ANKARA MİKROBİYOLOJİ
DERNEĞİ
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKBROBİYOLOJİ
ANABİLİM DALI
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
ANABİLİM DALI
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI
2. DUYURU
Davet
Düzenleyen Kurum ve Kuruluşlar
Düzenleyen
Değerli Meslektaşlarımız,
Sizleri, Ankara Mikrobiyoloji Derneği ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı tarafından düzenlenen ve Gazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ile Ankara Üniversitesi
Veterinerlik Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nın katılımları ve destekleri
ile zenginleşen 8. Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi’ne
davet etmenin mutluluk ve heyecanını taşımaktayız.
İlk kongremizin düzenlendiği 2000 yılından bu yana her iki yılda bir derneğimiz
tarafından düzenlenen ve gelenekselleşen kongremizin önceki yıllarda
olduğu gibi, bu yıl da moleküler ve tanısal mikrobiyoloji alanındaki yenilik ve
gelişmelerin tartışılacağı, bilimsel ve sosyal paylaşımların gerçekleşeceği bir
ortam yaratacağı inancındayız. Diğer kongrelerimizde olduğu gibi bu yıl da
kongre öncesinde bir kurs düzenleneceği bilgisini de duyurmak isteriz. Bu
kapsamda daha önce derneğimiz faaliyetleri içinde düzenlenen, ilgi gören ve
tekrarı için yoğun talep aldığımız “Gram Boyama ve Değerlendirme Kursu” ve
ayrıca yine istek üzerine “KLİMUD Tanısal Moleküler Mikrobiyoloji Çalışma
Grubu’’ tarafından hazırlanan ‘’Tanısal Moleküler Mikrobiyoloji Kursu: Temel
PCR Teknikleri ve Uygulama Alanları ‘’ kursları bu yıl kongre öncesinde
tekrarlanması planlanmaktadır. Uygulamasının son derece basit olduğu
düşünülen Gram Boyama Tekniğinin değerlendirilmesi ve tanı koymadaki
önemli yerinin ve son yıllarda mikrobiyoloji alanında vazgeçilmez bir tanı
yöntemi olan moleküler tekniklerin genç meslektaşlarımıza faydalı olacağını
ümit etmekteyiz.
Hepimizin takdir edeceği üzere günümüzde gerek içinde bulunduğumuz
olumsuz ekonomik koşullar gerekse düzenlenen kongre sayısının fazla olması
düzenleyiciler, sponsor firmalar ve katılımcılar açısından önemli kısıtlamalar
getirmektedir. Bu nedenle kongremizin kayıt ücretleri asgari düzeyde tutulmaya
çalışılmış ve kolay ulaşılabilir olması hedeflenmiştir. Ayrıca kongrede belirli
sayıda araştırma görevlisine ücretsiz kayıt olanağı da sağlanacaktır. Kongrenin
düzenleneceği merkez seçilirken meslektaşlarımızın bilimsel program dışındaki
zamanlarda da birbirleri ile fikir paylaşımında bulunabilecekleri, birbirlerini
tanıyabilecekleri ve bir araya gelebilecekleri uygun ve konforlu bir ortamın
olmasına özen gösterilmiştir.
Klinik mikrobiyolojinin temelini oluşturan moleküler ve tanısal yöntemler ile
ilgili olarak, bilgi ve deneyim paylaşımında bulunmak ve sosyal ilişkilerimizi
pekiştirmek amacıyla gerçekleştireceğimiz kongremizde sizlerle birlikte olmayı
diler, 04 - 07 Haziran 2014 tarihinde Ankara Swiss Otel’ de buluşmak ümidiyle
sonsuz sevgi ve saygılarımızı sunarız.
