Bildiri
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Adı Soyadı
Yrd. Doç. Dr.
Ahmet
Alper BABALIK
Yrd. Doç. Dr.
Nilüfer YAZICI
Yrd. Doç. Dr.
Nilüfer YAZICI
Bildiri
Türü
Poster
Bildiri Başlığı
Poster
Ormancılık Faaliyetleri ve Ormansızlaştırmanın Sel
ve Taşkın Olayları Üzerine Etkileri
Göller Bölgesinin Mevcut Yerüstü Su Kaynaklarının
İncelenmesi
Poster
Meralarda Erozyon Sorunu ve Çözüm Önerileri
Yrd. Doç. Dr.
Şahin PALTA
Sözlü
Bildiri
Bartın
Prof. Dr. Yusuf
SERENGİL
Mühendis İsmail
KÜÇÜKKAYA
Prof. Dr. Yusuf
SERENGİL
Dr. Çağlar
BAŞSÜLLÜ
Arş. Gör. Remzi
EKER
Arş. Gör. Havva
ATEŞ
Yrd. Doç. Dr.
Hüseyin
ŞENSOY
Mühendis İsmail
BULUT
Doç. Dr. Ceyhun
GÖL
Yrd. Doç. Dr.
Arda ÖZEN
Doç. Dr. Ceyhun
GÖL
Sözlü
Bildiri
Sözlü
Bildiri
Sözlü
Bildiri
Sözlü
Bildiri
Sözlü
Bildiri
Sözlü
Bildiri
Sözlü
Bildiri
Proje Bazlı Sera Gazı Envanteri: Kırgızistan Örneği
Sözlü
Bildiri
Poster
Doç. Dr. Mustafa
BAŞARAN
Mühendis Lale
GÜNDOĞAN
Sümeyra IŞIK
Sözlü
Bildiri
Sözlü
Bildiri
Sözlü
Bildiri
Heyelanlı Alanların Rehabilitasyonu
Trabzon İli Yomra İlçesi Taşdelen Köyü Örneği
Meteorolojik ve Hidrolojik Afetlerde Havza Bazlı
Yönetim Sistemleri
İklim
Değişikliği
ve
Kuraklığın
Tatlısu
Ekosistemlerine Etkisi
Üniversite Öğrencilerinin Çevre Bilinci, Tutum ve
Davranışlarının Belirlenmesi: Çankırı Karatekin
Üniversitesi Örneği
Rüzgar erozyonu risk değerlendirmesi: altınova
tarım işletmesi örnek çalışması
Kurtboğazı Havzası ve Alt Havzalarında
Doğal Kaynak Nitelik Göstergelerinin İzlenmesi
Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifi ve Türkiye
Sözlü
Bildiri
Poster
19
Arş. Gör. Mehmet Sözlü
Said ÖZÇELİK
Bildiri
20
Bayram Ali TAŞ
Sözlü
Bildiri
Yöresi
Zoni
Yaylasındaki
Arbusküler
Mikorizal Fungusların (AMF) Belirlenmesi
M-AHP Metodu ile Potansiyel Ağaçlandırma
Sahalarının Belirlenmesi
Kentsel arazi planlamasında havza ve ekosistem
tabanlı değerlendirme algoritması
Kuraklık Kaynaklı Ağaç Kurumaları ve Çözüm
Önerileri
Çığ analizinde kullanılan PCM modeline sayısal
yaklaşım
Su çerçeve direktifi’nde hidromorfoloji ve çevresel
akış
Yüzeysel Akış ve Toprak Erozyonunun Mevsimsel
Değişiminin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
Yarı Kurak Bölgelerde Rehabilitasyon-Toprak
Koruma Çalışmalarında Kullanılabilecek Bazı Bitki
Türleri
Ormancılık Açısından Sel Kontrol Tedbirlerinin
Değerlendirilmesi Afyon Kızıldağ Sel Kontrol
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Yrd. Doç. Dr.
Adem BAYRAM
Mühendis Uğur
BALTACI
Yrd. Doç. Dr. Ali
Uğur ÖZCAN
Sözlü
Bildiri
Sözlü
Bildiri
Sözlü
Bildiri
Arş. Gör. UĞUR
SATILMIŞ
Yrd. Doç. Dr.
Mehmet ÖZCAN
Dr. Nejat ÇELİK
Sözlü
Bildiri
Sözlü
Bildiri
Sözlü
Bildiri
Sözlü
Bildiri
Sözlü
Bildiri
Yrd. Doç. Dr.
Melih ÖZTÜRK
Yrd. Doç. Dr.
Yavuz ÖZER
Yrd. Doç. Dr.
Füsun
EKMEKYAPAR
Mühendis UFUK
ÖZKAN
Sözlü
Bildiri
Yrd. Doç. Dr.
Ayten EROL
Yrd. Doç. Dr.
Ayten EROL
Sözlü
Bildiri
Sözlü
Bildiri
Yrd. Doç. Dr.
Gökçe GENÇAY
Arş. Gör. Esin
ERDOĞAN
YÜKSEL
Arş. Gör. Saim
YILDIRIMER
Sözlü
Bildiri
Sözlü
Bildiri
Dr. Selim
DOĞAN
Yrd. Doç. Dr.
Turgay
DİNDAROĞLU
Yrd. Doç. Dr.
Turgay
DİNDAROĞLU
Yrd. Doç. Dr.
Turgay
Sözlü
Bildiri
Sözlü
Bildiri
Sözlü
Bildiri
Sözlü
Bildiri
Sözlü
Bildiri
Sözlü
Bildiri
Projesi Örneği
Doğu Karadeniz taşkın ve heyelanları kronolojisi
Güneş Aktivitesi Ve İklim Değişimi Arasındaki
İlişkiler
Çorum Osmancık Emine Deresi erozyon ve sel
kontrol sahası’nda rusle teknolojisi kullanarak
mühendislik önlemlerinin değerlendirilmesi
Atasu Barajı (Trabzon) içme suyu kalitesinin
incelenmesi
Düzce Yeni Taşköprü Köyü Merasında Yabancı Ot
Mücadelesinde Herbisit Kullanımı
Beşparmak dağları’nın (K.K.T.C) orman yetişme
ortamı’na genel bir bakış
Bartın-Kirazlıköprü Baraj Havzasında Güncel Arazi
Kullanımının Değerlendirilmesi
Türkiye’de Havzaların Çevresel Önemi Konusunda
Farkındalık Oluşturma Çabalarına Örnek Bir Proje:
“Büyük Menderes Havzası Belgesel Film ve
Fotoğraf Projesi”
Kırklareli Baraj Gölü Tarımsal Sulama Sularının
Kimyasal Karakterizasyonu ve Ağır Metal Kirliliği
Bakımından Değerlendirilmesi
Orman ve otsu vejetasyonla kaplı değişik arazi
kullanımının toprak nemi ve sıcaklığı ile toprak
suyunun kimyasal içeriği üzerine etkisi
Burdur gölü havzası sulak alan niteliğinin havza
yönetimi bakımından değerlendirilmesi
Sosyo-ekonomik etkenlerin usle denklemine
modifiye edilmesi
Nehir tipi hidroelektrik santrallerinin havza
bazındaki etkileri
Artvin-Godrahav deresi yağış havzası'nda WEPP
modeli ile tahmini toprak kayıplarının ve yüzeysel
akışın belirlenmesi
Çoruh Nehri üzerindeki Baraj projelerinin neden
olduğu arazi kullanım değişiminin Corıne arazi
örtüsü ve meşcere haritaları kullanılarak belirlenmesi
Çankırı ili akım verisinin trend analizi
Hidrolojik fonksiyonlu havzalarda fizyografik
karakteristiklere bağlı olarak değişen bazı toprak
özellikleri ve arazi kullanımı
Kahramanmaraş yöresi Bertiz çayı yağış havzasında
dere akımlarını etkileyen bazı havza karakteristikleri
üzerine araştırmalar
Ekolojik hassas alanlardaki toprağın fiziksel,
kimyasal ve morfolojik yönden incelenmesi
40
41
DİNDAROĞLU
Mühendis
Mehmet
TOKCAN
Mühendis
Hüseyin
YILMAZ
Mühendis UĞUR
ŞAHİN
Prof. Dr. Yüksel
ARDALI
Prof. Dr. Yüksel
ARDALI
Sözlü
Bildiri
Bolu Aladağ’da ölü ağaçların orman ekosistemi ve
karbon yutak alanı oluşturmada önemi
Sözlü
Bildiri
Orman Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı Sınırlarının
Havza Sınırlarına Göre Yapılandırılması
Poster
Yrd. Doç. Dr.
Selma YAŞAR
KORKANÇ
Mühendis Erkan
GÜLER
Mühendis Erkan
GÜLER
Arş. Gör. Necla
KORALAY
Yrd. Doç. Dr.
