2014 - 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MALATYA İLİ
1. EĞİTİM BÖLGESİ
İLKOKULLAR 3. SINIF ÖĞRETMENLERİ 1. DÖNEM
ZÜMRE BAŞKANLARI KURULU TOPLANTI TUTANAĞI
Tarih
Saat
Yer
:
:
:
08.09.2014
14.00
Cumhuriyet İlkokulu
GÜNDEM MADDELERİ:
01) Açılış, yoklama, yönetmeliğin zümre ile ilgili 35. maddesinin okunması ve başkanın
seçilmesi, (26 Temmuz 2014 Tarih 29072 Sayı Resmî Gazete yayınlanan İKY )
02) Mevzuattaki yenilik ve değişikliklerin incelenmesi, dersin genel amaçlarının yeniden
gözden geçirilmesi, öğretim yılı çalışma takvimine göre, iş günü takvimi ve öğretmen yıllık
çalışma programının hazırlanması,
03) Yapılan önceki uygulamalara göre; ders programındaki kazanımların ve etkinliklerin
gerçekleştirilmesinde karşılaşılan güçlüklerin tespiti ve hangi güçlüğün nasıl giderileceğinin
belirlenmesi,
 Geçen öğretim yılı yapılan Ünitelendirilmiş yıllık planlar ile ders planlarının
uygulanmasındaki aksaklıkların sıralanarak, giderilmeleri için başvurulacak çözüm yollarının
kararlaştırılması,
 Geçen yıla ait sene sonu zümre tutanakları ve ‘Ders Kesimi Raporları’ incelenerek –varsabitirilemeyen konuların yeni yılda ne zaman ve nasıl telafi edileceğine karar verilmesi,
04) İş günlerine göre, sınav ve diğer faaliyetler dışında, dersin yıllık toplam ders saati
sayısının hesaplanması, planlamaya esas olmak üzere hangi ayın hangi haftasında kaç saat
fiilen ders işleneceğinin belirlenmesi,
05) Çevre şartları, tekrarlanacak konular, öğrenci seviyeleri ve belirli günler dikkate alınarak,
zorunlu olarak yapılacak yer değişikliklerinden sonra, ünite-tema ve konuların plana aktarılma
sırasının belirlenmesi,
 Yeniden belirlenen ünite-tema ve konu sıralamasına uygun olarak; ders kazanımlarının
ünitelendirilmiş yıllık plana yerleştirilme şeklinin kararlaştırılması,
06) Dersin programındaki çizelge incelenerek, plandaki hangi ünite kazanımı ile hangi ders
içi, diğer ders-disiplin ve ara disiplin kazanımlarının ilişkilendirilerek plana yazılması
gerektiğinin tespit edilmesi,
07) Kazanımların gerçekleştirilmesi için yapılacak etkinliklerin, etkinliklerin yapılmasında
uygulanacak yöntem ve tekniklerin tespit edilerek ünitelendirilmiş yıllık plana yazılması
hususunun karara bağlanması,
Sayfa: 1 / 12
08) İlgi etkinliğin yanında plana yazılmak üzere; etkinliklere göre kullanılacak kaynak, araçgereçlerden okulda olanların, öğrenciler, öğretmen, idare veya bölgeden sağlanacakların
belirlenmesi,
09) Programda yapılması istenen inceleme, gezi, gözlem, deney ve araştırmalardan; mevcut
imkanlara göre yapılabilecek olanların belirlenip, nasıl ve ne zaman uygulanacaklarının
kararlaştırılması,
10) Ders için hedeflenen 1. dönem başarı % ’delerinin ve sebeplerinin sınıflar düzeyinde
tespit edilmesi,
 Haftalık ders saatine göre yapılacak en az ve en çok (yazılı) sınav sayıları, yapılma
zamanları ile türleri ve uygulamalı derlerin sınavlarının yazılı-uygulamalı olma şeklinin tespit
edilmesi, (İKY.22)
 Şubeler arasındaki seviyeyi ölçmek üzere; her dönem yapılacak ortak yazılı sınavların
sayı, zaman ve esaslarının belirlenmesi,
11) Dersin programında yer verilen Atatürkçülük konularının incelenmesi ve (1–8. Sınıfların)
Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi, Fen Bilimleri, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, İnkılâp
Tarihi ve Atatürkçülük, İngilizce, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Müzik derslerindeki
Atatürkçülük konularının Bakanlığın yazısına, Görsel Sanatlar dersinde 2504 sayılı