Kongre Düzenleme Kurulu Adına
Prof. Dr. Gülşen Hasçelik
Kongre Başkanı
Ankara Mikrobiyoloji Derneği
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Destekleyen
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Yazışma Adresleri
Bilimsel konular için
Prof. Dr. Banu Sancak
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
06100 Sıhhiye / Ankara
Tel : +90 312 305 15 62
e-posta : banusancak@yahoo.com
Yrd. Doç. Dr. H. Kaan Müştak
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi,
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
06110 Dışkapı / Ankara
Tel
: +90 312 317 03 15
e-posta : kaanmustak@gmail.com
Kongre Sekreteryası
Kayıt, konaklama ile ilgili konular için
molekulermikro2014@serenas.com.tr
Stand ve sponsorluk konuları için
Eda Bektöre
Adres: Turan Güneş Bulvarı 5.Cadde No: 13
06550 Yıldız, Çankaya Ankara
Telefon: +90 312 440 50 11
Faks : +90 312 441 45 62
e-posta: molekulermikro2014@serenas.com.tr
web: www.molekulermikro2014.org
Kurullar
Önemli Tarihler
Düzenleme Kurulu
Bildiri Gönderimi için Başlangıç Tarihi
Onursal Başkan
01 Ağustos 2013
Ayfer Günalp
Başkan
Gülşen Hasçelik
Konu Öneri Formu Gönderimi için Son Tarih
Başkan Yardımcısı
Dürdal Us
29 Kasım 2013
Kongre Sekreterleri
Özgen Eser
Meltem Yalınay Çırak
Banu Sancak
Bildiri Gönderimi için Son Tarih
23 Mart 2014
H. Kaan Müştak
Bildiri Sonuçları Açıklanma Tarihi
Üyeler
Cumhur Özkuyumcu
07 Nisan 2014
Burçin Şener
Serdar Diker
Gülendam Bozdayı
Koray Ergünay
Kayıt ve Konaklamalar için İptal Tarihi
Zeynep Sarıbaş
25 Nisan 2014
Dolunay Gülmez Kıvanç
Aslı Çakar
Birsel Erdem
Alper Ergin
İndirimli Kayıt ve Konaklama için Son Tarih
18 Nisan 2014
Kurs Tarihi
03 - 04 Haziran 2014 (1,5 gün)
Kongre Tarihi
04 - 07 Haziran 2014
Bilimsel Kurul* Hakan Abacıoğlu
Sibel Ergüven
Aykut Özkul
Sevtap Arıkan Akdağlı
Berrin Esen
Ahmet Pınar
Yurdanur Akgün
Meral Gültekin
Seyyal Rota
Alpaslan Alp
Ayşe Kalkancı
Mehmet Ali Saraçlı
Faruk Aydın
Z. Ceren Karahan
Arzu Sayıner
Fuat Aydın
Abdullah Kılıç
Rüçhan Sertöz
Selim Badur
Tanıl Kocagöz
Güner Söyletir
Bülent Bozdoğan
Metin Korkmaz
Barış Sareyyüpoğlu
Burhan Çetinkaya
Kaya Köksalan
Mehmet Tanyüksel
Rıza Durmaz
Ayhan Kubar
Alper Tekeli
Birsel Erdem
Canan Külah
Ferda Tunçkanat
Selda Erensoy
Barış Otlu
Yakut Akyön Yılmaz
* Alfabetik sıra ile verilmiştir.
Bir Bakışta Bilimsel Program
3 Haziran 2014
Gram Boyama ve
Değerlendirme Kursu
08.30 – 08.45
08.45 – 09.00
09.30 – 09.45
Gram Boyama: Özellikleri,
Amaçları, Sınırlamalar ve
Moleküler Yöntemlerin
Mikrobiyolojide Kullanım
Alanları
M. Yalınay Çırak
10.00 – 10.15 Standardizasyon
10.30 – 10.45
10.45 – 11.00
11.00 – 11.15
11.15 – 11.30
11.30 – 11.45
11.45 – 12.00
G. Hasçelik
Kahve Arası
Solunum Yolu Örneklerinin Değerlendirilmesi: Balgam, Bronkoalveoler
Lavaj ve Trakeal Aspiratlar Ö. Eser
Steril Vücut Sıvılarının Değerlendirilmesi: Beyin Omurilik Sıvısı, Periton,
Plevra ve Eklem Sıvıları D. Gülmez
12.30 – 12.45
Öğle Yemeği
6 Haziran 2014
7 Haziran 2014
Sözlü Sunum: Viroloji
R. Sertöz, K. Ergünay
Sözlü Sunumlar: Bakteriyoloji
D. Gür, Ö. Eser
Konferans: Mikrobiyolojik Tanıda Eski
Sorunlar ve Yeni Yaklaşımlar
S. Badur
Panel: Transplant Hastalarında CMV
ve BKV Enfeksiyonlarının Moleküler ve Panel: Tüberkülozda Yenilikler
İmmünolojik İzlemi
Y. Akgün, S. Sürücüoğlu
M. Gültekin, H. Abacıoğlu
Gerçek Zamanlı PCR Yöntemleri
Doruk Engin
Sözlü Sunumlar: Mikoloji/Parazitoloji
A. Kalkancı, Y. Akyön Yılmaz
Kahve Arası
Kahve Arası
Nükleik Asit İzolasyon
Yöntemleri C. Külah
Kahve Arası
PCR Yönteminin Temel
Basamakları ve Temel PCR
Yöntemleri B. Otlu
12.00 – 12.15
12.15 – 12.30
5 Haziran 2014
Kursun Tanıtımı M. Yalınay Çırak
ve Amacı G. Hasçelik
09.45 – 10.00 Uygulama Yöntemleri, Kullanım
10.15 – 10.30
4 Haziran 2014
09.00 – 09.15 Açılış, Tanışma, Kursun Tanıtımı
09.15 – 09.30
Tanısal Moleküler
Mikrobiyoloji Kursu
Öğle Yemeği
PCR Uygulamalarında
Karşılaşılabilecek Sorunlar
Zeynep Ceren Karahan
Panel: Mikrobiyota: Dost mu,
Düşman mı?
C. Özkuyumcu, N. Sultan
Kahve Arası
Kahve Arası
Konferans: İmmün Sistemin
Yaşlanması ve Aşılara Yanıtı
D. Us
Panel: Veteriner Hekimlik Alanında
Moleküler Testlerin Kullanımı
S. Diker, B. Sancak
Konferans (Destekleyen firma:
BECTON DICKINSON)
D. Gür
Değerlendirme Toplantısı ve
Sertifika Dağıtımı
M. Yalınay Çırak
Konferans (Destekleyen firma:
EUROIMMUN) B. Şener
Öğle Yemeği
12.45 – 13.00
13.00 – 13.15
Öğle Yemeği
Öğle Yemeği
Konferans (Destekleyen firma:
ABBOTT)
G. Hasçelik
Panel: Antibiyotik Direnci
Saptamada Yenilikler
F. Tunçkanat, M. Baysallar
Kahve Arası
Kahve Arası
13.15 – 13.30 Gram Boyamada Otomasyon:
Genel Bilgi ve Demonstrasyon
13.30 – 13.45 BioMerieux
13.45 – 14.00
14.00 – 14.15 Yara Örneklerinin
Değerlendirilmesi: Derin ve
14.15 – 14.30 Yüzeyel Yara Örnekleri A. Çakar
Uygulama: Nükleik Asit
İzolasyonu
C. Külah
Açılış
14.30 – 14.45 Genitoüriner Sistem Örnek-
lerinin Değerlendirilmesi: Vajinal
14.45 – 15.00 ve Üretral Akıntılar D. Gülmez
15.00 – 15.15
15.15 – 15.30
Kahve Arası
Kahve Arası
15.30 – 15.45
Konferans: Genleri Değiştirmek
Hiç Bu Kadar Kolay Olmamıştı
N. Gürler
Kahve Arası
15.45 – 16.00 Örnek Preparatların İncelenmesi Uygulama: In-House PCR
B. Otlu
16.00 – 16.15 ve Tartışılması
16.15 – 16.30
17.00 – 17.15
17.15 – 17.30
Uygulama: Amplifikasyon
Ürünlerinin Görüntülenmesi
B. Yalçın
Kahve Arası
Panel: Moleküler Testlerin
Kullanımında Kalite Nasıl Sağlanır
ve İzlenir?
A. Sayıner, A. Pınar
Paramedikal Konferans: Bir
Türk Markası: Lokum
Belin Çelebi
Yuvarlak Masa (İnteraktif): Tanısal
Mikrobiyolojide Hızlı-Hasta Başı
Testleri: Değeri ve Uygulanabilirliği
S. Erensoy
18.00 – 18.15
18.15 – 18.30
Lokum ve Kahve İkramı
Mini Konferans: Mantar-Konak
İlişkisinin Şekillenmesinde Moleküler
Genetik Yaklaşımlar G. Sucak
Paramedikal Konferans: Eleştirel ve
Yaratıcı Düşünme
M. Yalınay Çırak
17.30 – 17.45
17.45 – 18.00
Panel: Mikolojik Tanı ve Tanımlamada
Güncel Yaklaşımlar
S. Kuştimur, S. Arıkan Akdağlı
Konferans: Nötrofil Tuzağı
F. Aydın
16.30 – 16.45 Görüş ve Öneriler, Kurs Sertifika16.45 – 17.00 larının Dağıtılması, Kapanış
Panel: Viral Gastroenteritler
R. Durmaz, M. Aksoy
Paramedikal Konferans: Hipnoz
A. Ardıç
Panel: İmmünsüpresif Hastalar
için Önem Taşıyan Bazı Etkenlerin
Mikrobiyolojik Tanısı
S. Ergüven, Y. Gürüz
Paramedikal Konferans: Fotoğraf
Teknikleri Üzerine Sohbetler ve
Yarışma Sonuçları G. Bozdayı
Bildiri Ödüllerinin Verilmesi ve
Kapanış Konuşmaları
Kurslar Programı
10:15-10:30 Kahve Arası
10:30-11:15 Nükleik Asit İzolasyon Yöntemleri
3 Haziran 2014 Salı
Canan Külah
