TAVùANLI BELEDøYE BAùKANLIöI
HøZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA
NO
1
2
VATANDAùA
SUNULAN HøZMETøN
ADI
RUHSAT YENøLEME
øLAVE KAT
RUHSATLARDA
øSTENENLER
BAùVURUDA øSTENøLEN BELGELER
123456789-
HøZMETøN
TAMAMLANMA
SÜRESø(ENGEÇ
SÜRE)
DøLEKÇE
RUHSAT YENøLEMESø YAPILACAK YAPIYA AøT, MøMAR VE MÜHENDøSLERøN T.U.S. BELGELERø
ADRES BøLGøLERø
TETKøK HARCI
ESKø RUHSAT VEYA RUHSATLAR
VARSA BøNA øLE øLGøLø DøöER YAPI KULLANMA øZøN BELGELERø
øMAR ÇAPI TAHKøKø.(MAKSøMUM 1 YILLIK OLACAK)
CEPHE FOTOöRAFLARI
YAPI RUHSATINDAN KALAN BORÇ VARSA TAVùANLI BELEDøYESø TARAFINDAN TAHSøL EDøLECEKTøR
30 GÜN
1- ÖNCELøKLE ALT KATLARA AøT YAPI KULLANMA øZøN BELGESø VEYA ESKø RUHSATIN TAVùANLI
BELEDøYESø RUHSAT VE DENETøM MÜDÜRLÜöÜ’ NE ULAùMASI SAöLANACAKTIR.
2- ADRES BøLGøLERø øMAR øùLERø MÜDÜRLÜöÜNDEN TEYøT EDøLECEKTøR.
3- BøNANIN ALT KATLARININ TECAVÜZLÜ OLUP OLMADIöINA DAøR APLøKASYON BELGESø (KADASTRO
MÜDÜRLÜöÜ’ NDEN)
4- YIöMA BøNALARDA; BODRUM - ZEMøN KAT DUVAR KALINLIKLARININ 2007 DEPREM YÖNETMELøöøNE
UYGUN OLUP OLMADIöINA BAKILACAK, STATøK PROJE MÜELLøFø VE STATøK FENNø MESULÜN
BøRLøKTE VERECEKLERø NOTER TASDøKLø TAAHHÜTNAMEYE YANø STATøK TAHKøK RAPORUNA GÖRE
DE øLAVE KAT RUHSATI VERøLECEKTøR.
5- BETONARME KARKAS BøNALARDA; STATøK PROJE VE HESAPLAR 2007 DEPREM YÖNETMELøöø
ESASLARINA UYGUN øSE STATøK PROJE MÜELLøFø VE STATøK FENNø MESULÜN BøRLøKTE
VERECEKLERø NOTER TASDøKLø TAAHHÜTNAMEYE YANø STATøK TAHKøK RAPORUNA GÖRE øLAVE
KAT RUHSATI VERøLECEK, STATøK PROJE VE HESAPLAR 2007 DEPREM YÖNETMELøöø ESASLARINA
UYGUN DEöøLSE, BAYINDIRLIK MÜDÜRLÜöÜ VEYA ÜNøVERSøTE GøBø RESMø KURULUùLARA
YAPTIRILACAK
TAHRøBATLI–TAHRøBATSIZ
TEST
SONUÇLARINA
GÖRE
HAZIRLANACAK
GÜÇLENDøRME PROJESøNE GÖRE øLAVE KAT RUHSATI VERøLEBøLECEKTøR.
6- ALT KATLARI BETONARME KARKAS OLARAK YAPILMIù OLAN BøNALARIN ÜST KATLARINA YIöMA
OLARAK øLAVE KAT RUHSATI VERøLMEZ.
NOT: BU øSTENENLER, YENø YAPI RUHSAT øÇøN EVRAK TAKøP LøSTESø HARøCø OLANLARDIR.***
30 GÜN
1
3
4
5
6
1- YAPI KULLANMA øZNø TALEP DøLEKÇESø VE BøNA ADRES BøLGøLERø
2- BORÇ TAKøBø (KALDIRIM- KANALøZASYON)
3- YAPI KULLANMA øZøN HARÇLARI
4- S.S.K. øLøùøK KESME BELGESø
5- VERGø DAøRESø øLøùøK KESME BELGESø
6- KADASTRO CøNS TASDøKø
7- øNùAAT RUHSAT FOTOKOPøSø
8- TAPU BELGESø FOTOKOPøSø
9- VARSA BøNANIN DAHA ÖNCEKø YAPI KULLANMA øZøN BELGELERø
10- ARSA EMLAK BEYANI BøNA BEYANINA DÖNÜùECEK
11- SIöINAK øSKAN RAPORU (VARSA)
12- ASANSÖR TAAHHÜTNAMESø øLE EN AZ 2 YILLIK BAKIM SÖZLEùMESø VE ASANSÖR øùLETME
RUHSATI (VARSA)
13- YANGIN MERDøVENø (VARSA)
14- BøNANIN TÜM CEPHELERDEN ÇEKøLMøù FOTOöRAFLARI
30 GÜN
ÇATI TAMøRAT øZNø
1- DøLEKÇE
2- FOTOöRAF
15 GÜN
KAT øRTøFAKI /
KAT MÜLKøYETø
TASDøKø
1234-
7 GÜN
BASøT TADøLAT /
TAMøRAT
1- DøLEKÇE
2- FOTOöRAF
15 GÜN
1234-
YAPI KULLANMA øZøN BELGESø ASLI (VARSA)
YAPI KULLANMA øZøN BELGESø FOTOKOPøSø
TAPU FOTOKOPøSø
HARÇ
1 GÜN
12345-
DøLEKÇE
TAPU FOTOKOPøSø
YAPI RUHSATI ASLI (VARSA)
YAPI RUHSATI FOTOKOPøSø
HARÇ
1 GÜN
YAPI KULLANMA øZøN
BELGELERø
7
YAPI KULLANMA øZøN
BELGESø TASDøKø
8
YAPI RUHSATI
TASDøKø
9
ùøKAYET
DøLEKÇE
MøMARø PROJE (MøMAR TARAFINDAN ONAYLI 2 ADET)
YAPI RUHSATI (ASLI)
HARÇ
1- DøLEKÇE
15 GÜN
2
1- YAPI RUHSATI ASLI (VARSA)
2- YAPI KULLANMA øZøN BELGESø ASLI (VARSA)
10
EKSPERTøZ HøZMETø
11
1- RUHSAT TALEP DøLEKÇESø VE ÇAP TALEP DøLEKÇESø
2- TAPU KAYDI
3- øMAR ÇAPI (MAX. 1 SENELøK)
4- PLAN ÖRNEöø - APLøKASYON KROKøSø - ÖLÇÜ KROKøSø
5- SUBASMAN VE YOL KOTU TUTANAöI
6- øMAR PLANI YAPIM ÜCRETø (YENø øMAR)
7- øMAR HARÇLARI MAKBUZU VE øùTøRAK PAYLARI HESABI
8- OTOPARK MAKBUZU
9- ùøRKETLERDE øMZA SøRKÜSÜ VE YETKø BELGELERø
10- MAL SAHøBø VE MÜHENDøSLERøN T.C. KøMLøK NO' LARI
11- YAPI ADRES BøLGøLERø
12- KAPICI DAøRESø (12 DAøREDEN FAZLASI øÇøN)
13- SøVøL SAVUNMA MD. LÜöÜ ONAYLI SIöINAK RAPORU
14- YANGIN MERDøVENø (21.5 METRE VE ÜZERø)
15- YAPI øNùAAT ALANI HESABI
16- EMSALE ESAS ALAN HESABI
17- ORTAK ALAN HESABI (KAT øRTøFAKINA ESAS)
18- MÜHENDøSLERøN BÜRO TESCøL BELGELERø(PROJE+TUS)
øNùAAT RUHSATLARI 19- STATøK RAPOR - STATøK TAHKøK (øLAVE KATLAR øÇøN)
20- JEOLOJøK ZEMøN ETÜT RAPORU (ODA ONAYLI)
21- (JEOLOJø, JEOFøZøK VE øNùAAT MÜH. øMZALI)
22- HARøTA DOSYASI (ODA ONAYLI)
23- 5 TAKIM MøMARø PROJE (ODA VøZELø) *
24- MøMARø, STATøK, ELEKTRøK, MAKøNE, HARøTA ÇøZøM VE HESAP CD LERø ( DWG FORMATINDA )
25- 5 TAKIM BETONARME PROJE (ODA VøZELø) **
26- 1 TAKIM STATøK - BETONARME HESAP ÇIKTISI
27- (ODA VøZELø VE PROJE MÜELLøFø ONAYLI)
28- 5 TK. ELEKTRøK PROJESø (TEDAù VE ODA VøZELø)
29- 5 TK. TELEKOM PROJESø (TELEKOM VE ODA VøZELø)
30- 5 TK. SIHHø TESøSAT PROJESø (ODA VøZELø)
31- 5 TK. ISI YALITIM ÇIKTISI (ODA VøZELø)
32- 5 TK. KALORøFER TESøSAT PROJESø VE RAPORU
33- (ODA VøZELø) (B+4 KAT VE ÜZERø)
34- ASANSÖR AVAN PROJESø (5 KAT VE ÜZERø)(ODA VøZELø)
35- MUVAKKAT YAPILARDA ENCÜMEN KARARI
36- MÜHÜRLENEN BøNALARDA ENCÜMEN KARARI.
37- ARSANIN EMLAK BEYAN DEöERø(EMLAK SERVøSøNDEN)
2 GÜN
30 GÜN
3
*MøMARø PROJELER øÇøN GEREKLø EVRAKLAR (øNùAAT RUHSATI øÇøN GEREKLø):
1- VAZøYET PLANI.
2- APLøKASYON KROKøSø (KOTLU)
3- TAPU KAYDI BøLGøLERø (MAL SAHøBø-ADA-PAFTA-PARSEL BøLGøLERø)
4- ISI YALITIM ÇATI-DÖùEME, DUVAR-PENCERE, DUVAR-TABAN VE DÖùEME-DUVAR DETAYLARI.
5- EMSALE ESAS ALAN HESABI.(EMSAL VARSA)
6- KAT øRTøFAKINA ESAS ORTAK ALAN HESABI.
7- TÜM KATLARIN 1/ 50 ÖLÇEKLø PLANLARI.
8- 1/ 50 ÖLÇEKLø ÇATI PLANI.
9- EN AZ 1/ 50 ÖLÇEKLø 2 ADET KESøT. (BøRø MERDøVENDEN BøRø DÜùÜK DÖùEMEDEN GEÇECEK ùEKøLDE.)
10- 1/ 50 ÖLÇEKLø TÜM CEPHE GÖRÜNÜùLERø.
11- GEREKLø HASSAS DURUMLARIN NOKTA DETAYLARI.
12- YANGIN KAÇIù PLANI (B+5 VE ÜZERø)
13- TOPLAM øNùAAT ALANI HESABI.
14- TÜM MÜHENDøS VE MøMARLARIN HESAP VE ÇøZøM CD’ LERø DWG FORMATINDA GELECEKTøR.
NOT: MøMARø PROJELER BøR TAKIM HAZIRLANIP, BELEDøYEMøZ TARAFINDAN ÖN KONTROLÜ YAPILACAK, EKSøK VE HATALARI DÜZELTøLDøKTEN SONRA
ÇOöALTILACAK, STATøK PROJELER DE MøMARøLERøN ÖN KONTROLÜNÜ MÜTEAKøBEN HAZIRLANACAKTIR.
**BETONARME KARKAS PROJELER øÇøN GEREKLø EVRAKLAR:
1- BETONARME KARKAS PROJELERøN, ZEMøN ETÜT RAPORUNA UYGUN OLARAK ÇÖZÜLÜP ÇÖZÜLMEDøöøNøN STATøK HESAP ÇIKTISINDAN YAPILACAK OLAN
KONTROLÜ
2- TEMEL PLANI (1/ 50 ÖLÇEKLø) (KESøTLø)
3- TEMEL DETAY AÇILIMLARI VEYA TEMEL KøRøù AÇILIMLARI (1/ 20 ÖLÇEKLø)
4- BÜTÜN KATLARIN KALIP VE DONATI PLANLARI (1/ 50 ÖLÇEKLø) (KESøTLø)
5- TÜM KATLARIN AYRI AYRI KøRøù AÇILIMLARI (1/ 20 ÖLÇEKLø)
6- TÜM KATLARIN KOLON APLøKASYON PLANLARI (1/ 50 ÖLÇEKLø)
7- KOLON DÜùEY AÇILIMLARI (1/ 20 ÖLÇEKLø)
8- KOLON – KøRøù BøRLEùøM DETAYLARI
9- MERDøVEN SøSTEM DETAYLARI
NOT:
1-HER TÜRLÜ BETONARME PROJE, MøMARø PROJE ÖN KONTROLÜNE MÜTEAKøBEN HAZIRLANACAK VE BøR NÜSHA ùEKLøNDE BELEDøYEMøZDE ÖN KONTROLÜ
YAPILDIKTAN SONRA ÇOöALTILARAK DOSYA øÇERøSøNDE SUNULACAKTIR.
2-TÜM KALIP VE DONATILAR TEMEL VøZESø, SU BASMAN VøZESø, VE KAT VøZELERøNDE BELEDøYEMøZ KONTROL ELEMANLARINCA MUTLAKA KONTROL EDøLECEK VE
VøZESø YAPILMAYAN øNùAATLARA YAPI KULLANMA øZøN BELGESø VERøLMEYECEKTøR.
3-TÜM MÜHENDøS VE MøMARLARIN HESAP VE ÇøZøM CD’ LERø DWG FORMATINDA GELECEKTøR.
*** YIöMA øLAVE KAT PROJELERDEN
1- ÖNCELøKLE ALT KATLARA AøT YAPI KULLANMA øZøN BELGESø VEYA ESKø RUHSATIN TAVùANLI BELEDøYESø RUHSAT VE DENETøM MÜDÜRLÜöÜ’ NE ULAùMASI
SAöLANACAKTIR.
2- ADRES BøLGøLERø øMAR øùLERø MÜDÜRLÜöÜNDEN TEYøT EDøLECEKTøR.
3- BøNANIN ALT KATLARININ TECAVÜZLÜ OLUP OLMADIöINA DAøR APLøKASYON BELGESø (KADASTRO MÜDÜRLÜöÜ’ NDEN)
4
4- YIöMA BøNALARDA; BODRUM - ZEMøN KAT DUVAR KALINLIKLARININ 2007 DEPREM YÖNETMELøöøNE UYGUN OLUP OLMADIöINA BAKILACAK, STATøK PROJE
MÜELLøFø VE STATøK FENNø MESULÜN BøRLøKTE VERECEKLERø NOTER TASDøKLø TAAHHÜTNAMEYE YANø STATøK TAHKøK RAPORUNA GÖRE DE øLAVE KAT
RUHSATI VERøLECEKTøR.
5- BETONARME KARKAS BøNALARDA; STATøK PROJE VE HESAPLAR 2007 DEPREM YÖNETMELøöø ESASLARINA UYGUN øSE STATøK PROJE MÜELLøFø VE STATøK
FENNø MESULÜN BøRLøKTE VERECEKLERø NOTER TASDøKLø TAAHHÜTNAMEYE YANø STATøK TAHKøK RAPORUNA GÖRE øLAVE KAT RUHSATI VERøLECEK, STATøK
PROJE VE HESAPLAR 2007 DEPREM YÖNETMELøöø ESASLARINA UYGUN DEöøLSE, BAYINDIRLIK MÜDÜRLÜöÜ VEYA ÜNøVERSøTE GøBø RESMø KURULUùLARA
YAPTIRILACAK TAHRøBATLI–TAHRøBATSIZ TEST SONUÇLARINA GÖRE HAZIRLANACAK GÜÇLENDøRME PROJESøNE GÖRE øLAVE KAT RUHSATI
VERøLEBøLECEKTøR.
6- ALT KATLARI BETONARME KARKAS OLARAK YAPILMIù OLAN BøNALARIN ÜST KATLARINA YIöMA OLARAK øLAVE KAT RUHSATI VERøLMEZ.
NOT:
1- HER TÜRLÜ BETONARME PROJE, MøMARø PROJE ÖN KONTROLÜNE MÜTEAKøBEN HAZIRLANACAK VE BøR NÜSHA ùEKLøNDE BELEDøYEMøZDE ÖN KONTROLÜ
YAPILDIKTAN SONRA ÇOöALTILARAK DOSYA øÇERøSøNDE SUNULACAKTIR.
2- TÜM KALIP VE DONATILAR TEMEL VøZESø, SU BASMAN VøZESø, VE KAT VøZELERøNDE BELEDøYEMøZ KONTROL ELEMANLARINCA MUTLAKA KONTROL EDøLECEK
VE VøZESø YAPILMAYAN øNùAATLARA YAPI KULLANMA øZøN BELGESø VERøLMEYECEKTøR.
3- TÜM MÜHENDøS VE MøMARLARIN HESAP VE ÇøZøM CD’ LERø DWG FORMATINDA GELECEKTøR.
NOT: (BU øSTENENLER, YENø YAPI RUHSAT øÇøN EVRAK TAKøP LøSTESø HARøCø OLANLARDIR.)
BAùVURU ESNASINDA YUKARIDA BELøRTøLEN BELGELERøN DIùINDA BELGE øSTENøLMESø VEYA BAùVURU EKSøKSøZ BELGE øLE YAPILDIöI HALDE, HøZMETøN
BELøRTøLEN SÜREDE TAMAMLANMAMASI DURUMUNDA øLK MÜRACAAT YERøNE YA DA øKøNCø MÜRACAAT YERøNE BAùVURUNUZ.
RUHSAT VE DENETøM MÜDÜRLÜöÜ HøZMETLERø
øLK MÜRACAAT YERø
øSøM
: Ahmet GÖKTÜRK
UNVAN
: RUHSAT VE DENETøM MÜDÜR V.
ADRES
: BELEDøYE BAùKANLIöI TAVùANLI / KÜTAHYA
TEL
: 274 614 15 10 / 55
FAKS
: 274 614 15 68
E-POSTA
: [email protected]
øKøNCø MÜRACAAT YERø
øSøM
: MUSTAFA GÜLER
UNVAN
: BELEDøYE BAùKANI
ADRES
: BELEDøYE BAùKANLIöI TAVùANLI / KÜTAHYA
TEL
: 274 614 15 10
FAKS
: 274 614 15 68
E-POSTA
: [email protected]
5
Download

hizmet standartları