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1260 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/60/1-1
—————
Kırkaltı Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Kahramanmaraş İli, Merkez İlçesi, Ferhuş Mahallesi, 322 ada, 36 parsel üzerindeki
811824 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve
(g) fıkraları, 3. maddesi, 9. maddesi ile Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5.
maddesinin 1. fıkrası, 2. fıkrasının (b) bendi, 4. maddesinin (ç) ve (l) bentleri ile 6.
maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10787 Ticaret Sicil No ile
Kahramanmaraş Ticaret Odasına kayıtlı 1148 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip
Kırkaltı Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Mustafa Burak KURT (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18300, Oda Sicil No:56192) ve sorumlu
denetim elemanı Yavuz Mehmet Sıraç GÖKSU’nun (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:174, Oda Sicil No:5985) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan
tarihinden itibaren başlatılması,
Kırkaltı Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 08.01.2014 tarihli ve
28876 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1261 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/61/1-1
—————
Kırkaltı Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Kahramanmaraş İli, Afşin İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, 682 ada, 1 parsel üzerindeki
728170 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve
(g) fıkraları, 3. maddesi, 9. maddesi ile Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5.
maddesinin 1. fıkrası, 2. fıkrasının (b) bendi, 4. maddesinin (ç) ve (l) bentleri ile 6.
maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10787 Ticaret Sicil No ile
Kahramanmaraş Ticaret Odasına kayıtlı 1148 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip
Kırkaltı Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Mustafa Burak KURT (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18300, Oda Sicil No:56192) ve sorumlu
denetim elemanı Yavuz Mehmet Sıraç GÖKSU’nun (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:174, Oda Sicil No:5985) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan
tarihinden itibaren başlatılması,
Kırkaltı Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 08.01.2014 tarihli ve
28876 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1262 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/62/1-1
—————
Kırkaltı Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Kahramanmaraş İli, Merkez İlçesi, 497 parsel üzerindeki 764732 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları, 3. maddesi,
9. maddesi ile Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. fıkrası, 2. fıkrasının
(b) bendi, 4. maddesinin (ç) ve (l) bentleri ile 6. maddesinde öngörülen esaslara göre
denetlemediği anlaşılan 10787 Ticaret Sicil No ile Kahramanmaraş Ticaret Odasına kayıtlı
1148 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kırkaltı Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş
ortağı veya yetkilisi Mustafa Burak KURT (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:18300, Oda Sicil No:56192) ve sorumlu denetim elemanı Yavuz Mehmet Sıraç
GÖKSU’nun (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:174, Oda Sicil No:5985)
denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Kırkaltı Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 08.01.2014 tarihli ve
28876 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1263 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/63/1-1
—————
Kırkaltı Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Kahramanmaraş İli, Merkez İlçesi, Şeyhadil Mahallesi 4124 ada, 3 parsel üzerindeki
794663 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve
(g) fıkraları, 3. maddesi, 9. maddesi ile Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5.
maddesinin 1. fıkrası, 2. fıkrasının (b) bendi, 4. maddesinin (ç) ve (l) bentleri ile 6.
maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10787 Ticaret Sicil No ile
Kahramanmaraş Ticaret Odasına kayıtlı 1148 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip
Kırkaltı Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Mustafa Burak KURT (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18300, Oda Sicil No:56192) ve sorumlu
denetim elemanı Yavuz Mehmet Sıraç GÖKSU’nun (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:174, Oda Sicil No:5985) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan
tarihinden itibaren başlatılması,
Kırkaltı Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 08.01.2014 tarihli ve
28876 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1264 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/64/1-1
—————
Miraç Yapı Güvenliği Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Ankara İli, Etimesgut İlçesi, 45640 ada, 10 parsel üzerindeki 909954 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin (c) ve (g) fıkrasında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 305501 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına
kayıtlı 1759 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Miraç Yapı Güvenliği Yapı Denetim
Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Semra ALTUNOK (İnşaat Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13082, Oda Sicil No:27458 ), Mevlüde Nuray AKARÇAY
(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12008, Oda Sicil No:10740 ), Yılmaz
İNECİK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13336, Oda Sicil No:20743 ) ve
Dursun KESİM’in (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C.NO:40168034028)
denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık
Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1265 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/65/1-1
—————
Proden Proje Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Ankara İli, Mamak İlçesi, 36361 ada, 10 parsel üzerindeki 842064 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin (c) ve (g) fıkrasındaki öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 155750 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına
kayıtlı 62 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Proden Proje Yapı Denetim Ltd. Şti. ile
sorumlu denetim elemanları Halil ÖZDEMİR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:34, Oda Sicil No:6520) ve Fuat YILMAZ’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:566, Oda Sicil No:9449) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan
tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1266 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/66/1-1
—————
Asteknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Adıyaman ili, Gölbaşı İlçesi, 13 ada, 1023 parsel üzerindeki 715446 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkralarındaki
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 4930 Ticaret Sicil No ile Adıyaman Ticaret
Odasına kayıtlı 1330 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Asteknik Yapı Denetim Ltd.
Şti. ile kuruluş ortakları veya yetkilisi Hasan ATAY (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:16713, Oda Sicil No:52529), Şeyhmus BAYRAM (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16786, Oda Sicil No:63692), sorumlu denetim elemanları
Kenan TOKER (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:171, Oda Sicil No:15038),
Mahmut KADIOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20224, Oda Sicil
No: 28540) ve Enver DOĞAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 81945)
denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Asteknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 01.11.2012 tarihli
ve 28454 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1267 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/67/1-1
—————
Gözlem Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Aydın ili, Germencik İlçesi, 38 ada, 73 parsel üzerindeki 78591 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarındaki öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 9146 Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı
196 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gözlem Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti. ile sorumlu
denetim elemanları Mehmet Yalçın YAŞAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No: 447, Oda Sicil No:7033), Orhan ARSLAN (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No: 2457, Oda Sicil No:13352), Soner ÇETİN (İnşaat Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:889, Oda Sicil No:10220), Tarkans Zorlu KOŞAR (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 58199), Ahmet KIZILKAYA (Elektrik
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 25060) ve Ahmet KEŞCİ’nin (Makine
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 33513) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim
İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de
ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Gözlem Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 26.09.2013
tarihli ve 28777 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici
durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim
kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1268 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/68/1-1
—————
Demirden Ağ Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Bursa İli, Nilüfer İlçesi, 395 ada, 11 parsel üzerindeki 259627 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun; 2.maddesinin (c) ve (g) fıkralarında, 3. maddesinde,
Yapı Uygulama Yönetmeliğinin 5., 6. ve 9. maddelerinde öngörülen esaslara göre
denetlemediği anlaşılan 60959 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 589 nolu
Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Demirden Ağ Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortakları
veya yetkilisi Hurşit Han DEMİRDEN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:
5986, Oda Sicil No: 37518), Ömer GACIROĞLU (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda
Sicil No: 46690) ve sorumlu denetim elemanları Kemal ÖZALIÇ (Makine Mühendisi, Proje
ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10833, Oda Sicil No: 8521), Bünyamin YILMAZ
(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8672, Oda Sicil No: 24588),
Erhan MERT (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 604, Oda Sicil No: 8835),
Gülşah SARIÇAM (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 50561) ve Serap
BÖLÜKBAŞI’nın (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, TC. No: 50305010846)
denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık
Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1269 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/69/1-1
—————
Binyapı Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İstanbul İli, Kağıthane İlçesi, F-122 Pafta (YDS kaydında 247DY2A Pafta), 5269 ada,
26 parsel üzerindeki 548304 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun
2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarındaki öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan
628605 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 723 nolu Yapı Denetim İzin
Belgesine sahip Binyapı Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Gülfem
ACIKARAOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14088, Oda Sicil No:
36071), Orhan ATILGAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12624, Oda
Sicil No: 16042), Sertaç FIRAT (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:76520) ve
Aytaç FENERCİ’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:72829) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık
Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1270 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/70/1-1
—————
ETF Pendik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İstanbul İli, Pendik İlçesi, G22B11B4A Pafta, 8108 ada, 6 parsel üzerindeki 280233
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun; 2.maddesinin (c) ve (g)
fıkralarındaki öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 625781 Ticaret Sicil No ile
İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 695 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip ETF Pendik
Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Ersin KASAPOĞLU (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12530, Oda Sicil No: 14807), Ali DULKADİR(İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3182, Oda Sicil No: 13563), Zafer KARAHAN’
ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:11213) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı
Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve
1271 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/71/1-1
—————
Hisarcık Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, K34C05C3A Pafta, 7040 ada, 6 parsel üzerindeki 876368
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun; 2.maddesinin (c) ve (g)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 35463 Ticaret Sicil No ile
Kayseri Ticaret Odasına kayıtlı 1679 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Hisarcık Yapı
Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortakları veya yetkilisi Zeki ÖZDİN (Makine Mühendisi, Proje
ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:21753 Oda Sicil No: 26063), Mustafa KAHRAMAN
(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7574, Oda Sicil No: 26163) ve
sorumlu denetim elemanları Mehmet OĞUZMERT (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,
Denetçi No: 21961, Oda Sicil No: 11467) ve Mehmet TEKÇE’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:8750) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1
(bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden
itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1272 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/72/1-1
—————
Ertas Yapıt Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, F198B25D2C Pafta 216 ada, 1 parsel üzerindeki 598949
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun; 2.maddesinin (c) ve (g)
fıkralarındaki öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 2626 Ticaret Sicil No ile
Çerkezköy Ticaret Odasına kayıtlı 754 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ertas Yapıt
Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Korkmaz AKGÜL (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6459, Oda Sicil No: 5889), Burhan Cavit MARANGOZ
(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2050, Oda Sicil No:9039),
İbrahim MENGİ (Makina Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:655, Oda
Sicil No:5917), Hüseyin UYSAL (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:5469, Oda Sicil No:14027), Ömer DİNLER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:6463, Oda Sicil No: 5149) ve Poyraz GÜNGÖR’ ün (İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No: 75043) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1
(bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden
itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1273 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/73/1-1
—————
Denaş Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Yalova ili, Çiftlikköy İlçesi, 138 ada, 1 parsel (YDS kaydında 11-6 Parsel) üzerindeki
208123 YİBF nolu(1a, 1b ve 6a, 6b blokları) nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında
Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarındaki öngörülen esaslara göre denetlemediği
anlaşılan 49867 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 124 nolu Yapı Denetim İzin
Belgesine sahip Denaş Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Ali CEYLAN
(İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1770, Oda Sicil No: 14189), Yaşar
BUMİN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6618, Oda Sicil No: 6387) ve
Harun BAKKAL’ ın ( İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 60545) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Denaş Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 01.11.2013 tarihli ve
28808 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1274 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/74/1-1
26.02.2014 tarih ve 28925 sayılı Resmi Gazete
İstanbul İli, Maltepe İlçesi, 14 pafta, 245 ada, 3 parsel üzerindeki 621569 YİBF nolu
inşaatın denetimini üstlenen Ataer Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi
İnşaat Mühendisi Ayşe ÖZDİL (Denetçi No: 13838, Oda Sicil No:34489) tarafından
Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 18. İdare Mahkemesi’nin 10.12.2013 tarihli ve
E.2013/1260 sayılı kararı ile ‘‘dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına’’
hükmedildiğinden, 20.07.2013 tarihli ve 28713 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Ayşe ÖZDİL
hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 12.02.2014 tarih ve 1115
sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.
İlgililere duyurulur.
1464/1/1-1
—————
Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, 5038 ada, 33 parsel üzerindeki 585637
YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Yeşil Bursa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş
ortağı, Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Çiğdem KORKMAZ ÖZLÜTIRAŞ
(Denetçi No:16700, Oda Sicil No:50900,) tarafından, Ankara 15. İdare Mahkemesi’nin
2013/606 esasına kayden açılmış olan davada 27.11.2013 tarihli ve E.2013/606-K.2013/1486
sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 21.02.2013 tarihli ve 28566
sayılı Resmî Gazete ilanı ile Çiğdem KORKMAZ ÖZLÜTIRAŞ hakkında tesis edilmiş olan
geçici durdurma işlemi 12.02.2014 tarihli ve 1116 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.
İlgililere duyurulur.
1464/2/1-1
22.02.2014 tarih ve 28921 sayılı Resmi Gazete
Bursa İli, İnegöl İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 1271 Ada, 7 Parsel üzerindeki 639416
YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Form Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama
Denetçisi, Mimar, Mustafa AKIN (Denetçi No: 6617, Oda Sicil No: 10167) tarafından
Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 1. İdare Mahkemesi’nin 21.01.2014 tarihli ve
E.2013/2253 sayılı kararı ile ‘‘dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına’’
hükmedildiğinden, 03.04.2013 tarihli ve 28607 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Mustafa AKIN
hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 10.02.2014 tarih ve 1058
sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.
İlgililere duyurulur.
1397/1-1
14.02.2014 tarih ve 28913 sayılı Resmi Gazete
Antalya İli, Kemer İlçesi, 194 ada, 2 parsel üzerindeki 93331 YİBF nolu inşaatın
denetimini üstlenen Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi,
Makine Mühendisi Murtaza ERGEN (Denetçi No: 4067, Oda Sicil No:15518) tarafından
Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 1. İdare Mahkemesi’nin 08.01.2014 tarihli ve
E.2013/2035 sayılı kararı ile ‘‘yürütülmesinin durdurulmasına’’ hükmedildiğinden,
11.09.2013 tarih ve 28762 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Murtaza ERGEN hakkında tesis
edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 05.02.2014 tarih ve 990 sayılı Makam
Olur’u ile durdurulmuştur.
İlgililere duyurulur.
1177/1/1-1
—————
Balıkesir ili, Edremit ilçesi, Akçay beldesi, 21 M-IV pafta, 844 ada, 180 parsel
üzerindeki 556745 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Körfez-3M Yapı Denetim Ltd.
Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar Ayşe Süheyla ANGIN (Denetçi No:13907, Oda
Sicil No:14326) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara Bölge İdare
Mahkemesi 1. Kurul’un 25.12.2013 tarihli ve Y.D. İtiraz No:2013/6229 sayılı kararı ile “dava
konusu işlemin, dava sonuna kadar ve teminat aranmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına’’
hükmedildiğinden, 26.06.2013 tarihli ve 28689 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Ayşe Süheyla
ANGIN hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 05.02.2014 tarih
ve 989 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.
İlgililere duyurulur.
1177/2/1-1
—————
Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, 30L3 pafta, 704 ada, 28 parsel üzerindeki 106018 YİBF nolu
inşaatın denetimini üstlenen Mavi Marmara Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama
Denetçisi, İnşaat Mühendisi, Ahmet ATEŞ (Denetçi No:6330, Oda Sicil No: 21318)
tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesi’nin 15.01.2014
tarihli ve E.2013/1648 sayılı kararı ile ‘‘dava konusu işlemin yürütülmesinin
durdurulmasına’’ hükmedildiğinden, 24.10.2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmi Gazete ilanı ile
Ahmet ATEŞ hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 06.02.2014
tarih ve 1004 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.
İlgililere duyurulur.
1178/1-1
09.02.2014 tarih ve 28908 sayılı Resmi Gazete
Mavi Marmara Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti. ve Met Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim
sorumluluğunda bulunan 86942 ve 218718 (yapı tektir) YİBF nolu yapıda denetim
sorumluluğunu yerine getirmeyen Mavi Marmara Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti. ve Met Yapı
Denetim A.Ş. ve sorumlularının denetim faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına ilişkin
27.11.2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Sönmez AKGÜN (İnşaat Mühendisi,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:471, Oda Sicil No:12862) hakkında uygulanan
denetim faaliyetlerinin 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması işleminin iptal edilmesi,
30.01.2014 tarihli ve 850 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1030/1-1
05.02.2014 tarih ve 28904 sayılı Resmi Gazete
Mavi Marmara Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti. ve Met Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim
sorumluluğunda bulunan 86942 ve 218718 (yapı tektir) YİBF nolu yapıda denetim
sorumluluğunu yerine getirmeyen Mavi Marmara Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti. ve Met Yapı
Denetim A.Ş. ve sorumlularının denetim faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına ilişkin
27.11.2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Fikret SERÇE (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8486, Oda Sicil No: 37225) hakkında uygulanan denetim
faaliyetlerinin 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması işleminin iptal edilmesi,
27.01.2014 tarihli ve 755 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
876/1-1
—————
İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Telsiz Mahallesi, 81. Sokak, 402-2 pafta, 1992 ada, 188
Zeytinburnu İlçesi, Nuripaşa Mahallesi, 377/1 pafta, 2269 ada, 808, Bahçelievler İlçesi,
Kocasinan Merkez Mahallesi, 18 pafta, 13468 parsel ve Avcılar ilçesi, Cihangir İlçesi 27-28
parseller üzerindeki inşaatların denetimini üstlenen Birikim Yapı Denetim A.Ş. tarafından,
Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca
27.05.2013 tarihli ve E.2009/1681-K.2013/2118 sayılı Bozma Kararı verildiğinden, Birikim
Yapı Denetim A.Ş. hakkında 19.08.2007 tarihli ve 26618 sayılı, 26.06.2009 tarihli ve 27270
sayılı Resmi Gazete ilanları ile kesintiye uğrayan dava konusu yasaklama işleminin geri kalan
67 günlük kısmının uygulamaya konulması, bu durumun Resmi Gazetede ilan ettirilerek,
geçici faaliyet durdurulmasına esas sürenin Resmi Gazete ilan tarihi itibariyle başlatılması
23.01.2014 tarih ve 645 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
877/1-1
—————
Çankırı İli, Eldivan İlçesi, 315 ada, 6 parsel üzerindeki 689865 ve 698819 YİBF nolu
(yapı tektir) inşaatın denetimini üstlenen Arıkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı
veya yetkilisi Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Döndü Seçil ÇİVİTÇİOĞLU (Denetçi
No:17334, Oda Sicil No:27026) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 16.
İdare Mahkemesi’nin 27.11.2013 tarih ve E.2013/286-K.2013/1769 sayılı kararı ile “dava
konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 09.02.2013 tarihli ve 28554 sayılı Resmi Gazete
ilanı ile Döndü Seçil ÇİVİTÇİOĞLU (Denetçi No:17334, Oda Sicil No:27026) hakkında tesis
edilmiş olan geçici durdurma işlemi 17.01.2014 tarih ve 512 sayılı Makam Olur’u ile iptal
edilmiştir.
İlgililere duyurulur.
878/1-1
02.02.2014 tarih ve 28901 sayılı Resmi Gazete
İzmir İli, Tire İlçesi, Karateke Köyü, Yolüstü Mevkii, 30 pafta, 651 nolu parsel
üzerindeki 531528 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 475 no’lu Yapı Denetim İzin
Belgesine sahip Fayda Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar
Mustafa Kemal HIZAL tarafından Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 4.
İdare Mahkemesi’nin 31.10.2013 tarihli ve E.2012/1805-K.2013/1217 sayılı kararı ile “dava
konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 08.01.2012 tarihli ve 28167 sayılı Resmi Gazete
ilanı ile Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Mustafa Kemal HIZAL (Denetçi No:2389, Oda
Sicil No:6109) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 24.01.2014 tarih ve 694
sayılı Olur ile iptal edilmiştir.
İlgililere duyurulur.
806/1-1
26.01.2014 tarih ve 28894 sayılı Resmi Gazete
Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan Sakarya İli,
Sapanca İlçesi, Çayiçi Mahallesi, 30KIIIA pafta, 97 ada, 101 parsel üzerindeki 553573 YİBF
nolu (İmalathane) inşaatın denetimini üstlenen Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin Proje ve
Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi Kemal ERTUNÇ (Denetçi No:12146, Oda Sicil
No:4294) tarafından, Ankara 5. İdare Mahkemesi’nin 2013/855 esasına kayden açılmış olan
davada 20.12.2013 tarihli ve E.2013/855- K.2013/2030 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin
iptaline” hükmedildiğinden, 20.11.2012 tarih ve 28473 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Kemal
ERTUNÇ hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 16.01.2014 tarih ve 447 sayılı
Olur ile iptal edilmiştir.
İlgililere duyurulur.
652/1-1
16.01.2014 tarih ve 28884 sayılı Resmi Gazete
Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Esenevler Mahallesi, 2538 ada, 3 parsel üzerindeki 638907
YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 49818/58759 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret
Odasına kayıtlı 272 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Bursa Uzman Yapı Denetimi
Tic. Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada Ankara 13. İdare
Mahkemesi’nin 09.10.2013 tarih ve E.2013/339-K.2013/1272 sayılı kararı ile “dava konusu
işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 21.02.2013 tarihli ve 28566 sayılı Resmi Gazete ilanı ile
Bursa Uzman Yapı Denetimi Tic. Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi
03.01.2014 tarih ve 50 sayılı Olur ile iptal edilmiştir.
İlgililere duyurulur.
330/1-1
08.01.2014 tarih ve 28876sayılı Resmi Gazete
19.12.2013 ve 28856 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Akça Yapı Denetim Ltd.Şti. ile
ilgili ilanda sehven yazılan “Alpaslan TEKGÖZ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda
Sicil No:24537)” ifadesinin çıkarılarak “Alpaslan TEKGÖZ (İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:76229) ifadesinin eklenmesi, 25.12.2013 tarihli ve 10205 sayılı
Makam Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
75/1-1
—————
Yıldırım İnşaat Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Sakarya İli, Karasu İlçesi, 20.L.1C pafta, 812 ada, 1 parsel üzerindeki 279379 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c), (d) ve (g)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 6010 Ticaret Sicil No ile Düzce
Ticaret Odasına kayıtlı 233 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yıldırım İnşaat Yapı
Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Adnan YILDIZ (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2845, Oda Sicil No: 34318), sorumlu denetim elemanları
Nihat TOKSÖZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11030, Oda Sicil
No:16519), Halim Kamil ŞIKMAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:
13246, Oda Sicil No: 7147) ve Özgür ÇETİN’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda
Sicil No:54746) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre
ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici
olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren
başlatılması,
Yıldırım İnşaat Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 18.01.2012 tarihli
ve 28177 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 25.12.2013 tarihli ve 10188 sayılı
Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
76/1/1-1
—————
3 E Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Artvin İli, Şavşat İlçesi, 102 ada, 10 parsel üzerindeki 834949 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarındaki hükümlerde
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 2438 Ticaret Sicil No ile Ardahan Ticaret
Odasına kayıtlı 1300 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip 3 E Yapı Denetim Ltd. Şti. ile
kuruluş ortağı veya yetkilisi Serkan GÜNAYDIN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No: 19257, Oda Sicil No: 55768), Serdar GEYLANİ (İnşaat Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 64364), sorumlu denetim elemanları Feyyaz VANLI (Mimar,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1986, Oda Sicil No: 4255), Hasan ÖZCAN (İnşaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14432, Oda Sicil No: 27374), Atila
ALTUNSOY (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4257, Oda Sicil No:
20065), Kader BAĞCI’nın (Teknik Öğretmen, Yardımcı Kontrol Elemanı, TC No:
68962213210) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile
geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak
iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Bakanlık Makamının 25.12.2013 tarihli ve 10180 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
76/2/1-1
—————
Üçgen Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Sakarya İli, Serdivan İlçesi, 26.J.1 pafta, 16536 parsel üzerindeki 179349 YİBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 6. maddesindeki öngörülen esaslara
göre denetlemediği anlaşılan 514308-461890 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına
kayıtlı 439 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Üçgen Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş
ortağı veya yetkilisi Osman ERGÖNEN’in (Şirket Müdürü, Mimar, Oda Sicil No: 9391)
denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 24.09.2009 tarih ve 27356
sayılı ve 06.10.2009 tarih ve 27368 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti 2 defa
geçici olarak durdurulmuş olan, 439 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Üçgen Yapı
Denetim Ltd. Şti. ’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin
iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim
kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve
26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ gereğince denetim
faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 439 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 25.12.2013 tarihli ve 10187 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
76/3/1-1
—————
Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Sakarya İli, Geyve İlçesi, 2726fA pafta, 64 ada, 106 parsel üzerindeki 617453 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrasında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 18564 Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret
Odasına kayıtlı 764 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti.
ile sorumlu denetim elemanı Ahmet TARIMCI’nın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,
Denetçi No: 12658, Oda Sicil No:18653) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan
tarihinden itibaren başlatılması,
Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 03.07.2013 tarihli ve
28696 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 25.12.2013 tarihli ve 10190 sayılı
Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
76/4/1-1
—————
Dinamik Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Kuk Mühendislik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin
denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, 7486 ada, 4 parsel üzerindeki 520115 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkralarındaki
hükümlerde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 36484-38618 Ticaret Sicil No ile
Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 288 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Dinamik Yapı
Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Zekiye YAĞCI (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No: 7969, Oda Sicil No: 15772), Adnan GÜNAYDIN (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2550, Oda Sicil No:25086), Bekir ARI (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5921, Oda Sicil No: 6063), Ömer TÜLÜBAŞ (İnşaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1331, Oda Sicil No: 10969), Korkut
AZERİ’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 64854) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Denetim sorumluluğunu üstlenen ve denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi
Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkralarındaki fıkralarındaki hükümlere göre
yerine getirmediği anlaşılan 39746-41952 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı
372 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kuk Mühendislik Yapı Denetim Ltd. Şti. ile
sorumlu denetim elemanları Zekiye YAĞCI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No: 7969, Oda Sicil No: 15772), Nevzat GÖK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,
Denetçi No: 9678, Oda Sicil No: 56015), Cemil AYDIN (İnşaat Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5367, Oda Sicil No: 46616), Mehmet Çağrı
YÜCETÜRK’ün (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 73134) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Dinamik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 11.09.2013 tarihli ve
28762 sayılı, Kuk Mühendislik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi
20.11.2013 tarihli ve 28827 sayılı Resmi Gazete ilanları ile iptal edildiği için, uygulanacak
olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı
denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından
birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının
tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun
8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de
ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 25.12.2013 tarihli
ve 10189 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
76/5/1-1
—————
Ahenk Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Samsun İli, İlkadım İlçesi, Adalet Mahallesi, 4133 ada, 25 parsel üzerindeki 829498
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g)
fıkralarında ve Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (1)
bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 24282 Ticaret Sicil No ile Samsun
Ticaret Odasına kayıtlı 1021 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ahenk Yapı Denetim
Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi İsmail TANRISEVER (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:14152, Oda Sicil No: 13887), Bülent AKBAŞ (İnşaat Mühendisi, Proje
ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14594, Oda Sicil No:73935), sorumlu denetim elemanı
Ünal ÇAKIR’ın (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. No:29015355820)
denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık
Makamının 25.12.2013 tarihli ve 10182 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
76/6/1-1
—————
Ege Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Aydın İli, Güzelhisar Mahallesi, 60 pafta, 1254 ada, 22 parsel üzerindeki 193418 nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 11692 Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret
Odasına kayıtlı 632 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ege Yapı Denetim Ltd. Şti. ile
sorumlu denetim elemanları Güner AKDAĞ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:3193, Oda Sicil No:5253), Cengiz YALÇIN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:14105, Oda Sicil No:12093) ve Muhterem SULU’nun (Makine
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:5832) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim
İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de
ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 25.12.2013 tarihli ve 10181 sayılı
Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
76/7/1-1
—————
Kırkaltı Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Kahramanmaraş İli, Merkez İlçesi, Fatih Mahallesi, 6518 ada, 1 parsel üzerindeki
807022 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve
(g) fıkraları, 3. maddesi, 9. maddesi ile Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5.
maddesinin 1. fıkrası, 2/b, 4/ç, 4/1 bentleri ve 6. maddelerinde öngörülen esaslara göre
denetlemediği anlaşılan 10787 Ticaret Sicil No ile Kahramanmaraş Ticaret Odasına kayıtlı
1148 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kırkaltı Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş
ortağı veya yetkilisi Mustafa Burak KURT (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:18300, Oda Sicil No:56192), sorumlu denetim elemanı Yavuz Mehmet Sıraç GÖKSU’
nun (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:174, Oda Sicil No:5985) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık
Makamının 25.12.2013 tarihli ve 10183 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
76/8/1-1
—————
Kırkaltı Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Kahramanmaraş İli, Merkez İlçesi, Karamanlı Mahallesi, 5773 ada, 2 parsel üzerindeki
810224 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve
(g) fıkraları, 3. maddesi, 9. maddesi ile Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5.
