TURKCELL ĠLETĠġĠM HĠZMETLERĠ A.ġ.
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARĠHĠNDE SONA EREN
DOKUZ AYLIK ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT
ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL
TABLOLAR VE DĠPNOTLARI
Bu rapor 88 sayfadır.
TURKCELL ĠLETĠġĠM HĠZMETLERĠ A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARĠHĠNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT
ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR
ĠÇĠNDEKĠLER
SAYFA
ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL DURUM TABLOSU .........................................................
1-3
ÖZET KONSOLĠDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU .........................................................
4
ÖZET KONSOLĠDE DĠĞER KAPSAMLI GELĠR TABLOSU ............................................
5
ÖZET KONSOLĠDE ÖZKAYNAKLAR DEĞĠġĠM TABLOSU ...........................................
6
ÖZET KONSOLĠDE NAKĠT AKIġ TABLOSU......................................................................
7
ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLO DĠPNOTLARI ....................................................
8-88
ġĠRKET‟ĠN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU ...................................................
FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR ..............................................
ĠġLETME BĠRLEġMELERĠ .......................................................................................................
DĠĞER ĠġLETMELERDEKĠ PAYLAR ......................................................................................
BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA ........................................................................................
ĠLĠġKĠLĠ TARAF AÇIKLAMALARI .........................................................................................
TĠCARĠ ALACAKLAR ...............................................................................................................
MADDĠ DURAN VARLIKLAR .................................................................................................
MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR ............................................................................
ġEREFĠYE ...................................................................................................................................
KARġILIKLAR, KOġULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER ............................................
TAAHHÜTLER ...........................................................................................................................
SERMAYE, YEDEKLER VE DĠĞER ÖZKAYNAK KALEMLERĠ .........................................
FĠNANSMAN GELĠRĠ VE GĠDERLERĠ ....................................................................................
ESAS FAALĠYETLERDEN DĠĞER GELĠR VE GĠDERLER ...................................................
YATIRIM FAALĠYETLERĠNDEN GELĠR VE GĠDERLER .....................................................
GELĠR VERGĠLERĠ ....................................................................................................................
PAY BAġINA KAZANÇ ............................................................................................................
FĠNANSAL ARAÇLAR ..............................................................................................................
FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ ........
RAPORLAMA DÖNEMĠNDEN SONRAKĠ OLAYLAR ..........................................................
NAKĠT AKIġ TABLOSUNA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR ........................................................
8
9
15
17
18
24
30
31
34
36
36
78
79
79
80
80
80
80
81
84
88
88
NOT 1
NOT 2
NOT 3
NOT 4
NOT 5
NOT 6
NOT 7
NOT 8
NOT 9
NOT 10
NOT 11
NOT 12
NOT 13
NOT 14
NOT 15
NOT 16
NOT 17
NOT 18
NOT 19
NOT 20
NOT 21
NOT 22
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 Tarihli Özet Konsolide Finansal Durum Tablosu
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide
finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 22 Şubat 2012 ve 907
sayılı Yönetim Kurulu kararı, 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 19 Şubat 2014 tarihli ve 1107 sayılı Yönetim Kurulu
kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011,
11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29 Haziran 2012, 22 Mayıs
2013, 24 Haziran 2013 ve 29 Mayıs 2014 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31
Aralık 2011, 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul onayına
sunulamamıştır.
Bağımsız Denetimden
GeçmemiĢ
GeçmiĢ
Dipnot
Referansları
VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Finansal yatırımlar
Ticari alacaklar
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar
Diğer alacaklar
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar
Stoklar
PeĢin ödenmiĢ giderler
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar
Diğer dönen varlıklar
22
7
6
Duran Varlıklar
Finansal yatırımlar
Ticari alacaklar
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar
Diğer alacaklar
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar
Yatırım amaçlı gayrimenkuller
Maddi duran varlıklar
- Şebeke ekipmanları
- Diğer maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
- GSM ve diğer telekomünikasyon işletme lisansları
- Bilgisayar yazılımları
- Diğer maddi olmayan duran varlıklar
- Şerefiye
PeĢin ödenmiĢ giderler
ErtelenmiĢ vergi varlıkları
Diğer duran varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR
4
8
9
10
30 Eylül 2014
12.977.213
8.691.998
38.416
3.407.672
27.335
3.380.337
30.726
30.726
66.746
675.492
3.724
62.439
9.696.165
677.863
677.863
25.428
25.428
563.738
15.898
5.660.173
4.842.468
817.705
2.269.608
1.024.413
1.150.601
61.760
32.834
282.454
70.185
130.818
22.673.378
ĠliĢikteki notlar bu özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasıdır.
1
31 Aralık 2013
11.643.420
8.128.925
57.686
2.817.277
21.369
2.795.908
131.848
131.848
70.102
381.978
3.632
51.972
9.612.199
8.219
529.174
529.174
16.474
16.474
529.909
16.304
5.857.635
4.909.733
947.902
2.346.205
1.098.059
1.164.538
50.774
32.834
87.739
73.293
147.247
21.255.619
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 Tarihli Özet Konsolide Finansal Durum Tablosu
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide
finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 22 Şubat 2012 ve 907 sayılı
Yönetim Kurulu kararı, 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 19 Şubat 2014 tarihli ve 1107 sayılı Yönetim Kurulu kararı)
tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve
12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29 Haziran 2012, 22 Mayıs 2013, 24 Haziran
2013 ve 29 Mayıs 2014 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011, 31
Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.
Bağımsız Denetimden
GeçmemiĢ
GeçmiĢ
Dipnot
Referansları
KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Finansal borçlanmalar
- Kısa vadeli borçlar
- Uzun vadeli borçların kısa vadeli kısımları
Ticari borçlar
- İlişkili taraflara ticari borçlar
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar
ÇalıĢanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar
Diğer borçlar
- İlişkili taraflara diğer borçlar
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar
Türev araçlar
ErtelenmiĢ gelirler
Dönem karı vergi yükümlülüğü
Kısa vadeli karĢılıklar
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin
kısa vadeli karşılıklar
- Diğer kısa vadeli karşılıklar
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Uzun vadeli borçlanmalar
Ticari borçlar
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar
Diğer borçlar
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar
ErtelenmiĢ gelirler
Uzun vadeli karĢılıklar
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin
uzun vadeli karşılıklar
- Diğer uzun vadeli karşılıklar
ErtelenmiĢ vergi yükümlülüğü
Diğer uzun vadeli yükümlülükler
19
6
6
19
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
4.627.141
2.443.690
1.564.149
879.541
1.013.530
42.848
970.682
39.523
638.890
638.890
1.219
174.102
187.296
103.980
4.311.005
1.804.525
1.174.657
629.868
1.236.746
21.485
1.215.261
34.593
670.470
68.750
601.720
2.122
196.826
138.888
177.949
94.204
9.776
24.911
128.557
49.392
48.886
1.845.366
1.101.289
8.964
8.964
36.920
36.920
38.118
377.571
2.233.812
1.528.480
8.849
8.849
33.097
33.097
30.630
371.865
90.964
286.607
48.535
233.969
82.617
289.248
60.983
199.908
ĠliĢikteki notlar bu özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasıdır.
2
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 Tarihli Özet Konsolide Finansal Durum Tablosu
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide
finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 22 Şubat 2012 ve 907 sayılı
Yönetim Kurulu kararı, 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 19 Şubat 2014 tarihli ve 1107 sayılı Yönetim Kurulu kararı)
tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve
12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29 Haziran 2012, 22 Mayıs 2013, 24 Haziran
2013 ve 29 Mayıs 2014 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011, 31
Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.
Bağımsız Denetimden
GeçmemiĢ
GeçmiĢ
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
ÖZKAYNAKLAR
Ana ortaklığa ait özkaynaklar
ÖdenmiĢ sermaye
Paylara iliĢkin primler
Katkı sermaye
Kontrol gücü olmayan paylara ait satıĢ
opsiyonu değerleme fonu
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak
birikmiĢ diğer kapsamlı gelirler veya giderler
- Yabancı para çevrim farkları
- Riskten korunma kayıpları
Kardan ayrılan kısıtlanmıĢ yedekler
GeçmiĢ yıllar karları
Net dönem karı
Kontrol gücü olmayan paylar
16.200.871
16.538.474
2.200.000
269
35.026
14.710.802
14.892.333
2.200.000
269
35.026
(823.488)
(762.081)
135.251
135.950
(699)
839.284
12.543.123
1.609.009
(337.603)
36.386
38.194
(1.808)
839.284
10.213.130
2.330.319
(181.531)
TOPLAM KAYNAKLAR
22.673.378
21.255.619
ĠliĢikteki notlar bu özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasıdır.
3
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Konsolide Kar veya Zarar Tablosu
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide
finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 22 Şubat 2012 ve 907 sayılı
Yönetim Kurulu kararı, 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 19 Şubat 2014 tarihli ve 1107 sayılı Yönetim Kurulu kararı)
tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve
12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29 Haziran 2012, 22 Mayıs 2013, 24 Haziran
2013 ve 29 Mayıs 2014 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011, 31
Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.
Dipnot
Referansları
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
SatıĢların maliyeti (-)
BRÜT KAR
30 Eylül 2014
tarihinde sona
eren 9 aylık
dönem
Bağımsız Denetimden GeçmemiĢ
30 Eylül 2014
30 Eylül 2013
tarihinde sona
tarihinde sona
eren 3 aylık
eren 9 aylık
dönem
dönem
30 Eylül 2013
tarihinde sona
eren 3 aylık
dönem
8.940.442
(5.408.583)
3.531.859
3.162.219
(1.878.933)
1.283.286
8.524.346
(5.210.082)
3.314.264
2.980.735
(1.754.546)
1.226.189
16
16
(415.945)
(1.456.829)
916.986
(132.727)
2.443.344
14.581
(26.039)
(138.079)
(496.579)
408.320
15.783
1.072.731
1.687
(10.136)
(398.289)
(1.333.174)
897.025
(24.392)
2.455.434
21.295
(42.822)
(140.354)
(455.701)
272.612
(10.152)
892.594
6.081
(10.229)
4
214.168
66.756
221.548
92.979
14
2.646.054
(965.096)
172.779
1.131.038
(255.607)
48.242
2.655.455
(468.341)
104.365
981.425
(123.138)
30.597
VERGĠ ÖNCESĠ KARI
1.853.737
923.673
2.291.479
888.884
Vergi gideri
Dönem vergi gideri
ErtelenmiĢ vergi geliri / (gideri)
(544.003)
(539.134)
(4.869)
(216.958)
(199.584)
(17.374)
(472.398)
(483.828)
11.430
(188.877)
(195.522)
6.645
NET DÖNEM KARI
1.309.734
706.715
1.819.081
700.007
Dönem karının / (zararının) dağılımı
Kontrol gücü olmayan paylar
Ana ortaklık payları
(299.275)
1.609.009
(49.007)
755.722
(4.516)
1.823.597
1.422
698.585
0,7314
0,3435
0,8289
0,3175
Genel yönetim giderleri (-)
Pazarlama, satıĢ ve dağıtım giderleri (-)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)
ESAS FAALĠYET KARI
Yatırım faaliyetlerinden gelirler
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)
Özkaynak yöntemiyle değerlenen
yatırımların karlarındaki paylar
FĠNANSMAN GĠDERĠ VE
PARASAL KAZANÇ ÖNCESĠ
FAALĠYET KARI
Finansman giderleri (-)
Parasal kazanç
Hisse baĢına / sulandırılmıĢ hisse
baĢına kazanç
15
15
18
ĠliĢikteki notlar bu özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasıdır.
4
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide
finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 22 Şubat 2012 ve 907 sayılı
Yönetim Kurulu kararı, 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 19 Şubat 2014 tarihli ve 1107 sayılı Yönetim Kurulu kararı)
tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve
12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29 Haziran 2012, 22 Mayıs 2013, 24 Haziran
2013 ve 29 Mayıs 2014 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011, 31
Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.
30 Eylül 2014
tarihinde sona
eren 9 aylık
dönem
DÖNEM KARI
Bağımsız Denetimden GeçmemiĢ
30 Eylül 2014
30 Eylül 2013
tarihinde sona
tarihinde sona
eren 3 aylık
eren 9 aylık
dönem
dönem
30 Eylül 2013
tarihinde sona
eren 3 aylık
dönem
1.309.734
706.715
1.819.081
700.007
(413)
153
(148)
(124)
87
(326)
(9)
144
30
(118)
25
(99)
215.391
(56.276)
(181.175)
(58.518)
(32.302)
1.109
1.615
185.813
28.801
412
(1.440)
(28.503)
32.059
202
(1.603)
(150.517)
12.452
69
(623)
(46.620)
185.487
(28.359)
(150.635)
(46.719)
TOPLAM KAPSAMLI GELĠR
1.495.221
678.356
1.668.446
653.288
Toplam kapsamlı gelirin / (giderin) dağılımı
Kontrol gücü olmayan paylar
Ana ortaklık payları
(150.920)
1.646.141
(44.049)
722.405
(35.587)
1.704.033
(12.185)
665.473
Diğer kapsamlı gelirler / (giderler)
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar
TanımlanmıĢ fayda planları yeniden
ölçüm (kayıpları) /kazançları
TanımlanmıĢ fayda planları aktüeryal kayıpların
ertelenmiĢ vergi etkisi
Kar veya zarar olarak yeniden sınıflandırılacaklar
Yabancı para çevrim farkları
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı
gelirlerinden kar / zararda sınıflandırılacak paylar
Finansal riskten korunma kazançları
Yabancı para çevrim farkları vergi etkileri
DĠĞER KAPSAMLI GELĠR / (GĠDER)
ĠliĢikteki notlar bu özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasıdır.
5
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Özkaynaklar DeğiĢim
Tablosu
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla
23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 22 Şubat 2012 ve 907 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 19 Şubat 2014 tarihli ve 1107 sayılı Yönetim
Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul
toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29 Haziran 2012, 22 Mayıs 2013, 24 Haziran 2013 ve 29 Mayıs 2014 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından yapılamamış ve 31
Aralık 2010, 31 Aralık 2011, 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.
Kar veya zararda yeniden
sınıflandırılacak birikmiĢ diğer
kapsamlı gelirler ve giderler
Pay ihraç
primleri
Katkı
sermaye
2.200.000
-
269
-
35.026
-
(461.150)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(85.453)
(34.195)
-
-
-
-----
ÖdenmiĢ
sermaye
1 Ocak 2013 tarihindeki bakiye
GeçmiĢ yıl karlarına transfer
Toplam kapsamlı gelir
Net dönem karı/(zararı)
Diğer kapsamlı gelir/(gider)
Yabancı para çevrim farkları
TanımlanmıĢ emeklilik fayda planlarındaki
aktüeryal kayıplar
Finansal riskten korunma fonundaki değiĢim
Toplam diğer kapsamlı gelir, vergi sonrası
Toplam kapsamlı gelir
Kontrol gücü olmayan paylardaki değiĢim
30 Eylül 2013 tarihindeki bakiye
Toplam kapsamlı gelir
Net dönem karı
Diğer kapsamlı gelir/(gider)
Yabancı para çevrim farkları
Finansal riskten korunma fonundaki değiĢim
TanımlanmıĢ emeklilik fayda planlarındaki
aktüeryal kazançlar, vergi sonrası
Toplam diğer kapsamlı gelir, vergi sonrası
Toplam kapsamlı gelir
Kontrol gücü olmayan paylardaki değiĢim
ĠĢtiraklerin kontrol gücü olmayan paylarına ait satıĢ
opsiyon yükümlülüğü makul değer azalıĢı
Temettü ödemesi
Yasal yedeklere transfer
31 Aralık 2013 tarihindeki bakiye
BirikmiĢ karlar
Kontrol gücü
olmayan
paylara ait
satıĢ opsiyonu
değerleme fonu
Yabancı para
çevrim farkları
Riskten korunma
kazanç/kayıpları
Kardan
ayrılan
kısıtlanmıĢ
yedekler
GeçmiĢ yıllar
karları
55.308
-
(2.349)
-
833.918
-
8.131.190
2.083.045
Ana Ortaklığa Ait
Özkaynaklar
Kontrol gücü
olmayan
paylar
Özkaynaklar
2.083.045(2.083.045)
12.875.257
-
(140.324)
-
12.734.933
-
1.823.597
1.823.597
(4.516)
1.819.081
(119.648)
(31.071)
(150.719)
1.823.597
(118)
202
(119.564)
1.704.033
14.579.290
(31.071)
(35.587)
1.514
(174.397)
(118)
202
(150.635)
1.668.446
1.514
14.404.893
Net Dönem
Karı
2.200.000
269
35.026
(85.453)
(85.453)
(546.603)
(34.195)
(34.195)
21.113
202
202
202
(2.147)
833.918
(118)
(118)
(118)
10.214.117
-
-
-
-
-
-
-
-
506.722
506.722
7.868
514.590
-
-
-
(33.997)
-
17.081
-
339
-
-
-
(16.916)
339
(12.517)
-
(29.433)
339
-
-
-
(33.997)
(33.997)
-
17.081
17.081
-
339
339
-
-
4.379
4.379
4.379
-
506.722
-
4.379
(12.198)
494.524
-
(12.517)
(4.649)
(1.439)
4.379
(24.715)
489.875
(1.439)
2.200.000
269
35.026
(181.481)
(762.081)
38.194
(1.808)
5.366
839.284
(5.366)
10.213.130
(181.481)
14.892.333
(1.046)
(181.531)
(181.481)
(1.046)
14.710.802
-
-
-
2.330.319
(2.330.319)
-
-
-
-
-
-
-
1.609.009
1.609.009
(299.275)
1.309.734
97.756
-
1.109
-
-
-
36.349
1.109
148.355
-
184.704
1.109
97.756
97.756
135.950
1.109
1.109
(699)
839.284
(326)
(326)
(326)
12.543.123
1.609.009
1.609.009
(326)
37.132
1.646.141
16.538.474
148.355
(150.920)
9
(5.161)
(337.603)
(326)
185.487
1.495.221
9
(5.161)
16.200.871
GeçmiĢ yıl karlarına transfer
Toplam kapsamlı gelir
Net dönem karı
Diğer kapsamlı gelir/(gider)
Yabancı para çevrim farkları
(61.407)
Finansal riskten korunma fonundaki değiĢim
TanımlanmıĢ emeklilik fayda planlarındaki
aktüeryal kayıplar, vergi sonrası
Toplam diğer kapsamlı gelir, vergi sonrası
(61.407)
Toplam kapsamlı gelir
(61.407)
Kontrol gücü olmayan paylardaki değiĢim
Temettü ödemesi
30 Eylül 2014 tarihindeki bakiye(1)
2.200.000
269
35.026
(823.488)
(1) Sermaye, hisse senetleri ihraç primleri ve kardan ayrılan kısıtlanmıĢ yedekler yasal kayıtlardaki tutarları üzerinden gösterilmiĢtir.
ĠliĢikteki notlar bu özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasıdır.
6
1.823.597
--
-2.330.319
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Konsolide Nakit AkıĢ Tablosu
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi belirtilmedikçe
bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide
finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 22 Şubat 2012 ve 907
sayılı Yönetim Kurulu kararı, 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 19 Şubat 2014 tarihli ve 1107 sayılı Yönetim Kurulu
kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011,
11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29 Haziran 2012, 22
Mayıs 2013, 24 Haziran 2013 ve 29 Mayıs 2014 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından yapılamamış ve 31 Aralık
2010, 31 Aralık 2011, 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul onayına
sunulamamıştır.
Bağımsız Denetimden GeçmemiĢ
Dipnot
Referansları
A. ĠġLETME FAALĠYETLERĠNDEN NAKĠT AKIġLARI
Dönem Karı/Zararı
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı ile Ġlgili Düzeltmeler
Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler
Değer düĢüklüğü/iptali ile ilgili düzeltmeler
KarĢılıklar ile ilgili düzeltmeler
Faiz gelirleri ve faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler
Vergi gideri/geliri ile ilgili düzeltmeler
Özkaynak metoduyla muhasebeleĢtirilen iĢtirak karı
Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıp/kazançlar ile ilgili düzeltmeler
GerçekleĢmemiĢ yabancı para çevirim farkları ve parasal kayıp/kazanç ile ilgili düzeltmeler
Pazarlıklı satın almadan kaynaklanan kazanç
ErtelenmiĢ gelirdeki artıĢ/(azalıĢ)
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar için ayrılan karĢılığın geri çevrimine iliĢkin gelir
A-Tel hisse satıĢ zararı
30 Eylül 2014
30 Eylül 2013
1.772.160
1.309.734
1.575.786
1.159.445
26.180
117.554
(623.159)
544.003
(233.329)
(5.219)
625.891
(2.085)
(15.236)
(19.161)
902
1.731.578
1.819.081
963.651
1.095.267
43.321
106.184
(436.964)
472.398
(221.548)
(8.168)
(110.020)
(186)
23.367
-
(1.344.667)
(856.815)
3.356
(10.817)
11.059
93.215
(241.449)
(300.549)
42.493
(85.160)
(1.096.127)
(736.350)
25.574
2.215
6.301
38.523
(315.066)
(241.345)
112.539
11.482
1.540.853
1.686.605
(72.831)
(494.325)
92.263
706.200
(86.864)
(442.052)
79.584
494.305
(1.379.532)
(935.979)
(269.022)
18.361
2.770
(33)
19.270
(27.900)
597
84
(187.680)
(1.001.119)
(745.542)
(248.553)
11.470
870
(190)
(18.783)
(610)
219
-
1.913
2.739.728
(2.732.663)
9
(5.161)
(212.851)
1.043.770
(1.258.135)
1.514
-
YABANCI PARA ÇEVĠRĠM FARKLARININ ETKĠSĠNDEN ÖNCE NAKĠT VE NAKĠT
BENZERLERĠNDEKĠ NET ARTIġ/AZALIġ (A+B+C)
394.541
517.608
D. YABANCI PARA ÇEVĠRĠM FARKLARININ NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ
ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠ
169.039
186.734
NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠNDEKĠ NET ARTIġ/AZALIġ (A+B+C+D)
563.580
704.342
8-9
4-6
4-6
ĠĢletme Sermayesinde GerçekleĢen DeğiĢimler:
Ticari Alacaklardaki (ArtıĢ)
Stoklardaki AzalıĢ
Diğer Dönen Varlıklardaki (ArtıĢ)/AzalıĢ
Diğer Duran Varlıklardaki AzalıĢ
Diğer Alacaklardaki AzalıĢ
Ticari Borçlardaki AzalıĢla Ġlgili Düzeltmeler
PeĢin Ödenen Giderlerdeki (AzalıĢ)
Diğer Borçlardaki ArtıĢ
ĠĢletme Sermayesinde GerçekleĢen Diğer (ArtıĢ)/AzalıĢ
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit AkıĢları
Ödenen faizler
Ödenen vergiler
Alınan temettüler
Alınan faiz
B. YATIRIM FAALĠYETLERĠNDEN KAYNAKLANAN NAKĠT AKIġLARI
Maddi duran varlık alımları
Maddi olmayan duran varlık alımları
Maddi duran varlık satıĢlarından elde edilen nakit
Opsiyon kontratlarından elde edilen nakit
Opsiyon prim ödemeleri
Satılmaya hazır menkul kıymetlerdeki artıĢ
Ġktisap edilen bağlı ortaklık nakit etkisi
A-Tel hisse satıĢından elde edilen nakit
Alınan faiz
Maddi duran varlık alımları için ödenen avans
8
9
C. FĠNANSMAN FAALĠYETLERĠNDEN NAKĠT AKIġLARI
Kredi alımları
Kredi anapara ödemeleri
Kontrol gücü olmayan paylardaki değiĢim
Ödenen temettüler
E. DÖNEM BAġI NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ
22
8.128.418
6.998.870
DÖNEM SONU NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ (A+B+C+D+E)
22
8.691.998
7.703.212
ĠliĢikteki notlar bu özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasıdır.
7
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet
Konsolide Finansal Tablo Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş
konsolide finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı,
22 Şubat 2012 ve 907 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 19 Şubat 2014 tarihli ve 1107
sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar,
21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29
Haziran 2012, 22 Mayıs 2013, 24 Haziran 2013 ve 29 Mayıs 2014 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından
yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011, 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal
tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.
1
ġĠRKET’ĠN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri Anonim ġirketi (“Turkcell – Ana ortaklık”), 5 Ekim 1993 tarihinde Ġstanbul‟da
kurulmuĢ ve 1994 yılında faaliyetlerine baĢlamıĢtır. Turkcell‟in ticari adresi, Turkcell Plaza, MeĢrutiyet
Caddesi No: 71, 34430 TepebaĢı / Ġstanbul olarak kayıtlıdır. Turkcell‟in faaliyet konuları, T.C. UlaĢtırma,
Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı (“Bakanlık”) ile imzalanmıĢ bulunan GSM (“Global System for
Mobile Communications”) Pan Avrupa Mobil Telefon Sistemi ihalesinde öngörülen iĢ ve hizmetler ile PTT
kanununa aykırı olmamak üzere, her türlü telefon, telekomünikasyon ve benzeri hizmetler, IMT2000/UMTS hizmet ve altyapılarına iliĢkin yetkilendirme kapsamındaki faaliyetlerdir. 30 Eylül 2014 tarihi
itibarıyla, Turkcell‟in hisse senetleri Borsa Ġstanbul A.ġ. (“BIST”) ve New York Hisse Senetleri
Borsası‟nda (“New York Stock Exchange” – “NYSE”) iĢlem görmektedir.
Turkcell‟in 30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla ara dönem özet konsolide finansal tabloları, Turkcell‟i ve bağlı
ortaklıklarını (birlikte “ġirket”) ve Turkcell‟in bir iĢtirakini içermektedir.
Bağlı ortaklıklar
Ülke
Faaliyet konusu
Kıbrıs Mobile Telekomünikasyon
Limited ġirketi (“Kıbrıs Telekom”)
Global Bilgi Pazarlama DanıĢma ve
Çağrı Servisi Hizmetleri A.ġ.
(“Turkcell Global Bilgi”)
Turktell BiliĢim Servisleri A.ġ.
(“Turktell”)
Superonline ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ.
(“Turkcell Superonline”) *
Turktell Uluslararası Yatırım
Holding A.ġ. (“Turktell Uluslararası”) **
Turkcell SatıĢ ve Dağıtım
Hizmetleri A.ġ. (“Turkcell SatıĢ”)
East Asian Consortium B.V. (“Eastasia”)
Turkcell Teknoloji AraĢtırma ve
GeliĢtirme A.ġ. (“Turkcell Teknoloji”)
Turkcell Interaktif Dijital Platform ve
Ġçerik Hizmetleri Aġ (“Turkcell Interaktif”)
Kule Hizmet ve ĠĢletmecilik A.ġ.
(“Global Tower”)
Financell B.V. (“Financell”)
Rehberlik Hizmetleri A.ġ.
(“Rehberlik Hizmetleri”)
Global Ödeme Sistemleri
A.ġ. (“Global Ödeme”)
Ġnteltek Ġnternet Teknoloji Yatırım ve
DanıĢmanlık Ticaret A.ġ. (“Ġnteltek”)
Euroasia Telecommunications
Holdings B.V. (“Euroasia”)
LLC Astelit (“Astelit”)
Beltur Coöperatief U.A. (“Beltur”)
Turkcell Gayrimenkul Hizmetleri A.ġ.
(“Turkcell Gayrimenkul”)
Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti (“KKTC”)
Telekomünikasyon
Türkiye
MüĢteri iliĢkileri yönetim
merkezi
Bilgi teknolojisi, eğlence ve katma
değerli GSM hizmetleri yatırımları
Türkiye
Telekomünikasyon
Türkiye
Telekomünikasyon yatırımları
Türkiye
Hollanda
Telekomünikasyon
Telekomünikasyon yatırımları
Türkiye
AraĢtırma geliĢtirme
Türkiye
Türkiye
Hollanda
Radyo ve televizyon yayıncılığı
Telekomünikasyon alt yapı
iĢletmeciliği
Finansman
Türkiye
Telekomünikasyon
Türkiye
WAP ve katma değerli GSM hizmetleri
Türkiye
ġans oyunları
Hollanda
Ukrayna
Hollanda
Telekomünikasyon
Telekomünikasyon
Telekomünikasyon yatırımları
Türkiye
Gayrimenkul Yatırım ġirketi
Türkiye
8
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet
Konsolide Finansal Tablo Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş
konsolide finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı,
22 Şubat 2012 ve 907 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 19 Şubat 2014 tarihli ve 1107
sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar,
21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29
Haziran 2012, 22 Mayıs 2013, 24 Haziran 2013 ve 29 Mayıs 2014 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından
yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011, 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal
tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.
Bağlı ortaklıklar
Ülke
Faaliyet konusu
Türkiye
Telekomünikasyon yatırımları
Belarus
Ukrayna
Ukrayna
Telekomünikasyon
Telekomünikasyon alt yapı iĢletmeciliği
MüĢteri iliĢkileri yönetim merkezi
Türkiye
Belarus
Türkiye
Azerbaycan
Almanya
Belarus
Telekomünikasyon yatırımları
MüĢteri iliĢkileri yönetim merkezi
Müzik ve video yayını
ġans oyunları
Telekomünikasyon
Bilgi iĢlem, programlama ve
DanıĢmanlık
ĠĢtirakler
Ülke
Faaliyet konusu
Fintur Holdings B.V. (“Fintur”)
Hollanda
Telekomünikasyon
Beltel Telekomünikasyon Hizmetleri A.ġ.
(“Beltel”)
Belarusian Telecommunications Network
(“Belarus Telekom”)
LLC UkrTower (“Kule Ukrayna”)
LLC Global Bilgi (“Global Ukrayna”)
Talih KuĢu Altyapı Hizmetleri A.ġ.
(“Talih KuĢu”) ***
FLLC Global Bilgi (“Global Belarus”) ****
Fizy ĠletiĢim A.ġ. (“Fizy”) *****
Azerinteltek QSC (“Azerinteltek”)
Turkcell Europe GmbH (“Turkcell Europe”)
Lifetech LLC (“Lifetech”)
*
**
***
****
*****
Metronet ĠletiĢim Teknoloji A.ġ. (“Metronet”) ile Turkcell Superonline birleĢmesi 4 Temmuz 2014 itibariyle tamamlanmıĢtır. (Not 3)
Turkcell Yönetim Kurulu 24 Eylül 2014 tarihinde, Turktell Uluslararası ile devir almak suretiyle birleĢme kararı almıĢtır.
Turkcell Yönetim Kurulu 24 Eylül 2014 tarihinde, Turkcell Superonline‟ın, devir almak suretiyle Talih KuĢu ile birleĢmesi kararını almıĢtır.
28 Kasım 2013 tarihinde alınan karar ile Global Belarus‟un tasfiye edilmesine karar verilmiĢtir. Tasfiye süreci devam etmektedir.
Turkcell Yönetim Kurulu 21 Ekim 2014 tarihinde, Turktell‟in, devir almak suretiyle Fizy ile birleĢmesi kararını almıĢtır.
ġirket‟in 30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla personel sayısı sırasıyla 15.105 ve 14.315‟tir.
2
FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR
2.1
Sunuma ĠliĢkin Temel Esaslar
ġirket‟in ekteki ara dönem özet konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında 1 Ocak 2014 tarihinden
sonra baĢlayan finansal dönemlerden sonra geçerli olan yeni muhasebe standartları ve değiĢiklikler dıĢında
31 Aralık 2013 tarihinde sonra eren yıla ait konsolide finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan
muhasebe politikaları, sunum ve hesaplama prensipleri kullanılmıĢtır.
Uygulanan yeni standartlar ve değiĢikliklerin etkileri Not 2.2‟de açıklanmıĢtır.
Turkcell, yasal muhasebe kayıtlarını Tek Düzen Hesap Planı, Türk Ticaret Kanunu ve Türk Vergi
Kanunları‟na uygun olarak tutmakta ve yasal finansal tablolarını da buna uygun olarak Türk Lirası (“TL”)
bazında hazırlamakta ve finansal tablolarını bin TL‟ye yuvarlanmıĢ olarak sunmaktadır.
9
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet
Konsolide Finansal Tablo Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş
konsolide finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı,
22 Şubat 2012 ve 907 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 19 Şubat 2014 tarihli ve 1107
sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar,
21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29
Haziran 2012, 22 Mayıs 2013, 24 Haziran 2013 ve 29 Mayıs 2014 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından
yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011, 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal
tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.
Kıbrıs Telekom, Euroasia, Financell, Eastasia, Belarus Telekom, Lifetech, Astelit, Global Ukrayna, Global
Belarus, Kule Ukrayna, Beltur, Azerinteltek ve Turkcell Europe haricinde konsolidasyona dahil edilen
bağlı ortaklıklar, yasal muhasebe kayıtlarını Tek Düzen Hesap Planı, Türk Ticaret Kanunu ve Türk Vergi
Kanunları hükümlerine uygun olarak TL bazında hazırlamaktadırlar. Kıbrıs Telekom, KKTC‟de kayıtlı
olup, yasal muhasebe kayıtlarını KKTC‟nin öngördüğü hükümler çerçevesinde TL bazında, Euroasia ve
Financell Hollanda‟da kayıtlı olup muhasebe kayıtlarını Hollanda‟da geçerli olan muhasebe standartlarına
göre Amerikan Doları (“ABD Doları”) bazında, Eastasia ve Beltur Hollanda‟da kayıtlı olup muhasebe
kayıtlarını Hollanda‟da geçerli olan muhasebe standartlarına göre Avro bazında, Astelit, Global Ukrayna ve
Kule Ukrayna Ukrayna‟da kayıtlı olup, muhasebe kayıtlarını Ukrayna‟da geçerli olan muhasebe
standartlarına göre Hrivnia (“HRV”) bazında, Belarus Telekom, Global Belarus ve Lifetech Belarus‟ta
kayıtlı olup muhasebe kayıtlarını Belarus‟ta geçerli olan muhasebe standartlarına göre Belarus Rublesi
(“BYR”) bazında, Azerinteltek Azerbaycan‟da kayıtlı olup muhasebe kayıtlarını Azerbaycan‟da geçerli
olan muhasebe standartlarına göre Azerbaycan Manatı bazında, Turkcell Europe Almanya‟da kayıtlı olup
muhasebe kayıtlarını Almanya‟da geçerli olan muhasebe standartlarına göre Avro bazında
hazırlamaktadırlar.
ĠliĢikteki ara dönem özet konsolide finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu‟nun (“SPK”) 13 Eylül 2013
tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan Seri II, 14.1 No‟lu “Sermaye Piyasasında Finansal
Raporlamaya ĠliĢkin Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) hükümlerine uygun olarak hazırlanmıĢ olup Tebliğin 5.
Maddesine istinaden Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından
yürürlüğe konulmuĢ olan Türkiye Muhasebe Standartları ile bunlara iliĢkin ek ve yorumları (“TMS”) esas
alınmıĢtır.
ġirket, 30 Eylül 2014 tarihinde sona eren döneme iliĢkin ara dönem özet konsolide finansal tablolarını
Türkiye Muhasebe Standardı No: 34 “Ara Dönem Finansal Raporlama”ya uygun olarak hazırlamıĢtır.
ġirket‟in konsolide finansal tablolarını değiĢtirme ve onaylama yetkisi Yönetim Kurulu‟na aittir. ġirket‟in
finansal tabloları Denetim Komitesi‟nin tavsiyesi ile Yönetim Kurulu tarafından onaylanmaktadır. Yılsonu
finansal tabloları Genel Kurul tarafından da onanmaktadır.
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011, 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait
bağımsız denetimden geçmiĢ konsolide finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla
23 ġubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 22 ġubat 2012 tarihli ve 907 sayılı Yönetim
Kurulu kararı, 21 ġubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 19 ġubat 2014 tarihli ve 1107
sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıĢtır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal
yıla ait konsolide finansal tabloları, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan
Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamıĢ; 29 Eylül 2012, 22 Mayıs 2013,
24 Eylül 2013 ve 29 Mayıs 2014 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından
yapılamamıĢ ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011, 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren
finansal yıllara ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıĢtır.
ġirket‟in 30 Eylül 2014 tarihinde sona eren döneme iliĢkin ara dönem özet konsolide finansal tabloları,
23 Ekim 2014 tarihinde ġirket Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıĢtır.
Özkaynak kalemlerinden, sermaye, hisse senedi ihraç primleri ve yasal yedekler yasal kayıtlardaki tutarları
üzerinden gösterilmiĢtir.
10
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet
Konsolide Finansal Tablo Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş
konsolide finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı,
22 Şubat 2012 ve 907 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 19 Şubat 2014 tarihli ve 1107
sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar,
21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29
Haziran 2012, 22 Mayıs 2013, 24 Haziran 2013 ve 29 Mayıs 2014 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından
yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011, 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal
tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.
2.2
Yeni Muhasebe Standartları ve Yorumlar
AĢağıdaki yeni ve güncellenmiĢ standartlar ve yorumlar ġirket tarafından uygulanmıĢtır. Bu ara dönem özet
konsolide finansal tablolarda uygulanmıĢ fakat raporlanan tutarlar üzerinde etkisi olmayan diğer standart ve
yorumların detayları da ayrıca bu bölümün ilerleyen kısımlarında açıklanmıĢtır.
a)
Finansal tablolarda raporlanan tutarları ve dipnotları etkileyen TMS’de yapılan değiĢiklikler
Bulunmamaktadır.
b)
2014 yılından itibaren geçerli olup, ġirket’in konsolide finansal tablolarını etkilemeyen standartlar,
mevcut standartlara getirilen değiĢiklikler ve yorumlar
TFRS 10, 11, TMS 27 (DeğiĢiklikler)
TMS 32 (DeğiĢiklikler)
TMS 36 (DeğiĢiklikler)
TMS 39 (DeğiĢiklikler)
TFRS Yorum 21
1
Yatırım Şirketleri1
Finansal Varlık ve Finansal Borçların Netleştirilmesi1
Finansal Olmayan Varlıklar için Geri Kazanılabilir Değer
Açıklamaları1
Türev Ürünlerin Yenilenmesi ve Riskten Korunma
Muhasebesinin Devamlılığı1
Harçlar ve Vergiler1
1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarih sonrasında baĢlayan finansal dönemlerden itibaren geçerlidir.
TFRS 10, 11, TMS 27 (DeğiĢiklikler) Yatırım Şirketleri
Bu değiĢiklik ile TFRS 10‟a eklenen hükümler çerçevesinde yatırım iĢletmesi tanımını karĢılayan
iĢletmelerin tüm bağlı ortaklıklarını gerçeğe uygun değer farkını kar veya zarara yansıtarak ölçmesi zorunlu
olup, konsolide finansal tablo sunmalarına iliĢkin istisna getirilmiĢtir.
TMS 32 (DeğiĢiklikler) Finansal Varlık ve Finansal Borçların NetleĢtirilmesi
TMS 32‟deki değiĢiklikler finansal varlık ve finansal borçların netleĢtirilmesine yönelik kurallar ile ilgili
mevcut uygulama konularına açıklama getirmektedir. Bu değiĢiklikler özellikle „cari dönemde yasal olarak
uygulanabilen mahsuplaĢtırma hakkına sahip‟ ve „eĢ zamanlı tahakkuk ve ödeme‟ ifadelerine açıklık
getirir.
TMS 36 (DeğiĢiklikler) Finansal Olmayan Varlıklar için Geri Kazanılabilir Değer Açıklamaları
TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü Standardının bir sonucu olarak değer düĢüklüğüne uğramıĢ
varlıkların geri kazanılabilir tutarının ölçümüne iliĢkin açıklamalarda bazı değiĢiklikler yapılmıĢtır. Bu
değiĢiklik finansal olmayan varlıklarla sınırlı tutulmuĢ olup, TMS 36‟nın 130 ve 134‟üncü paragrafları
değiĢtirilmiĢtir.
11
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet
Konsolide Finansal Tablo Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş
konsolide finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı,
22 Şubat 2012 ve 907 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 19 Şubat 2014 tarihli ve 1107
sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar,
21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29
Haziran 2012, 22 Mayıs 2013, 24 Haziran 2013 ve 29 Mayıs 2014 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından
yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011, 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal
tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.
TMS 39 (DeğiĢiklikler) Türev Ürünlerin Yenilenmesi ve Riskten Korunma Muhasebesinin
Devamlılığı
TMS 39‟da yapılan bu değiĢiklikle, hangi durumlarda finansal riskten korunma aracının vadesinin
dolmasının veya sonlandırılmasının söz konusu olmayacağına, dolayısıyla finansal riskten korunma
muhasebesinin uygulanmasına son verilmeyeceğine açıklık getirilmiĢtir.
TFRS Yorum 21 Harçlar ve Vergiler
TFRS Yorum 21, vergi benzeri yükümlülüklerin ödenmesini ortaya çıkaran mevzuatta tanımlanan bir
faaliyet gerçekleştiğinde, işletmelerin vergi ve vergi benzerinin ödenmesine ilişkin olarak bir borç
muhasebeleştirmesi gerektiğine açıklık getirmektedir.
c)
Henüz yürürlüğe girmemiĢ ve ġirket tarafından erken uygulaması benimsenmemiĢ standartlar ile
mevcut önceki standartlara getirilen değiĢiklikler ve yorumlar
ġirket henüz yürürlüğe girmemiĢ aĢağıdaki standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen aĢağıdaki
değiĢiklik ve yorumları henüz uygulamamıĢtır:
TFRS 9
TFRS 9 ve TFRS 7 (DeğiĢiklikler)
TMS 19 (DeğiĢiklikler)
2010-2012 Dönemine ĠliĢkin
Yıllık ĠyileĢtirmeler
2011-2013 Dönemine ĠliĢkin
Yıllık ĠyileĢtirmeler
TMS 16 ve TMS 38 (DeğiĢiklikler)
1
Finansal Araçlar1
TFRS 9 ve Geçiş Açıklamaları için Zorunlu Yürürlük Tarihi1
ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalar2
TFRS 2, TFRS 3, TFRS 8, TFRS 13, TMS 16 ve TMS 38,
TMS 24, TFRS 9, TMS 37, TMS 392
TFRS 3, TFRS 13, TMS 402
Amortisman ve Ġtfa Payları Ġçin Uygulanabilir Olan Yöntemlerin
Açıklanması3
1 Ocak 2015 tarihinde veya bu tarih sonrasında baĢlayan finansal dönemlerden itibaren geçerlidir.
30 Haziran 2014 tarihinden sonra baĢlayan hesap dönemlerinden itibaren geçerlidir.
3
31 Aralık 2015 tarihinden sonra baĢlayan hesap dönemlerinden itibaren geçerlidir.
2
TFRS 9 Finansal Araçlar
Kasım 2009‟da yayınlanan TFRS 9 finansal varlıkların sınıflandırılması ve ölçümü ile ilgili yeni
zorunluluklar getirmektedir. Ekim 2010‟da değiĢiklik yapılan TFRS 9 finansal yükümlülüklerin
sınıflandırılması ve ölçümü ve kayıtlardan çıkarılması ile ilgili değiĢiklikleri içermektedir.
TMS 19 (DeğiĢiklikler) ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalar
Bu değiĢiklik çalıĢanların veya üçüncü kiĢilerin yaptığı katkıların hizmete bağlı olmaları durumunda hizmet
dönemleri ile nasıl iliĢkilendirileceğine açıklık getirmektedir. Ayrıca, katkı tutarının hizmet yılından
bağımsız olması durumunda, iĢletmenin bu tür katkıları hizmetin sunulduğu döneme iliĢkin hizmet
maliyetinden azalıĢ Ģeklinde muhasebeleĢtirilmesine izin verilir.
12
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet
Konsolide Finansal Tablo Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş
konsolide finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı,
22 Şubat 2012 ve 907 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 19 Şubat 2014 tarihli ve 1107
sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar,
21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29
Haziran 2012, 22 Mayıs 2013, 24 Haziran 2013 ve 29 Mayıs 2014 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından
yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011, 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal
tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.
2010-2012 Dönemine ĠliĢkin Yıllık ĠyileĢtirmeler
TFRS 2: Bu değiĢiklik „hakediĢ koĢulu‟ ve „piyasa koĢulu‟ tanımlarını değiĢtirirken „performans koĢulu‟
ve „hizmet koĢulu‟ tanımlarını getirmektedir.
TFRS 3: Bu değiĢiklik ile koĢullu bedel her bir raporlama tarihinde gerçeğe uygun değeriyle ölçülür.
TFRS 8: Bu değiĢiklikler birleĢtirme kriterlerinin faaliyet bölümlerine uygulanmasında yönetim tarafından
yapılan değerlendirmelerin açıklanmasını zorunlu kılar, ve bölüm varlıkları toplamının iĢletme varlıkları
toplamı ile mutabakatının ancak bölüm varlıklarının raporlanması durumunda gerektiğini belirtir.
TFRS 13: Bu değiĢiklik, TFRS 9 ve TMS 39‟a getirilen değiĢikliklerin bazı kısa vadeli alacaklar ve
borçların iskonto edilmeden ölçülebilmesini değiĢtirmediğine açıklık getirir.
TMS 16 ve TMS 38: Bu değiĢiklik ile bir maddi duran varlık kalemi yeniden değerleme iĢlemine tabi
tutulduğunda, varlığın defter değerinin yeniden değerlenmiĢ tutarına göre düzeltilir.
TMS 24: Bu değiĢiklik iĢletmenin diğer bir iĢletmeden kilit yönetici personel hizmetleri alması durumunda
bu yöneticilere ödenmiĢ veya ödenecek tazminatların açıklanması gerektiğine açıklık getirir.
2011-2013 Dönemine ĠliĢkin Yıllık ĠyileĢtirmeler
TFRS 3: Bu değiĢiklik müĢterek anlaĢmanın kendi finansal tablolarında müĢterek anlaĢma oluĢumunun
muhasebeleĢtirilmesinin TFRS 3 kapsamı dıĢında olduğuna açıklık getirir.
TFRS 13: Bu değiĢiklik, 52. paragraftaki istisnanın kapsamına açıklık getirir.
TMS 40: Bu değiĢiklik bir gayrimenkulün yatırım amaçlı gayrimenkul veya sahibi tarafından kullanılan
gayrimenkul olarak sınıflandırılması konusunda TFRS 3 ve TMS 40 arasındaki iliĢkiye açıklık getirir.
TMS 16 ve TMS 38 (DeğiĢiklikler) Amortisman ve Ġtfa Payları Ġçin Uygulanabilir Olan Yöntemlerin
Açıklanması
Bu değiĢiklik, maddi duran varlıklar için bir varlığın kullanımı sonucunda oluĢan faaliyetlerden elde edilen
gelire dayalı amortisman yönteminin kullanılmasının uygun olmadığına açıklık getirirken, aksi ispat
edilene kadar hukuken geçerli öngörü olan, ve yalnızca maddi olmayan duran bir varlığın gelir ölçümü
olarak ifade edildiği nadir durumlarda ya da maddi olmayan duran varlıktan elde edilen gelir ile ekonomik
faydaların birbiriyle yakından iliĢkili olduğunun kanıtlandığı durumlarda maddi olmayan duran varlıklar
için bir varlığın kullanımı sonucunda oluĢan faaliyetlerden elde edilen gelire dayalı itfa yönteminin
kullanılmasının uygun olmadığı görüĢünü de ileri sürmüĢtür. Bu değiĢiklik ayrıca bir varlığın kullanılması
sonucunda üretilen bir kalemin gelecek dönemlerde satıĢ fiyatında beklenen düĢüĢlerin bir varlığın,
teknolojik ya da ticari bakımdan eskime beklentisini iĢaret edebileceği ve sonrasında varlığa iliĢkin
gelecekteki ekonomik faydalarda düĢüĢün göstergesi olabileceği konusuna değinen açıklamalara da yer
verir.
ġirket, standartların finansal durum ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.
2.3
Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları
Ara dönem özet konsolide finansal tabloların TMS 34, “Ara Dönem Finansal Raporlama” standardına
uygun olarak hazırlanması, ġirket Yönetimi‟nin muhasebe politikalarının uygulanmasını ve raporlanan
varlık, yükümlülük, gelir ve gider kalemlerini etkileyecek bir takım değerlendirme, tahmin ve varsayımlar
yapmasını gerektirir. Ancak fiili sonuçlar yapılan tahminlerden farklı gerçekleĢebilir.
13
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet
Konsolide Finansal Tablo Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş
konsolide finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı,
22 Şubat 2012 ve 907 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 19 Şubat 2014 tarihli ve 1107
sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar,
21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29
Haziran 2012, 22 Mayıs 2013, 24 Haziran 2013 ve 29 Mayıs 2014 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından
yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011, 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal
tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.
Ara dönem özet konsolide finansal tabloların hazırlanmasında esas alınan muhasebe politikalarının
uygulanmasında kullanılan ġirket Yönetimi‟ne ait tahmin ve varsayımlarda önemli bir değiĢiklik
olmamıĢtır.
Belarus:
Belarus‟taki ekonomik veriler 2011 yılındaki krizin ardından, Belarus ekonomisinin stabilize olduğunu
göstermektedir. 2011 yılının sonlarına doğru yürürlüğe giren ekonomi politikalarının etkisiyle enflasyonda
keskin düĢüĢ ve döviz piyasasında istikrar sağlanmıĢtır. 2011 yılında yaĢanan devalüasyon sonrasında
rekabet ortamının değerlendirilememesi sonucunda, Belarus ekonomisi 2012 yılında sadece %1,5
büyümüĢtür. 2012 yılının ardından 2013‟te de Belarus ekonomisi istediği büyümeyi yakalayamamıĢtır ve
büyüme %0,9‟da kalmıĢtır. 2014 yılının ilk çeyreğinde ise ekonomi yatay büyümeye devam ederek %0,7
büyümüĢtür.
Diğer yandan, 2013 yılında enflasyon, 2011 yılı sonundaki %100 üstü seviyesinden %16,5 seviyelerine
gerileyerek keskin bir düĢüĢ yaĢamıĢ, Belarus Merkez Bankası (“NBRB”) iç borçlanma oranını 2013‟te
%30‟dan %23,5‟e kadar düĢürmüĢtür. 2014 yılında da Belarus Merkez Bankası faiz indirimlerine devam
etmektedir. Son olarak, Ağustos ayında iç borçlanma oranını %20,5‟ten %20‟ye düĢürmüĢtür. Bu durum,
2014 yılındaki dördüncü indirim olurken, toplamda 2013 yılı baĢından bu yana 10 puan azalmaya denk
gelmektedir.
30 Eylül 2014 itibari ile Belarus‟ta son 12 aylık enflasyon 20,1% seviyelerinde olup, halen yüksek
seviyelerde seyretmektedir.
NBRB, uyguladığı “yönetilen” esnek kur politikası ile döviz piyasalarını stabilize etmiĢtir. Sert hareketlerin
yaĢanmadığı 2014 yılında kurda sürekli yükseliĢ hareketi yaĢanmıĢ ve 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle 2014
yılındaki toplam değer kaybı %10‟u aĢmıĢtır.
Belarus ekonomisi, 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla üç yıllık kümülatif enflasyon oranı %100‟ü geçmiĢ
olması nedeniyle hiperenflasyonist bir ekonomi olarak değerlendirilmiĢtir. Buna bağlı olarak ġirket‟in
Belarus‟ta faaliyet gösteren bağlı ortaklıkları TMS 29 No‟lu “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal
Raporlama Standardı”nı 31 Aralık 2011‟de sona eren yıldan itibaren uygulamaktadır.
AĢağı yönlü ekonomik riskler azalmıĢ olmasına rağmen, Belarus‟ta makroekonomik istikrar hâlâ
kırılgandır. DıĢ kırılganlık endiĢe oluĢtururken, önümüzdeki yılın finansman koĢulları zorlayıcı
görünmektedir. Yüksek dıĢ borç ödemesi ve geniĢleyen cari açık, rekor düĢük seviyedeki yabancı para
rezervi ile birleĢince kur üzerinde devalüasyon ve enflasyon baskıları yaratmaya devam etmektedir.
Ukrayna:
Ukrayna ekonomisinin resesyon süreci ve Rusya ile yaĢanan politik belirsizlik halen devam etmektedir.
Uluslararası Para Fonu (“IMF”) yardımları ve AB‟nin yaklaĢık 1 milyon Avro finansal desteği ile yükselen
döviz rezervlerine rağmen Rusya ve ülkenin doğu bölgelerinde faaliyet gösteren Rus yanlısı eylemcilerle
artan gerginlik ile vergi ve gaz fiyatlarındaki artıĢlar nedeniyle ekonomideki kırılganlık devam etmektedir.
2014 yılı ilk altı aylık dönem sonunda Ukrayna yıllık %4,6 küçülürken, son güncellenen IMF tahminlerine
göre 2014 ve 2015 yıllarında küçülmenin sırasıyla %6,5 ve %1 seviyesinde gerçekleĢmesi beklenmektedir.
Ukrayna‟da enflasyon Eylül ayı sonunda %17,5 seviyesinde gerçekleĢirken, IMF tahminlerine göre 2014
ve 2015 yıllarında sırasıyla %19 ve %9 seviyesinde olması beklenmektedir.
14
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet
Konsolide Finansal Tablo Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş
konsolide finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı,
22 Şubat 2012 ve 907 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 19 Şubat 2014 tarihli ve 1107
sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar,
21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29
Haziran 2012, 22 Mayıs 2013, 24 Haziran 2013 ve 29 Mayıs 2014 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından
yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011, 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal
tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.
Ukrayna Merkez Bankası, ġubat ayında ABD Doları/Hrivnia kurunu serbest bırakarak en son 15 milyon
ABD Doları‟na kadar düĢmüĢ olan döviz rezervlerinin daha fazla erimesini engellemeyi tercih etmiĢtir.
Rekor düĢük seviyede olan yabancı para rezervleri, ekonomik dalgalanmalara ve piyasa beklentilerinden
doğan riske duyarlılığı daha da arttırmaktadır. Serbest kalmasıyla beraber, 14,40 seviyelerine kadar değer
kaybeden Hrivnia, 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle 12,95 seviyelerine geri gelmiĢtir. 2014 ilk dokuz ayına
bakıldığında Hrivnia %62 oranında değer kaybetmiĢtir. Ukrayna Merkez Bankası kurda oluĢabilecek ilave
değer kayıplarının önüne geçebilmek amacıyla politika faizini 15 Nisan 2014 tarihinde %6,5‟ten %9,5‟e ve
18 Temmuz 2014 tarihinde %9,5‟ten %12,5‟e yükselterek, 1998‟de Rusya‟nın moratoryum ilan etmesinden
itibaren en yüksek faiz artırımını gerçekleĢtirmiĢtir.
Bunlara ek olarak, IMF‟den alınacak yardımların ön Ģartları ve Rusya ile devam eden politik gerginlik göz
önüne alındığında büyümenin eksilere düĢmesi, enflasyonun yükselmesi ve Hrivnia‟daki değer kaybının
devam etmesi yaĢanabilecek ekonomik olumsuzluklar arasında sayılabilir.
30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla Ukrayna ile Rusya arasında gelinen son durumda, Kırım‟ın Rusya tarafından
ilhak edilmesinden sonra, Ukrayna‟nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk gibi belli baĢlı Ģehirler de benzeri
ayrılık taleplerinde bulunmaya devam etmektedir. 26 Ekim 2014 tarihinde Ukrayna‟da düzenlenecek
baĢkanlık seçimlerinde AB ve A.B.D.‟nin Rusya‟ya karĢı desteklemeye devam ettiği Ukrayna, Rusya‟nın
itirazlarına rağmen özellikle AB ile ticari iliĢkileri geliĢtirme konusunda ilerlemeye çalıĢmaktadır.
Bu siyasi gerginliğin olası sonuçları ve ilgili banka riskleri de yakından takip edilmektedir.
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle, Astelit‟in Kırım, Donetsk ve Luhansk bölgelerinde net defter değerleri
sırasıyla 16.296 TL (7.151 ABD Doları karĢılığı), 42.754 TL (18.761 ABD Doları karĢılığı) ve 6.465 TL
(2.837 ABD Doları karĢılığı) olan duran varlıkları bulunmaktadır.
Bu ülkelerin içinde bulunduğu ekonomik belirsizliklerin gelecek dönemler içerisinde devam etme
potansiyeli bulunmaktadır. Belarus ve Ukrayna‟da mevcut ve gelecekteki potansiyel politik ve ekonomik
değiĢiklikler bu ülkelerde faaliyet gösteren iĢtiraklerin operasyonlarını olumsuz yönde etkileyebilir. Belarus
ve Ukrayna‟da ekonomik istikrar, hükümetlerin alacağı ekonomik önlemler ile hukuki, idari ve politik
geliĢmelerin etkilerine bağlıdır. Bu geliĢmeler bu ülkelerde kurulmuĢ olan iĢtiraklerin kontrolü dıĢındadır.
Sonuç olarak, ġirket‟in, Belarus ve Ukrayna‟da faaliyet gösteren iĢtiraklerinin kredilerine iliĢkin kur ve faiz
riski, abonelerin alım gücü ve likiditesinin azalması ve de artan Ģahıs ve kurumsal ödeme güçlükleri gibi
diğer piyasalarda genel olarak gözlemlenmeyen bazı riskleri göz önünde bulundurması gerekmektedir. Ekli
ara dönem özet konsolide finansal tablolar, ġirket Yönetimi‟nin Belarus ve Ukrayna‟da faaliyet gösteren
iĢtirakleri için ekonomik ve finansal durumun tahminlerini de içermektedir. Gelecekteki ekonomik durum
ġirket‟in tahminlerinden farklılık gösterebilir. 30 Eylül 2014 tarihi itibari ile ġirket Yönetimi, söz konusu
iĢtiraklerin operasyonlarının sürdürülebilirliğini desteklemek adına gerekli tedbirlerin alınması
konusundaki yaklaĢımının mevcut Ģartlar altında yeterli olduğu kanaatindedir.
3
ĠġLETME BĠRLEġMELERĠ
Turkcell Superonline, telekomünikasyon hizmetleri alanında faaliyet gösteren Metronet hisselerinin
tamamının satın alınması için hisse alım sözleĢmesini 31 Ocak 2014 tarihinde imzalamıĢtır. 15 Nisan 2014
tarihinde 27.045 TL nominal bedel karĢılığında Metronet üzerinde kontrol gücünü ES Mali Yatırım ve
DanıĢmanlık A.ġ.‟den satın almıĢtır.
15
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet
Konsolide Finansal Tablo Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş
konsolide finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı,
22 Şubat 2012 ve 907 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 19 Şubat 2014 tarihli ve 1107
sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar,
21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29
Haziran 2012, 22 Mayıs 2013, 24 Haziran 2013 ve 29 Mayıs 2014 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından
yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011, 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal
tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.
Satın alma tarihinden birleĢme tarihine kadar olan dönem içerisinde Metronet 1.894 TL hasılat elde etmiĢ
olup net dönem zararı 904 TL‟dir. 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren yıla iliĢkin Metronet‟in TMS‟ye
uygun olarak hazırlanmıĢ finansal tablolarının bulunmaması nedeniyle ilgili satın almanın 1 Ocak 2014
tarihinde gerçekleĢmiĢ olması durumunda tahmini hasılat ve net dönem karı / (zararı) bilgileri
verilememiĢtir.
Metronet satın alımının satın alma tarihinde Grup varlık ve yükümlülüklerindeki üzerindeki etkileri
aĢağıdaki gibidir:
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
Diğer dönen varlıklar
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
ErtelenmiĢ vergi varlığı
Diğer duran varlıklar
Ticari borçlar
Kısa vadeli borçlanmalar
Diğer kısa vadeli borçlar
Uzun vadeli borçlanmalar
Net varlıklar ve yükümlülükler
Alıma konu olan bedelin net bugünkü değeri
Eksi: Alınan Ģirketin net varlıklarının gerçeğe
uygun değeri
Pazarlıklı satın almadan kaynaklanan kazanç
Satın alma
öncesi taĢınan
değer
Gerçeğe
Uygun değer
düzeltmesi
Satın alımda
kaydedilen değer
446
2.004
931
38.995
542
6.326
5.302
(485)
(1.474)
(1.601)
(900)
50.086
(26.897)
702
5.239
(20.956)
446
2.004
931
12.098
1.244
11.565
5.302
(485)
(1.474)
(1.601)
(900)
29.130
27.045
(29.130)
(2.085)
Nakit ödenen tutar
Artı: Alınan Ģirketin nakit ve nakit
benzerleri
Satın alımın nakit ve nakit benzerleri
üzerindeki net etkisi
(26.445)
446
(25.999)
Satın alma öncesi kayıtlı değerler satın alım öncesindeki Türkiye Muhasebe Standartları‟na göre belirlenen
değerlerdir. Maddi olmayan duran varlıklar, yükümlülükler ve koĢullu yükümlülüklerin gerçeğe uygun
değerleri bağımsız değerleme kuruluĢu raporuna istinaden belirlenmiĢtir.
Satın almada ortaya çıkan pazarlıklı satın almadan kaynaklanan kazanç konsolide kar veya zarar tablosunda
yatırım faaliyetlerden gelirler olarak kaydedilmiĢtir.
ġirket satın alma ile ilgili 70 TL tutarında danıĢmanlık giderlerine katlanmıĢtır. Bu tutarlar ġirket‟in kar
veya zarar tablosunda genel yönetim gideri olarak kaydedilmiĢtir.
16
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet
Konsolide Finansal Tablo Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş
konsolide finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı,
22 Şubat 2012 ve 907 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 19 Şubat 2014 tarihli ve 1107
sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar,
21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29
Haziran 2012, 22 Mayıs 2013, 24 Haziran 2013 ve 29 Mayıs 2014 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından
yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011, 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal
tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.
4
DĠĞER ĠġLETMELERDEKĠ PAYLAR
a) Bağlı Ortaklıklar
Grup’un yapısı
Grup‟un yapısı Not 1‟de açıklanmıĢtır.
b) ĠĢtirakler
30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla Grup‟un önemli iĢtiraklerinin detayı aĢağıdaki gibidir:
Fintur
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde ġirket‟in özkaynak yöntemiyle
değerlediği iĢtiraki Fintur‟un kayıtlı değeri sırasıyla 563.738 TL ve 483.287 TL; 30 Eylül 2014 ve 2013
tarihlerinde sona eren dokuz ve üç aylık hesap dönemlerinde ġirket‟in Fintur‟un karındaki payları ise
sırasıyla 209.702 TL, 62.823 TL, 222.653 TL ve 93.561 TL‟dir.
ġirket, 30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla hazırladığı ara dönem özet konsolide finansal tablolarında, Fintur‟un
yine bu tarihler itibarıyla Uluslararası Finansal Raporlama Standartları‟na uygun olarak ABD Doları
cinsinden hazırlanmıĢ konsolide finansal tablolarını özkaynak yöntemine göre muhasebeleĢtirmiĢtir.
Fintur, 2013 yılında 105.000 ABD Doları tutarında temettü dağıtım kararı almıĢtır. Turkcell, kendi payına
düĢen 43.523 ABD Doları tutarındaki tahakkuk eden temettüler için konsolide finansal tablolarında Fintur
iĢtirakini 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla bu tutarda azaltmıĢtır. Bu tutar nakden Temmuz 2013‟te tahsil
edilmiĢtir.
Fintur, 2014 yılında 112.000 ABD Doları tutarında temettü dağıtım kararı almıĢtır. Turkcell, kendi payına
düĢen 46.424 ABD Doları tutarındaki tahakkuk eden temettüler için konsolide finansal tablolarında Fintur
iĢtirakini 30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla bu tutarda azaltmıĢtır. Bu tutar nakden Temmuz 2014‟te tahsil
edilmiĢtir.
c) ĠĢ Ortaklıkları
ġirket‟in özkaynak yöntemine göre muhasebeleĢtirdiği A-Tel‟in 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren dönem
itibarıyla faaliyet sonuçları %50 sahiplik oranı kullanılarak konsolide finansal tablolara dahil edilmiĢti. 27
Ağustos 2014 tarihinde A-Tel‟in diğer pay sahibi Bereket Holding A.ġ. (eski unvanı Bilgin Holding A.ġ.)
ile imzalanan Sulh SözleĢmesi sonucu A-Tel‟e 30.428 TL tazminat ödenmesine karar verilmiĢ ve bu
kapsamda daha önce kaydedilen 68.750 TL tutarındaki karĢılığın 30.428 TL‟ye indirilmesi sonucu
eliminasyon sonrası 19.161 TL esas faaliyetlerden diğer gelir olarak kaydedilmiĢtir. Ayrıca, Bereket
Holding A.ġ.‟ye temlik edilen 131.880 TL tutarındaki davadan ve ilgili diğer bir davadan feragat edilmesi
hususunda mutabakat sağlanmıĢtır.
17
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet
Konsolide Finansal Tablo Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş
konsolide finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı,
22 Şubat 2012 ve 907 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 19 Şubat 2014 tarihli ve 1107
sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar,
21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29
Haziran 2012, 22 Mayıs 2013, 24 Haziran 2013 ve 29 Mayıs 2014 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından
yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011, 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal
tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.
Buna ek olarak ġirket‟in A-tel hisselerinin tamamının yine 27 Ağustos 2014 tarihinde Bereket Holding
A.ġ. ile imzalanan Hisse SatıĢ SözleĢmesi kapsamında 31.025 TL‟ye Bereket Holding A.ġ.‟ye
devredilmesine karar verilmiĢ ve aĢağıda detayları sunulan 902 TL tutarındaki satıĢ zararı gelir tablosuna
yansıtılmıĢtır.
30 Eylül 2014
Hisse satıĢ tutarı
Eksi: SatıĢ tarihinde yatırımın kayıtlı değeri
SatıĢ zararı
31.025
(31.927)
(902)
30 Eylül 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren dokuz ve üç aylık ara hesap dönemlerinde ġirket‟in A-Tel
karındaki payları sırasıyla 4.466 TL, 3.933 TL, (1.105) TL ve (582) TL‟dir.
5
BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
ġirket Yönetimi‟nin performansı değerlendirdiği ve kaynak dağılımına karar vermek için kullandığı
bilgileri içeren üç faaliyet bölümü bulunmaktadır. Bu stratejik bölümler aynı servisin hizmetini vermesine
rağmen, farklı ekonomik durumlardan ve farklı coğrafi konumlardan etkilendikleri için kaynak tahsisi ve
performanslarına göre ġirket‟in faaliyetlerine iliĢkin karar almaya yetkili mercii tarafından düzenli olarak
gözden geçirilmektedir.
ġirket‟in içerdiği ana faaliyet bölümleri Turkcell, Euroasia ve Belarus Telekom‟dur.
Her bir bölüm ile ilgili bilgiler aĢağıda yer almaktadır. ġirket Yönetimi, bölüm performanslarının
değerlendirilmesinde düzeltilmiĢ FVAÖK'ü (faiz, vergi ve amortisman öncesi kar) aynı sektörde yer alan
Ģirketlerle karĢılaĢtırılabilirliği açısından en uygun yöntem olarak görmektedir. FVAÖK, ġirket tarafından
satıĢ gelirleri, satıĢların maliyeti, pazarlama, satıĢ dağıtım ve genel yönetim giderlerinin net tutarına
amortisman gideri ve itfa paylarının eklenmesi sonucu hesaplanmaktadır. FVAÖK‟ın konsolide vergi
öncesi kara mutabakatı ve FVAÖK‟ın unsurları bu notun devamında verilmiĢtir.
FVAÖK TMS'de tanımlanan bir finansal performans ölçüsü değildir ve diğer Ģirketler tarafından
tanımlanan benzer göstergeler ile karĢılaĢtırılabilir olmayabilir.
18
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011
tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 22 Şubat 2012 ve 907 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 19 Şubat 2014 tarihli ve 1107 sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından
onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul tarafından
onaylanmamış; 29 Haziran 2012, 22 Mayıs 2013, 24 Haziran 2013 ve 29 Mayıs 2014 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011, 31 Aralık 2012 ve 31
Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.
Temel raporlama biçimi – Faaliyet bölümleri
Bölüm dıĢı gelirler
Bölümler arası gelirler
FVAÖK
Finansal gelirler
Finansal giderler
Parasal kazanç
Amortisman ve itfa payı giderleri
ĠĢtiraklerden gelirler
Maddi ve maddi olmayan duran varlık
alımları
ġüpheli ticari alacaklar karĢılık gideri
Turkcell
2014
2013
6.931.148
6.840.047
46.580
43.575
2.203.237
2.161.845
674.334
492.968
132.833
100.086
(749.399)
(688.565)
793.844
(97.007)
Turkcell
2014
Bölüm dıĢı gelirler
Bölümler arası gelirler
FVAÖK
Finansal gelirler
Finansal giderler
Parasal kazanç
Amortisman ve itfa payı giderleri
ĠĢtiraklerden gelirler
Maddi ve maddi olmayan duran varlık
alımları
ġüpheli ticari alacaklar karĢılık gideri
589.742
(91.213)
2013
30 Eylül Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Dönem
Euroasia
Belarus Telekom
Diğer
2014
2013
2014
2013
2014
586.666
625.295
121.281
105.623
1.301.347
4.392
4.321
185
131
761.733
182.461
191.482
1.976
1.646
487.585
2.033
4.258
7.799
8.138
129.054
(789.928)
(87.638)
(223.193)
(151.983)
(109.261)
172.417
104.244
362
(139.270)
(166.352)
(54.262)
(57.543)
(279.120)
214.168
63.644
(340)
Euroasia
2014
83.389
(861)
19.807
(9.990)
64.869
(3.688)
367.996
(10.217)
30 Eylül Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Dönem
Belarus Telekom
Diğer
2013
2014
2013
2014
2013
953.381
611.323
375.377
79.854
(110.926)
121
(230.220)
221.548
304.768
(10.422)
2013
Toplam
2014
2013
8.940.442
8.524.346
812.890
659.350
2.875.259
2.730.350
813.220
585.218
(989.549)
(250.461)
172.779
104.365
(1.222.051)
(1.142.680)
214.168
221.548
1.245.291
(117.554)
Toplam
2014
1.042.768
(106.184)
2013
2.459.609
17.416
828.566
212.171
161.858
(252.520)
-
2.348.470
16.645
816.800
117.349
110.564
(234.734)
-
192.700
1.191
61.204
950
(155.915)
(45.745)
-
244.636
378
75.364
237
(30.928)
(57.149)
-
47.371
81
903
2.657
(84.692)
48.139
(18.527)
-
46.427
48
2.074
32.431
(110.788)
30.476
(25.189)
-
462.539
256.466
169.584
36.701
(56.941)
103
(97.036)
66.756
341.202
219.842
132.662
55.893
(67.052)
121
(80.378)
92.979
3.162.219
275.154
1.060.257
252.479
(135.690)
48.242
(413.828)
66.756
2.980.735
236.913
1.026.900
205.910
(98.204)
30.597
(397.450)
92.979
382.170
(33.137)
241.116
(34.678)
36.594
(44)
56.604
(339)
9.868
(4.187)
27.838
(2.669)
151.347
(2.873)
134.456
(4.264)
579.979
(40.241)
460.014
(41.950)
19
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011
tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 22 Şubat 2012 ve 907 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 19 Şubat 2014 tarihli ve 1107 sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından
onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul tarafından
onaylanmamış; 29 Haziran 2012, 22 Mayıs 2013, 24 Haziran 2013 ve 29 Mayıs 2014 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011, 31 Aralık 2012 ve 31
Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.
Bölüm varlıkları
Özkaynak yöntemiyle değerlenen
yatırımlar
Bölüm yükümlülükleri
Turkcell
2014
2013
9.114.764
8.142.727
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri Ġtibariyle
Euroasia
Belarus Telekom
Diğer
2014
2013
2014
2013
2014
2013
604.648
973.066
419.489
424.132
3.134.628
2.882.638
1.836.322
146.069
2.071.216
208.822
20
97.681
126.398
563.738
611.623
529.909
605.505
Toplam
2014
2013
13.273.529
12.422.563
563.738
2.691.695
529.909
3.011.941
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap
Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para
birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden
geçmiş konsolide finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu
kararı, 22 Şubat 2012 ve 907 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 19 Şubat 2014
tarihli ve 1107 sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait
konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel
Kurul tarafından onaylanmamış; 29 Haziran 2012, 22 Mayıs 2013, 24 Haziran 2013 ve 29 Mayıs 2014 tarihli Genel Kurul toplantıları
toplantı yeter sayısı sağlanamadığından yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011, 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde
sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.
Gelir, FVAÖK, varlık ve yükümlülük ve önemli tutardaki diğer kalemlere iliĢkin
mutabakatlar
Gelirler
Bölüm gelirleri
Diğer gelirler
Bölümler arası eliminasyonlar
Konsolide gelirler
FVAÖK
Bölüm FVAÖK'ü
Raporlama bölümlerine iliĢkin FVAÖK
Bölümler arası eliminasyonlar
Konsolide FVAÖK
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
Esas faaliyetlerden diğer giderler
Yatırım faaliyetlerden gelirler
Yatırım faaliyetlerden giderler
Finansman giderleri
Parasal kazanç
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların
karındaki paylar
Amortisman, itfa payları ve değer düĢüklükleri
Konsolide vergi öncesi kar
Vergi gideri
Net dönem karı
30 Eylül 2014
tarihinde sona
eren 9 aylık
dönem
30 Eylül 2014
tarihinde sona
eren 3 aylık
dönem
30 Eylül 2013
tarihinde sona
eren 9 aylık
dönem
7.690.252
2.063.080
(812.890)
8.940.442
2.718.368
719.005
(275.154)
3.162.219
7.618.992
1.564.704
(659.350)
8.524.346
2.656.604
561.044
(236.913)
2.980.735
30 Eylül 2014
tarihinde sona
eren 9 aylık
dönem
30 Eylül 2014
tarihinde sona
eren 3 aylık
dönem
30 Eylül 2013
tarihinde sona
eren 9 aylık
dönem
30 Eylül 2013
tarihinde
sona eren 3
aylık dönem
2.387.674
487.585
(30.549)
2.844.710
916.986
(132.727)
14.581
(26.039)
(965.096)
172.779
890.673
169.584
(9.901)
1.050.356
408.320
15.783
1.687
(10.136)
(255.607)
48.242
2.354.973
375.377
(37.343)
2.693.007
897.025
(24.392)
21.295
(42.822)
(468.341)
104.365
894.238
132.662
(10.736)
1.016.164
272.612
(10.152)
6.081
(10.229)
(123.138)
30.597
214.168
(1.185.625)
1.853.737
(544.003)
1.309.734
66.756
(401.728)
923.673
(216.958)
706.715
221.548
(1.110.206)
2.291.479
(472.398)
1.819.081
92.979
(386.030)
888.884
(188.877)
700.007
21
30 Eylül 2013
tarihinde sona
eren 3 aylık
dönem
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap
Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para
birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden
geçmiş konsolide finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu
kararı, 22 Şubat 2012 ve 907 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 19 Şubat 2014
tarihli ve 1107 sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait
konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel
Kurul tarafından onaylanmamış; 29 Haziran 2012, 22 Mayıs 2013, 24 Haziran 2013 ve 29 Mayıs 2014 tarihli Genel Kurul toplantıları
toplantı yeter sayısı sağlanamadığından yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011, 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde
sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.
Finansal gelirler
Bölüm finansal gelirleri
Diğer finansal gelirler
Bölümler arası eliminasyonlar
Toplam finansal gelirler
Finansman giderlerine sınıflamalar
Yatırım faaliyetlerinden gelirlere sınıflamalar
Yatırım faaliyetlerinden giderlere sınıflamalar
Esas faaliyetlerden diğer gelirlere sınıflamalar
Esas faaliyetlerden diğer giderlere sınıflamalar
Toplam finansman gelirleri
Finansal Giderler
Bölüm finansal giderleri
Diğer finansal giderler
Bölümler arası eliminasyonlar
Toplam finansal giderler
Finansman gelirlerinden sınıflamalar
Yatırım faaliyetlerinden gelirlere sınıflamalar
Yatırım faaliyetlerinden giderlere sınıflamalar
Esas faaliyetlerden diğer giderlere sınıflamalar
Esas faaliyetlerden diğer gelirlere sınıflamalar
Toplam finansman giderleri
Amortisman ve itfa payı ve değer düĢüklüğü
giderleri
Bölüm amortisman ve itfa payı giderleri
Diğer amortisman ve itfa payı giderleri
Bölümler arası eliminasyonlar
Toplam amortisman ve itfa payı giderleri
30 Eylül 2014
tarihinde sona
eren 9 aylık
dönem
30 Eylül 2014
tarihinde sona
eren 3 aylık
dönem
30 Eylül 2013
tarihinde sona
eren 9 aylık
dönem
30 Eylül 2013
tarihinde sona
eren 3 aylık
dönem
684.166
129.054
(80.990)
732.230
(6.244)
(725.579)
(407)
-
215.778
36.701
(26.763)
225.716
(1.134)
(224.597)
15
-
505.364
79.854
(64.687)
520.531
(435)
(12.463)
(507.633)
-
150.017
55.893
(21.526)
184.384
(282.507)
(1.923)
(7.547)
107.593
-
30 Eylül 2014
tarihinde sona
eren 9 aylık
dönem
30 Eylül 2014
tarihinde sona
eren 3 aylık
dönem
30 Eylül 2013
tarihinde sona
eren 9 aylık
dönem
30 Eylül 2013
tarihinde sona
eren 3 aylık
dönem
880.288
109.261
(142.617)
846.932
(25.137)
(13.774)
157.075
965.096
78.749
56.941
(51.972)
83.718
(617)
(9.234)
24.665
157.075
255.607
139.535
110.926
(135.553)
114.908
(435)
(14.439)
(9.520)
377.827
468.341
31.152
67.052
(51.353)
46.851
(282.507)
(14.249)
(4.784)
377.827
123.138
30 Eylül 2014
tarihinde sona
eren 9 aylık
dönem
30 Eylül 2014
tarihinde sona
eren 3 aylık
dönem
30 Eylül 2013
tarihinde sona
eren 9 aylık
dönem
30 Eylül 2013
tarihinde sona
eren 3 aylık
dönem
942.931
279.120
(36.426)
1.185.625
316.792
97.036
(12.100)
401.728
912.460
230.220
(32.474)
1.110.206
317.072
80.378
(11.420)
386.030
22
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap
Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para
birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden
geçmiş konsolide finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu
kararı, 22 Şubat 2012 ve 907 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 19 Şubat 2014
tarihli ve 1107 sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait
konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel
Kurul tarafından onaylanmamış; 29 Haziran 2012, 22 Mayıs 2013, 24 Haziran 2013 ve 29 Mayıs 2014 tarihli Genel Kurul toplantıları
toplantı yeter sayısı sağlanamadığından yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011, 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde
sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.
Sabit kıymet alımları
Bölüm sabit kıymet alımları
Diğer sabit kıymet alımları
Bölümler arası eliminasyonlar
Toplam sabit kıymet alımları
30 Eylül 2014
tarihinde sona
eren 9 aylık
dönem
30 Eylül 2014
tarihinde sona
eren 3 aylık
dönem
30 Eylül 2013
tarihinde sona
eren 9 aylık
dönem
30 Eylül 2013
tarihinde sona
eren 3 aylık
dönem
877.295
367.996
(35.805)
1.209.486
428.632
151.347
(24.850)
555.129
738.000
304.768
(38.940)
1.003.828
325.558
134.456
(10.978)
449.036
Varlıklar
Bölüm varlıkları
Diğer varlıklar
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar
Bölümlerle iliĢkilendirilmeyen varlıklar
Toplam varlıklar
Yükümlülükler
Bölüm yükümlülükleri
Diğer yükümlülükler
Bölümlerle iliĢkilendirilmeyen yükümlülükler
Toplam yükümlülükler
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
10.138.901
3.134.628
563.738
8.836.111
22.673.378
9.539.925
2.882.638
529.909
8.303.147
21.255.619
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
2.080.072
611.623
3.780.812
6.472.507
2.406.436
605.505
3.532.876
6.544.817
Coğrafi bilgiler
Gelirler
Türkiye
Ukrayna
Belarus
KKTC
Azerbaycan
Almanya
30 Eylül 2014
tarihinde sona
eren 9 aylık
dönem
7.931.229
595.569
121.281
101.170
132.388
58.805
8.940.442
23
30 Eylül 2014
tarihinde sona
eren 3 aylık
dönem
2.814.937
195.605
47.371
34.237
45.012
25.057
3.162.219
30 Eylül 2013
tarihinde sona
eren 9 aylık
dönem
7.563.075
634.064
105.623
93.668
87.942
39.974
8.524.346
30 Eylül 2013
tarihinde sona
eren 3 aylık
dönem
2.603.082
248.301
46.427
32.373
31.090
19.462
2.980.735
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap
Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para
birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden
geçmiş konsolide finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu
kararı, 22 Şubat 2012 ve 907 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 19 Şubat 2014
tarihli ve 1107 sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait
konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel
Kurul tarafından onaylanmamış; 29 Haziran 2012, 22 Mayıs 2013, 24 Haziran 2013 ve 29 Mayıs 2014 tarihli Genel Kurul toplantıları
toplantı yeter sayısı sağlanamadığından yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011, 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde
sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.
Duran varlıklar
Türkiye
Ukrayna
Belarus
KKTC
Azerbaycan
Almanya
Bölümlerle iliĢkilendirilmeyen varlıklar
6
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
8.034.778
587.975
327.911
95.934
10.976
4.560
634.031
9.696.165
7.538.782
998.380
344.595
98.814
10.584
9.422
611.622
9.612.199
ĠLĠġKĠLĠ TARAF AÇIKLAMALARI
ĠliĢkili taraflardan ticari alacaklar – kısa vadeli
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla iliĢkili taraflardan alacaklar aĢağıdaki
gibidir:
Vimpelcom OJSC (“Vimpelcom”)
T-Medya Yatırım Sanayi ve Ticaret A.ġ. (“T-Medya”)
MegaFon OJSC (“MegaFon”)
Krea Ġçerik Hizmetleri ve Produksiyon A.ġ. (“Krea”)
GSM Kazakhstan Ltd (“Kazakcell”)
KVK Teknoloji Ürünleri A.ġ. (“KVK Teknoloji”)
Diğer
ġüpheli alacak karĢılığı
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
8.375
6.574
4.346
2.166
1.590
584
3.809
(109)
27.335
3.351
6.359
936
2.940
1.493
1.327
5.103
(140)
21.369
Vimpelcom‟dan alacaklar, bu Ģirkete sağlanan ara bağlantı servisi ve uluslararası dolaĢım
hizmetleri alacaklarından kaynaklanmaktadır.
T-Medya‟dan alacaklar esas olarak, sabit telefon, kiralık devre, kurumsal internet, data center
hizmetlerinden ve bu hizmetlere konu alacaklar için oluĢan gecikme faizlerinden doğan
alacaklardan, kira sözleĢmelerinden kaynaklanan kira ödemelerinden, ödenmeyen borçlara iliĢkin
birikmiĢ faiz tutarlarından ve ödenmeyen bina giderlerinden oluĢmaktadır.
MegaFon‟dan alacaklar, bu Ģirkete sağlanan ara bağlantı servisi ve uluslararası dolaĢım hizmetleri
alacaklarından kaynaklanmaktadır.
Krea‟dan alacaklar, esas olarak, sabit telefon, kiralık devre, kurumsal internet, data center ve çağrı
merkezi hizmetlerinden doğan alacaklardan kaynaklanmaktadır.
Kazakcell‟den alacaklar bu Ģirkete sağlanan yazılım hizmetlerinden ve Ģebekelerarası irtibat
hizmetlerinden kaynaklanmaktadır.
24
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap
Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para
birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden
geçmiş konsolide finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu
kararı, 22 Şubat 2012 ve 907 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 19 Şubat 2014
tarihli ve 1107 sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait
konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel
Kurul tarafından onaylanmamış; 29 Haziran 2012, 22 Mayıs 2013, 24 Haziran 2013 ve 29 Mayıs 2014 tarihli Genel Kurul toplantıları
toplantı yeter sayısı sağlanamadığından yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011, 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde
sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.
KVK Teknoloji‟den
kaynaklanmaktadır.
alacaklar,
cihaz
satıĢı
hizmeti
primlerinden
doğan
alacaklardan
ĠliĢkili taraflardan alacaklar bakiyesi üzerinden ayrılan Ģüpheli alacak karĢılığının, 30 Eylül 2014
ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren hesap dönemleri içindeki hareketleri aĢağıdaki gibidir:
30 Eylül 2014
140
(31)
109
AçılıĢ bakiyesi
Dönem içinde ayrılan/(iptal edilen) karĢılıklar
KapanıĢ bakiyesi
31 Aralık 2013
7.322
(7.182)
140
ĠliĢkili taraflara ticari borçlar kısa vadeli
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla iliĢkili kuruluĢlara olan borçlar aĢağıdaki
gibidir:
KVK Teknoloji Ürünleri A.ġ.(“KVK Teknoloji”)
Hobim Bilgi ĠĢlem Hizmetleri A.ġ. (“Hobim”)
Diğer
30 Eylül 2014
30.128
6.103
6.617
42.848
31 Aralık 2013
7.544
6.077
7.864
21.485
KVK Teknoloji‟ye borçlar satıĢ primleri, cihaz alımları ve kontratlı cihaz kampanyalarına iliĢkin
temlik tutarlarından oluĢmaktadır.
Hobim‟e olan borçlar bu Ģirketten alınan fatura ve abonelik sözleĢmelerinin arĢivlenmesi ve fatura
basım hizmetlerinden kaynaklanmaktadır.
ĠliĢkili taraflara diğer borçlar kısa vadeli
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla iliĢkili kuruluĢlara diğer borçlar 68.750 TL tutarındaki Turkcell ve
Bereket Holding A.ġ.‟nin %50-%50 hisse payları ile ortak teĢebbüsü olan A-Tel için ayrılan
karĢılıktan oluĢmaktaydı. 27 Ağustos 2014 tarihinde A-Tel‟in diğer pay sahibi Bereket Holding
A.ġ. ile imzalanan Sulh SözleĢmesi sonucu A-Tel‟e 30.428 TL tazminat ödenmesine karar
verilmiĢ ve bu kapsamda daha önce kaydedilen 68.750 TL tutarındaki karĢılığın 30.428 TL‟ye
indirilmesi sonucu eliminasyon sonrası 19.161 TL esas faaliyetlerden diğer gelir olarak
kaydedilmiĢtir.
Buna ek olarak ġirket‟in A-tel hisselerinin tamamının yine 27 Ağustos 2014 tarihinde Bereket
Holding A.ġ. ile imzalanan Hisse SatıĢ SözleĢmesi kapsamında 31.025 TL‟ye Bereket Holding
A.ġ.‟ye devredilmesine karar verilmiĢ ve detayları Not 4‟te sunulan 902 TL satıĢ zararı kar veya
zarar tablosuna yansıtılmıĢtır.
25
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap
Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para
birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden
geçmiş konsolide finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu
kararı, 22 Şubat 2012 ve 907 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 19 Şubat 2014
tarihli ve 1107 sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait
konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel
Kurul tarafından onaylanmamış; 29 Haziran 2012, 22 Mayıs 2013, 24 Haziran 2013 ve 29 Mayıs 2014 tarihli Genel Kurul toplantıları
toplantı yeter sayısı sağlanamadığından yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011, 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde
sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.
ĠliĢkili taraflar ile yapılan iĢlemler
Üst düzey idari personel ile yapılan iĢlemler
Üst düzey idari personel, ġirket‟in direktör ve üst düzey yöneticilerinden oluĢmaktadır.
30 Eylül 2014 ve 2013 tarihleri itibarıyla ġirket‟in direktör ve üst düzey yöneticilerinin ġirket‟ten
kullanmıĢ olduğu kredi bulunmamaktadır.
ġirket, direktör ve üst düzey yöneticilerinin ücretlerine ilave olarak ek menfaatler sağlamakta ve
emeklilik planlarına katkıda bulunmaktadır. ġirket, emeklilik planlarına personel ücretlerinin
belirli bir oranında katkıda bulunmakla yükümlüdür.
