ANTALYA
SERBEST MUHASEBECİ
MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
6552 SAYILI YASAYA GÖRE BORÇ YAPILANDIRMA
BAŞVURU BELGESĐ
Adı, Soyadı
:
Ünvanı
T.C. Kimlik No:
:
Oda Sicil No:
Đş Yeri Ünvanı :
Đş Yeri Adresi
Đl/Đlçe:
Posta Kodu :
Telefon No (Ev):
GSM No
:
Telefon No (Đş):
Faks No
:
E-Posta Adresi :
6552 sayılı “Đş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun” 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 mükerrer sayılı
Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Anılan Kanun hükmü gereği;
6552 sayılı Yasanın 76. maddesi kapsamında borçlarımın yapılandırılmasını talep eder,
yapılandırılan borçlarımın tamamını Ekim ayı başından başlamak üzere birer aylık dönemler
halinde dokuz eşit taksitte ödemeyi kabul ve taahhüt ederim.
Yapılandırılan borçlarımın 6552 Sayılı yasanın 76. maddesinde öngörülen süre ve şekilde kısmen
veya tamamen ödenmemesi halinde; ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme
faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların cari hesabıma borç olarak kaydedileceğini, 3568 sayılı
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ve yönetmeliklerde
belirtilen hükümler uygulanarak icra ve disiplin işlemleri başlatılacağını kabul ve taahhüt ederim.
Đmza / Kaşe
…… / …… / ………..
Evrak Kayıt
Kayıt Alan
Adı Soyadı:
Đmza:
Kontrol Eden
Adı Soyadı:
Tarih: ….. / ….. / …….
Đmza:
Tarih: ….. / ….. / …….
Soğuksu Mah. Kazım Karabekir Cad. No:17 Muratpaşa / ANTALYA
Telefon : (0242) 238 63 74 (Pbx) -- Faks : (0242) 238 63 84
www.asmo.org.tr
[email protected]
Download

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI