ÖZGÜRLÜK VE DEMOKRASİ PLATFORMU
MUTABAKAT METNİ
5253 Sayılı Dernekler Yasası’nın 25. maddesi gereğince, aynı amacı gerçekleştirmeye
çalışan ve bu mutabakat metnini imzalayan STK’larca aşağıda belirtilen amaçları gerçekleştirmek
üzere “ÖZGÜRLÜK VE DEMOKRASİ PLATFORMU”nun kurulmasına karar vermişlerdir.
I.
PLATFORMUN AMACI
Özgürlük ve Demokrasi Platformu; Ulusal ve uluslararası kuruluşlarca kabul
edilen evrensel insani değerler konusunda farkındalık oluşturmak, bireylerin dil, inanç,
mezhep, etnik köken, siyasi görüş, meslek, cinsiyet farklılıklarına bakmaksızın özgürlük
ve demokrasi bilinci oluşmasına katkı sağlamak, toplumun her kesimine uygulanan baskı
ve zulümleri dile getirerek, demokratik ve yasal yollarla tepkilerini ortaya koymak
amacıyla kurulmuştur.
II.
PLATFORMUN FAALİYET ALANI
1. Özgürlük ve demokrasi adına faaliyetler yürütmek ve yapılan faaliyetlere destek olmak,
2. Özgürlük ve demokrasi bilinci oluşturmak adına seminer, sempozyum, panel, konferans,
basın açıklaması, gösteri ve yürüyüş organize etmek ve bu alanda yapılacak faaliyetlere
katılmak.
3. Platformun amacına uygun olarak STK’larla işbirliği yapmak,
4. Kamu ve özel sektörde çalışanların anayasal haklarıyla ilgili farkındalık oluşturmak,
5. Yazılı ve görsel medya ile sosyal medyada “özgürlük ve demokrasi” adına kampanya ve
proğramlar yapmak,
6. Platformun amacına uygun ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, yazılı ve
görsel materyal hazırlamak,
7. Ulusal ve uluslararası alanda amaçlarıya ilgli sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetler
düzenlemek ve yapılan organizasyonlara katılmak,
8. Kamu ve özel sektörde çalışanların karşılaştıkları görevden alma, işten ya da meslekten
çıkarılma ile haksız tayin, fişleme gibi anti demokratik uygulamalara karşı yasal haklarını
kullanmalarında yardımcı olmak,
9. Platformu oluşturan sivil toplum kuruluşlarının aralarındaki koordinasyonu sağlamak,
10. Çalışanlarının mağduriyetlerini belirlemek ve çözüm önerileri üzerinde çalışmalar
yapmak,
11. Çalışanların temel hak ve özgürlükleriyle ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşmeler yapmak
ve bu mercilerde çalışanları temsil etmek.
12. Ülke ekonomisine ve istihdama katkı sağlayan iş adamlarına yapılan ayrımcılık, haksız
denetim ve özel teşebbüs hürriyetini ihlal eden durumlara karşı bilinç oluşturmak,
kamuoyunu bilgilendirmek maksadıyla çalışmalar yapmak,
13. Medya kuruluşlarına ve çalışanlarına yapılan her türlü hukuksuzluklara dikkat çekmek ve
bunları gidermek için gerekli çalışmaları yapmak,
14. Ülke genelinde özgürlük, demokrasi ve hukukun üstünlüğünün gelişmesi adına katkıda
bulunan kurum, kuruluş ve şahıslara yönelik ödül törenleri ve proğramlar düzenlemek,
15. Platform Yönetim Kurulu, platformun amacında belirtilen konuların gerçekleşmesi
için "İhtisas Komisyonları" kurabilir ve gerekli çalışmalar yapabilir
III.
KURUCU ÜYELERE, YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE BAŞKAN ve
KOORDİNATÖR:
Platformun kurucu üyeleri; AKSİYON İŞ ( Aksiyon İşçi Sendikaları Konfederasyonu )
CİHAN-SEN (Cihan Sendikalar Konfederasyonu), MÜLKON(Mülayemet Çalışanlar
Konfederasyonu ), ANKİSAD ( Ankara İş Adamları ve Sanayicileri Derneği ),AHD ( Adalet ve
Hukuk Derneği ) olarak belirlenmiştir.
AKSİYON İŞ Genel Başkanı Vedat ÖZTÜRK, MÜLKON Genel Başkanı Mevlüt
TORUK, ANKİSAD Genel Sekreteri Şafak ER, AHD Başkanı Av. Süleyman TAŞBAŞ, CİHANSEN Genel Başkan Vekili Melik TÜREDİ yönetim kurulu üyesi olarak belirlenmiştir.
Platformun kurulduğu tarih itibariyle AKSİYON İŞ Genel Başkanı Vedat ÖZTÜRK
platform başkanı olarak seçilmiştir.
CİHAN-SEN Genel Başkan Vekili Melik TÜREDİ koordinatör olarak seçilmiştir.
MÜLKON Genel Başkanı Mevlüt TORUK, ANKİSAD Genel Sekreteri Şafak ER, AHD
Başkanı Av. Süleyman TAŞBAŞ platform başkan yardımcısı olarak belirlenmiştir.
IV.
PLATFORMA ÜYE OLMA VE AYRILMA
Platforma üye olmak isteyen dernekler, vakıflar, sendikalar v.s. platforma üye olmak için;
elektronik ortamda başvuru yaparlar. Üyeliğin kabul edilmesi koordinatörün onayına bağlıdır.
Koordinatör onaylamadığı sürece platforma üyelik geçerlilik kazanmayacaktır.
Üyelikten ayrılma da yine elektronik ortamda yapılacaktır.
Ayrıca şahıslar platformun web sayfası üzerinden destek verebilirler.
Platformun internet sitesinin içeriği ve işleyişi koordinatör tarafından yönetilir.
V.
PLATFORM ÜYELERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Platform bünyesinde iletişim, bütünlük ve koordinasyonu sağlamak için, platforma dâhil
tüzel kişi ve kuruluşlar;
1- Platform ilke ve amaçları doğrultusunda hareket etmeye,
2- Platform adı altında yapılacak eylem ve platform basın açıklamalarında başkanın
onayı gereklidir.
3- Platform yönetim kurulunca alınan kararları uygulama konusunda yapılacak
organizasyonlara katılım konusunda azami gayret gösterecekti
VI.
PLATFORMUN GELİR VE GİDERLERİ
Platformun giderleri kanun ve mevzuatlara uygun olarak mali imkânları ölçüsünde kurucu
ve üyelerden alacağı bağışlardan karşılanacaktır.
VII.
PLATFORMUN MERKEZİ VE ADRESİ
Platformun iletişim adresi, Öveçler Mah. Çetin Emeç Bulvarı 1322. Cadde No:44
Çankaya/ ANKARA’ dır.
İşbu mutabakat tutanağı 7 madde altında toplanmış olup platform üye kuruluş yetkili
temsilcileri tarafından imzalanarak 23/12/2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
AHD
Süleyman TAŞBAŞ
ANKİSAD
Şafak ER
CİHAN-SEN
AKSİYON İŞ
Melik TÜREDİ
Vedat ÖZTÜRK
MÜLKON
Mevlüt TORUK
Download

İndirin - PDF - Özgürlük ve Demokrasi Platformu