ÇINARLI MAHALLESĠ 1507 ADA 102 PARSEL ĠLE 8668 ADA 1 PARSELE ĠLĠġKĠN
UYGULAMA ĠMAR PLANI DEĞĠġĠKLĠĞĠ (2014)
ĠZMĠR ĠLĠ, KONAK ĠLÇESĠ, ÇINARLI MAHALLESĠ,
1507 ADA 102 PARSEL ĠLE 8668 ADA 1 PARSELE ĠLĠġKĠN
UYGULAMA ĠMAR PLANI DEĞĠġĠKLĠĞĠ
1. GĠRĠġ
1. 1. AMAÇ VE KAPSAM
Ġzmir Ġli, Konak Ġlçesi, Çınarlı Mahallesi, 1507 ada 102 parsel ile 8668 ada 1 parsele
iliĢkin hazırlanan Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği’nin temel amacı; resmi tesis alanı
ve yeĢil alan olmak üzere kamu kullanımına ayrılmıĢ söz konusu sahaya, bölgedeki
merkezi iĢ alanı kimliği ile birlikte gelen yoğun yapılaĢma ve nüfus sirkülasyonuna
gerek büyüklük, gerekse estetik açıdan hitap edecek ölçekte, gereksinimler
doğrultusunda ibadet alanı (camii) ayrılmasıdır.
2. PLAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ ALANI GENEL DEĞERLENDĠRMESĠ
2.1. Konum, Coğrafi ve Fiziki Özellikler:
Plan değiĢikliğine konu 1507 ada 102 parsel ile 8668 ada 1 parsel; Ġzmir Ġli’nin Konak
Ġlçesi merkezinde, Ġzmir Ġli’nin geliĢim haritasında yeni kent merkezi olarak tayin
edilen bölge içerisinde yer almaktadır. TaĢınmazlar kuzeylerinde yer alan Ankara
Caddesi’ne yaklaĢık 250 metre, batılarında yer alan Ġzmir Limanı’na yaklaĢık 1,5 km,
güneylerinde yer alan Atatürk Stadyumu’na yaklaĢık 1,5 km uzaklıktadır.
UlaĢım bağlantıları açısından çok merkezi bir noktada yer alan taĢınmazların,
yaklaĢık 300 metre güneyinden Ġzmir Metrosu, yaklaĢık 300 metre batısından ise Ġzmir
Banliyö Sistemi (ĠZBAN) geçmektedir.
Çoğu atıl durumdaki sanayi ve depolama tesisleri ile halihazırda faaliyet gösteren
küçük sanayi sitelerinin yoğunluk gösterdiği bölgede, onaylanan yeni kent merkezi
planları doğrultusunda dönüĢüm baĢlamıĢtır.
Halihazırda 1507 ada 102 parsel üzerinde eski Ġzmir Ġl Özel Ġdaresi Çınarlı Hizmet
Binası olarak kullanılan yapılar yer almaktadır. 8668 ada 1 parsel ise boĢtur.
Adres: 860 Sokak, No:2, Ağahan ĠĢ Merkezi, D:304, Konak | ĠZMĠR
ĠletiĢim: (0232) 445 96 56 – (0532) 692 22 90 – (0537) 561 88 07
1
ÇINARLI MAHALLESĠ 1507 ADA 102 PARSEL ĠLE 8668 ADA 1 PARSELE ĠLĠġKĠN
UYGULAMA ĠMAR PLANI DEĞĠġĠKLĠĞĠ (2014)
-- Plan DeğiĢikliği Sahasının Bölge Ġçerisindeki Konumu --
-- Plan DeğiĢikliği Sahasının Yöre Ġçerisindeki Konumu --
Adres: 860 Sokak, No:2, Ağahan ĠĢ Merkezi, D:304, Konak | ĠZMĠR
ĠletiĢim: (0232) 445 96 56 – (0532) 692 22 90 – (0537) 561 88 07
2
ÇINARLI MAHALLESĠ 1507 ADA 102 PARSEL ĠLE 8668 ADA 1 PARSELE ĠLĠġKĠN
UYGULAMA ĠMAR PLANI DEĞĠġĠKLĠĞĠ (2014)
2.2. Tapu ve Mülkiyet Durumu:
Plan değiĢikliğine konu 1507 ada 102 parsel ile 8668 ada 1 parsel kuzey-güney
doğrultuda birbirine komĢu konumda olup, 1507 ada 102 parsel 13.021 m²’lik
yüzölçümüne, 8668 ada 1 parsel ise 7.046 m²’lik yüzölçümüne sahiptir. Ġmar
uygulaması görmüĢ ancak cins değiĢikliği yapılmamıĢ olan her iki parselin mülkiyeti
Maliye Hazinesi’ne aittir.
-- Mülkiyet Durumu -Adres: 860 Sokak, No:2, Ağahan ĠĢ Merkezi, D:304, Konak | ĠZMĠR
ĠletiĢim: (0232) 445 96 56 – (0532) 692 22 90 – (0537) 561 88 07
3
ÇINARLI MAHALLESĠ 1507 ADA 102 PARSEL ĠLE 8668 ADA 1 PARSELE ĠLĠġKĠN
UYGULAMA ĠMAR PLANI DEĞĠġĠKLĠĞĠ (2014)
2.3. Mevcut Plan Kararları
 1/25000 Ölçekli
Ġzmir
BüyükĢehir
Bütünü Çevre Düzeni Planı’na göre
taĢınmazlar “Merkezi ĠĢ Alanı (MĠA) kullanımına sahiptir. Söz konusu plan
“Merkezi ĠĢ Alanı”nı; kentin yönetim birimleri ile ticari iĢlevlerinin yoğunlaĢtığı
kullanım alanı olarak tanımlamaktadır.
4
-- 1/25000 Ölçekli Ġzmir BüyükĢehir Bütünü Çevre Düzeni Planı –
Adres: 860 Sokak, No:2, Ağahan ĠĢ Merkezi, D:304, Konak | ĠZMĠR
ĠletiĢim: (0232) 445 96 56 – (0532) 692 22 90 – (0537) 561 88 07
ÇINARLI MAHALLESĠ 1507 ADA 102 PARSEL ĠLE 8668 ADA 1 PARSELE ĠLĠġKĠN
UYGULAMA ĠMAR PLANI DEĞĠġĠKLĠĞĠ (2014)

Meri 1/5000 Ölçekli Nazım Ġmar Planı’nda, taĢınmazlardan 1507 ada 102
parsel; Taks=0,30, Kaks=3,00 yapılanma koĢullarına sahip “Belediye Hizmet
Alanı”, 8668 ada 1 parsel ise “YeĢil Alan” kullanımında kalmaktadır.
-- Meri 1/5000 Ölçekli Nazım Ġmar Planı –

Meri 1/1000 Ölçekli Uygulama Ġmar Planı’nda ise, taĢınmazlardan 1507 ada
102 parsel; Taks=0,30, Kaks=3,00 yapılanma koĢullarına sahip “Resmi Tesis
Alanı”, 8668 ada 1 parsel ise “YeĢil Alan” ile 10 metrelik “Yaya Yolu”
kullanımında kalmaktadır.
-- Meri 1/1000 Ölçekli Nazım Ġmar Planı –
Adres: 860 Sokak, No:2, Ağahan ĠĢ Merkezi, D:304, Konak | ĠZMĠR
ĠletiĢim: (0232) 445 96 56 – (0532) 692 22 90 – (0537) 561 88 07
5
ÇINARLI MAHALLESĠ 1507 ADA 102 PARSEL ĠLE 8668 ADA 1 PARSELE ĠLĠġKĠN
UYGULAMA ĠMAR PLANI DEĞĠġĠKLĠĞĠ (2014)
3. UYGULAMA ĠMAR PLANI DEĞĠġĠKLĠĞĠ
Kamusal alanların bölgenin merkeziyetçi kimliği ve ehemmiyeti açısından ihtiyaç
duyduğu “Ġbadet Alanı” gereksiniminin karĢılanması amacıyla Ġzmir Ġli, Konak Ġlçesi,
Çınarlı Mahallesi, 1507 ada 102 parsel ile 8668 ada 1 parselleri kapsayacak biçimde
1/1000 ölçekli, Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği önerisi hazırlanmıĢtır.
