Başmuharrir
: 2366
• Tahrir mudurd : 3236
Yayın Tarihi : 28.06.1930
e Sayfa
müdürü
2365, Kitap kısmı: 472
:1
Nflshası her yerde
= 5 Kurustur *=.
Fenerbahçe Macar'ları Yendi
tihsalin ıslahı
Gazi Hz.
sene Karadeniz'in fındık sa mahsul olmadığı balde Pireaziz
merbut Tepeköy halkı fındıkn pek iyi mahsul almışlar ve
ç ta eylemişler. Bunu bize söndığımız bir ziraatcı anlattı
mucibesini de izah etti. Teperleşen muhacirler nasılsa fınelerinin imar ve tımarını iyi
başaran kimselermiş. Fındıklık
n diğer taraflarındaki fındık
ekseriyetle imar ve timardan
ormanlıklar balinde iken Ter fındıklıklarına adeta bunlaahçesine çevirecek veçhile baş. Diplerini belliyorlar, bndı alarmı açıyorlar, hastalıklarıtedbirli davranıyorlannış. Bu
em iyi mahsul alıyorlar, hem
lu her sene ahyorlarmış.
Dün akşam Boğaz]
içinde birtenezzühj
icra bnyurdular
Reisicumhur Hz. dün Dolmabahçe sarayında meşgul olmuş-j
lar ve akşama doğru refakatle-|
rinde mutat zevat bulunduğuj
halde Boğaziçi'nde bir tenezzühj
icra buyurmuşlardır.
Gelecek ay içinde yeni
müzakerat başlıyor
M* Rişt, raporunun bir suretini de
dayinler meclisine verecek
M. Rişt, yeni bir
şey söylemiyor
Üç sefirimiz
mahsnlü Karadeniz sahilleri i başlı bir ihraç malıdır. Oraalkımızın başlıca iktisat faamahsul üzerinde toplanıyor.
ğacı en ziyade Giresun, Ordu
Reisicumhur Hz. nin mânevî ke rimeleri Rukiye Hf. ile Hüsnü B. in
on Vilâyetlerimizde yetiştiği düğünlerinin evvelki akşam Dolmabahçe sarayında tes'it edildiği
müddettenberi onun Kasta •
yetinde dahi teksirine çalı - malûmdur. Resmimiz Reisicumhur Hz. ni Rukiye Hf. Hüsnü B. ve
uğunu biliyoruz. Fındık ağacı davetlilerden bir grup ile beraber göstermektedir.
timizde dahi pekâlâ yetişiyor.
fındık bu sene Ankara'ya da
u, orada da pekâlâ yetişecek.
rada burada tesadüf olunan
ğaçlarında görmüş idik ki fınkara'da dahi yetişmesine hiç
yoktur.
yalnız Ankara'da değil, ts •
da yetişebilir. Hem de pek müolarak yetişebilir. Bodur fın arı esasen çok güzel fidanlar ğın gür yapraklarındaki koyu
en hemen yalnız bu ağaca
msalsiz bir renktir. Bu itibarla
erimizin bahçelerinde çok fayüs olabilir. Meselâ Boğaziçi'nin
maçları fındık ağaçları ile dolüzere bazı teşvikat yapılsa bu
saha ne faydalı ve ne kadar
manlarla bezenmiş olurdu. Bfı
manla böyle olur. Biz şimdi
bakalım.
aziz kazasmın Tepeköy'ü ge iyi mahsul çıkardığı ve sattıo havalinin diğer taraflarında
emen hiç mahsul olmıyarak
li böğründe kalmıştır? Bunun
aradeniz sahillerimizdeki fınelerinin lâyik ve lâzun olduğu
mar ve timar görmemesidir diedenberi bu iddialarmda çok
r. Her hangi ağ~
" ırsa
disine göre istediği bir takım
dır. Bize faydalı olacak mahsul
ağaçlardj. bu şeraite pek dikyiz. Fakat bir giil ağacının, bir
saksısının hastalıklanna dik miz gibi fındık ağaçlannı mahekten meneden fena şeraitin
çmeğe dahi mecburuz. Anla dık sahamızda işte biz bunu
uz.
Osmanlı borçları
Beriin sefirimiz ile
Fethi ve Behiç
Beyler geli yorlar
Bravo, Fenerbahçe!»
Macar millî takımı
4-3 mağlûp oldu!