11:15-12:00 PCR Yönteminin Temel Basamakları ve Temel PCR Yöntemleri
1) Gram Boyama ve Değerlendirme Kursu
Barış Otlu
12:00-13:00 Öğle Yemeği
09:00-09:30 Açılış, Tanışma, Kursun Tanıtımı ve Amacı
Gülşen Hasçelik
13:00-15:00 Uygulama: Nükleik Asit İzolasyonu
• Fenol-Kloroform-İzoamil Alkol Yöntemi
09:30-10:30 Gram Boyama: Özellikleri, Uygulama Yöntemleri,
Kullanım Amaçları, Sınırlamalar ve Standardizasyon
Gülşen Hasçelik
10:30-11:00 Kahve Arası
11:00-11:30 Solunum Yolu Örneklerinin Değerlendirilmesi: Balgam,
Bronkoalveoler Lavaj ve Trakeal Aspiratlar
Özgen Eser
11:30-12:00 Steril Vücut Sıvılarının Değerlendirilmesi: Beyin
Omurilik Sıvısı, Periton, Plevra ve Eklem Sıvıları
Dolunay Gülmez
12:00-13:00 Öğle Yemeği
• Spin-Kolon Yöntemi
• Elde Edilen Nükleik Asidin Saflığının Kontrolü
15:00-15:15 Kahve Arası
15:15-16:30 Uygulama: In-House PCR
PCR Reaksiyonun Komponentleri ve Optimizasyonu
K. pneumoniae ‘ de OXA-48 ve KPC Genlerinin Tespiti
Barış Otlu
16:30-18:00 Uygulama: Amplifikasyon Ürünlerinin Görüntülenmesi
Agaroz Jel Elektroforez Yönteminin Özellikleri
TBE Tamponunun Hazırlanması
Agaroz Jelin Hazırlanması
Amplifikasyon Ürünlerinin Jele Yüklenmesi
Elektroforez Koşullarının Amplikon Göçüne Etkisinin Tartışılması
Burçe Yalçın
13:00-14:00 Gram Boyamada Otomasyon: Genel Bilgi ve
Demonstrasyon
14:00-14:30 Yara Örneklerinin Değerlendirilmesi: Derin ve Yüzeyel
Yara Örnekleri
Aslı Çakar
14:30-15:00 Genitoüriner Sistem Örneklerinin Değerlendirilmesi:
Vajinal ve Üretral Akıntılar
Canan Külah
Dolunay Gülmez
4 Haziran 2014 Çarşamba
09:00-11:00 Gerçek Zamanlı PCR Yöntemleri
15:00-15:30 Kahve Arası
• Florojenik Boyalarla Hedef DNA’nın Tespiti
15:30-16:30 Örnek Preparatların İncelenmesi ve Tartışılması
• Melting Curve Analizi
• K. pneumoniae ‘ de OXA-48 ve KPC Genlerinin Tespiti
16:30-17:00 Görüş ve Öneriler, Kurs Sertifikalarının Dağıtılması, Kapanış
• Sekans Spesifik Florojenik Oligonükleotid Problarla
Bakteri DNA’sının TaqMan prob Kullanılarak Gösterilmesi
2) Tanısal Moleküler Mikrobiyoloji Kursu
Temel PCR Teknikleri ve Uygulama Alanlar
09:00-09:15 Kursun Tanıtımı
11:15-12:00 PCR Uygulamalarında Karşılaşılabilecek Sorunlar
Meltem Yalınay Çırak
09:15-10:15 Moleküler Yöntemlerin Mikrobiyolojide Kullanım Alanları
Meltem Yalınay Çırak
Doruk Engin
11:00-11:15 Kahve Arası
Zeynep Ceren Karahan
12:00-12:30 Değerlendirme Toplantısı ve Sertifika Dağıtımı
Meltem Yalınay Çırak
Kongre Programı
4 Haziran 2014 Çarşamba
14:30-15:00 Kahve Arası
15:00-16:15 Panel: Moleküler Testlerin Kullanımında Kalite Nasıl
Sağlanır ve İzlenir?
