İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
BEYOĞLU HAMUŞAN HAZİRE ALANI RÖLÖVE,
RESTORASYON VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ
No 62
(6409)
Hüvel bâki
Kemisneye bâki değildir encamı fanidir dünya
Taatı hakka çalış etme vaktin berhava
Âsitane-i aliyyede Gedik paşa
Kurbunda divafi Ali mahallesinde
Mukim hakkak hacı Mehmet İsmet
Efendinin halilesi merhume
Ve mağfurun leha dervişe muhlise
(Toprak altında)
AGS Mimarlık Restorasyon İnşaat San.Tic. Ltd. Şti
No 63
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
BEYOĞLU HAMUŞAN HAZİRE ALANI RÖLÖVE,
RESTORASYON VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ
No 64
(6394)
Yahu
Bende-i hazreti mevlanadan
Ve rütbe-i salise ashabından
Olub Zabtiye meclisi
Azasından merhum
Mustafa Saib
Efendinin ruhuna Fatiha
Sene 1274 fi gurrai b.
AGS Mimarlık Restorasyon İnşaat San.Tic. Ltd. Şti
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
BEYOĞLU HAMUŞAN HAZİRE ALANI RÖLÖVE,
RESTORASYON VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ
No 65
(7406)
Genc-i esrar-ı ilâhi bende-i Mevlana
Keşf-i râz etmez idi esrarını asla
Himâye-i rikâbe gidup halka-i tevcîhdendi
farzâ
Herbirinden alacak lezzet gûş-ı Huda
……. olur şâk-ı sani sezâ
Eyvah eyvah göçdü Sait dedem hayfa
Fatiha 1254
AGS Mimarlık Restorasyon İnşaat San.Tic. Ltd. Şti
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
BEYOĞLU HAMUŞAN HAZİRE ALANI RÖLÖVE,
RESTORASYON VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ
No 66
(2028)
Yahu
Meydancı Osman dedenin
Mahdumu cennetmekân firdevsi
Aşiyan esseyyid Mehmet Hasib
Efendi ruhiyçun Fatiha
Sene 1265 Fi 9 z.
AGS Mimarlık Restorasyon İnşaat San.Tic. Ltd. Şti
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
BEYOĞLU HAMUŞAN HAZİRE ALANI RÖLÖVE,
RESTORASYON VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ
No 67
(1882)
Gençliğine doymayan
Namurad giden merhum
Numan Ağa ruhuna
El Fatiha sene 1162
AGS Mimarlık Restorasyon İnşaat San.Tic. Ltd. Şti
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
BEYOĞLU HAMUŞAN HAZİRE ALANI RÖLÖVE,
RESTORASYON VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ
No 68
(1888)
Ah kim ol nâtıka bir raz-ı mahmudül hisâl
Bargâh-ı hazreti mevlaya oldu çehre say
Aşkı Mevlana ile yanmış idi pervane veş
Güşü canın zevkiyâb eder madem deff-u nây
Gürdü kim bu Gülşen-i âlemi hazan etmektedir
Can atup gülzarı adne lutfu hakla bastı pâ
Şah-ı valay-ı vilayet ya’ni damad-ı resûl
Himmeti merdan ile ihsanına kılsun sezay-ı
Çar unsurdan reha buldukda tarihin dedim
Eylesun Mahmut Efendi cennet-i firdevsi cây
Sene 1223
AGS Mimarlık Restorasyon İnşaat San.Tic. Ltd. Şti
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
BEYOĞLU HAMUŞAN HAZİRE ALANI RÖLÖVE,
RESTORASYON VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ
No 69
No 70
(1884)
Yahu
Merhum ve mağfurun leh
Güzel hisarı Hafız-ı
Kütüb Derviş
Mustafa dedenin
Ruhiyçun el Fatiha
Sene 1251 gurra-i n
(1887)
Hüvel baki
Güzel hisari merhum
Türbedar Mustafa dedenin
Validesi merhume ve mağfure leha
Meryem hatunun ruhu
İçun el Fatiha
Sene 1259
AGS Mimarlık Restorasyon İnşaat San.Tic. Ltd. Şti
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
BEYOĞLU HAMUŞAN HAZİRE ALANI RÖLÖVE,
RESTORASYON VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ
No 71
(2030)
Âhin minel mevt
Yenikapu mevlevihanesi neyzen
Başısı merhum tarikçi
Mehmet dedenin oğlu
Galata Mevlevihanesi
Dervişanından Şükûfe
Peru Reşid Hüseyin dedenin
Ruhu şerifi içun el Fatiha
Sene 1272
AGS Mimarlık Restorasyon İnşaat San.Tic. Ltd. Şti
No 72
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
BEYOĞLU HAMUŞAN HAZİRE ALANI RÖLÖVE,
RESTORASYON VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ
No 73
No 74
(6396)
Yahu
Galata mevlevihanesi
Neyzen başısı Amasyalı
Elhac Mahmut dedenin
Ruhu şerifiyçun
Rızaen Lillah Fatiha
Sene 1278 gurrai ra
(6398)
Hu dost
Galata dergahı sernâyi dede Mahmudun
Neclini eyledi tanburu ecel hayıf ifna
Etmeden cüllesini mollada tamam
Ateşi mevte griftar olarak oldu seba
İsmi Ahmed idi hem seyyid idi hem hafız
İlmu irfan ve hüner dahi verilmiş di âna
Dedi tarihini geldi bana bir can yahu
………………..dede dergahı bekai………..
(Toprak altı)
AGS Mimarlık Restorasyon İnşaat San.Tic. Ltd. Şti
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
BEYOĞLU HAMUŞAN HAZİRE ALANI RÖLÖVE,
RESTORASYON VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ
No 75
(1966- 6424)
Ya hazreti mevlana
Hazaren hayıf kim ol gonca-i gülzar-ı hünkârı
Hazan-ı merg ile soldurdu gitdi dehri düşman
Çıkub evcler bu masra’la dediler fevtine tarih
Mehmet Raif oldu rah-ı Firdevse revan yahu
Fatiha 1276
AGS Mimarlık Restorasyon İnşaat San.Tic. Ltd. Şti
No 76
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
BEYOĞLU HAMUŞAN HAZİRE ALANI RÖLÖVE,
RESTORASYON VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ
No 77
(1858)
Cümleye yahu
Merhum ve mağfur
Eşşeyh Mehmet Agâh
El Nakşibendî zade
Sır levha-i yemin
Sabık eşşeyh İbrahim
Efendi ruhuna Fatiha
Sene 1215 fi 16 ca.
AGS Mimarlık Restorasyon İnşaat San.Tic. Ltd. Şti
No 78
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
BEYOĞLU HAMUŞAN HAZİRE ALANI RÖLÖVE,
RESTORASYON VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ
No 80
No 79
(1855)
Yavâsi’ ya gani
Ya rab Şerife kulun
Emrinle eyledi ukbaya rihlet
Bakma kusuruna ey gafur Allah
Afv eyleyub lutfunla rahmet eyle
Hemcivari et hazreti Fatima-i Zehray’a
Lütuf ve ihsanınla eyle şefaat
Sene 1197
No 81
AGS Mimarlık Restorasyon İnşaat San.Tic. Ltd. Şti
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
BEYOĞLU HAMUŞAN HAZİRE ALANI RÖLÖVE,
RESTORASYON VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ
No 82
No 84
No 83
AGS Mimarlık Restorasyon İnşaat San.Tic. Ltd. Şti
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
BEYOĞLU HAMUŞAN HAZİRE ALANI RÖLÖVE,
RESTORASYON VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ
No 85
(6425)
Hüvel bâki
Olacak ferman-ı hak ister icabet davete
Emrine muti olan cümle ererler izzete
Karahisari Abdullah derviş
Ali dede ruhiyçun Fatiha
Sene 1271 fi 4 b.
AGS Mimarlık Restorasyon İnşaat San.Tic. Ltd. Şti
No 86
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
BEYOĞLU HAMUŞAN HAZİRE ALANI RÖLÖVE,
RESTORASYON VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ
No 87
No 88
(6418)
Hüvel hallakul bâki
Genç iken göçtüm cihandan validem kıldım
hazin
Üç evladım bırakub cümlesin kıldı hazin
Doymayub dünya evine esti rüzgâr başıma
Yirmi dört saat içre soldurub ruhum gülüm
Nûş edup mevt şerabı buldum ahret yolun
Ya gafur Hüsnü kulun afv eyliye kıl cennet
yerin
………………………hülefasından Muhammed
Necip efendinin
(ağaç gövdesine gömülü)
((6413)
Hu dost
Burcu esrarı ilâhi bende-i Mevlana
Keşfizâr etmez idi esrarını asla
Matbahı mevlanada hizmette olup
Şumlu kazasında Osman pazarında
Mütevellid merhum ve mağfurun leh derviş
İbrahim ruhu içun Allah
Rızası içun elfatiha
Sene 1259 fi 1c.
AGS Mimarlık Restorasyon İnşaat San.Tic. Ltd. Şti
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
BEYOĞLU HAMUŞAN HAZİRE ALANI RÖLÖVE,
RESTORASYON VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ
No 89
No 90
(1626)
Yahu
Tahir dedenin
Valideleri merhume
Şerife Hatice kadın
Ruhiyçun fatiha
Sene 1254
(1627)
Merhume gonca
Kadın ruhiyçun
Fatiha 1077
AGS Mimarlık Restorasyon İnşaat San.Tic. Ltd. Şti
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
BEYOĞLU HAMUŞAN HAZİRE ALANI RÖLÖVE,
RESTORASYON VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ
No 91
(1628)
Hüvel hallakul bâki
Muhibbi tarikati aliyle-i hazreti
Mevlanadan merhum
Ve mağfurun leh ila
Rahmeti rabbihil gafur
Maliye muhasebecisi
Ketebesinden harbiye
Kâtibi Ali efendinin
Ruhiyçun el Fatiha
Sene 1255 Fi 2 ş.
AGS Mimarlık Restorasyon İnşaat San.Tic. Ltd. Şti
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
BEYOĞLU HAMUŞAN HAZİRE ALANI RÖLÖVE,
RESTORASYON VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ
No 92
No 93
(6502)
Hu dost
Süleymaniyeli kahveci
Derviş Ahmed’in
Mahdumu derviş
Muhammed Celaleddinin
Ruhuna Fatiha
Sene 1240
AGS Mimarlık Restorasyon İnşaat San.Tic. Ltd. Şti
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
BEYOĞLU HAMUŞAN HAZİRE ALANI RÖLÖVE,
RESTORASYON VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ
No 94
(6499)
Asdikaden Kadın Şerif efendinin
Oldu âremgehi bu cây-ı şerif
Evliyanın muhibbi idi tamam
Aldılar gösterub rızayı şerif
İki el kaldurub dedim tarih
Şevkle oluna duay-ı şerif
Sene 1206
AGS Mimarlık Restorasyon İnşaat San.Tic. Ltd. Şti
No 95
(6504)
Hüvel hayyul bâki
A’zamı ricali devleti aliyyeden
Merhum cennetmekân Firdevs aşiyan
Girîdi resmeviyyul asıl Ahmet
Azmi efendinin hazinedarı
Merhum ve mağfurun leh girîdi çiçek
Zade Osman ağanın ruhuna
El Fatiha sene 1242 fi 25 n. Seher
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
BEYOĞLU HAMUŞAN HAZİRE ALANI RÖLÖVE,
RESTORASYON VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ
No 96
(7963)
Hüvel bâki
… elhâc Raşit İbrahim Efendi Güzin
Hocagandan idi kesb etmişti zâtı
…
….
Bende-i dergâh-ı Mevlana idi …..
Ârifi nâgihndı …. İdi
Gülistan-ı adl …..
Ruhuna …… kıyla Bâri Teala rahmeti
Hâtif-i gayb-i dedi fevtinde tarih-i Güher
Etdi İbrahim Raşid meskeni a’la cenneti
Ruhiyçun el Fatiha
Sene 1245
AGS Mimarlık Restorasyon İnşaat San.Tic. Ltd. Şti
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
BEYOĞLU HAMUŞAN HAZİRE ALANI RÖLÖVE,
RESTORASYON VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ
AGS Mimarlık Restorasyon İnşaat San.Tic. Ltd. Şti
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
BEYOĞLU HAMUŞAN HAZİRE ALANI RÖLÖVE,
RESTORASYON VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ
No 97
(1633)
Küllü men aleyha fan
Maderim Ayşe Hanım gitti cihandan eyvah
İrciiye imtisalen murğu ruhu uçtu ah
Firkatı ateşiyle yandıkça kalbim benim
Kabrini purnur ede daim ol rabbi ilah
Bu dünya baki değildir kimseye olmaz mekân
Akil olan bu fenaya eylemez asla nigâh
Oku bir Fatiha yahu ile ihda ruhuna
Hak ede zatı şerifin mazharı lutfu refah
Yazılıb cevherle tarihin rıfatını etdim rakım
(çimentoya gömülü)
AGS Mimarlık Restorasyon İnşaat San.Tic. Ltd. Şti
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
BEYOĞLU HAMUŞAN HAZİRE ALANI RÖLÖVE,
RESTORASYON VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ
No 98
(1894)
Allah hu
Haherim Âdile Hanım etdi bekaya rihlet
Fenadan el çekti şimdi me’vada bula râhet
Bulmadı derdine çare dünyada hiçbir tabip
Gençliğine doymayub gitti cihandan âkibet
Bi aşkı Mevlevi pür nur ede kabrin zülcelâl
Eşki çeşmi madere hem kıla rabbim merhamet
Dergeh-i valaya ola mensüb idi çekmez taab
Baş kesince bulur elbet saye-i monlada rifaat
Ağlayub cevherle ya rab dedi tarihin rıfa’atı
Âdile Fatma Hanım eyliye câyini cennet
Ruhu Fatima râ Fatiha
Sene 1276 fi 4 ra.
AGS Mimarlık Restorasyon İnşaat San.Tic. Ltd. Şti
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
BEYOĞLU HAMUŞAN HAZİRE ALANI RÖLÖVE,
RESTORASYON VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ
No 99
(1900)
Ahi’in minel mevt yahu
Aldı mehdi dünyadan daye-i murğu gûşe
Hak erenler ede ensabına ihsan hak
Çıkdı iki Mevlevi dervişe Pâkizenin
Hazreti pîre niyaz ile dedi tarihini
Bahçe-i cennetlerinden bahçe eyleye ya ilah
Nahiye-i Fatima Firdevsi âşiyane kabrini
Sene 1281
AGS Mimarlık Restorasyon İnşaat San.Tic. Ltd. Şti
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
BEYOĞLU HAMUŞAN HAZİRE ALANI RÖLÖVE,
RESTORASYON VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ
No 100
(1637)
İrci’î emrini gûş eyliyecek hacı Ali
Mest olub geçdi sivadan açılub su,,, râz
Bildi âyine-i dehre bakacak ibretle
Cümle fani iduğin bu suver-i Nakş-i mecaz
Göz yumub cümleden oldukda bakâya rahi
Bi tavakkuf dedi tarihini bir ehli niyaz
Şevkle ruhu Ali bu kafes-i unsurdan
Etdi yâ Hakk deyu gülzâr-ı visala pervaz
Sene 1170
AGS Mimarlık Restorasyon İnşaat San.Tic. Ltd. Şti
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
BEYOĞLU HAMUŞAN HAZİRE ALANI RÖLÖVE,
RESTORASYON VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ
No 101
(6596)
Hüvel hallakul bâki
Ecille-i ricali devleti aliyyeden
Ve meclisül a’zay-ı
Fihamından merhum Cemil Rıf’ati
Efendinin ruhuna Fatiha
Sene 1277 fi 15 ş.
AGS Mimarlık Restorasyon İnşaat San.Tic. Ltd. Şti
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
BEYOĞLU HAMUŞAN HAZİRE ALANI RÖLÖVE,
RESTORASYON VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ
No 102
No 103
(6601-7968)
Hüvel bâki
Tarikatı Mevlevi’de dervişi ziyaret
Aşk …. Gözlerim giryân idi …
Geldi haktan illeti ishal çare bulmadım
Bulmuş olsaydı bulurdu çareyi Lokman
Dem be dem artup bu illet benzimi etti hazan
Nuş edup mevt şerabı ……………..oldum nihan
Kimseye bâki değildir bu cihan ……………harap
Afv edup ya rab günahım kabrimi eyliye cinan
Merhum ve mağfur tarikatı hazreti
Mevleviyeden maliye kalemi hülafasından
Derviş Muhammet Necip efendinin
Ruhiyçun ziyaret eden ihvan Fatiha okuyalar
Sene 1259 fi 12 ra.
AGS Mimarlık Restorasyon İnşaat San.Tic. Ltd. Şti
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
BEYOĞLU HAMUŞAN HAZİRE ALANI RÖLÖVE,
RESTORASYON VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ
No 104
No 105
(1853)
Hüvel hayyul bâki
Baş muhasebe hülefasından
Gül Hafız Mehmet Emin
Efendinin kerimesi
Merhume Şerife Fatma
Hanım ruhuna Fatiha
Sene 1265 fi 27 m.
AGS Mimarlık Restorasyon İnşaat San.Tic. Ltd. Şti
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
BEYOĞLU HAMUŞAN HAZİRE ALANI RÖLÖVE,
RESTORASYON VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ
No 106
No 108
No 107
No 109
AGS Mimarlık Restorasyon İnşaat San.Tic. Ltd. Şti
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
BEYOĞLU HAMUŞAN HAZİRE ALANI RÖLÖVE,
RESTORASYON VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ
No 110
No 112
Elbâki
Fenaden bakaya eyledi rihlet
Ede kabrini Hak Ravza-i cennet
Şemii zadenin zevcesi
Merhume şerife Hatice hanımın
Ruhuna fatiha
Sene 1235
No 111
AGS Mimarlık Restorasyon İnşaat San.Tic. Ltd. Şti
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
BEYOĞLU HAMUŞAN HAZİRE ALANI RÖLÖVE,
RESTORASYON VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ
No 113
No 114
(7335)
Hüvel bâki
Vadi-î dünyada civan iken gerd-i güzar
Nagehan erdi ecel etti bezmi bağ-ı cihan
Fâni dünyada murad almadan terk eyledim
Vâlidim etsunlar bir zaman âh-u fiğan
Berber Memiş ağanın mahdumu esseyyid
Mehmet efendi ruhiyçun Fatiha
Sene 1271 fi 3 n.
AGS Mimarlık Restorasyon İnşaat San.Tic. Ltd. Şti
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
BEYOĞLU HAMUŞAN HAZİRE ALANI RÖLÖVE,
RESTORASYON VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ
No 115
(7972)
Hüvel bâki
Beni kıl mağfiret rabbi Yezdan
Bihakk-i arşı a’zam nur-u kur’an
Gelup kabrimi ziyaret eden ihvan
Ederler ruhuma bir Fatiha ihsan
Balık pazarında yelenci el hâc
Memiş ağa ruhuna Fatiha
Sene 1261 s.
AGS Mimarlık Restorasyon İnşaat San.Tic. Ltd. Şti
No 116
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
BEYOĞLU HAMUŞAN HAZİRE ALANI RÖLÖVE,
RESTORASYON VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ
No 117
(7969)
Hüvel hayyul Bâki
………… gelmemiş gelmezmiş ağa gibi
Himmeti Selman-ı Pâka uğramıştır bi kemân
………
…………
Hak erenler yaveri olsun …….
Fevti içun çıkdı bir tarih oku eylese ile dua
Fevkı adni eylesun memiş yarabbi mekân
Merhumun ruhiyçun el Fatiha
Sene 1254
AGS Mimarlık Restorasyon İnşaat San.Tic. Ltd. Şti
No 118
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
BEYOĞLU HAMUŞAN HAZİRE ALANI RÖLÖVE,
RESTORASYON VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ
No 119
No 120
(7974-7972)
Hüvel bâki
Berber memiş ağanın pederi
Merhum ve mağfur el muhtac
İla rahmeti rabbihi-l ğafur
Esseyyid Mustafa ağanın
Ruhiyçun El Fatiha
Sene 1241
(6648)
Hüvel bâki
Galata hankah-ı Mevlevihane
Aşçıbaşı merhum Muhammed
………….(ağaç gövdesinde)
AGS Mimarlık Restorasyon İnşaat San.Tic. Ltd. Şti
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
BEYOĞLU HAMUŞAN HAZİRE ALANI RÖLÖVE,
RESTORASYON VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ
No 121
No 122
(1850)
Hüvel baki
Tariki mevleviyeden Mısır şeyhi
Merhum esseyyid Salih Efendi
Kerimesi merhume ve mağfurun leha
Şerife ziynet hanımın
Ruhiyçun Fatiha
Sene 1275 Fi gurra-i b.
AGS Mimarlık Restorasyon İnşaat San.Tic. Ltd. Şti
Download

Galata Mevlevihanesi Müzesi Haziresinde Bulunan Mezar Taşları