maddesinin 1. fıkrası, 2/b, 4/ç, 4/1 bentleri ve 6. maddelerinde öngörülen esaslara göre
denetlemediği anlaşılan 10787 Ticaret Sicil No ile Kahramanmaraş Ticaret Odasına kayıtlı
1148 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kırkaltı Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş
ortağı veya yetkilisi Mustafa Burak KURT (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:18300, Oda Sicil No:56192), sorumlu denetim elemanı Yavuz Mehmet Sıraç GÖKSU’
nun (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:174, Oda Sicil No:5985) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 02.12.2013 tarihli ve 28839
sayılı Resmi Gazete ilanı, 25.12.2013 tarihli ve 10183 sayılı Makam Oluru ile denetim
faaliyeti 2 defa geçici olarak durdurulmuş olan, 1148 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip
Kırkaltı Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin
belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim
kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve
26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ gereğince denetim
faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 1148 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 25.12.2013 tarihli ve 10184 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
76/9/1-1
—————
Hersek Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi, 2 pafta, 2775 parsel üzerindeki 696992 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı
Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin (1) fıkrasında öngörülen esaslara göre
denetlemediği anlaşılan 5219 Ticaret Sicil No ile Yalova Ticaret Odasına kayıtlı 869 nolu
Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Hersek Yapı Denetimi Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya
yetkilisi Saim Yüksel KURTUL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:331,
Oda Sicil No:11176), Mehmet BAYRAKTAR (İnşaat Mühendisi, Oda Sicil No:74836),
sorumlu denetim elemanları Bülent KANTARCI (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:16431, Oda Sicil No: 22207), Baki KOCADEMİR (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12707, Oda Sicil No: 6513), Abdullah Suphi ERSAN
(Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15907, Oda Sicil No:19035),
Mustafa KURDOĞLU (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5613,
Oda Sicil No:14970) ve Emin GÖK’ ün (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No:84051) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile
geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak
iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 02.12.2013 tarih ve 28839
sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak durdurulmuş olan, 869
nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Hersek Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin aynı Kanunun
“Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan
“...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve
izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek,
1148 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının
25.12.2013 tarihli ve 10185 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
76/10/1-1
—————
Hersek Yapı Denetimi Ltd. Şti. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Yalova İli, Merkez İlçesi, G22C11B1A pafta, 1311 ada, 4 parsel üzerindeki 558082
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g)
fıkralarında ve Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin (1) fıkrasında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 5219 Ticaret Sicil No ile Yalova Ticaret
Odasına kayıtlı 869 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Hersek Yapı Denetimi Ltd. Şti
ile sorumlu denetim elemanları Baki KOCADEMİR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:12707, Oda Sicil No: 6513), Sariye BÜLBÜL (İnşaat Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12841, Oda Sicil No:40045), Saim Yüksel KURTUL (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:331, Oda Sicil No:11176), Selim AKSOY’ un
(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:14807) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı
Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Hersek Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 25.12.2013 tarihli ve
10185 sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki
hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge
iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 25.12.2013 tarihli ve 10186 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
76/11/1-1
05.01.2014 tarih ve 28873 sayılı Resmi Gazete
14.12.2013 tarih ve 28851 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Mehmet Serdar
AYAROĞLU ile ilgili ilanının başlığında sehven yazılan “Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden” ifadesinin ‘‘Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri
Genel Müdürlüğünden” şeklinde düzeltilmesi 24.12.2013 tarihli ve 10146 sayılı Makam
Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
57/1/1-1
—————
Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, 4677 ada, 08 parsel üzerindeki 168742 YİBF nolu inşaatın
denetimini üstlenen Sefa Yapı Denetim Ltd. Şti. ile ilgili olarak Ankara 17. İdare
Mahkemesi’nin 29.08.2013 tarihli ve E. 2013/993 sayılı “yürütmenin durdurulması” kararına
karşı vaki itirazımızın, Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 13.11.2013 tarihli ve YD İtiraz
No:2013/5364 sayılı kararı ile kabul edilerek, “itirazın kabulüne ve zikredilen yürütmenin
durdurulması kararının kaldırılmasına” hükmedildiğinden, 25.09.2013 tarihli ve 28776 sayılı
Resmi Gazete ilanı ile kesintiye uğrayan dava konusu yasaklama işleminin geri kalan 310
günlük kısmının uygulamaya konulması, bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilerek, geçici
faaliyet durdurulmasına esas sürenin Resmi Gazete ilan tarihi itibariyle başlatılması
24.12.2013 tarih ve 10145 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
56/2/1-1
02.01.2014 tarih ve 28870 sayılı Resmi Gazete
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14A4C pafta, 1500 parsel (YDS
kaydında N18C14A3D pafta, 1542 parsel) üzerindeki 783054 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı
Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi
Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen esaslara
göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957
nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim
elemanları Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil
No:3715), İbrahim YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978,
Oda Sicil No:26356), Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423) ve Suat Soner AYDOĞ’un (İnşaat Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:63132) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan
tarihinden itibaren başlatılması,
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki
hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge
iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9884 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10782/1/1-1
—————
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D2A pafta, 1525 parsel (Eski
N18C14A4C pafta, 1500 parsel), (YDS kaydında N18C14A3D pafta, 1542 parsel) üzerindeki
783048 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve
(g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve
(l) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile
Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı
Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil No:3715), İbrahim YELKARASI (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978, Oda Sicil No:26356), Behiye ALTUĞ (İnşaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423) ve Suat
Soner AYDOĞ’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:63132) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki
hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge
iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9885 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10782/2/1-1
—————
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D2A pafta, 1525 parsel (Eski
N18C14A4C pafta, 1500 parsel), (YDS kaydında N18C14A3D pafta, 1542 parsel) üzerindeki
783037 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve
(g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve
(l) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile
Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı
Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil No:3715), İbrahim YELKARASI (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978, Oda Sicil No:26356), Behiye ALTUĞ (İnşaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423) ve Suat
Soner AYDOĞ’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:63132) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki
hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge
iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9886 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10782/3/1-1
—————
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14A4C pafta, 1500 parsel (YDS
kaydında N18C14A3D pafta, 1542 parsel) üzerindeki 782878 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı
Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi
Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen esaslara
göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957
nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim
elemanları Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil
No:3715), İbrahim YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978,
Oda Sicil No:26356), Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423) ve Suat Soner AYDOĞ’un (İnşaat Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:63132) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan
tarihinden itibaren başlatılması,
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki
hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge
iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9887 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10782/4/1-1
—————
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D2A pafta, 1525 parsel (Eski
N18C14A4C pafta, 1500 parsel), (YDS kaydında N18C14A3D pafta, 1542 parsel) üzerindeki
782866 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve
(g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve
(l) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile
Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı
Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil No:3715), İbrahim YELKARASI (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978, Oda Sicil No:26356), Behiye ALTUĞ (İnşaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423) ve Suat
Soner AYDOĞ’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:63132) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki
hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge
iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9888 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10782/5/1-1
—————
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D2A pafta, 1525 parsel (Eski
N18C14A4C pafta, 1500 parsel), (YDS kaydında N18C14A3D pafta, 1542 parsel) üzerindeki
782860 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve
(g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve
(l) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile
Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı
Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil No:3715), İbrahim YELKARASI (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978, Oda Sicil No:26356), Behiye ALTUĞ (İnşaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423) ve Suat
Soner AYDOĞ’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:63132) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki
hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge
iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9889 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10782/6/1-1
—————
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14A4C pafta, 1500 parsel (YDS
kaydında N18C14A3D pafta, 1542 parsel) üzerindeki 782849 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı
Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi
Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen esaslara
göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957
nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim
elemanları Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil
No:3715), İbrahim YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978,
Oda Sicil No:26356), Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423) ve Suat Soner AYDOĞ’un (İnşaat Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:63132) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan
tarihinden itibaren başlatılması,
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki
hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge
iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9890 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10782/7/1-1
—————
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D2A pafta, 1525 parsel (Eski
N18C14A4C pafta, 1500 parsel), (YDS kaydında N18C14A3D pafta, 1542 parsel) üzerindeki
782844 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve
(g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve
(l) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile
Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı
Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil No:3715), İbrahim YELKARASI (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978, Oda Sicil No:26356), Behiye ALTUĞ (İnşaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423) ve Suat
Soner AYDOĞ’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:63132) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki
hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge
iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9891 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10782/8/1-1
—————
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1514 parsel (YDS
kaydında N18C14D24 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 747580 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı
Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi
Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen esaslara
göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957
nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim
elemanları Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil
No:3715), İbrahim YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978,
Oda Sicil No:26356), Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423) ve Gürer CÜCE’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:4739) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1
(bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden
itibaren başlatılması,
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki
hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge
iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9892 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10782/9/1-1
—————
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1514 parsel (YDS
kaydında N18C14D24 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 747579 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı
Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi
Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen esaslara
göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957
nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim
elemanları Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil
No:3715), İbrahim YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978,
Oda Sicil No:26356), Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423) ve Gürer CÜCE’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:4739) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1
(bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden
itibaren başlatılması,
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki
hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge
iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9893 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10782/10/1-1
—————
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1514 parsel (YDS
kaydında N18C14D24 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 747577 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı
Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi
Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen esaslara
göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957
nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim
elemanları Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil
No:3715), İbrahim YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978,
Oda Sicil No:26356), Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423) ve Gürer CÜCE’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:4739) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1
(bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden
itibaren başlatılması,
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki
hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge
iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9894 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10782/11/1-1
—————
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1514 parsel (YDS
kaydında N18C14D24 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 747576 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı
Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi
Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen esaslara
göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957
nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim
elemanları Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil
No:3715), İbrahim YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978,
Oda Sicil No:26356), Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423) ve Gürer CÜCE’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:4739) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1
(bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden
itibaren başlatılması,
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki
hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge
iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9895 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10782/12/1-1
—————
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1514 parsel (YDS
kaydında N18C14D24 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 747575 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı
Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi
Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen esaslara
göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957
nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim
elemanları Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil
No:3715), İbrahim YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978,
Oda Sicil No:26356), Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423) ve Gürer CÜCE’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:4739) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1
(bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden
itibaren başlatılması,
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki
hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge
iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9896 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10782/13/1-1
—————
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1514 parsel (YDS
kaydında N18C14D24 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 747574 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı
Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi
Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen esaslara
göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957
nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim
elemanları Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil
No:3715), İbrahim YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978,
Oda Sicil No:26356), Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423) ve Gürer CÜCE’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:4739) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1
(bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden
itibaren başlatılması,
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki
hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge
iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9897 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10782/14/1-1
—————
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1514 parsel (YDS
kaydında N18C14D24 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 747572 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı
Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi
Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen esaslara
göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957
nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim
elemanları Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil
No:3715), İbrahim YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978,
Oda Sicil No:26356), Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423) ve Gürer CÜCE’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:4739) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1
(bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden
itibaren başlatılması,
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki
hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge
iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9898 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10782/15/1-1
—————
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1514 parsel (YDS
kaydında N18C14D24 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 747571 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı
Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi
Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen esaslara
göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957
nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim
elemanları Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil
No:3715), İbrahim YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978,
Oda Sicil No:26356), Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423) ve Ahmet Bilge TARHAN’ın (İnşaat Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:4487) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan
tarihinden itibaren başlatılması,
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki
hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge
iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9899 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10782/16/1-1
—————
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1514 parsel (YDS
kaydında N18C14D24 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 747569 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı
Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi
Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen esaslara
göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957
nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim
elemanları Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil
No:3715), İbrahim YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978,
Oda Sicil No:26356), Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423) ve Gürer CÜCE’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:4739) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1
(bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden
itibaren başlatılması,
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki
hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge
iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9900 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10782/17/1-1
—————
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1514 parsel (YDS
kaydında N18C14D24 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 747566 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı
Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi
Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen esaslara
göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957
nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim
elemanları Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil
No:3715), İbrahim YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978,
Oda Sicil No:26356), Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423) ve Gürer CÜCE’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:4739) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1
(bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden
itibaren başlatılması,
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki
hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge
iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9901 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10782/18/1-1
—————
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1514 parsel (YDS
kaydında N18C14D24 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 747564 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı
Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi
Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen esaslara
göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957
nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim
elemanları Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil
No:3715), İbrahim YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978,
Oda Sicil No:26356), Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423) ve Gürer CÜCE’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:4739) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1
(bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden
itibaren başlatılması,
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki
hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge
iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9902 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10782/19/1-1
—————
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1514 parsel (YDS
kaydında N18C14D24 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 747560 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı
Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi
Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen esaslara
göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957
nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim
elemanları Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil
No:3715), İbrahim YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978,
Oda Sicil No:26356), Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423) ve Gürer CÜCE’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:4739) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1
(bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden
itibaren başlatılması,
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki
hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge
iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9903 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10782/20/1-1
—————
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1514 parsel (YDS
kaydında N18C14D24 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 747554 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı
Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi
Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen esaslara
göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957
nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim
elemanları Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil
No:3715), İbrahim YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978,
Oda Sicil No:26356), Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423) ve Gürer CÜCE’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:4739) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1
(bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden
itibaren başlatılması,
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki
hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge
iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9904 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10782/21/1-1
—————
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1514 parsel (YDS
kaydında N18C14D24 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 747549 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı
Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi
Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen esaslara
göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957
nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim
elemanları Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil
No:3715), İbrahim YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978,
Oda Sicil No:26356), Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423) ve Ahmet Bilge TARHAN’ın (İnşaat Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:4487) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan
tarihinden itibaren başlatılması,
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki
hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge
iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9905 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10782/22/1-1
—————
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1514 parsel (YDS
kaydında N18C14D24 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 747545 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı
Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi
Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen esaslara
göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957
nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim
elemanları Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil
No:3715), İbrahim YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978,
Oda Sicil No:26356), Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423) ve Ahmet Bilge TARHAN’ın (İnşaat Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:4487) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan
tarihinden itibaren başlatılması,
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki
hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge
iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9906 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10782/23/1-1
—————
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1514 parsel (YDS
kaydında N18C14D24 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 747542 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı
Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi
Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen esaslara
göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957
nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim
elemanları Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil
No:3715), İbrahim YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978,
Oda Sicil No:26356), Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423), Burak METO (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı,
Oda Sicil No:43330) ve Suat Soner AYDOĞ’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda
Sicil No:63132) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre
ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici
olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren
başlatılması,
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki
hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge
iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9907 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10782/24/1-1
—————
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1514 parsel (YDS
kaydında N18C14D24 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 747538 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı
Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi
Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen esaslara
göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957
nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim
elemanları Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil
No:3715), İbrahim YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978,
Oda Sicil No:26356), Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423) ve Ahmet Bilge TARHAN’ın (İnşaat Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:4487) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan
tarihinden itibaren başlatılması,
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki
hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge
iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9908 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10782/25/1-1
—————
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1514 parsel (YDS
kaydında N18C14D24 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 747533 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı
Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi
Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen esaslara
göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957
nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim
elemanları Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil
No:3715), İbrahim YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978,
Oda Sicil No:26356), Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423) ve Ahmet Bilge TARHAN’ın (İnşaat Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:4487) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan
tarihinden itibaren başlatılması,
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki
hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge
iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9909 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10782/26/1-1
—————
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1514 parsel (YDS
kaydında N18C14D24 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 747526 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı
Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi
Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen esaslara
göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957
nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim
elemanları Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil
No:3715), İbrahim YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978,
Oda Sicil No:26356), Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423) ve Ahmet Bilge TARHAN’ın (İnşaat Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:4487) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan
tarihinden itibaren başlatılması,
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki
hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge
iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9910 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10782/27/1-1
—————
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1514 parsel (YDS
kaydında N18C14D24 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 747522 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı
Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi
Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen esaslara
göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957
nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim
elemanları Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil
No:3715), İbrahim YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978,
Oda Sicil No:26356), Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423) ve Ahmet Bilge TARHAN’ın (İnşaat Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:4487) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan
tarihinden itibaren başlatılması,
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki
hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge
iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9911 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10782/28/1-1
—————
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1514 parsel (YDS
kaydında N18C14D24 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 747473 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı
Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi
Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen esaslara
göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957
nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim
elemanları Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil
No:3715), İbrahim YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978,
Oda Sicil No:26356), Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423) ve Ahmet Bilge TARHAN’ın (İnşaat Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:4487) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan
tarihinden itibaren başlatılması,
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki
hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge
iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9912 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10782/29/1-1
—————
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1514 parsel (YDS
kaydında N18C14D24 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 747464 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı
Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi
Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen esaslara
göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957
nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim
elemanları Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil
No:3715), İbrahim YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978,
Oda Sicil No:26356), Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423) ve Ahmet Bilge TARHAN’ın (İnşaat Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:4487) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan
tarihinden itibaren başlatılması,
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki
hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge
iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9913 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10782/30/1-1
—————
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1514 parsel (YDS
kaydında N18C14D24 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 747441 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı
Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi
Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen esaslara
göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957
nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim
elemanları Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil
No:3715), İbrahim YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978,
Oda Sicil No:26356), Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423) ve Ahmet Bilge TARHAN’ın (İnşaat Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:4487) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan
tarihinden itibaren başlatılması,
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki
hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge
iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9914 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10782/31/1-1
—————
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1514 parsel (YDS
kaydında N18C14D24 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 747439 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı
Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi
Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen esaslara
göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957
nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim
elemanları Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil
No:3715), İbrahim YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978,
Oda Sicil No:26356), Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423) ve Ahmet Bilge TARHAN’ın (İnşaat Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:4487) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan
tarihinden itibaren başlatılması,
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki
hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge
iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9915 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10782/32/1-1
—————
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1514 parsel (YDS
kaydında N18C14D24 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 747438 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı
Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi
Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen esaslara
göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957
nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim
elemanları Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil
No:3715), İbrahim YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978,
Oda Sicil No:26356), Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423) ve Ahmet Bilge TARHAN’ın (İnşaat Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:4487) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan
tarihinden itibaren başlatılması,
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki
hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge
iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9916 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10782/33/1-1
—————
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1514 parsel (YDS
kaydında N18C14D24 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 747436 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı
Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi
Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen esaslara
göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957
nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim
elemanları Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil
No:3715), İbrahim YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978,
Oda Sicil No:26356), Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423) ve Ahmet Bilge TARHAN’ın (İnşaat Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:4487) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan
tarihinden itibaren başlatılması,
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki
hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge
iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9917 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10782/34/1-1
—————
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1514 parsel (YDS
kaydında N18C14D24 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 747435 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı
Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi
Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen esaslara
göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957
nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim
elemanları Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil
No:3715), İbrahim YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978,
Oda Sicil No:26356), Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423) ve Ahmet Bilge TARHAN’ın (İnşaat Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:4487) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan
tarihinden itibaren başlatılması,
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki
hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge
iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9918 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10782/35/1-1
—————
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1514 parsel (YDS
kaydında N18C14D24 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 747430 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı
Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi
Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen esaslara
göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957
nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim
elemanları Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil
No:3715), İbrahim YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978,
Oda Sicil No:26356), Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423) ve Ahmet Bilge TARHAN’ın (İnşaat Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:4487) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan
tarihinden itibaren başlatılması,
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki
hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge
iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9919 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10782/36/1-1
—————
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1514 parsel (YDS
kaydında N18C14D24 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 747425 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı
Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi
Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen esaslara
göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957
nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim
elemanları Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil
No:3715), İbrahim YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978,
Oda Sicil No:26356), Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423) ve Ahmet Bilge TARHAN’ın (İnşaat Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:4487) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan
tarihinden itibaren başlatılması,
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki
hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge
iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9920 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10782/37/1-1
—————
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1514 parsel (YDS
kaydında N18C14D24 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 747420 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı
Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi
Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen esaslara
göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957
nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim
elemanları Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil
No:3715), İbrahim YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978,
Oda Sicil No:26356), Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423) ve Ahmet Bilge TARHAN’ın (İnşaat Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:4487) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan
tarihinden itibaren başlatılması,
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki
hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge
iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9921 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10782/38/1-1
—————
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1514 parsel (YDS
kaydında N18C14D24 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 747416 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı
Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi
Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen esaslara
göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957
nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim
elemanları Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil
No:3715), İbrahim YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978,
Oda Sicil No:26356), Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423) ve Ahmet Bilge TARHAN’ın (İnşaat Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:4487) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan
tarihinden itibaren başlatılması,
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki
hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge
iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9922 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10782/39/1-1
—————
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1514 parsel (YDS
kaydında N18C14D24 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 747408 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı
Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi
Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen esaslara
göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957
nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim
elemanları Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil
No:3715), İbrahim YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978,
Oda Sicil No:26356), Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423) ve Ahmet Bilge TARHAN’ın (İnşaat Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:4487) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan
tarihinden itibaren başlatılması,
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki
hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge
iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9923 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10782/40/1-1
—————
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1514 parsel (YDS
kaydında N18C14D24 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 747404 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı
Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi
Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen esaslara
göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957
nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim
elemanları Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil
No:3715), İbrahim YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978,
Oda Sicil No:26356), Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423) ve Ahmet Bilge TARHAN’ın (İnşaat Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:4487) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan
tarihinden itibaren başlatılması,
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki
hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge
iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9924 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10782/41/1-1
—————
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1514 parsel (YDS
kaydında N18C14D24 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 747399 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı
Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi
Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen esaslara
göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957
nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim
elemanları Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil
No:3715), İbrahim YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978,
Oda Sicil No:26356), Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423) ve Ahmet Bilge TARHAN’ın (İnşaat Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:4487) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan
tarihinden itibaren başlatılması,
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki
hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge
iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9925 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10782/42/1-1
—————
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1514 parsel (YDS
kaydında N18C14D24 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 747394 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı
Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi
Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen esaslara
göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957
nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim
elemanları Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil
No:3715), İbrahim YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978,
Oda Sicil No:26356), Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423) ve Burak METO’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:43330) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1
(bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden
itibaren başlatılması,
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki
hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge
iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9926 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10782/43/1-1
—————
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1514 parsel (YDS
kaydında N18C14D24 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 747390 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı
Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi
Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen esaslara
göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957
nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim
elemanları Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil
No:3715), İbrahim YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978,
Oda Sicil No:26356), Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423) ve Burak METO’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:43330) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1
(bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden
itibaren başlatılması,
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki
hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge
iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9927 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10782/44/1-1
—————
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D2A pafta, 1525 parsel (Eski
N18C14A4C pafta, 1501 parsel), (YDS kaydında N18C14A4C pafta, 1542 parsel) üzerindeki
729832 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve
(g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve
(l) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile
Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı
Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil No:3715), Mehmet Akif ÖZEKEN (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7858, Oda Sicil No:13349), İbrahim
YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978, Oda Sicil
No:26356), Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:14351, Oda Sicil No:29423) ve Ünal SARIHAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı,
Oda Sicil No:4398) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl
süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici
olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren
başlatılması,
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki
hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge
iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9928 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10782/45/1-1
—————
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1497 parsel (YDS
kaydında N18C14D1BN18 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 700435 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı
Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret
Odasına kayıtlı 957 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile
sorumlu denetim elemanları Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:15379, Oda Sicil No:3715), Selçuk BERKOL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:138, Oda Sicil No:4658), İbrahim YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:1978, Oda Sicil No:26356), Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje
ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423) ve Suat Soner AYDOĞ’un
(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:63132) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı
Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki
hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge
iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9929 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10782/46/1-1
—————
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1497 parsel (YDS
kaydında N18C14D1BN18 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 700409 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı
Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret
Odasına kayıtlı 957 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile
sorumlu denetim elemanları Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:15379, Oda Sicil No:3715), Selçuk BERKOL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:138, Oda Sicil No:4658), İbrahim YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:1978, Oda Sicil No:26356), Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje
ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423) ve Ünal SARIHAN’ın
(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:4398) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı
Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki
hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge
iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9930 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10782/47/1-1
—————
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14A-3D/4C pafta, 1524 parsel
(Eski N18C14A4C pafta, 1492 parsel) (YDS kaydında N18C14A4C pafta, 1542 parsel)
üzerindeki 697232 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.
maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin
4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 9078
Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine
sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Sadi AKSOY (Mimar, Proje
ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil No:3715), Selçuk BERKOL (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:138, Oda Sicil No:4658), İbrahim YELKARASI
(İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978, Oda Sicil No:26356), Behiye
ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil
No:29423) ve Ünal SARIHAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:4398)
denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki
hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge
iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9931 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10782/48/1-1
—————
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14A-4C pafta, 1523 parsel (Eski
N18C14A4C pafta, 1491 parsel), (YDS kaydında N18C14A4C pafta, 1523 parsel) üzerindeki
697338 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve
(g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve
(l) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile
Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı
Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil No:3715), Selçuk BERKOL (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:138, Oda Sicil No:4658), İbrahim YELKARASI (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978, Oda Sicil No:26356), Behiye ALTUĞ
(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423),
Rasim ERTAŞ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:24182) ve Gürer
CÜCE’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:4739) denetim faaliyetlerinin,
aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun
Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin
Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki
hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge
iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9932 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10782/49/1-1
—————
Denizkent Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muğla ili, Yatağan ilçesi, 30271 pafta, 66 ada, 27 parsel üzerindeki 790290 YİBF nolu
(A Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (f)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 5350-MUĞLA Ticaret Sicil No
ile Muğla Ticaret Odasına kayıtlı 1130 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Denizkent
Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Ahmet Semih ELDEK (İnşaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3840, Oda Sicil No:21436) ve Efdal
Cenan DURUKTUNA’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:89869) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık
Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9933 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10782/50/1-1
—————
CME Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Kocaeli İli, Çayırova İlçesi, 5480 ada, 3 parsel üzerindeki 592933 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrasında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 11959 Ticaret Sicil No ile Gebze Ticaret Odasına kayıtlı
813 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip CME Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu
denetim elemanları Mehmet AYDIN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:
13556, Oda Sicil No: 8543), Demet ERDEM (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:11289, Oda Sicil No: 4098), Göksel ÇİÇEK (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13685, Oda Sicil No: 29845), Mehmet Fazlı DİŞBUDAK
(Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1621, Oda Sicil No: 2095),
Hakan ERSOY (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14411, Oda
Sicil No: 69267) ve Murat ÖZDEMİR’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No:56422) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile
geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak
iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 01.05.2013 tarih ve 28634
sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak durdurulmuş olan, 813
nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip CME Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin aynı Kanunun
“Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan
“...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve
izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 813
nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının
16.12.2013 tarihli ve 9934 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10782/51/1-1
—————
CME Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Kocaeli İli, Çayırova İlçesi, 5480 ada, 3 parsel üzerindeki 593379 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrasında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 11959 Ticaret Sicil No ile Gebze Ticaret Odasına kayıtlı
813 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip CME Yapı Denetim Ltd. Şti. ile birlikte sorumlu
denetim elemanları Mehmet AYDIN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:
13556, Oda Sicil No: 8543), Demet ERDEM (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:11289, Oda Sicil No: 4098), Göksel ÇİÇEK (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13685, Oda Sicil No: 29845), Erol ÇITAK (Elektrik
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15459, Oda Sicil No: 27218) ve Murat
ÖZDEMİR’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:56422) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
CME Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 16.12.2013 tarihli ve 9934
sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün
yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam
ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9935 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10782/52/1-1
—————
Bertem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Kocaeli İli, Körfez İlçesi, 863 ada, 6 parsel üzerindeki 753708 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 18454/26620 Ticaret Sicil No ile Kocaeli Ticaret
Odasına kayıtlı 870 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Bertem Yapı Denetim Ltd. Şti.