TD’sindeki Resim-İş dersi ile ilgili konulara, Beden Eğitimi dersinde aynı dergideki derse ait
konulara göre) ünitelendirilmiş yıllık planda yazılacakları yerlerin kararlaştırılması,
12) Öğrencilere teker, teker veya grup çalışması şeklinde verilecek, yeter sayıdaki performans
görevi konularının sınıflar ve dersler düzeyinde tespiti ve performans görevlerinin
değerlendirilmesinde uyulacak yöntemlerin belirlenmesi,
 Teknoloji ve tasarım dersi dışındaki derslerden öğrencilere teker, teker veya grup çalışması
şeklinde verilecek (ödev) proje konularının sınıflar düzeyinde tespiti, projelerin verilme ve
alınma zamanlarının, not vermede kullanılacak değerlendirme ölçeği veya dereceli puanlama
anahtarı ölçütlerinin karara bağlanması, (TD. 2300)
13) Planlar uygulanırken idareden ve velilerden istenecek desteklerin kararlaştırılması,
velilerin dersi izlemeye davet edileceği zamanların tespit edilmesi,
14) Öğretmenlerin hangi konularda mahalli hizmet içi eğitim almak istediklerinin
belirlenmesi,
 Okul zümresinde çözümlenemeyip, ‘Eğitim Bölgesi Zümre Öğretmenler Kurulu
Gündemi’ne alınması istenen sorunların kararlaştırılması (MEB. 14.02.2002/ 18 nolu
Genelge),
15) Dilek, temenniler ve kapanış.
Sayfa: 2 / 12
GÜNDEMİN GÖRÜŞÜLMESİ
1.
2014-2015 Eğitim öğretim yılı MALATYA İli 1. Bölge zümre toplantısı Cumhuriyet
İlkokulu derslikte Yusuf ÇOBAN başkanlığında ekli listede imzaları bulunan okul zümre
başkanları ile birlikte saat 14.00’da tüm bölge zümre başkanlarının katılımı ile başlamıştır.
26 Temmuz 2014 Tarih 29072 Sayı Resmî Gazete yayınlanan İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin
35 maddesi okundu.
MADDE 35 – (1) Zümre öğretmenler kurulu; okul öncesi eğitim kurumlarında okul öncesi eğitimi
öğretmenlerinden, ilkokullarda aynı sınıfı okutan sınıf öğretmenleri ve varsa alan öğretmenlerinden,
ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ise aynı alanın öğretmenlerinden oluşur.
(2) Aynı sınıfı okutan bir sınıf öğretmeni veya aynı dersi okutan yalnızca bir alan öğretmeni olması
durumunda zümre öğretmenler kurulu toplantısı yapılmaz. Ancak bu öğretmenler kurul kapsamında
yapacakları çalışmalara yıllık çalışma programında yer verirler.
(3) Zümre öğretmenler kurulu, öğretmenler kurulunda yapılacak çalışma planına uygun olarak eğitim ve
öğretim yılı başında, ortasında, sonunda ve ihtiyaç duyuldukça toplanır. Toplantılar, zümre öğretmenleri
arasından seçimle belirlenen öğretmenin başkanlığ ında yapılır.
(4) Zümre öğretmenler kurulunda; öğretim programı, ders planlarının düzenlenmesi, öğretim yöntem ve
teknikleri, ölçme değerlendirme araçları, öğrenci başarı düzeyi, okulun fiziki mekânlarının ve ders araç
gereçlerinin kullanımı gibi hususlar görüşülerek okulun çevre imkânları analiz edilir ve iş birliği
oluşturulur.
(5) Ders yılı sonunda yapılan zümre öğretmenler kurulunda; daha önce yapılan zümre öğretmenler kurulu
kararlarının izleme-değerlendirme raporu hazırlanır ve okul müdürlüğüne sunulu r.
2.
Mevzuattaki yenilik ve değişikliklerin incelenmesi, dersin genel amaçlarının yeniden
gözden geçirilmesi, öğretim yılı çalışma takvimine göre, iş günü takvimi ve öğretmen yıllık
çalışma programının hazırlanması,
Zümre Başkanı Cumhuriyet İlkokulu 3/E Sınıfı Öğretmeni Yusuf ÇOBAN ; Mevzuattaki
yenilikler gözden geçirildiğinde, değişiklikler incelendiğinde bu yıl FEN BİLİMLERİ haftada
3 saat yeni ders olarak kabul edildi ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 27//01/2014
tarih ve 7 sayılı kararın İlköğretim Hayat Bilgisi Dersi çıkarılan kazanımlar olduğunu
vurguladı.
Buna göre;
Hayat Bilgisi ,
Türkçe ,
Fen Bilimleri ,
Matematik ,
Gibi mihver ders ve temel derslerin temaları , işleniş süreleri ve saatleri aşağıdaki şekilde
çıkarılmıştır.
Sayfa: 3 / 12
Haftalık Ders Çizelgesi 28 05 2013 Tarih ve 22 Sayılı Kararı belirtilen ders saatleri;
Sayfa: 4 / 12
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 27//01/2014 tarih ve 7 sayılı kararın İlköğretim Hayat
Bilgisi Dersinde çıkarılan kazanımları;
Hazırlayan: Yusuf ÇOBAN / Battalgazi – Cumhuriyet İlkokulu / 3-E Sınıfı Öğretmeni
Sayfa: 5 / 12
İş günü takvimi;
Öğretmen yıllık çalışma programı;
Sayfa: 6 / 12
3.
Yapılan önceki uygulamalara göre; ders programındaki kazanımların ve etkinliklerin
gerçekleştirilmesinde karşılaşılan güçlüklerin tespiti ve hangi güçlüğün nasıl giderileceğinin
belirlenmesi,
Gazi İlkokulu Öğretmeni Orhan AĞCA Derslerin program dahilinde işlendiğini yalnız
Matematik ders saatinin 4 dersten 5 derse çıkarılması nedeniyle Matematik Dersi
Kazanımları belirtilen süreden önce bittiğini vurguladı.
 Geçen öğretim yılı yapılan Ünitelendirilmiş yıllık planlar ile ders planlarının
uygulanmasındaki aksaklıkların sıralanarak, giderilmeleri için başvurulacak çözüm yollarının
kararlaştırılması,
Hasanvarol İlkokulu Öğretmeni Cemil BULUŞ; yıllık planlarla ders planlarının
uygulanmasında her hangi bir aksaklık olmadığını ve bu konuda öğretmenlerden her hangi
bir olumsuzlukların yansıtılmadığını söyledi.
 Geçen yıla ait sene sonu zümre tutanakları ve ‘Ders Kesimi Raporları’ incelenerek –varsabitirilemeyen konuların yeni yılda ne zaman ve nasıl telafi edileceğine karar ver ilmesi,
Yusuf ÇOBAN Ders Kesim Raporunu katılımcılara sundu.
Sayfa: 7 / 12
4.
İş günlerine göre, sınav ve diğer faaliyetler dışında, dersin yıllık toplam ders saati
sayısının hesaplanması, planlamaya esas olmak üzere hangi ayın hangi haftasında kaç saat
fiilen ders işleneceğinin belirlenmesi;
İş günlerine göre sınav ve diğer faaliyetler dışında derslerin yıllık toplam saatleri ay ay
hesaplandı.
Türkçe: 308 Saat, Hayat Bilgisi: 115 Saat, Fen Bilimleri: 115, Fen Bilimleri: 193, Yabancı
Dil: 79, Görsel Sanatlar: 43 Saat, Müzik: 43 Saat, Oyun ve Fiziki Etkinlikler:193 Saat,
Serbest Etkinlik: 79 Saat olduğu tespit edildi.
5.
Çevre şartları, tekrarlanacak konular, öğrenci seviyeleri ve belirli günler dikkate
alınarak, zorunlu olarak yapılacak yer değişikliklerinden sonra, ünite-tema ve konuların plana
aktarılma sırasının belirlenmesi,
Telafisi yapılacak olan derslerin günü itinayla belirlenerek tekrarı yapılacaktır.
 Yeniden belirlenen ünite-tema ve konu sıralamasına uygun olarak; ders kazanımlarının
ünitelendirilmiş yıllık plana yerleştirilme şeklinin kararlaştırılması,
Ünitelendirilmiş Yıllık planlar Kılavuz Kitapların sonunda bulunan bölümde yararlanması
gerektiği kararlaştırıldı.
6.
Dersin programındaki çizelgesi incelenerek, plandaki hangi ünite kazanımı ile hangi
ders içi, diğer ders-disiplin ve ara disiplin kazanımlarının ilişkilendirilerek plana yazılması
gerektiğinin tespit edilmesi,
Sayfa: 8 / 12
Kılavuz Kitapları incelenerek kazanımı ile hangi ders içi, diğer ders-disiplin ve ara disiplin
kazanımlarının ilişkilendirilerek planın dijital ortamda saklanması kararlaştırıldı.
7.
Kazanımların gerçekleştirilmesi için yapılacak etkinliklerin, etkinliklerin yapılmasında
uygulanacak yöntem ve tekniklerin tespit edilerek ünitelendirilmiş yıllık plana yazılması
hususunun karara bağlanması,
Uygulanacak yöntem ve teknikler;
















Soru – cevap
Sonuç çıkarma
Araştırma inceleme
Sonuç cümlesi yazma
Buluş yolu
Tahmin etme
Yaparak yaşayarak öğrenme
Grup çalışması
Gösterip yaptırma
Drama
Resimleme
Kavram haritası
Beyin fırtınası
Tartışma
Örnek olay
Altı Şapkalı Düşünme Tekniği
Olarak tespit edildi.
8.
İlgi etkinliğin yanında plana yazılmak üzere; etkinliklere göre kullanılacak kaynak,
araç-gereçlerden okulda olanların, öğrenciler, öğretmen, idare veya bölgeden sağlanacakların
belirlenmesi,
Derme İlkokulu Öğretmeni Nevzat ASLAN konuyla ilgili olarak okul idaresince temini
edilecek der araçlarının yanında ihtiyaç duyulan araç ve temrinlik malzemelerin gerektiğinde
Okul aile Birliği Başkanlığınca yada Sınıf Annesi marifetiyle öğrenci velilerinin katkısıyla
alınması gerektiğini vurguladı.
9.
Programda yapılması istenen inceleme, gezi, gözlem, deney ve araştırmalardan;
mevcut imkanlara göre yapılabilecek olanların belirlenip, nasıl ve ne zaman
uygulanacaklarının kararlaştırılması,
İnceleme, gezi, gözlem, deney ve araştırmalardan; mevcut imkanlara göre yapılabilecek
olanların ders hazırlığı sırasında tespit edilerek sınıf ortamında kazaya meydan vermeyecek
deneylerin yapılması, gezi ve gözlemlerde mutlaka öğrenci velilerinde muaffakat alınması
karara bağlandı.
10. Ders için hedeflenen 1. dönem başarı % ’delerinin ve sebeplerinin sınıflar düzeyinde
tespit edilmesi,
 Haftalık ders saatine göre yapılacak en az ve en çok (yazılı) sınav sayıları, yapılma
zamanları ile türleri ve uygulamalı derlerin sınavlarının yazılı-uygulamalı olma şeklinin tespit
edilmesi, (İKY. 22 )
Sayfa: 9 / 12
 Şubeler arasındaki seviyeyi ölçmek üzere; her dönem yapılacak ortak yazılı sınavların
sayı, zaman ve esaslarının belirlenmesi,
Bu madde Sınıf/Ders düzeyine uygun olmadığı için her hangi bir karar alınmadı.
11.
Dersin programında yer verilen Atatürkçülük konularının incelenmesi ve (1–8.
Sınıfların) Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi, Fen Bilimleri, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler,
İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, İngilizce, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Müzik derslerindeki
Atatürkçülük konularının Bakanlığın yazısına, Görsel Sanatlar dersinde 2504 sayılı
TD’sindeki Resim-İş dersi ile ilgili konulara, Beden Eğitimi dersinde aynı dergideki derse ait
konulara göre) ünitelendirilmiş yıllık planda yazılacakları yerlerin kararlaştırılması,
Atatürkçülük konuları 2504 sayılı TD’sindeki aylara göre aşağıdaki şekilde çıkarılmıştır.
12. Öğrencilere teker, teker veya grup çalışması şeklinde verilecek, yeter sayıdaki
performans görevi konularının sınıflar ve dersler düzeyinde tespiti ve performans görevlerinin
değerlendirilmesinde uyulacak yöntemlerin belirlenmesi,
 Teknoloji ve tasarım dersi dışındaki derslerden öğrencilere teker, teker veya grup çalışması
şeklinde verilecek (ödev) proje konularının sınıflar düzeyinde tespiti, projelerin verilme ve
alınma zamanlarının, not vermede kullanılacak değerlendirme ölçeği veya dereceli puanlama
anahtarı ölçütlerinin karara bağlanması, (TD. 2300)
Bu madde Sınıf/Ders düzeyine uygun olmadığı için her hangi bir karar alınmadı.
