TURK|YE VE ORTA DOGU AMME ionnEsi
Sayr : slgll133-l go.ot/ I 6 [
Konu : Osmanhca Egiti# Programr
ircili
Enstitiimtiz, altmtq
Eusrirusu
0610312014
MAKAMA
iki yrlhk bilgi ve deneyimi ile kamu ydnetiminin geliqtirilmesine e[itim,
aragtrrma ve yayln etkinlikleriyle katkrda bulunmaktadrr.
Kamu personeli igin krsa siireli e[itim programlarrnr yi.irtitmekle gdrevli Stirekli E[itim Merkezi,
25 Matt2014 tatihinden itibaren "Osmanhca Efitim Programr (Baglangrg Seviyesi)"na baglayacaktrr.
Programtn aynnttlannt igeren brogrir ve afig ekte bilgilerinize sunulmaktadr. Ayrrca, e[itim
duyurulanmtza Enstitiimiiztin
web (www.todaie.gov.tr) adresindeki efiitim duyurularrndan da
ulagabilirsiniz.
Kurumunuzun defierli elemanlannr bu programlarda gdrmeyi timit eder, gereksinme duydu[unuz
di[er efiitim programlarr igin Enstitiiniin katkr sa[lamaya hazrr oldufi
bildirmek isterim.
Saygrlarrmla.
Prof.
EK : Brogtir
(l
Afiq ( I
Ender ASLAN
Genel Mi.idtir
adet)
adet)
NOT: Katrhm formunun, Kurumunuzca ddemeyi yapacak harcama yetkilisinin ad-soyadrnrn belirtilerek,
miihtirlenip imzalanmasr gerekmektedir.
Adres
: 85. Cadde
(Eski 1 Numarah Cadde) No:
8
Yticetepe 06100ANKARA
Tetefon :GenelMiidiir(312)2291573, GenelMiidiirYrd.(312)2296170, GenelSek.(312)2293491, Santral(312)2317360(l0Hat)
Telgraf :TODAiE
Telefax : (312)231
E-mail
38 81 - 231 83 38
: [email protected]
rUnriyE vE oRTA DoGu AMME ionnmi
sUnuil rGirim mmrui
rusriilsU
osMANLrcA eGiriru srrtairurni tanglANcrc sevivesi)
eGirinalu AMAcI
Egitim programr sonunda BaglangrE seviyesindeki katrtrmcrlanmrztn matbu metinleri
okuyacak seviyeye gel meleri amaElan ma ktad r.
r
rGlrinniru Ocnrri
r
.
Egitim bedeli kigi ba5rna, KDV dahi! 400,00TL'dir.
Seminer ticreti, kurumlar ya da katrhmcrlarca kargrlanacaktrr. Katrhm
ticretinin, Ziraat Bankasr Anrttepe $ubesi 0833/3514883-5003 (IBAN
TR360001 0008330351 48835003) nol u TODAiE Eoitim Ge! irleri Hesabr na
yatrrrldr$rnr belgeleyen dekontun bir kopyasrnrn, ba5vuru yazrsr ile birlikte
En
stitti mtize iletil mesi gerekmektedi r.
EG|TMEN KADROSU
Muhammed CEYHAN
eGirim rAKviMl
.
.
.
Baglama Tarihi: 25
Mart2014
E0itim Stiresi:60 saat
Dersler hafta iEi Sah ve (argamba grinleri 17.45
yaprlacaktrr.
-
19.45 saatleri arasrnda
soN BASVURU rARlHl
.
.
Kayrtlar, Enstitriye bagvuru tarihine gore srralanacaktrr.
Son bagvuru tarihi 21 Mart 2014 Cuma gtinridtir.
NOT: Kurs bitiminde katrhmcrlara "Katrhm Belgesi" verilecektir.
SEM|NERiN YER|vE
iLEritlM ADRES|
Tiirkiye ve Orta Dogu Amme idaresi Enstittlsti Genel MtidrirlUgti
85. Cad. No: 8, 06100 Y[icetepe/ANKARA
Santral : 0312 231 73 60 Faks: 03122325226
Dahili : 2011 - Mualla OSMANOGLU
201 2
-
Cahit OZCU t- (cozg [email protected])
Dilek ERDOGAN ([email protected])
rUnriyE vE oRTA 0oGu AMME i0nnrsi
rusriilsU
sUnrril rGirim mrRxrzi
osMANLrcn rGlriru srmlruenl tan5LANGrC seviyesi)
srmirurn BASvURU FoRMU
Katrhmc:nrn:
Adr ve Soyadr
Unvanr
Kurumu
Fatura Adresi
Kurum
VergiNo.
lg
Telefon
cep
e-posta
:
:
:
:
Harcama Yetkilisinin:
Adr ve
Soyadr
:
ig/Cep
:
Telefon
lnazn I nlUu0n
No$
1. Slralama bagvuruya giire yaprldr!rndan, iglemlerde aksamaya yol agmamak bakrmtndan,
bagvuru formu'en krsa s0rede' elimize ulagacak bigimde giinderilmelidir.
2. Formun iidemeyi yapacak birim tarafrndan imza ve miihiir kullanrlaraktasdiklenmesi
gerekmelCedir.
3. Formun tam olarak doldurulmamasr durumunda programa katlltm m0mk0n
Download

ircili MAKAMA