Oturum Başkanları: Arzu Sayıner, Ahmet Pınar
Moleküler Testlerde Yöntem Geçerliliğinin Kanıtlanması
14:00-14:30 Açılış
Arzu Sayıner
14:30-15:30 Konferans: Genleri Değiştirmek Hiç Bu Kadar Kolay Olmamıştı
Moleküler Testlerde İç Kalite Kontrolü
Aydan Özkütük
Moleküler Testlerde Dış Kalite Kontrolü
Nuran Esen
Oturum Başkanı: Nezahat Gürler
Konuşmacı: Tanıl Kocagöz
15:30-15:45 Kahve Arası
15:45-16:45 Konferans: Nötrofil Tuzağı
Oturum Başkanı: Faruk Aydın
Konuşmacı: Güner Söyletir
16:45-17:45 Paramedikal Konferans: Bir Türk Markası: Lokum
Belin Çelebi
17:45-18:15 Lokum ve Kahve İkramı
16:15-17:30 Yuvarlak Masa (İnteraktif): Tanısal Mikrobiyolojide
Hızlı-Hasta Başı Testleri: Değeri ve Uygulanabilirliği
Oturum Başkanı: Selda Erensoy
Konuşmacılar:
Selda Erensoy
Rüçhan Yazan Sertöz
Abdullah Kılıç
17:30-18:30 Paramedikal Konferans: Hipnoz
Alp Ardıç
5 Haziran 2014 Perşembe
08:30-09:00 Sözlü Sunumlar: Viroloji
Oturum Başkanları: Rüçhan Yazan Sertöz, Koray Ergünay
09:00-10:00 Konferans: Mikrobiyolojik Tanıda Eski Sorunlar ve
Yeni Yaklaşımlar
Oturum Başkanı: Selim Badur
Konuşmacı: Hakan Abacıoğlu
10:00-10:30 Kahve Arası
10:30-12:30 Panel: Mikrobiyota: Dost mu, Düşman mı?
6 Haziran 2014 Cuma
08:30-09:00 Sözlü Sunumlar: Bakteriyoloji
Oturum Başkanları: Deniz Gür, Özgen Eser
09:00-10:15 Panel: Transplant Hastalarında CMV ve BKV
Enfeksiyonlarının Moleküler ve İmmünolojik İzlemi
Oturum Başkanları: Meral Gültekin, Hakan Abacıoğlu
CMV Moleküler Tanısı ve İzlemi
Dilek Çolak
BKV Moleküler Tanısı ve İzlemi
Derya Mutlu
İmmünolojik İzlem
Meral Gültekin
Oturum Başkanları: Cumhur Özkuyumcu, Nedim Sultan
Çocuklarda Mikrobiyota
Ener Çağrı Dinleyici
Erişkinlerde Mikrobiyota
Tarkan Karakan
10:15-10:45 Kahve Arası
Mikrobiyota ve Epigenetik
Meltem Yalınay Çırak
Oturum Başkanı: Dürdal Us
Konuşmacı: Selim Badur
Mikrobiyotanın En Etkili Analizi: Yeni Nesil Dizileme Sistemleri
Barış Otlu
11:30-12:30 Konferans (Destekleyen firma: BECTON DICKINSON)
10:45-11:30 Konferans: İmmün Sistemin Yaşlanması ve Aşılara Yanıtı
Molecular Diagnostics: The Future of Clinical Microbiology
12:30-13:30 Öğle Yemeği
Oturum Başkanı: Deniz Gür
13:30-14:30 Konferans (Destekleyen firma: ABBOTT)
Konuşmacı: Patrick R. Murray
Oturum Başkanı: Gülşen Hasçelik
12:30-13:30 Öğle Yemeği
13:30-14:30 Panel: Antibiyotik Direncini Saptamada Yenilikler
10:45-11:30 Panel: Veteriner Hekimlik Alanında Moleküler Testlerin
Kullanımı
Oturum Başkanları: Ferda Tunçkanat, Mehmet Baysallar
Antibiyotik Direnci Saptamada Kültüre Dayalı Yöntemler ve
Dirençte Antibakteriyel Tedavi Yaklaşımları
Oturum Başkanları: Serdar Diker, Banu Sancak
Moleküler Tanı Rutin Veteriner Mikrobiyolojide Neleri Değiştirdi?
Sesin Kocagöz
Serdar Diker
Antibiyotik Direnci Saptamada Moleküler Tanı Testleri
Özgen Eser
Moleküler Yöntemler Türkiye’de Kanatlılarda Salmonella
Kontrolüne Nasıl Katkı Sağlıyor?
Mehmet Akan
14:30-15:00 Kahve Arası
15:00-16:30 Panel: Mikolojik Tanı ve Tanımlamada Güncel Yaklaşımlar
Oturum Başkanları: Semra Kuştimur, Sevtap Arıkan Akdağlı
DNA Barkodlama
Çağrı Ergin
Galaktomannan ve Beta-Glukan Testleri için Klinik Örnek
Seçimi: Serum mu, Başka Örnek(ler) mi?
