GLYCERYL TRINITRATE SOLUTION CRS
Güvenlik Bilgi Formu
Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH)
Yayın tarihi: 27/06/2013
Fişi değiştirin: 27/06/2013
Revizyon tarihi: 26/09/2014
Versiyon: 7.0
KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı
1.1.
Ürün tanımlayıcı
Ürünün şekli
: Karışımlar
Ticari değil
: GLYCERYL TRINITRATE SOLUTION CRS
Ürünün kodu
: G0400100
1.2.
Maddenin veya karışımın tanımlanmış uygun kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımlar
1.2.1.
Tanımlanmış uygun kullanımlar
Ana kullanım kategorisi
: Ürün araştırma, analiz ve bilimsel eğitim içindir.
Maddenin / karışımın kullanımı
: Yalnızca profesyonel kullanım içindir
Fonksiyon veya kullanım kategorisi
: Laboratuvar kimyasal maddeleri
1.2.2.
Tavsiye edilmeyen kullanımlar
Tamamlayıcı bilgi yok
1.3.
Güvenlik bilgi kağıdını hazırlayan tedarikçiye ilişkin bilgiler
European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare
EDQM, Council of Europe
67081 Strasbourg - France
T +33(0)388412035 - F +33(0)388412771
www.edqm.eu
1.4.
Acil durumlarda kullanılabilecek telefon numarası
Acil durumda aranacak numara
: +44(0)1235239670
KISIM 2: Olası tehlikeler
2.1.
Maddenin veya karışımın sınıflandırılması
67/548/AET [DSD] veya 1999/45/AB [DPD] talimatına göre sınıflandırm
F; R11
R-cümlelerin tam metni: 16. kısma bkz
İnsan sağlığı ve çevre açısından fizyo-kimyasal zararlı etkiler
Tamamlayıcı bilgi yok
2.2.
Etiket elemanları
67/546 sayılı AEB veya 1999/45 sayılı AB direktiflerine göre etiketlendirme sistemi
Tehlike sembolleri
:
R cümleleri
: R11 - Kolay alevlenir
Alevlenir
2.3.
Diğer tehlikeler
Sınıflandırmaya girmeyen diğer tehlikeler
: Maruz kalma hali allerjik reaksiyona sebep olabilir.
KISIM 3: Bileşim/içindekiler hakkında bilgiler
3.1.
Maddeler
Uygulanamaz
3.2.
Karışımlar
Adı
Ürün tanımlayıcı
Ethanol
(CAS numarası) 64-17-5
(AB numarası) 200-578-6
(AB kimlik numarası) 603-002-00-5
29/09/2014
TR (Türkçe)
%
67/548/CEE Direktifine göre
sınıflandırma
F; R11
1/7
GLYCERYL TRINITRATE SOLUTION CRS
Güvenlik Bilgi Formu
Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH)
Adı
Ürün tanımlayıcı
Glyceryl trinitrate
(CAS numarası) 55-63-0
(AB numarası) 200-240-8
(AB kimlik numarası) 603-034-01-7
Adı
Ürün tanımlayıcı
Ethanol
(CAS numarası) 64-17-5
(AB numarası) 200-578-6
(AB kimlik numarası) 603-002-00-5
Flam. Liq. 2, H225
Glyceryl trinitrate
(CAS numarası) 55-63-0
(AB numarası) 200-240-8
(AB kimlik numarası) 603-034-01-7
Expl. 1.1, H201
Acute Tox. 2 (Inhalation), H330
Acute Tox. 1 (Dermal), H310
Acute Tox. 2 (Oral), H300
STOT RE 2, H373
Aquatic Chronic 2, H411
%
67/548/CEE Direktifine göre
sınıflandırma
E; R2
E; R3
T+; R26
T+; R28
N; R51/53
R48
%
1272/2008 [CLP] AB
yönetmeliği uyarınca
sınıflandırma
R- ve H-cümlelerin tam metni: 16 bölümüne bkz
KISIM 4: İlk yardıma yönelik tedbirler
4.1.