Dünkü oyunun bilhassa ikinci devresi
çok heyecanlı olmuştur
Dünkü maçtan bir enstantane
Oyunu Mısırlı
hakem idare etti
erin bu suretle yapılmamasının
neticeler verebileceği bu sene
görüldü sanırız. Halktan hü e Karadeniz sahillerinden AvFenerbahçe takımı, dün Macar
kadar bu fena neticelerden demisafirlerimiz
ile ikinci defa olaece herkes pek çok müteessir
rak karşılaştı. Bu karşılaşma, ge arrır oldu. Şoyle ki:
ahçe sahipleri mahsul alama - çen cuma günü yapılan müsabakaz çok yaptıkları masraflar da nın revanşı idi. Dünkü müsabaka
u. Onlar borçlarını ödemek çok giizel oynandı, bilhassa ikinci
sun yeni masraflannı karşıladevre hayli heyecanlı geçti; Fe ciz kaldılar.
ner'liler 3-4 bir netice ile intikam
havali halkından bahçe sahibi
ar fındığın muhtelif işlerinde maçını kazandılar.
Geçen maçlarda Fenerbahçe sol
para kazanırlar ve hayatla ühim işlerini bu kazançlan ile açığı Fikret Beyin ayağı zedelen i. Onlar da bundan mahrum diği için dünkü maça iştirak ede z kaldılar.
memiş, Beşiktaş takımından Nuri
ergi vardan tahsil olunabilece- B., sol açık mevkiine getirilmişti.
e hazinenin matlubatı bizzaruBeşiktaş'h Hüsnü B. de, Fener'li
zimmetinde kaldı.
aşta Ziraat Bankası olarak ban- Sadi Beyin yerine merkez muavin
üccardan ve bahçe sahiplerin - olarak ikame edilmişti.
Müsabakayı, şehrimizde bulu akları ödenemedi. Bunlarm her
e olursa olsun tahsllı'ieşebbüs- nan, Mısır federasyonuna mensup
Mısır'lı meşhur hakem Yusuf
at ve figana raeydan verdi. Es- beynelmilel hakemlerden Yusuf
Muhammet B. tarafeyn
klarmı ?îamıyan bankalar ta -Mehmet B. idare etmiştir. Yusuf
kaptanları arasında
en para veremezlerdi. Halk kreçın
nasıl
bir şerait altında idare eMehmet
B.,
hakemlerin
futbol
ni
dı.
dilmesi
zarurî
olduğunu dün bilfîil
ayıklar işsiz, vapurlar navulsuz zamatma ne kadar riayetkâr olma
Fethi B.
K. Sami
Beriin esfiri •
miz Kemalettin
Sami Pş. nin da
büyük ve son sistem bir Alman
tayyaresile bu •
gjünlerde şehri
mize muvasala •
tına intizar c
dilmektedir.
Bu tayyare 10
kişilik olup Berlin'den İstanbula
Behiç B.
24 saatte gelebilecek sür'ati haizdir.
Paris sefiri Fethi B. 16 temmuzda, yaz tatilini geçirmek üzere
Marsilya tarikile Paris'ten şehrimize hareket edecektir.
Peşte sefiri Behiç B. de yakında
mezunen gelecektir.
Malî vaziyet etrafında bir müddetten beri tetkikatta bulunarak
hazırladığı raporu hükûmetimize
veren malî mütehassıs M. Rist,
dün sabah ekspresle Ankara'dan Gelecek ay içinde tekrar gelecek ola
şehrimize avdet etmiştir. M. Rist,
hamiller vekilleri
Ankara'da Ismet Pş. Hz. ve MaliM. Vayt ve M. Dökloziyer
ye Vekili Saraçoğlu Şükrü B. le
raporunda mevzuu bahsettiği hu- göre, kuponlar tediyatında yeni e
susatı maliye etrafında uzun uza- saslar tesbit edilecektir.
Dün kendisile görüşen muharr
dıya müdavelei efkârda bulunmuşrimize
M. Rist, kısaca demiştir ki
tur. Raporunun bir suretini de Dü«— Raporumu hükûmete tak
yunu umumiye meclisine verecekdim
ettim; bu hatusta fazla bir fe
tir. Gelecek ay içinde dayinler
söylemekte
mazurum. Bir kaç gü
meclisi mümessilleri tekrar Ankara'ya gelerek, M. Rist'in raporu ü- İstanbul'da kaldıktan sonra mem
zerinde hükûmetimizle yeniden leketime döneceğim.»
temas edeceklerdir. Bu temaslar ne M. Rist, dün şehirde bir tenez
ticesine ve tediye kabiliyetimize züh icra etmiştir.