Gökhan Metan
Mikolojide MALDI-TOF Uygulamaları
Işın Akyar
16:30-17:00 Mini Konferans: Mantar-Konak İlişkisinin
Şekillenmesinde Moleküler Genetik Yaklaşımlar
Oturum Başkanı: Gülsan Türköz Sucak
Konuşmacı: Ayşe Kalkancı
17:00-18:00 Paramedikal Konferans: Eleştirel ve Yaratıcı Düşünme
Meltem Yalınay Çırak
7 Haziran 2014 Cumartesi
08:30-09:00 Sözlü Sunumlar: Mikoloji/Parazitoloji
Oturum Başkanları: Ayşe Kalkancı, Yakut Akyön Yılmaz
09:00-10:15 Panel: Tüberkülozda Yenilikler
11:30-12:30 Konferans (Destekleyen firma: EUROIMMUN)
Oturum Başkanı: Burçin Şener
12:30-13:30 Öğle Yemeği
13:30-14:45 Panel: Viral Gastroenteritler
Oturum Başkanları: Rıza Durmaz, Murat Aksoy
Türkiye’de Rotavirusların Genotipleri: TÜROSA Verileri
Işığında Aşıların Kapsayıcılığı
Rıza Durmaz
Viral Gastroenteritlerin Laboratuvar Tanısında Güncel Durum
Gülendam Bozdayı
Viral Gastroenteritlerin Ülkemiz ve Dünyadaki Güncel Durumu
Gülay Korukluoğlu
14:45-15:15 Kahve Arası
15:15-17:15 Panel: İmmünsüpresif Hastalar için Önem Taşıyan Bazı
Etkenlerin Mikrobiyolojik Tanısı
Oturum Başkanları: Sibel Ergüven, Yüksel Gürüz
Toxoplasma gondii
Yüksel Gürüz
Pneumocystis jirovecii
Mert Döşkaya
Microsporidium spp.
Ayşe Caner
Cryptosporidium spp.
Aysu Değirmenci Döşkaya
Strongyloides stercoralis
Esra Atalay
Oturum Başkanları: Yurdanur Akgün, Süheyla Sürücüoğlu
Tüberküloz Tanısında Yeni Moleküler Testler
Cengiz Çavuşoğlu
Tüberküloz Tanısında Biobelirteçler
Zeynep Sarıbaş
Moderatör: Gülendam Bozdayı
İkinci Sıra İlaç Direncinin Moleküler Yöntemlerle Saptanması
Konuşmacılar:
Nuri Özkütük
Atilla Ünlüevcek - Fotoğraf Sanatçısı AFSAD
Mycobacterium tuberculosis Pekin Suşunun Türkiye’de Yaygınlığı
Yavuz Ildız - Fotoğraf Sanatçısı AFSAD
Orhan Kaya Köksalan
İbrahim Yücel - Fotoğraf Sanatçısı AFSAD
10:15-10:45 Kahve Arası
17:15-18:00 Paramedikal Konferans: Fotoğraf Teknikleri Üzerine
Sohbetler ve Yarışma Sonuçları
18:00-18:30 Bildiri Ödüllerinin Verilmesi ve Kapanış Konuşmaları
Genel Bilgiler
Kongre Merkezi Swissôtel Ankara
Yıldızevler Mahallesi, Jose Marti Cad. No:2
Çankaya Ankara
Web : www.swissotel.com.tr/ankara
Kongre Tarihleri
04 - 07 Haziran 2014
Kongre Web Sitesi
www.molekulermikro2014.org
Kongre Dili
Kongre resmi dili Türkçe’dir.
İzinler
Kongre katılımı için kurumlara verilmek üzere talep
edilecek izin yazıları, Kongre Yürütme Kurulu aracılığı ile
isteyen katılımcılara gönderilecektir. Talepler için lütfen
molekulermikro2014@serenas.com.tr e-posta adresinden
bağlantıya geçiniz
Kredilendirme
İptaller
Kayıt ve Danışma Yaka Kartları
Kongre Kayıtları
Kongre, Türk Tabipler Birliği “Sürekli Tıp Eğitimi (STE)”
Komisyonu tarafından kredilendirilecektir.
Kayıt ve konaklama ücretlerinde, 25 Nisan 2014 tarihine
kadar yapılacak iptallerde ücret iade edilir. Bu tarihten sonra
yapılacak iptallerde iade yapılmayacaktır. Tüm iadeler kongre
bitiminden sonra gerçekleştirilecektir.
Kayıt ve Danışma Masası, 04 Haziran 2014 gününden itibaren
saat 08.30-18.00 arası hizmet verecektir. Kayıt yaptırmamış
olan katılımcılar Swissôtel Ankara’da kurulacak kongre kayıt
masasında kayıtlarını yaptırabilirler.
Tüm katılımcı, refakatçi ve ticari firma temsilcilerine,
kategorilerine uygun yaka kartı dağıtımı, kongre kayıt
masasında gerçekleştirilecektir. Yaka kartı bulunmayan
katılımcıların kongre aktivitelerine katılımları mümkün
olamayacaktır. Yaka kartlarının kongre boyunca tüm bilimsel
ve sosyal aktivitelerde takılması gerekmektedir.
