Arkadagh$rn Onemi
Arkadaghk, tek bir tanrmr olmayan bir kavramdrr Paylagmak, grivenmek, fedak6rhk ve agtk
sozllti[iktrir.
Hay'at, drlmduz bir yol de$ildir Herkesin hayatrnda donem ddnem inigler ve grkrglar vardrr Bu
yUzden her gun mutlu ve nege{i olamayabilirizBazt gunler kendimizi mutsuz ve k0tU hissederiz
Buglrinlerde ise, en gok ihtiyag duydu6umuz olan gey bir Arkadagtrr Qrinkri Arkaderglanmrzla
sorunlanmrzr ve problemlerimizi paylagabiliriz; ama onemli olan gergek bir Arkadag bulabilmektir
Mutlu oldu$unuz zaman yanrnrzda birgok insan bulabilirsiniz; peki ya mutsuz ve rjrzgun
oldu$unuzda da o insanlar yanrnrzda mrdrr? igte Arkadaghk bir mrlm rgr$rna benzer, ortalr$a
karirnhk h6kim oldulunda anc;ak belli olur.
Arkadaghk, bir insanla her grin telefonda 3-4 kez konugmak, bir kigin hayatrnr ve'yagadrklarrnr
deriinlemesine bilmek de$ildir, ya da surekli g6nigmek de de$ildir Bagr gergekten srkntrdaysa,
yardrma kogacak ill< kigiysen, erynr gekilde onun da oyle oldu$unu biliyorsan igte bru gergek
Arkadaghkbr.
Arkadagh$rn insan hayatrndaki de$eri bir ekmek, su kadar de$erlndir Arfik kimsenin birbirine
gUv'eni kalmadr$r gu zor hayat[a gergek bir Arkadagrmrz varsa e$er krymetini bilmeliyiz QUnkU
tanrdrk gok bulunur; ama Arkadag zor bulunur.
Arkadagh$rn Onemi ile ilgili Atastizleri
Yoldan kal, yoldagtan kalma
Yok:ulukta insanrn bagrna tUrltj igler, srkrntrlar, beldlar gelebilir, Bunlann halledilmesi iginde bir
insarna gerek duyulur. Bu gereklik, yolculukta candan bir arkadagrn onemini bUyUk klar.
Doliayrsryla insan, candan bir yol arkadagr bulabilmek igin hareketini erteleyebilir.
Uzrirm riztime baka baka kararrr
Her zaman bir aracla bulunan, arkadaghk eden, bir gevrede yagamaya gahgan kimrseler
birbirlerinden etkilenirler; birbirlerinin ozelliklerini, huylannr ve ahgkanhklannr kapiarlar,
Sriruden ayrrlanr (aynlan kuzul1u, koyunu) kuft kapar (yer).
Herkesin tuttu$u yrclu btrakrp ayn bir yol tutturanlar, herkesin yaptrlrnr yapmayanlar, ya da
arkadaglannrn yardrmryla yaprlan bir igten aynlanlar bUyUk zarara u$rarlar.
Kr ahn yanrnda duran ya huyundan ya suyundan
Kigi, kiminle arkadaghk ederse,, ondan etkilenir; onun ahgkanhklanna, dugrincelerine e$ilim
duyar; huyunu, gidligini kapar.
Korle yatan gagr kalkar (itle yatan bitle kalkar).
De(iersiz, kOtU, ahldksrz kigilerle iligki kurup arkadaghk yapanlar ister istemez onlerrdan etkilenir
ve kotU huylar kaparlar, Qunkii insanr en gok etkileyen yaknrnda bulundu$u insanlardrr.
Kotri soyleme egine, a$u katar agtna
Yaktn iligkide bulunrdu$un kims;elere (aile fertleri, komgu, arkadag, mesai arkadaglan vs.) iyi
davran, onlan incitip krma. Egler boyle yaparsan onlar da senin hakkrnda hig iyi clUgUnmezler,
!7";
sana daha btiytik kotUluk yapnna yoluna
giderler,
-,,"'L/\u
$h
.
Arkardaghlrn 6nemi ile ilgiti Sdzler
Arkadag, insanrn kendisine verdi$i hediyedir
Ste'venson
Arkadagtntztn evinizre stk stk gidin, gtinrkti kullantlmayan yolu galtlar burtlr
Emr:rson
Arkadaghk her zaman g6lge veren bir agagUr
Coleridge
Arkadaglrk kavun gibidir Neden mi? Bir tane iyisini bulmak igin yrizlercesini yoklarsanrz da ondan
Claude Mermet
Arkadaghk kuwetli
llir ba$drr Paraya ihtiyag olunca bagvurulmazsa,6mrir boyu slirer
Mark Twain
Arkadaghk, hayatrn garabrdrr
Yourng
Arkadaghk, kanatsrz Sevgi?ir
Lorrl Byron
Bana arkadagrnr soy'le, sana kim oldu$unu s6yleyeyim
Cervantes
En iiyi arkadaglanmr:z hayvanlardrr; ne soru sorarlar, ne de kusur kabahat bulurlar
George Eliot
Gergek bir arkadag, iki govdede yagay'an bir ruhtur
Aris;to
Hay'31, arkadaghktan daha bUyrik
bir hediye vermez
Voltaire
Higlrir arkadag arkadaglr$lnt ispat edene kadar gergek arkadag de$ildir
Pubrlilius Cyrus
Kusurlanmrzr zamantnda s6yleyecek arkadag gereklidir
Boileau
Fgrfrt
lv
A
S So^.3 at
LP
^\WIA L5ril
4.r. }oo^ S*" +*.^.
r\.^tr^--N[. Al*^^
**
T"rL-a i:Sri
$*
Download

kasım