...................... Firması
ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE ŞİRKET İÇİ VE DIŞI DİĞER TÜM EĞİTİMLER İÇİN
EĞİTİM İÇ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; bütün işyerlerimizde çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında bulunan işyerlerimizi ve çalışanlarımıza eğitim verecek
kişi, kurum ve kuruluşları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 18.01.2013 tarihinde 28532 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA
YÖNETMELİĞİN 8.maddesine ve 15 Mayıs 2013 28648 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ‘ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN
USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİĞE’ dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen:
a)Az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri: 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları
Tebliğinde işyeri tehlike sınıfı az tehlikeli olarak belirlenmiş işyerini,
b)Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,
c)Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyeri: 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları
Tebliğinde işyeri tehlike sınıfı çok tehlikeli olarak belirlenmiş işyerini,
ç)Kanun: 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununu,
d)Tehlikeli sınıfta yer alan işyeri: 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde
işyeri tehlike sınıfı tehlikeli olarak belirlenmiş işyerini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
İşveren, İşveren Vekili, Eğitim Biriminin ve Ek 7 de verilen talimat ile görevlendirilen Birim yada Kişilerin Yükümlülükleri,
MADDE 5 – (1) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili;
a) Programların hazırlanması ve uygulanmasını; ( bu amaçla yıllık çalışma planı yapılır. (EK 8))
b) Eğitimler için uygun yer, araç ve gereçlerin temin edilmesini,
c) Çalışanların bu programlara katılmasını,
ç) Program sonunda katılanlar için katılım belgesi düzenlenmesini
sağlamak.
(2)Geçici iş ilişkisi kurulan diğer işverene Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasındaki hususlar ile ilgili bilgi verir; geçici iş ilişkisi kurulan işverenim bu konular
hakkında çalışanlarına gerekli eğitimin verilmesini sağlayıp sağlamadığını kontrol etmek.
(3)22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 2 nci maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulan işyerlerinde, ‘alt işverenin
çalışanlarının eğitimlerinden, asıl işveren alt işverenle birlikte sorumludur’ demektedir, dolayısıyla alt işveren eğer çalışanlarına gerekli eğitimleri sağlamadıysa
eğitimi olmayan çalışanları işyerine sokmuyarak çalışmalarına izin vermemek.
(4) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin
alındığına dair belge olmaksızın, başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanları işe başlatmamak.
İş sağlığı ve güvenliği ile diğer iç ve dış tüm eğitimler
MADDE 6 – Eğitim birimi yada bu konuda işyeri içerisinden Ek 7 de verilen talimat ile görevlendirilen birim yada kişi;
(1)Çalışanlara asgari Ek-1’de belirtilen konuları içerecek şekilde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesini sağlar.
(2)Çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, çalışanın yapacağı iş ve işyerine özgü riskler ile korunma tedbirlerini içeren konularda öncelikli olarak eğitilmesini
sağlar.
(3)Çalışma yeri veya iş değişikliği, iş ekipmanının değişmesi, yeni teknoloji uygulanması gibi durumlar nedeniyle ortaya çıkacak risklerle ilgili eğitimlerin ayrıca
verilmesini sağlar.
(4) Birinci fıkraya göre verilen eğitimleri, değişen ve ortaya çıkan yeni riskler de dikkate alınarak düzenli aralıklarla bir, iki, üç yılda en az bir defa tekrarlamak.
(5) İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde çalışmaya başlamadan önce, kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma
yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilmesini sağlar.
(6) Herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilmesini sağlar..
Özel politika gerektiren grupların ve özel görevi bulunan çalışanların eğitimi
MADDE 7 – (1) İşyerinde onbeş yaşını bitirmiş ancak onsekiz yaşını doldurmamış genç çalışanlar, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika
gerektiren grupların özellikleri dikkate alınarak gerekli eğitimler verilir.