Kongrenin www.molekulermikro2014.org adresinde bulunan
kayıt formunun ya da kongre broşürlerinde bulunan formun
eksiksiz olarak doldurulup, ödeme detayları ile beraber (banka
dekontu ya da kredi kartı detayları) 18 Nisan 2014 tarihine
kadar Serenas Turizm’e faks ya da e-posta olarak gönderilmesi
gerekmektedir.
Her iki yöntemden birisi ile eksiksiz tamamlanarak gönderilen
kayıt formları, Serenas Turizm tarafından değerlendirmeye
alınacak ve gerekli konfirmasyon en kısa sürede, doldurulmuş
kayıt formunda belirtilen e-posta adresine ya da faks
numarasına iletilecektir. Tek başına kayıt formu veya banka
dekontu ile yapılan başvurular teyit edilmeyecek olup bekleme
listesine alınacaktır.
Kongre Günü Kayıtları Önceden Serenas Turizm ile temasa geçerek yer durumu için
onay alınması kaydı ile Swissôtel Ankara’da bulunan kayıt
masasında işlem yapılabilir.
Katılım Sertifikası
Tüm katılımcılar kongre katılım sertifikalarını
06 Haziran 2014 tarihinden itibaren kongre kayıt masasından
alabileceklerdir.
Sergi Alanları
Kongreye stand ve/veya sponsorluk başvurusu ile
katılmak isteyen kuruluşlar Serenas Turizm ile bağlantıya
geçebilirler. Sergi alanı, 04 Haziran 2014 tarihinden, 07 Haziran
2014 tarihine kadar, 08.00-19.00 saatleri arasında açık olacaktır.
Kayıt ve Konaklama Ücretleri,
Transfer Bilgileri ve Formu
Konaklama Ücretleri
Tek Kişilik Oda Çift Kişilik Oda
Kongre Kayıt Ücretleri
18 Nisan 2014 tarihine kadar
18 Nisan 2014 tarihinden sonra
Üye
Üye Olmayan
Araştırma Görevlisi
75 €
100 €
95 € 130 € Uzman
100 €
140 €
135 € 175 € Refakatçi
Üye
60 €
80 €
Gram Boyama Kursu
118 TL
Tanısal Moleküler
Mikrobiyoloji Kursu
115 €
Firma Temsilcisi
100 €
Günlük Kayıt
75 €
Kongre Kayıt Ücreti Toplamı : Üye Olmayan
Swissôtel Ankara 5*
Jose Marti Cad. No:2
Yıldız, Çankaya, Ankara
140 €
□
150 €
□
City Hotel 4*
Turan Güneş Bulvarı No: 19
Yıldız, Çankaya, Ankara
110 €
□
140 €
□
Büyükhanlı Park Hotel 4*
Simon Bolivar Caddesi No:32
Çankaya, Ankara
90 €
□
120 €
□
Yukarıda belirtilmiş olan konaklama ücretleri; gecelik oda & kahvaltı bazında
ve % 8 KDV dâhil olarak verilmiştir. Otel rezervasyonu;
İstiyorum
□
Giriş Tarihi
€
Kongre kayıt ücretlerine;
Bilimsel toplantılara katılım, kongre çantası, program ve bildiri özet
kitabı, yaka kartı, katılım sertifikası, kahve molaları, program dâhilindeki
öğle yemekleri ve % 18 KDV dahildir.
Günlük kayıt ücretlerine;
Kayıt yaptırılan günün bilimsel oturumlarına katılım, program ve bildiri
özet kitabı, yaka kartı, katılım sertifikası, kayıt gününe ait kahve molaları,
kayıt gününe ait öğle yemeği ve % 18 KDV dahildir.
İstemiyorum
□
:
Çıkış Tarihi : Konaklama:□ Tek Kişilik Oda □ Çift Kişilik Oda
Refakatçi Adı : € X
Oda ücreti
Gece = Gece sayısı
€
Konaklama toplam
Konaklama Toplamı : €
Kurs Bilgileri
Kursun Adı
Kurs Yeri
Kurs Kaydı
Kurs Kayıt Ücreti
Gram Boyama ve Değerlendirme Kursu
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakultesi Tıbbi Mikrobiyoloji
Laboratuvarları, Morfoloji Binası, 3. Kat Sıhhiye/Ankara
İstemiyorum □
İstiyorum □
118 TL
Kursun Adı
Kurs Yeri
Kurs Kaydı
Kurs Kayıt Ücreti
Tanısal Moleküler Mikrobiyoloji Kursu - Temel PCR
Teknikleri ve Uygulama Alanları
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
İstiyorum □
İstemiyorum □
115 €uro
Havalimanı Karşılama & Transfer Ücretleri
50 €
□ / Tek yön, kişibaşı
100 €
□ / Çift yön, kişibaşı
50 € X __________ = ___________
Tek yön
Kişi sayısı
Transfer toplam
100 € X __________ = ___________
Çift yön
Kişi sayısı
Transfer toplam
Geliş Tarihi: Dönüş Tarihi : Kurs kayıt ücretlerine;
Teorik ve pratik aktivitelere katılım, kahve molası, öğle yemeği ve kurs
katılım sertifikası dâhildir.
Geliş Saati : Dönüş Saati : Uçuş No : Uçuş No Önemli Not
Kurs kaydınızı yaptırmadan önce, Serenas Turizm’i arayarak 20 kişilik
kontenjan durumunu sormanız önemle rica olunur.
* Transfer değişikliğiniz, uçak saati değişikliklerinizi yazılı olarak 48 saat önce
Kurs Kayıt Ücreti Toplamı : Transfer Toplamı : €uro
:
bildirmeniz ve teyit almanız durumunda geçerli olacaktır.
€ (KDV dahildir.)
Katılımcı Bilgileri
□ Prof.
□ Arş. Gör. □ Doç. □ Öğr. Gör.
Adı, Soyadı
:
Çalıştığı Kurum
:
Posta Adresi
Ödeme Şekli
□ Yrd. Doç
□ Öğrenci
□ Uzman
□ Diğer
* Banka Havalesi □
** Kredi Kartı □
* Banka Hesap Numaraları
Banka Adı
: HSBC Bank A.Ş
Şubesi
: Ankara Kurumsal Şube
Şube Adresi : Nergiz Sokak Bayraktar Via Tower K:12 Söğütözü, Ankara
Hesap Adı
: Serenas Uluslar Arası Turizm Kongre Organizasyon A.Ş.
Swift Kod
: HSBCTRIX
Euro Hesap No : 106 1026628 773 00
:
Euro IBAN No : TR190012300106102662877399
Cep Telefon
: TL Hesap No
: 106 1026628 282 00
TL IBAN No
: TR740012300106102662828200
** Kredi Kartı:
Kayıt, Konaklama ve Transfer Bedeli olarak kredi kartımdan _________€
karşılığı günlük Merkez Bankası döviz satış kuru karşılığı Türk Lirası
çekilmesini onaylıyorum.
Faks: Visa □Master □
modern binası ve eşsiz donanımıyla şehir merkezine 10 dakika, Esenboğa
sağlanmaktadır. Açık ve kapalı otoparkı mevcut olup, ayrıca otel çevresinde
Ücret Toplamı :
otomobil park olanağı ile de ideal konumdadır.
:
Kart No:
Kart Sahibinin İsmi : Vergi Dairesi ve No : Kongre Kayıt + Konaklama + Transfer Toplamı
CVV No Kart Güvenlik
Numarasının son üç hanesi
Geçerlilik Tarihi
:
İmzalama Tarihi
: /
İmza :
semti Çankaya'da bulunmaktadır. 8 katlı ve lüks ve şık döşenmiş 147 odası,
havalimanına 45 dakika uzaklıktadır. Alışveriş merkezlerine ulaşım kolaylıkla
e-posta: Fatura Adresi
Kongremizin gerçekleştirileceği Swissôtel Ankara, başkent Ankara'nın elit
Lütfen bu formu doldurduktan sonra Serenas Turizm’e gönderiniz.
€
Serenas Turizm
Adres
: Turan Güneş Bulvarı 5.Cadde No: 13
06550 Yıldız, Çankaya, Ankara
Telefon : +90 312 440 50 11
Faks : +90 312 441 45 62
e-posta: molekulermikro2014@serenas.com.tr
Güncel Kongre Bilgisine
Cep Telefonunuz
Kadar YAKINSINIZ
!
MİCROSOFT TAG’İ NASIL KULLANIRIM?
Öncelikle Cep telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan http://gettag.mobi
adresine girerek cep telefonu modelinize uygun Tag Reader programını
indirin, kurun ve çalıştırın.
Tag Reader programı ile renkli üçgen ve çizgilerden oluşan Microsoft
Tag’in fotoğrafını çekin veya cep telefonu modelinize bağlı olarak
yalnızca kameraya gösterin.
Tag üzerine tanımlanmış WEB sitesi veya Online İçeriğe zahmetsizce
cep telefonunuzdan erişmenin keyfini çıkarın.
Unutmayın! Kullanımınız sırasında oluşacak veri alışverişi, cep
telefonu servis sağlayıcınız tarafından belirlenen data tarifesi üzerinden
fiyatlandırılır ve tag üzerine tanımlanmış online içerik görünümü, cep
telefonu marka ve modeline göre farklılık gösterebilir.
Download

2. DUYURU - 8. Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi