FQKS NO,:の4162164663 5 KSM.281412:35∴∴∴Sl
KIMDEN:
T_C.
ADIYAMANVAIJLidl
IIEmniyetM的ur1時
S的1:63137623・31969“(71202)
0〟11/2014
Konu:Su・iyeUynkluYab・Kaylt厨mleri
ilgl言9時BakanJgJ(おらldaresiGenelMud鴫踊n17・10・2014tarmve48952707/000/205_
12029−(GenelHo:29)翰yl1−genClgesi.
11gisayllIgcne−geilc靴elerindege−cnickal.朝凪一arnedeniyleT踊ye・yckith;Sel柚a
gelen Suriy’弱yabmcllann kaylt函n−crinin17−11・2014tarihine kadar tamamLanmasl
Bunedeniekn}血加maaIllmayan L・Yabanclllan)ma BelgcsiBulunmayan・・suriyeIi
yabmclhnhizmctalmakdzereiletiamkurdtmanilgiliKamuKurumveKum一し直1ileSosyal
Yard−mlaSmaVeDayanLSn−aVakman・beJediye−er・muhtar−ikhgibittlmkamukummlamanluracaat
edenveyabukurumIar廊LnndantespitcdiIenlerdenkayttrSlcmleri,liuma…Iam短慮Jmia由Iann
kaylti$Iemlerinhtammlanj山田mesiamaclyla8滴Idabe岨lentelefonlariteirliba時弊ilerekgerekli
fandewalmmslm,Suhyeuyrukruyabanc血nka)In函nllerininbe皿lcnta−illekadarbitirIimesiIh
VeemregOreharekctediIere丸hehangibiraksakl廟meydanveriLmemesini,
Ricaederim.
VaIia.
ValiYardlmCISI
iRTiBATBiLGILERj:
PolisImdatHattl :155
Yab劃CllarSubeMtidtirl鴨ti∴∴∴:0.416.2164885Dah帖5460
PolisMcmmTalipSAHiN :0.553.6027日給
DAGITIM:
Gere節:
母eKaymakmllklmna
AdlyamanBelcdiycsiB的kanhgma
llAfavcAciiDum.AileveSosyalPolitikalar,IlH諏SagJl臥IISagltk,
ilMilliE勘im,IIMal−allirdareler,M冊jstihbamtTc的ial−Bdlge,SosyaIGtiVCnHk
KuumuMudiirlnkleTine
KaJTIuHastaneIerBirI頓GeneISekrcterI蘭Ile
ilJ納めmaKomu血lglna
OS.仕204
㍊:書慈藍色耶maVak航 ’biも−
Adres:M.AkifMah.SakalyaCad.ADIYAMAN
TcI:0.416−2164885Dahili:5460
しのもヽ」
Ayrlnt・llB噂fein・M.N.CIFT草
Download

rc. - Adıyaman Halk Sağlığı Müdürlüğü