(2) Destek elemanlarına ve çalışan temsilcilerine, görevlendirilecekleri konularla ilgili de eğitim verilir.
Eğitimin maliyeti ve eğitimde geçen süreler
MADDE 8 – (1) İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz. Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır.
Çalışanların yükümlülükleri
MADDE 9 – (1) Çalışanlar, uygulamaya konulan eğitim programları çerçevesinde iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile tüm iç ve dış eğitimlere katılır, eğitimlerde
edindiği bilgileri yaptığı iş ve işlemlerde uygular ve bu konudaki talimatlara uyarlar. Bu konuda EK 6 da verilen talimat bütün çalışanlara tebliğ edilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim Programlarının Planlanması ve Düzenlenmesi
Eğitim programlarının hazırlanması
MADDE 10 – (1) İşveren, İşveren Vekili, Eğitim Birimi ve Ek 7 de verilen talimat ile görevlendirilen Birim yada Kişiler; yıl içinde düzenlenecek eğitim
faaliyetlerini gösteren yıllık eğitim programının hazırlanmasını sağlar ve onaylar. (EK8)
(2)Eğitim programlarının hazırlanmasında çalışanların veya temsilcilerinin görüşleri alınır.
(3)İşe yeni alımlarda veya değişen şartlara göre yeni risklerin ortaya çıkması durumunda yıllık eğitim programlarına ilave yapılır.
(4)İlgili mevzuatın değişmesi veya çalışma şartlarına bağlı olarak yeni risklerin ortaya çıkması halinde yıllık eğitim programına bağlı kalmaksızın çalışanların uygun
eğitim almaları sağlanır.
(5)Yıllık eğitim programında, verilecek eğitimlerin konusu, hangi tarihlerde düzenleneceği, eğitimin süresi, eğitime kimlerin katılacağı, eğitimin hedefi ve amacı
hususlarına yer verilir.
1
Eğitim süreleri ve konuları
MADDE 11 – (1) Çalışanlara verilecek İş Sağlığı Güvenliği Eğitimleri, çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirlenen periyotlar içinde en az
onaltı, oniki, sekiz saat olarak düzenlenir ve her yıl, iki yıl, üç yıl ‘da bir yenilenir.
(2) Birinci fıkrada belirtilen eğitim sürelerinin Ek-1’de yer alan konulara göre dağıtımında işyerinde yürütülen faaliyetler esas alınır.
(3) Eğitim sürelerinin bütün olarak değerlendirilmesi esas olmakla birlikte dört saat ve katları şeklinde işyerindeki vardiya ve benzeri iş programları da dikkate
alınarak farklı zaman dilimlerinde de değerlendirilebilir.
Eğitimin temel prensipleri
MADDE 12 – (1) Eğitimin verimli olması için, eğitime katılacakların ihtiyacı olan konuların seçilmesine özen gösterilir. Eğitim, çalışanların kolayca anlayabileceği
şekilde teorik ve uygulamalı olarak düzenlenir.
(2) Eğitimler çalışanlara bireysel ya da gruplar halinde uygulanabilir.
(3) Çalışanların, iş sağlığı ve güvenliği konusunda sahip olması gereken bilgi, beceri, davranış ve tutumlarının ayrı ayrı ve ölçülebilir bir biçimde ortaya konması
esastır.
(4) İşverenin kendi belirleyeceği bir yöntem ile bireysel seviye tespiti yapılarak çalışanların eğitim öncesi seviyesi ve Ek-1’de yer alan konular dışında almaları
gereken eğitimler belirlenir.
(5) İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri; çalışanlarda iş sağlığı ve güvenliğine yönelik davranış değişikliği sağlamayı ve eğitimlerde aktarılan bilgilerin öneminin
çalışanlarca kavranmasını amaçlar.
(6) Verilen eğitimin sonunda ölçme ve değerlendirme yapılır. Değerlendirme sonuçlarına göre eğitimin etkin olup olmadığı belirlenerek ihtiyaç duyulması halinde,
eğitim programında veya eğiticilerde değişiklik yapılır veya eğitim tekrarlanır.
(7) Çalışanlara işe başlamadan önce verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri hariç olmak üzere, Ek-1’de birinci bölümde belirtilen genel konular gerekli ve yeterli
sistemin kurulması halinde uzaktan eğitim şeklinde verilebilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eğitimin Verilmesi ve Belgelendirilmesi
Eğitimi verebilecek kişi ve kuruluşlar
MADDE 13 – (1) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri;
a) İşyerinde görevli iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri tarafından,
b) İşçi, işveren ve kamu görevlileri kuruluşları veya bu kuruluşlarca kurulan eğitim vakıfları ve ortaklaşa oluşturdukları eğitim merkezleri, üniversiteler, kamu
kurumlarının eğitim birimleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları ve ortak sağlık ve güvenlik birimleri
tarafından, eğiticilerin Ek-1’deki eğitim programında yer alan konulara göre uzmanlık alanları dikkate alınarak belirlenmesi kaydıyla verilir.
Eğitim verilecek mekânın nitelikleri
MADDE 14 – (1) Eğitimler, uygulamaların da yapılmasına imkân verecek uygun ve yeterli bir mekânda yapılır.
(2) Eğitim mekânlarında, uygun termal konfor şartları ve yeterli aydınlatma sağlanır.
(3) Eğitimde kullanılacak araç ve gereçlerin, günün teknolojisine uygun olması sağlanır.
Eğitimlerin belgelendirilmesi
MADDE 15 – (1) Düzenlenen eğitimler belgelendirilir ve bu belgeler çalışanların özlük dosyalarında saklanır. Eğitim sonrası düzenlenecek belgede, eğitime katılan
kişinin adı, soyadı, görev unvanı, eğitimin konusu, süresi, eğitimi verenin adı, soyadı, görev unvanı, imzası ve eğitimin tarihi yer alır. İş Sağlığı Güvenliği
Eğitimlerinde EK-4 ‘te verilen sertifika örneği kullanılır, diğer eğitimlerde benzer şekilde hazırlanacak sertifika yada eğitime katılım belgesi düzenlenir.
(2)Eğitimlerin işyeri dışındaki bir kurum tarafından verilmesi durumunda bu kurumun unvanı da düzenlenen sertifikada yer alır.
MADDE 16 – İşyerlerimizde aşağıdaki eğitimler çalışanlarımıza görevleride dikkate alınarak aldırılır.
SN
1
2
3
4
5
6
7
8
EĞİTİM ADI
İş Sağlığı Güvenliği
Yüksekte Çalışma
İlk Yardım Eğitimi
Mesleki Eğitim (Elektirik)
Destek Elemanı Eğitimi
Çalışan Temsilcisi Eğitimi (Özel ISG)
İSG Kurul Üyeleri Eğitimi
Diğer Eğitimler
EĞİTİMİ ALMASI ZORUNLU OLANLAR
Bütün Çalışanlar (Müfredatı EK1’de Verilmiştir)
Bütün Çalışanlara
Çalışanların En Az % 10’u
Elektrik İşinde Çalışan Bütün Çalışanlar (Diploma)
Söndürme ve Kurtarma Ekiplerinden En Az Bir Kişi
Bütün Çalışan Temsilcileri
ISG Kurulu Kurulursa Üyelerine (Müfredatı EK1‘de Verilmiştir
İlgili Grup
EĞİTİM TEKRAR SÜRESİ
1,2,3 Yılda Bir
1,2,3 Yılda Bir
Her .... Yılda Bir
İşe Girişte Aranır
AEP Her Yenilendiğinde
Çalışan Temsilcisi Seçildiğinde
Her Kurul Oluştuğunda Yada Yeni Üyeye
Değişir
BEŞİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Ekleri ile birlikte onbir sayfadan oluşan iş bu Yönerge onaylandığı tarihte yürürlüğe girer ve ekleri dahil olmak üzere bir bütün olarak onaylanmış
olur.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönerge hükümlerini İşveren, İşveren Vekili, Eğitim Birimi ve Ek 7 de verilen talimat ile görevlendirilen Birim yada Kişiler yürütür. Bu
yönergeyi yürütecek olan yada olanlara EĞİTİM İÇ YÖNERGESİ UYGULAMA TALİMATI EK-7 tebliğ edilir, ayrıca görev tanımına eklenir.