Selma YAŞAR
KORKANÇ
Mühendis
Mehmet Fatih
SÖNMEZ
Yrd. Doç. Dr.
Serhat
URSAVAŞ
Yrd.Doç.Dr.
Mahmut REİS
Sözlü
Bildiri
Ekolojik İzleme Çalışmalarında Likenlerin
Kullanımı
Kızılırmak havzasında çevre sorunları ve çözüm
önerileri
Yeşilırmak deltası’nda kirlilik araştırması ve
kirliliğin biyolojik canlılar üzerine etkilerinin
incelenmesi
Karasu Deresi’nde Azotlu Bileşiklerden
Kaynaklanan Kirlilik Durumunun Belirlenmesi
Sözlü
Bildiri
Sözlü
Bildiri
Sözlü
Bildiri
Sözlü
Bildiri
Çölleşme ve erozyonla mücadele genel müdürlüğü
arazi veri toplama sistemi (ÇEM-AVS)
Batı Karadeniz sel havzasında sel ve kontrolüne
yönelik CBS tabanlı model oluşturulması
Solaklı Deresindeki Askıda Katı Maddenin
Düzeylerinin Zamansal Değişimi
Su Kaynaklarına Yayılı Kirleticilerden Besin
Maddesi Taşınımı
Sözlü
Bildiri
53
Yrd.Doç.Dr.
Mahmut REİS
Sözlü
Bildiri
54
Yrd.Doç.Dr.
Mahmut REİS
Sözlü
Bildiri
55
Yrd.Doç.Dr.
Mahmut REİS
Sözlü
Bildiri
56
Yrd. Doç. Dr.
Ayhan
ATEŞOĞLU
Yrd. Doç. Dr.
Umut Pekin
Sözlü
Bildiri
Türkiye’de yapılan eylem planları; sel kontrolü,
erozyonla mücadele ve yeşil kuşak ağaçlandırma
eylem planları
Çankırı Alpsarı Göleti ve Civarındaki Yarı Kurak
Bir Havzadan Tespit Edilen Bazı Önemli
Karayosunu Türleri
Kahramanmaraş ili Halfalı Deresi Yağış Havzasında
Bazı Toprak Özelliklerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri
ile Haritalanması
Uzaktan Algılama ile Meralarda Aşırı Otlatma
Koşullarının Oluşmasında Etkili Olan Faktörlerin
Belirlenmesi
Otlatmaya Açık ve Otlatmaya Kapalı Mera
Alanlarında Toprak Sıkışması ve Toprak Özellikleri
Arasındaki İlişkiler
Kurak ve Yarı Kurak Alanlarda Bazı Alt Toprak
Özelliklerinin Toprak Erodibilitesi Üzerindeki
Etkilerinin Belirlenmesi
Havza izleme ve değerlendirme sistemi (HİDS) veri
alt yapısında uzaktan algılama
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
57
Sözlü
Bildiri
Sözlü
Bildiri
Sözlü
Bildiri
Sözlü
Bildiri
Poster
Kentsel Havzalarda Yeşil Yolların Öneminin
İrdelenmesi
62
TİMUR
Prof. Dr. Kenan
UÇAN
Yrd. Doç. Dr.
Bayram Cemil
BİLGİLİ
Serpil
ACARTÜRK
Serpil
ACARTÜRK
Bayram HOPUR
63
Bayram HOPUR
Sözlü
Bildiri
64
Doç. Dr. Sema
CAMCI ÇETİN
Doç. Dr. Turan
YÜKSEK
Sözlü
Bildiri
Sözlü
Bildiri
Mühendis
Mustafa ÇETİN
İbrahim AYTAŞ
58
59
60
61
65
Sözlü
Bildiri
Sözlü
Bildiri
Ceyhan Havzasının Tarımsal Üretim Açısından
Kuralık Analizi
Konya kapalı havzasında birincil net üretimin
jeoistatistiksel analizi
Sözlü
Bildiri
Poster
Yukarı Göksu nehri havzası entegre rehabilitasyon
projesi
Sürdürülebilir arazi yönetimi ve iklim dostu tarım
uygulamaları projesi
Havza planlama çalışmaları konusunda türkiye
deneyimi ve bu deneyimin diğer ülkelerle
paylaşılması (Kırgızistan örneği)
Entegre havza rehabilitasyon projelerinde uygulanan
izleme ve değerlendirme metodlarının irdelenmesi
(Murat nehri havzası rehabilitasyon projesi örneği)
Çevre kirliliği ve gelişmişlik düzeyi: panel veri
analizi
Rize Yöresinde Arazi Kullanımı ve Bazı İklim
Elemanlarında Meydana Gelen Zamansal Değişimler
ile Sel-Heyelan Olayları Arasındaki İlişkiler
Havzaların Sürdürülebilir Yönetimi Konusunda
Ormancılık Sivil Toplum Kuruluşu
Çankırı iline ait spı'nin zaman serisi analizi ile
tahmini
Karpuz Çayı (Manavgat) Havzası Özellikleri ve
Yağış-Akış İlişkilerini Etkileyen Faktörlerin
Değerlendirilmesi
Melet Irmağı (Ordu) Havzası’nda
Yükselti/İklim Kuşakları ve Yağış/Akış İlişkileri ile
Yukarı Havzada HES Yapılabilirliğinin
Değerlendirilmesi
Kirmir Çayı (Kızılcahamam) Havzası’nda
Özbekler Deresi’nin Islâhı (1959-1962)
Çalışmalarının Değerlendirilmesi
Çorum-Osmancık-Emine Deresi ve Yan Dere
Havzalarında Havza Islah Çalışmaları Sonrası Arazi
Kullanımda Değişimin (1990-2014) UA/CBS
Teknikleri ile Belirlenmesi
Arazi Kullanımının Hidrolojik Ekosistem Hizmetleri
Üzerine Etkileri: Su Kalitesinin Değerlendirilmesi
Kurak alanlarda toprak biyoçeşitliliğinin önemi
Sözlü
Bildiri
68
Prof.Dr. Doğan
KANTARCI
Sözlü
Bildiri
Sözlü
Bildiri
Sözlü
Bildiri
69
Prof.Dr. Doğan
KANTARCI
Sözlü
Bildiri
70
Prof.Dr. Doğan
KANTARCI
Sözlü
Bildiri
71
Yrd. Doç. Dr.
Alkan GÜNLÜ
Sözlü
Bildiri
72
Arş. Gör. Betül
UYGUR
Yrd. Doç.Dr.
Meriç ÇAKIR
Arş. Gör. Ender
BUĞDAY
Ar.Gör. Özlem
EKEN
Sözlü
Bildiri
Sözlü
Bildiri
Sözlü
Bildiri
Poster
Yrd.Doç.Dr.
Poster
66
67
73
74
75
76
Orman İçi ve Üretim Yollarının Üst Toprak
Sıkışması ve Havza Hidrolojisine Etkileri
Yarıkurak Bölgelerde Erozyon Kontrolü Amaçlı
Yapılan Ağaçlandırma Çalışmaları: Çankırı- Alakır
Ağaçlandırması Örneği
Kentsel Havzalarda Sürdürülebilir Yeşil Altyapı
77
78
79
80
81
82
84
85
86
Özgür Burhan
Timur
Prof.Dr. Temel
SARIYILDIZ
Prof.Dr. Temel
SARIYILDIZ
Prof. Dr. Orhan
DOĞAN
Sistemleri
Poster
Poster
Sözlü
Bildiri
Yrd. Doç. Dr.
Nuray ÇİÇEK
Arş. Gör. Semih
EDİŞ
Arş. Gör. Seval
SUNAL
Mühendis Evren
KABACA
Yrd.Doç.Dr.
Mahmut REİS
Poster
Yrd.Doç.Dr.
Üstüner Birben
Sözlü
Bildiri
Poster
Poster
Poster
Sözlü
Bildiri
Hidroelektrik Santrallerinin Sera Gazı Salınımları
Üzerine Etkileri
Çölleşme ve Arazi Bozulumu
Çankırı Yöresinin Kuraklık ve Erozyon İndis
Değerleri Ve Topraklarının Erozyon
Duyarlılıklarının Belirlenmesi
Kuraklık ve İklim Değişiminin Bitkiler Üzerindeki
Etkileri
Havza Yönetiminde Kullanılan Hidrolojik Modeller
Ağır Metallerle Kirlenmiş Toprakların
Temizlenmesinde Fitoremediasyon Tekniği
Çankırı Tatlı Çay Rehabilitasyon Örneği
Doğal Kızılçam Meşçerelerinde Barajların Yıllık
Çap Artımı Üzerindeki Etkileri KahramanmaraşMenzelet Barajı Örneği
Avrupa Birliği su kaynakları yönetimi üzerine genel
bir değerlendirme
Download

Bildiri No Adı Soyadı Bildiri Türü Bildiri Başlığı 1 Yrd. Doç. Dr. Ahmet