30 Eylül 2014 ve 2013 tarihleri itibarıyla sona eren dokuz ve üç aylık ara hesap dönemlerinde üst
düzey idari personele ödenen ve sağlanan faydalar sırasıyla 25.341 TL, 7.392 TL, 19.939 TL ve
6.208 TL‟dir.
26
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap
Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para
birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden
geçmiş konsolide finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu
kararı, 22 Şubat 2012 ve 907 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 19 Şubat 2014
tarihli ve 1107 sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait
konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel
Kurul tarafından onaylanmamış; 29 Haziran 2012, 22 Mayıs 2013, 24 Haziran 2013 ve 29 Mayıs 2014 tarihli Genel Kurul toplantıları
toplantı yeter sayısı sağlanamadığından yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011, 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde
sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.
Diğer iliĢkili taraflar ile yapılan iĢlemler
30 Eylül 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerindeki iliĢkili kuruluĢlarla önemli
iĢlemler aĢağıdaki gibidir:
Gelirler:
KVK Teknoloji‟ye satıĢlar
Simkart ve ön ödemeli kart satıĢları
Kyivstar'dan gelirler
Telekomünikasyon servisleri
Vimpelcom‟dan gelirler
Telekomünikasyon servisleri
Megafon‟dan gelirler
Telekomünikasyon servisleri
Telia Sonera AB‟den (“Telia Sonera”) gelirler
Telekomünikasyon servisleri
Millenicom Telekomünikasyon A.ġ.‟den
(“Millenicom”) gelirler
Telekomünikasyon servisleri
Krea‟dan gelirler
Çağrı hizmetleri, kira ve faiz geliri
Giderler:
KVK Teknoloji‟den alıĢlar
Kampanya hizmetleri ve aktivasyon
primi
Kyivstar'dan giderler
Telekomünikasyon servisleri
Hobim‟den alıĢlar
Faturalama hizmetleri
Telia Sonera‟dan alıĢlar
Telekomünikasyon servisleri
Vimpelcom‟dan alıĢlar
Telekomünikasyon servisleri
Megafon‟dan alıĢlar
Telekomünikasyon servisleri
Krea‟dan alıĢlar
Faturalama hizmetleri
Millenicom‟dan alıĢlar
Telekomünikasyon servisleri
30 Eylül 2014
tarihinde sona
eren 9 aylık
dönem
30 Eylül 2014
tarihinde sona
eren 3 aylık
dönem
30 Eylül 2013
tarihinde sona
eren 9 aylık
dönem
30 Eylül 2013
tarihinde sona
eren 3 aylık
dönem
327.506
116.111
462.015
127.509
54.111
16.490
70.200
26.296
36.496
17.187
22.838
9.801
26.186
9.256
14.757
7.082
15.472
7.089
9.716
4.266
9.511
2.387
8.361
2.360
8.630
2.654
13.360
4.310
30 Eylül 2014
tarihinde sona
eren 9 aylık
dönem
30 Eylül 2014
tarihinde sona
eren 3 aylık
dönem
30 Eylül 2013
tarihinde sona
eren 9 aylık
dönem
30 Eylül 2013
tarihinde sona
eren 3 aylık
dönem
77.380
36.499
61.377
34.960
54.067
17.363
62.584
24.205
26.983
7.910
31.608
9.897
13.761
5.009
12.713
4.845
11.407
3.790
10.032
4.119
10.617
3.496
11.326
5.949
10.579
4.792
8.546
1.234
5.963
1.818
5.294
2.636
27
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap
Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para
birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden
geçmiş konsolide finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu
kararı, 22 Şubat 2012 ve 907 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 19 Şubat 2014
tarihli ve 1107 sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait
konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel
Kurul tarafından onaylanmamış; 29 Haziran 2012, 22 Mayıs 2013, 24 Haziran 2013 ve 29 Mayıs 2014 tarihli Genel Kurul toplantıları
toplantı yeter sayısı sağlanamadığından yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011, 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde
sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.
ġirket‟in iliĢkili kuruluĢlar ile olan önemli sözleĢmeleri aĢağıdaki gibidir:
KVK Teknoloji ile sözleĢmeler
23 Ekim 2002 tarihinde kurulan KVK Teknoloji‟nin ana hissedarı aynı zamanda Turkcell‟in ana
hissedarlarından olan Çukurova Grubu‟dur. Simkart ve hazırkart satıĢ sözleĢmeleri dıĢında,
Turkcell ile KVK Teknoloji arasında farklı süreleri kapsayan reklam destek protokolleri
yapılmıĢtır. Bu protokoller çerçevesinde KVK Teknoloji, çeĢitli gazetelerde ve dergilerde Turkcell
servislerinin reklamını vermekle yükümlüdür. Bu sözleĢmelerin amacı, Turkcell hazırkart ve
simkart taĢıyan mobil telefon cihaz satıĢlarını özendirmek ve arttırmak, böylece Turkcell‟in pazar
payının korunmasını sağlamaktır. Bu sözleĢmelerin fiyatlandırması, KVK Teknoloji‟nin katlandığı
reklam maliyetleri ve Turkcell‟in reklamlardan sağladığı faydaya göre belirlenmektedir.
Distribütörün kampanya projeleri ve pazar payı da konu ile ilgili bütçe tahsislerini etkilemektedir.
KVK Teknoloji‟ye yapılan simkart ve hazırkart satıĢ fiyatları diğer distribütörlere yansıtılan
fiyatlardan farklı değildir. ÇeĢitli bağlayıcılık anlaĢmaları kapsamında KVK Teknoloji‟ye peĢin
olarak ödenip abonelerden kampanya süresince aylık olarak tahsil edilecek cihazlara iliĢkin KVK
Teknoloji tarafından 30 Eylül 2014 tarihinde sona eren dokuz aylık ara dönemde ġirket
abonelerine yapılan cihaz satıĢ bedeli 809.344 TL‟dir (30 Eylül 2013: 438.876 TL).
Kyivstar ile sözleĢmeler
Kyivstar‟ın hissedarlarından biri aynı zamanda Turkcell‟in hissedarlarından olan Alfa Grubu‟dur.
Kyivstar ile karĢılıklı sonlandırma, uluslararası dolaĢım ve uluslararası trafik taĢıma hizmeti
sağlanmaktadır.
Vimpelcom ile sözleĢmeler
Vimpelcom‟un hissedarlarından biri aynı zamanda Turkcell‟in hissedarlarından olan Alfa
Grubu‟dur. Vimpelcom ile karĢılıklı sonlandırma, uluslararası dolaĢım ve uluslararası trafik taĢıma
hizmeti sağlanmaktadır.
Megafon ile sözleĢmeler
Megafon‟un hissedarlarından biri aynı zamanda Turkcell‟in hissedarlarından olan Sonera
Holding‟dir. Megafon ile karĢılıklı sonlandırma, uluslararası dolaĢım ve uluslararası trafik taĢıma
hizmeti sağlanmaktadır.
Teliasonera ile sözleĢmeler
Teliasonera Kuzey Avrupa ve Baltık Denizi‟nde telekomünikasyon hizmeti veren bir mobil
operatördür. Teliasonera ile karĢılıklı sonlandırma, uluslararası dolaĢım ve uluslararası trafik
taĢıma hizmeti sağlanmaktadır.
28
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap
Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para
birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden
geçmiş konsolide finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu
kararı, 22 Şubat 2012 ve 907 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 19 Şubat 2014
tarihli ve 1107 sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait
konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel
Kurul tarafından onaylanmamış; 29 Haziran 2012, 22 Mayıs 2013, 24 Haziran 2013 ve 29 Mayıs 2014 tarihli Genel Kurul toplantıları
toplantı yeter sayısı sağlanamadığından yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011, 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde
sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.
Millenicom ile sözleĢmeler
Millenicom‟un çoğunluk hissesine sahip olan European Telecommunications Holding AG,
Turkcell‟in de hissedarlarından olan Çukurova Grubu‟nun bağlı ortaklığıdır. Millenicom ile
karĢılıklı çağrı sonlandırma ve uluslararası trafik taĢıma hizmeti sağlanmaktadır.
Krea ile sözleĢmeler
Digiturk markası altında dijital televizyon hizmeti veren Krea‟nın ana ortağı, Turkcell‟in de ana
hissedarlarından olan Çukurova Grubu‟dur. TMSF, 2013 yılında Krea‟nın yönetimine el
koymuĢtur.
Krea‟nın, Digiturk markası altında digital platformda yer alan kanallarına iliĢkin özel bir anlaĢma
yoktur. Her yıl ve hemen her mecrada olduğu gibi standart reklam kullanımı yapılmaktadır. Ayrıca
Krea, ġirket‟e mobil telefonlar ve tablet bilgisayarlarda kullanılmak üzere Spor Toto Super Lig
maçları ile ilgili anlık futbol içeriği sağlamaktadır.
Krea ile Turkcell Global Bilgi arasında Turkcell Global Bilgi tarafından sağlanan çağrı merkezi
hizmetleri ile ilgili sözleĢmeler mevcuttur.
Krea ile Turkcell Superonline arasında Turkcell Superonline tarafından sağlanan sabit telefon,
kiralık devre, kurumsal internet, data center hizmetleri ile ilgili sözleĢmeler mevcuttur.
Hobim ile sözleĢmeler
Data iĢlem ve uygulama hizmetleri sağlayıcı kuruluĢlarından biri olan Hobim‟in ana ortağı,
Turkcell‟in de ana hissedarlarından olan Çukurova Grubu‟dur. Turkcell ile Hobim arasında, aylık
fatura basım hizmetlerini, faturaların kayıt altına alınmasını ve arĢivlenmesini kapsayan
sözleĢmeler mevcuttur.
ĠliĢkili taraf iĢlemlerine iliĢkin yasal kısıtlamalar
Çukurova Holding aleyhine çeşitli alacaklılar tarafından gönderilen hisse haczi bildirimleri
ÇeĢitli tarihlerde farklı Ġcra Müdürlükleri tarafından gönderilen haciz yazıları ile Çukurova
Holding‟in ġirket nezdindeki hak ve alacakları ile hissesi üzerine toplam 174.403 TL tutarında
haciz uygulanması talepli yazılar Turkcell‟e tebliğ edilmiĢtir. Ancak ġirket ortaklarına ait
hisselerin kaydileĢtirilmiĢ olması nedeniyle, hisse haczi ve buna bağlı iĢlemlerin ilgili mevzuat
uyarınca aracı kuruluĢlar tarafından yerine getirilmesi gerektiğinden, Turkcell tarafından hisselerin
haczi konusunda herhangi bir iĢlem tesis edilmemiĢtir.
Çukurova Holding aleyhine TMSF tarafından gönderilen haciz bildirimleri
TMSF tarafından Çukurova Holding‟in Turkcell nezdindeki hisseleri, malları, hak ve alacakları
üzerine toplam 1.014 TL tutarında haciz Ģerhinin iĢlenmesi talepli iki farklı yazı Turkcell‟e tebliğ
edilmiĢtir. Ancak Turkcell ortaklarına ait hisselerin kaydileĢtirilmiĢ olması nedeniyle, hisse haczi
ve buna bağlı iĢlemlerin ilgili mevzuat uyarınca aracı kuruluĢlar tarafından yerine getirilmesi
gerektiğinden, Turkcell tarafından hisselerin haczi konusunda herhangi bir iĢlem tesis
edilmemiĢtir.
29
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap
Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para
birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden
geçmiş konsolide finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu
kararı, 22 Şubat 2012 ve 907 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 19 Şubat 2014
tarihli ve 1107 sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait
konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel
Kurul tarafından onaylanmamış; 29 Haziran 2012, 22 Mayıs 2013, 24 Haziran 2013 ve 29 Mayıs 2014 tarihli Genel Kurul toplantıları
toplantı yeter sayısı sağlanamadığından yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011, 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde
sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.
7
TĠCARĠ ALACAKLAR
Kısa vadeli ticari alacaklar
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, ticari alacakların detayı aĢağıdaki gibidir:
30 Eylül 2014
27.335
3.380.337
1.890.191
1.978.061
286.473
(809.298)
34.910
3.407.672
ĠliĢkili taraflardan ticari alacaklar (Not 6)
ĠliĢkili olmayan taraflardan ticari alacaklar
Abonelerden alacaklar
Tahakkuk eden hizmet gelirleri
Ticari alacaklar ve alınan çekler
Şüpheli alacak karşılığı
Diğer
31 Aralık 2013
21.369
2.795.908
1.634.075
1.599.726
222.779
(691.410)
30.738
2.817.277
Ticari alacaklar ve alınan çeklerin önemli kısmı, bayilerden alacaklar ve uluslararası dolaĢım
(roaming) alacaklarından oluĢmaktadır.
Tahakkuk eden hizmet gelirleri, henüz faturalanmamıĢ olan hizmetlerden ve cihaz kampanyalarına
iliĢkin kontrata bağlanmıĢ alacaklardan kaynaklanmaktadır. ġirket, yüksek abone sayısı sebebiyle
farklı faturalama dönemleri kullanmaktadır. ġirket, her dönem sonunda tahakkuk eden ancak
henüz faturalanmayan hizmetler için gelir tahakkuku kaydetmektedir.
ĠliĢkili olmayan taraflardan Ģüpheli ticari alacak karĢılığının, 30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013
tarihlerinde sona eren hesap dönemleri içindeki hareketleri aĢağıdaki gibidir:
30 Eylül 2014
691.410
117.585
2.316
(2.013)
809.298
AçılıĢ bakiyesi
Dönem içinde ayrılan karĢılıklar
ĠĢletme birleĢmeleri
Yabancı para çevrim farkları
Defterlerden silinen alacaklar
KapanıĢ bakiyesi
30
31 Aralık 2013
692.976
146.196
17.794
(165.556)
691.410
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011
tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 22 Şubat 2012 ve 907 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 19 Şubat 2014 tarihli ve 1107 sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından
onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul tarafından
onaylanmamış; 29 Haziran 2012, 22 Mayıs 2013, 24 Haziran 2013 ve 29 Mayıs 2014 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011, 31 Aralık 2012 ve 31
Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.
8
MADDĠ DURAN VARLIKLAR
31 Aralık 2013 tarihinde sona eren hesap dönemindeki maddi duran varlık hareketleri aĢağıdaki gibidir:
Maliyet
ġebeke ekipmanları (operasyonel)
Arazi ve binalar
DöĢeme, demirbaĢ, tesis ve cihazlar
Motorlu taĢıtlar
Özel maliyetler
Yapılmakta olan yatırımlar
BirikmiĢ amortismanlar ve değer
düĢüklükleri
ġebeke ekipmanları (operasyonel)
Binalar
DöĢeme, demirbaĢ, tesis ve cihazlar
Motorlu taĢıtlar
Özel maliyetler
Maddi duran varlıklar, net
ĠĢletme
birleĢmeleri
Yabancı para
çevrim farkları ve
hiperenflasyon
etkileri
Yatırım amaçlı
gayrimenkullere
transferler
31 Aralık 2013
1 Ocak 2013
GiriĢler
ÇıkıĢlar
Transfer
Değer
düĢüklüğü
10.283.955
463.851
472.818
31.119
213.738
501.130
11.966.611
205.971
15.273
42.035
2.877
21.149
1.084.331
1.371.636
(997.360)
(10.058)
(1.505)
(297)
(3.784)
(1.013.004)
1.078.051
7.743
3.759
615
10.731
(1.102.938)
(2.039)
(3.598)
(3.598)
1.093
64
1.157
461.859
5.973
6.340
1.340
2.008
54.343
531.863
(20.199)
(20.199)
11.033.569
492.840
514.958
34.446
227.130
529.484
12.832.427
(5.721.270)
(188.821)
(403.413)
(22.989)
(182.959)
(6.519.452)
(996.904)
(17.752)
(26.300)
(3.843)
(8.387)
(1.053.186)
994.297
9.627
1.395
253
1.005.572
-
(77.309)
(670)
(557)
(78.536)
-
(322.650)
(3.039)
(5.737)
(1.091)
(522)
(333.039)
3.849
3.849
(6.123.836)
(210.282)
(426.380)
(26.528)
(187.766)
(6.974.792)
5.447.159
318.450
(7.432)
(2.039)
(82.134)
1.157
198.824
(16.350)
5.857.635
31
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011
tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 22 Şubat 2012 ve 907 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 19 Şubat 2014 tarihli ve 1107 sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından
onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul tarafından
onaylanmamış; 29 Haziran 2012, 22 Mayıs 2013, 24 Haziran 2013 ve 29 Mayıs 2014 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011, 31 Aralık 2012 ve 31
Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.
30 Eylül 2014 tarihinde sona eren hesap dönemindeki maddi duran varlık hareketleri aĢağıdaki gibidir:
Maliyet
ġebeke ekipmanları (operasyonel)
Arazi ve binalar
DöĢeme, demirbaĢ, tesis ve cihazlar
Motorlu taĢıtlar
Özel maliyetler
Yapılmakta olan yatırımlar
BirikmiĢ amortismanlar ve değer
düĢüklükleri
ġebeke ekipmanları (operasyonel)
Binalar
DöĢeme, demirbaĢ, tesis ve cihazlar
Motorlu taĢıtlar
Özel maliyetler
Maddi duran varlıklar, net
1 Ocak 2014
GiriĢler
ÇıkıĢlar
Transfer
Değer
düĢüklüğü
ĠĢletme
birleĢmeleri
Yabancı para
çevrim farkları ve
hiperenflasyon
etkileri
11.033.569
492.840
514.958
34.446
227.130
529.484
12.832.427
154.086
10.503
26.355
848
2.265
747.788
941.845
(761.208)
(4.374)
(848)
(5.615)
(440)
(772.485)
811.696
62
896
212
438
(838.954)
(25.650)
(2.199)
(2.199)
10.685
617
796
12.098
(591.804)
(8.935)
(4.979)
236
(1.818)
(22.156)
(629.456)
10.657.024
494.470
533.473
34.894
222.400
414.319
12.356.580
(6.123.836)
(210.282)
(426.380)
(26.528)
(187.766)
(6.974.792)
(765.074)
(13.500)
(24.618)
(2.780)
(7.617)
(813.589)
750.053
3.662
848
5.070
759.633
-
(22.918)
(50)
(22)
(15)
(23.005)
-
347.219
2.631
4.391
(342)
1.447
355.346
(5.814.556)
(221.151)
(442.995)
(28.824)
(188.881)
(6.696.407)
5.857.635
128.256
(12.852)
(25.650)
(25.204)
12.098
(274.110)
5.660.173
30 Eylül 2014
30 Eylül 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren dokuz ve üç aylık ara hesap dönemlerinde, değer düĢüklüğünü de içeren amortisman giderleri sırasıyla 838.793 TL,
284.155 TL, 793.705 TL ve 279.037TL‟dir ve satıĢların maliyeti hesabına kaydedilmiĢtir.
30 Eylül 2014 tarihinde sona eren dokuz aylık ara hesap döneminde maddi duran varlıklarda yaĢanan değer düĢüklüklerine istinaden 25.204 TL amortisman gideri
satıĢların maliyeti hesabına kaydedilmiĢtir (30 Eylül 2013: 13.334 TL).
32
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş
konsolide finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı,
22 Şubat 2012 ve 907 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 19 Şubat 2014 tarihli ve 1107
sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar,
21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29
Haziran 2012, 22 Mayıs 2013, 24 Haziran 2013 ve 29 Mayıs 2014 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından
yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011, 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal
tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.
Varlıklarda değer düĢüklüğü
ġirket, ilgili finansal durum tablosu tarihinde bir varlığa iliĢkin değer kaybının olduğuna dair herhangi bir
gösterge olup olmadığını değerlendirir. Eğer böyle bir gösterge mevcutsa, o varlığın geri kazanılabilir
tutarı tahmin edilir. Eğer söz konusu varlığın geri kazanılabilir tutarı, o varlığın veya o varlığa ait nakit
üreten herhangi bir biriminin kayıtlı değerinden yüksekse, değer düĢüklüğü meydana gelmemiĢtir.
Astelit:
30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla Astelit‟in maddi duran varlıklar ve maddi olmayan duran varlıklar değer
düĢüklüğü testi; Astelit‟in nakit üreten birim olduğu varsayımıyla yapılmıĢtır ve kullanım yoluyla geri
kazanılabilir tutarlar, Astelit‟e ait nakit üreten birimlerin kayıtlı değerlerinden yüksek olduğu için, bu
varlıklar için herhangi bir değer düĢüklüğü yansıtılmamıĢtır. 30 Haziran 2014 itibarıyla kullanım değeri
hesaplanırken aĢağıdaki varsayımlar kullanılmıĢtır:
Astelit‟in iĢ planına dayanarak gelecek 5 yıllık projeksiyon üzerinden yapılmıĢtır. Vergi sonrası iskonto
oranı olarak ağırlıklı sermaye maliyeti oranı 2014-2018 yıllar aralığı için %18,1, 2018 yılı sonrası için ise
%17,5 ve nihai büyüme oranı olarak da %2,1 kullanılmıĢtır. Astelit‟in geri kazanılabilir değeri bağımsız
değerleme kuruluĢu tarafından hesaplanmıĢtır. Raporlama açısından vergi öncesi iskonto oranı %19,4‟tür.
Belarus Telekom:
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Belarus Telekom için değer düĢüklüğü testi yapılmıĢ ve 61.198 TL
tutarında değer düĢüklüğü hesaplanmıĢ, ağırlıklı oranlarına göre ilgili maddi duran varlıklar ile maddi
olmayan duran varlıklar hesaplarına dağıtılmıĢ ve bu tutar kapsamlı gelir tablosu içinde amortisman ve
itfa payı giderlerine yansıtılmıĢtır. Maddi duran varlıklar ile maddi olmayan duran varlıklar hesaplarına
kaydedilen değer düĢüĢ karĢılığının vergi etkisi olarak 3.650 TL tutarında ertelenmiĢ vergi geliri ayrıca
konsolide finansal tablolara yansıtılmıĢtır.
Kullanım değeri, birimin sürekli kullanımından ve faydalı ömrü sonunda elden çıkarılmasından elde
edilmesi beklenen nakit akımlarının iskonto edilmesi suretiyle hesaplanmıĢtır.
33
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011
tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 22 Şubat 2012 ve 907 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 19 Şubat 2014 tarihli ve 1107 sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından
onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul tarafından
onaylanmamış; 29 Haziran 2012, 22 Mayıs 2013, 24 Haziran 2013 ve 29 Mayıs 2014 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011, 31 Aralık 2012 ve 31
Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.
9
MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
31 Aralık 2013 tarihinde sona eren hesap döneminde maddi olmayan duran varlık hareketleri aĢağıdaki gibidir:
Maliyet
GSM ve diğer telekomünikasyon iĢletme lisansları
Bilgisayar yazılımları
Feshedilemeyen haklar
Transmisyon hatları
Marka değeri
MüĢteri tabanı
Merkezi Ģans oyunları sistemi iĢletim hakkı
ġerefiye
Diğer
Yapılmakta olan yatırımlar
BirikmiĢ itfa payları
GSM ve diğer telekomünikasyon iĢletme lisansları
Bilgisayar yazılımları
Feshedilemeyen haklar
Transmisyon hatları
Marka değeri
MüĢteri tabanı
Merkezi Ģans oyunları sistemi iĢletim hakkı
Maddi olmayan duran varlıklar, net
ÇıkıĢlar
Transfer
ĠĢletme
birleĢmeleri
Değer
düĢüklüğü
Yabancı para çevrim
farkları ve
hiperenflasyon etkisi
31 Aralık 2013
1 Ocak 2013
GiriĢler
2.216.102
3.691.997
34.833
48.563
7.040
14.189
10.416
32.834
3.100
6.059.074
6.000
305.181
4.886
1.122
598
142.232
460.019
(10.280)
(10.280)
884
144.279
(143.124)
2.039
225
9
234
-
100.106
38.233
610
138.949
2.323.092
4.169.410
39.719
49.685
7.040
14.414
11.014
32.834
9
2.818
6.650.035
(1.027.199)
(2.672.770)
(7.013)
(43.830)
(2.992)
(6.109)
(7.015)
(3.766.928)
(100.775)
(315.317)
(2.648)
(1.562)
(704)
(1.211)
(841)
(423.058)
8.934
8.934
-
-
(21.277)
(9.785)
(31.062)
(75.782)
(15.934)
(91.716)
(1.225.033)
(3.004.872)
(9.661)
(45.392)
(3.696)
(7.320)
(7.856)
(4.303.830)
2.292.146
36.961
(1.346)
2.039
234
(31.062)
47.233
2.346.205
34
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011
tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 22 Şubat 2012 ve 907 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 19 Şubat 2014 tarihli ve 1107 sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından
onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul tarafından
onaylanmamış; 29 Haziran 2012, 22 Mayıs 2013, 24 Haziran 2013 ve 29 Mayıs 2014 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011, 31 Aralık 2012 ve 31
Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.
30 Eylül 2014 tarihinde sona eren hesap döneminde maddi olmayan duran varlık hareketleri aĢağıdaki gibidir:
Maliyet
GSM ve diğer telekomünikasyon iĢletme lisansları
Bilgisayar yazılımları
Feshedilemeyen haklar (*)
Transmisyon hatları
Marka değeri
MüĢteri tabanı
Merkezi Ģans oyunları sistemi iĢletim hakkı
ġerefiye
Diğer
Yapılmakta olan yatırımlar
BirikmiĢ itfa payları
GSM ve diğer telekomünikasyon iĢletme lisansları
Bilgisayar yazılımları
Feshedilemeyen haklar
Transmisyon hatları
Marka değeri
MüĢteri tabanı
Merkezi Ģans oyunları sistemi iĢletim hakkı
Diğer
Maddi olmayan duran varlıklar, net
ÇıkıĢlar
Transfer
Değer
düĢüklüğü
ĠĢletme
birleĢmeleri
Yabancı para çevrim
farkları ve
hiperenflasyon etkisi
30 Eylül 2014
1 Ocak 2014
GiriĢler
2.323.092
4.169.410
39.719
49.685
7.040
14.414
11.014
32.834
9
2.818
6.650.035
3.008
210.562
595
4.856
50.001
269.022
(1.469)
(324)
(86)
(1.879)
6.363
56.706
10.240
(47.659)
25.650
-
146
1.098
1.244
(14.291)
(46.499)
(752)
(61.542)
2.316.703
4.390.001
39.633
49.685
7.040
15.512
11.609
32.834
15.105
4.408
6.882.530
(1.225.033)
(3.004.872)
(9.661)
(45.392)
(3.696)
(7.320)
(7.856)
(4.303.830)
(76.012)
(262.131)
(1.986)
(809)
(528)
(1.020)
(561)
(2.403)
(345.450)
1.469
120
1.589
-
(976)
(976)
-
7.286
28.459
35.745
(1.292.290)
(3.239.400)
(11.647)
(46.201)
(4.224)
(8.340)
(8.417)
(2.403)
(4.612.922)
2.346.205
(76.428)
(290)
25.650
(976)
1.244
(25.797)
2.269.608
(*) Feshedilemeyen haklara iliĢkin ödeme planında yapılan değiĢiklik sonucu oluĢan maliyet azalıĢı çıkıĢlar altında gösterilmiĢtir.
30 Eylül 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren dokuz ve üç aylık hesap dönemlerinde değer düĢüklüğünü de içeren itfa payları sırasıyla 346.426 TL, 117.457 TL, 316.501 TL ve 106.993
TL olup satıĢların maliyeti hesabına kaydedilmiĢtir
30 Eylül 2014 tarihinde sona eren dokuz aylık ara hesap döneminde maddi olmayan duran varlıklarda yaĢanan değer düĢüklüklerine istinaden 976 TL amortisman gideri satıĢların
maliyeti hesabına kaydedilmiĢtir (30 Eylül 2013: 1.605TL).
Bilgisayar yazılımları maddi olmayan duran varlık kriterlerini taĢıyan Ģirket içi yazılım geliĢtirme maliyetlerini kapsamaktadır. 30 Eylül 2014 tarihinde sona eren hesap dönemi itibarıyla
Grup içinde yaratılan bilgisayar yazılımları tutarı 80.880 TL‟dir (30 Eylül 2013: 58.160 TL).
35
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş
konsolide finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı,
22 Şubat 2012 ve 907 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 19 Şubat 2014 tarihli ve 1107
sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar,
21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29
Haziran 2012, 22 Mayıs 2013, 24 Haziran 2013 ve 29 Mayıs 2014 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından
yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011, 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal
tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.
10
ġEREFĠYE
ġirket‟in 30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla Turkcell Superonline ile ilgili 32.834 TL (31 Aralık 2013: 32.834
TL) tutarında finansal tablolarına yansıttığı Ģerefiye bulunmaktadır.
ġerefiye her yıl aynı zamanda değer düĢüklüğü testine tabi tutulur. Geri kazanılabilir tutar varlığın net satıĢ
fiyatı ile kullanım değerinden yüksek olanı seçilerek bulunur. 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Turkcell
Superonline‟ın geri kazanılabilir değeri bağımsız bir değerleme kuruluĢu tarafından hesaplanmıĢtır.
Gelecekteki nakit akımlarının net bugünkü değeri hesaplanırken, ġirket Yönetimi‟nin FVAÖK‟deki
(amortisman ve itfa paylarından önceki operasyonel kar olarak hesaplanır) büyüme beklentisi, gelecekteki
maddi ve maddi olmayan duran varlık alımlarının tutarı ve zamanlaması, uzun vadedeki büyüme oranı ve
reeskont oranları tahminleri dikkate alınmıĢtır.
Turkcell Superonline:
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Turkcell Superonline‟nın kayıtlı Ģerefiye değeri 32.834 TL‟dir. Nakit
yaratan birimlerin kullanılan değerine dayanarak bulunan geri kazanılabilir değerin, defter değerinden
yüksek olduğu tahmin edildiği için Superonline‟ın alımı sırasında oluĢan ġerefiye‟ye iliĢkin değer
düĢüklüğü karĢılığı 31 Aralık 2013 itibarıyla gerekmemektedir.
11
KARġILIKLAR, KOġULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
11.1
Zarara Sebebiyet Verebilecek SözleĢmeler
ġirket T.C. UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı tarafından kapsama alanında bulunmayan kırsal
yerleĢim alanlarında mobil iletiĢim altyapısı ve iĢletimine iliĢkin ihaleyi (“Evrensel Projesi”) 13 Ocak 2013
tarihinde kazanmıĢtır. ġirket projeyi TL cinsinden belirlenen tutar karĢılığında tamamlamak ile yükümlüdür
ancak harcamaların büyük kısmı yabancı para cinsindendir. 2013 yılında döviz kurlarında yaĢanan artıĢ
sözleĢmeye bağlı yükümlülüklerini yerine getirmek için katlanılacak kaçınılmaz maliyetlerin artmasına
neden olmuĢtur. Sonuç olarak, bahse konu sözleĢmeye iliĢkin katlanılacak kaçınılmaz maliyetler bu
sözleĢmeden elde edilmesi beklenen ekonomik faydaları aĢmıĢtır. ġirket, zarara sebebiyet verecek bu
sözleĢme ile ilgili olarak katlanılacak kaçınılmaz maliyetler ile elde edilmesi beklenen ekonomik faydalar
arasındaki fark olan 61.481 TL tutarında karĢılık ayırmıĢtır. Buna karĢın, ġirket ilgili yükümlülüğe girdiği
dönemde sözleĢmeden kaynaklanacak yabancı para riskine karĢı korunmak üzere yabancı para cinsinden
mevduatlarını arttırmıĢ ve bu mevduatlar üzerinden 30 Eylül 2014 itibariyle konsolide finansal tablolarda
döviz kurlarında yaĢanan söz konusu artıĢ ile beraber kümülatif kur farkı geliri de kaydetmiĢtir.
11.2
Ġmtiyaz SözleĢmesi
Turkcell‟in, 27 Nisan 1998 tarihinde imzalamıĢ olduğu Lisans sözleĢmesi 4673 sayılı Kanun‟un Geçici 2.
Maddesi uyarınca yenilenmiĢ ve 13 ġubat 2002 tarihinde BTK tarafından da imzalanarak yürürlüğe girmiĢ
ve Ġmtiyaz SözleĢmesi adını almıĢtır. Ġmtiyaz SözleĢmesi çerçevesinde, abonelere yönelik ücretlerin
tahakkuk ve tahsilatı Turkcell tarafından yapılmakta ve tahsilat riski Turkcell tarafından üstlenilmektedir.
Turkcell abonelerinden elde ettiği brüt gelirinin %15‟inin %90‟lık kısmını Hazine‟ye hazine payı ve
%10‟luk kısmını da UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı‟na evrensel hizmet fonu olarak her ay
ödemekle yükümlüdür. Ayrıca, Ġmtiyaz SözleĢmesi ile Turkcell yılda bir kez olmak üzere brüt gelirden her
türlü vergi, resim, harç, fon, hazine payı ve KDV düĢüldükten sonra kalan tutarın %0,35‟ini (onbinde
otuzbeĢ) BTK masraflarına katkı payı olarak ödemekle yükümlü tutulmuĢtur.
36
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş
konsolide finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı,
22 Şubat 2012 ve 907 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 19 Şubat 2014 tarihli ve 1107
sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar,
21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29
Haziran 2012, 22 Mayıs 2013, 24 Haziran 2013 ve 29 Mayıs 2014 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından
yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011, 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal
tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.
ÖzelleĢtirme Uygulamalarının düzenlenmesi hakkında 3 Temmuz 2005 tarihinde kabul edilen 5398 sayılı
kanun sonucunda, hazine payı hesaplamasına baz olan brüt gelir tanımında değiĢiklik yapılmıĢtır. Ġlgili
bakanlık ve kurumların çalıĢmalarını tamamlamaları sonrası yenilenen 10 Mart 2006 tarihli Ġmtiyaz
SözleĢmesi‟ne göre, 10 Mart 2006 tarihinden geçerli olmak üzere, %15 hazine payı hesaplamasına baz olan
brüt gelir matrahından, süresinde ödenmeyen bedeller için abonelere tahakkuk ettirilen gecikme faizi, diğer
dolaylı vergiler, harç, resim gibi finansal yükümlülükler ve raporlama amacıyla muhasebeleĢtirilen
tahakkuk tutarları çıkarılmıĢtır.
Turkcell, 9 Haziran 2008 tarihinde, yukarıda bahsi geçen ilgili kanunun Resmi Gazete‟de yayınlandığı 21
Temmuz 2005 tarihinden, Turkcell ile BTK arasında imzalanan yeni Ġmtiyaz SözleĢmesi‟nin yürürlüğe
girdiği 10 Mart 2006 tarihine kadar Turkcell‟in, “süresinde ödenmeyen bedeller için abonelerine tahakkuk
ettirdiği gecikme faizi ile vasıtalı vergiler; harç ve resim gibi finansal yükümlülükler ve raporlama
amacıyla muhasebeleĢtirdiği tahakkuk tutarları”nı da dahil etmek suretiyle ve ihtirazi kayıtla Hazine
MüsteĢarlığı‟na fiilen ödediği hazine payı tutarı ile ilgili Kanunun 15. Maddesi kapsamında yapması
gereken ödemeler arasındaki fark olarak hesaplanan 102.649 TL anapara ile bu anaparaya davanın açıldığı
tarihe kadar iĢlemiĢ 68.276 TL tutarında temerrüt faizi olmak üzere toplam 170.925 TL‟nin fiili ödeme
tarihine kadar iĢleyecek temerrüt faizi ile birlikte Hazine‟den tahsiline karar verilmesi istemiyle idari
yargıda dava açmıĢtır. Mahkeme davayı, kesin ve yürütülebilir bir iĢlem olmadığı gerekçesiyle
reddetmiĢtir. Karar Turkcell tarafından temyiz edilmiĢtir. DanıĢtay, ilk derece mahkemesi kararının
onanmasına karar vermiĢtir. Turkcell, karar düzeltme baĢvurusunda bulunmuĢtur. DanıĢtay, karar düzeltme
isteminin reddine karar vermiĢtir.
Turkcell tarafından 26 Ağustos 2013 tarihinde aynı taleple Hazine MüsteĢarlığı aleyhine ICC Uluslararası
Tahkim Mahkemesi‟nde dava açılmıĢ olup, usul duruĢması 13 Mart 2014 tarihinde yapılmıĢtır. 24-25
Haziran 2014 tarihlerinde gerçekleĢtirilen duruĢmada; taraf tanıkları dinlenmiĢtir. Dava süreci devam
etmektedir.
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle ekonomik fayda içeren kaynakların iĢletmeye giriĢlerinin kesin olmaması
nedeni ile ara dönem özet konsolide finansal tablolarda herhangi bir varlık veya varlığa iliĢkin gelir kayda
alınmamıĢtır (31 Aralık 2013: Yoktur).
Kurum masraflarına katkı payının hesaplamasına baz olan matrahın yeni sözleĢmede değiĢtirilmesi
nedeniyle Turkcell, 12 Nisan 2006 tarihinde, 10 Mart 2006 tarihinde imzalanan Ġmtiyaz SözleĢmesi‟nin 9.
Maddesi‟nin iptali talebiyle dava açmıĢtır. Mahkeme 10 Mart 2009 tarihinde davanın reddine karar vermiĢ
olup bu karar Turkcell tarafından temyiz edilmiĢtir. DanıĢtay Ġdari Dava Daireleri Genel Kurulu, ilk derece
mahkemesi kararının onanmasına karar vermiĢtir. Turkcell karar düzeltme baĢvurusunda bulunmuĢtur.
Karar düzeltme süreci devam etmektedir.
37
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş
konsolide finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı,
22 Şubat 2012 ve 907 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 19 Şubat 2014 tarihli ve 1107
sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar,
21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29
Haziran 2012, 22 Mayıs 2013, 24 Haziran 2013 ve 29 Mayıs 2014 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından
yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011, 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal
tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.
21 Haziran 2006 tarihinde, BTK ödemesi Nisan 2006‟da yapılan, 2005 yılına iliĢkin kurum masraflarına
katkı payı ödemesinin, tahakkuk ettiği 2005 yılında geçerli olan 13 ġubat 2002 tarihli Ġmtiyaz
SözleĢmesi‟ne göre değil, ödemenin yapıldığı tarihte yürürlükte olan 10 Mart 2006 tarihli Ġmtiyaz
SözleĢmesi‟ne göre hesaplanması gerektiğini iddia etmiĢ ve buna bağlı olarak Turkcell tarafından 2005 yılı
kurum masraflarına katkı payı adı altında yapılan ödemenin 4.011 TL eksik yapıldığını belirterek, bu eksik
ödemenin gecikme zammı ile birlikte ödenmesini talep etmiĢtir. Bunun üzerine Turkcell, ilgili ödemeyi
yapmıĢ ancak 28 Ağustos 2006 tarihinde, BTK‟nın bu tarihli iĢleminin yürütmesinin durdurulması ve iptali
istemiyle dava açmıĢtır. Mahkeme, 24 Temmuz 2009 tarihinde, Turkcell‟in talebi doğrultusunda, dava
konusu iĢlemin iptaline karar vermiĢ, karar BTK tarafından temyiz edilmiĢtir. DanıĢtay, uyuĢmazlığın
tahkim yoluyla çözülmesi gerektiği gerekçesiyle, ilk derece mahkemesi kararının bozulmasına karar
vermiĢtir. BTK karar düzeltme baĢvurusunda bulunmuĢtur. DanıĢtay karar düzeltme talebinin reddine karar
vermiĢtir. Dosya ilk derece mahkemesine gönderilmiĢ olup ilk derece mahkemesi bozmaya uyarak davanın
reddine karar vermiĢtir. Karar, Turkcell tarafından temyiz edilmiĢtir.
Turkcell 2006 yılında BTK‟ya ödemiĢ olduğu toplam 4.232 TL tutarındaki meblağı, ödeme tarihine değin
iĢleyecek faizi ile birlikte BTK‟dan talep etmiĢ ve BTK, anapara tutarını 8 ġubat 2010 tarihinde Turkcell‟e
iade etmiĢ; fakat talep edilen faiz tutarını ödememiĢtir. Turkcell dava konusu tutarı 8 ġubat 2010 tarihinde
tahsil ettiği gerekçesiyle 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle hazırlanan konsolide finansal tablolarda 4.011 TL
gelir kaydetmiĢtir. BTK, ilk derece mahkemesi kararı uyarınca Turkcell‟e iade ettiği meblağın, anılan
kararın DanıĢtay tarafından bozulması üzerine, tekrar kendisine ödenmesini talep etmiĢtir. Turkcell söz
konusu tutarları 24 Ocak 2013 tarihinde faiziyle birlikte BTK‟ya iade etmiĢtir.
Öte yandan BTK tarafından 8 ġubat 2010 tarihinde yapılan ödemede talep edilen faiz tutarının ödenmemesi
üzerine, Turkcell 2006 yılında BTK‟ya ödenmiĢ olan toplam 4.232 TL tutarındaki meblağdan, belirli bir
süre yoksun kalması nedeniyle uğradığı 3.942 TL tutarındaki zararın BTK‟dan tahsili talebiyle 17 Mart
2010 tarihinde dava açmıĢtır. Mahkeme, Turkcell‟in tazminat isteminin 1.392 TL‟lik kısmının kabulüne
karar vermiĢtir. Karar BTK tarafından temyiz edilmiĢtir. Turkcell de reddedilen kısım açısından kararı
temyiz etmiĢtir. Temyiz süreci devam etmektedir. Turkcell bahsi geçen alacak tutarını 18 Mayıs 2011
tarihinde tahsil etmiĢtir ve 31 Aralık 2011 itibariyle hazırlanan konsolide finansal tablolarda gelir olarak
kaydedilmiĢtir. BTK‟nın yukarıda belirtilen iade talebi üzerine Turkcell, söz konusu tutarı da 24 Ocak 2013
tarihinde faizi ile birlikte BTK‟ya iade etmiĢtir.
Ġmtiyaz SözleĢmesi, GSM standartlarında bir mobil telefon sisteminin kurulması, geliĢtirilmesi ve
iĢletilmesine iliĢkin hüküm ve Ģartlar içermektedir. Turkcell‟in sözleĢmede öngörülen Ģartlara uygun
faaliyette bulunması esas olup, söz konusu Ģartların ihlal edilmesi ve Ġmtiyaz SözleĢmesi‟nde öngörülen
mükellefiyetlerin yerine getirilmemesi halinde önemli ceza ve tedbirlerle karĢı karĢıya kalması olasılığı
mevcuttur. Bunlardan biri de (verilen süre içerisinde aykırılığı gidermemesi halinde) sözleĢmenin feshidir.
Ġmtiyaz SözleĢmesi‟nde, sözleĢmenin feshini gerektiren diğer sebepler aĢağıdaki gibi açıklanmıĢtır:
-
ĠĢletmecinin lisans ücretini ödememesi;
-
ĠĢletmeci hakkında yargı yerlerince verilmiĢ iflas ve konkordato kararı olması;
ĠĢletmecinin kendisine tahsis edilen frekanslar ya da GSM sisteminde kullanılması için iĢletmeciye
tahsis edilecek diğer frekanslar dıĢında faaliyet gösterdiğinin belirlenmesi, verilen süre içerisinde bu
faaliyetine son verilmemesi.
38
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş
konsolide finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı,
22 Şubat 2012 ve 907 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 19 Şubat 2014 tarihli ve 1107
sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar,
21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29
Haziran 2012, 22 Mayıs 2013, 24 Haziran 2013 ve 29 Mayıs 2014 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından
yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011, 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal
tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.
Turkcell‟in Ġmtiyaz SözleĢmesi‟nin “Uygulanacak Hukuk ve UyuĢmazlıkların Çözümü” baĢlıklı
51. Maddesi‟ne göre taraflar, SözleĢmenin uygulanması konusunda aralarında doğacak uyuĢmazlıkların
Uluslararası Ticaret Odası (“ICC”) tahkim kuralları çerçevesinde seçilecek üç hakem tarafından tahkim
yoluyla çözümlenmesi konusunda anlaĢmıĢlardır. Anılan hükme göre, sözleĢmenin kapsamı, uygulanması
ve feshi ile ilgili konularda çıkan uyuĢmazlıklar öncelikle Lisans Koordinasyon Kurulu‟nda görüĢmelerle
çözümlenecek; uyuĢmazlık bu yolla 30 gün içinde çözümlenemezse, taraflardan biri diğerine uyuĢmazlığın
doğduğunu, uyuĢmazlığın yapısını, ana hatlarıyla nedenlerini ve uyuĢmazlığın tahkim yoluyla
çözümlenmesi niyetinde olduğunu yazı ile bildirecek, yapılacak bildirimi takip eden 15 gün içinde
uyuĢmazlığın çözümlenememesi halinde, uyuĢmazlık tahkim yoluyla çözümlenecektir.