Denetim
MADDE 19 – (1) Bu Yönerge hükümleri kontrol listesi (check-list) vasıtasıyla aylık olarak yürütmeyi yapan tarafından kontrol edilir ve kontrol listesi imzalanarak
merkez ofis insan kaynaklarına, genel müdür ve iş güvenliği uzmanına gönderilir. EK-5
ALTINCI BÖLÜM
Döküman No: YNG001
Yayın Tarihi: 13.10.2014
Hazırlayan
Revizyon No: Kontrol Eden
Deniz SARACOĞLU
İş Güv.Uzmanı
2
Revizyon Tarihi: -
Sayfa Sayısı: 2
Ek Sayısı: 7
ONAY
EK-1
ISG EĞİTİM KONULARI TABLOSU
1. Genel konular
a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
c) İşyeri temizliği ve düzeni,
ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar
2. Sağlık konuları
a) Meslek hastalıklarının sebepleri,
b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
ç) İlkyardım
3. Teknik konular
a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
b) Elle kaldırma ve taşıma,
c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
d) Ekranlı araçlarla çalışma,
e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
f)İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,
ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
ı) Tahliye ve kurtarma
Yukardaki eğitim konularını tamamlıyan şantiye çalışanlarına yüksekte çalışma eğitimi ilave olarak verilir ve yüksekte çalışma eğtim
katılım belgesi düzenlenir.
Mesleki yeterlilik eğitim belgesi olmayanların çalıştırılması yasak olmakla birlikte, mesleki eğitim aldırılarak, geçerli bir belge
edinilmesi halinde çalıştırılabilr. Mesleki eğitim belgesi olmakla birlikte, gerek görülürse mesleki eğitim programları düzenlenebilir.
ISG KURUL ÜYELERİ EĞİTİM KONULARI
1. Kurulun görev ve yetkileri,
2. İş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuat ve standartlar,
3. Sıkça rastlanan iş kazaları ve tehlikeli vakaların nedenleri,
4. İş hijyeninin temel ilkeleri,
5. İletişim teknikleri,
6. Acil durum önlemleri,
7. Meslek hastalıkları,
8. İşyerlerine ait özel riskler,
9.
Risk değerlendirmesi.
3
EK-2
EĞİTİM KATILIM FORMU
DS
Eğitim Konusu
Form No: 124
Yayın Tarihi:10.10.2014
Değişiklik No:Değişiklik Tarihi:-
EĞİTİM KATILIM FORMU
İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi
Eğitim Tarihi Süresi
Eğitim Yeri
imza
Bel.No & Tarihi
Eğitmenin Adı Soyadı
Deniz SARACOĞLU
SN
ADI SOYADI
Görev Ünvanı
Elk.Müh./ İş Güv.Uz.(A) / Asbest Sök.Uz.
TC NO
ÜNVANI
GÖREVİ
BÖLÜMÜ
İMZA
3748 / 22.07.1987 (Müh.)
1345 / 19.01.2011 (C)
43686 / 14.01.2014 (A)
56 / 31.01.2014 (Asbest)
KATILIM
NOT
İLK
NOT
SON
YETERLİ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Not: Katılımcılar tarafından imzalan iş bu form eğitimci tarafından, eğitim alanların katılıp katılmadığı onaylanır ve eğitim öncesi sınav sonucu ilk not, eğitim sonunda yapılan
sınav sonucu da son not hanesine yazılır ve yeterli olup olmadığı kanaat de kullanılarak değerlendirilir.Başarı notu 70 / 100 ‘dür.
4
EK-3
EĞİTİM ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRME FORMU
ee+
EĞİTİM ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRMESİ
FORMU
Form No: 119
Yayın Tarihi: 25.01.12
Değişiklik No:02
Değişiklik Tarihi:13.10.14
Tarih :...................................................................................
Eğitim Konusu :....................................................................
Eğitime Katılan : ..........................................................................
Göreviniz : ....................................................................................
Eğitim Yeri :..........................................................................
0 ile beş arasında puanlama yapınız lütfen. Puanlama bilgisi aşağıda sorulardan sonra verilmiştir. Arada kalırsanız 1 ile
3 üde kullanabilirsiniz.
1-) EĞİTİM KİŞİSEL GELİŞİMİNİZE KATKISI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ? ( ...... )
2-) EĞİTİMİN İŞİNİZE KATKISI OLACAĞINI DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ? ( ...... )
3-) BU EĞİTİMDE ÖĞRETİLENLER UYGULAYABİLECEK KADAR YETERLİ DERECE BİLGİ ALDIĞINIZI DÜŞÜNÜYORMUSUNUZ ( ....... )
4-) EĞİTİMDE ÖĞRENDİĞİNİZ BİLGİLER YETERLİ GÖRÜYOR MUSUNUZ? ( ...... )
5-) KONUYLA İLGİLİ OLARAK DAHA AYRINTILI BİLGİ ALMAK İSTER MİSİNİZ? ( ....... )
6-) EĞİTİM KAPSAMI, EĞİTMEN VE EĞİTİM ORTAMI OLARAK YETERLİMİYDİ? ( ........ )
EVET = 5 ÇOĞUNLUKLA = 4
KISMEN = 2
HAYIR = 0
Eklemek
İstedikleriniz
EĞİTİM ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRİLMESİ
Eğitim beklentileri karşıladı mı?
Tarih
Eğ m
Eğ m
Bölüm Müdürü
l r
d ğl
l
l
İmza
ğl d
l
l
l r nelerdir ?
(Kök neden ve aksiyon)
Tarih
G
l Müdür
5
İmza
EK-4
TEMEL ISG EĞİTİM SERTİFİKASI
Form No:
DS
TEMEL İSG EĞİTİM
SERTİFİKASI
Yayın Tarihi:
Değişiklik No:
Değişiklik Tarihi:
Personelin Adı,
Soyadı
TC No
Görevi
Bölümü
Amiri
Eğitim Tarihi
ÇALIŞAN İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ KONULARI
A
GENEL KONULAR
Çalısma mevzuatı ile ilgili bilgiler
Çalısanların yasal hak ve sorumlulukları
Isyeri temizligi ve düzeni
Is kazası ve meslek hastalıgından dogan hukuki sonuçlar
B
SAĞLIK KONULARI
Meslek hastalıklarının sebepleri
Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması
Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri
Ilkyardım
C
TEKNİK KONULAR
Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri
Elle kaldırma ve tasıma
Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma
Is ekipmanlarının güvenli kullanımı
6
Ekranlı araçlarla çalısma
Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri
Is kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması
Güvenlik ve saglık isaretleri
Kisisel koruyucu donanım kullanımı
İs saglıgı ve güvenligi genel kuralları ve güvenlik kültürü,
Tahliye ve kurtarma
EĞİTİM VERENLER
Yukarda kimliği yazılı çalışana, üstte işaretli konularda, biz aşağıda imzası bulunan eğitimciler
tarafından iş sağlığı güvenliği eğitimi verilmiş ve bu belge çalışanların iş sağlığı güvenliği eğitimlerinin
usul ve esasaları hakkında yönetmeliğinin 15. maddesine göre düzenlenmiştir.
ADI SOYADI
Deniz
SARACOĞLU
ÜNVANI
BELGE NO
İMZA
3748 / 22.07.1987
1345 / 19.01.2011
43686 / 14.01.2014
56 / 31.01.2014
Elk. Müh. / İş Güvenliği Uzmanı (A)
Asbest Söküm Uzmanı
TAAHHÜTNAME
Eğitim programına katıldım ve yukarıda işaretlenen konularda eğitim aldım, bundan sonra ki
çalışmalarım sırasında bana öğretilen sağlık ve güvenlik kurallarına uyacağımı, işimde gerekli dikkat
ve özeni göstereceğimi, aksine davranışlarım sebebiyle doğacak tüm sorumlukların tarafıma ait
olacağını kabul ve taahhüt ederim.
imza
isim soyisim
ONAY
7
EK-5
ee+
SN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERi İÇ
YÖNERGESİ UYGULAMA KONTROL LİSTESİ
(CHECK-LİST)
Yayın Tarihi:13.10.2014
Revizyon No:00
Revizyon Tarihi:
İŞ YERİ
SGK S. NO
Page 8 of 11

X
KONU
Dok.Kodu:FRM/121
AÇIKLAMA
(X ise açıklayınız)
Yıllık Eğitim Planı Var mı?
I.
Plana Uygun Gidiliyor mu?
Eğitimler için uygun yer ve araç gereç sağlanıyor
mu?
Çalışanların isg
eğitim geçerlilik
tarihini gösterir
onaylı listesi bu
dökümana
eklenmeli.
İşletmede ki bütün çalışanların isg eğitimleri tam ve
eksiksiz mi?
Diğer işyerlerinden, işletmemize çalışmaya gelen
çalışanların isg eğitimleri olup olmadığı kontrol
ediliyor mu?
Eğitim katılım formu düzenleniyor mu?
II.
Katılım
formlarının
arkasını
eğitim
sırasında çekilmiş fotoğraflar iliştiriliyor mu?
III.
Eğitim dökümanlarının bir kopyası katılım
formlarının arkasına iliştiriliyor mu?
EK-2
Eğiticiden alınır.
İSG eğitimleri ön değerlendirme ve sonunda sınav
yapılmış mı?
I.
Yapılan sınavlar arşivleniyor mu?
İsg eğitimi sonunda katılım sertifikası düzenlenmiş
mi, düzenlenen sertifikalar özlük dosyasına konuyor
mu?
Destek elemanlarına ve çalışan temsilcilerine,
görevlendirilecekleri konularla ilgili de eğitim verilmiş
mi?
Acil durum ekiplerine eğitim verilmiş mi?
Bütün çalışanlara acil durum ve tahliye talimatı
verilmiş mi?
Eğitim programlarının hazırlanmasında çalışanların
veya temsilcilerinin görüşleri alınmış mı?
Eğitim etkinliği değerlendirmeleri yapılıyor mu?
Çalışanlara aşağıdaki hususlar yazılı ve eğitsel
olarak bildirilmiş ve özlük dosyasına tebliğ edildiğini
gösterir belge konmuş mu?
1. Sorumluluk ve yükümlülükler
2. Hak ve yetkileri
3. İşyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve
güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici
tedbirler.
4. İlk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve
yangınla mücadele ve tahliye işleri
konusunda görevlendirilen kişiler.
Bütün çalışanların tamamının mesleki eğitim belgesi
var mı?
Çalışan Sayının % 10 u kadarının ilk yardım
sertifikası var mı?
İç Yönerge EK-3
Çalışanlara bildirm
yapıldığını gösterir
onaylı listesi bu
dökümana
eklenmeli.
Çalışan sayısı:
Sertifikalı Sayısı:
KONTROL EDEN
TARİH
8
Yoksa derhal
aldırılmalı.
İMZA
EK-6
ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ İÇ YÖNERGESİ
ÇALIŞAN YÜKÜMLÜLÜK TALİMATI
1. Uygulamaya konulan eğitim programları çerçevesinde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine muhakkak
katılın, devamsızlık yapmayın, eğitimlerde edindiğiniz bilgileri yaptığınız iş ve işlemlerde uygulayın ve
bu konudaki talimatlara uyarlayın.
2. Eğitim ihtiyacınız olduğunuzu düşünüyorsan yada eğitim yenileme süresinizin dolduğunu
düşünüyorsanız, eğitim yenileme talebinde bulunun.
3. Fiilen çalışmaya başlamadan önce, yapacağınız iş ve işyerine özgü riskler ile korunma tedbirlerini
içeren konularda eğitim talebinde bulunun.
4. Çalışma yeri veya iş değişikliği, iş ekipmanının değişmesi, yeni teknoloji uygulanması gibi durumlar
nedeniyle ortaya çıkacak risklerle ilgili eğitim talebinde bulunun.
5. İş kazası geçirir veya meslek hastalığına yakalanırsanız, işe dönüşünüzde çalışmaya başlamadan
önce, kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile
ilgili ilave eğitim verilmesini talep ediniz.
6. Herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalırsanız, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi
yenileme eğitimi verilmesini sağlayınız, talep ediniz.
7. Destek elemanı olarak görevlendirilir yada çalışan temsilcisi seçilirseniz, görevlendirileceğiniz konularla ilgili
eğitim talebinde bulunun.
8. Mesleki eğitiminiz olmayan yada görev tanımında olmayan işleri yapmaktan kaçının, bu tarz işler sizden istenirse
yapmayın.
9. Kişisel olarakta eğitim ve bilgi seviyenizi artırın, araştırın, mesleğinizdeki gelişmeleri özellikle güvenlik
yönünden gelişmeleri takip edin.
10. Yıllık eğitim planını her yılın başında inceleyin, öneri ve fikirlerinizi bildirin, katılımcı olun.
İş yeri tarafından talimat halinde hazırlanan iş yerinde uyulacak “ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI
GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ İÇ YÖNERGESİ ÇALIŞAN YÜKÜMLÜLÜK TALİMATI” ‘nı okudum. Bir
suretini aldım. Talimatta açıklanan kurallara uyacağımı ve talimatı uygulayacağımı beyan ve kabul ederim.
İş bu talimatı tam sıhhatte olarak, kendi rızamla isteyerek ve bilerek imzaladım.
……./ …… / 2014
TEBLİĞ EDEN
TEBELLÜĞ EDEN
Adı Soyadı:..................................................
Adı Soyadı : ...............................................................
TC NO:.........................................................
TC NO:........................................................................
Baba Adı:.....................................................
Baba Adı :...................................................................
Doğum yeri ve yılı :......................................
Doğum yeri ve yılı :.....................................................
Sicil no :.......................................................
Sicil no :......................................................................
İMZA :..........................................................
İMZA :.........................................................................
Dök. No: TAL/035
Yayın Tarihi: 13.08.2014
Revizyon No: -
9
Revizyon Tarihi:
EK-7
ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ
İÇ YÖNERGESİ UYGULAMA TALİMATI
1. Çalışanların iş sağlığı güvenliği eğitimlerini ilgili iç yönergeye ve yasal mevzuatta göre takip edin,
planlayın ve gerçekleştirin.
2. Eğitimlere katılımın tam olmasını sağlayın.
3. Eğitim almıyan olmaması ve dökümantasyonun eksiksiz olması için gereken özeni gösterin ve
yasal eğitim sürelerinin geçmemesini kesin olarak sağlayın.
4. Eğitimlerin koordinasyonu tarafınızın sorumluluğundadır.
5. Eğitim sırasında eğitim katılım formunu kullanarak katılımları belgeleyin.
6. Eğitim sırasında ön test yaparak seviye tespiiti yapın.
7. Eğitim sırasında fotoğraf çekerek eğitim katılım formunun arkasına iliştirin.
8. Eğitim notlarını basarak, katılımcılara eğitimin başında dağıtın.
9. İş sağlığı güvenliği eğitimlerini iş yerinize görevlendirilmiş İş Yeri Hekimi ve İş güvenliği Uzmanı’na
verdirin.
10. Eğitim sonunda sınav yaparak eğitim başarısını ölçün, %70 başarı altında kalanlar için eğitim
planlamasını tekrar yapın. Başarılı olanlar için eğitim katılım sertifikasını iç yönergeye uygun olarak
düzenleyin bir nüshasını özlük dosyasına koyun.
11. Eğitim sonunda eğitim etkinliği değerlendirme formunu eğitime katılanlara doldurtun.
12. Eğitimler için uygun yer, araç ve gereçlerin temin edin.
13. Geçici iş ilişkisi kurulan diğer işverenlere, iş yerimizdeki tehlike ve riskler hakkında bilgi verin; geçici
iş ilişkisi kurulan işverenim bu konular hakkında çalışanlarına gerekli eğitimin verilmesini sağlayıp
sağlamadığını kontrol edin.
14. Alt işveren eğer çalışanlarına gerekli eğitimleri sağlamadıysa eğitimi olmayan çalışanları işyerine
sokmuyarak çalışmalarına izin vermeyin.
İş yeri tarafından talimat halinde hazırlanan iş yerinde uyulacak “ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI
GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ İÇ YÖNERGESİ UYGULAMA TALİMATI” ‘nı okudum. Bir suretini aldım.
Talimatta açıklanan kurallara uyacağımı beyan ve kabul ederim. İş bu talimatı tam sıhhatte olarak, kendi
rızamla isteyerek ve bilerek imzaladım.
……./ …… / 2014
TEBLİĞ EDEN
TEBELLÜĞ EDEN
Adı Soyadı:..................................................
Adı Soyadı : ...............................................................
TC NO:.........................................................
TC NO:........................................................................
Baba Adı:.....................................................
Baba Adı :...................................................................
Doğum yeri ve yılı :......................................
Doğum yeri ve yılı :.....................................................
Sicil no :.......................................................
Sicil no :......................................................................
İMZA :..........................................................
İMZA :.........................................................................
Dök. No: TAL/036
Yayın Tarihi: 13.08.2014
10
Revizyon No: -
Revizyon Tarihi: -
EK 8
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YILLIK ÇALIŞMA PLANI
İş Yeri
:
SGK Sicil No
:
Adresi
:
Tel
:
İş Kolu
:
Toplam Çlş.Sayısı:
SN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tarih:
Erkek: Kadın: Engelli Erkek:
Yapılan çalışmalar
Engelli Kadın: Genç:
Yapacak Kişi ve Unvanı
O
C
A
K
Ş
U
B
A
T
M
A
R
T
N
İ
S
A
N
Çocuk:
M
A
Y
I
S
H
A
Z
İ
R
A
N
T
E
M
M
U
Z
A
Ğ
U
S
T
O
S
E
Y
L
Ü
L
E
K
İ
M
Risk değerlendirmesi
Ortam ölçümleri
İşe giriş muayeneleri
Periyodik muayeneler
Radyolojik analizler
Biyolojik analizler
Kimyasal analizler
Toksikolojik analizler
Fizyolojik testler
Psikolojik testler
ISG Eğitimi
İlk Yardım Eğitimi
Poliklinik Hizmetleri
Mekanik Testler
Elektriksel Testler
Tatbikatlar
ISG Kurulu Toplantıları
Mesleki Eğitimler
İş Güvenliği Uzmanı
İşveren
İşyeri Hekimi
ONAY
…... / ……. / …….
11
Çalişan Temsilcisi
K
A
S
I
M
A
R
A
L
I
K
Download

Çalışanların ISG Eğitim Yönergesi