Söz konusu plan değiĢikliği ile; alanın yapılaĢma açısından sıkıntılı olan güneydoğu
ucu yeĢil alanda kalacak biçimde “Resmi Tesis Alanı” ile “YeĢil Alan”ın yerleri
değiĢtirilmiĢ, “Resmi Tesis” alanının 9.613 m2’lik bölümü “Ġbadet Alanı (Camii)”
kullanımına dönüĢtürülmüĢtür. YeĢil Alan büyüklüğü korunmuĢtur.
Alan Kullanımı
Meri Plan Yüzölçümü (m²)
Öneri Plan Yüzölçümü (m²)
YeĢil Alan
5.622 m²
5.676 m²
Resmi Tesis Alanı
12.965 m²
4.690 m²
Ġbadet Alanı
-
9.613 m²
-- Plan Sonrası Karakter Tablosu—
-- Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği Önerisi--
DoğuĢ BALDAN
ġehir Plancısı
Adres: 860 Sokak, No:2, Ağahan ĠĢ Merkezi, D:304, Konak | ĠZMĠR
ĠletiĢim: (0232) 445 96 56 – (0532) 692 22 90 – (0537) 561 88 07
6
ÇINARLI MAHALLESĠ 1507 ADA 102 PARSEL ĠLE 8668 ADA 1 PARSELE ĠLĠġKĠN
UYGULAMA ĠMAR PLANI DEĞĠġĠKLĠĞĠ (2014)
ALANDAN FOTOĞRAFLR
7
Adres: 860 Sokak, No:2, Ağahan ĠĢ Merkezi, D:304, Konak | ĠZMĠR
ĠletiĢim: (0232) 445 96 56 – (0532) 692 22 90 – (0537) 561 88 07
ÇINARLI MAHALLESĠ 1507 ADA 102 PARSEL ĠLE 8668 ADA 1 PARSELE ĠLĠġKĠN
UYGULAMA ĠMAR PLANI DEĞĠġĠKLĠĞĠ (2014)
8
Adres: 860 Sokak, No:2, Ağahan ĠĢ Merkezi, D:304, Konak | ĠZMĠR
ĠletiĢim: (0232) 445 96 56 – (0532) 692 22 90 – (0537) 561 88 07
ÇINARLI MAHALLESĠ 1507 ADA 102 PARSEL ĠLE 8668 ADA 1 PARSELE ĠLĠġKĠN
UYGULAMA ĠMAR PLANI DEĞĠġĠKLĠĞĠ (2014)
9
Adres: 860 Sokak, No:2, Ağahan ĠĢ Merkezi, D:304, Konak | ĠZMĠR
ĠletiĢim: (0232) 445 96 56 – (0532) 692 22 90 – (0537) 561 88 07
ÇINARLI MAHALLESĠ 1507 ADA 102 PARSEL ĠLE 8668 ADA 1 PARSELE ĠLĠġKĠN
UYGULAMA ĠMAR PLANI DEĞĠġĠKLĠĞĠ (2014)
10
Adres: 860 Sokak, No:2, Ağahan ĠĢ Merkezi, D:304, Konak | ĠZMĠR
ĠletiĢim: (0232) 445 96 56 – (0532) 692 22 90 – (0537) 561 88 07
Download

ĠZMĠR ĠLĠ, KONAK ĠLÇESĠ, ÇINARLI MAHALLESĠ, 1507 ADA