ALANYA
ALAXYA ü'f,Rİı{A HiZMETLERı DENıZCiı-ir ruı,İzııı
ricıRrr
ve SANAYi
ı.
Ş.
06.o6.2074
A LA
ıI YA
fr]A
RIIIA
ıİ uı n nİza nı rnİ rı ünıTIvA MEsİ
L Lİmanımızda konaklama yapacak olan teknelerin, müzik yayını yapmamas+ ses
kİ rli İiğİ yaratmaması gerekrııektedİr.
2. Limanımız İskele ve rıhtımlarında tonaz sİstemİ kullanılmakta ve teknelerİn bu
fulgelere yanaşrken demir afuasına K6İNLIKLE ı2n veilmerııektedn €ufetter
ğn demİr atıtacak yerter sınırh olmakla birlikte, demİr atılabilecek yerler limana
gİrİş esnasında Alan}a Marİna palamar bofu göreulİsi brafından sİze
gösteiİecektir.
3. Lİmana giriş yapmadan önce VHF Kanaİ 73'ten gİnş İzni ahnması ve İİman içınİn
uygulr olııp oİunmadrğının sorgalanması gerekmektdir
4. Liman ağzına demİr atılması ve liman içi seyir yollannın kapatılması kesintikte
yaaktır' Liman ağzına demkleyen ve seyir güvenliğini tehlikeye atan tekneler
hakknda yaaİ işlem uyguİanaaktır'
Liman İçi ve dışı çevre ve deniz temİzliğine gerekli özenin gösterilmesi önemle rİca
olunur. Sİntİne ve mutfak suyu basılması kanunen KESİNLİKLE yasaktır' Aksİ
takdirde kamera ve fotğnf makİnesi ile kayıt yapılarak gereklİ cezai işlem
uygulanacaktır.
6. Lİman bğlanıa İkretİ 2 saatyeİ'İ'*' rrnlmı ile stryırh olw, t*rn kwritdrİfıe
göre alınaaktır'
0-100 kişi arası kapasitesi olan tekneler içİn 30 TI100-150 kİşi ansı kapasitesi olan tekneler için 40 TL,
150 Kişi ue daha hzla kapasitesi olan tekneler için SlTL'dir.
v. Lİman hizmetleri ücretinin limana girİş yaplmadan önce hazırlanması ve Alanya
Marİna Palamar görevlisine cjdenmesİ cinemle rica olunur' ödemeniz karşıtığında,
tarafınıza tahsilat makbuzu en ksa süre içerisinde ulaştınlacaktır
8. I-ıman ıçtrbffi, Ffarına
olaı gıor*lıvmn (lydfi ye kazlarına urtılman ve
kendilerine yardımcı olunması önemle ria olunur.
Wsdİ
İıgi ve anlayışınızdan dolayı teşekkür der, hayırtı sezonlar geçİrmenizi dileriz'
AıA IIYA ııARINA
irtjb.at Ad.esi:
rEııgİnİ
ıLAXYA ıçARıX* xİzıışrıe*i,
orxizcİıiç
TtıRİzx, rİcı*gr ve
AXHAH xevxii, ALAI{YA vır ı-ixıxı
POSTA KUTUSU:535, O74OO ALANYA
TELEFoN.o (242) 51ı34oo, 512ı219
FAx: O(242) 5L27234
veıei oaİntsi, venei NUMARASI: o48o522248
rİcınçı sicİı No: ALANYA ı3904 oDA, sİcİı_ ııo: ısese
ALANYA
s*ııvi ı"ş-
Download

Alanya Marina talimatnamesi