ile sorumlu denetim elemanları Gökçen SALMAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No: 2136, Oda Sicil No: 5755), Hilmi YILMAZ (İnşaat Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8401, Oda Sicil No: 12997), Mustafa Yaşar
YOĞURTÇUOĞLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14149, Oda Sicil
No: 25369) ve Mustafa ARMAĞAN’ın (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı,
T.C.NO: 12571863632) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir)
yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa
geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren
başlatılması, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9936 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10782/53/1-1
—————
Borsa Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Batman İli, Merkez İlçesi, 21L-1A pafta, 409 ada, 4 parsel üzerindeki 868072 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 5722 Ticaret Sicil No ile Batman
Ticaret Odasına kayıtlı 1321 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Borsa Yapı Denetim
Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Sayım IŞIK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No: 18051, Oda Sicil No: 48876), Ömür SARAÇ (İnşaat Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 64800), sorumlu denetim elemanları Sayım ALAN (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19591, Oda Sicil No: 62879) ve İmran
YAĞIZ’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17642, Oda Sicil No: 21767)
denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık
Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9937 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10782/54/1-1
—————
Dinamik Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Kuk Mühendislik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin
denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, 7486 ada, 6 parsel üzerindeki 517074 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin (a), (c) ve (g) fıkralarında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 36484-38618 Ticaret Sicil No ile Antalya
Ticaret Odasına kayıtlı 288 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Dinamik Yapı Denetim
Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanı Bekir ARI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,
Denetçi No: 5921, Oda Sicil No: 6063), Tahsin DOĞUTEPE (İnşaat Mühendisi, Uygulama
Denetçisi, Denetçi No: 3362, Oda Sicil No: 20405), Ömer TÜLÜBAŞ (İnşaat Mühendisi,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1331, Oda Sicil No: 10969) ve Korkut AZERİ’nin
(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 64854) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8.maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı
Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin
(a), (c) ve (g) fıkraları ve Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği’nin 23.maddesinin
12.fıkrasındaki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan 39746-41952 Ticaret Sicil No ile
Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 372 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kuk
Mühendislik Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Nevzat GÖK (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9678, Oda Sicil No: 56015), Cemil AYDIN
(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5367, Oda Sicil No: 46616) ve
Mehmet Çağrı YÜCETÜRK’ün (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 73134)
denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Dinamik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 11.09.2013 tarihli ve
28762 sayılı, Kuk Mühendislik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi
20.11.2013 tarihli ve 28827 sayılı Resmi Gazete ilanları ile iptal edildiği için, uygulanacak
olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı
denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından
birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının
tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun
8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı
yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve
9938 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10782/55/1-1
—————
Dinamik Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Kuk Mühendislik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin
denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, 7486 ada, 5 parsel üzerindeki 518956 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) ve (g) fıkralarında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 36484-38618 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret
Odasına kayıtlı 288 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Dinamik Yapı Denetim Ltd. Şti.
ile sorumlu denetim elemanı Ömer TÜLÜBAŞ’ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No: 1331, Oda Sicil No: 10969) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim
İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede
ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin
(a), (c) ve (g) fıkralarındaki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan 39746-41952 Ticaret
Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 372 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kuk
Mühendislik Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Zekiye YAĞCI (Mimar,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7969, Oda Sicil No: 15772), Nevzat GÖK (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9678, Oda Sicil No: 56015), Cemil AYDIN
(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5367, Oda Sicil No: 46616),
Mehmet Çağrı YÜCETÜRK’ün (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 73134)
denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Dinamik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 11.09.2013 tarihli ve
28762 sayılı, Kuk Mühendislik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi
20.11.2013 tarihli ve 28827 sayılı Resmi Gazete ilanları ile iptal edildiği için, uygulanacak
olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı
denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından
birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının
tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun
8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı
yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve
9939 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10782/56/1-1
—————
Akça Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Yalova İli, Altınova İlçesi, 146 ada, 10 parsel üzerindeki 632445 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı
Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5. Maddesinin (1) fıkrasındaki öngörülen esaslara göre
denetlemediği anlaşılan 5207 Ticaret Sicil No ile Yalova Ticaret Odasına kayıtlı 856 nolu
Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Akça Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim
elemanları Saffet KAZAZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2446, Oda
Sicil No:27435), İsmail GÜNAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12920,
Oda Sicil No:15044) ve Alpaslan TEKGÖZ’ ün (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda
Sicil No:76229) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre
ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici
olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren
başlatılması,
Akça Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin yapı denetim izin belgesi 20.11.2013 tarihli ve 28827
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün
yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam
ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9940 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10782/57/1-1
—————
Method Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muş İli, Merkez İlçesi, 40 ada, 60 parsel üzerindeki 700391 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d), (e), (g) ve (ı) fıkralarında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3640 Ticaret Sicil No ile Muş Ticaret
Odasına kayıtlı 1400 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Method Yapı Denetim Ltd. Şti.
ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Ali EROL (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:36479),
Yusuf ASLAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1583, Oda Sicil
No:22373), sorumlu denetim elemanları Osman ŞENGÜN (İnşaat Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1679, Oda Sicil No:19089), Emine GÜNERİ (Mimar, Proje
ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10419, Oda Sicil No:15105) ve Hatice ERGÜN ÜNAL’
ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2470, Oda Sicil No:55633) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Method Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin yapı denetim izin belgesi 24.10.2013 tarihli ve
28801 Sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9941 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10782/58/1-1
—————
Method Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muş İli, Merkez İlçesi, 119 ada, 8 parsel üzerindeki 697111 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (g) fıkrasında öngörülen esaslara göre
denetlemediği anlaşılan 3640 Ticaret Sicil No ile Muş Ticaret Odasına kayıtlı 1400 nolu Yapı
Denetim İzin Belgesine sahip Method Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi
Ali EROL (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:36479) ve Yusuf ASLAN’ın (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1583, Oda Sicil No:22373) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Method Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin yapı denetim izin belgesi 24.10.2013 tarihli ve
28801 Sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9942 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10782/59/1-1
—————
Method Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muş İli, Merkez İlçesi, 34 ada, 97 parsel üzerindeki 790900 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (g) fıkrasında öngörülen esaslara göre
denetlemediği anlaşılan 3640 Ticaret Sicil No ile Muş Ticaret Odasına kayıtlı 1400 nolu Yapı
Denetim İzin Belgesine sahip Method Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı ve yetkilisi
Ali EROL (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:36479) ve Yusuf ASLAN (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1583, Oda Sicil No:22373) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Method Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin yapı denetim izin belgesi 24.10.2013 tarihli ve
28801 Sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9943 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10782/60/1-1
—————
Method Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muş İli, Merkez İlçesi, 559 ada, 3 parsel üzerindeki 813861 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (g) fıkrasında öngörülen esaslara göre
denetlemediği anlaşılan 3640 Ticaret Sicil No ile Muş Ticaret Odasına kayıtlı 1400 nolu Yapı
Denetim İzin Belgesine sahip Method Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı ve yetkilisi
Ali EROL (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:36479) ve Yusuf ASLAN (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1583, Oda Sicil No:22373) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Method Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin yapı denetim izin belgesi 24.10.2013 tarihli ve
28801 Sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9944 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10782/61/1-1
—————
Method Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muş İli, Merkez İlçesi, 56 ada, 51 parsel üzerindeki 783645 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c), (d), (e), (g) ve (ı) fıkralarında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3640 Ticaret Sicil No ile Muş Ticaret
Odasına kayıtlı 1400 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Method Yapı Denetim Ltd. Şti.
ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Ali EROL (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:36479),
Yusuf ASLAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1583, Oda Sicil
No:22373), sorumlu denetim elemanları Osman ŞENGÜN (İnşaat Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1679, Oda Sicil No:19089), Emine GÜNERİ (Mimar, Proje
ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10419, Oda Sicil No:15105) ve Yunus ARMAN’ın
(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:87794) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı
Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Method Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin yapı denetim izin belgesi 24.10.2013 tarihli ve
28801 Sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9945 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10782/62/1-1
—————
Method Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muş İli, Merkez İlçesi, 4 ada, 7 parsel üzerindeki 700359 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı
Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d), (e), (g) ve (ı) fıkralarında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3640 Ticaret Sicil No ile Muş Ticaret Odasına kayıtlı
1400 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Method Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş
ortağı veya yetkilisi Ali EROL (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:36479), Yusuf
ASLAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1583, Oda Sicil No:22373),
sorumlu denetim elemanları Osman ŞENGÜN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:1679, Oda Sicil No:19089), Emine GÜNERİ (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10419, Oda Sicil No:15105) ve Hatice ERGÜN ÜNAL’ın
(İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2470, Oda Sicil No:55633) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Method Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin yapı denetim izin belgesi 24.10.2013 tarihli ve
28801 Sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9959 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10782/63/1-1
—————
Method Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muş İli, Merkez İlçesi, 50 ada, 67 parsel üzerindeki 784910 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (g) fıkrasında öngörülen esaslara göre
denetlemediği anlaşılan 3640 Ticaret Sicil No ile Muş Ticaret Odasına kayıtlı 1400 nolu Yapı
Denetim İzin Belgesine sahip Method Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı ve yetkilisi
Ali EROL (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:36479) ve Yusuf ASLAN’ın (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1583, Oda Sicil No:22373) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Method Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin yapı denetim izin belgesi 24.10.2013 tarihli ve
28801 Sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9961 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10782/64/1-1
—————
Hançer Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, K34C-04A-2C pafta, 5651 ada, 24 parsel üzerindeki
740410 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve
(g) fıkralarındaki öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 35314 Ticaret Sicil No ile
Kayseri Ticaret Odasına kayıtlı 1046 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Hançer Yapı
Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Hasan YILDIRIMOĞLU (Şirket Müdürü,
İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:82050), sorumlu denetim elemanları İsmail
YASAV (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7339, Oda Sicil No:22395),
Faruk AKTAS (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:20696, Oda Sicil
No:63389), Orhan CEBECİ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18490, Oda
Sicil No:6727) ve Barış YILDIRIM’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No:75264) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile
geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak
iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Denetimini üstlendiği inşaatları aynı Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen hükümlere
göre denetlemediğinden ötürü, daha önceden, 07.10.2012 tarih ve 28434 sayılı, 24.02.2013
tarih ve 28569 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti iki defa geçici olarak
durdurulan, 1046 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Hançer Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin
aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı
8.maddesinde yer alan “....Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim
faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli ve
27858 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen
sona erdirilerek, 1046 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi
Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9946 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10782/65/1-1
—————
Alanlı Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Manisa ili, Saruhanlı ilçesi, 11899 parsel üzerindeki 720753 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında, Yapı Denetimi
Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (e), (f), (l) bentlerinde ve 6. maddesinin
4. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 12882 Ticaret Sicil No ile
Manisa Ticaret Odasına kayıtlı 1176 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Alanlı Yapı
Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Fehmi Levent ONGUNER (Makine
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:41233), Namık İSTANBULLU (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10076, Oda Sicil No:28762), sorumlu denetim
elemanları Aytaç Savaş OVA (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16912, Oda
Sicil No:23072) ve Hakan AKSOY’un (İnşaat Teknik Öğretmeni, Yardımcı Kontrol Elemanı,
T.C.NO:41737029384) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir)
yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa
geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren
başlatılması, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9947 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10782/66/1-1
—————
Manavgat Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya İli, Manavgat İlçesi, 1359 ada, 15 parsel üzerindeki 47064 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrasında ve Yapı Denetim
Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 6. maddesinin (b) bendinde öngörülen esaslara
göre denetlemediği anlaşılan 3240 Ticaret Sicil No ile Manavgat Ticaret Odasına kayıtlı 314
nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Manavgat Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Manavgat Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin yapı denetim izin belgesi 01.11.2013 tarihli ve
28808 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9948 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10782/67/1-1
—————
Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya İli, Kemer İlçesi, 451 ada, 02 parsel üzerindeki 150540 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 6. maddesi, 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ve
Yapı Denetim Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 7. maddesinde öngörülen esaslara
göre denetlemediği anlaşılan 33190-35286 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı
13 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti. denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin yapı denetim izin belgesi 15.08.2013 tarihli ve
28736 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9949 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10782/68/1-1
—————
Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya İli, Kemer İlçesi, 274 ada, 13 parsel üzerindeki 158933 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 6. maddesi, 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ve
Yapı Denetim Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 7. maddesinde öngörülen esaslara
göre denetlemediği anlaşılan 33190-35286 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı
13 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin yapı denetim izin belgesi 15.08.2013 tarihli ve
28736 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9950 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10782/69/1-1
—————
Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya İli, Kemer İlçesi, 402 ada, 03 parsel üzerindeki 158490 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 6. maddesi, 2. Maddesinin (c), (g) fıkralarında ve
Yapı Denetimi Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 7. maddesinde öngörülen esaslara göre
denetlemediği anlaşılan 33190-35286 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 13
nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim
elemanları Ramazan ÖZTÜRK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:1357, Oda Sicil No:18207), İsmail VURAL (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No: 293, Oda Sicil No:9195), Rasim Yılmaz İNCEKARA (Elektrik
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6846, Oda Sicil No: 19204), Fatin
Rüştü TURGUT (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 292, Oda Sicil
No: 33733) ve Osman ARMAĞAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No:54422) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile
geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak
iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin yapı denetim izin belgesi 15.08.2013 tarihli ve
28736 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9951 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10782/70/1-1
—————
Askule Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, 7291 ada, 9 parsel üzerindeki 248761 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 3. maddesi, 2. maddesinin (a), (d) ve (e)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 42443-44640 Ticaret Sicil No ile
Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 420 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Askule Yapı
Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Ayhan GÜNEŞ (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5177, Oda Sicil No:6893), Ramazan GENÇ (İnşaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6638, Oda Sicil No:18770), Selma
İNCEKARA (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6956, Oda Sicil No: 8205),
Osman PINAR (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5384, Oda
Sicil No: 9323) ve Kubilay İbrahim ÖZTÜRK’ ün (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda
Sicil No:49270) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay
süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici
olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren
başlatılması,
Askule Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin yapı denetim izin belgesi 25.05.2013 tarihli ve
28657 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9952 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10782/71/1-1
—————
MTR Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya İli, Alanya İlçesi, 775 ada, 3 parsel üzerindeki 504895 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (d) fıkrası, 5. maddesi ve Yapı
Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 3. fıkrası, 5. maddesinin 4. fıkrasının (a)
ve (b) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 53377-55655 Ticaret Sicil
No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 740 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip MTR
Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Çınar KARDEŞ (Elektrik Mühendisi,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3697, Oda Sicil No:3840), Ömer KULE (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4635, Oda Sicil No:27179), Ramazan ÖZTÜRK
(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1357, Oda Sicil No:18207) ve
Mustafa ÇETİN’ in (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5988, Oda
Sicil No:19239) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay
süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici
olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren
başlatılması,
MTR Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin yapı denetim izin belgesi 03.07.2013 tarihli ve 28696
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün
yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam
ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9953 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10782/72/1-1
—————
Çağdaş Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya İli, Kepez İlçesi, 2214 ada, 4 parsel üzerindeki 253495 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarındaki öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 33022-35115 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret
Odasına kayıtlı 128 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Çağdaş Yapı Denetim A.Ş. ile
sorumlu denetim elemanları Zeki KÜÇÜKÇİLOĞLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:4010, Oda Sicil No:10943) ve İlyas KUNDURACI’nın (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:27423) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim
İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede
ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Çağdaş Yapı Denetim A.Ş.’ nin yapı denetim izin belgesi 17.05.2011 tarihli ve 27937
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün
yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam
ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9954 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10782/73/1-1
—————
Ömürhan Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya İli, Kepez İlçesi, 839 ada, 4 parsel üzerindeki 588585 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarındaki öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 45465-47654 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret
Odasına kayıtlı 461 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ömürhan Yapı Denetim Ltd.Şti.
ile sorumlu denetim elemanları Mustafa Müjdat RIZVANOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:17084, Oda Sicil No: 11807), Ahmet GÜLKOKAN (İnşaat Mühendisi,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5710, Oda Sicil No:12067), Sezai AKSOY (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4445, Oda Sicil No:18115), Mustafa GÖNCÜ
(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:178, Oda Sicil No:21199),
Süleyman ASLANBAŞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7337,
Oda Sicil No:13768) ve Cevat KARAKAYA’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda
Sicil No: 20864) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre
ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici
olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren
başlatılması, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9955 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10782/74/1-1
—————
Dinamik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, 4828 ada, 1 parsel üzerindeki 234919 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarındaki
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 36484-38618 Ticaret Sicil No ile Antalya
Ticaret Odasına kayıtlı 288 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Dinamik Yapı Denetim
Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Muhittin SERT (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:9108, Oda Sicil No:3004), Mustafa TURNA (İnşaat Mühendisi, Proje
ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4717, Oda Sicil No:23051), Musa GÖKKAYA (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5534, Oda Sicil No:6588) ve Mehmet
KOLAY’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:63228) denetim faaliyetlerinin,
aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması,
kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma
süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Dinamik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin yapı denetim izin belgesi 11.09.2013 tarihli ve
28762 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9956 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10782/75/1-1
—————
Candaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya İli, Elmalı İlçesi, 1352 parsel üzerindeki 517828 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı
Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarındaki öngörülen esaslara
göre denetlemediği anlaşılan 53378-55656 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı
736 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Candaş Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu
denetim elemanları Asuman DURKAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:7650, Oda Sicil No:6875), Ünal ARTIK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:2669, Oda Sicil No:12955), Şevket AŞIK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:6551, Oda Sicil No:6416) ve İbrahim KASKA’ nın ( İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı,
Oda Sicil No:66260) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl
süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici
olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren
başlatılması,
Candaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin yapı denetim izin belgesi 17.07.2013 tarihli ve
28710 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9957 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10782/76/1-1
—————
Şantiye Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya İli, Alanya İlçesi, Mahmutlar Belediyesi, 3619 parsel üzerindeki 228856 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 6. maddesinde öngörülen esaslara
göre denetlemediği anlaşılan 162505 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 174
nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Şantiye Yapı Denetim Ltd.Şti.’ nin denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık
Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9958 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10782/77/1-1
—————
Denaş Yalova Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi, 4141 parsel üzerindeki 643076 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı
Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin (1) fıkrasında öngörülen esaslara göre
denetlemediği anlaşılan 5206 Ticaret Sicil No ile Yalova Ticaret Odasına kayıtlı 867 nolu
Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Denaş Yalova Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim
elemanları Nevzat Kemal ATABEYOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:1431, Oda Sicil No: 26890), Hüseyin ŞENAY (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:5642, Oda Sicil No:17115), Ali CEYLAN (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1770, Oda Sicil No: 14189) ve Harun BAKKAL’ ın (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:60545) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim
İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede
ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Denetimini üstlendiği inşaatları aynı Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen hükümlere
göre denetlemediğinden ötürü 02.12.2013 tarih ve 28839 sayılı, 20.11.2013 tarih ve 28827
sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti iki defa geçici olarak durdurulan, 867 nolu
Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Denaş Yalova Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin aynı Kanunun
“Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8.maddesinde yer alan
“....Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve
izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli ve 27858 sayılı Resmi
Gazetede yayınlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 867
nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi Bakanlık Makamının
16.12.2013 tarihli ve 9960 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10782/78/1-1
Download

29.03.2014 tarih ve 28956 sayılı Resmi Gazete Manisa İli, Turgutlu