T.C.
<;ORUM VALiLiGi
nYazi lsleri Miidiirliigii
Sayi
Konu
:39014517-010.06.99-l8 ~d.
.Gorme ve Diger Engelli Vatandaslanrmza
Hizmet Sunumunda Yardimci Olunmasi
27.02.2014
Genelge No: 2014/1
EngeUi vatandaslarmuzm, baskalannm yardimma muhtac olmadan kendi kendilerine yetebilmelerinin,
firsat esitliginin ve kamu hizmetlerinden yeterli sekilde faydalanmalanmn saglanmasi amacryla Devletimiz
tarafmdan mevzuanmizda cesitli diizenlemeler yapilmtstir.
Bu kapsamda;
a) Tiirkiye Cumhuriyeti Anayasasmm; 10 uncu maddesinin 3 uncu fikrasinda; "Cocuklar, yashlar,
ozurluler, harp ve vazife sehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler icin ahnacak tedbirler esitlik ilkesine
aykm sayilmaz.", Yine Anayasamn 61 inci maddesinin 2 nci fikrasmda; "Devlet, sakatlann korunmalanm ve
toplum hayatma intibaklanm saglayici tedbirleri ahr,"
b) 5442 sayih n ldaresi Kanununun 9 uncu maddesinin (E) bendinde; "Vali, iIin her yonden genel idare
ve gene I gidisini duzenlemek ve. denetlemekten sorumludur." Yine aym kanunun 11 inci maddesinin (E)
bendinin birinci ctlmlesinde "Devlete, ozel idareye, belediye ve koylere ait olan veya bunlara bagh bulunan
veya bunlarm gozetim ve denetimi altmda i~ goren daire ve milesseselerle diger bUtUn gercek ve tuzelkisiler
tarafindan isletilen mali, ticari, sinai ve iktisadi muesseseler, isletmeler, ambarlar, depolar ve sair uzman, fen
adami, teknisyen, i§yi gibi personel bulunduran yerler Devlet ve memleket emniyet ve asayisi ve i~ hayatimn
duzenlenmesi bakimmdan valinin gozetim ve denetimi alundadirlar."
c) 5378 sayih Engelliler Hakkmda Kanunun 4 tincti maddesinin (c) fikrasmda; "Engel1i1erin tum hak ve
hizmetlerden yararlanmasi icin firsat esitliginin saglanmasi esastir.", Aym Kanunun aynmcihk bashkli 4/A
maddesinde; 44E~itligi saglamak ve aynmcihgi ortadan kaldirmak ilzere engellilere yonelik makul
diizenlemelerin yapilmast icin gerekli tedbirler alimr. Engellilerin hak ve ozgurlnklerden tam ve esit olarak
yararlanmasim saglamaya yonelik almacak ozel tedbirler aynmcilrk olarak degerlendirilemez."
d) Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara Iliskin Yonetmeligin Engellilerle ilgili
Tedbirler bashkh 7 nei maddesinin (1) numarah fikrasmda; "Idare, sundugu kamu hizmetlerinin engelliler
tarafmdan kolayca erisilebilir olmasi icin gerekli tedbirleri ahr." hukumleri bulunmaktadir.
Aynca,
e) Saghk Bakanhgi Temel Saghk Hizmetleri Genel MiidiirltigiinUn Oziirlii Kisilere Yonelik Saghk
Hizmetlerinin Sunumuna lliskin 07.12.20 I0 tarih ve 2010179 sayili Genelgesinde ozetle; 4'saghk hizmetlerinin
verildigi saglik kuruluslannm iy ve dl~ mekanlarmm mimari ve cevresel duzenlemelerine ilaveten, ortak
alanlarda ve asansorlerde her oziir grubundaki kisilerin algrlayabilecegi sekilde yazili, sesli ve gorsel
yonlendirmelerin yapilmasi, gorme engelliler icin ortak alanlarda takip izi olusturulmasi, saghk kuruluslannda,
engellilerin ve yakmlannm kendilerine tamnan oncelikleri belirten tabelalann kolayca gorebilecekleri yerlere
asrlmasi, soz konusu bilgilere gorme engellilerin ulasmalanm teminen Braille alfabesinin de kullamlmasi, saghk
kuruluslannda engelli ve yash hastalara hizmet ahmlanm kolaylastiracak, islemlerinde yardimci olacak
refakatci personel (hostes hizmeti) temin edilmesi, isitme engelli hastalarla iletisimi saglamak uzere isaret dili
bilen personel istihdam edilmesi" hususlan belirtilmistir.