Darüşşafaka'nın 57 inc
yıl dönümü tes'it edildi
"Rus,, sefiri dün
Ankara'dan geldî
Rus efiri Süriç Cenapları
dün sabah ekspresle Ankaradan şehrimize
gelmiştir. Sefir
Cenapları, kenDarüşşefaka'nın yıldönümü merariminde
disile görüşen
hazır bulunanlar dan bir grup
muharririmize
1873 enesinde tesis edilmiş olan dilerek başlanmıştır.
demiştir ki:
Mektep müdürü Kâmi B. mer
Darüşşefaka'nın 57 inci yıldönü «— Bir gün
mü dün lisede merasimle tes'it e- sime iştirak edenlere teşekkür
için îstanbul'a
Soriç Yoldaş
tikkten sonra Darüşşefaka'nın e
geliyorum. Yarm Ankara'ya avdet dilmiştir.
edeceğim. Ticaret muahedesi mü- Merasime saat 15 te talebe tara- mezunlarından ve meclisi ida
ILûtfen sahifayi çevirinizi
zakeratına Moskova'da devam edi- fından istiklâl marşı terennüm e
IIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlll
imillllUIIIIIIIIIM
llllllllllllllllllllll
IIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIMI
lllll
liyor. Yakında intaç edilecektir.»
Bugün "İzmit,,in
kurtuluş günüdür
28 haziran, bugün güzel İzmit'in kurtuluşunun yıl dönümüne müsadiftir. Bu
sevinçli günü tes'it için İzmit'HIer günlerdenberi hazırlanmışlar, şehri bay raklarla donatmışlardır.
Bugün İzmit'te bütün resmî ve hususî
müessesat,
öğleden evvel Vilâyet, bele [Mabadi
4
üncü
sahifedei
ları
lâzım geldiğini, mühim bir maları ıazım geıaıgını, muıııııı u»« »»*•*ı...*u,ı/u.v*» -* —•••**< - diye, Fırka ve Türk Ocağı •önlerinde yaııııımıımıııııııııııııııı ıııııııı.ııııımııııııııımıııımiMmHm pılacak merasim ve tezahüratın nihaMahsul olacak hesabile yapılan tıııııııiMtııımtıııtııımtııtııt ınııııııı ıııııııiıııııııııııımıııııııııııı miyenlerin
bu krediden bütün bütün
nin
teşkil
etmesi
zaruridir.
Hatıra
ge
atışların
teahhütleri
edasız
kal
yetine kadar kapalı bulunacaklardır.
Orijinal Boyut : 38 * 44 cm
__.
..
___...aaıııaııiftiııifiııılllltlll
Merasim çok güzle olmuş, mekfpbin
hizmeti sitayişle yadedilmiştir
Yayın Tarihi : 28.06.1930
Sayfa : 4
Fenerbahçe
galip geldi
Cumhurtyet
mohait)
dar
iBırinci
e - göstermiş, bir buçuk saat mütemadiyen oyuncularla beraber koşarak
en kan ter içinde kalmış, en ufak hataları bile ihmal etmiyerek oyuna
n - tam bir dürüstî vermiştir.
Müsabakaya başlanmadan evvel
en
dü. merasim yapılmış, bayraklar teati
edilmiştir. Misafirlerimize Fener nra bahçe ve Beşiktaş takımiarı birer
ak- bayrak hedive etmişler, Macar'lar
'in da bu iki kulübe birer bayrak verba- mişlerdir.
Fener'liler, güneşi aleyhlerine alarak oyuna başlamışlardır. îlk dakikada misafir kaleye yapılan güün- zel bir akın Alâeddin'in kuvvetli
in- bir şutu ile neticelenmiş, fakat top
kale direğini yalıyarak dışarı kaçmıştır. İki dakika sonra ikinci bir
or.
hücum gol ile neticelenmiştir. Zedı.
ki'nin kuvvetli bir şutu topu ağlabir ra takmış, ilk gol bu suretle tes'it
edilmiştir.
itBu gol Macar'ları gayrete sev ayı ketmiştir. Misafirlerimiz, topun
kontrolunu ve oyunun hâkimiyetient ni Fener'lilere bırakmamak için ade zamî gayretlerini göstermeğe başlamışlardır. On ikinci dakikada
ok- kalmizin yakininde aleyhimize bir
u- firikik cezası olmuş, Macar'lar ilk
sayılarını bu suretle kazanmışlarba dır. Bu suretle berabere bir vaziyet
kla hasıl olduktan sonra Macar'lar a •
ğır basmağa başlamışlardır. Fenerbahçe
muavin ve müdafaa hattı n nın
bozuk
bir oyun oynaması bü bitün yükü muhacimlerin omuzları •
arı na yüklemiş, muhacimler, sayı çın- karmağa uğraşmakla beraber miizü- dafaaya da yardıma başlamışlar dır.
VüKpÂf
F ecı
» ı
•
•• \ —
bir olum
Bir genç kız havagazı ile zehirlendi
Şişli'de rveşiş sokağında Senminaki apartımanında feci bir ölüm
hâdisesi olmuştur.
Apartımanın ikinci katında oturan M. Kazamon bir müddet evvel
yanına Leman isminde bir hizmetçi almıştır. Genç bir kadın olan
Leman; sadakati ve iyi hizmetile
M. Kazamon'un teveccühünü ka zanmıştır.
Leman, evvelki akşam hava gazi teçhizatı olan banyo dairesine
yıkanmak üzere girmiştir. Genç kız
soyunup banyo yerini su ile dol durduktan sonra içine uzanmış,
fakat çok zaman geçmeden derin
bir uykuya dalmıştır.
Leman'ın iki saat ortadan kay bolması nazarı dikkati celbederek
kız aranmış ve banyoda ölü olarak bulunmuştur.
Meyus bir kadın kendini
öldürmek istedi
Dün Galata'da genç bir kadın
kendini
öldürmek istemiştir. Ismi Nazmiye olan bu
Hanun; ilk kocasından dul kalmış, bir müddet sonra başka birisile söz kesmiştir.
Nazmiye H. bütün
ümidini
bağladığı
müstakbel zevcini şiddetle sevmiştir. İlk
kocasından mes'ut olmıyan kadıncağız;
yeni nişanlısınm da kendisile evlenmiyecefini anlayınca büyük bir yese düşerek göztaşı içmiştir. Nazmiye Hanımın kurtarü masma çalışılmaktadır.
4 yaşında bir çocuk kısmen
On beşinci dakikada Macar sağ
yandı
içi
topu bizim kaleye sokarak i ti.
Karagümrük'te
Tekirsaray'mda terzi tldi- kinci golu yapmıştır.
ya'nın 4 yaşmdaki oğlu İstimat, evde kib İlk devrenin bundan sonra ge - ritle oynarken entarisi tutuşmuş.vüeudünün
erçen kısmı mütekabil akınlara inhi- muhtelif yerleri yanmıştır. Zavallı çocuk
sar etmiştir. Fakat ne bizimkiler, Balat hastanesine yatınlmıştır.
one de Macar'lar başka gol yapama- Pencereden düşüp ölen bir çocuk
tlı
mışlardır.
Kumkapı'da Samsun sokağında 6 numaİkinci devreye başlandığı vakit raü evin ikinci katında oturn seyyar pa cımuavin hattında bazı tadilât ya - zarcı Karabet'in üç yaşındaki kızı Lusya,
evin penceresinden sokağa bakmakta
pılmış, Hüsnü sola alınmış, Reşat dün
iken aşağ-ı düşmüş ve başından agır surette
aloyundan çıkarılarak Cevat merkez yaralanmıştır.
n•
muavin mevkiine getirilmişti. Bu Lusya tedavi edilmek üzere Cerrahpaşa
hıtadilât güzel bir tesir yapmış, mu- hastanesine nakledilmiş ise de orada öl avin hattı iyi işlemeğe başlamıştır. müştıir.
sa- Oyuna başlandıktan üç dakika sonra Niyazi kuvvetli bir şütle topu
Günün belli başlı sirkat
Macar kalesine göndermiş, muavin
hâdi&eleri
Macar kalecisi topu tuttuğu halde
yet elinden kaçırmış, bu suretle Fe - Son 24 saat zarfmda vuku bulan sirkatler
ner'lile ikinci sayıyı kazanmışlar - şunlardır:
1 — Galata'da meçhul bir yankesici Güdır. Bu golden iki dakika sonra Ze- re'li Mehmet Ef. nin 52 lirasım çarpmıştır.
ki, Niyazi'ye çok güzel bir pas gön- 2 — Pangaltı'da Papayanoplu apartıma dermiş, Niyazi mükkemmel
bir nına hırsız girmiş, 3 numarah daireden
şütle bunu da ağlara takarak üçün- 400 liralık eşya çalmıştır.
cü ve galibiyet sayısını yapmıştır.
lit Fenerbahçe'nin 2-3 vaziyetteki
ü- galibiyeti çok devam edememiştir. Mercan'da kasten yangın
çıkarıyorlardı
Onuncu dakikada, muavinlerimi zin önünden kurtulan Macar sağ Evvelki gece saat bir buçukta Mercan'da
ün) açığı kalenin yanına kadar sokul- Alipaşa hanının üçüncü katında oturan
ye muş, sol içlerine güzel bir pas gön- kasketçi Van'lı Yervant'ın odasından yanşın çıkmıştır. Yanşın handa
bulunanlar
a- dermiş, sol iç te bir kafa darbasile
tarafından görüLmüş ve oda kapısı kırıl u- topu bizim kaleye sokarak bera mak suretile içeri girilerek söndurülmüştür.
da berliği temin etmiştir.
Yapılan tahkikatta gazli paçavra ve çıra
im
Oyun bundan sonra en heyecan- parçalan görüldüfü cihetle yangının kash şeklini almıştır. Tarafeynden bi- ten yapıldığı anlaşılmıştır. Zabıtaca Yerey rinin yapacağı bir tek gol galibi - vant ile ortağı ve kainpederi Agop derdest
Ve- yet v mağlubiyeti tahakkuk etti - edilerek tahkikata başlanmıştır.
ar receğinden iki taraf ta azamî kudranda yapılacak olan idman bayramı n- retini göstermeğe başlamışlardır.
na iştirak etmek üzere buraya 100,000
eti Fakat tam bu mücadele
anında idmancı gelmiştir. Çekosluvakya' Ro bir hakem, Fener'li Şekib'i oyundan
manya ve Lehistan orduları terbiyei beçıkarmış, Fener'liler on kisi kal - deniye cemiyetlerinin hey'eti murah ğ- mışlardır. Bunun üzerine Alâettin hasaları da gelmiştir. Fransa hükûmea- muavin hattına alınmış, dört kişi tinin bir hey'eti murahhasası da gelean
kalan muhacimler de gol yapmak cektir.
de
için şahsî atak yapmağa başla •
Izmir'de lik maçları
timışlardır
.
tzmir 27 (A.A.) — Bugün yapılan maçağı
larda Sakarya sıfıra karşı bir ile AltmYirminci
dakikada
solaçık
Nuri
uay'a ve Altm ordu bire karşı dört ile Al ile Bey, kale önünde müsait bir pozista'ya mağlûp olmuştur.
r- yonda topu yakalamış ve dördüncü
Bedrettin Muhtar'a ihtifal
t- defa olarak ağlara takarak galibiSporculara pek büyük yardımlarda
k- yeti tahakkuk ettirmiştir.
bulunmuş
olan, merhum Ahmet Muh yMisafirlerimiz, mağlûp vaziyet •
tar Paşanın mahdumu Bedrettin Muh ten kurtulmak için çok çalışmışlar tar Beyin bundan yirmi gün kadar evvel
da ise de başka sayı yapmağa muvaf- Fransa'nın kan şehrinde vefat ettiğlni
er fak olamamışlar, 3-4 mağlûp bir yazmıştık. Cenazesinin vürudü haber abalde oyunu bitirmişlerdir.
lınamadığından Bedri'yi seven bir çok
Fenerbahçe takımı dün güzel, sporcular dünkü cuma sabahı, arka canlı ve galibiyeti hakkedecek ka- daşlarınm defnolundugu Edirnekapısındaki Şehitliğe kadar giderek kabre müdar iyi bir oyun göstermişlerdir.
teaddit çelenkler koymuşlar ve dualar
Oyun bittikten sonra halk, galip
okutturmuşlardır.
n
oyuncuları omuzlarında sahadan
ri
Yakında Galatasaray kulübünde gene
çıkarmış, muazzam tezahürat yap- arkadaşları
tarafından bir de
mevlit
ği mışlardır.
okutturulacaktır. Mevlâ rahmet eylesin.
v1
Maca * misafirlerimiz yarın Tak- ,
n sim stadyamunda
şehrimizdeki
Rum kulüplerinden teşkil edilecek
n bir muhtelit takımla dördüncü maÇocuk hastalıklan mütehassisı
çı yapacaklardır.
Ahmet thsan
sı
n
ep
Ur.bemıramıs tkrem H.
m
L
r
m
h
t
Dr. Ekrem Behçet
Belgrat'ta yapılacak idman
bayramı
Belzrat 27 (A.A.) _ 27-28 ve 29 hazi-
Orijinal Boyut : 13 * 57 cm
Etfal bastanesi kulak, bo*az. burun
hastalılclar mütebassisı
Bevosıu Mektep soV ak No. ı
Telelon.
d
R
*
Download

PDF olarak indirmek için.