Sayfa: 10 / 12
13. Planlar uygulanırken idareden ve velilerden istenecek desteklerin kararlaştırılması,
velilerin dersi izlemeye davet edileceği zamanların tespit edilmesi,
Tüm geziler planlanırken yasal prosedür mutlaka işletilmeli, velilerden gerekli muvaffakiyet
alınmalı, , gerekirse velinin iştiraki sağlanması karara bağlandı.
14. Öğretmenlerin hangi konularda mahalli hizmet içi eğitim almak istediklerinin
belirlenmesi,
 Okul zümresinde çözümlenemeyip, ‘Eğitim Bölgesi Zümre Öğretmenler Kurulu
Gündemi’ne alınması istenen sorunların kararlaştırılması (MEB. 14.02.2002/ 18 nolu
Genelge),
Hizmet içi, eğitim almak isteyenlerin Bakanlığımız sitesinde yayımlanan ilgili sayfasında
mutlaka kendisine uygun tarih ve yerlere müracaat ederek hizmet içi eğitimini alsı gerektiği
kararlaştırıldı.
Okul zümresinde çözümlenmeyen herhangi bir konu bölge zümresine yansıtılmadığında bu
konu herhangi bir karara bağlanmamıştır.
15.
Dilek, temenniler ve kapanış.
Katılımcılar tarafına yeni gündeme alınacak bir konu olmadığından tüm milli eğitim
çalışanlarına öğrenci ve velilerine sağlıklı, mutlu bir eğitim öğretim geçirilmesi dileğiyle
toplantıya son verildi.
ALINAN KARARLAR
1.
Bölge imkân ve olanakları doğrultusunda yetiştirme kurslarının devam ettirilmesi
kararlaştırıldı.
2.
Öğrencilerin sosyal etkinliklere katılımlarının artırılması kararlaştırıldı.
3.
Çevrede bulunan laboratuar, spor salonu vb. yararlanabilmek için bölge bünyesine
araç tahsisinin yapılmasının uygun olacağı kararlaştırıldı.
4.
Öğrenci merkezli çalışmaların yapılması kararlaştırıldı.
5.
Gezi, gözlem, inceleme, deney gibi etkinliklerin başarıyı artıracağı kararına varıldı.
6.
Planlamaların, gezi, gözlem ve deney çalışmalarının sene başı toplantısında alınan
kararlar doğrultusunda devamına karar verildi.
7.
Okullarda tüm zümre ve İngilizce öğretmenlerinin tam bir uyum içerisinde çalışmaları
gerektiği kararlaştırıldı.
8.
Öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerle BEP programı doğrultusunda çalışmalar
yapılmasına karar verildi.
Sayfa: 11 / 12
9.
Standart başarı testlerinin okullar bünyesinde yapılmasına karar verildi. Daha geniş
boyutlu çalışmanın müdürlükçe yapılması uygun görüldü.
10.
Öğretim kalitesinin artması için okulların bir an evvel teknolojik materyaller ve araçgereç yönünden zenginleştirilmesi kararı verildi.
11.
Öğrencilerin orta öğretim kurumları tanıtıcı programlarından yararlandırılması
gerektiği kararına varıldı.
12.
Bölgedeki derslik ve sosyal etkinlik yapılabilecek alanların bir an evvel artırılması
gerektiği kararına varıldı.
Nevzat ASLAN
Derme İlkokulu
3. Sınıf Öğretmeni
İsmet AKKAYA
Rahmi Akıncı İlkokulu
3. Sınıf Öğretmeni
Orhan AĞCA
Gazi İlkokulu
3. Sınıf Öğretmeni
Katılmadı
Cemil BULUŞ
Hasan Varol İlkokulu
3. Sınıf Öğretmeni
Fırat İlkokulu
3. Sınıf Öğretmeni
Yusuf ÇOBAN
Cumhuriyet İlkokulu
3. Sınıf Öğretmeni
Zümre Başkanı
Uygundur
08/09/2014
Hüseyin SAĞLAM
Cumhuriyet İlkokulu Müdürü
Sayfa: 12 / 12
Download

3. Sınıf Bölge Zümre Öğretmenler Toplantısı Tutanağı