f) Tedavi Hizmetleri Genel MUdiirlUgii'niin 2010173-80 sayih "Poliklinik Hizmetlerinde Oncelik Sirasi"
konulu Genelgesi ile de; genel hizmetin aksamasma meydan vermeyecek sekilde poliklinik muayenelerinde
oncelik sirasi alacak gruplar arasmda acil vakalara ilk, engellilere ise ikinci sirada yer verilmistir,
Bu hukiimlerin yam sira, engelli vatandaslanrmzm hayatunn kolaylastmlmasi ve kamu hizmetlerinden
kolay ve yeterli sekilde faydalanmalan icin gerek duyulan tedbirler, gelisen ihtiyaclara gore sosyal devlet
anlayisi icerisinde uygulamaya konulmaktadir.
1
Yukanda vurgulanan hususlar dogrultusunda Valiligimiz ve n kuruluslanmizca engelli
vatandaslarnmzm hayatmm kolaylastmlmasi ve kamu hizmetlerinden kolay ve yeterli sekilde faydalanmalan
icin gereken duyarhhk gosterilmekte, engelli vatandaslanrmz ve ilgili sivil toplum kuruluslan ile yapicr bir
iletisim ve isbirligi ortami surdurulmektedir.
Bu cercevede; banka, PTT, hastane gibi hizmet birimlerinin cogunda uygulanmakta olan basvuru sua
numarasi alma ve buna gore hizmet sirasma ahnma uygulamasmda gorme engellilerin zor durumda kaldiklan
bilgisi Valiligimize iletilmistir.
Bilindigi iizere; artan hizmet yogunlugu nedeniyle, Ulkemiz genelinde oldugu gibi llimizde de hizmet
sunucusu ozel ve kamu kuruluslanmn cogunda teknolojik imkanlar kullanilarak ilk basvuru sirasmda numarataj
veya kiosk olarak isimlendirilen hizmet sirasi alma sistemleri uygulamaya gecirilmistir. Bu uygulama,
hizmetlerin esit ve dUzglin verilmesi bakimindan gerekli ve yararh olmakla birlikte, gorme engelli
vatandaslanmizm sistemi mevcut haliyle (kabartma yazih sira fisi verilmemesi, sirasi gelenin sozltl anonsla
uyanlmamasi gibi nedenlerle) kullanamayacaklan da bir gercektir.
Bu tespitler isigmda; Corum iii smirlan icerisinde hizmet sunumunda numarataj ve kiosk rum basvuru
sistemi uygulamakta olan birinci basamak saghk kuruluslan, hastaneler, tapu ve nufus mudurlukleri, PIT ve
banka subeleri ile diger hizmet birimlerinde, gorme engellilerin basvurulanni ve ilgili hizmet noktalanna
ulasnnlanni kolaylastirmak amaciyla, hizmet veren kurulus tarafmdan gorevlendirilecek personel marifetiyle
gorme engellilere rehberlik ve mihmandarhk yapilmasmm ve ozellikle kendilerine oncelik tanmmak suretiyle
yardimci olunmasmm uygun olacagi Valiligimizce degerlendirilmektedir.
Bundan dolayi, kamu kurumlan ve ozel kuruluslar tarafmdan hizmet sunumu sirasmda hem yukanda
belirtilen mevzuat mesuliyetinde ve hem de insani bir gorev olarak; hizmet veren kurulus tarafmdan
gorevlendirilecek personel marifetiyle gorme engellilere rehberlik ve mihmandarhk yapilmasi ve ozellikle
kendilerine oncelik tanmmak suretiyle yardimci olunmasi ve aynca diger engelli vatandaslanrmza ise hizmet
sunumu sirasmda gerekli kolayhgm gosterilmesi hususunda;
Bilgi ve geregini onemle rica ederim.
Dagltlm:
Geregi
-13 llce Kaymakamhgma
-Corum BeIediye Baskanhgma
-Kamu Hastaneleri Birligi Genel Sekreterligine
-it Saghk Mlidlirlligline
-Halk Saghgi Mudurlugune
-Kamu kurum ve kuruluslanna
Bilgi
-Corum Alti Nokta Korler Dernegine
-Mahalli Basma
-BankaMudurluklerine
-Merkez Belde Belediye Baskanhklanna
2
Download

Genelge için tıklayınız.