İlk yardıma yönelik tedbirler
Genel ilkyardım müdahaleleri
: Fenalaşma halinde, bir hekime danışın (mümkünse ürün etiketini gösterin).
Solunması halinde ilkyardım müdahaleleri
: Kaza ile solunması halinde, kazazedeyi açık havaya çıkarın. Temiz hava solumasını sağlayın.
Solunum zorluğu devam ederse bir hekime başvurun.
Deriyle temas etmesi halinde ilkyardım
müdahaleleri
: Cildinizi su/duş ile durulayın. Bol sabun ve su ile yıkayın.
Gözle temas etmesi halinde ilkyardım
müdahaleleri
: Göz kapaklarını iyice açarak su ile yıkayın. Kontak lensleri çıkarın. Ağrı veya kızarıklık devam
ederse bir hekime danışın.
Yutulması halinde ilkyardım müdahaleleri
: Ağzı suyla çalkalayın. Görülebilecek semptomlar: (bu bölüme/bölümlere bkz: 2, 4.2). Fenalaşma
halinde bir hekime danışın.
4.2.
Ciddi dereceli, akut veya gecikmeli ortaya çıkan semptomlar ve etkiler
Semptomlar/lezyonlar
4.3.
: 16. Bölüme bkz.
Tıbbi acil yardım veya özel tedavi ile ilgili bilgiler
Herhangi bir şekilde tereddüde düşmeniz veya belirtilen devam etmesi durumunda, bir doktora başvurun. Mümkünse bu formu gösterin, mümkün
değilse ürün ambalajını veya etiketi gösterin. Semptomatik müdahale.
KISIM 5: Yangınla mücadele tedbirleri
5.1.
Söndürme maddesi
Uygun söndürme maddeleri
5.2.
: Düşük miktarda: Yangın sıçramalarına karşı mücadele etmek için uygun yöntemler kullanın.
Yüksek miktarlarda: Uygulanamaz.
Madde veya karışımdan kaynaklanan özel tehlikeler
Yangın tehlikesi
: Isıtma yangına yol açabilir.
Patlama tehlikesi
: Kapalı ortamda ısıtıldığında patlama riski var.
Reaktivite
: 10.1. Bölüme bkz.
5.3.
Yangınla mücadele ile ilgili bilgiler
Yangınla mücadele tedbirleri
: Düşük miktarda: Normal ateş-önleyici bireysel korunma donanımları kullanın. Yüksek
miktarlarda: Uygulanamaz.
KISIM 6: Kaza sonucu yayılmaya karşı tedbirler
6.1.
Kişisel tedbirler
Genel tedbirler
6.1.1.
: Gözlerin ve yüzün korunması için koruyucu donanım, eldiven ve uygun korunma kıyafeti kullanın.
Ürünle her türlü direk temastan kaçının. Olası yanma kaynaklarını ortadan kaldırın. Statik elektrik
deşarjından kaçınmak için alınacak özel önlemler. Yüksek miktarlarda: Uygulanamaz.
Acil durumlar için eğitilmiş personel için değil
Koruyucu donanım
: Bkz Başlık 7/8.
Acil durum planları
: Yayılan ürünlerin konusunda uzman ve uygun göz ve solunum yolları korunma donanımlarına
sahip personel tarafından toplanması gerekmektedir. Uygun koruyucu eldivenler ve kıyafet
kullanın.
6.1.2.
Acil müdahale ekiplerine
Tamamlayıcı bilgi yok
29/09/2014
TR (Türkçe)
2/7
GLYCERYL TRINITRATE SOLUTION CRS
Güvenlik Bilgi Formu
Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH)
6.2.
Çevreyi korumaya yönelik tedbirler
Tamamlayıcı bilgi yok
6.3.
Tutma ve temizleme için yöntem ve malzemeler
Temizlik işlemleri
6.4.
: Durağan madde madde içinde, yayılan sıvının emilmesini sağlayın. Atıkların toplanıldığını ve
güvenli bir şekilde depolandıklarını sağlayın. Titiz bir şekilde temizleyin. Tüm atıkları uygun ve
üzerleri etiketlenmiş kaplar içinde biriktirin, yerel yasal düzenlemelere uygun olarak imha edin.
Diğer bölümlere gönderme
(bu bölüme/bölümlere bkz: 8, 13).
KISIM 7: Kullanım ve depolama
7.1.
Güvenli kullanım için koruma tedbirleri
Müdahale sırasında karşılaşılabilecek ek
tehlikeler
: Düşük miktarda: 1. Bölüme bkz. Sahip olduğumuz bilgiler ve tecrübelere göre, uygun kullanım ve
müdahale şartıyla, ürünün insan sağlığı için hiçbir olumsuz etkisi bulunmamaktadır. Kullanıcının
dikkati ayrıca bir ürünün tasarım amacı dışındaki kullanımlarından doğacak olası risklere de
çekilmektedir. Ürün kabını dikkatlice taşıyın, dikkatlice açın. Kullanım esnasında alevlenir hale
gelebilir.
Güvenli kullanım için koruma tedbirleri
: Konteynırları dikkatli bir şekilde açın ve dikkatli bir şekilde müdahalede bulunun. 16. Bölüme bkz.
Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmadan elleçlemeyin. Ürünle her türlü direk temastan
kaçının.
Hijyen ölçütleri
: İyi bir sanayi hijyeni ve emniyet prosedürleri çerçevesinde kullanılması gereken ürün. Düşük
miktarda: Ürüne, mümkün olduğunca bir laboratuar davlumbazı altında müdahalede
bulunulmalıdır.
7.2.
Uyuşmazlıkların dikkate alınmasıyla emniyetli saklama koşulları
Teknik tedbirler
: Buhar emisyonu noktasında lokal bir tahliye gereklidir. Yürürlükte bulunan düzenlemelere uyun.
Saklama koşulları
: Ürünün kalitesi ve özelliklerinin muhafaza edilmesi için, bu koşullarda saklayın: kuru, Serin ve
havadar bir ortamda, sıcaktan uzak olarak muhafaza edin. Orijinal ambalajında muhafaza edin.
Yerel düzenlemelere uygun olarak depolayın. Her türlü ateş kaynağının (elektrostatik
yüklenmeler dahil) uzağında muhafaza edin. Kullanılmadıklarında konteynırların kapaklarını
kapalı muhafaza edin.
Uygun olmayan, uyumsuz ürünler
: Güçlü oksidanlar.
Bağdaşmayan malzemeler
: Isı kaynakları. yanıcı maddeler. Alev kaynağı.
7.3.
Spesifik nihai kullanımlar
1. Bölüme bkz.
KISIM 8: Maruziyetin sınırlanması ve denetlenmesi / Kişisel koruyucu ekipman
8.1.
Kontrol parametreleri
Tamamlayıcı bilgi yok
8.2.
Maruziyetin sınırlanması ve denetlenmesi
Uygun teknik kontrol tesisleri
: Yürürlükteki normların altında buhar konsantrasyonu tutmak için, uygun havalandırma
yöntemlerini kullanın. Ürüne, mümkün olduğunca bir laboratuar davlumbazı altında müdahalede
bulunulmalıdır.
Bireysel korunma donanınımı
: Eldivenler. Koruyucu gözlükler. Koruyucu kıyafetler. Alev almayan koruyucu kıyafetler.
Eldivenler. Koruyucu kıyafetler. Tozların tahliyesi: P3 filtre toz maskesi.
Ellerin koruması
: Gloves. Kimyasal ürünlere karşı dirençli PVC eldivenler (EN 374 veya dengi norma göre).
Gözlerin koruması
: Göz için korunma donanımı kullanın. DIN EN 166.
Deri ve vücudun korunması
: Laboratuvar mantosu. Uygun koruyucu kıyafet kullanın. DIN EN 13034.
Solunum yollarının koruması
: Çeyrek maske (DIN EN 140). Tozların/buharların VLE değeri altında tutulmaları için havanın
yenilenmesi mümkün değil ise, uygun solunum cihazı kullanılmalıdır.
KISIM 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler
9.1.
Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında veriler
Hal
: Sıvı madde
Renk
: Kullanılabilir veriler yok
Koku
: Uygulanamaz. 2, 4.2, 8. Bölüme bkz.
Koku eşiği
: Kullanılabilir veriler yok
pH
: Kullanılabilir veriler yok
29/09/2014
TR (Türkçe)
3/7
GLYCERYL TRINITRATE SOLUTION CRS
Güvenlik Bilgi Formu
Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH)
Bağıl buharlaşma hızı (bütilik asetat: 1)
: Kullanılabilir veriler yok
Denizi kirletici
: -114 °C (ethanol)
Katılaşma noktası
: Kullanılabilir veriler yok
Kaynama noktası
: 78 °C (ethanol)
Alevlenme noktası
: 12 °C
Kendi kendini tutuşturma ısısı
: Kullanılabilir veriler yok
Ayrışma ısısı
: Kullanılabilir veriler yok
Yanabilirlik (katı, gaz)
: Kullanılabilir veriler yok
Buhar basıncı
: Kullanılabilir veriler yok
20 °C'de bağıl buhar yoğunluğu
: Kullanılabilir veriler yok
Rölatif yoğunluk
: Kullanılabilir veriler yok
Çözünürlük
: Kullanılabilir veriler yok
Log Pow
: 1,62 at 20°C
Vizkosite, kinematik
: Kullanılabilir veriler yok
Vizkosite, dinamik
: Kullanılabilir veriler yok
Patlayıcı özellikler
: Kullanılabilir veriler yok
Oksitleyici özellikler
: Kullanılabilir veriler yok
Patlama sınırı
: Kullanılabilir veriler yok
9.2.
Diğer bilgiler
Tamamlayıcı bilgi yok
KISIM 10: Stabilite ve reaktivite
10.1.
Reaktivite
Normal koşullar altında stabildir. Alev alabilir.
10.2.
Kimyasal stabilite
Tamamlayıcı bilgi yok
10.3.
Tehlikeli reaksiyon olasılığı
Düşük miktarda: Sahip olduğumuz bilgiler ve tecrübelere göre, uygun kullanım ve müdahale şartıyla, ürünün insan sağlığı için hiçbir olumsuz etkisi
bulunmamaktadır. Yüksek miktarlarda: Uygulanamaz.
10.4.
Kaçınılması gereken şartlar
Tutuşma kaynakları. Çıplak ateş. Aşırı ısınma. Kıvılcım.
10.5.
Bağdaşmayan malzemeler
Düşük miktarda: Normal kullanım altında yoktur. Yüksek miktarlarda: Uygulanamaz.
10.6.
Tehlikeli ayrışma maddeleri
When heated to decomposition, emits dangerous fumes. Yüksek miktarlarda: Uygulanamaz.
KISIM 11: Toksikoloji ile ilgili bilgiler
11.1.
toksikolojik etkileri hakkında bilgiler
Akut zahirlenme
GLYCERYL TRINITRATE SOLUTION CRS
Ağız yoluyla DL50 fare
: Sınıflandırılmadı
> 2000 mg/kg
tahribat, tahriş
: Sınıflandırılmadı
Korozyon
: Sınıflandırılmadı
Duyarlılık
: Sınıflandırılmadı
Tekrarlayıcı alımda toksisite
: Sınıflandırılmadı
Kanserojenite
: Sınıflandırılmadı
Başkalaştırma
: Sınıflandırılmadı
Reprodüksiyon toksisitesi
: Sınıflandırılmadı
İnsan sağlığı üzerindeki potansiyel zararlı
etkileri ve olası semptomlar
: Ürünle her türlü direk temastan kaçının. Düşük miktarda: Sahip olduğumuz bilgiler ve tecrübelere
göre, uygun kullanım ve müdahale şartıyla, ürünün insan sağlığı için hiçbir olumsuz etkisi
bulunmamaktadır. Bu güvenlik verileri fişindeki ilkyardım bölümüne bkz. Yüksek miktarlarda:
Uygulanamaz.
KISIM 12: Çevreye ilişkin veriler
12.1.
Toksisite
Ekoloji - genel
29/09/2014
: Düşük miktarda: 16. Bölüme bkz. Tehlikeli atıklar. Uygun atık kapları kullanın. Yüksek
miktarlarda: Not applicable.
TR (Türkçe)
4/7
GLYCERYL TRINITRATE SOLUTION CRS
Güvenlik Bilgi Formu
Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH)
12.2.
Sürüp giderlik / çözünebilirlik
Tamamlayıcı bilgi yok
12.3.
Biyoakümülasyon potansiyeli
GLYCERYL TRINITRATE SOLUTION CRS
Log Pow
12.4.
1,62 at 20°C
Toprakta mobilite
Tamamlayıcı bilgi yok
12.5.
PBT ve vPvB değerlendirme sonuçları
Tamamlayıcı bilgi yok
12.6.
Diğer zararlı etkiler
Tamamlayıcı bilgi yok
KISIM 13: Atık giderilmesine ilişkin bilgiler
13.1.
Atık işleme yöntemleri
Bölgesel düzenlemeler (atıklar)
: Yürürlükte bulunan ulusal/yerel düzenlemelere uygun olarak imha edin.
Atık işleme yöntemleri
: Ambalajları temizlemeden imha etmeyin.
Atıkların imhasına yönelik tavsiyeler
: Kalan ürünü kanalizasyona dökmeyin, bu ürünü ve kabını tehlikeli ve özel ürünlere yönelik
hizmet veren toplama merkezlerine bırakın.
KISIM 14: Taşıma bilgileri
ADR / RID / IMDG / IATA / ADN talimatlarına uygun olarak
ADR
14.1.
1204
IMDG
IATA
1204
1204
NITROGLYCERIN SOLUTION IN ALCOHOL
NITROGLYCERIN SOLUTION IN ALCOHOL
3
3
II
II
Çevreye zararlıdır : Hayır
Denizi kirletici : Hayır
Çevreye zararlıdır : Hayır
UN no
14.2.
UNO gönderi adı
NITROGLİSERİN ÇÖZELTİ ALKOLDE
14.3.
3
Nakliye için tehlike sınıfı/sınıfları
14.4.
II
Ambalaj grubu
14.5.
Çevre tehlikeleri
Çevreye zararlıdır : Hayır
14.6.
Kullanıcıya yönelik özel güvenlik önlemleri
14.6.1.
Karayollarıyla taşıma
Sınıflandırma kodu (ADR)
: D
Özel hükümler (ADR)
: 601
Sınırlı miktar değerleri (ADR)
: 1L
Hariç tutulan miktarlar (ADR)
: E0
Ambalaj talimatları (ADR)
: P001, IBC02
Özel ambalajlama hükümleri (ADR)
: PP5
Karışık ambalajlama hükümleri (ADR)
: MP2
Nakliye kategorisi (ADR)
: 2
Ulaşıma ilişkin özel hükümler - İşletim (ADR)
: S2, S14
Tünel kısıtlama kodu (ADR)
: B
EAC kodu
: •2YE
14.6.2.
Deniz taşımacılığı
Sınırlı miktarlar (IMDG)
: 1L
Hariç tutulan miktarlar (IMDG)
: E0
Ambalaj talimatları (IMDG)
: P001
Özel ambalajlama hükümleri (IMDG)
: PP5
IBC packing instructions (IMDG)
: IBC02
29/09/2014
TR (Türkçe)
5/7
GLYCERYL TRINITRATE SOLUTION CRS
Güvenlik Bilgi Formu
Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH)
Stowage category (IMDG)
: B
Properties and observations (IMDG)
: Immiscible with water.Ignites readily. When involved in a fire, evolves toxic nitrous fumes. Not
explosive in this state but damage to, or leakage from, a package may allow solvent to evaporate
and thus leave the nitroglycerin in an explosive state.
14.6.3.
Hava taşımacılığı
Yolcu uçağı ve kargo uçağı muaf tutulan
miktarlar (IATA)
: E0
Yolcu uçağı ve kargo uçağı sınırlı tutulan
miktarlar (IATA)
: Y341
Yolcu uçağı ve kargo uçağı sınırlı tutulan
miktarlar için, maksimum net ağırlık (IATA)
: 1L
Yolcu uçağı ve kargo uçağı ambalaj talimatları
(IATA)
: 371
Yolcu uçağı ve kargo uçağı için, maksimum net
ağırlık (IATA)
: 5L
Ambalajlama talimatları, yalnızca kargo uçak
taşımacılığı (IATA)
: 371
Maksimum net miktar, yalnızca kargo uçak
taşımacılığı (IATA)
: 60L
ERG kodu (IATA)
: 3L
14.6.4.
İç sularda gemi nakliyesi
Uygulanamaz
14.6.5.
Demiryolu taşımacılığı
Uygulanamaz
14.7.
MARPOL anlaşması 73/78 ek II ve IBC kodu uyarınca kitle malı taşıması
Uygulanamaz
KISIM 15: Düzenlemeye yönelik bilgiler
15.1.
Güvenlik, sağlık ve çevre koruması için talimatlar/madde veya karışım için spesifik mevzuat
15.1.1.
AB talimatları
REACH’in XVII ekine göre kısıtlama yok
REACH adayı madde içermez
15.1.2.
Ulusal talimatlar
Tamamlayıcı bilgi yok
15.2.
Kimyasal güvenlik değerlendirilmesi
Tamamlayıcı bilgi yok
KISIM 16: Diğer bilgiler
Değişim bilgileri:
1.1
Bileşim/içindekiler hakkında bilgiler
R-, H- ve EUH -cümlelerin tam metni:
Acute Tox. 1 (Dermal)
Acute Tox. 2 (Inhalation)
Acute Tox. 2 (Oral)
Aquatic Chronic 2
Expl. 1.1
Flam. Liq. 2
STOT RE 2
H201
H225
H300
H310
H330
H373
H411
R11
R2
29/09/2014
Değiştirilmiş
Akut Toksisite (cilt yolu ile), Zararlılık Kategorisi 1
Akut Toksisite (solunum yolu ile), Zararlılık Kategorisi 2
Akut Toksisite (ağız yolu ile), Zararlılık Kategorisi 2
Sucul Ortama Zararlı-Kronik zararlılık, Kategori 2
Patlayıcılar, Kısım 1.1
Alevlenir sıvılar, Zararlılık Kategorisi 2
Belirli Hedef Organ Toksisitesi, Tekrarlı maruz kalma, Zararlılık Kategorisi 2
Patlayıcı; kütlesel patlama zararı
Kolay alevlenir sıvı ve buhar
Yutulması halinde öldürücüdür
Cilt ile teması halinde öldürücüdür
Solunması halinde öldürücüdür
Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir
Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki
Kolay alevlenir
Şok, sürtünme, alev ve diğer tutuşturucu kaynakları ile temasında patlama riski
TR (Türkçe)
6/7
GLYCERYL TRINITRATE SOLUTION CRS
Güvenlik Bilgi Formu
Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH)
R26
R28
R3
R48
R51/53
E
F
N
T+
Solunması halinde çok toksiktir
Yutulması halinde çok toksiktir
Şok, sürtünme, alev ve diğer tutuşturucu kaynakları ile temasında çok ciddi patlama riski
Uzun süreli maruziyette sağlığa ciddi hasar tehlikesi
Sucul organizmalar için toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir
Patlayıcı
Highly flammable
Çevreye zararlıdır
Aşırı toksik etkiye sahiptir
FDS UE (Ek II REACH)
Bahsi geçen tedbirlerin alınmasından ve ürünün kullanımı hakkında tam ve eksiksiz bir bilgiye sahip olunmasından kullanıcının kendisi sorumludur
29/09/2014
TR (Türkçe)
7/7
Download

glyceryl trınıtrate solutıon crs - European Directorate for the Quality