— 15 —
Ayrıca bu tipe" göre yapılacak inşaların keşif hesabı yapılmış ve bir barakanın maliyeti ke­
restenin Orman Genel Müdürlüğünden temini nazara alınarak 3 501 lira 81 kuruş olarak hesap­
lanmıştır. (Bak E k : İmar ve İskân Bak. 31 1 nci dosyası).
Bu barakanın inşaat sahası : 3.90 X 4.75 : 18.52 M2 dir. Buna göre maliyet bedeli 189,08 Tl.
2
M dir.,
Bu bölgedeki evlerde hela bukınmaması ve ihtiyacın dışarda görülmesi göz önünde tutularak
muvakkat iskân için yapılan barakalarda hela düşünülmemiştir.
Kullanılan kerestenin maktaları yüke, rüzgâra, tecrit kalınlığına ve diğer faktörlere
göre
tespit edilmiştir. (İmar ve İskân Bk. lığı dosyası).
Barakalar malhallinde vatandaşların istediği yere, müsait imkânlı sahalara yapılmıştır. Sıkı­
şık iskân Çat'ta, evvelâ vatandaşların kendi yerlerinde inşaya razı olmaması, bilâhara hususi
şahısların genişliği müsait arazisine yapma imkânının elde edilememesi, mecburiyet dâhilinde
ve kış gelmeden inşayı ve iskânı mümkün hale getirmek için Hükümet konağı civarındaki Hazi­
ne arazisi üzerinde çizilen yerleşme plânı gereğince barakalar inşa edilmiştir. (İmar ve İskân
Bakanlığı 11 Ocak 1967 gün ve 066/00070 sayılı yazısı II nci madde.) Heyetimiz yol karla kapa­
lı olduğundan Çat'a gidememiştir. Hazırlanmış olan tip barakaya göre :
1. Bingöl vilâyetinde deprem neticesi tamamen yıkılmış bulunan (Bağlıisa,
Kargapazar,
Yoncalık, Ka>ntarkaya, Tuzluca, Çiftlik ve Yılıpmar) adlı 7 köyde 800 ahşap baraka,
2. Muş vilâyetinde Merkez, Bulanık ve Varto ilçelerinde anket neticesi istenen 3 504 aded
barakaya karşılık 5 379 aded ahşap baraka,
3. Erzurum vilâyetinde Çat, Tekman ve Hınıs ilçelerinde isteklere mevcut ilâvelerle 2 510
baraka yapılmış olduğu anlaşılmıştır.
Baraka Tahsislerinde alman prensip kararma göre 8 nüfustan fazla olanlara 2 baraka veril­
mesi kararın alındığı ve tatbik edildiği görülmüştür.
Araştırma Komisyonumuzun mahallinde yaptığı incelemeler sırasında yukarda zikredilen vi­
lâyetlerde 360 ı Bakanlıkça ve 627 si Varto'da ve 417 si Hınıs'ta mütaahhide yaptırılmış 1 049 aded
olmak üzere ceman yekûn 8 689 ahşap barakanın fiilen inşa edilip hane reislerine teslim edildi­
ği bunun dışında 1 409 rezerv barakanın yapılmış bulunduğu bunun içinde Varto'da ahşap dük­
kânlar ve yine diğer ilçelerde köy odalarının mekteplerin ayrıca 120 si Muş merkezinde, 80 i
Varto'da 54 ü Hınıs'ta, 32 si Çat'ta, 8 i Tekman'da olmak üzere 294 helanın yapılmış olduğu tesbiıt
edilmiştir. Bu suretle yapılmış olan baraka inşaatı aded olarak (10 298) rakamına baliğ olmuş­
tur.
„
Ayrıca inşaat amirliklerinin bulunduğu merkezlerde 5 - 6 000 metre mikaba yakın kereste
nin artmış olduğu -görülmüştür.
. Dolayısiyle 10 000 barakaya göre hesaplanıp deprem bölgesine sevk edilen 41 000 M3 kereste­
den zayiatı asgariye indirmek suretiyle 1/8 derecesinde tasarruf edildiği müşahede edilmiştir. Bu
suretle baraka maliyeti hesaplanırken kereste miktarının tesbitinde yapılan ihtiyatlı kıymetlen­
dirme ve Orman İdaresinden ölçülere göre kerestenin getirilmesi, teknik elemanların dikkatli ça­
lışmaları buna âmil olmuştur.
Depremi mütaakıp açılan anket neticesi (Bingöl vilâyetinin 1 808 yıkık ve ağır hasarı tam ba­
raka isteği kabul edilmek şartiyle) elde edilen 6 293 baraka talebine karşılık 31 . 10 . 1966 tari­
hi itibariyle İmar ve İskân Bakanlığının mahallinde 7 550 aded barakayı tahakkuk ettirdiği, ko­
misyonumuzun tetkikat yaptığı 8 - 15 . 12 . 1966 tarihi itibariyle ise prefabrike inşaat hariç
(10 298) inşasının tahakkuk ettirilmiş olduğu yani 31 Ekim 1966 tarihinden sonra da baraka inşa
edilmeye devam olunduğu, bu suretle vatandaş talebinin (3 707) aded daha aşılarak programın faz­
la siyle tahakkuk ettirildiği görülmüştür.
Erzurum ilinde Hınıs'ta Meydan, Hayran, Kızlar, Ilıca, Kalecik, Şalgan, Tipideresi (Fırfırık),
Alikırı (Abdalan), Kavak, (Kavaıı) köylerine baraka yapılmadığı iddiası karşılığında: Meydan köyün­
de 115 haneden 36 hanenin yıkık ve ağır hasar olduğu, anketlere göre. 17 sinin baraka ve 500 lira
Millöt Meclisi
(S. Sayısı : 247)
Download

Ayrıca bu tipe" göre yapılacak inşaların keşif hesabı yapılmış ve bir