11.3
Şebekelerarası İrtibat ve İşbirliği Anlaşması
24 Nisan 1998 tarihinde, Turkcell ile Türk Telekom arasında tarafların Ģebekelerini birbirine bağlamayı
amaçlayan ve Turkcell‟in GSM Ģebekesinin santral, baz istasyonu, baz istasyon kontrol istasyonu ve ilgili
diğer teçhizatı için Türk Telekom‟un mevcut yer, bina, tesis, kule, enerji, devre, klima ve benzeri altyapı
imkanlarından yararlanmasını sağlayan bir Ģebekelerarası irtibat ve iĢbirliği sözleĢmesi imzalamıĢtır. Söz
konusu sözleĢme, Ġmtiyaz SözleĢmesi yürürlükte kaldığı sürece yürürlükte kalacaktır.
Türk Telekom ve Turkcell, ġebekelerarası Ġrtibat ve ĠĢbirliği AnlaĢması'nın bazı hükümlerini,
20 Eylül 2003 tarihinde imzaladıkları ek bir protokol ile tadil etmiĢlerdir. Sözü edilen ek protokolde
31 Aralık 2004 tarihinden sonra uygulanacak çağrı sonlandırma ücretleri konusunda tarafların
28 ġubat 2005 tarihine kadar anlaĢamamaları durumunda konunun BTK‟ya aktarılacağı belirtilmiĢtir.
Tarafların 28 ġubat 2005 tarihine kadar yeni arabağlantı ücretleri ile ilgili uzlaĢamamaları sonucunda,
EriĢim ve Arabağlantı Yönetmeliği‟nde de belirtildiği üzere uzlaĢtırma prosedürünün iĢletilmesi için konu
BTK‟ya aktarılmıĢtır. BTK, Turkcell ve Türk Telekom arasındaki arabağlantı anlaĢmazlığına iliĢkin
iĢletilen uzlaĢtırma prosedürü çerçevesinde geçici sonlandırma ücretlerini belirlemiĢ ve uygulamaları için
taraflara tebliğ etmiĢtir. Bu ücretler tebliğ tarihinden, yani 10 Ağustos 2005‟ten itibaren uygulanmaya
baĢlanmıĢtır.
Türk Telekom‟un sözü edilen BTK kararında öngörülen çağrı sonlandırma ücretlerini, uluslararası çağrılar
için uygulamamak suretiyle, Ağustos 2005 - Ekim 2005 dönemleri için Turkcell‟den tahsil etmiĢ olduğu
anapara, gecikme faizi ve gecikme cezası da dahil olmak üzere toplam 11.970 TL‟nin Türk Telekom‟dan
tahsili talebiyle, 22 Aralık 2005 tarihi itibariyle Turkcell tarafından alacak davası açılmıĢtır. Dosya
kapsamında hazırlanan bilirkiĢi raporları ve ek raporlar Turkcell‟in davadaki iddialarını teyit etmektedir.
19 Aralık 2006 tarihinde Turkcell, Türk Telekom‟a Kasım 2005 - Ekim 2006 dönemleri arasında BTK
tarafından belirlenen uluslararası çağrı sonlandırma fiyatlarını kullanmadığı gerekçesiyle anapara, gecikme
faizi ve gecikme cezası da dahil olmak üzere toplam 23.726 TL tutarında alacak davası açmıĢtır. Mahkeme,
Turkcell tarafından 22 Aralık 2005 tarihinde açılan ilk dava dosyası ile birleĢtirilmesine karar vermiĢtir.
2 Kasım 2007 tarihinde Turkcell, Türk Telekom‟a Kasım 2006 - Mart 2007 dönemleri arasında BTK
tarafından belirlenen uluslararası çağrı sonlandırma fiyatlarını kullanmadığı gerekçesiyle anapara, gecikme
faizi ve gecikme cezası da dahil olmak üzere toplam 6.836 TL tutarında alacak davası açmıĢtır. Mahkeme,
bu davanın da 22 Aralık 2005 tarihinde açılan ilk dava dosyası ile birleĢtirilmesine karar vermiĢtir.
39
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş
konsolide finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı,
22 Şubat 2012 ve 907 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 19 Şubat 2014 tarihli ve 1107
sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar,
21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29
Haziran 2012, 22 Mayıs 2013, 24 Haziran 2013 ve 29 Mayıs 2014 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından
yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011, 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal
tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.
Mahkeme 28 Eylül 2011 tarihinde yapılan duruĢmada ana davayı ve birleĢtirilen davaları kabul etmiĢ ve
36.502 TL anapara ile 6.095 TL gecikme faizi (davaların açıldığı 2005, 2006 ve 2007 yıllarına kadar
iĢlemiĢ) ve gecikme cezasından oluĢan toplam 42.597 TL tutarındaki meblağın KDV ve ÖĠV ile birlikte
Turkcell‟e ödenmesine; anaparaya, dava tarihlerinden tahsil tarihine kadar ayrıca gecikme faizi ve gecikme
cezası iĢletilmesine karar vermiĢtir. Gerekçeli karar Turkcell‟e tebliğ edilmiĢtir. Türk Telekom kararı
temyiz etmiĢtir. Yargıtay ilk derece mahkemesi kararının bozulmasına karar vermiĢtir. Turkcell, karara
karĢı süresi içinde karar düzeltme baĢvurusunda bulunmuĢtur. Türk Telekom da karar hakkında karar
düzeltme baĢvurusunda bulunmuĢ olup Turkcell bu baĢvuruya cevap vermiĢtir. Yargıtay, tarafların karar
düzeltme taleplerinin reddine karar vermiĢ ve dosya yeniden karar verilmek üzere ilk derece mahkemesine
gönderilmiĢtir.
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle ekonomik fayda içeren kaynakların iĢletmeye giriĢlerinin kesin olmaması
nedeni ile ara dönem özet konsolide finansal tablolarda herhangi bir varlık veya varlığa iliĢkin gelir kayda
alınmamıĢtır (31 Aralık 2013: Yoktur).
Turkcell yönetimi, Turkcell‟in 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle Ģebekelerarası irtibat ve iĢbirliği
anlaĢmalarına konu olan koĢul ve yükümlülüklere uyduğunu düĢünmektedir.
11.4
Türk Telekom ile özel devre kiraları ihtilafı
Turkcell, Madde 11.3‟te belirtilen ġebekelerarası Ġrtibat ve ĠĢbirliği SözleĢmesi kapsamında, tarifeleri Türk
Telekom tarafından belirlenen transmisyon hatlarını kiralamakta ve bunlar üzerinden iletiĢim
sağlamaktadır. Söz konusu transmisyon hatları için Türk Telekom‟un kendi tarifeleri üzerinden Turkcell‟e
uyguladığı %60 oranındaki indirim yine Türk Telekom tarafından 1 Temmuz 2000 tarihinden geçerli
olmak üzere tek taraflı olarak kaldırılmıĢ ve yerine birtakım Ģartlara bağlı olmak kaydıyla, %25 oranında
indirim uygulanmaya baĢlanmıĢtır.
Ġlgili döneme ait toplam nominal 29.125 TL tutarındaki kira farkları Türk Telekom tarafından Turkcell‟e
fatura edilmiĢ ve Turkcell alacaklarına mahsup edilmek suretiyle tahsil edilmiĢtir. Turkcell sözü edilen kira
farkları için Türk Telekom tarafından fatura edilmesi muhtemel gecikme bedeline istinaden 31 Aralık 2000
tarihli finansal tablolarında 3.023 TL tutarında karĢılık ayırmıĢtır. Ancak Türk Telekom‟un 9 Mayıs 2002
tarihinde yazılı olarak talepte bulunduğu 30.068 TL faiz tutarı üzerinde uyuĢmazlık söz konusu olduğu için
Turkcell tarafından dava açılmıĢtır. Mahkeme, 25 Aralık 2008 tarihinde davanın reddine karar vermiĢtir.
Anılan karar Turkcell tarafından temyiz edilmiĢtir. Yargıtay mahkeme kararının onanmasına karar vermiĢ,
bu karara karĢı Turkcell tarafından karar düzeltme müracaatında bulunulmuĢtur. Yargıtay, Turkcell‟in karar
düzeltme talebini reddetmiĢ ve karar kesinleĢmiĢtir. Turkcell Yönetimi‟nin görüĢleri doğrultusunda, 91.864
TL tutarında toplam karĢılık ayrılmıĢ olup bu tutarın tamamı Türk Telekom tarafından Turkcell‟den olan
alacaklardan mahsup edilerek tahsil edilmiĢtir.
40
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş
konsolide finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı,
22 Şubat 2012 ve 907 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 19 Şubat 2014 tarihli ve 1107
sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar,
21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29
Haziran 2012, 22 Mayıs 2013, 24 Haziran 2013 ve 29 Mayıs 2014 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından
yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011, 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal
tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.
Bununla birlikte Turkcell, bu uygulamanın, ihtilafın ait olduğu 2000 yılında yürürlükte bulunan sözleĢme
hükmüne aykırı olduğu, Türk Telekom‟un, ilgili mahkeme kararına konu alacağının tamamını 31 Ekim
2009 tarihi itibariyle Turkcell‟den tahsil etmiĢ olduğu ve Türk Telekom tarafından yapılan tahsilatın fazla
olduğu iddialarıyla, 28 Ekim 2010 tarihinde, 23.378 TL anapara, 3.092 TL gecikme faizi ve 1.925 TL
gecikme bedeli olmak üzere toplam 28.395 TL tutarındaki alacağın sözleĢme gecikme faizi ve gecikme
bedeli ile birlikte Türk Telekom‟dan tahsili amacıyla bu Ģirket aleyhine dava açmıĢtır. Mahkeme bilirkiĢi
incelemesi yaptırılmasına karar vermiĢtir. BilirkiĢi heyeti raporunu dosyaya sunmuĢtur. Rapor Turkcell
lehinedir. Turkcell, dosyayı ıslah ederek talebini 2.100 TL arttırmıĢtır. Mahkeme, bilirkiĢi heyetinden ek
rapor alınmasına karar vermiĢtir. Ek bilirkiĢi raporu Turkcell‟in iddialarını desteklemektedir. Mahkeme,
bilirkiĢilerden tekrar ek rapor alınmasına karar vermiĢtir. Ġkinci bilirkiĢi ek raporu da tebliğ edilmiĢ olup bu
rapor da Turkcell lehinedir. Mahkeme yeni bir bilirkiĢi heyetinden dosya hakkında yeni bir rapor
alınmasına karar vermiĢtir. Dava süreci devam etmektedir.
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle ekonomik fayda içeren kaynakların iĢletmeye giriĢlerinin kesin olmaması
nedeni ile ara dönem özet konsolide finansal tablolarda herhangi bir varlık veya varlığa iliĢkin gelir kayda
alınmamıĢtır (31 Aralık 2013: Yoktur).
11.5
Rekabet Kurulu tarafından verilen para cezası ile ilgili ihtilaf
Rekabet Kurulu Ekim 1999‟da Turkcell ve diğer operatörlerin iĢleyiĢine iliĢkin bir inceleme baĢlatmıĢ ve
Turkcell‟in GSM hizmetleri piyasasında hakim durumda olduğu ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması
Hakkındaki Kanun‟un 4 ve 6. Maddeleri ihlali iddiasıyla Turkcell‟in toplam nominal 6.973 TL idari para
cezası ile cezalandırılmasına karar vermiĢtir. Turkcell Rekabet Kurulu‟nun bu kararının iptali için dava
açmıĢtır. Mahkeme, 15 Kasım 2005 tarihinde, Rekabet Kurulu‟nun verdiği kararı iptal etmiĢtir. Kararın
iptal edilmesi üzerine, Rekabet Kurulu 29 Aralık 2005 tarihinde aynı kararı tekrar almıĢtır. Turkcell,
Rekabet Kurulu‟nun almıĢ olduğu kararın yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle 10 Mart 2006
tarihinde DanıĢtay nezdinde dava açmıĢtır. Mahkeme, 13 Mayıs 2008 tarihinde davanın reddine karar
vermiĢtir. Karar, Turkcell tarafından temyiz edilmiĢtir. DanıĢtay Ġdari Dava Daireleri Kurulu, Turkcell‟in
temyiz isteminin reddine karar vermiĢtir. Turkcell, karar hakkında karar düzeltme talebinde bulunmuĢtur.
Karar düzeltme incelemesi devam etmektedir.
Rekabet Kurulu‟nun kararı üzerine, Ankara Vergi Dairesi BaĢkanlığı, Turkcell‟e gönderdiği 4 Ağustos
2006 tarihli ödeme emri ile 6.973 TL tutarındaki para cezasının ödenmesini talep etmiĢtir. Turkcell, ilgili
cezayı 25 Eylül 2006 tarihinde ödemiĢ ancak aynı tarihte söz konusu ödeme emrinin iptali talebiyle dava
açmıĢtır. Mahkeme, Turkcell tarafından açılan davanın reddine karar vermiĢ ve bu karar Turkcell
tarafından temyiz edilmiĢtir. 17 Mart 2009 tarihinde, DanıĢtay yerel mahkeme kararının bozulmasına karar
vermiĢtir. Mahkeme, DanıĢtay‟ın bozma kararına uyma yönünde karar vermiĢtir. Mahkeme, 18 Aralık
2009 tarihinde davanın reddine karar vermiĢ ve bu karar Turkcell tarafından temyiz edilmiĢtir. DanıĢtay,
yerel mahkeme kararının bozulmasına karar vermiĢtir. Mahkeme 15 Haziran 2011 tarihinde davanın
reddine karar vermiĢtir. Karar Turkcell tarafından temyiz edilmiĢtir. DanıĢtay, Turkcell‟in temyiz sürecinde
yürütmenin durdurulması talebini kabul etmiĢtir. DanıĢtay ilk derece mahkemesi kararının tekrar
bozulmasına karar vermiĢtir. Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi, karar düzeltme talebinde bulunmuĢ ancak
DanıĢtay talebin reddine karar vermiĢtir. Mahkeme DanıĢtay‟ın bozma kararına uyarak davanın kabulüne
ve dava konusu ödeme emrinin iptaline karar vermiĢtir. Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi, kararı temyiz
etmiĢtir. Turkcell tarafından temyize cevap verilmiĢtir. Temyiz incelemesi devam etmektedir.
41
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş
konsolide finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı,
22 Şubat 2012 ve 907 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 19 Şubat 2014 tarihli ve 1107
sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar,
21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29
Haziran 2012, 22 Mayıs 2013, 24 Haziran 2013 ve 29 Mayıs 2014 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından
yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011, 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal
tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle ekonomik fayda içeren kaynakların iĢletmeye giriĢlerinin kesin olmaması
nedeni ile ara dönem özet konsolide finansal tablolarda herhangi bir varlık veya varlığa iliĢkin gelir kayda
alınmamıĢtır (31 Aralık 2013: Yoktur).
11.6
Mobil pazarlama faaliyetleri ile ilgili ihtilaf
Rekabet Kurulu, Turkcell‟in mobil pazarlama alanında münhasır faaliyetlerini sürdürüp sürdürmediğinin,
sürdürdüğünün tespiti halinde bu uygulamaların Rekabet Kanunu‟nun ilgili maddelerini ihlal edip
etmediğinin tespiti amacıyla, Turkcell hakkında soruĢturma açılmasına karar vermiĢtir. Rekabet Kurulu, 23
Aralık 2009 tarihinde aldığı karar ile Turkcell‟in GSM hizmetleri ve mobil pazarlama hizmetleri
pazarındaki faaliyetlerinin rekabeti ihlal ettiği gerekçesiyle Turkcell hakkında 36.072 TL idari para cezası
uygulanmasına karar vermiĢtir. Rekabet Kurulu kararının tebliğinden itibaren 1 ay içerisinde, %25 oranında
indirimden yararlanılarak para cezası 27.054 TL olarak 25 Mayıs 2010 tarihinde ödenmiĢtir. Turkcell
tarafından, 25 Haziran 2010 tarihinde anılan kararın yürütmesinin durdurulması ve iptali amacıyla dava
açılmıĢtır. Mahkeme, Turkcell‟in yürütmenin durdurulması talebini reddetmiĢ olup Turkcell tarafından
karara itiraz edilmiĢtir. Ġtiraz reddedilmiĢtir. Mahkeme davanın reddine karar vermiĢtir. Karar Turkcell
tarafından temyiz edilmiĢtir. Temyiz incelemesi devam etmektedir.
Avea, Rekabet Kurulu kararına dayanarak, Turkcell‟in, mobil pazarlama alanında rekabeti ihlal ettiği ve bu
durumun kendisini zarara uğrattığı iddiasıyla, fazlaya iliĢkin hakları saklı kalmak kaydıyla Ģimdilik 1.000
TL tutarındaki tazminatın Turkcell‟den tahsili talebiyle dava açmıĢtır. Yargılama devam ederken Avea
maddi tazminat talebini 5.000 TL‟ye yükseltmiĢ olup ayrıca 1.000 TL manevi tazminat talebinde
bulunmuĢtur. Mahkeme, Avea‟nın 1.000 TL manevi tazminat talebinin ayrı bir dava dosyası üzerinden
görülmesi gerektiği gerekçesiyle, talebin bu bölümünü ayırmıĢtır. Mahkeme, Avea tarafından açılan maddi
ve manevi tazminat talepli davayı reddetmiĢtir.
Avea tarafından karar temyiz edilmiĢ olup Turkcell tarafından da temyize cevap verilmiĢtir. Avea‟nın
temyiz itirazlarının reddi ile kararın Turkcell lehine onanmasına karar verilmiĢtir. Avea karar düzeltme
talebinde bulunmuĢtur. Karar düzeltme incelemesi devam etmektedir.
ġirket Yönetimi‟nin görüĢüne göre, yükümlülüğün yerine getirilmesi için, ekonomik fayda içeren
kaynakların iĢletmeden çıkma ihtimalinin belirsiz olması nedeni ile 30 Eylül 2014 itibariyle hazırlanan ara
dönem özet konsolide finansal tablolarda herhangi bir karĢılık ayrılmamıĢtır (31 Aralık 2013: Yoktur).
11.7
Ulusal dolaĢım ihtilafı
BTK, Turkcell‟e roaming sağlama yükümlülüğünü öngören 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu‟nun 10.
Maddesi gereğince çıkarılan Ulusal DolaĢım (“Roaming”) anlaĢması yapılması ile ilgili yönetmeliğe
uymadığı gerekçesiyle toplam nominal 21.822 TL para cezası vermiĢtir. Turkcell bir yandan bu tutarı bir
günlük gecikme faizi ile beraber 7 Nisan 2004 tarihinde BTK‟ya ödemiĢ; diğer taraftan da bu para
cezasının ve dayanağı BTK düzenlemesinin iptali talebiyle DanıĢtay nezdinde bir dava açmıĢtır. 1 Aralık
2004 tarihinde, DanıĢtay‟ın, Turkcell‟e idari para cezası verilmesine iliĢkin BTK kararının dava
sonuçlanıncaya kadar yürütmesinin durdurulmasına karar vermesi üzerine, Turkcell 3 Ocak 2005 tarihinde
aynı tutarı BTK‟dan tahsil etmiĢtir. DanıĢtay‟ın söz konusu para cezasının iptali ve bu iptal kararının
kesinleĢmesi üzerine, söz konusu idari para cezasının ödendiği tarih ile iade alındığı tarihler arasındaki
dönemde Turkcell‟in mahrum kaldığı 7.111 TL tutarındaki faiz alacağının tahsili talebiyle, Turkcell
tarafından BTK aleyhine 22 Temmuz 2010 tarihinde dava açılmıĢtır.
42
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş
konsolide finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı,
22 Şubat 2012 ve 907 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 19 Şubat 2014 tarihli ve 1107
sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar,
21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29
Haziran 2012, 22 Mayıs 2013, 24 Haziran 2013 ve 29 Mayıs 2014 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından
yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011, 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal
tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.
Mahkeme davanın kısmen kabulüne ve 6.505 TL tutarındaki alacağın iĢlemiĢ faiziyle birlikte Turkcell‟e
ödenmesine karar vermiĢtir. BTK, 15 Nisan 2013 tarihinde 6.505 TL tutarında anapara ile 1.596 TL
tutarındaki faizi Turkcell‟e ödemiĢtir. BTK, kararı temyiz etmiĢ; Turkcell kararın Turkcell talebinin reddine
iliĢkin bölümünü temyiz etmiĢtir. DanıĢtay, BTK‟nın temyiz aĢamasındaki yürütmenin durdurulması
talebinin reddine karar vermiĢtir. Temyiz incelemesi devam etmektedir.
15 Nisan 2013 tarihinde BTK‟dan tahsilat gerçekleĢmiĢ olup, mahkeme kararı henüz kesinleĢmediği için 30
Eylül 2014 tarihi itibariyle ekonomik fayda içeren kaynakların iĢletmeye giriĢlerinin kesin olmadığı
değerlendirilmiĢ ve ara dönem özet konsolide finansal tablolarda gelir olarak kayda alınmamıĢtır (31 Aralık
2013: Yoktur).
11.8
Turkcell’in ücretlendirme uygulamaları ile ilgili olarak BTK tarafından verilen para cezası ile ilgili
ihtilaf
BTK, 7 Nisan 2010 tarihinde aldığı karar ile Turkcell hakkında, Turkcell tarafından kuruma yanlıĢ bilgi
verildiği gerekçesiyle 4.008 TL ve bazı abonelerin mağdur edildiği gerekçesiyle 374 TL olmak üzere,
toplam 4.382 TL idari para cezası uygulanmasına karar vermiĢtir. Kararın tebliğinden itibaren 1 ay
içerisinde, %25 oranında indirimden yararlanılarak para cezası toplam 3.287 TL olarak 9 Haziran 2010
tarihinde ödenmiĢtir. Turkcell tarafından, 22 Eylül 2010 tarihinde kararların yürütmesinin durdurulması ve
iptali için 2 adet dava açılmıĢtır. Mahkeme, Turkcell‟in yürütmenin durdurulması taleplerini reddetmiĢ,
Turkcell kararlara itiraz etmiĢ; fakat itirazlar reddedilmiĢtir. Mahkeme, 28 Nisan 2011 tarihinde davaların
reddine karar vermiĢtir. Kararlar Turkcell tarafından temyiz edilmiĢtir. Turkcell‟in temyiz aĢamasındaki
yürütmenin durdurulması istemleri reddedilmiĢtir. Temyiz incelemeleri devam etmektedir.
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle ekonomik fayda içeren kaynakların iĢletmeye giriĢlerinin kesin olmaması
nedeni ile ara dönem özet konsolide finansal tablolarda herhangi bir varlık veya varlığa iliĢkin gelir kayda
alınmamıĢtır (31 Aralık 2013: Yoktur).
11.9
Azami tarifelerin uygulanmasına iliĢkin olarak BTK tarafından verilen para cezası ile ilgili ihtilaf
BTK, 21 Nisan 2010 tarihinde aldığı karar ile 25 Mart 2009 tarihinde BTK tarafından onaylanan GSM
Azami Tarife Çizelgesi‟ndeki GSM-GSM üst sınırının üzerinde tarife uyguladığı iddiasıyla Turkcell
hakkında 53.467 TL idari para cezası uygulanmasına karar vermiĢtir. Kararın tebliğinden itibaren 1 ay
içerisinde, %25 oranında indirimden yararlanılarak para cezası 40.100 TL olarak 3 Haziran 2010 tarihinde
ödenmiĢtir. Turkcell tarafından, 28 Haziran 2010 tarihinde kararın iptali için dava açılmıĢtır. Mahkeme
Turkcell‟in yürütmenin durdurulması talebini reddetmiĢ; Turkcell karara itiraz etmiĢ; Turkcell‟in bu itirazı
kabul edilmiĢtir. Bu kapsamda BTK, Turkcell‟den daha önce tahsil etmiĢ olduğu 40.100 TL‟yi 27 Ocak
2011 tarihinde geri ödemiĢtir. Mahkeme 3 Mayıs 2011 tarihinde davanın reddine karar vermiĢtir. Karar
Turkcell tarafından temyiz edilmiĢtir. DanıĢtay, Turkcell‟in temyiz aĢamasındaki yürütmenin durdurulması
talebinin reddine karar vermiĢtir. Temyiz incelemesi devam etmektedir. BTK tarafından iade edilen 40.100
TL, 6 Ekim 2011 tarihinde BTK‟ya geri ödenmiĢtir.
Ayrıca, abonelere iade edilecek tutar 46.228 TL olarak hesaplanmıĢ olup 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle
hazırlanan konsolide finansal tablolarda “SatıĢ Gelirleri” hesabından düĢülmüĢtür. Abonelere iade Ocak
2010‟da gerçekleĢmiĢtir.
43
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş
konsolide finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı,
22 Şubat 2012 ve 907 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 19 Şubat 2014 tarihli ve 1107
sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar,
21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29
Haziran 2012, 22 Mayıs 2013, 24 Haziran 2013 ve 29 Mayıs 2014 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından
yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011, 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal
tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.
BTK, 23 Kasım 2011 tarihinde Turkcell‟e gönderdiği bir yazı ile azami tarifelerin ihlal edildiği
gerekçesiyle Turkcell‟e verdiği 53.467 TL tutarındaki idari para cezasının ¼ oranındaki peĢin ödeme
indiriminden yararlanılarak ödenmeyen 13.367 TL tutarındaki bölümünün de ödenmesini talep etmiĢtir.
BTK‟nın bu iĢleminin yürütmesinin durdurulması ve iptali için Turkcell tarafından 23 Aralık 2011
tarihinde dava açılmıĢtır. Mahkeme yürütmenin durdurulmasına karar vermiĢtir. BTK karara itiraz etmiĢ,
itiraz reddedilmiĢtir. Mahkeme davanın kabulüne ve BTK iĢleminin iptaline karar vermiĢtir. BTK kararı
temyiz etmiĢ; Turkcell tarafından temyize cevap verilmiĢtir. DanıĢtay BTK‟nın temyiz aĢamasındaki
yürütmenin durdurulması talebini reddetmiĢtir. Temyiz incelemesi devam etmektedir.
Vergi Dairesi, söz konusu tutar için 20 ġubat 2012 tarihinde ödeme emri göndermiĢtir. Turkcell, ödeme
emrinin yürütmesinin durdurulması ve iptali için 24 ġubat 2012 tarihinde dava açmıĢtır. Mahkeme ödeme
emrinin yürütmesinin durdurulmasına karar vermiĢtir. Vergi Dairesi karara itiraz etmiĢ, itiraz
reddedilmiĢtir. Mahkeme davanın kabulüne ve dava konusu ödeme emrinin iptaline karar vermiĢtir. Vergi
Dairesi kararı temyiz etmiĢ, Turkcell temyiz talebine cevap vermiĢtir. Temyiz incelemesi devam
etmektedir.
ġirket Yönetimi‟nin görüĢüne göre, idari cezanın %25 oranındaki peĢin ödeme indiriminden yararlanılarak
ödenmeyen bölümüne iliĢkin yükümlülüğün yerine getirilmesi için, ekonomik fayda içeren kaynakların
iĢletmeden çıkma ihtimalinin belirsiz olması nedeni ile 30 Eylül 2014 itibariyle hazırlanan ara dönem özet
konsolide finansal tablolarda herhangi bir karĢılık ayrılmamıĢtır (31 Aralık 2013: Yoktur).
11.10 Bankalardaki mevduat ile ilgili ihtilaf
Turkcell, 2001 yılında bir bankadaki mevduatı nedeniyle doğan alacağına iliĢkin 6.329 ABD Doları asıl
alacak üzerinden icra takibi baĢlatmıĢ, takibe banka tarafından itiraz edilmiĢtir. Ġtirazın iptali amacıyla
Turkcell tarafından açılan davada mahkeme 1 Mart 2005 tarihinde Turkcell lehine karar vermiĢtir. Ġlgili
banka kararı temyiz etmiĢ, Turkcell tarafından da temyize yanıt verilmiĢtir. Yargıtay, 3 Nisan 2006
tarihinde yerel mahkeme kararının davalı banka lehine bozulmasına karar vermiĢtir. Ġlk derece mahkemesi
Yargıtay kararına uyulmasına karar vermiĢtir. Dava süreci devam etmektedir.
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle ekonomik fayda içeren kaynakların iĢletmeye giriĢlerinin kesin olmaması
nedeni ile konsolide finansal tablolarda herhangi bir varlık veya varlığa iliĢkin gelir kayda alınmamıĢtır (31
Aralık 2013: Yoktur).
44
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş
konsolide finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı,
22 Şubat 2012 ve 907 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 19 Şubat 2014 tarihli ve 1107
sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar,
21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29
Haziran 2012, 22 Mayıs 2013, 24 Haziran 2013 ve 29 Mayıs 2014 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından
yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011, 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal
tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.
11.11
Özel iletiĢim vergisinin (“ÖĠV”) iskonto sonrası tutar üzerinden hesaplanması ile ilgili ihtilaf
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü, Turkcell‟in bayiler aracılığıyla yapmıĢ olduğu ön ödemeli
kart satıĢlarında iskontolu satıĢ yöntemi uyguladığı ve ÖĠV‟yi iskonto sonrası tutar üzerinden hesapladığı
gerekçesiyle 2005 ve 2006 yılları için vergi aslı ve vergi ziyaı cezası ile birlikte olmak üzere sırasıyla
toplam 133.617 TL ve 139.101 TL vergi tarhiyatında bulunmuĢtur. Turkcell, yukarıda bahsi geçen vergi
tarhiyatlarının iptali talebiyle dava açmıĢtır.
28 ġubat 2011 tarihinde Vergi Affı Yasası CumhurbaĢkanı tarafından onaylanmıĢtır. Turkcell, 27 Nisan
2011 tarihinde konuyla ilgili olarak Maliye Bakanlığı‟na baĢvuruda bulunmuĢtur. Vergi Affı Yasasına göre
ÖĠV tutarı ve cezası 2005 ve 2006 yılları için sırasıyla 26.723 TL ve 27.820 TL olarak hesaplanmıĢtır.
Ayrıca, 2005 ve 2006 yılları için hesaplanan faiz tutarları sırasıyla 11.164 TL ve 8.900 TL olarak
hesaplanmıĢtır. Bahsi geçen tutarlar 30 Haziran 2011 tarihinde ödenmiĢ olup ödeme yapıldığı için Turkcell
davalardan vazgeçtiğini Vergi Affı Yasası gereğince mahkemelere bildirmiĢtir. Mahkemeler davalar
hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar vermiĢtir.
Vergi Dairesi, Turkcell‟in bayiler aracılığıyla yapmıĢ olduğu ön ödemeli kart satıĢlarında iskontolu satıĢ
yöntemi uyguladığı ve ÖĠV‟yi iskonto sonrası tutar üzerinden hesapladığı gerekçesiyle Ocak-ġubat 2007
dönemi için 11.238 TL vergi tarhiyatında bulunmuĢtur. Turkcell Vergi Affı Yasası‟ndan yararlanmak
amacıyla 13 Temmuz 2011 tarihinde Maliye Bakanlığı‟na baĢvurmuĢtur. Vergi Affı Yasasına göre vergi
aslı ve gecikme faizi sırasıyla 2.248 TL ve 842 TL olarak hesaplanmıĢtır. Bahsi geçen tutarlar 29 Temmuz
2011 tarihinde ödenmiĢtir.
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi, Turkcell hakkında 2008-2012 dönemlerine iliĢkin olarak hazırlanan
Vergi Ġnceleme Raporlarında yer alan, Turkcell‟in, distribütörleri tarafından yapılan ön ödemeli kart
satıĢları üzerinden de ÖĠV ödemesi gerektiği iddiasına dayanarak, Turkcell‟e bu tutarlar üzerinden 211.056
TL anapara ve 316.583 TL vergi ziyaı olmak üzere toplam 527.639 TL ilave ÖĠV ve ceza tahakkuk
ettirmiĢtir. Turkcell bu ilave ÖĠV ve cezaya iliĢkin ihbarnamelerin iptali talebiyle Vergi Mahkemeleri
nezdinde dava açmıĢ, ardından uzlaĢma yoluna baĢvurmuĢtur. Davaların bir kısmında mahkeme dava
dosyalarının uzlaĢma görüĢmelerinin sonuçlanmasına kadar bekletilmesine karar vermiĢtir. Davalar devam
etmektedir.
ġirket Yönetimi‟nin görüĢüne göre, yükümlülüğün yerine getirilmesi için, ekonomik fayda içeren
kaynakların iĢletmeden çıkma ihtimalinin belirsiz olması nedeni ile 30 Eylül 2014 itibariyle hazırlanan ara
dönem özet konsolide finansal tablolarda herhangi bir karĢılık ayrılmamıĢtır (31 Aralık 2013: Yoktur).
45
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş
konsolide finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı,
22 Şubat 2012 ve 907 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 19 Şubat 2014 tarihli ve 1107
sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar,
21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29
Haziran 2012, 22 Mayıs 2013, 24 Haziran 2013 ve 29 Mayıs 2014 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından
yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011, 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal
tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.
11.12
Uluslararası trafiğin taĢınması
BTK, Mayıs 2003‟te, Türk Telekom‟un müracaatı üzerine, Turkcell‟in uluslararası trafiğini Türk Telekom
altyapısını kullanmadan taĢıdığı iddiasıyla ve bunun Türk Telekom‟un altyapı tekelini ihlal anlamını
taĢıdığı gerekçesiyle soruĢturma açmıĢtır. SoruĢturma sonlandırılmıĢ ve BTK, 5 Mart 2004 tarihli kararı ile
Turkcell‟in Türk Telekom dıĢında baĢka kaynaklardan altyapı ihtiyacını karĢılamak suretiyle Ġmtiyaz
SözleĢmesi‟nde kendisine verilen yetkinin sınırını aĢtığı iddiası ile toplam nominal 31.731 TL idari para
cezası vermiĢtir. Turkcell, BTK‟nın ilgili iĢlem ve kararlarının iptali talebiyle dava açmıĢ ancak 9 Nisan
2004‟te idari para cezasını ödemiĢtir. DanıĢtay, 5 Kasım 2004 tarihinde Turkcell‟e tebliğ edilen karar ile
BTK‟nın Turkcell‟e idari para cezası verilmesine iliĢkin kararının dava sonuçlanıncaya kadar yürütmesinin
durdurulmasına karar vermiĢtir. DanıĢtay‟ın yukarıda bahsi geçen kararına bağlı olarak BTK, 26 Ocak
2005 tarihinde 18.000 TL geri ödeme yapmıĢ ve geriye kalan 13.731 TL‟lik tutarındaki meblağı ise Aralık
ayı telsiz ruhsat ve kullanım ücreti ödemelerinden mahsup etmiĢtir. 26 Aralık 2006 tarihinde DanıĢtay,
BTK‟nın Turkcell‟e 31.731 TL para cezası verilmesine iliĢkin iĢleminin iptaline, para cezasının dayanağı
yönetmelik hükümlerinin iptali talebinin ise reddine karar vermiĢtir. BTK kararı temyiz etmiĢtir. DanıĢtay
Ġdari Dava Daireleri Kurulu, ilk derece mahkemesi kararının onanmasına karar vermiĢtir. BTK karar
düzeltme müracaatında bulunmuĢtur. Karar düzeltme incelemesi devam etmektedir. Turkcell, 2004 yılında
BTK‟ya ödenmiĢ olan toplam 31.731 TL tutarındaki meblağdan, belirli bir süre yoksun kalması nedeniyle
uğradığı 5.783 TL tutarındaki zararın BTK‟dan tahsili talebiyle 6 Haziran 2012 tarihinde dava açmıĢtır.
Dava süreci devam etmektedir.
Türk Telekom, Turkcell‟in Milleni.com GMbH ile imzaladığı uluslararası arabağlantı sözleĢmesi nedeniyle
zarara uğradığı gerekçesiyle, 5 Ağustos 2005 tarihinde 219.149 TL tutarında anapara ve 30 Haziran 2005
tarihine kadar iĢlemiĢ 231.782 TL tutarında faiz olmak üzere toplam 450.931 TL tutarındaki zararının
tahsili ve ihtiyati tedbir talebiyle ġirket aleyhine dava açmıĢtır. Turkcell Yönetimi davanın herhangi bir
hukuki dayanağı olmadığını düĢünmekle beraber davada yaĢanan geliĢmeleri dikkate alarak 53.160 TL
anapara ve 102.508 TL tahakkuk eden faiz olmak üzere toplam 155.668 TL tutarında karĢılık ayırmıĢtır.
Dava ile ilgili ayrılan karĢılık hesaplamasında Türk Telekom‟un talebindeki ve bilirkiĢi raporundaki tutarlar
değil; Türk Hukuku‟ndaki düzenlemeler esas alınmıĢtır. Türk Hukuku uyarınca zarara uğradığını iddia
eden bir kimse elde etmesi olası tüm geliri değil; ancak bu nedenle mahrum kaldığı karı talep edebilir. Bu
sebeple, Turkcell tarafından ayrılan karĢılık Türk Telekom tarafından talep edilen veya bilirkiĢilerce
hesaplanan muhtemel gelir tutarları esas alınarak değil, Türk Telekom‟un uğraması olası tahmini kar
mahrumiyeti esas alınarak hesaplanmıĢtır. Ayrıca, 23 Ekim 2007 tarihinde bağımsız bir hukukçudan dava
ile ilgili görüĢ alınmıĢtır. Alınan görüĢ Turkcell Yönetimi‟nin görüĢlerini desteklemektedir.
Mahkeme, 5 Kasım 2009 tarihinde Türk Telekom‟un tazminat talebinin 171.704 TL tutarındaki bölümünü
reddetmiĢ, toplam 279.227 TL tutarındaki bölümünü ise kabul etmiĢtir. Söz konusu karar, Turkcell tarafından
temyiz edilmiĢtir. Karar, Türk Telekom tarafından da temyiz edilmiĢ ve Turkcell tarafından bu talebe cevap
verilmiĢtir. Yargıtay Mahkeme kararının bozulmasına karar vermiĢtir. Turkcell ve Türk Telekom Yargıtay‟ın
bozma kararı hakkında karar düzeltme müracaatında bulunmuĢtur. Her iki tarafın karar düzeltme talebi de
reddedilmiĢ ve dosya ilk derece mahkemesine iade edilmiĢtir. Ġlk derece mahkemesi, Yargıtay‟ın bozma
kararına uyulması ve yeni bir bilirkiĢi raporu alınması yönünde karar vermiĢtir. Dava süreci devam
etmektedir.
46
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş
konsolide finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı,
22 Şubat 2012 ve 907 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 19 Şubat 2014 tarihli ve 1107
sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar,
21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29
Haziran 2012, 22 Mayıs 2013, 24 Haziran 2013 ve 29 Mayıs 2014 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından
yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011, 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal
tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.
11.13
Spor Toto ile olan ihtilaf
Spor Toto, 9 Kasım 2005 tarihli mektubunda Ġnteltek‟in mutabakat yöntemi farklılığından dolayı
3.292 TL borçlu olduğunu bildirmiĢtir. Spor Toto, mutabakat dönemlerinin kümülatif değil, 6 aylık bağımsız
dönemler olarak kabul edilmesi gerektiğini savunmaktadır. Ġnteltek Yönetimi 7 Aralık 2005 tarihinde
gönderdiği cevabi nitelikteki yazıda, mutabakat döneminin kontratta 16 bağımsız dönem olarak
tanımlanmadığını, dolayısıyla kümülatif bazda mutabakat yapılması gerektiğini savunmuĢtur.
Spor Toto tarafından, Ġnteltek aleyhine tespit ve alacak davası açılmıĢtır. Mahkeme 22 ġubat 2007 tarihinde
davanın reddine karar vermiĢtir ve hasılat riskinin tamamının Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü‟ne
(“GSGM”) ait olduğuna, tahsil edilemeyen 1.527 TL tutarındaki hasılattan Ġnteltek‟in sorumlu olmadığına ve
altı aylık mutabakat dönemlerinin birbirinden bağımsız dönemler halinde uygulanması, hesaplamanın
kümülatif olarak yapılamayacağı yönündeki tespit taleplerinin reddine karar vermiĢtir. GSGM tarafından
yapılan temyiz ve karar düzeltme talepleri reddedilmiĢ ve mahkeme kararı kesinleĢmiĢtir.
Yargıtay kararı doğrultusunda, daha önce finansal tablolarda ayrılmıĢ olan 3.292 TL tutarındaki anapara ve
1.894 TL tutarındaki faiz karĢılığı ters çevrilmiĢtir. Ġnteltek, ayrıca 1. ve 3. mutabakat dönemlerinde yapılan
2.345 TL anapara ve 966 TL faiz ödemesinin tahsilini talep etmiĢ ve 21 ġubat 2008 tarihinde konu ile ilgili
dava açmıĢtır. 19 Mart 2009 tarihinde Mahkeme, 2.345 TL tutarındaki anapara ile 966 TL tutarındaki faiz ile
birlikte oluĢacak gecikme faizinin Ġnteltek‟e ödenmesine karar vermiĢtir. Spor Toto tarafından yapılan temyiz
ve karar düzeltme istemleri reddedilmiĢ ve karar kesinleĢmiĢtir.
31 Aralık 2012 tarihi itibariyle hazırlanan konsolide finansal tablolarda 2.345 TL anapara ve 3.376 TL faiz
ödemesi gelir olarak kayda alınmıĢtır.
11.14
UzlaĢtırma sonrası yapılan fazla tarhiyat ile ilgili ihtilaf
Turkcell, 9 ġubat 2009 tarihinde 2000, 2001 ve 2002 yıllarına iliĢkin olarak roaming sözleĢmesinden dolayı
tahakkuk ettirilen KDV ve vergi cezalarına iliĢkin Vergi Dairesi ile yapılan uzlaĢtırma sonrası yanlıĢ
hesaplanan 6.609 TL tutarındaki gecikme faizinin iadesi amacıyla Vergi Dairesi‟ne baĢvurmuĢ; bu talebin
reddi üzerine, ret iĢleminin iptali amacıyla bir dava açmıĢ; ayrıca gecikme faizinin yanlıĢ hesaplanan 6.609
TL tutarındaki bölümünün iptali amacıyla dava açmıĢtır. Vergi Dairesi‟ne yapılan baĢvurunun reddi üzerine
açılan davada Mahkeme davanın reddine karar vermiĢ, Turkcell kararı temyiz etmiĢtir. DanıĢtay ilk derece
mahkemesi kararının onanmasına karar vermiĢtir. Turkcell karar düzeltme baĢvurusunda bulunmuĢtur. Karar
düzeltme incelemesi devam etmektedir. Diğer davada ise, Mahkeme davanın reddine karar vermiĢ, Turkcell
kararı temyiz etmiĢtir. Temyiz incelemesi devam etmektedir.
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle ekonomik fayda içeren kaynakların iĢletmeye giriĢlerinin kesin olmaması
nedeni ile ara dönem özet konsolide finansal tablolarda herhangi bir varlık veya varlığa iliĢkin gelir kayda
alınmamıĢtır (31 Aralık 2013: Yoktur).
47
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş
konsolide finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı,
22 Şubat 2012 ve 907 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 19 Şubat 2014 tarihli ve 1107
sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar,
21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29
Haziran 2012, 22 Mayıs 2013, 24 Haziran 2013 ve 29 Mayıs 2014 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından
yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011, 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal
tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.
11.15
Ġran GSM Ġhalesi’yle ilgili ihtilaflar
Turkcell, Ġran Ġslam Cumhuriyeti‟nin Türkiye Cumhuriyeti ile imzaladığı Yatırımların KarĢılıklı TeĢviki ve
Korunmasına ĠliĢkin AnlaĢma‟nın çeĢitli hükümlerini ihlal ettiğinin tespiti ile uğradığı zararın tazmini
talebiyle, 11 Ocak 2008 tarihinde, UNCITRAL Tahkim Kuralları uyarınca oluĢturulan tahkim mahkemesi
nezdinde tahkim davası açmıĢtır. Söz konusu tahkim süreci, Ġran GSM ihalesi sonucunda ortaya çıkan
ihtilafla ilgilidir. DuruĢma ġubat 2013‟te gerçekleĢmiĢtir. Eylül 2013‟te ikinci duruĢma yapılmıĢtır. Mahkeme
tahkikat aĢamasının bittiğini bildirmiĢ, mahkemece talep edilen masraflara iliĢkin belge ve beyanlar dosyaya
sunulmuĢtur. Hakem Heyeti davayı incelemekte yetkisiz olduğuna karar vermiĢtir.
11.16
Türk Telekom transmisyon tarifeleri ihtilafı
19 Ocak 2007 tarihinde Turkcell, Türk Telekom‟a 1 Haziran 2004 ve 1 Temmuz 2005 tarihleri arasında
fiber optik kablo, bakır kablo ve radyolink üzerinden verilen hizmetlerin bağlantı ücretlerini yanlıĢ
uyguladığı gerekçesiyle dava açma tarihine kadar tahakkuk etmiĢ faizler de dahil olmak üzere toplam 8.137
TL‟nin tahsili talebiyle dava açmıĢtır. Dosya kapsamında düzenlenen bilirkiĢi raporu Turkcell lehinedir.
Mahkeme bilirkiĢi heyetinden ek rapor alınmasına karar vermiĢtir. Ek rapor da Turkcell lehinedir.
Mahkeme yeni bir bilirkiĢi raporu alınmasına karar vermiĢtir. BilirkiĢi raporu Turkcell lehinedir. Mahkeme
davanın kabulüne karar vermiĢtir. Türk Telekom kararı temyiz etmiĢtir. Turkcell tarafından temyize cevap
verilmiĢtir. Temyiz incelemesi devam etmektedir.
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle ekonomik fayda içeren kaynakların iĢletmeye giriĢlerinin kesin olmaması
nedeni ile ara dönem özet konsolide finansal tablolarda herhangi bir varlık veya varlığa iliĢkin gelir kayda
alınmamıĢtır (31 Aralık 2013: Yoktur).
11.17
SPK kararının iptali
SPK, 15 Ekim 2008 tarihinde aldığı bir kararla, 26 Ocak 2007 tarihli SPK kararının yerine
getirilmediğinden bahisle Turkcell hakkında 12 TL idari para cezası uygulanmasına ve bu para cezasının
yapılacak ilk Genel Kurul‟da ortakların bilgisine sunulması gerektiği hususlarında Turkcell‟in
bilgilendirilmesine karar vermiĢtir. Turkcell bu karar ve bağlantılı iĢlemlerin iptali talebiyle idare
mahkemesinde dava açmıĢtır. Mahkeme, Turkcell‟in yürütmenin durdurulması talebini reddetmiĢtir.
Turkcell‟in bu karara itirazı da reddedilmiĢtir. Mahkeme 27 Mayıs 2011 tarihinde davanın reddine karar
vermiĢtir. Karar Turkcell tarafından temyiz edilmiĢtir. DanıĢtay yerel mahkeme kararının yürütmesinin
durdurulması isteminin reddine karar vermiĢtir. Temyiz incelemesi devam etmektedir.
11.18
Numara TaĢınabilirliği Yönetmeliği’nin iptali
BTK tarafından çıkarılan ve 1 ġubat 2007 tarihinde yürürlüğe giren Numara TaĢınabilirliği
Yönetmeliği‟nin yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle 29 Mart 2007‟de dava açılmıĢtır. Mahkeme,
1 Haziran 2009 tarihinde davanın reddine karar vermiĢtir. Karar, Turkcell tarafından temyiz edilmiĢtir.
DanıĢtay Ġdari Dava Daireleri Genel Kurulu, ilk derece mahkemesi kararını onamıĢtır. Turkcell karar
düzeltme talebinde bulunmuĢtur. Karar düzeltme incelemesi devam etmektedir.
48
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş
konsolide finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı,
22 Şubat 2012 ve 907 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 19 Şubat 2014 tarihli ve 1107
sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar,
21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29
Haziran 2012, 22 Mayıs 2013, 24 Haziran 2013 ve 29 Mayıs 2014 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından
yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011, 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal
tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.
11.19
Türk Telekom arabağlantı maliyetleri ihtilafı
Türk Telekom, 8 Nisan 2009 tarihinde, Turkcell‟in diğer iĢletmecilerden aldığı çağrı sonlandırma ücretinin
kendi abonelerine sunduğu Ģebeke içi ücretlerin üzerinde olmasının mevzuata aykırı olduğu ve kendisini
zarara uğrattığı iddiasıyla, Turkcell‟in, Türk Telekom‟dan tahsil ettiği tutarlardan Ģimdilik
10 TL‟nin 2001‟den itibaren iĢleyecek birikmiĢ faizi ve bu uygulama nedeniyle Türk Telekom‟un trafik
miktarındaki düĢüĢ ve abone kayıpları nedeniyle uğranılan zarardan Ģimdilik 10 TL‟nin, dava tarihinden
itibaren iĢleyecek yasal faizi ile birlikte Turkcell‟den tahsili talebi ile Turkcell aleyhine tazminat davası
açmıĢtır. Mahkeme, 6 Nisan 2011 tarihinde davanın reddine karar vermiĢtir. Karar Türk Telekom
tarafından temyiz edilmiĢtir. Turkcell tarafından temyize cevap verilmiĢtir. Yargıtay ilk derece mahkemesi
kararını onamıĢtır. Türk Telekom karar düzeltme talebinde bulunmuĢtur. Turkcell karar düzeltme talebine
cevap vermiĢtir. Yargıtay Türk Telekom'un karar düzeltme talebinin reddine karar vermiĢtir. Karar,
Turkcell lehine kesinleĢmiĢtir.
22 Ağustos 2011 tarihinde Türk Telekom, BTK‟nın Turkcell‟in Ģebekeiçi tarifelerinin, diğer iĢletmecilere
uyguladığı arabağlantı ücretlerinin altında olamayacağına karar verdiğinden bahisle, bu karara rağmen
Turkcell‟in Ģebekeiçi tarifelerinin arabağlantı ücretlerinin altında kaldığı ve bu durum nedeniyle zarara
uğradığı iddiasıyla, fazlaya iliĢkin haklarını saklı tutarak 1.000 TL maddi tazminatın kendisine ödenmesi
talebiyle dava açmıĢtır. Mahkeme, dosya üzerinde bilirkiĢi incelemesi yaptırılmasına karar vermiĢtir.
BilirkiĢi raporu Turkcell‟in iddialarını desteklemektedir. Mahkeme, bilirkiĢilerden ek rapor alınmasına
karar vermiĢtir. BilirkiĢi ek raporu da Turkcell lehinedir. Türk Telekom rapora itiraz etmiĢtir. Mahkeme
davanın Turkcell lehine reddine karar vermiĢtir. Karar Türk Telekom tarafından temyiz edilmiĢtir. Turkcell
tarafından süresi içerisinde temyize cevap verilmiĢtir. Temyiz incelemesi devam etmektedir.
ġirket Yönetimi‟nin görüĢüne göre, yükümlülüğün yerine getirilmesi için, ekonomik fayda içeren
kaynakların iĢletmeden çıkma ihtimalinin belirsiz olması nedeni ile 30 Eylül 2014 itibariyle hazırlanan ara
dönem özet konsolide finansal tablolarda herhangi bir karĢılık ayrılmamıĢtır (31 Aralık 2013: Yoktur).
11.20
Avea arabağlantı maliyetleri ihtilafı
4 Kasım 2010 tarihinde Avea, BTK‟nın Turkcell‟in Ģebekeiçi tarifelerinin, Turkcell‟in diğer iĢletmecilere
uyguladığı arabağlantı ücretlerinin altında olamayacağına karar verdiğinden bahisle, bu karara rağmen
Turkcell‟in Ģebekeiçi tarifelerinin arabağlantı ücretlerinin altında kaldığı ve bu durum nedeniyle zarara
uğradığı iddiasıyla, fazlaya iliĢkin haklarını saklı tutarak 1.000 TL maddi tazminatın kendisine ödenmesi
talebiyle dava açmıĢtır. Yargılama devam ederken Avea davadaki talebini 47.000 TL‟ye yükseltmiĢtir.
Mahkemece, dosya üzerinde bilirkiĢi incelemesi yaptırılmıĢ, ardından dosyada ek bilirkiĢi raporu
alınmasına karar verilmiĢtir. Ek rapor Turkcell aleyhinedir. Mahkemece yeni bilirkiĢi heyetinden yeniden
rapor alınmasına karar verilmiĢtir. BilirkiĢi raporu dosyaya sunulmuĢ olup Turkcell lehinedir.
25 Nisan 2011 tarihinde Avea aynı gerekçelere dayanarak Kasım 2009 ve Ocak 2010 dönemleri arasında
uğradığı zararın tazmini talebiyle dava açmıĢtır. Açılan bu davada da Avea fazlaya dair haklarını saklı
tutarak 40.000 TL tazminat talep etmektedir. Mahkeme, dosya üzerinde bilirkiĢi incelemesi yaptırılmasına
karar vermiĢtir. BilirkiĢi raporu Ģirketimiz lehinedir. Mahkeme, davanın Avea tarafından 4 Kasım 2010
tarihinde açılan ilk dava ile birleĢtirilmesine karar vermiĢtir. Mahkeme iki davanın da reddine karar
vermiĢtir. Karar Avea tarafından temyiz edilmiĢtir. Temyiz incelemesi devam etmektedir.
49
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş
konsolide finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı,
22 Şubat 2012 ve 907 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 19 Şubat 2014 tarihli ve 1107
sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar,
21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29
Haziran 2012, 22 Mayıs 2013, 24 Haziran 2013 ve 29 Mayıs 2014 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından
yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011, 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal
tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.
ġirket Yönetimi‟nin görüĢüne göre, yükümlülüğün yerine getirilmesi için, ekonomik fayda içeren
kaynakların iĢletmeden çıkma ihtimalinin belirsiz olması nedeni ile 30 Eylül 2014 itibariyle hazırlanan ara
dönem özet konsolide finansal tablolarda herhangi bir karĢılık ayrılmamıĢtır.
11.21
Kampanyalar ile ilgili ihtilaf
BTK, 21 Mayıs 2008 tarihinde Turkcell‟in kampanyalar kapsamındaki uygulamaları nedeniyle abonelerini
mağdur ettiği gerekçesiyle Turkcell‟e 32.088 TL tutarında idari para cezası verilmesine karar vermiĢtir.
Turkcell, 10 Temmuz 2008 tarihinde BTK‟nın yukarıda sözü edilen kararının iptali istemiyle dava açmıĢtır.
Mahkeme, 10 Kasım 2010 tarihinde davanın reddine karar vermiĢtir. Karar temyiz edilmiĢtir. DanıĢtay,
Turkcell‟in temyiz aĢamasındaki yürütmenin durdurulması talebinin reddine karar vermiĢtir. Temyiz
incelemesi devam etmektedir.
Bununla birlikte, kararın tebliğinden itibaren 1 ay içerisinde, %25 oranında indirimden yararlanılarak para
cezası 24.066 TL olarak 1 Ağustos 2008 tarihinde ödenmiĢtir.
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle ekonomik fayda içeren kaynakların iĢletmeye giriĢlerinin kesin olmaması
nedeni ile ara dönem özet konsolide finansal tablolarda herhangi bir varlık veya varlığa iliĢkin gelir kayda
alınmamıĢtır (31 Aralık 2013: Yoktur).
11.22
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından gönderilen Ödemeye Çağrı Mektubu’nun iptali
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (“TMSF”) tarafından temlik alınan Telsim‟in muhasebe kayıtlarında yer
alan ve Turkcell‟in borçlu olduğu iddia edilen 15.149 TL‟nin bir ay içerisinde ödenmesi talebiyle
TMSF‟nin Turkcell‟e tebliğ ettiği ödemeye çağrı mektubunun yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle
Turkcell tarafından 20 Eylül 2007 tarihinde dava açılmıĢtır. DanıĢtay, Turkcell‟in yürütmeyi durdurma
talebini kabul etmiĢtir. Mahkeme, 19 Ocak 2010 tarihli kararıyla dava konusu iĢlemin iptaline karar
vermiĢtir. TMSF kararı temyiz etmiĢtir. DanıĢtay Ġdari Dava Daireleri Kurulu ilk derece Mahkemesi
kararının Turkcell lehine onanmasına karar vermiĢtir. TMSF, karar düzeltme talebinde bulunmuĢtur.
Turkcell tarafından karar düzeltmeye cevap verilmiĢtir.
Ayrıca TMSF tarafından konuyla ilgili gönderilen ödeme emrinin iptali istemiyle 19 Ekim 2007 tarihinde
Turkcell tarafından dava açılmıĢtır. Mahkeme, 29 Mart 2010 tarihinde ödeme emrinin iptaline karar
vermiĢtir. TMSF, kararı temyiz etmiĢtir. Temyiz incelemesi devam etmektedir.
ġirket Yönetimi‟nin görüĢüne göre, yükümlülüğün yerine getirilmesi için, ekonomik fayda içeren
kaynakların iĢletmeden çıkma ihtimalinin belirsiz olması nedeni ile 30 Eylül 2014 itibariyle hazırlanan
ara dönem özet konsolide finansal tablolarda herhangi bir karĢılık ayrılmamıĢtır (31 Aralık 2013: Yoktur).
11.23
Ġskontolar üzerinden ödenen Hazine Payı ve Kurum Masraflarına Katkı Payı ile ilgili ihtilaf
2006 yılı sonunda, Turkcell‟in Yeminli Mali MüĢavirleri, distribütörlere yapılan satıĢlarda iskontolar
düĢüldükten sonra kalan nihai satıĢ bedelinin “Brüt SatıĢlar” hesabına kaydedilmesi gerekirken, iskontolar
düĢülmeden önceki satıĢ bedelinin bu hesaba kaydedildiğini tespit etmiĢlerdir. Turkcell
1 Ocak 2007 tarihinden itibaren muhasebe kayıtlarında düzeltme yaparak iskontolar düĢüldükten sonra
kalan nihai satıĢ bedelini “Brüt SatıĢlar” hesabına kaydetmeye baĢlamıĢtır. Dolayısıyla, Turkcell
2006 yılı için toplam 51.254 TL tutarında, fazladan hazine payı ve evrensel hizmet fonu ödediğine karar
vermiĢtir.
50
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş
konsolide finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı,
22 Şubat 2012 ve 907 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 19 Şubat 2014 tarihli ve 1107
sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar,
21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29
Haziran 2012, 22 Mayıs 2013, 24 Haziran 2013 ve 29 Mayıs 2014 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından
yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011, 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal
tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.
23 ġubat 2007 tarihli mektupta, Turkcell, Hazine MüsteĢarlığı‟ndan 46.129 TL tutarında hazine payı ve
5.020 TL tutarındaki faiz tahakkuku ile Bakanlık‟tan 5.125 TL tutarında evrensel hizmet fonu ve 558 TL
tutarındaki faiz tahakkukunun 10 gün içerisinde ödenmesini talep etmiĢtir. Hazine MüsteĢarlığı ve Bakanlık
herhangi bir ödeme yapmadığı için, Turkcell bu tutarları aylık hazine payı ödemelerinden mahsup etmeye
baĢlamıĢtır. 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle toplam 51.254 TL hazine payı ve evrensel hizmet fonu
ödemelerinden mahsup edilmiĢtir.
Hazine MüsteĢarlığı Turkcell‟e, 2006 yılındaki distribütörlere verilen iskontolarla ilgili olarak mahsup
edilen hazine payı ödemelerini kabul etmediğine dair 17 Temmuz 2007 tarihli bir mektup göndermiĢtir.
Buna bağlı olarak, hazine payı ödemesinden mahsup edilen Mayıs 2007‟ye ait 2.960 TL değerindeki tutar
Turkcell‟den talep edilmiĢtir. Turkcell tarafından bu ödeme yapılmamıĢ ve 2006 yılındaki distribütörlere
verilen iskontolarla ilgili hazine payı ve evrensel hizmet fonu tutarı mahsup edilmeye devam etmiĢtir.
Turkcell Yönetimi‟nin görüĢleri doğrultusunda, konuya iliĢkin hazine payı ve evrensel hizmet fonu
ödemelerinin mahsup edilmesinin hukuka uygun olduğu düĢünülmektedir.
Ayrıca Turkcell, distribütörlere toptan satıĢlarda uyguladığı iskontolar üzerinden 10 Mart 2006 tarihli
Ġmtiyaz SözleĢmesi‟nin 8. ve 9. Maddeleri gereği, sırasıyla, hazine payı ve kurum masraflarına katkı payı
ödemek mükellefiyetinde olmadığı yönünde karar verilmesi talebiyle, ICC nezdinde iki dava açmıĢtır. ICC
Uluslararası Tahkim Mahkemesi Turkcell tarafından açılan davaların kabulüne karar vermiĢtir. BTK, ICC
Uluslararası Tahkim Mahkemesi tarafından verilen kararların iptali için dava açmıĢtır. Mahkeme, BTK
tarafından açılan davaların reddine karar vermiĢtir. Kararlar BTK tarafından temyiz edilmiĢtir. Yargıtay ilk
derece mahkemesi kararlarının bozulmasına karar vermiĢtir. Turkcell tarafından karar düzeltme
müracaatında bulunulmuĢtur. Yargıtay, karar düzeltme isteminin reddine karar vermiĢtir. Mahkeme 28
Kasım 2012 tarihinde yapılan duruĢmada bozma kararına uyulmasına ve tahkim kararının iptaline karar
vermiĢtir. Gerekçeli kararlar Turkcell‟e tebliğ edilmiĢ; kararlar Turkcell tarafından temyiz edilmiĢtir.
Temyiz incelemesi devam etmektedir.
51
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş
konsolide finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı,
22 Şubat 2012 ve 907 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 19 Şubat 2014 tarihli ve 1107
sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar,
21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29
Haziran 2012, 22 Mayıs 2013, 24 Haziran 2013 ve 29 Mayıs 2014 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından
yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011, 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal
tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.
11.24
Ġlave Hazine Payına iliĢkin ihtilaf
Hazine MüsteĢarlığı, Turkcell‟e gönderdiği bir yazı ile 1 Haziran 2004 ile 9 Mart 2006 tarihlerini kapsayan
dönemlere iliĢkin incelemeler neticesinde tanzim edilen Hazine Kontrolörleri Kurulu Raporu‟nu gerekçe
göstererek, Turkcell‟den, anılan dönemler için ilave hazine payı ödemesini talep etmiĢ; Turkcell, talep
edilen meblağın 3.320 TL tutarındaki bölümünü ve roaming gelirlerinden kaynaklanan kur farkı üzerinden
hazine payı ödeme mükellefiyetinin bulunmadığının tespiti talebi ile 18 Aralık 2009 tarihinde ICC
nezdinde bir dava açmıĢtır. Hakem heyeti Turkcell‟in taleplerini kısmen kabul ederek, Turkcell‟in 885 TL
tutarındaki hazine payını ödeme mükellefiyeti olmadığına karar vermiĢtir. Turkcell, kararın açıklanması ve
yorumlanması talebi ile hakem heyetine baĢvurmuĢtur. Hakem heyeti tarafından bu baĢvuru reddedilmiĢtir.
BTK tarafından hakem heyeti kararının Turkcell lehine verilen kısımlarının iptali için dava açılmıĢtır.
Turkcell tarafından ise Tahkim kararının aleyhe olan kısımlarının iptali talebiyle bir dava açılmıĢtır.
Turkcell tarafından açılan davanın reddine karar verilmiĢtir. BTK tarafından açılan davada mahkeme
davanın Turkcell lehine reddine karar vermiĢtir.
BTK, Turkcell‟e gönderdiği 14 Mayıs 2010 tarihli yazısıyla, Hazine MüsteĢarlığı Hazine Kontrolörleri
Kurulu‟nun raporuna dayanarak, 1 Haziran 2004 - 9 Mart 2006 tarihleri arasındaki dönemde, hazine
payının ve roaming gelirlerinden kaynaklanan kur farkı üzerinden ödenmesi gereken hazine payının eksik
ödendiği gerekçesiyle, eksik ödendiğini belirttiği 4.909 TL tutarındaki hazine payının ve bu tutar esas
alınarak uygulanan 12.171 TL cezai Ģartın ödenmesini talep etmiĢtir.
Turkcell, 26 Mayıs 2010 tarihinde, BTK‟nın hazine payının ve roaming gelirlerinden kaynaklanan kur farkı
üzerinden ödenmesi gereken hazine payının eksik ödendiği gerekçesiyle, eksik ödendiğini belirttiği 4.909
TL tutarındaki hazine payının ve bu tutar esas alınarak uygulanan 12.171 TL cezai Ģartın, ICC Tahkim
Mahkemesi‟nde devam eden ihtilafa konu olduğu gerekçesiyle, BTK‟nın talep ettiği ödemenin
durdurulması için Asliye Hukuk Mahkemesi‟nden ihtiyati tedbir talebinde bulunmuĢtur. Mahkeme
Turkcell‟in talebini kabul etmiĢtir. BTK, tedbir kararına itiraz etmiĢ ise de bu itiraz reddedilmiĢtir.
Turkcell, 4.909 TL tutarındaki hazine payı esas alınarak BTK tarafından uygulanan 12.171 TL cezai Ģartın
hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle 27 Ocak 2012 tarihinde ICC nezdinde dava açmıĢtır. ICC Tahkim
Mahkemesi, Turkcell‟in davadaki tüm taleplerinin kabulüne karar vermiĢtir. BTK tarafından ICC kararının
iptali talebiyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde dava açılmıĢtır. Mahkeme bilirkiĢi raporu
alınmasına karar vermiĢtir. BilirkiĢi raporu Turkcell lehinedir. Mahkeme tarafından ek bilirkiĢi raporu
alınmasına karar verilmiĢtir. Dava devam etmektedir.
BTK, Turkcell‟e gönderdiği 19 Ekim 2010 tarihli yazısı ile 10 Mart 2006 ile 31 Aralık 2008 tarihlerini
kapsayan dönemlere iliĢkin incelemeler neticesinde tanzim edilen Hazine Kontrolörleri Kurulu Raporu‟nu
gerekçe göstererek, Turkcell‟den, anılan dönemler için 72.527 TL hazine payı ile
205.594 TL cezai Ģart ödemesini talep etmiĢtir. Turkcell bu tutarın 1.535 TL tutarındaki kısmını ödemiĢtir.
Turkcell, 13 Aralık 2010 tarihinde, BTK‟nın ödenmesini talep ettiği; fakat itiraz edilen 70.992 TL
tutarındaki hazine payının ve 205.594 TL cezai Ģartın, ICC Tahkim Mahkemesi‟nde devam eden ihtilaflara
konu olduğu gerekçesiyle, talep edilen ödemenin durdurulması için Asliye Hukuk Mahkemesi‟nden ihtiyati
tedbir talebinde bulunmuĢtur. Mahkeme Turkcell‟in talebini kabul etmiĢtir. BTK tedbir kararına itiraz etmiĢ
ise de bu itiraz reddedilmiĢtir.
52
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş
konsolide finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı,
22 Şubat 2012 ve 907 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 19 Şubat 2014 tarihli ve 1107
sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar,
21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29
Haziran 2012, 22 Mayıs 2013, 24 Haziran 2013 ve 29 Mayıs 2014 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından
yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011, 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal
tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.
Turkcell belirli gelirler üzerinden hesaplanan hazine paylarının ödenmediğini konu alan
30 Mayıs 2010 tarihli Hazine Kontrolörleri Raporu ve 205.594 TL tutarındaki cezai Ģart talebi hakkında 12
Ocak 2011 tarihinde ICC nezdinde bir dava açmıĢtır. Turkcell Hazine Kontrolörleri Raporu‟nda talep
edilen 68.365 TL‟nin ödendiğine ya da baĢka tahkim davalarında konu olduğuna karar verilmesini talep
etmiĢtir. Turkcell ayrıca Hazine Kontrolörleri tarafından hesaplamasında ihtilaf bulunan gelirler üzerinden
hazine payı ödemekle yükümlü olmadığının tespit edilmesi ile birlikte kalan hazine payı tutarı olan 4.163
TL‟nin ödenmemesi gerektiği talebinde bulunmuĢtur. Son olarak talep edilen cezai Ģart tutarını ödemekle
yükümlü olmadığına ve cezai Ģartın ihtilaf halinde ödenmeyeceğine karar verilmesini talep etmiĢtir.
Mahkeme, 18 Mart 2013 tarihli kararı ile Turkcell‟in Hazine tarafından talep edilen ve önceki davalar
kapsamı dıĢında kalan 1.351 TL‟yi ödemekle yükümlü olmadığına (Turkcell‟in yurtdıĢına gerçekleĢtirdiği
SIM kart ve ekipman satıĢlarından elde edilen gelirler üzerinden 2.812 TL ödemekle yükümlü olmadığında
iliĢkin talebi reddedilmiĢtir.) ve Turkcell‟in 205.594 TL tutarındaki cezai Ģartı ödemekle yükümlü
olmadığına karar vermiĢtir. Ancak Turkcell‟in Hazine Kontrolörleri tarafından hesaplanmasında ihtilaf
bulunan gelirler üzerinden hazine payı ödemekle yükümlü olmadığına ve cezai Ģartın ihtilaf halinde
ödenmeyeceğine iliĢkin tespit talebi reddedilmiĢtir. BTK, Hazine MüsteĢarlığı ve UlaĢtırma Bakanlığı
kararın iptali talebiyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemeleri nezdinde iki ayrı dava açmıĢtır. Turkcell de
kararın kısmen iptali talebiyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemeleri nezdinde dava açmıĢtır.
Davaların birleĢtirilerek yargılamanın tek dosya üzerinden devam edilmesine karar verilmiĢtir. Mahkeme
tarafından dosyanın bilirkiĢiye tevdiine karar verilmiĢtir. Rapor dosyaya sunulmuĢ olup, Turkcell lehinedir.
Mahkeme ek rapor alınmasına karar vermiĢtir. Ek bilirkiĢi raporu Turkcell lehinedir. Dava süreci devam
etmektedir.
ġirket Yönetimi‟nin görüĢüne göre, yükümlülüğün yerine getirilmesi için, ekonomik fayda içeren
kaynakların iĢletmeden çıkma ihtimalinin belirsiz olması nedeni ile 30 Eylül 2014 itibariyle hazırlanan ara
dönem özet konsolide finansal tablolarda herhangi bir karĢılık ayrılmamıĢtır (31 Aralık 2013: Yoktur).
11.25
BTK tarafından geçmiĢe etkili olarak alınan Kurul kararları nedeniyle mahsup edilen Hazine Payı
tutarları ile ilgili ihtilaf
Turkcell tarafından, BTK‟nın gerek arabağlantı ücretlerini ve gerekse bazı tarifeleri geçmiĢe etkili olarak
değiĢtirmesi nedeniyle Turkcell‟in diğer operatörlere ve bazı abonelere yapmak durumunda kaldığı iade
ödemeler dikkate alınmaksızın Hazine Payı alınması karĢısında; iade edilen ve gelire dahil edilmeyen
tutarlar üzerinden alınan Hazine Paylarının haksız olduğu; 2006-2010 yılları arasında Turkcell tarafından
Hazine Payı hesaplamalarında yapılan mahsupların hukuka uygun olduğu ve bu sebeplerle Hazine Payı adı
altında fazladan ödeme yapmak durumunda kalınan toplamda 1.600 TL tutarındaki meblağın faiziyle
beraber iadesi talepleriyle, bu duruma idari iĢlemleriyle sebep olduğu için BTK aleyhine ve bahsi geçen
tutardan payları oranında yararlandıkları için Hazine MüsteĢarlığı ile UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme
Bakanlığı aleyhine, 5 Ağustos 2010 tarihinde ICC Uluslararası Tahkim Mahkemesi nezdinde dava
açılmıĢtır.
53
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş
konsolide finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı,
22 Şubat 2012 ve 907 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 19 Şubat 2014 tarihli ve 1107
sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar,
21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29
Haziran 2012, 22 Mayıs 2013, 24 Haziran 2013 ve 29 Mayıs 2014 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından
yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011, 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal
tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.
Hakem heyeti, Mart 2012 tarihli kararıyla, davanın kısmen kabulüne karar vererek BTK‟nın arabağlantı
ücretlerini ve bazı tarifeleri geçmiĢe etkili olarak değiĢtirmesi nedeniyle Turkcell tarafından diğer
operatörlere ve bazı abonelere yapılmak durumunda kalınan iadeler nedeniyle, Turkcell tarafından iade
edilen ve gelire dahil edilmeyen tutarlar için Hazine Payı hesaplamalarında 2006-2010 yılları arasında
mahsupların hukuka uygun olduğuna; Hazine Payı ve Kurum Masraflarına Katkı Payı adı altında fazladan
ödeme yapmak durumunda kalınan toplamda 1.371 TL‟nin Turkcell‟e iadesine; 2006-2008 yılları arasında
ödenen Kurum Masraflarına Katkı Payı tutarı olan 273 TL‟nin iadesi talebinin ise reddine karar vermiĢtir.
BTK, Hazine MüsteĢarlığı ve UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı, kararın iptali için Ankara
Asliye Hukuk Mahkemeleri nezdinde dava açmıĢtır. BTK tarafından açılan davada mahkeme, davanın
Hazine MüsteĢarlığı ile UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı tarafından açılan dava ile
birleĢtirilmesine karar vermiĢtir. Mahkeme davaların reddine karar vermiĢtir. BTK ile Hazine MüsteĢarlığı
ve UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı kararı temyiz etmiĢtir. Turkcell tarafından temyize
cevap verilmiĢtir. Temyiz incelemesi devam etmektedir.
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle ekonomik fayda içeren kaynakların iĢletmeye giriĢlerinin kesin olmaması
nedeni ile ara dönem özet konsolide finansal tablolarda herhangi bir varlık veya varlığa iliĢkin gelir kayda
alınmamıĢtır (31 Aralık 2013: Yoktur).
11.26 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı para cezasına iliĢkin ihtilaf
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Turkcell‟in servis abonelikleri ve içerik satıĢı hizmeti baĢlangıcı öncesinde,
abonelerin uygun bir Ģekilde bilgilendirmediği iddiası ile Turkcell hakkında 68.201 TL tutarında idari para
cezası uygulamıĢtır. Turkcell, 24 Ağustos 2009 tarihinde ceza tebligatının ve bu iĢlemin dayandığı kararın
yürütmesinin durdurulması ve iptali talebi ile dava açmıĢtır. Mahkeme, 8 Haziran 2010 tarihinde para
cezasının iptaline karar vermiĢtir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bu kararı temyiz etmiĢtir. DanıĢtay, ilk
derece mahkemesi kararının bozulmasına karar vermiĢtir. Turkcell, karar düzeltme müracaatında
bulunmuĢtur. DanıĢtay karar düzeltme talebinin reddine karar vermiĢtir. Ġlk derece Mahkemesi, DanıĢtay‟ın
bozma kararına uyma yönünde karar vermiĢ ve davayı reddetmiĢtir. Karar süresi içerisinde temyiz
edilmiĢtir. DanıĢtay, Turkcell‟in temyiz aĢamasındaki yürütmenin durdurulması talebinin reddine karar
vermiĢtir. Temyiz incelemesi devam etmektedir.
Turkcell, 14 Aralık 2009 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı‟nın, 68.201 TL tutarındaki idari para cezası
uygulanmasına iliĢkin kararına istinaden tanzim edilen ödeme emrinin yürütmesinin durdurulması ve iptali
talebiyle dava açmıĢtır. Mahkeme, davanın kabulüne karar vermiĢtir. Karar vergi dairesi tarafından temyiz
edilmiĢtir. DanıĢtay, ilk derece mahkemesi kararının bozulmasına karar vermiĢtir. Turkcell, karar düzeltme
müracaatında bulunmuĢtur. DanıĢtay karar düzeltme talebinin reddine karar vermiĢtir. Mahkeme
DanıĢtay‟ın bozma kararına uymaya ve davanın reddine karar vermiĢtir. Karar, ġirketimizce süresi içinde
temyiz edilmiĢtir. DanıĢtay, Turkcell‟in temyiz aĢamasındaki yürütmenin durdurulması talebinin reddine
karar vermiĢtir. Temyiz incelemesi devam etmektedir.
Turkcell, 68.201 TL tutarındaki idari para cezasını 13 Mayıs 2014 tarihinde ihtirazi kayıtla ödemiĢtir ve 30
Eylül 2014 tarihi itibariyle hazırlanan ara dönem özet konsolide finansal tablolarda söz konusu tutar gider
olarak kaydedilmiĢtir. 11 Haziran 2014 tarihinde Turkcell, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi tarafından bu
para cezası için tanzim edilen tahakkuk fiĢinin iptali ve söz konusu tutarın iadesi talebi ile dava açmıĢtır.
Davada henüz bir geliĢme yaĢanmamıĢtır.
54
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş
konsolide finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı,
22 Şubat 2012 ve 907 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 19 Şubat 2014 tarihli ve 1107
sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar,
21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29
Haziran 2012, 22 Mayıs 2013, 24 Haziran 2013 ve 29 Mayıs 2014 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından
yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011, 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal
tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.
11.27
Astelit ve distribütörü arasındaki ihtilaf
Astelit‟in bir distribütörü, Astelit‟e karĢı sevk edilmeyen mallara istinaden yapmıĢ olduğu avans
ödemelerinin toplam tutarı olan 106.443 HRV‟lik (30 Eylül 2014 tarihi itibariyle 18.733 TL) tazmini için
dava açmıĢtır. Astelit ve distribütör arasında imzalanan sözleĢmeye göre, distribütör ürünlerin satıĢını
sevkiyat tarihinden itibaren 30 gün içerisinde tamamlamak ve distribütör komisyonu hariç satıĢtan elde
edilen kazancı Astelit‟e transfer etme yükümlülükleri altına girmiĢtir. Ancak distribütör, sözleĢme ile
yüklendiği bu yükümlülüklerini ihlal etmiĢtir. Bunun üzerine Astelit de distribütörden olan alacaklarının
tazmini için 35.292 HRV (30 Eylül 2014 tarihi itibariyle 6.210 TL) tutarında bir karĢı dava açmıĢtır.
Dava Astelit lehine tüm duruĢmalardan geçmiĢtir. 26 Mart 2012 tarihinde, Ukrayna Yüksek Ticaret
Mahkemesi geçmiĢ Astelit lehine olan mahkeme kararlarını onamıĢtır.
Distribütör Ukrayna Yüksek Ticaret Mahkemesi kararından itibaren üç ay içinde Ukrayna Temyiz
Mahkemesi‟nde kararı temyiz etme hakkına sahiptir ancak distribütör uzun süredir faaliyette
bulunmamaktadır ve temyiz hakkını kullanmamıĢtır. Distribütör‟ün tekrar temyiz hakkını kullanımı
olasılığının düĢük olduğu değerlendirilmektedir. Ek olarak, davanın süre aĢımı Yüksek Ticaret
Mahkemesinin kararını takiben 3 yıl olup bu süre 26 Mart 2015 tarihinde dolmaktadır.
ġirket Yönetimi‟nin görüĢüne göre yükümlülüğün yerine getirilmesi için, ekonomik fayda içeren
kaynakların iĢletmeden çıkma ihtimalinin belirsiz olması nedeni ile 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle
hazırlanan ara dönem özet konsolide finansal tablolarda konuyla ilgili karĢılık ayrılmamıĢtır (31 Aralık
2013: Yoktur).
11.28 Astelit’in faiz gideri üzerinden hesaplanan stopaj ile ilgili davası
Ukrayna Vergi Ġdaresi, Astelit‟e Euroasia ile yapılan kredi sözleĢmelerinden doğan faiz giderleri üzerinden
hesaplanan stopajın, 2009 yılı için %10 olması gerektiğine dair bir ihtarda bulunmuĢtur. Ukrayna yasaları
ve Ukrayna ile Hollanda arasındaki Çifte Vergilendirmenin Önlemesi Konvansiyonu uyarınca, Astelit %2
oranında stopaj ödemiĢ; ardından Astelit, kendisinin 11.651 HRV (30 Eylül 2014 tarihi itibariyle 2.051 TL)
tutarında ek ödeme yapmasına yol açacak olan söz konusu ihtarın iptali için bir dava açmıĢtır.
Ek olarak Astelit, Ukrayna Merkez Bankası‟nın belirlemiĢ olduğu günlük faizi üzerinden %120 ceza
ödeyecektir. Mahkemenin vermiĢ olduğu karar, Astelit‟in ana Ģirketi olan Euroasia‟nın Ukrayna hukuku
çerçevesinde finansal bir kurum olarak kayıtlı olması gerekliliğinden kaynaklanmaktadır.
27 Haziran 2014 tarihinde, Astelit Yüksek Ġdare Mahkemesine yukarıda belirtilmiĢ olan kararın temyizi
için baĢvuruda bulunmuĢ ve Euroasia‟nın, Hollanda mevzuatı çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği
belirtilmiĢtir. 14 Temmuz 2014 tarihinde, Ukrayna Yüksek Mahkemesi baĢvurunun Temyiz Mahkemesinde
incelenmesi için göndermiĢtir. Bir sonraki Temyiz Mahkemesi 4 Kasım 2014 tarihine atanmıĢtır.
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle, ġirket Yönetimi‟nin görüĢleri doğrultusunda, 2009, 2010, 2011 ve 2012
yıllarına ait riskler için konsolide finansal tablolarda konuyla ilgili 19.521 HRV (30 Eylül 2014 tarihi
itibariyle 3.437 TL) tutarında karĢılık ayrılmıĢtır (31 Aralık 2013: 7.233 TL).
55
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş
konsolide finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı,
22 Şubat 2012 ve 907 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 19 Şubat 2014 tarihli ve 1107
sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar,
21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29
Haziran 2012, 22 Mayıs 2013, 24 Haziran 2013 ve 29 Mayıs 2014 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından
yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011, 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal
tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.
11.29
Shell&Turcas Petrol A.ġ. ile yapılan kampanyaya iliĢkin ÖĠV ve KDV davası
Turkcell ile Shell&Turcas Petrol A.ġ. (“Shell”) arasında 27 Kasım 2007 tarihinde imzalanan sözleĢme
kapsamında aboneler Turkcell‟den bedava dakika ve kontör ile Shell‟den bedava akaryakıt almıĢlardır. Söz
konusu kampanyaya iliĢkin yapılan inceleme neticesinde ilgili hatlara yüklenen kontör ve dakikalar
dolayısıyla KDV ve ÖĠV tahakkuk ettirilmediği gerekçesiyle, Turkcell hakkında, toplam 1.214 TL
tutarında ÖĠV ile toplam 1.822 TL tutarında vergi ziyaı cezası ve toplam 874 TL tutarında KDV ile toplam
1.315 TL tutarında vergi ziyaı cezası tahakkuku yapılmıĢtır. Turkcell 16 Eylül 2009 tarihinde bahsi geçen
vergi ve ceza tahakkuklarının iptali için dava açmıĢtır. Mahkeme, davaların kabulüne karar vermiĢtir. Vergi
Dairesi, kararları temyiz etmiĢtir. Temyiz incelemesi devam etmektedir.
ġirket Yönetimi‟nin görüĢüne göre, yükümlülüğün yerine getirilmesi için, ekonomik fayda içeren
kaynakların iĢletmeden çıkma ihtimalinin belirsiz olması nedeni ile 30 Eylül 2014 itibariyle hazırlanan ara
dönem özet konsolide finansal tablolarda herhangi bir karĢılık ayrılmamıĢtır (31 Aralık 2013: Yoktur).
11.30
Mep ĠletiĢim ve DıĢ Ticaret A.ġ. tarafından açılan dava
Turkcell‟in distribütörü iken distribütörlük sözleĢmesi sona eren Mep ĠletiĢim A.ġ., 31 Aralık 2008
tarihinde, Turkcell‟in uygulamaları nedeniyle zarara uğradığı iddiasıyla, Turkcell aleyhine, toplam 64.000
TL tutarında olduğu iddia edilen zarardan, fazlaya iliĢkin haklar saklı tutularak 1.000 TL tutarındaki
bölümünün tahsili talebiyle dava açmıĢtır. Mahkeme, dosya üzerinde bilirkiĢi incelemesi yaptırılmasına
karar vermiĢtir. BilirkiĢi heyeti raporunu dosyaya ibraz etmiĢ, mahkeme aynı heyetten ek rapor alınmasına
karar vermiĢtir. Dosyaya sunulan ek bilirkiĢi raporunda davacının 64.000 TL olarak iddia ettiği zarar
16.700 TL olarak hesaplanmıĢtır. Davacı davasını ıslah ederek talebini 16.700 TL olarak revize etmiĢtir.
Mahkeme, MEP ĠletiĢim A.ġ. tarafından daha sonra açılan ve bu dava ile birleĢen dosya ile birlikte yeniden
bilirkiĢi incelemesi yaptırılmasına karar vermiĢtir. Yeniden alınan bilirkiĢi raporunda davacının zararı
18.800 TL olarak hesaplanmıĢtır. Mahkeme, dosyanın, marka değerleme konusunda rapor alınmak üzere
yeni bir bilirkiĢiye tevdi edilmesine karar vermiĢtir. Marka değerleme raporu Turkcell‟e tebliğ edilmiĢ olup
aleyhedir. Mahkeme, marka değeri konusunda yeni bir bilirkiĢi heyetinden yeniden bilirkiĢi raporu
alınmasına karar vermiĢtir. Dava süreci devam etmektedir.
ġirket Yönetimi‟nin görüĢüne göre, yükümlülüğün yerine getirilmesi için, ekonomik fayda içeren
kaynakların iĢletmeden çıkma ihtimalinin belirsiz olması ve olası yükümlülük tutarının güvenli bir Ģekilde
tahmin edilememesi nedeni ile 30 Eylül 2014 itibariyle hazırlanan ara dönem özet konsolide finansal
tablolarda herhangi bir karĢılık ayrılmamıĢtır (31 Aralık 2013: Yoktur).
11.31
BTK’nın tarifelere iliĢkin kararları
BTK 2009 tarihinde geçerli olan bir tarifenin Ģartlarında lansman sonrası değiĢiklik yapıldığını ve
abonelere faturalanan fazla tutarların iade edilmesi gerektiğini bildirmiĢtir. Turkcell, 1 ġubat 2010 tarihinde
BTK‟nın ilgili kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açmıĢtır. Mahkeme yürütmenin
durdurulması isteminin reddine karar vermiĢ; bu karara Turkcell tarafından itiraz edilmiĢtir. Ġtiraz
reddedilmiĢtir. Dava süreci halen devam etmektedir.
Abonelere iade edilecek tutar 15.660 TL olarak hesaplanmıĢ olup 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle hazırlanan
konsolide finansal tablolarda “SatıĢ Gelirleri” hesabından düĢülmüĢtür. Abonelere iade Ocak 2010‟da
gerçekleĢmiĢtir.
56
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş
konsolide finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı,
22 Şubat 2012 ve 907 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 19 Şubat 2014 tarihli ve 1107
sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar,
21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29
Haziran 2012, 22 Mayıs 2013, 24 Haziran 2013 ve 29 Mayıs 2014 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından
yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011, 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal
tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.
BTK, 17 Mayıs 2010 tarihli kararı ile Turkcell‟in, bir tarife seçeneğinin Ģebekeiçi tarifelere alt sınır getiren
kurul kararını etkisizleĢtirdiği ve uygulanmasını zorlaĢtırdığı gerekçesiyle Turkcell hakkında 802 TL idari
para cezası uygulanmasına karar vermiĢtir. Para cezası, BTK kararının tebliğinden itibaren 1 ay içerisinde,
%25 oranında indirimden yararlanılarak 601 TL olarak 21 Haziran 2010 tarihinde ödenmiĢtir. Bununla
birlikte, Turkcell söz konusu para cezasının iptali için 21 Temmuz 2010 tarihinde dava açmıĢtır. Mahkeme
davanın reddine karar vermiĢtir. Karar Turkcell tarafından temyiz edilmiĢtir. DanıĢtay, yerel mahkeme
kararının yürütmesinin durdurulması isteminin reddine karar vermiĢtir. Temyiz incelemesi devam
etmektedir.
BTK, bir tarifeye iliĢkin soruĢturma sonucunda aldığı 22 Eylül 2010 tarihli kararıyla 26.483 TL idari para
cezası uygulanmasına karar vermiĢtir. Para cezası, BTK kararının tebliğinden itibaren 1 ay içerisinde, %25
oranında indirimden yararlanılarak 19.862 TL olarak 7 Aralık 2010 tarihinde ödenmiĢtir. Bununla birlikte,
Turkcell söz konusu para cezasının yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle 10 Aralık 2010 tarihinde
dava açmıĢtır. Mahkeme yürütmenin durdurulması talebini reddetmiĢ; Turkcell bu karara itiraz etmiĢtir. 17
ġubat 2011 tarihinde, Ankara Bölge Ġdare Mahkemesi, itirazın kabulü ile yürütmenin durdurulması
talebinin kabulüne karar vermiĢtir. BTK, daha önce Turkcell tarafından ödenmiĢ olan tutarı 30 Mart 2011
tarihinde iade etmiĢtir. Mahkeme davanın reddine karar vermiĢtir. Turkcell tarafından karar, yürütmenin
durdurulması talepli olarak temyiz edilmiĢtir. Temyiz incelemesi devam etmektedir. DanıĢtay ilk derece
mahkemesi kararının onanmasına karar vermiĢtir. Turkcell, karar düzeltme baĢvurusunda bulunmuĢtur.
Karar düzeltme incelemesi devam etmektedir.
Davadaki geliĢmelere bağlı olarak 19.862 TL tutarındaki para cezası Turkcell tarafından tekrar 30 Ocak
2014 tarihinde BTK‟ya iade edilmiĢtir ve abonelere yapılacak iadelere de 2014 yılında tekrar baĢlanmıĢtır.
31 Aralık 2013 tarihli konsolide finansal tablolarda iade edilecek 19.862 TL para cezası ve abonelere
yapılacak 26.716 TL iade için karĢılık ayrılmıĢtır.
30 Eylül 2014 itibariyle hazırlanan ara dönem özet konsolide finansal tablolarda, abonelere iadesi henüz
yapılmayan tutar ile ilgili 8.546 TL karĢılık bulunmaktadır.
11.32
BTK’nın rehber ve bilinmeyen numaralar hizmetine iliĢkin kararı
BTK, 7 Temmuz 2010 tarihli kararıyla rehber ve bilinmeyen numaralar hizmetine iliĢkin sistemin
tamamının mülkiyetinin Turkcell‟e ait olmadığı gerekçesiyle Turkcell‟e 401 TL idari para cezası
uygulanmasına ve ayrıca, rehber ve bilinmeyen numaralar hizmetinin üzerinden sunulduğu her türlü
yazılım, donanım, altyapı ve teçhizatın Turkcell‟in sahipliğine alınmasına karar vermiĢtir. Ġdari para cezası,
BTK kararının tebliğinden itibaren 1 ay içerisinde, %25 oranında indirimden yararlanılarak 301 TL olarak
7 Eylül 2010 tarihinde ödenmiĢtir.
Turkcell, 22 Eylül 2010 tarihinde söz konusu kararın yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle dava
açmıĢtır. Mahkeme Turkcell‟in yürütmenin durdurulması talebini reddetmiĢ; Turkcell karara itiraz etmiĢtir.
Mahkeme davanın reddine karar vermiĢtir. Karar Turkcell tarafından temyiz edilmiĢtir. DanıĢtay, Yerel
Mahkeme kararının yürütmesinin durdurulması talebinin reddine karar vermiĢtir. Temyiz incelemesi devam
etmektedir.
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle ekonomik fayda içeren kaynakların iĢletmeye giriĢlerinin kesin olmaması
nedeni ile ara dönem özet konsolide finansal tablolarda herhangi bir varlık veya varlığa iliĢkin gelir kayda
alınmamıĢtır (31 Aralık 2013: Yoktur).
57
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş
konsolide finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı,
22 Şubat 2012 ve 907 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 19 Şubat 2014 tarihli ve 1107
sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar,
21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29
Haziran 2012, 22 Mayıs 2013, 24 Haziran 2013 ve 29 Mayıs 2014 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından
yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011, 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal
tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.
11.33
Distribütörlere yönelik uygulama hakkında Rekabet Kurumu ile olan ihtilaf
1 Aralık 2009 tarihinde tebliğ edilen Rekabet Kurulu kararına göre 4054 sayılı Rekabetin Korunması
hakkındaki Kanun uyarınca Turkcell‟in distribütörlere yönelik uygulamaları hakkında soruĢturma
açılmıĢtır. Turkcell savunmasını Rekabet Kurumu‟na sunmuĢtur. Kurum yetkilileri Mart 2010 tarihinde
yerinde inceleme ve denetimlerde bulunmuĢlardır. Rekabet Kurumu, Vodafone‟nun soruĢturma konusu ile
ilgili Ģikayetlerinin de bu dosya kapsamında incelenmesine karar vermiĢtir. Avea‟nın, Turkcell‟in SIM kart,
kontör kart, dijital kontör, aktivasyon ve diğer abonelik hizmetlerinin toptan ve perakende satıĢı
pazarındaki hâkim durumunu kötüye kullanarak Avea‟nın faaliyetlerini zorlaĢtırdığı iddialarının da bu
soruĢturma kapsamında değerlendirilmesine ve bu çerçevede Avea‟nın Ģikayetçi olarak kabul edilmesine
karar verilmiĢtir. SoruĢturma raporu, Ağustos 2010‟da Turkcell‟e tebliğ edilmiĢtir. Turkcell‟in yazılı
savunması süresi içinde Rekabet Kurumu‟na sunulmuĢtur. Buna istinaden ek görüĢ ġubat ayında Turkcell‟e
tebliğ edilmiĢtir. Ek görüĢ ertesindeki hazırlanan yazılı savunma süresi içerisinde Rekabet Kurumuna
sunulmuĢtur. Turkcell sözlü savunmasını 31 Mayıs 2011 tarihinde Rekabet Kurulu‟na sunmuĢtur.
Rekabet Kurulu, 9 Haziran 2011 tarihli toplantısında Turkcell‟in GSM hizmetleri pazarındaki hakim
durumunu kötüye kullandığı gerekçesiyle Turkcell hakkında 91.942 TL idari para cezası uygulanmasına
karar vermiĢtir. Turkcell, 8 Aralık 2011 tarihinde, Rekabet Kurulu kararının iptali için dava açmıĢtır.
Turkcell Rekabet Kurulu kararının yürütmesinin durdurulmasını talep etmiĢtir. DanıĢtay, Rekabet Kurulu
kararının Turkcell‟e 91.942 TL idari para cezası verilmesine iliĢkin kısmının yürütmesinin durdurulmasına,
Turkcell‟in karara konu uygulamalarıyla hakim durumunu kötüye kullandığı ve ihlale son verilmesi
gerektiği tespitlerini içeren kısımlarının yürütmesinin durdurulması talebinin ise reddine karar vermiĢtir.
Rekabet Kurumu karara itiraz etmiĢtir. Turkcell de kararın reddedilen kısmına itiraz etmiĢtir. DanıĢtay Ġdari
Dava Daireleri Genel Kurulu, yürütmenin durdurulması kararının kaldırılmasına ve esasa iliĢkin hususlar
yönünden inceleme yapılarak yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın Mahkeme‟ye iadesine karar
vermiĢtir. DanıĢtay ilgili dairesi bu geliĢme üzerine yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar
vermiĢtir. Turkcell karara itiraz etmiĢtir. Dava süreci devam etmektedir.
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi BaĢkanlığı, Turkcell‟e gönderdiği 8 Mart 2012 tarihli ödeme emri ile
91.942 TL tutarındaki para cezasının ödenmesini talep etmiĢtir. Ödeme emrinin yürütmesinin durdurulması
ve iptali için 13 Mart 2012 tarihinde dava açılmıĢtır. Mahkeme, vergi dairesinin savunması alınana kadar
ödeme emrinin yürütmesinin durdurulmasına karar vermiĢtir. Vergi dairesinin savunması dosyaya
sunulduktan sonra mahkeme yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar vermiĢ, bu karara itiraz
edilmiĢ, ancak itiraz reddedilmiĢtir. Turkcell ikinci kez yürütmenin durdurulmasını talep etmiĢ, bu talep
reddedilmiĢtir. Turkcell karara itiraz etmiĢ, ancak itiraz reddedilmiĢtir. Ardından mahkeme davanın
kabulüne ve ödeme emrinin iptaline karar vermiĢtir. Büyük Mükellefler Vergi Dairesi BaĢkanlığı kararı
temyiz etmiĢ; Turkcell tarafından temyize cevap verilmiĢtir. Temyiz incelemesi devam etmektedir.
Turkcell banka hesapları üzerinde ödeme emrine istinaden Büyük Mükellefler Vergi Dairesi BaĢkanlığı
tarafından konulan 91.942 TL tutarındaki blokaj 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle kaldırılmıĢtır.
58
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş
konsolide finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı,
22 Şubat 2012 ve 907 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 19 Şubat 2014 tarihli ve 1107
sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar,
21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29
Haziran 2012, 22 Mayıs 2013, 24 Haziran 2013 ve 29 Mayıs 2014 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından
yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011, 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal
tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.
Turkcell‟in bayisi iken bayilik sözleĢmesi sona eren Pamuk Elektronik, Turkcell‟in Rekabet Kurulu‟nun
91.942 TL idari para cezası verdiği kararına konu uygulamaları nedeniyle zarara uğradığından bahisle,
uğramıĢ olduğu zararın tazmini; zararının 3 katı tutarında tazminata hükmedilmesi ve ayrıca sözleĢmesinin
haksız olarak feshi nedeniyle uğramıĢ olduğu 2.100 TL zararının tazmini talebiyle 19 Aralık 2011 tarihinde
dava açmıĢtır. Turkcell süresi içerisinde davaya cevap vermiĢtir. 19 Nisan 2012 tarihinde yapılan
duruĢmada mahkeme, sözleĢmede bu yönde hüküm olduğu için, davanın tahkim yolu ile çözümlenmesi
gerektiği gerekçesiyle davanın reddine karar vermiĢtir. Pamuk Elektronik kararı temyiz etmiĢtir. Turkcell
temyize cevap vermiĢtir. Yargıtay ilk derece mahkemesi kararının onanmasına karar vermiĢtir. Pamuk
Elektronik karar hakkında karar düzeltme talebinde bulunmuĢ olup Turkcell bu talebe cevap vermiĢtir.
Yargıtay davacının karar düzeltme baĢvurusunun reddine karar vermiĢtir.
Doğan Dağıtım A.ġ. tarafından 5 Haziran 2012 tarihinde Turkcell‟in distribütörlerine ve bayilerine yönelik
uygulamalarının 4054 Sayılı Kanuna aykırılık teĢkil ettiğinin Rekabet Kurulu‟nun 91.942 TL idari para
cezası verdiği kararı ile sabit olduğu ve Turkcell‟in bu uygulamaları neticesinde ve sonrasında zarara
uğradıkları iddiası ile fazlaya dair hakları saklı tutularak, mahkemece belirlenecek zararının 3 katına kadar
tazminat ile birlikte 110.484 TL‟nin tahsili talebi ile dava açılmıĢtır. Dava süreci devam etmektedir.
Tasfiye halindeki Mep ĠletiĢim ve DıĢ Ticaret A.ġ. ve hissedarları tarafından 30 Temmuz 2012 tarihinde
Turkcell‟in distribütörlerine ve bayilerine yönelik uygulamalarının 4054 Sayılı Kanuna aykırılık teĢkil
ettiğinin Rekabet Kurulu‟nun 91.942 TL idari para cezası verdiği kararı ile sabit olduğu ve Turkcell‟in bu
uygulamaları neticesinde ve sonrasında zarara uğradıkları iddiası ile fazlaya dair hakları saklı tutularak,
mahkemece belirlenecek zararın 3 katına kadar tazminat ile birlikte 1.200 TL maddi tazminatın tahsili
talebi ile dava açılmıĢtır. Mahkeme, bu davanın Mep ĠletiĢim ve DıĢ Ticaret A.ġ. tarafından 31 Aralık 2008
tarihinde açılan ilk dava ile birleĢtirilmesine karar vermiĢtir.
Mobiltel ĠletiĢim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.ġ. (“Mobiltel”) tarafından 17 Ağustos 2012 tarihinde
Turkcell‟in alt bayileri münhasırlaĢtırdığının Rekabet Kurulu‟nun 91.942 TL Ġdari para cezası verdiği
kararı ile sabit olduğu ve Avea distribütörü olan Mobiltel‟in Turkcell‟in münhasırlaĢtırdığı alt bayilere mal
satıĢı yapamadığı iddiası ile fazlaya dair hakları saklı tutularak, mahkemece belirlenecek zararın 3 katına
kadar tazminat ile birlikte 500 TL maddi tazminatın tahsili talebi ile dava açılmıĢtır. Dava süreci devam
etmektedir.
Avea tarafından 31 Ekim 2012 tarihinde Turkcell‟in distribütörlerine ve bayilerine yönelik uygulamalarının
4054 Sayılı Kanuna aykırılık teĢkil ettiğinin Rekabet Kurulu‟nun 91.942 TL idari para cezası verdiği kararı
ile sabit olduğu ve Turkcell‟in bu uygulamaları neticesinde zarara uğradıkları iddiası ile fazlaya dair hakları
saklı tutularak, mahkemece belirlenecek zararının 3 katına kadar tazminat ile birlikte, 1.000 TL‟nin tahsili
talebi ile dava açılmıĢtır. Dava süreci devam etmektedir.
ġirket Yönetimi‟nin görüĢüne göre, yükümlülüklerin yerine getirilmesi için, ekonomik fayda içeren
kaynakların iĢletmeden çıkma ihtimalinin muhtemel olmaması nedeni ile 30 Eylül 2014 itibariyle
hazırlanan ara dönem özet konsolide finansal tablolarda herhangi bir karĢılık ayrılmamıĢtır (31 Aralık
2013: Yoktur).
59
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş
konsolide finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı,
22 Şubat 2012 ve 907 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 19 Şubat 2014 tarihli ve 1107
sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar,
21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29
Haziran 2012, 22 Mayıs 2013, 24 Haziran 2013 ve 29 Mayıs 2014 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından
yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011, 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal
tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.
11.34
Abonenin Ģikayeti üzerine baĢlatılan soruĢturma
BTK, 12 Mayıs 2010 tarihli kararıyla Özalp ĠnĢaat ve Pazarlama Tic. Ltd. ġti. isimli Ģirketin Ģikayeti
kapsamında, Turkcell hakkında soruĢturma açılmasına karar vermiĢ, bazı bilgi ve belge taleplerinde
bulunmuĢtur. Bu taleplere iliĢkin olarak hazırlanan cevaplar Kurum‟a sunulmuĢtur. SoruĢturma raporu
Turkcell‟e tebliğ edilmiĢ; Turkcell yazılı savunmasını BTK‟ya sunmuĢtur.
BTK, 13 Ocak 2011 tarihli kararı ile aboneleri mağdur ettiği gerekçesiyle 8.016 TL ve Turkcell‟in
Kurum‟u yanlıĢ bilgilendirdiği gerekçesiyle 2.004 TL olmak üzere Turkcell hakkında 10.020 TL para
cezası uygulanmasına karar vermiĢtir. Ġdari para cezaları, BTK kararının tebliğinden itibaren 1 ay
içerisinde, %25 oranında indirimden yararlanılarak toplam 7.515 TL olarak 17 ġubat 2011 tarihinde
ödenmiĢtir. Turkcell, 14 Mart 2011 tarihinde söz konusu kararların yürütmesinin durdurulması ve iptali
talebiyle dava açmıĢtır. Turkcell‟in verilen para cezasının iptali amacıyla açtığı davalarda yürütmenin
durdurulması taleplerinin reddine karar verilmiĢtir. Turkcell kararlara itiraz etmiĢtir. Ġtirazlar
reddedilmiĢtir. Mahkemeler davaların reddine karar vermiĢtir. Kararlar Turkcell tarafından temyiz
edilmiĢtir. DanıĢtay, Turkcell‟in temyiz aĢamasındaki yürütmenin durdurulması taleplerinin reddine karar
vermiĢtir. Temyiz incelemesi devam etmektedir.
11.35
KiĢisel veri gizliliğinin ve konuya iliĢkin mevzuatın ihlal edilip edilmediği hususunda BTK ile olan
ihtilaf
BTK, yasal olmayan yollarla yapılan telefon dinlemeleri ile ilgili basında yer alan haberler kapsamında,
baĢta kiĢisel veri gizliliğinin ve konuya iliĢkin ilgili mevzuatın ihlal edilip edilmediği hususunda ön
araĢtırma açılmasına karar vermiĢtir. BTK yetkilileri Temmuz 2010‟da Turkcell‟e gelerek yerinde denetim
yapmıĢtır. BTK‟nun 22 Eylül 2010 tarihli kararı ile konunun daha detaylı araĢtırılabilmesi için Turkcell
hakkında soruĢturma açılmasına karar verilmiĢtir. SoruĢturma raporu Ocak 2011‟de Turkcell‟e tebliğ
edilmiĢ olup rapora iliĢkin yazılı savunma süresi içinde BTK‟ya sunulmuĢtur. BTK, 6 Haziran 2011
tarihinde Turkcell‟e tebliğ edilen kararıyla, Turkcell‟in 11.225 TL idari para cezası ile cezalandırılmasına
karar vermiĢtir. Para cezası, BTK kararının tebliğinden itibaren 1 ay içerisinde %25 oranında indirimden
yararlanılarak 5 Temmuz 2011 tarihinde 8.418 TL olarak ödenmiĢtir. Turkcell, 24 Ağustos 2011 tarihinde
kararın yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açmıĢtır. Mahkeme davayı reddetmiĢtir. Turkcell
kararı temyiz etmiĢtir. DanıĢtay, Turkcell‟in temyiz aĢamasındaki yürütmenin durdurulması talebinin
reddine karar vermiĢtir. Temyiz incelemesi devam etmektedir.
60
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş
konsolide finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı,
22 Şubat 2012 ve 907 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 19 Şubat 2014 tarihli ve 1107
sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar,
21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29
Haziran 2012, 22 Mayıs 2013, 24 Haziran 2013 ve 29 Mayıs 2014 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından
yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011, 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal
tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.
11.36
SMS sonlandırma ücretleriyle ilgili ihtilaf
Avea, 22 Aralık 2006 tarihinde, SMS sonlandırma ücretleri konusunda Turkcell ile arasında karĢılıklı
olarak ücret almama hususunda bir mutabakat ve sözleĢme olmasına rağmen, Turkcell‟in kendi
Ģebekesinde sonlanan her bir SMS için tek taraflı iradesiyle, Avea‟ya SMS sonlandırma ücreti tahakkuk
ettirdiği ve bu tutarı Avea‟ya olan arabağlantı borçlarına mahsup etmek suretiyle, mahsup edilen SMS
ücretleri karĢılaĢtırılmasından doğan fark kadar Avea‟yı zarara uğrattığı iddiası ile Ocak 2006-Ağustos
2006 dönemine iliĢkin mahsup edilen 6.480 TL‟nin iade tarihine kadar iĢleyecek faizi ile birlikte
Turkcell‟den tahsili için alacak davası açmıĢtır. Mahkeme, 25 Kasım 2008 tarihinde davanın kabulü ile
6.480 TL Avea alacağının faizi ile birlikte Avea‟ya ödenmesine karar vermiĢtir. Karar, Turkcell tarafından
temyiz edilmiĢtir. Bununla birlikte, Turkcell 30 Mart 2009 tarihinde 6.480 TL anapara, 5.103 TL faiz ve
524 TL harç bedeli olmak üzere toplam 12.107 TL tutarındaki ödemeyi Avea‟ya yapmıĢtır. Yargıtay, ilk
derece mahkemesi kararının bozulmasına karar vermiĢtir. Turkcell, kararın gerekçesi açısından karar
düzeltme müracaatında bulunmuĢtur. Avea da karar hakkında karar düzeltme müracaatında bulunmuĢtur.
Yargıtay, Avea‟nın karar düzeltme talebini reddetmiĢ, Turkcell‟in talebini kısmen kabul etmiĢtir. Yerel
Mahkeme, 13 Aralık 2011 tarihli duruĢmada davayı tekrar kabul etmiĢtir. Karar, Turkcell tarafından temyiz
edilmiĢtir. Yargıtay ilk derece mahkemesi kararının onanmasına karar vermiĢtir. Turkcell süresi içerisinde
karar hakkında karar düzeltme müracaatında bulunmuĢtur. Turkcell‟in karar düzeltme talebi reddedilmiĢtir.
Turkcell, karar hakkında, Anayasa Mahkemesi nezdinde bireysel baĢvuru yapmıĢtır.
Mahkeme kararı doğrultusunda ġubat 2005 ile 23 Mart 2007 tarihleri arasında Turkcell ile Avea arasında
SMS sonlandırma ile ilgili herhangi bir arabağlantı gelir ve gider faturalaĢması bulunmamaktadır.
Turkcell, ayrıca, Avea ile arasındaki SMS arabağlantı ücretlerinin belirlemesi hususunda BTK‟ya
baĢvuruda bulunmuĢtur ve 23 Mart 2007 tarihinden Ocak 2009‟a kadar BTK‟nın açıkladığı SMS
arabağlantı ücretleri uygulanmıĢtır. Avea‟nın baĢvurusu üzerine BTK, Ocak 2009‟da bu ücreti yeniden
belirlemiĢtir.
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle ekonomik fayda içeren kaynakların iĢletmeye giriĢlerinin kesin olmaması
nedeni ile ara dönem özet konsolide finansal tablolarda herhangi bir varlık veya varlığa iliĢkin gelir kayda
alınmamıĢtır (31 Aralık 2013: Yoktur).
11.37
T-Medya ile olan ihtilaf
Mülkiyeti Turkcell‟e ait olan ve Ġzmir, Ankara ve Adana illerinde bulunan 3 adet gayrimenkul ile ilgili
olarak, gayrimenkullerin 2003-2010 yıllarına ait kira bedellerini ödemeyen T-Medya aleyhine, 13 Ağustos
2010 tarihinde T-Medya‟ya gönderilen yazı ile ödenmeyen kira bedelleri ile iĢlemiĢ faiz olmak üzere
toplam 8.914 TL‟nin tahsili amacıyla tahkim prosedürleri baĢlatılmıĢtır. Hakem Heyeti tahkim sürecinin 8
Ekim 2013 tarihine kadar uzatılmasına karar vermiĢtir. T-Medya, dava süreci devam ederken, davaya konu
olan borç tutarını kabul ettiğine dair taahhütnameyi Turkcell Yönetimi‟ne 28 ġubat 2013 tarihinde
sunmuĢtur. Turkcell tarafından Hakem Heyeti‟ne söz konusu taahhütname sunularak karar verilmesi talep
edilmiĢtir. Hakem Heyeti tahkim sürecinin 8 Kasım 2013 tarihine kadar uzatılmasına karar vermiĢtir.
Hakem Heyeti, Turkcell tarafından açılan davaların kabulüne ve T-Medya‟nın toplam 7.527 TL tutarındaki
alacağın fiili ödeme tarihine kadar iĢleyecek faizi ile birlikte Turkcell‟e ödenmesine karar vermiĢtir.
61
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş
konsolide finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı,
22 Şubat 2012 ve 907 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 19 Şubat 2014 tarihli ve 1107
sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar,
21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29
Haziran 2012, 22 Mayıs 2013, 24 Haziran 2013 ve 29 Mayıs 2014 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından
yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011, 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal
tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.
11.38
Uluslararası roaming kampanyaları için yapılan abone Ģikayeti üzerine BTK tarafından baĢlatılan
soruĢturma
Turkcell‟in faturalama ve ücretlendirme ile ilgili uygulamaları çerçevesinde bir tüketici tarafından yapılan
Ģikayet üzerine, Turkcell‟in 2009–2010 yılları içerisinde uluslararası dolaĢım kapsamında uygulanan
kampanyalarının ücretlendirilmesindeki sorunlara iliĢkin olarak, 30 Aralık 2010 tarihli BTK kararıyla
Turkcell hakkında soruĢturma açılmasına karar verilmiĢtir.
BTK, Turkcell‟e 26 Ocak 2012 tarihinde 6.847 TL idari para cezası uygulanmasına karar verdiğini tebliğ
etmiĢtir. BTK kararının tebliğinden itibaren 1 ay içerisinde ödeme yapılarak %25 oranında indirimden
faydalanılarak 24 ġubat 2012 tarihinde 5.135 TL tutarında ödeme gerçekleĢtirilmiĢtir.
11.39
Turkcell Superonline’a kazı çalıĢmaları ile ilgili verilen ceza
13 Ocak 2011 ve 28 Ekim 2011 tarihlerinde Ankara BüyükĢehir Belediyesi tarafından Turkcell
Superonline‟ın kazı çalıĢmaları ile ilgili olarak sırasıyla 8.863 TL ve 235 TL tutarlarında para cezası tebliğ
edilmiĢtir.
Turkcell Superonline, para cezalarının iptali amacıyla Ankara Ġdare Mahkemeleri‟nde dava açmıĢtır.
Turkcell Superonline‟ın yürütmenin durdurulması talebi reddedilmiĢtir. Turkcell Superonline kararlara
itiraz etmiĢtir. 13 Ocak 2011 tarihinde tebliğ edilen 8.863 TL bedelli para cezası ile ilgili olarak Bölge
Ġdare Mahkemesi‟ne Turkcell Superonline tarafından yapılan itiraz için ret cevabı alınmıĢtır. 28 Ekim 2011
tarihinde tebliğ edilen 235 TL tutarında para cezasına iliĢkin Turkcell Superonline tarafından dava açılmıĢ,
anılan davada yürütmenin durdurulması talebi reddedilmiĢtir.
Para cezalarının iptali amacıyla Ankara Ġdare Mahkemeleri‟nde açılan davalar sonuçlanmıĢtır. Turkcell
Superonline‟a 31 Temmuz 2012 tarihinde tebliğ edilen karara göre 9.098 TL tutarındaki para cezaları
mahkeme tarafından iptal edilmiĢtir. Ankara BüyükĢehir Belediyesi iptal kararlarını temyiz etmiĢtir.
Ankara BüyükĢehir Belediyesinin temyizdeki yürütmenin durdurulması talepleri reddedilmiĢtir. DanıĢtay
kararı onamamıĢtır. Ankara BüyükĢehir Belediyesi karar düzeltme yoluna gitmiĢtir. Karar düzeltme
incelemesi devam etmektedir.
11.40
Turkcell Superonline’a Evrensel Hizmet Katkı Payı nedeni ile gönderilen ödeme emri
Beykoz Vergi Dairesi Müdürlüğü Turkcell Superonline‟a, Evrensel Hizmet Katkı Payının 2005, 2006,
2007 ve 2008 yıllarında Superonline Uluslararası Elektronik Bilgilendirme Telekomünikasyon ve
HaberleĢme Hizmetleri A.ġ. tarafından eksik ödenmesi nedeni ile 24 Ekim 2011 tarihinde 1.192 TL
tutarında ödeme emri tebliğ etmiĢtir. 31 Ekim 2011 tarihinde ödeme emirlerinin iptali için 4 ayrı dava
açılmıĢtır. Dava konusu bedeller 7 Aralık 2011 tarihinde faizi ile birlikte 1.203 TL olarak ödenmiĢtir. 21
Aralık 2011 tarihinde Turkcell Superonline ve Çukurova Holding A.ġ. arasında yapılmıĢ olan hisse satıĢ
sözleĢmesine istinaden Demir Toprak Ġth.Ġhr. ve Tic. A.ġ., Sınai ve Mali Yatırımlar Holding A.ġ. ve
Endüstri Holding A.ġ.‟den ödenen cezanın Turkcell Superonline‟a geri ödenmesi için ihtarname
düzenlenmiĢtir. 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle herhangi bir tahsilat yapılmamıĢtır.
Söz konusu bedel yürütmeyi durdurma kararı alınması ya da davanın Turkcell Superonline lehine
sonuçlanması halinde iade alınacaktır. Bu davalardan toplam bedelleri 330 TL ve 450 TL olan ödeme
emirlerine iliĢkin davalar 28 Kasım 2012 tarihinde Turkcell Superonline lehine iptal edilmiĢ olup, kararlar
Turkcell Superonline‟a 23 Ocak 2013 ve 28 Ocak 2013 tarihlerinde tebliğ edilmiĢtir. Bu kararlar, Beykoz
Vergi Dairesi tarafından temyiz edilmiĢtir.
62
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş
konsolide finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı,
22 Şubat 2012 ve 907 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 19 Şubat 2014 tarihli ve 1107
sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar,
21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29
Haziran 2012, 22 Mayıs 2013, 24 Haziran 2013 ve 29 Mayıs 2014 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından
yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011, 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal
tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.
Beykoz Vergi Dairesi‟nin temyiz talepleri reddedilmiĢ, onama kararları alınmıĢtır. Ġdarenin onama
kararlarına iliĢkin yapılan karar düzeltme baĢvurusu da reddedilmiĢ, kararlar kesinleĢmiĢtir. KesinleĢen
lehe kararlar üzerine bedellerin iadesi için 410 TL ve 558 TL‟lik iki ayrı tam yargı davası açılmıĢtır.
Ayrıca, diğer iki davanın ise reddine karar verilmiĢ olup kararlar Turkcell Superonline tarafından temyiz
edilmiĢtir. Temyiz edilen davalardan 68 TL olan ödeme emrine iliĢkin dava DanıĢtay tarafından
bozulmuĢtur. Temyiz edilen davalardan 354 TL değerinde olan ödeme emrine iliĢkin davanın temyiz
incelemesi devam etmektedir.
11.41
Bireysel abonelerin data kullanımlarının ücretlendirilmesi hakkında BTK soruĢturması
Bir tüketici Ģikâyeti kapsamında, BTK tarafından 9 Mart 2011 tarihinde data tarifelerinde yaĢanan
ücretlendirme hatalarına iliĢkin Turkcell hakkında soruĢturma açılmasına karar verilmiĢtir. SoruĢturma
raporu 6 Haziran 2011 tarihinde tebliğ edilmiĢtir. SoruĢturmaya iliĢkin savunmalar süresi içerisinde
Kurum‟a sunulmuĢtur.
BTK, 3 Ekim 2011 tarihinde Turkcell‟e tebliğ edilen kararıyla, Turkcell‟in 1.645 TL idari para cezası ile
cezalandırılmasına karar vermiĢtir. Söz konusu para cezası, kararın tebliğinden itibaren 1 ay içerisinde,
%25 oranında indirimden yararlanılarak 1 Kasım 2011 tarihinde 1.234 TL olarak ödenmiĢtir. Turkcell, 2
Aralık 2011 tarihinde söz konusu kararın yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle dava açmıĢtır.
Mahkeme, yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar vermiĢtir. Turkcell karara itiraz etmiĢ, itiraz
reddedilmiĢtir. Mahkeme davanın reddine karar vermiĢtir. Karar, Turkcell tarafından temyiz edilmiĢtir.
DanıĢtay, Turkcell‟in temyiz aĢamasındaki yürütmenin durdurulması talebinin reddine karar vermiĢtir.
Temyiz incelemesi devam etmektedir.
11.42
Açık hat kararı ile abonelik kayıtlarının güncelliği/doğruluğu hakkında baĢlatılan soruĢturma
Açık hatlara iliĢkin 27 Ekim 2009 tarihli Kurul kararı ile “Abonelik Kayıtlarının Güncellenmesi ve Son
Kullanıcıların Aboneliğinin GerçekleĢtirilmesi ĠĢlemine iliĢkin Usul ve Esaslar”ın gereklerinin yerine
getirilip getirilmediğinin tespiti amacıyla, BTK tarafından 17 ġubat 2011 tarihinde Turkcell hakkında
soruĢturma açılmasına karar verilmiĢtir. Yerinde denetim BTK uzmanlarınca 23 Mart 2011 tarihinde
Turkcell‟de gerçekleĢtirilmiĢtir. SoruĢturma raporu 26 Eylül 2011 tarihinde Turkcell‟e tebliğ edilmiĢtir.
Turkcell süresi içerisinde savunmasını BTK‟ya sunmuĢtur.
BTK‟nın 21 Mart 2012 tarihli kararıyla, yukarıda belirtilen mevzuat ve ilgili diğer mevzuatın ihlal edildiği
gerekçesiyle Turkcell‟in toplam 8.173 TL idari para cezası ise cezalandırılmasına karar verilmiĢtir. Söz
konusu para cezası, kararın tebliğinden itibaren 1 ay içerisinde, %25 oranında indirimden yararlanılarak 5
Haziran 2012 tarihinde 6.129 TL olarak ödenmiĢtir.
63
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş
konsolide finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı,
22 Şubat 2012 ve 907 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 19 Şubat 2014 tarihli ve 1107
sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar,
21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29
Haziran 2012, 22 Mayıs 2013, 24 Haziran 2013 ve 29 Mayıs 2014 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından
yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011, 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal
tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.
11.43
Fesih ve fesihte takip edilecek usule iliĢkin “Tüketici Hakları Yönetmeliği”nin ilgili hükümlerine
uyulup uyulmadığı hakkında soruĢturma
BTK tarafından Tüketici Hakları Yönetmeliği‟nin fesih ve fesihte takip edilecek usulü düzenleyen
18. Maddesi‟ne uygun iĢlem tesis edip etmediğinin tespiti amacıyla 22 ġubat 2011 tarihinde Turkcell
hakkında soruĢturma açılmasına karar verilmiĢtir. SoruĢturma raporu Turkcell‟e tebliğ edilmiĢtir. Süresi
içerisinde savunma hazırlanarak BTK‟ya sunulmuĢtur. BTK, 19 Ağustos 2011 tarihinde Turkcell‟e tebliğ
edilen kararıyla, Turkcell‟in 11.442 TL idari para cezası ile cezalandırılmasına karar vermiĢtir. Söz konusu
para cezası, kararın tebliğinden itibaren 1 ay içerisinde %25 oranında indirimden yararlanılarak, 8.581 TL
olarak, 15 Eylül 2011 tarihinde ödenmiĢtir. Turkcell, 18 Ekim 2011 tarihinde kararın yürütmesinin
durdurulması ve iptali için dava açmıĢtır. Mahkeme, yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar
vermiĢtir. Turkcell karara itiraz etmiĢ, itiraz reddedilmiĢtir. Mahkeme davanın reddine karar vermiĢtir.
Karar Turkcell tarafından temyiz edilmiĢtir. DanıĢtay Turkcell‟in temyiz aĢamasındaki yürütmenin
durdurulması talebini reddetmiĢtir. Temyiz incelemesi devam etmektedir.
Diğer taraftan BTK, Turkcell‟e 1 ġubat 2013 tarihinde tebliğ edilen kararıyla, Turkcell‟in “abonelik fesih
usulleri” ile ilgili uygulamalarına iliĢkin olarak 1.000 TL idari para cezası uygulamıĢtır. Para cezası %25
indirimden yararlanarak, 750 TL olarak 15 Mart 2013 tarihinde ödenmiĢtir. 1 Nisan 2013 tarihinde para
cezasının iptali ve yürütmenin durdurulması için dava açılmıĢtır. Mahkeme Turkcell‟in yürütmenin
durdurulması talebinin reddine karar vermiĢtir. Turkcell bu karara itiraz etmiĢtir. Ġtiraz reddedilmiĢtir.
Mahkeme davanın reddine karar vermiĢtir. Karar temyiz edilecektir.
11.44
Acil yardım çağrı hizmetlerine eriĢimde yaĢanan kesintiler hakkında BTK tarafından baĢlatılan
soruĢturma
BTK‟nın 16 Haziran 2011 tarihli kararıyla, kullanıcıların can ve mal güvenliği açısından kritik öneme sahip
olduğu değerlendirilen acil yardım çağrı hizmetlerine eriĢimde yaĢanan kesintilere iliĢkin Turkcell
hakkında soruĢturma açılmasına karar verilmiĢtir. SoruĢturma sorgusu 28 Aralık 2011 tarihinde ġirket‟e
tebliğ edilmiĢ, süresi içerisinde savunma hazırlanarak BTK‟ya sunulmuĢtur.
BTK, 26 Haziran 2012 tarihli kararı ile Turkcell hakkında, kesintilerin giderilmesine öncelik verilmediği ve
soruĢturma sırasında geç bilgi verildiği gerekçeleriyle toplam 1.809 TL idari para cezası uygulanmasına
karar vermiĢtir. Ġdari para cezaları, BTK kararının tebliğinden itibaren 1 ay içerisinde, %25 oranında
indirimden yararlanılarak 3 Ekim 2012 tarihinde 1.357 TL olarak ödenmiĢtir. Turkcell kararın yürütmesinin
durdurulması ve iptali için 5 Kasım 2012 tarihinde iki ayrı dava açmıĢtır. Bu davalardan kesintilerin
giderilmesine öncelik verilmediği nedeniyle verilen idari para cezası hakkında açılan davada, mahkeme
yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar vermiĢtir. Turkcell karara itiraz etmiĢtir. Ġtiraz
reddedilmiĢtir. Mahkeme, bu davanın reddine karar vermiĢtir. Turkcell kararı temyiz etmiĢtir. DanıĢtay, ilk
derece mahkemesi kararının onanmasına karar vermiĢtir. Turkcell karar hakkında karar düzeltme
baĢvurusunda bulunmuĢtur. Karar düzeltme incelemesi devam etmektedir. Öte yandan soruĢturma sırasında
istenen bilgilerin geç verildiği iddiasıyla verilen para cezası için açılan davada mahkeme yürütmenin
durdurulması isteminin reddine karar vermiĢtir. Turkcell karara itiraz etmiĢtir. Ġtiraz reddedilmiĢtir.
Mahkeme davanın reddine karar vermiĢtir. Turkcell kararı temyiz etmiĢtir. Temyiz incelemesi devam
etmektedir
64
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş
konsolide finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı,
22 Şubat 2012 ve 907 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 19 Şubat 2014 tarihli ve 1107
sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar,
21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29
Haziran 2012, 22 Mayıs 2013, 24 Haziran 2013 ve 29 Mayıs 2014 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından
yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011, 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal
tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.
11.45
“Sadece Turkcell’in Çektiği Yerler Atlası” hakkında BTK tarafından baĢlatılan soruĢturma
BTK, 2 Kasım 2012 tarihli kararıyla, Turkcell‟in Tempo dergisi ekinde yayımladığı “Sadece Turkcell‟in
Çektiği Yerler Atlası” ile Türkiye haritası üzerinde iĢaretlenen lokasyonlarda “sadece” Turkcell
kapsamasının olduğunun belirtilmesine rağmen, reklamda belirtilen bölgelerde diğer iĢletmecilerin de
kapsamasının bulunduğu iddia edildiğinden söz konusu reklam ile kamuoyunu ve tüketicileri yanıltıcı
bilgilendirme yapılıp yapılmadığını değerlendirmek üzere soruĢturma baĢlatmıĢtır.
SoruĢturma kapsamında hazırlanan soruĢturma sorgusu 21 Mart 2012 tarihinde Turkcell‟e tebliğ edilmiĢtir.
Hazırlanan yazılı savunma süresi içinde BTK‟ya iletilmiĢtir. BTK, 6 Ağustos 2012 tarihinde Turkcell‟e
tebliğ edilen kararıyla, Turkcell hakkında toplam 1.635 TL idari para cezası uygulanmasına karar vermiĢtir.
Söz konusu para cezası, BTK kararının tebliğinden itibaren 1 ay içerisinde, %25 oranında indirimden
yararlanılarak 1.226 TL olarak 4 Eylül 2012 tarihinde ödenmiĢtir. Turkcell kararın yürütmesinin
durdurulması ve iptali için 2 Ekim 2012 tarihinde dava açmıĢtır. Mahkeme yürütmenin durdurulması
isteminin reddine karar vermiĢtir. Turkcell karara itiraz etmiĢtir. Ġtiraz reddedilmiĢtir. Mahkeme davanın
reddine karar vermiĢtir. Turkcell kararı temyiz etmiĢtir. DanıĢtay ilk derece mahkemesi kararının
onanmasına karar vermiĢtir. Turkcell karar hakkında karar düzeltme baĢvurusunda bulunmuĢtur.
Turkcell‟in karar düzeltme talebinin reddine karar verilmiĢtir. Turkcell, karar hakkında, Anayasa
Mahkemesi nezdinde bireysel baĢvuru yapmıĢtır.
11.46
444’lü numaralarla ilgili ihtilaf
Turkcell, 25 Nisan 2008 tarihinde, Türk Telekom‟un, Turkcell Ģebekesinden baĢlayıp kendi abonelerine
tahsis ettiği “444 XX XX” Ģeklindeki numaralarda sonlanan çağrıları, Turkcell ile arasındaki sözleĢmelere
aykırı olarak özel servis çağrıları için öngörülen çağrı sonlandırma ücretleri üzerinden ücretlendirmek
suretiyle, Mart 2007-ġubat 2008 dönemleri arasında Turkcell‟den fazladan tahsil etmiĢ olduğu toplam
1.777 TL‟nin (ana para, gecikme faizi ve gecikme cezası dahil) Türk Telekom‟dan tahsili amacıyla dava
açmıĢtır. Mahkeme, 23 Mart 2011 tarihli duruĢmada, davanın kabulüne karar vermiĢtir. Karar Türk
Telekom tarafından temyiz edilmiĢtir. Yargıtay, ilk derece mahkemesi kararının onanmasına karar
vermiĢtir. Türk Telekom, karar düzeltme müracaatında bulunmuĢtur. Turkcell karar düzeltme talebine
cevap vermiĢtir. Yargıtay karar düzeltme isteminin reddine karar vermiĢtir ve karar kesinleĢmiĢtir. Türk
Telekom, kararın kesinleĢmesinin ardından ve Turkcell tarafından yapılan talep üzerine, 1 Kasım 2013
tarihinde, Turkcell‟e 4.337 TL ödeme yapmıĢtır ve 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle hazırlanan konsolide
finansal tablolara yansıtılmıĢtır.
Turkcell, 12 Mayıs 2011 tarihinde, Mart 2008 ile Mart 2010 dönemleri arasında Türk Telekom Ģebekesinde
sonlanan “444 XX XX” Ģeklindeki çağrılar için, Türk Telekom tarafından fazladan tahsil edilen 8.024 TL
anapara, 2.343 TL iĢlemiĢ faiz ve 1.144 TL gecikme bedelinden oluĢan toplam 11.511 TL tutarındaki
alacağının tahsili talebi ile Türk Telekom aleyhine icra takibi baĢlatmıĢtır. Türk Telekom takibe itiraz etmiĢ
ve takip durmuĢtur. Turkcell, 13 Eylül 2011 tarihinde Türk Telekom‟un itirazının iptali için dava açmıĢtır.
Mahkeme, dava konusu alacağın hesaplanması konusunda bilirkiĢi raporu alınmasına karar vermiĢtir.
BilirkiĢi raporu tebliğ edilmiĢ olup Turkcell lehinedir. Mahkeme 26 Kasım 2013 tarihli duruĢmada davanın
kabulüne, dava konusu edilen tutarların faizi ve %10 gecikme cezası ile birlikte Turkcell‟e iadesine ve asıl
alacağın %40‟ı oranındaki 3.209 TL icra inkar tazminatının da Turkcell‟e ödenmesine karar vermiĢtir. Türk
Telekom kararı temyiz etmiĢtir. Turkcell süresi içinde temyize cevap vermiĢtir. Temyiz incelemesi devam
etmektedir.
65
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş
konsolide finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı,
22 Şubat 2012 ve 907 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 19 Şubat 2014 tarihli ve 1107
sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar,
21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29
Haziran 2012, 22 Mayıs 2013, 24 Haziran 2013 ve 29 Mayıs 2014 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından
yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011, 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal
tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.
Türk Telekom, Ģebekesinde sonlanan 444‟lü numaralar için fazladan tahakkuk ettirdiği ve bu nedenle
Turkcell tarafından itiraz edilerek ödenmeyen tutarlar ile videocall, data mutabakatı ve 118-32 servisine
iliĢkin fatura bedellerinin tahsili amacıyla Turkcell aleyhine Nisan 2010 – Kasım 2011 dönemlerine iliĢkin
olarak iĢlemiĢ faiz ve gecikme cezasıyla birlikte toplam 31.682 TL tutarındaki meblağın tahsili için 13 ayrı
icra takibi baĢlatmıĢtır. Turkcell icra takiplerine itiraz etmiĢtir. Bunun üzerine Türk Telekom, baĢlattığı 8
icra takibi için, iĢlemiĢ faiz ve gecikme cezası ile birlikte toplam 21.359 TL tutarındaki meblağın %40 icra
inkar tazminatı ile birlikte tahsili talebiyle 8 ayrı itirazın iptali davası açmıĢtır. Türk Telekom tarafından
açılan davaların altısını inceleyen mahkeme, bu davaların Türk Telekom tarafından açılan ilk dava ile
birleĢtirilmesine karar vermiĢtir. Dosya bilirkiĢi incelemesinde olup dava devam etmektedir. Davaların
ikisinde mahkeme bilirkiĢi raporu alınmasına karar vermiĢtir. BilirkiĢi raporları Turkcell lehinedir.
Mahkeme, bilirkiĢilerden ek rapor alınmasına karar vermiĢtir. Ek raporlar da Turkcell lehinedir. Mahkeme
bu davalardan ikisinde Turkcell lehine davaların reddine karar vermiĢtir. Türk Telekom, bahse konu iki
davada verilen kararları temyiz etmiĢtir. Temyiz incelemesi devam etmektedir.
Türk Telekom, Turkcell‟in, aboneleri tarafından 444‟lü numaralara doğru yaptıkları aramaları Türk
Telekom‟a yönlendirmediği iddiasıyla, fazlaya iliĢkin haklarını saklı tutarak 1.000 TL maddi tazminatın
kendisine ödenmesi talebiyle dava açmıĢtır. Mahkeme bilirkiĢi raporu alınmasına karar vermiĢtir. BilirkiĢi
raporu Turkcell lehinedir. Mahkeme bilirkiĢilerden ek rapor alınmasına karar vermiĢtir. BilirkiĢi raporu
kısmen Turkcell lehinedir. Mahkeme davanın Turkcell lehine reddine karar vermiĢtir.
ġirket Yönetimi‟nin görüĢüne göre, yükümlülüğün yerine getirilmesi için, ekonomik fayda içeren
kaynakların iĢletmeden çıkma ihtimalinin muhtemel olmaması nedeni ile 30 Eylül 2014 itibariyle
hazırlanan ara dönem özet konsolide finansal tablolarda herhangi bir karĢılık ayrılmamıĢtır (31 Aralık
2013: Yoktur).
11.47
Hacim bazlı indirim sözleĢmesi ile ilgili ihtilaf
Turkcell ve Türk Telekom, DüĢük Kullanıma Sahip Kullanıcılar Ġçin Hacim Bazlı Ġndirim Promosyonuna
ĠliĢkin Taahhüt SözleĢmesi imzalamıĢlardır. Ancak Türk Telekom, sözleĢme ile belirlenmiĢ indirimi OcakNisan 2011 dönemlerinde uygulamamıĢtır. Turkcell 23 ġubat 2012‟de, Türk Telekom‟un DüĢük Kullanıma
Sahip Kullanıcılar Ġçin Hacim Bazlı Ġndirim Promosyonuna ĠliĢkin Taahhüt SözleĢmesi‟ne aykırı olarak
fazladan tahsil ettiği tutarların gecikme faizi ve gecikme cezası ile birlikte 4.530 TL olarak Türk
Telekom‟dan tahsili için dava açmıĢtır. Mahkeme, dosya üzerinde bilirkiĢi incelemesi yaptırılmasına karar
vermiĢtir. BilirkiĢi raporu dosyaya sunulmuĢtur. 18 Aralık 2012 tarihinde yapılan duruĢmada mahkeme
davanın 640 TL tutarındaki kısmının kabulüne, geri kalan kısmının reddine karar vermiĢtir. Karar,
reddedilen kısmı açısından Turkcell tarafından, kabul edilen kısmı açısından Türk Telekom tarafından
temyiz edilmiĢtir. Türk Telekom tarafından yapılan temyiz talebine cevap verilmiĢtir. Yargıtay ilk derece
mahkemesi kararının onanmasına karar vermiĢtir. Turkcell tarafından karara karĢı süresi içerisinde karar
düzeltme yoluna baĢvurulmuĢtur. Yargıtay, karar düzeltme isteminin reddine karar vermiĢtir. Turkcell dava
hakkında yeniden yargılama talebiyle Anayasa Mahkemesi‟ne baĢvuruda bulunmuĢtur.
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle ekonomik fayda içeren kaynakların iĢletmeye giriĢlerinin kesin olmaması
nedeni ile ara dönem özet konsolide finansal tablolarda herhangi bir varlık veya varlığa iliĢkin gelir kayda
alınmamıĢtır (31 Aralık 2013: Yoktur).
66
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş
konsolide finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı,
22 Şubat 2012 ve 907 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 19 Şubat 2014 tarihli ve 1107
sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar,
21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29
Haziran 2012, 22 Mayıs 2013, 24 Haziran 2013 ve 29 Mayıs 2014 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından
yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011, 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal
tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.
11.48
MTN ile ilgili ihtilaf
2004 yılında Turkcell, uluslararası bir ihale neticesinde Ġran‟ın ilk GSM lisansını kazanmıĢtır. Bunu takiben
Ġran lisans sözleĢmesini Turkcell‟i sürecin dıĢında bırakarak Güney Afrika menĢeli bir operatör olan MTN
ile imzalamıĢtır. Turkcell‟e ulaĢan yeni bir bilgiye göre Turkcell yerine MTN ile lisans sözleĢmesi
imzalanması, MTN‟nin o tarihteki eylemlerinden kaynaklanmaktadır. MTN‟nin eylemleri nedeniyle
Turkcell ve hissedarlarının uğradığı zararın tazmini amacıyla 28 Mart 2012 tarihinde MTN‟ye karĢı dava
açılmıĢtır.
Dava, her iki Ģirketin ABD‟de yoğun iĢ bağlantıları olduğu ve MTN‟nin bazı eylemlerinin uluslararası
hukuk kurallarını da ihlal ettiği iddiaları dikkate alınarak ABD Columbia Bölge Mahkemesi‟nde açılmıĢtır.
Dava, farklı bir yargı yerinde açılmak üzere, Turkcell tarafından geri çekilmiĢtir.
Turkcell tarafından aynı iddialarla MTN aleyhine Güney Afrika Cumhuriyeti, South Gauteng Yüksek
Mahkemesi‟nde dava açılmıĢtır. Dava süreci devam etmektedir.
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle ekonomik fayda içeren kaynakların iĢletmeye giriĢlerinin kesin olmaması
nedeni ile ara dönem özet konsolide finansal tablolarda herhangi bir varlık veya varlığa iliĢkin gelir kayda
alınmamıĢtır (31 Aralık 2013: Yoktur).
11.49
BTK ile yıllık telsiz kullanım ücretleri ile ilgili ihtilaf
Turkcell, Nisan 2012‟de ICC Uluslararası tahkim Mahkemesi önünde, Ġmtiyaz SözleĢmesinin 8 ve 9 uncu
maddeleri gereğince, ön-ödemeli abonelerin hatlarına yükledikleri TL kredilerden mahsup edilen telsiz
kullanım ücretleri üzerinden Hazine Payı ve Kurum Masraflarına Katkı Payı ödeme yükümlülüğünün
olmadığının tespiti ve Ağustos 2011 - ġubat 2012 tarihleri arasında fazladan ödenmiĢ olan 5.852 TL Hazine
Payı‟nın iadesi amacıyla bir dava açmıĢtır. Mahkeme davanın kısmen kabulüne ve fazladan ödenen 4.100
TL tutarındaki hazine payının, yasal faizi ile birlikte iadesine karar vermiĢtir. BTK tarafından bir ve Hazine
MüsteĢarlığı ve UlaĢtırma Bakanlığı tarafından bir olmak üzere, kararın iptali talebiyle Ankara Asliye
Hukuk Mahkemeleri nezdinde iki adet dava açmıĢtır. Mahkemeler davaların reddine karar vermiĢtir. Karar,
Hazine MüsteĢarlığı ve UlaĢtırma Bakanlığı tarafından temyiz edilmiĢtir. Temyiz incelemesi devam
etmektedir.
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle ekonomik fayda içeren kaynakların iĢletmeye giriĢlerinin kesin olmaması
nedeni ile ara dönem özet konsolide finansal tablolarda herhangi bir varlık veya varlığa iliĢkin gelir kayda
alınmamıĢtır (31 Aralık 2013: Yoktur).
11.50 Araç takip hizmetleri hakkında Rekabet Kurulu tarafından baĢlatılan soruĢturma
Turkcell‟in araç takip hizmetleri alanında münhasır çalıĢtığı iddiası üzerine alınan 2 Nisan 2008 tarihli
Rekabet Kurulu kararı, DanıĢtay 13. Dairesi‟nin kararı ile iptal edilmiĢ olup; bu iptal kararının gereği
olarak, Rekabet Kurulu Turkcell hakkında soruĢturma açılmasına karar vermiĢtir. SoruĢturma kararı ve
raporu 31 Temmuz 2012 tarihinde Turkcell‟e tebliğ edilmiĢ ve Rekabet Kurumu uzmanları tarafından
Turkcell‟de yerinde inceleme gerçekleĢtirilmiĢtir. SoruĢturma raporuna iliĢkin tüm yazılı ve sözlü
savunmalarımız süresi içerisinde Kuruma sunulmuĢtur. SoruĢturma sürecinin ardından, Rekabet Kurulu,
Turkcell hakkında araç takip hizmetleri alanına iliĢkin olarak yürüttüğü münhasır uygulamalar aracılığıyla
rakiplerinin faaliyetlerini zorlaĢtırdığı gerekçesiyle, 39.727 TL idari para cezası vermiĢtir. Bu karar 20
Aralık 2013 tarihinde tefhim edilmiĢtir. Gerekçeli karar 15 Mayıs 2014 tarihinde tebliğ edilmiĢtir.
67
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş
konsolide finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı,
22 Şubat 2012 ve 907 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 19 Şubat 2014 tarihli ve 1107
sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar,
21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29
Haziran 2012, 22 Mayıs 2013, 24 Haziran 2013 ve 29 Mayıs 2014 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından
yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011, 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal
tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.
Ġdari para cezası, kararının tebliğinden itibaren 1 ay içerisinde %25 oranında indirimden yararlanılarak
29.795 TL olarak 13 Haziran 2014 tarihinde ödenmiĢtir ve 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle hazırlanan ara
dönem özet konsolide finansal tablolarda söz konusu tutar gider olarak kaydedilmiĢtir. Turkcell tarafından,
11 Temmuz 2014 tarihinde, anılan karar ve iĢlemlerin yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle dava
açılmıĢtır. Mahkeme, Turkcell‟in yürütmenin durdurulması talebinin davalının savunması alındıktan sonra
değerlendirilmesine karar vermiĢtir. Dava süreci devam etmektedir.
11.51 BTK Tarafından Baz Ġstasyonları ile Ġlgili Verilen Para Cezası
BTK Ġstanbul Bölge Müdürlüğü tarafından, Turkcell‟e ait 484 adet GSM baz istasyonunun ölçüm
raporlarının ilgili dönemde yürürlükte olan Yönetmeliğe göre sistemlerin iĢletmeye alınmasını müteakip 30
günlük süre zarfında Kuruma sunulmadığı gerekçesiyle, Turkcell hakkında 2.057 TL tutarında idari para
cezası uygulanmıĢtır. Turkcell, 25 Nisan 2006 tarihinde, söz konusu para cezasının iptali için dava açmıĢtır.
Mahkeme davanın reddine karar vermiĢ, karar Turkcell tarafından temyiz edilmiĢtir. DanıĢtay, ilk derece
mahkemesi kararını, para cezasının bu konuda yetkisi olmayan bölge müdürlüğü tarafından verildiği
gerekçesiyle bozmuĢtur. Ġlk derece mahkemesi, DanıĢtay‟ın bozma kararı çerçevesinde davanın kabulüne
karar vermiĢtir. Davalı idare kararı temyiz etmiĢ olup Turkcell tarafından temyize cevap verilmiĢtir.
Temyiz süreci devam etmektedir.
BTK, 5 Aralık 2012 tarihinde Turkcell‟e tebliğ edilen kararı ile daha önce Bölge Müdürlüğü tarafından
alınan kararı tekrar tesis ederek Turkcell‟e bir kez daha 2.057 TL idari para cezası uygulanmasına karar
vermiĢtir. Turkcell kararın yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açmıĢtır. Mahkeme yürütmenin
durdurulması isteminin reddine karar vermiĢ; karara Turkcell tarafından itiraz edilmiĢtir. Bölge Ġdare
Mahkemesi, Turkcell‟in bu itirazının reddine karar vermiĢtir. Mahkeme davanın Turkcell lehine kabulüne
karar vermiĢtir. Karar BTK tarafından temyiz edilmiĢtir. Turkcell tarafından süresi içerisinde temyize
cevap verilmiĢtir. Temyiz süreci devam etmektedir.
Ġdari para cezası, BTK kararının tebliğinden 1 ay içerisinde, %25 oranında indirimden yararlanılarak 3
Ocak 2013 tarihinde 1.542 TL olarak ödenmiĢtir.
BTK, mahkeme kararına istinaden Turkcell‟in kendisine ödediği meblağı 2 Temmuz 2014 tarihinde
Turkcell‟e iade etmiĢtir. 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle sona eren ara dönem özet konsolide finansal
tablolarda, söz konusu tutara iliĢkin herhangi bir gelir kayda alınmamıĢtır.
11.52 Otomatik Yenilenen Dönemsel Hizmetlere ĠliĢkin Kurul Kararı kapsamında gerçekleĢtirilen denetim
ġirketimizin otomatik yenilenen dönemsel hizmetlere iliĢkin 15 Aralık 2010 tarih ve 2010/DK-10/683 sayı
ve 22 ġubat 2011 tarih ve 2011/DK-10/84 sayılı Kurul kararlarına uygun faaliyet yürütüp yürütmediğinin
incelenmesine karar verilmiĢtir. SoruĢturma raporu 30 Ekim 2012 tarihinde Turkcell‟e tebliğ edilmiĢtir.
Turkcell, rapora iliĢkin yazılı ve sözlü savunmasını süresi içerisinde Kurum‟a sunmuĢtur. Yapılan
değerlendirme neticesinde Turkcell‟e 1.666 TL para cezası uygulanmasına karar verilmiĢ olup, söz konusu
idari para cezası, BTK kararının tebliğinden 1 ay içerisinde, %25 oranında indirimden yararlanılarak 22
ġubat 2013 tarihinde 1.250 TL olarak ödenmiĢtir.
68
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş
konsolide finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı,
22 Şubat 2012 ve 907 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 19 Şubat 2014 tarihli ve 1107
sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar,
21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29
Haziran 2012, 22 Mayıs 2013, 24 Haziran 2013 ve 29 Mayıs 2014 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından
yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011, 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal
tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.
11.53
2007 Yılı Kurumlar Vergisi hesabında faydalanılan yatırım indirimine iliĢkin vergi incelemesi
sonucu Kurumlar Vergisi tarhiyatı ve buna iliĢkin cezalar
Vergi Denetim Kurulu Ġstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup BaĢkanlığınca kurumlar vergisi sınırlı
incelemesi kapsamında 2007 yılı kurumlar vergisi matrah hesaplamasında indirim konusu yapılan ve
dolayısıyla ödenecek vergiyi düĢüren yatırım indirimi tutarının mevzuata uygun olup olmadığı
incelenmiĢtir. Vergi incelemesi sonucunda Turkcell‟in yatırım teĢvik belgesi kapsamında olmayan
harcamalarının bir kısmının birebir 31 Aralık 2005 öncesinde baĢlamıĢ olan entegre yatırımlarla ilgili
olmadığı, bu harcamaların Turkcell‟in genel Ģebeke yatırımlarıyla ilgili olduğundan bahisle, bu Ģeklide
değerlendirilen yatırım harcamalarının, 2007 kurumlar vergisi matrahından indirilen yatırım indirimi tutarı
hesaplamasında dikkate alınarak baĢlatılan incelemeye iliĢkin rapor ve vergi ihbarnameleri 27 Aralık
2012‟de tebliğ edilmiĢ ve konu ile ilgili 14.548 TL kurumlar vergisi ve 21.822 TL tutarında vergi ziyaı
cezası tarh edilmiĢtir.
24 Nisan 2013‟te gerçekleĢen uzlaĢma görüĢmesi neticesinde vergi aslında %30 indirim yapılmıĢ ve vergi
ziyaı cezasının tamamı silinmiĢtir. UzlaĢma neticesinde tarh olunan 10.184 TL ana para ve buna istinaden
hesaplanan 11.156 TL gecikme faizi toplamı olan 21.340 TL 24 Mayıs 2013‟te ödenmiĢtir.
31 Aralık 2012 tarihi itibariyle hazırlanan konsolide finansal tablolarda, Turkcell Yönetimi‟nin görüĢleri
doğrultusunda 29.874 TL tutarında karĢılık ayrılmıĢtır. UzlaĢma görüĢmeleri sonucu yapılan ödemeden
sonra, 8.534 TL tutarındaki karĢılık 31 Aralık 2013 tarihli konsolide finansal tablolarda gelir
kaydedilmiĢtir.
11.54 A-Tel sözleĢmelerinin feshine iliĢkin ihtilaf
Ön ödemeli hatların satıĢ ve dağıtımı konusunda faaliyet gösteren ve davanın açıldığı tarihi itibariyle
Turkcell ile TMSF‟in %50 oranında hissedar olduğu A-Tel ile Turkcell arasında imzalanmıĢ bulunan 9
Temmuz 1999 tarihli Servis Sağlayıcı SözleĢmesi ile 1 Ağustos 1999 tarihli dağıtıcı firma sözleĢmesi 1
Ağustos 2012 tarihinden itibaren geçerli olacak biçimde feshedilmiĢtir. Bu fesih üzerine TMSF,
SözleĢmelerin feshi nedeniyle doğduğunu ileri sürdüğü 131.880 TL tutarındaki fon zararının, 1 Ağustos
2012 tarihinden itibaren iĢleyecek yasal faizi ile birlikte tazminini ve ayrıca, Turkcell hisselerinin 3.
Ģahıslara devrini engellemek için ihtiyati tedbir kararı verilmesini talep etmiĢtir. TMSF davada, fazlaya
iliĢkin haklarını da saklı tutmuĢtur. Mahkeme, dosya üzerinde yaptığı ilk incelemede TMSF‟nin ihtiyati
tedbir talebini reddetmiĢtir. TMSF'nin A-Tel‟e tebliğ ettiği 4 Temmuz 2013 tarihli yazısı çercevesinde, ATel‟in %50 hissesi, 4 Temmuz 2013 tarihinde Medya Holding A.ġ, Bereket Holding A.ġ. (eski unvanı
Bilgin Holding A.ġ.) , Bilgin Yayıncılık A.ġ. ve Önay ġevket Bilgin‟e devredilmiĢtir. Aynı tarihte bu
hisseler Bereket Holding A.ġ.‟ye devredilmiĢtir. TMSF tarafından, davadan kaynaklanan haklarının da
Bereket Holding A.ġ.‟ye temlik edildiği mahkemeye beyan edilmiĢtir. Mahkeme, davanın usul yönünden
reddine karar vermiĢtir. Mahkeme kararı, Bilgin Holding A.ġ. ve TMSF tarafından temyiz edilmiĢtir.
Turkcell süresi içinde temyize cevaplarını sunmuĢtur. Bereket Holding A.ġ. ile Turkcell arasında
imzalanan Sulh SözleĢmesi kapsamında Bereket Holding ve TMSF tarafından davadan feragat edilmiĢtir.
69
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş
konsolide finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı,
22 Şubat 2012 ve 907 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 19 Şubat 2014 tarihli ve 1107
sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar,
21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29
Haziran 2012, 22 Mayıs 2013, 24 Haziran 2013 ve 29 Mayıs 2014 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından
yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011, 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal
tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.
Bereket Holding A.ġ. tarafından A-Tel ile Turkcell arasında imzalanmıĢ bulunan 9 Temmuz 1999 tarihli
Servis Sağlayıcı SözleĢmesi ile 1 Ağustos 1999 tarihli Dağıtıcı Firma SözleĢmesi‟nin feshi nedeniyle,
ortağı olduğu A-Tel‟ in uğramıĢ olduğu zararın Ģimdilik 100 TL‟sinin 31 Ağustos 2012 tarihinden itibaren,
iĢleyecek yasal faizi ile birlikte tazmini talebiyle Turkcell ve A-Tel‟in o dönemdeki Yönetim Kurulu
üyeleri ile Genel Kurul temsilcisi aleyhine dava açılmıĢtır. Bereket Holding A.ġ. ile Turkcell arasında
imzalanan Sulh SözleĢmesi kapsamında mahkemece davanın feragat nedeniyle reddine karar verilmiĢtir.
11.55 BTK Tarafından Uluslararası Arama Kampanyaları ile Ġlgili Verilen Para Cezası
BTK, Turkcell hakkında 2011 yılındaki uluslararası aramalara iliĢkin tüm tarife ve kampanyalara iliĢkin
denetim gerçekleĢtirmiĢ ve sonucunda Turkcell‟e, toplam 825 TL tutarında 2 adet idari para cezası
uygulanmasına karar vermiĢtir. Bu idari para cezaları 22 ġubat 2013 tarihinde Turkcell‟e tebliğ edilmiĢtir.
Ġdari para cezaları, BTK kararının tebliğinden 1 ay içerisinde, %25 oranında indirimden yararlanılarak 22
Mart 2013 tarihinde 619 TL olarak ödenmiĢtir.
11.56 BTK Tarafından Kampanya Bildirim Usullerine Uyulmaması Nedeniyle Verilen Para Cezası
BTK‟nın 2 Temmuz 2012 tarihli kararı ile Turkcell‟in sunmuĢ olduğu bazı kampanyaların, Kurum‟a
bildiriminde ilgili mevzuatta öngörülen usule uyulup uyulmadığının tespiti için yürütülen soruĢturma
sonucunda, Turkcell‟in 6 kampanyanın bildiriminde mevzuatta öngörülen usule uymadığı tespit edilmiĢ ve
Turkcell‟e 736 TL idari para cezası verilmiĢtir. Söz konusu idari para cezasına iliĢkin karar 9 Mayıs
2013‟te Turkcell‟e tebliğ edilmiĢtir.
Ġdari para cezası, BTK kararının tebliğinden 1 ay içerisinde, %25 oranında indirimden yararlanılarak 7
Haziran 2013 tarihinde 552 TL olarak ödenmiĢtir.
11.57 Ġnteltek’in Ortaklık Yapısı DeğiĢikliği ile Ġlgili Spor Toto’ya Yapılan Ġzin BaĢvurusu
Ġnteltek‟in hissedarlarından Intralot SA Integrated Lottery Systems & Services (“Intralot SA”), Intralot
Grubu içerisinde gerçekleĢtirilmesi planlanan hisse transferi ve birleĢme iĢlemlerini Ġnteltek‟e bildirmiĢtir.
Ġnteltek, 5738 sayılı Kanun‟un 21/5 inci ve 29 Ağustos 2008 tarihli “Spor Toto TeĢkilat BaĢkanlığı
Tarafından Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit Ġhtimalli ve MüĢterek Bahis Oyunlarının Özel Hukuk Tüzel
KiĢilerine Yaptırılmasına ĠliĢkin SözleĢme”nin 18/2 no‟lu maddeleri çerçevesinde, planlanan bu hisse devir
ve birleĢmelerine iliĢkin 30 Ocak 2013 tarihinde Spor Toto‟ya yazılı izin talebinde bulunmuĢtur. AltmıĢ
günlük cevap süresi içinde Spor Toto‟dan olumlu veya olumsuz cevap alınamaması nedeniyle gerçekleĢen
“zımnen redde” iliĢkin idari iĢlemin yürütmesinin durdurulması ve iptali talebi ile Ġnteltek Ankara Ġdare
Mahkemesi nezdinde bir iptal davası açmıĢtır. Mahkeme davanın görevsizlik nedeniyle reddine karar
vermiĢtir. Söz konusu karar yasal süresi içerisinde temyiz edilmiĢtir. DanıĢtay, ilk derece mahkemesi
kararını, davanın idari yargının görev alanına girdiği gerekçesiyle bozmuĢtur. Spor Toto tarafından karar
düzeltme talebinde bulunulmuĢ, Ġnteltek tarafından süresi içerisinde karar düzeltme talebine iliĢkin cevap
verilmiĢtir.
70
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş
konsolide finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı,
22 Şubat 2012 ve 907 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 19 Şubat 2014 tarihli ve 1107
sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar,
21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29
Haziran 2012, 22 Mayıs 2013, 24 Haziran 2013 ve 29 Mayıs 2014 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından
yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011, 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal
tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.
11.58 Eksik ödendiği iddia edilen Hazine Payı ve bu nedenle uygulanan cezai Ģart
Hazine MüsteĢarlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu, 1 Ocak 2009 – 31 Aralık 2009 ve 10 Mart 2006 –
31 Aralık 2008 dönemine iliĢkin olarak 2G Ġmtiyaz SözleĢmesine göre Turkcell‟in ödediği hazine payının,
16.387 TL eksik ödendiğini iddia ederek Turkcell‟den bu meblağı ödemesini talep etmiĢtir. Turkcell bu
miktarın 16.121 TL tutarındaki kısmının talep edilmesinin SözleĢmeye aykırı olduğu gerekçesiyle itiraz
etmiĢ, kalan kısmını ise ihtirazi kayıtla ödemiĢtir. BTK, 1 Ağustos 2013 tarihli yazısıyla, Hazine
Kontrolörleri Kurulu raporuna dayanarak Turkcell‟in eksik ödendiği iddia edilen hazine payı üzerinden
Ġmtiyaz SözleĢmesini gerekçe göstererek 47.648 TL tutarında cezai Ģart uygulanmasına karar vermiĢtir.
Daha sonra Hazine MüsteĢarlığı 16 Ağustos 2013 tarihli yazısı ile eksik hazine payı tutarını 16.062 TL
olarak düzeltmiĢ, ardından BTK 4 Eylül 2013 tarihli yazısıyla cezai Ģart tutarını 47.505 TL olarak
değiĢtirmiĢtir.
Turkcell, Hazine MüsteĢarlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu‟nun Raporu ile talep edilen 16.062 TL
tutarındaki Hazine Payının ve ödenmediği iddia edilen hazine payı üzerinden tahakkuk ettirilen 47.505 TL
tutarındaki cezai Ģartın ödenmesinin ICC Tahkim Mahkemesi nezdinde açılacak tahkim yargılaması
sonuçlanıncaya kadar durdurulması talebiyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemeleri nezdinde tedbir
baĢvurusunda bulunmuĢ olup, Turkcell‟in tedbir talebi kabul edilmiĢtir. Tedbir kararına BTK, Hazine
MüsteĢarlığı ve UlaĢtırma Bakanlığı itiraz etmiĢ, itiraz Mahkeme tarafından reddedilmiĢtir. Hazine
MüsteĢarlığı ve UlaĢtırma Bakanlığı tarafından bu karar temyiz edilmiĢ, temyiz itirazlarının reddine karar
verilmiĢtir.
BTK ayrıca, Turkcell‟e gönderdiği 5 Ağustos 2013 tarihli yazısıyla, Hazine MüsteĢarlığı Hazine
Kontrolörleri Kurulu‟nun raporuna dayanarak,1 Ocak 2009 – 31 Aralık 2009 ve 10 Mart 2006 –
31 Aralık 2008 döneminde 2G Ġmtiyaz SözleĢmesine göre Kurum Masraflarına Katkı Payının (“KMKP”)
382 TL eksik ödendiğini ileri sürerek bu tutarın ödenmesini talep etmiĢtir. BTK tarafından Turkcell‟e
gönderilen 13 Eylül 2013 tarihli yazı ile eksik ödendiği belirtilen KMKP tutarı 381 TL olarak değiĢtirilmiĢ
ve bu tutarın ödenmesi talep edilmiĢtir. Turkcell, KMKP tutarının ödenmesinin ICC Tahkim Mahkemesi
nezdinde açılacak tahkim yargılaması sonuçlanıncaya kadar durdurulması talebiyle Ankara Asliye Hukuk
Mahkemeleri nezdinde tedbir baĢvurusunda bulunmuĢ olup tedbir talebi kabul edilmiĢtir. Tedbir kararına
BTK itiraz etmiĢ, itiraz Mahkeme tarafından reddedilmiĢtir. BTK tarafından karar temyiz edilmiĢtir.
Turkcell tarafından temyize cevap verilmiĢtir. Yargıtay tarafından temyiz itirazlarının reddine karar
verilmiĢtir.
Turkcell, Hazine MüsteĢarlığı‟nın 16 Ağustos 2012 tarihli yazısı ile revize edilen Hazine Kontrolörleri
raporuna istinaden talep edilen 16.062 TL hazine payı ile 381 TL KMKP ve BTK‟nın 20 Ağustos 2013
tarihli yazısı ile talep edilen 47.505 TL cezai Ģart bedelini ödemekle yükümlü olmadığının tespitine karar
verilmesi talebi ile 2 Ekim 2013 tarihinde ICC nezdinde dava açmıĢtır. Nisan ve Eylül 2014 aylarında
duruĢmalar gerçekleĢtirilmiĢtir. Dava süreci devam etmektedir.
ġirket Yönetimi‟nin görüĢüne göre, yükümlülüğün yerine getirilmesi için, ekonomik fayda içeren
kaynakların iĢletmeden çıkma ihtimalinin belirsiz olması nedeni ile 30 Eylül 2014 itibariyle hazırlanan ara
dönem özet konsolide finansal tablolarda herhangi bir karĢılık ayrılmamıĢtır.
71
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş
konsolide finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı,
22 Şubat 2012 ve 907 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 19 Şubat 2014 tarihli ve 1107
sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar,
21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29
Haziran 2012, 22 Mayıs 2013, 24 Haziran 2013 ve 29 Mayıs 2014 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından
yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011, 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal
tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.
Hazine MüsteĢarlığı‟na bağlı Hazine Kontrolörleri Kurulu, 30 Nisan 2009 – 31 Aralık 2009 dönemine
iliĢkin olarak 3G Ġmtiyaz SözleĢmesine göre Turkcell‟in ödediği hazine payının, 1.193 TL eksik ödendiğini
iddia ederek Turkcell‟den eksik ödenen bu payı ödemesini talep etmiĢtir. Turkcell bu meblağın 1.184 TL
tutarındaki bölümünün talep edilmesinin SözleĢmeye aykırı olduğu gerekçesiyle itiraz etmiĢ, kalan kısmını
ise ihtirazi kayıtla ödemiĢtir. Turkcell, Hazine MüsteĢarlığı‟nın bu ilave hazine payı talebine iliĢkin idari
iĢlemi ile bu iĢlemin dayanağı olan Hazine Raporunun iptali istemiyle; Hazine MüsteĢarlığı, Bilgi
Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurumu ile UlaĢtırma Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı aleyhine DanıĢtay
nezdinde, bir iptal davası açmıĢtır. Mahkeme yürütmenin durdurulması talebinin reddine karar vermiĢtir.
Turkcell bu karara itiraz etmiĢ, itiraz reddedilmiĢtir. Dava süreci devam etmektedir.
BTK, 1 Ağustos 2013 tarihli yazısıyla, Hazine Kontrolörleri Kurulu raporuna dayanarak Turkcell‟in eksik
ödendiği iddia edilen hazine payı üzerinden Ġmtiyaz SözleĢmesi‟ni gerekçe göstererek 3.119 TL tutarında
cezai Ģart uygulanmasına karar vermiĢtir. Turkcell, BTK‟nın Ġmtiyaz SözleĢmesi kapsamında uyguladığı bu
cezai Ģarta iliĢkin kurul kararı ve bu kararın tebliğini içeren iĢleminin iptali istemiyle, Hazine MüsteĢarlığı
ve Bilgi Teknolojileri ĠletiĢim Kurumu aleyhinde DanıĢtay nezdinde bir iptal davası açmıĢtır. DanıĢtay
yürütmenin durdurulması talebimizin reddine karar vermiĢ olup, bu karara Turkcell tarafından itiraz
edilmiĢ, itiraz reddedilmiĢtir. Dava süreci devam etmektedir.
BTK ayrıca, Turkcell‟e gönderdiği 5 Ağustos 2013 tarihli yazısıyla, Hazine MüsteĢarlığı Hazine
Kontrolörleri Kurulu‟nun raporuna dayanarak, 30 Nisan 2009 – 31 Aralık 2009 döneminde 3G Ġmtiyaz
SözleĢmesine göre KMKP‟nin 28 TL eksik ödendiğini ileri sürerek bu tutarın ödenmesini talep etmiĢtir.
Turkcell BTK‟nın ilave KMKP talebine iliĢkin karar ve iĢleminin iptali için DanıĢtay nezdinde, BTK
aleyhine bir dava açmıĢtır. Dava süreci devam etmektedir.
BTK‟nın 1 Ağustos 2013 ve 5 Ağustos 2013 tarihli yazıları ile Turkcell‟e göndermiĢ olduğu kararlara
iliĢkin tutarlar için toplam 5.195 TL, 12 Eylül 2013 tarihinde BTK‟ya ihtirazi kayıtla ödenmiĢtir. 31 Aralık
2013 tarihi itibariyle hazırlanan konsolide finansal tablolarda, söz konusu tutarlar gider olarak
kaydedilmiĢtir.
11.59 Baz Ġstasyonlarının Kurulum Alanlarında Münhasır AnlaĢmalara ĠliĢkin Rekabet Kurulu Kararının
Ġptali Üzerine BaĢlatılan SoruĢturma
Daha önce Rekabet Kurulu tarafından, Turkcell hakkında baz istasyonlarının kurulması ve iĢletilmesi için
kullanılacak alanlar için yapılan sözleĢmelerde münhasırlık hükümlerinin yer aldığı ve bu durumun
rakiplere pazarı kapattığı iddiasına iliĢkin olarak bir önaraĢtırma baĢlatılmıĢ; önaraĢtırma sonrasında Kurul,
22 Nisan 2009 tarihli kararı ile Turkcell hakkında soruĢturma açılmasına gerek olmadığına karar vermiĢtir.
Anılan kararın DanıĢtay 13. Dairesi tarafından iptal edilmesi üzerine, Rekabet Kurulu Turkcell hakkında
soruĢturma açılmasına karar verildiğini bir yazı ile bildirmiĢtir. Söz konusu yazı 16 Ağustos 2013 tarihinde
Turkcell‟e tebliğ edilmiĢtir. SoruĢturma bildirimine yönelik yazılı savunmaları ve talep edilen bilgiler
süresi içerisinde Kurum‟a sunulmuĢtur. Rekabet Kurulu soruĢturma süresinin 2 ay uzatılmasına karar
vermiĢtir. SoruĢturma raporu ve ek görüĢ Turkcell‟e tebliğ edilmiĢ olup, rapora iliĢkin savunma ve cevaplar
süresi içerisinde Kurum‟a iletilmiĢtir. SoruĢturma neticesinde Kurul, Turkcell‟in 4054 sayılı Kanun‟u ihlal
eder nitelikte eylemlerine rastlanmadığına karar vermiĢtir.
72
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş
konsolide finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı,
22 Şubat 2012 ve 907 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 19 Şubat 2014 tarihli ve 1107
sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar,
21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29
Haziran 2012, 22 Mayıs 2013, 24 Haziran 2013 ve 29 Mayıs 2014 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından
yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011, 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal
tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.
11.60 Fokus ĠnĢaat ve Turizm San. Tic. A.ġ. ile ihtilaflar
Fokus ĠnĢaat ve Turizm San. Tic. A.ġ. (“Fokus”) ile Superonline arasında Ankara ġehiriçi Fiberoptik
Kablolu EriĢim ġebekeleri Tesisi SözleĢmesi imzalanmıĢtır. Fokus sözleĢmeyi feshetmiĢ ve 24 Nisan 2013
tarihinde tazminat davası açmıĢ ve bu sözleĢmenin feshi sonucunda uğradıkları zararları talep etmiĢtir.
Fokus tarafından bu tazminat davası ile yapılmıĢ iĢlerin ödenmeyen kısmı olarak 10.636 TL ve ayrıca iĢ
emri verilen kısma karĢılık 24.997 TL ve temerrüt faizi talep edilmiĢ, ayrıca gelir kaybı olduğu iddia edilen
53.756 TL müspet zararları saklı tutulmuĢtur.
Turkcell Superonline tarafından Fokus‟a karĢı sözleĢmenin Fokus tarafından haksız feshi ve borçlu
temerrüdü sebebiyle toplam 9.324 TL bedelli alacak davası açılmıĢtır.
Turkcell Superonline‟ın açtığı dava ile Fokus tarafından açılan davanın birleĢtirilmesine iliĢkin talebi kabul
edilmiĢtir. Dosya bilirkiĢi aĢamasındayken Fokus ile yapılan karĢılıklı görüĢmeler neticesinde uzlaĢma
sağlanmıĢ olup davadan karĢılıklı feragat dilekçesi sunulmuĢtur. Konu hakkında Mahkemenin karar
vermesi beklenmektedir.
11.61 GüreĢ Federasyonu’nun Turkcell Reklamlarına ĠliĢkin Olarak Açtığı Dava
Türkiye GüreĢ Federasyonu, “Türkiye GüreĢ Federasyonu” ve “Turkish Wrestling Federation” ibarelerinin
izinsiz olarak Turkcell'in reklamlarında kullanıldığı ve bu sebeple 2.500 TL'lik zarara uğradığı iddiasıyla,
bu zararın tazmini talebiyle dava açmıĢtır. Mahkeme dosyada bilirkiĢi raporu alınmasına karar vermiĢtir.
Rapor Turkcell lehinedir. GüreĢ Federasyonu rapora itiraz etmiĢtir. Mahkeme davanın Turkcell lehine
reddine karar vermiĢtir. Mahkeme kararı Türkiye GüreĢ Federasyonu tarafından temyiz edilmiĢtir. Turkcell
tarafından süresi içerisinde temyize cevap verilmiĢtir. Temyiz incelemesi devam etmektedir.
ġirket Yönetimi‟nin görüĢüne göre, yükümlülüğün yerine getirilmesi için, ekonomik fayda içeren
kaynakların iĢletmeden çıkma ihtimalinin muhtemel olmaması nedeni ile 30 Eylül 2014 itibariyle
hazırlanan ara dönem özet konsolide finansal tablolarda herhangi bir karĢılık ayrılmamıĢtır (31 Aralık
2013: Yoktur).
11.62 BTK Tarafından yürütülen kullanım miktarı sınırlı hizmetlere iliĢkin denetim
BTK, Turkcell‟in kullanım miktarı sınırlı hizmetlere iliĢkin kararlara uygun faaliyet yürütüp
yürütmediğinin incelemesi sonucunda 30 Ekim 2013 tarihli Kurul kararı ile kullanım miktarı sınırlı
hizmetlere iliĢkin Kurul kararına aykırılık nedeniyle Turkcell hakkında 18.539 TL tutarında idari para
cezası uygulanmasına ve vergiler dahil 37.184 TL‟ye tekabül eden paket aĢım tutarının da 6 ay içerisinde
abonelere iade edilmesine karar vermiĢtir.
18.539 TL tutarındaki idari para cezası, BTK kararının tebliğinden itibaren 1 ay içerisinde %25 oranında
indirimden yararlanılarak 13.905 TL olarak 31 Ocak 2014 tarihinde ödenmiĢ olup, Turkcell tarafından, 4
ġubat 2014 tarihinde, anılan karar ve iĢlemlerin yürütmesinin durdurulması ve iptali amacıyla dava
açılmıĢtır. Mahkeme yürütmenin durdurulması talebimizin reddine karar vermiĢ olup, bu karara Turkcell
tarafından itiraz edilmiĢtir. Ġtiraz reddedilmiĢtir. Dava süreci devam etmektedir.
30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem özet konsolide finansal tablolarda, abonelere iadesi
gerçekleĢen 16.306 TL tutarında paket aĢım tutarı, satıĢ gelirleri hesabından netleĢtirilmiĢ olup, konuya
iliĢkin abonelere iade edileceği öngörülen 10.108 TL için karĢılık ayrılmıĢtır.
73
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş
konsolide finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı,
22 Şubat 2012 ve 907 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 19 Şubat 2014 tarihli ve 1107
sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar,
21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29
Haziran 2012, 22 Mayıs 2013, 24 Haziran 2013 ve 29 Mayıs 2014 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından
yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011, 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal
tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.
11.63 BTK tarafından baĢlatılan Abonelik SözleĢmeleri ve Faturalamaya iliĢkin Ġnceleme
BTK; abonelik sözleĢmelerinde yer alması gereken hususlara yer verilip verilmediği, mevzuat gereği
abonelik sözleĢmesi ile birlikte muhafaza edilmesi gereken belgelerin mevzuata uyumu ve örnekleme
yoluyla belirlenecek tarife paketleri için doğru faturalama yapılıp yapılmadığı konularında inceleme
baĢlatmıĢtır. Ġnceleme sonucunda alınan 17 Aralık 2013 tarihli kararı ile 1.775 TL tutarında para cezasına
hükmetmiĢtir.
Ġdari para cezası, kararının tebliğinden itibaren 1 ay içerisinde %25 oranında indirimden yararlanılarak
1.331 TL olarak 18 ġubat 2014 tarihinde ödenmiĢtir.
11.64 BTK tarafından baĢlatılan Bayi ve Çağrı Merkezlerinde Abonelere ait KiĢisel Verilerin Gizliliğine
iliĢkin Ġnceleme
BTK tarafından, Turkcell bayi ve çağrı merkezlerinde abonelere ait kiĢisel verilerin gizliliği ve
güvenliğinin sağlanıp sağlanmadığına yönelik baĢlatılan inceleme sonucunda Kurul, 16 Ocak 2014 tarihli
kararı ile 1.413 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar vermiĢtir. Turkcell tarafından, 28 Mart
2014 tarihinde, anılan kararın yürütmesinin durdurulması ve iptali amacıyla dava açılmıĢtır. Mahkeme
yürütmenin durdurulması talebinin reddine karar vermiĢtir. Turkcell bu karara itiraz etmiĢtir. Ġtiraz
reddedilmiĢtir. Turkcell tarafından ikinci kez yürütmenin durdurulması talep edilmiĢtir. Dava süreci devam
etmektedir.
Ġdari para cezası, kararının tebliğinden itibaren 1 ay içerisinde %25 oranında indirimden yararlanılarak
1.059 TL olarak 7 Mart 2014 tarihinde ödenmiĢtir.
11.65
BTK tarafından baĢlatılan 2010-2011 yılları Telsiz Ücretlerine Esas Abone Sayılarına iliĢkin denetim
BTK Turkcell hakkında; 2010-2011 yılları için BTK‟ya gönderilen telsiz ruhsatname ve telsiz kullanım
ücretlerine esas abone sayıları ile ilgili bildirimlerde yer alan bilgilerin doğruluğunun denetlenmesini
inceleme baĢlatmıĢtır.
Denetim kapsamında hazırlanan inceleme sorgusu 31 Temmuz 2013 tarihinde tebliğ edilmiĢtir. Ġnceleme
sorgusu kapsamında 2010 ve 2011 yıllarında toplam 67.493 TL tutarında telsiz ruhsatname ve kullanım
ücretinin eksik ödendiği iddiası yer almakta ve ihlal nedeniyle idari para cezası uygulanması gerektiği ileri
sürülmektedir. Ġnceleme sorgusuna iliĢkin yazılı savunma 2 Eylül 2013 tarihinde Kurum‟a sunulmuĢtur.
Ayrıca sözlü savunma talep edilmiĢtir. Konuya iliĢkin sözlü savunma toplantısı 11 Aralık 2013 tarihinde
gerçekleĢtirilmiĢtir.
BTK; 2010-2011 dönemlerinde telsiz ruhsat ve kullanım ücretlerinde 4.512 TL eksik ödemeye yol açan
uygulamaları sebebiyle Turkcell‟in uyarılmasına, 2010-2011 yıllarında 62.399 TL eksik ödemeye yol açtığı
belirtilen Turkcell hakkında 2.648 TL idari para cezası uygulanmasına ve bu inceleme dıĢında kalan
dönemler için telsiz ücretlerine iliĢkin yükümlülüklerin tam olarak yerine getirilip getirilmediğinin tespiti
amacıyla soruĢturma açılmasına karar vermiĢtir. Turkcell tarafından, 28 Nisan 2014 tarihinde, anılan
kararın iptali amacıyla dava açılmıĢtır. Dava süreci devam etmektedir.
Ġdari para cezası, kararının tebliğinden itibaren 1 ay içerisinde, 16 Nisan 2014 tarihinde, %25 oranında
indirimden yararlanılarak 1.986 TL olarak ödenmiĢtir.
BTK, Turkcell‟e gönderdiği 26 Haziran 2014 tarihli yazısı ile 2010 ve 2011 yıllarında eksik ödendiği iddia
edilen 67.493 TL‟lik tutarındaki telsiz ruhsatname ve kullanım ücretinin ödenmesini talep etmiĢtir.
74
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş
konsolide finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı,
22 Şubat 2012 ve 907 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 19 Şubat 2014 tarihli ve 1107
sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar,
21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29
Haziran 2012, 22 Mayıs 2013, 24 Haziran 2013 ve 29 Mayıs 2014 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından
yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011, 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal
tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.
BTK‟nın, bahse konu Kurul Kararının 2. ve 3. Maddeleri ile anılan kurul kararına dayanarak eksik ödendiği
iddia edilen 67.493 TL telsiz ücretinin Turkcell‟den tahsiline yönelik iĢlemlerinin iptali talebiyle dava
açılmıĢtır. Davada ayrıca 5809 sayılı Kanun'un Telsiz Ücretleri baĢlıklı 46. maddesinin 1, 3 ve 5 no‟lu
fıkralarının iptali için Anayasa Mahkemesi‟ne baĢvurulması talep edilmiĢtir.
ġirket Yönetimi‟nin görüĢüne göre, eksik ödendiği belirtilen telsiz ruhsat ve kullanım ücretlerine iliĢkin
67.493 TL tutarındaki yükümlülüğün yerine getirilmesi için, ekonomik fayda içeren kaynakların iĢletmeden
çıkma ihtimalinin belirsiz olması nedeni ile 30 Eylül 2014 itibariyle hazırlanan ara dönem özet konsolide
finansal tablolarda herhangi bir karĢılık ayrılmamıĢtır.
BTK, 2010 – 2011 yılları Telsis Ücretlerine esas abone sayıları incelemesi sonucunda aldığı Kurul Kararı
ilgi gösterilerek, Turkcell‟in 2013 Temmuz-Aralık dönemine iliĢkin yaklaĢık 1.257 TL eksik telsiz ücreti
ödediğini iddia etmiĢ ve bu tutarın Turkcell‟den tahsilini talep etmiĢtir. Bu iĢlemlerin iptali talebiyle
Turkcell tarafından dava açılmıĢtır. Davada ayrıca 5809 sayılı Kanun'un Telsiz Ücretleri baĢlıklı 46.
maddesinin 1, 3 ve 5 no‟lu fıkralarının iptali için Anayasa Mahkemesi‟ne baĢvurulması talep edilmiĢtir.
ġirket Yönetimi‟nin görüĢüne göre, yükümlülüğün yerine getirilmesi için, ekonomik fayda içeren
kaynakların iĢletmeden çıkma ihtimalinin belirsiz olması nedeni ile 30 Eylül 2014 itibariyle hazırlanan ara
dönem özet konsolide finansal tablolarda herhangi bir karĢılık ayrılmamıĢtır.
11.66 BTK tarafından baĢlatılan 2012 yılı Telsiz Ücretlerine Esas Abone Sayılarına iliĢkin Denetim
BTK, Turkcell hakkında 2012 yılı için BTK‟ya gönderilen telsiz ruhsatname ve kullanım ücretlerine esas
abone sayıları ile ilgili bildirimlerde yer alan bilgilerin doğruluğunun denetlenmesini teminen inceleme
baĢlatmıĢ ve yerinde inceleme gerçekleĢtirmiĢtir.
Denetim kapsamında hazırlanan Ġnceleme Sorgusu, 3 ġubat 2014 tarihinde Turkcell‟e iletilmiĢtir. Ġnceleme
Sorgusunda yer alan ihlal iddiaları kapsamında, iki ayrı idari para cezası uygulanması ve 2012 yılında eksik
ödendiği ileri sürülen 45.509 TL‟nin Turkcell‟den tahsil edilmesi gerektiği belirtilmiĢtir. Yazılı savunma
süresi içinde hazırlanarak Kurum‟a sunulmuĢtur.
Denetim sonucunda alınan Kurul Kararı ile telsiz ruhsatname ve kullanım ücretinin eksik ödenmesi
nedenleriyle 2.802 TL idari para cezası uygulanmasına, Turkcell tarafından eksik ödendiği iddia edilen
43.736 TL tutarındaki telsiz ruhsatname ve kullanım ücretlerinin Kurum tarafından tahsil edilmesine karar
verilmiĢtir. Turkcell tarafından, 2 Ekim 2014 tarihinde, anılan kararın iptali amacıyla dava açılmıĢtır. Dava
süreci devam etmektedir
Ġdari para cezası, kararının tebliğinden itibaren 1 ay içerisinde %25 oranında indirimden yararlanılarak
2.101 TL olarak 11 Eylül 2014 tarihinde ödenmiĢtir.
ġirket Yönetimi‟nin görüĢüne göre, eksik ödendiği belirtilen telsiz ruhsat ve kullanım ücretlerine iliĢkin
43.736 TL tutarındaki yükümlülüğün yerine getirilmesi için, ekonomik fayda içeren kaynakların iĢletmeden
çıkma ihtimalinin belirsiz olması nedeni ile 30 Eylül 2014 itibariyle hazırlanan ara dönem özet konsolide
finansal tablolarda herhangi bir karĢılık ayrılmamıĢtır.
11.67
BTK tarafından baĢlatılan Numara TaĢınabilirliğine ĠliĢkin Ġnceleme
BTK tarafından Turkcell hakkında, numara taĢınabilirliği uygulamalarının mevzuata uygunluğuna iliĢkin
baĢlatılan inceleme sonucunda, Kurul‟un 21 Ocak 2014 tarihli kararı ile Turkcell hakkında toplam 1.059
TL para cezası uygulanmasına karar vermiĢtir.
75
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş
konsolide finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı,
22 Şubat 2012 ve 907 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 19 Şubat 2014 tarihli ve 1107
sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar,
21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29
Haziran 2012, 22 Mayıs 2013, 24 Haziran 2013 ve 29 Mayıs 2014 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından
yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011, 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal
tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.
Ġdari para cezası, kararının tebliğinden itibaren 1 ay içerisinde, 1 Nisan 2014 tarihinde, %25 oranında
indirimden yararlanılarak 795 TL olarak ödenmiĢtir.
Turkcell tarafından, 21 Nisan 2014 tarihinde, anılan kararın yürütmesinin durdurulması ve iptali amacıyla
dava açılmıĢtır. Mahkeme, Turkcell‟in yürütmenin durdurulması talebinin reddine karar vermiĢtir. Turkcell,
karara itiraz etmiĢtir. Dava süreci devam etmektedir.
11.68 BTK tarafından baĢlatılan 149 Sayılı Kurul Kararına iliĢkin denetim
BTK tarafından; Turkcell‟in Ģebeke içi ücretlerinin alt sınırına belirleme getiren 149 sayılı Kurul Kararı ve
bu karar ile bağlantılı olarak tesis edilen diğer Kurul Kararlarına uygun faaliyet yürütüp yürütmediğinin
incelenmesine karar verilmiĢtir.
Ġnceleme sonucunda alınan kararda; Kurum‟a yanlıĢ ve yanıltıcı veri sunma, kayıtları saklama
yükümlülüğüne uymama gerekçeleriyle, toplamda 4.061 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına
karar verilmiĢtir. Turkcell tarafından, anılan kararın yürütmesinin durdurulması ve iptali amacıyla davalar
açılmıĢtır. Davalarda, Turkcell tarafından yapılan yürütmenin durdurulması talebinin, davalı idarenin
savunmasının alınmasından sonra görüĢülmesine karar verilmiĢtir. Dava süreçleri devam etmektedir.
Ġdari para cezası, kararının tebliğinden itibaren 1 ay içerisinde %25 oranında indirimden yararlanılarak
1 Nisan 2014 tarihinde 3.046 TL olarak ödenmiĢtir.
11.69 BTK tarafından baĢlatılan Telsiz Ücretlerine Esas Abone Sayıları SoruĢturması
BTK tarafından 11 Aralık 2013 tarihli Kurul Kararı‟nın 7. Maddesi uyarınca telsiz ücretlerine esas abone
sayıları bildirimlerinin doğruluğunun denetlenmesi amacıyla 2010-2011 dönemi dıĢında kalan dönemler
için soruĢturma açılmasına karar verilmiĢtir. Haziran 2014 ve Temmuz 2014‟te konuya iliĢkin yerinde
incelemeler gerçekleĢtirilmiĢtir.
11.70 BTK tarafından baĢlatılan Faturalama Hatalarına iliĢkin Ġnceleme
BTK tarafından faturalama hatalarına iliĢkin tüketici Ģikayetlerinin araĢtırılmasını teminen denetim
baĢlatılmıĢtır. Bu denetim kapsamında, 14-17 Ocak ve 15-16 Mayıs 2014 tarihleri arasında yerinde
inceleme yapılmıĢtır. Denetim kapsamında hazırlanan inceleme sorgusu, 2 Haziran 2014 tarihinde
Turkcell‟e iletilmiĢtir. ġirket yazılı savunması 2 Temmuz 2014‟te iletilmiĢtir. Konuya iliĢkin sözlü
savunma toplantısı 31 Ekim 2014 tarihinde gerçekleĢtirilecektir.
76
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş
konsolide finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı,
22 Şubat 2012 ve 907 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 19 Şubat 2014 tarihli ve 1107
sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar,
21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29
Haziran 2012, 22 Mayıs 2013, 24 Haziran 2013 ve 29 Mayıs 2014 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından
yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011, 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal
tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.
11.71 TRX Telsiz kullanım ücretlerine iliĢkin iĢlemler ve tahakkuk fiĢlerinin iptali
BTK‟nın, kullanım hakkı ödenen bir TRX‟in sökülüp baĢka bir baz istasyonuna takılması halinde, aynı
TRX‟e iliĢkin olarak yeniden kullanım ücreti ödenmesini öngören ve bu kapsamda geçmiĢe dönük olarak
kullanım hakkı ücreti ödenmesini emreden iĢlemlerinin ve bu iĢlemin ekindeki 1.418 TL tutarındaki
tahakkuk fiĢlerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle 2 Eylül 2014 tarihinde dava açılmıĢtır.
Davada ayrıca, 5809 sayılı Kanun‟un davada uygulanan norm niteliği taĢıyan “Telsiz Ücretleri” baĢlıklı
46. maddesinin 1. fıkrasının 3. cümlesinin Anayasa‟ya aykırılığı iddiası ile Anayasa Mahkemesi‟ne
müracaat edilmesine karar verilmesi talep edilmiĢtir. Dava süreci devam etmektedir.
11.72 BTK tarafından baĢlatılan Açık Hatlar denetimi
BTK tarafından Turkcell‟in Açık Hatlar ve Kontör Dolandırıcılığı ile ilgili düzenlemelere uyumunun
incelemesini teminen denetim baĢlatılmıĢtır. Denetim kapsamında 18-20 Ağustos 2014 tarihleri arasında
yerinde inceleme gerçekleĢtirilmiĢtir. Denetim kapsamında hazırlanan incelme sorgusu 22 Ekim 2014
tarihinde iletilmiĢ olup, yazılı savunma süresi içerisinde Kurum‟a iletilecektir.
77
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011
tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 22 Şubat 2012 ve 907 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 19 Şubat 2014 tarihli ve 1107 sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından
onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul tarafından
onaylanmamış; 29 Haziran 2012, 22 Mayıs 2013, 24 Haziran 2013 ve 29 Mayıs 2014 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011, 31 Aralık 2012 ve 31
Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.
12
TAAHHÜTLER
(a)
Verilen banka teminat mektupları ve garantiler:
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla ġirket‟in teminat, rehin ve ipotek (“TRĠ”) pozisyonuna iliĢkin tabloları aĢağıdaki gibidir:
30 Eylül 2014
A. Kendi tüzel kiĢiliği adına vermiĢ olduğu TRĠ‟lerin toplam tutarı
Teminat
Rehin
Ġpotek
B. Konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine vermiĢ olduğu
TRĠ‟lerin toplam tutarı
Teminat
Rehin
Ġpotek
C. Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kiĢilerin
borcunu temin amacıyla vermiĢ olduğu TRĠ‟lerin toplam tutarı
Teminat
Rehin
Ġpotek
D. Diğer verilen TRĠ‟lerin toplam tutarı
i.Ana ortak lehine vermiĢ olduğu TRĠ‟lerin
Teminat
Rehin
Ġpotek
ii.B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup Ģirketleri lehine
vermiĢ olduğu TRĠ‟lerin toplam tutarı
Teminat
Rehin
Ġpotek
iii.C maddesi kapsamına girmeyen 3. KiĢiler lehine vermiĢ olduğu
TRĠ‟lerin toplam tutarı
Teminat
Rehin
Ġpotek
Toplam TRĠ
31 Aralık 2013
TL KarĢılığı
499.329
499.329
-
TL
351.746
351.746
-
ABD
Doları
24.866
24.866
-
3.051.970
3.051.970
-
217.200
217.200
-
1.240.622
1.240.622
-
2.600
2.600
-
-
-
2.696.638
2.696.638
-
327.200
327.200
-
1.106.594
1.106.594
-
2.600
2.600
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.551.299
568.946
1.265.488
28.239
8.513.927
5.150
3.177.947
665.163
1.130.323
28.413
12.306.650
5.150
Avro
25.639
25.639
-
BYR
8.513.927
8.513.927
-
AZN
5.150
5.150
-
TL KarĢılığı
481.309
481.309
-
TL
337.963
337.963
-
ABD Doları
23.729
23.729
-
Avro
25.813
25.813
-
BYR
12.306.650
12.306.650
-
AZN
5.150
5.150
-
ġirket‟in vermiĢ olduğu diğer TRĠ‟ler yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
78
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş
konsolide finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı,
22 Şubat 2012 ve 907 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 19 Şubat 2014 tarihli ve 1107
sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar,
21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29
Haziran 2012, 22 Mayıs 2013, 24 Haziran 2013 ve 29 Mayıs 2014 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından
yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011, 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal
tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.
(b)
Satın alma taahhütleri
ġirket‟in 30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla maddi duran varlık, envanter ile sponsorluk ve reklam hizmet alımı
ile ilgili toplam 3.705.893 TL (31 Aralık 2013: 989.665 TL) tutarında satın alma taahhütleri bulunmaktadır.
Satın alma taahhütlerine iliĢkin ödemeler, ilgili sözleĢmeleri uyarınca 7 yıllık döneme yayılmıĢtır.
13
SERMAYE, YEDEKLER VE DĠĞER ÖZKAYNAK KALEMLERĠ
Temettü
Turkcell‟in 23 Mart 2011 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, ġirket‟in 2010 yılındaki faaliyetleri
neticesinde oluĢan 1.771.596 TL tutarındaki dağıtılabilir karından kanunlara göre ayrılması gereken birinci
tertip yasal yedek akçelerin düĢülmesinden sonra kalan 1.328.697 TL tutarındaki karın Turkcell
hissedarlarına nakit olarak dağıtılması teklif edilmiĢtir. Bu suretle 1 TL nominal değerinde beher hisse için
nakit temettü tutarı 0,6039532 tam TL‟dir. Bu temettü teklifi 21 Nisan 2011 tarihinde gerçekleĢen olağan,
11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde gerçekleĢen olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında
tartıĢılmıĢ ancak onaylanmamıĢtır. 29 Haziran 2012, 22 Mayıs 2013, 24 Haziran 2013 ve 29 Mayıs 2014
tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından yapılamamıĢ ve bu nedenle temettü
teklifi görüĢülememiĢtir.
Turkcell‟in %28 oranında iĢtiraki olan Azerinteltek, 25 ġubat 2014 tarihli olağan Genel Kurul
toplantısında, 227 AZN (642 TL) tutarında temettü dağıtım kararı almıĢtır. 2013 yılına iliĢkin toplam 227
AZN tutarındaki temettü ödemesi 19 Mart 2014 ve 27 Mart 2014 tarihlerinde iki parça olarak
gerçekleĢmiĢtir.
Azerinteltek’in 25 Şubat 2014 tarihli olağan Genel Kurul toplantısında, 2014 yılı boyunca ara dönemlerde
elde edilen karın, kısa vadeli borçlarının ödenmesinden ve ortaklık anlaşmasından doğan borçların yerine
getirilmesinden sonra, ortakların payları oranında avans olarak ödenmesine karar verilmiştir. Genel Kurul
toplantısında alınan karara istinaden, Azerinteltek Yönetim Kurulu 17 Nisan 2014 tarihinde 2014 yılı ilk
çeyreğinde gerçekleşen 3.631 AZN (9.890 TL) tutarındaki karın dağıtılması kararını almıştır. Ortaklardan
İdeal Construction LLC, Baltech Investment LLC ve İnteltek’e sırasıyla 30 Mayıs 2014, 19 Haziran 2014
ve 4 Ağustos 2014 tarihlerinde temettü ödemesi yapılmıştır.
Azerinteltek Genel Kurul toplantısında alınan karara istinaden, Azerinteltek Yönetim Kurulu 23 Ekim 2014
tarihinde 2014 yılı ikinci ve üçüncü çeyreğinde gerçekleşen 2.146 AZN (30 Eylül 2014 tarihi itibariyle
6.229 TL) tutarındaki karın dağıtılması kararını almıştır. 2014 yılına ilişkin 2.146 AZN tutarındaki temettü
ödemesinin Kasım 2014’te yapılması planlanmaktadır.
14
FĠNANSMAN GELĠRĠ VE GĠDERLERĠ
30 Eylül 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren dokuz ve üç aylık ara hesap dönemlerinde, net finansman
(gideri)/geliri sırasıyla (965.096) TL, (255.607) TL, (468.341) TL ve (123.138) TL‟dir. 30 Eylül 2014 ve
30 Eylül 2013 tarihlerinde sona eren 9 aylık ara hesap dönemlerine iliĢkin net finansal gider/gelir esas
olarak kur farkı gelir ve giderinden oluĢmaktadır.
30 Eylül 2014 tarihinde sona eren dokuz ve üç aylık ara hesap dönemlerinde net finansal gider, esas olarak
Ukrayna ve Belarus‟taki operasyonlardan kaynaklanan sırasıyla (876.707) TL ve (229.310) TL tutarındaki
kur farkı giderlerinden kaynaklanmaktadır.
79
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş
konsolide finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı,
22 Şubat 2012 ve 907 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 19 Şubat 2014 tarihli ve 1107
sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar,
21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29
Haziran 2012, 22 Mayıs 2013, 24 Haziran 2013 ve 29 Mayıs 2014 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından
yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011, 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal
tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.
15
ESAS FAALĠYETLERDEN DĠĞER GELĠR VE GĠDERLER
30 Eylül 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren dokuz ve üç aylık ara hesap dönemlerinde, net esas faaliyetler
geliri/(gideri) sırasıyla 784.259 TL, 424.103 TL, 872.633 TL ve 262.460 TL‟dir. 30 Eylül 2014 ve 30 Eylül
2013 tarihlerinde sona eren 9 aylık ara hesap dönemlerine iliĢkin net esas faaliyetlerden diğer gelir/(gider)
esas olarak 3 aydan kısa vadeli mevduattan elde edilen faiz gelirleri, distribütör vade farkı geliri, dava ve
ceza karĢılık giderleri, geç ödeme ve kontratlı alacaklar faiz gelirleri ve kur farklarından oluĢmaktadır.
16
YATIRIM FAALĠYETLERĠNDEN GELĠR VE GĠDERLER
30 Eylül 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren dokuz ve üç aylık ara hesap dönemlerinde, net yatırım
faaliyetleri (gideri)/geliri sırasıyla (11.458) TL, (8.449) TL, (21.527) TL ve (4.148) TL‟dir. 30 Eylül 2014
tarihinde sona eren 9 aylık ara hesap dönemine iliĢkin net yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan gelir/(gider)
esas olarak Belarus Telekom iktisabına iliĢkin ertelenmiĢ ödeme yükümlülüğüne iliĢkin iskonto ve kur farkı
giderleri ve sabit kıymet satıĢ karlarından oluĢmaktadır. 30 Eylül 2013 tarihinde sona eren 9 aylık ara hesap
dönemine iliĢkin net yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan gelir/(gider) ise, esas olarak Aks ve T Medya
için hesaplanan değer düĢüklüğü gideri, Belarus Telekom iktisabına iliĢkin ertelenmiĢ ödeme
yükümlülüğüne iliĢkin iskonto geliri, sabit kıymet satıĢ karı ve kur farkı giderlerinden oluĢmaktadır.
17
GELĠR VERGĠLERĠ
30 Eylül 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren dokuz ve üç aylık ara hesap döneminde etkin vergi oranları
sırasıyla %29, %23, %21 ve %21‟dir.
Astelit ve Belarus Telekom‟un kullanılmamıĢ mali zararların veya vergi avantajlarının kullanılmasına
yetecek tutarlarda vergilendirilebilir gelir elde etme olanağı olmadığı için, Astelit ve Belarus Telekom‟un
mali zararlarına iliĢkin herhangi bir vergi aktifi kayda alınmamıĢtır.
18
PAY BAġINA KAZANÇ
30 Eylül 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren dokuz ve üç aylık ara hesap dönemlerine ait hisse baĢına
kazanç tutarları, sırasıyla 1.609.009 TL, 755.722 TL, 1.823.597 TL ve 698.585 TL tutarındaki ana ortaklığa
ait dönem karının ilgili dönemler içindeki ağırlıklı ortalama pay adetlerine bölünmesiyle hesaplanmıĢtır.
30 Eylül 2014
tarihinde sona
eren 9 aylık
dönem
Ana ortaklık paylarına düĢen
net kar
Hisselerin ağırlıklı ortalama
sayısı:
Adi hisselerin ağırlıklı ortalama
sayısı
Hisse baĢına kazanç
(kısaltılmamıĢ tam TL)
30 Eylül 2014
tarihinde sona
eren 3 aylık
dönem
30 Eylül 2013
tarihinde sona
eren 9 aylık
dönem
30 Eylül 2013
tarihinde sona
eren 3 aylık
dönem
1.609.009
755.722
1.823.597
698.585
2.200.000.000
2.200.000.000
2.200.000.000
2.200.000.000
0,7314
0,3435
0,8289
0,3175
80
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş
konsolide finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı,
22 Şubat 2012 ve 907 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 19 Şubat 2014 tarihli ve 1107
sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar,
21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29
Haziran 2012, 22 Mayıs 2013, 24 Haziran 2013 ve 29 Mayıs 2014 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından
yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011, 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal
tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.
19
FĠNANSAL ARAÇLAR
Finansal Borçlar
Kısa vadeli finansal borçlar
Kısa vadeli teminatsız banka kredileri
Uzun vadeli finansal borçların kısa vadeli kısımları
Uzun vadeli teminatsız banka kredilerinin kısa vadeli kısımları
Uzun vadeli teminatlı banka kredilerinin kısa vadeli kısımları
Uzun vadeli finansal kiralama borçlarının kısa vadeli kısımları
Uzun vadeli finansal borçlar
Uzun vadeli teminatsız banka kredileri
Uzun vadeli teminatlı banka kredileri
Finansal kiralama iĢlemlerinden borçlar
81
30 Eylül 2014
1.564.149
1.564.149
31 Aralık 2013
1.174.657
1.174.657
879.541
827.000
47.491
5.050
629.868
580.812
43.558
5.498
1.101.289
1.058.174
8.150
34.965
1.528.480
1.479.164
9.793
39.523
3.544.979
3.333.005
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011
tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 22 Şubat 2012 ve 907 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 19 Şubat 2014 tarihli ve 1107 sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından
onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul tarafından
onaylanmamış; 29 Haziran 2012, 22 Mayıs 2013, 24 Haziran 2013 ve 29 Mayıs 2014 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011, 31 Aralık 2012 ve 31
Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, kredilerin detayı aĢağıdaki gibidir:
30 Eylül 2014
Teminatsız banka kredileri
Teminatsız banka kredileri
Teminatsız banka kredileri
Teminatsız banka kredileri*
Teminatlı banka kredileri**
Teminatlı banka kredileri**
Teminatlı banka kredileri***
Finansal kiralama borçları
Finansal kiralama borçları
Para
birimi
Vade
Faiz
Türü
Faiz Oranı
ABD Doları
ABD Doları
TL
TL
Avro
ABD Doları
BYR
Avro
ABD Doları
2014-2018
2014-2016
2014-2016
2014
2014
2014
2020
2014-2024
2014-2016
DeğiĢken
Sabit
Sabit
Sabit
DeğiĢken
DeğiĢken
Sabit
Sabit
Sabit
Libor+%0,8-%3,5
%2,4-%8,0
%8,3-%8,8
Libor+%3,5
%12-%16
3,35%
%0,7-%8,0
*
Faizsiz spot kredilerden oluĢmaktadır.
**
System Capital Management (“SCM”) tarafından teminat altına alınmıĢtır.
***
Belarus Cumhuriyeti Hükümeti tarafından teminat altına alınmıĢtır.
82
31 Aralık 2013
TL
2.959.209
272.477
217.637
44.632
11.009
39.058
957
3.544.979
Faiz Oranı
Libor+%1,3-%3,5
%1,3-%8,0
%8,3-%10,0
Libor+%3,5
%12-%16
%3,35
%0,7-%4,6
TL
2.429.508
476.060
328.558
507
40.456
12.895
43.380
1.641
3.333.005
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş
konsolide finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı,
22 Şubat 2012 ve 907 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 19 Şubat 2014 tarihli ve 1107
sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar,
21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29
Haziran 2012, 22 Mayıs 2013, 24 Haziran 2013 ve 29 Mayıs 2014 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından
yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011, 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal
tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.
Astelit‟in 1 ġubat 2012 tarihi itibarıyla, Euroasia kredilerinden 150.165 ABD Doları ve Financell
kredilerinden 172.799 ABD Doları tutarında kredi borç ödemeleri bulunmaktadır. Haziran 2011‟den
itibaren Astelit ödeme yükümlülüklerini yerine getirememiĢ ve ġirket Yönetim Kurulu krediler için
Astelit‟e feragatnameler vererek ödeme vadelerini 1 ġubat 2012 tarihine kadar uzatmıĢtır. Ancak ġirket
Yönetim Kurulu 1 ġubat 2012 tarihinden sonra ödeme vadelerinin uzatılması konusunda mutabakata
varamamıĢ ve vadenin uzatılmasına karar vermemiĢtir. Sonuç olarak, Astelit toplam 322.964 ABD Doları
tutarındaki kredi borçlarını ilgili vade tarihlerinde ödeyememiĢ olup, kredi sözleĢmelerinden doğan
yükümlülüklerini yerine getirememiĢtir (30 Eylül 2014 itibarıyla, yapılan ara ödemelerin dikkate alınması
sonrasında Astelit‟in tahakkuk eden yükümlülüklerinin toplamı 610.833 ABD Doları‟dır). Astelit‟in bu
temerrüdü, Financell‟in 553.886 ABD Doları tutarında (ġirket‟in 150.000 ABD Doları tutarındaki garanti
ödemesi ve diğer anapara geri ödemeleri sonrasında 78.907 ABD Doları‟na düĢmüĢtür) beĢ kredi
anlaĢmasındaki (iki kredi anlaĢmasına düĢmüĢtür) çapraz temerrüdü tetiklemiĢtir ve bu krediler ile ilgili
feragatnameler 30 Eylül 2014 tarihinden önce alınmıĢtır. Garanti kapsamında Financell‟in Astelit hisseleri
ve Astelit‟in banka hesapları da dahil olmak üzere tüm varlıkları üzerinde rehini vardır. Ek olarak
Financell‟in System Capital Management Limited‟ın (“SCM”) sahip olduğu Euroasia hisseleri üzerinde
ikinci dereceden ipoteği ile birlikte SCM‟nin verdiği teminat ve garanti bulunmaktadır. Financell‟in belirli
durumlarda rehin ve garantinin uygulanmasını baĢlatma hakkı bulunmaktadır. Yukarıda belirtilen Eurasia
ve Financell kredilerine ek olarak, Astelit 41.358 ABD Doları tutarındaki SCM kredisinde de temerrüde
düĢmüĢtür.
Aynı Ģekilde, Astelit‟in %100 sermayedarı olan Euroasia, Astelit‟i finanse etmek için kullandığı 150.000
ABD Doları tutarındaki kredi ile ilgili yükümlülüklerini vadesi olan 30 Mart 2012 tarihinde yerine
getirememiĢtir. Kredinin garantörü konumunda olan Turkcell, ilgili bankalara 6 Nisan 2012 tarihinde
150.000 ABD Doları ödemeyi yapmıĢtır. ġirket‟in yapmıĢ olduğu garantörlük sözleĢmesi sonucunda
SCM‟nin sahip olduğu Euroasia hisseleri üzerinde birinci dereceden rehin hakkı bulunmaktadır. ġirket‟in
belirli durumlarda garantör olarak yaptığı bu ödeme sonucunda Euroasia hisseleri üzerinde ġirket lehine
konan bu rehini uygulama hakkı bulunmaktadır. Euroasia‟nın bu temerrüdü, Ģimdiki değeri 78.907 ABD
Doları tutarında olan dört kredi anlaĢmasındaki (yukarıda belirtilenler ile aynı, sayısı ikiye düĢmüĢ olan
krediler) çapraz temerrüdü tetiklemiĢtir. Astelit‟in ileride oluĢabilecek ödeme yükümlülüklerinin yerine
getirilememesi durumunu da içeren ilgili feragatnamelerin 25 Temmuz 2012 tarihinde alınmasıyla bu
krediler 30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihli konsolide finansal durum tablolarında kredi
sözleĢmelerinde yer alan vadelerine göre sınıflanmıĢtır. Bu temerrüt hali sebebiyle, SCM‟nin krediye bağlı
geri ödemeleri derhal talep etme hakkı mevcuttur ancak bu hakların teminatı olarak tescil edilmiĢ/mevcut
bir rehin hakkı yoktur.
ġirket‟in Yönetim Kurulu, Financell‟in ġirket finansmanında kullandığı krediler ile ilgili bankalara olan
yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için verdiği garantiyi uzatma kararı almıĢtır. Bu garanti 410.650
ABD Doları anapara, faiz ve diğer maliyet, gider ve ücretlerin toplamına kadar olacaktır. Bu garanti
Astelit‟in Financell ile imzalanan kredi sözleĢmelerinden doğan ve vadesi gelen ödemeleri ile henüz vadesi
gelmemiĢ olan Financell‟in Astelit‟e verdiği kredileri içermektedir.
83
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar
Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla
23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 22 Şubat 2012 ve 907 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 19 Şubat 2014 tarihli ve 1107 sayılı
Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel
Kurul toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29 Haziran 2012, 22 Mayıs 2013, 24 Haziran 2013 ve 29 Mayıs 2014 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından yapılamamış
ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011, 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.
20
FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ
Yabancı Para Riski
Yabancı para riski herhangi bir finansal aracın değerinin döviz kurundaki değiĢikliğe bağlı olarak değiĢmesinden doğan risktir. ġirket için söz konusu riski oluĢturan temel
yabancı para birimleri ABD Doları ve Avro‟dur. 30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, ġirket‟in yabancı para pozisyonu aĢağıdaki tabloda anapara tutarları
üzerinden sunulmuĢtur.
1. Ticari Alacaklar
2a. Parasal Finansal Varlıklar (Kasa, Banka Hesapları dahil)
2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
3. Diğer
4. Dönen Varlıklar (1+2+3)
5. Ticari Alacaklar
6a. Parasal Finansal Varlıklar
6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
7. Diğer
8. Duran Varlıklar (5+6+7)
9. Toplam Varlıklar (4+8)
10. Ticari Borçlar
11. Finansal Yükümlülükler
12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
13. Kısa Vadeli Yükümlülükler (10+11+12)
14. Ticari Borçlar
15. Finansal Yükümlülükler
16a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
16b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
17. Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16)
18. Toplam Yükümlülükler (13+17)
19. Finansal Durum Tablosu DıĢı Türev Araçların Net
Varlık/ (Yükümlülük) Pozisyonu (19a-19b)
19a. Aktif Karakterli Finansal Durum Tablosu DıĢı Döviz Cinsinden Türev Ürünlerinin Tutarı
19b. Pasif Karakterli Finansal Durum Tablosu DıĢı Döviz Cinsinden Türev Ürünlerinin Tutarı
20. Net Yabancı Para Varlık/ (Yükümlülük) Pozisyonu (9-18+19)
21. Parasal Kalemler Net Yabancı Para Varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu
84
TL KarĢılığı
181.828
2.680.517
40.891
2.903.236
438.070
6.308
444.378
3.347.614
221.578
2.366.827
35.283
2.623.688
922.944
212.381
1.135.325
3.759.013
30 Eylül 2014
ABD Doları
41.428
1.165.629
12.030
1.219.087
192.229
64
192.293
1.411.380
84.421
1.036.205
7.776
1.128.402
386.994
93.195
480.189
1.608.591
Avro
30.234
8.358
4.661
43.253
2.131
2.131
45.384
10.096
1.874
6.074
18.044
14.188
14.188
32.232
TL KarĢılığı
174.798
1.410.654
27.692
1.613.144
357.792
6.672
364.464
1.977.608
363.613
1.607.783
15.297
1.986.693
1.367.753
176.934
1.544.687
3.531.380
31 Aralık 2013
ABD Doları
28.801
660.426
8.298
697.525
167.639
194
167.833
865.358
148.379
734.031
2.569
884.979
619.155
82.900
702.055
1.587.034
Avro
38.593
377
3.399
42.369
2.131
2.131
44.500
15.981
14.010
3.342
33.333
15.764
15.764
49.097
(411.399)
(849.469)
(197.211)
(389.440)
13.152
13.152
(1.553.772)
(1.911.564)
(721.676)
(889.315)
(4.597)
(4.597)
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş
konsolide finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı,
22 Şubat 2012 ve 907 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 19 Şubat 2014 tarihli ve 1107
sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar,
21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29
Haziran 2012, 22 Mayıs 2013, 24 Haziran 2013 ve 29 Mayıs 2014 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından
yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011, 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal
tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.
30 Eylül 2014 ve 2013 tarihleri itibarıyla kullanılan döviz kurları aĢağıdaki gibidir:
Ortalama Döviz
Kurları
30 Eylül 2014
30 Eylül 2013
ABD Doları/TL
Avro/TL
ABD Doları/BYR
ABD Doları/HRV
2,1659
2,9339
10.036
11,1238
1,8691
2,4604
8.749
7,9930
KapanıĢ Kurları
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
2,2789
2,8914
10.580
12,9492
2,1343
2,9365
9.510
7,9930
Duyarlılık analizi
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla TL, HRV ve BYR‟nin aĢağıda belirtilen yabancı paralar
karĢısında %10 değer kazanması/kaybetmesi durumunda vergi öncesi gelir tablosu aĢağıdaki Ģekilde
etkilenecektir. Analiz yapılırken, baĢta faiz oranları olmak üzere diğer bütün değiĢkenlerin sabit kaldığı
varsayılmıĢtır.
Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu
30 Eylül 2014
Kar/Zarar
Yabancı paranın değer
Yabancı paranın değer
kazanması
kaybetmesi
ABD Doları'nın TL KarĢısında %10 değer kazanması/kaybetmesi halinde
1- ABD Doları net varlık/yükümlülüğü
(88.749)
88.749
2- ABD Doları riskinden korunan
kısım (-)
(88.749)
88.749
3- ABD Doları Net Etki (1+2)
4- Avro net varlık/yükümlülüğü
5- Avro riskinden korunan kısım (-)
6- Avro Net Etki (4+5)
7- Diğer döviz net varlık/yükümlülüğü
8- Diğer döviz riskinden korunan
kısım (-)
9- Diğer Döviz Varlıkları Net Etki
(7+8)
TOPLAM (3+6+9)
Özkaynaklar
Yabancı
paranın değer
Yabancı paranın
kazanması
değer kaybetmesi
43.807
(43.807)
43.807
(43.807)
3.802
3.802
(3.802)
(3.802)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(84.947)
84.947
43.807
(43.807)
85
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş
konsolide finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı,
22 Şubat 2012 ve 907 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 19 Şubat 2014 tarihli ve 1107
sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar,
21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29
Haziran 2012, 22 Mayıs 2013, 24 Haziran 2013 ve 29 Mayıs 2014 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından
yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011, 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal
tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.
Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu
31 Aralık 2013
Kar/Zarar
Yabancı paranın değer
Yabancı paranın değer
kazanması
kaybetmesi
ABD Doları'nın TL KarĢısında %10 değer kazanması/kaybetmesi halinde
1- ABD Doları net varlık/yükümlülüğü
(189.807)
189.807
2- ABD Doları riskinden korunan
kısım (-)
(189.807)
189.807
3- ABD Doları Net Etki (1+2)
4- Avro net varlık/yükümlülüğü
5- Avro riskinden korunan kısım (-)
6- Avro Net Etki (4+5)
7- Diğer döviz net varlık/yükümlülüğü
8- Diğer döviz riskinden korunan
kısım (-)
9- Diğer Döviz Varlıkları Net Etki
(7+8)
TOPLAM (3+6+9)
(1.350)
(1.350)
1.350
1.350
-
-
-
-
(191.157)
191.157
Özkaynaklar
Yabancı
paranın değer
Yabancı paranın
kazanması
değer kaybetmesi
35.779
(35.779)
35.779
(35.779)
-
-
-
-
35.779
(35.779)
Makul Değer:
Gerçeğe uygun değerleriyle gösterilen finansal varlık ve yükümlülüklerin seviye sınıflamaları:
ġirket‟in bazı finansal varlık ve finansal yükümlülükleri her bilanço tarihinde gerçeğe uygun değerlerinden
finansal tablolara yansıtılır. AĢağıdaki tablo söz konusu finansal varlık ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun
değerlerinin nasıl belirlendiği bilgisini vermektedir:
Gerçeğe uygun değer
30 Eylül
2014
Opsiyon SözleĢmeleri
Belarus Telekom iktisabına
iliĢkin ertelenmiĢ ödemeler
31 Aralık
2013
Gerçeğe
uygun
seviyesi
Değerleme tekniği
(1.219)
(2.122)
Seviye 2
Finansal kurumların kote
ettiği fiyatlar
(172.486)
(147.382)
Seviye 3
Net bugünkü değer (*)
(*) Gelecek dönemlerde yapılacak toplam ödeme 100.000 ABD Doları olup Belarus Telekom‟un finansal
performansına bağlı olarak ödenecektir. Gerçeğe uygun değer hesaplamasında %5,2 kullanılmıĢtır (31 Aralık 2013:
%6,1). ġirket Yönetimi ödemenin 2020 yılının ilk çeyreğinde (31 Aralık 2013: 2020 yılının ilk çeyreğinde)
yapılmasını öngörmektedir. Gözlemlenebilir veriye dayanmayan girdiler ile gerçeğe uygun değer iliĢkisi: iskonto
oranı arttıkça gerçeğe uygun değer azalır.
Cari dönemde seviye 1 ve 2 arasında transfer gerçekleĢmemiĢtir.
86
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş
konsolide finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı,
22 Şubat 2012 ve 907 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 19 Şubat 2014 tarihli ve 1107
sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar,
21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29
Haziran 2012, 22 Mayıs 2013, 24 Haziran 2013 ve 29 Mayıs 2014 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından
yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011, 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal
tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.
Aşağıdaki tabloda Seviye 3 hiyerarşisindeki makul değer ile taşınan Belarus Telekom iktisabına iliĢkin
ertelenmiĢ ödemeler ile ilgili finansal yükümlülüğün açılış ve kapanış bakiyesi arasındaki hareket detayı
gösterilmektedir:
30 Eylül
2014
(147.382)
(25.104)
(172.486)
AçılıĢ bakiyesi
Toplam kazanç ve kayıplar: kar veya zarar tablosu
KapanıĢ bakiyesi
31 Aralık
2013
(136.214)
(11.168)
(147.382)
Gerçeğe uygun değerleriyle taĢınmayan ancak dipnotlarda açıklama amaçlı finansal varlık ve
yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerinin seviye sınıflamaları:
Not
ĠndirgenmiĢ Maliyet ile TaĢınan Varlıklar
ĠliĢkili Taraflardan Alacaklar-Kısa Vadeli
Ticari alacaklar-Kısa Vadeli
Ticari alacaklar-Uzun Vadeli
Diğer Alacaklar-Kısa Vadeli
Nakit ve Nakit Benzerleri*
Finansal yatırımlar
ĠndirgenmiĢ Maliyet ile TaĢınan Yükümlülükler
Finansal Borçlar- Uzun Vadeli
Spot Krediler
Finansal Borçlar- Kısa Vadeli
Ticari Borçlar**
ĠliĢkili Taraflara Ticari Borçlar
ĠliĢkili Taraflara Diğer Borçlar
6
7
22
19
19
19
6
6
30 Eylül 2014
Kayıtlı
Makul
Değer
Değer
31 Aralık 2013
Kayıtlı
Makul
Değer
Değer
27.335
3.380.337
677.863
428
8.691.998
38.416
12.816.377
27.335
3.380.337
677.863
428
8.691.998
38.416
12.816.377
21.369
2.795.908
529.174
92.370
8.128.925
65.905
11.633.651
21.369
2.795.908
529.174
92.370
8.128.925
65.905
11.633.651
(1.101.289)
(2.443.690)
(621.273)
(42.848)
(4.209.100)
(1.101.289)
(2.443.690)
(621.273)
(42.848)
(4.209.100)
(1.528.480)
(507)
(1.804.018)
(1.014.120)
(21.485)
(68.750)
(4.437.360)
(1.528.480)
(507)
(1.804.018)
(1.014.120)
(21.485)
(68.750)
(4.437.360)
*Nakit ve nakit benzerlerinin gerçeğe uygun seviye sınıflaması Seviye 1, diğer finansal varlık ve
yükümlülüklerin Seviye 2‟dir.
**Alınan avanslar, vergiler, kesintiler ve tahakkuklar Ticari Borçlar‟a dahil edilmemiĢtir.
87
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş
konsolide finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı,
22 Şubat 2012 ve 907 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 19 Şubat 2014 tarihli ve 1107
sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar,
21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29
Haziran 2012, 22 Mayıs 2013, 24 Haziran 2013 ve 29 Mayıs 2014 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından
yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011, 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal
tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.
21
RAPORLAMA DÖNEMĠNDEN SONRAKĠ OLAYLAR
Finansal tablo dipnotlarında belirtilenler haricinde bilanço tarihinden sonra önemli olay bulunmamaktadır.
22
NAKĠT AKIġ TABLOSUNA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, nakit ve nakit benzerlerinin detayı aĢağıdaki gibidir:
Kasa
Alınan çekler
Bankalar
- Vadesiz mevduat
- Vadeli mevduat
Tahvil ve bonolar
Nakit ve nakit benzerleri
Faizsiz spot krediler
Nakit akım tablosundaki nakit ve nakit benzerleri bakiyesi
30 Eylül 2014
232
292
31 Aralık 2013
211
178
535.587
8.150.512
5.375
8.691.998
8.691.998
437.242
7.686.783
4.511
8.128.925
(507)
8.128.418
30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla, iliĢkili taraflar kapsamına giren bankalarda mevduat 0,126 TL‟dir
(31 Aralık 2013: 0,118 TL). 30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla vadeli mevduatların ortalama vadesi 50 gündür
(31 Aralık 2013: 57 gün).
88
Download

Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları