I
tahsil ettim diye temhir etsin, doğru mal kaleminde
Bu suretle olursa, ahalinin de h u k u k u
muhafaza
HİLMİ
PAŞA
(Sadrıazam) —
Bu
ARİF
BEY
(Kav. Mal.
En.
R.)
ARİF
BEY
(Devamla)
—
Aynen
R E İ S — A y n e n k a b u l etmek isteyenler elini kal­
dırsın. (Eller kalkar) A y n e n k a b u l olundu
Yirmidördüncü
efendim.
M a d d e — Tahsildarlar m a l san­
dıklarına teslim edecekleri akçe mukabilinde
ilmühaberi
a l m a y a ve teslimlerini
sandık
bununla
ispat etmeye m e c b u r d u r .
R E İ S — V a r mı itiraz eden efendim? (Yok, yok)
A y n e n kabul olundu.
Yirmibeşinci M a d d e — Mükellefinden biri yedindeki cüzdan ve tezkere mucibince tahsildar
bulun­
maksızın tesviyei tekâlif etmek ister ise, ser tahsil­
dar akçeyi k a b z ve kendine tahsis edilen
makbuzat
defterinden bir m a k b u z imlâ ve mükellefe itâ ve al­
dığı akçeyi bir irsaliye ile mal sandığına teslim eder.
HAYRULLAH
E F E N D İ (Yozgat) —
dairei tahsiliyesi
Efendim,
kendisine
mahsus
olur, ne miktar tahsilat vuku bulmuşsa onu
diğer tahsildar
ni ve Ş u b a t zarfında dahi emvali m e n k u l e y e ve gaylarınca ikmal
olunmuş
bulunacağından,
tahsildarlar
müfredat
silatın n e k a d a r ı n a k d e n ve ne k a d a r ı emvali men­
kule ve n e k a d a r ı emvali g a y r i m e n k ü l e füruhtiyle vu-
k a b u l ü n ü teklif ediyoruz.
eder. K u s u r u
k a d a r t a m a m e n tahsil ve tahsil o l u n a m a m ı ş ise m u a ­
veçhile asliyat ve bakiyeleriyle esbabını havi ve tah­
R E İ S — E n c ü m e n b u n a ne diyor?
ser tahsildarın
senei
nihayetine
m ü r e t t e b a t ı n ve bakiye görünen mebaliğin
(Kırkkilise) — V a r efendim.
makbuz
Evvel
rimenkuleye m ü r a c a a t muameleleri tahsilat komisyon­
m a d d e d e haylice tafsilat vardır efendim.
MUSTAFA
o senenin K a n u n u
melei lâzimesi ifa edilmiş olacağından ve K â n u n u s a ­
edilmiş olur.
MUSTAFA
Yirmialtıncı M a d d e —• Devairi tahsiliyenin
hâliye emvali
beyan etsin. Bu m a k s a t hâsıl olur.
HÜSEYİN
C : 2
11 Haziran 1325
100
:
b a k a y a kalır. Ç ü n k ü
hesabına
her
kabzettiği
dairei tahsiliyeye kaydettirecek,
teslim
tahsildarın,
parayı hangi
o tahsildarın
dairei
kubulduğunu
muhtevi
bir kıt'a
cetvel tanzim
b u n u n hiçbir yerden geliri olmayıp, iane ile taay­
yüş eden m â t û h ve m e c n u n ve alil kesâna ve d u l
h a t u n l a r a ait m e s k e n vergisi o l m a k l a veya eshabının
k a n u n e n füruhtu
caiz o l m a y a n emvali m e n k u l e
diyesi ispat o l u n a m a m a k l a kabili tahsil
olmamasın­
d a n veya m ü k e r r e r ve m e v h u m o l m a s ı n d a n
dolayı
tahsil o l u n a m a y ı p , terkini k a y d ı icap eden m i k t a r da­
hi esbabı
mucibesi m u v a z z a h a n
beyan
M a r t iptidasında ser tahsildara ita
olunarak,
ederler.
R E İ S — Bir itiraz var mı? (Hayır, a y n e n k a b u l
sadaları)
Ş E R E F E F E N D İ (Bolu) — Kaidei Maliyece, ace­
ze vergisi gösterilmek lazım gelir. B u n u o r a d a tas­
rih etmeli.
M U S T A F A A R İ F B E Y (Kav. M a l . En. R.) (Kırk­
kilise) — M a r t iptidası, ser tahsildara verir.
R E İ S — M a r t iptidası, ser tahsildara veriyor; da­
h a evvel yapsın b u n u . M a d d e y i aynen k a b u l ediyor
m u s u n u z ? (Evet, evet sadaları) K a b u l olundu
meli. Yoksa karışık olur.
dim.
MUSTAFA
ARİF
BEY
(Kav. Mal.
bu m a d d e y i
En.
R.)
kabulden
bir
ve
gayrimenkuleden m a ' d a bir malı olmayıp, serveti nak-
intihabiyesinden ise diye b u r a y a bir kayıt ilâve et­
(Kırkkilise) — Efendim
edip
Yirmiyedinci
Madde
—
Tahsildarlarm
efen­
vereceği
b â l â d a beyan olunan cetvel ser tahsildarlar ve k a z a
menfaat tasavvur edilir. Bir tahsildar bir şehre gelir,
tahsil m e m u r l a r ı
bir ferağ muamelesi yapacak. Ekseri yerde bu m ü ş -
tatbik o l u n a r a k , cem ve terfik o l u n d u k t a n sonra, ka­
kilâta m â r u z kalıyor.
za için bir cetvel yapılıp tahsildarların
Tahsildara
vergiyi
vermez,
tetkik
kuyudatla
cetvelleriyle
beraber
solunur. B u n a m a h a l k a l m a m a k üzere ser tahsilda­
d a tetkik ve tasdik o l u n d u k t a n sonra, k a z a cetvelle­
r a d a tesviye edecekler. F a k a t m a l sandığı kuyudatını
rinin birer sureti m ü s a d d a k a s ı livaya gönderilip, tah­
veriyor­
lar, elindeki deftere kayıt yürütür. Artık o, H ü k ü ­
meti İcraiyeye ait bir mesele, k a n u n a ait bir şey.
verilerek,
sildarların cetvelleriyle k a z a cetvelinin aslı
M U S T A F A A R İ F B E Y (Devamla) — U m u m tah­
hıfzolu-
(Hayır,
hayır)
K a b u l olundu efendim.
Yirmisekizinci
d a r mükeffel m i olacak?
oralarca
nur.
R E İ S — İtiraz ediyor m u s u n u z ?
Y O R G O B O Ş O E F E N D İ (Serfice) — Ser tahsil­
Madde —
Kazadan
gelecek
cet­
veller, m e r k e z kazasınca b â l â d a k i usule tevfikan tan­
zim o l u n a c a k cetvele birleştirilip liva tahsilat komis­
sildarlar mükeffeldir.
R E İ S — B u n a itiraz var m ı efendim? (Yok, yok)
k a b u l olundu efendim.
komisyonlarına
ve
vermeyince böyle bir m u a m e l e y i y a p m a y a ihtiyaç his-
nas 1 yürütecek? M a d e m k i ahaliye m a k b u z
tahsilat
taraflarından
y o n u n c a bittetkik bir liva cetveli t a n z i m o l u n u p , vi­
lâyete gönderilir.
— 665 —
Download

11 Haziran 1325 tahsil ettim diye temhir etsin, doğru mal kaleminde