İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
BEYOĞLU HAMUŞAN HAZİRE ALANI RÖLÖVE,
RESTORASYON VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ
No 123
No 124
(1842)
Hüvel bâki
Emri hakla emraz geldi benim tenime
Bulmadı sıhhat vücudum sebeb oldu
Mevtime çelebi efendinin
Kahveci başısı merhum
Seyyid Mehmet Arif ağanın
Ruhiyçun fatiha
Sene 1234 12 ş.
(1838)
Hind Şaban
Oğlu merhum
El hac Ali
Ruhuna Fatiha
Sene 1139
AGS Mimarlık Restorasyon İnşaat San.Tic. Ltd. Şti
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
BEYOĞLU HAMUŞAN HAZİRE ALANI RÖLÖVE,
RESTORASYON VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ
No 125
(1840)
Bad-ı saba
Hakiket-i rayiha-i
Merhum hacı
Musa ruhuna Fatiha
Sene 1134 25 z.
AGS Mimarlık Restorasyon İnşaat San.Tic. Ltd. Şti
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
BEYOĞLU HAMUŞAN HAZİRE ALANI RÖLÖVE,
RESTORASYON VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ
No 126
(6656)
Hüvel bâki
Merhum cennetmekan Firdevs-i âşiyan
Gazi ebülfeth Sultan Muhammed
Han aleyhil rahmeti vel gifran
Hazretlerinin kovacılık
Hizmetiyle şerefyâb olan
Kutbul ârifin merhum kovacı
Ali dede ruhuna el Fatiha
Sene 958
AGS Mimarlık Restorasyon İnşaat San.Tic. Ltd. Şti
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
BEYOĞLU HAMUŞAN HAZİRE ALANI RÖLÖVE,
RESTORASYON VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ
No 127
No 128
(6703)
Hüvel hallakul bâki
Ya ilahi ol mübarek ismi pâkın hürmeti
Hem resulun fahri âlem şah-ı kevneyn hürmeti
Eyle kabrim ravzai cennet ya ilahel âlemin
Gece gündüz eylesünler hur-u gilman hizmeti
Merhum ve mağfurun leh elmuhtac ila
Rahmeti rabbihil gafur yorgancı elhac
(çimento)
(1948)
Gelub yar-ı vefadarım
Bırakdı bu ayak taşım
Dönüp gitdi garib oldum
Bu taş kaldı ayak taşım
AGS Mimarlık Restorasyon İnşaat San.Tic. Ltd. Şti
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
BEYOĞLU HAMUŞAN HAZİRE ALANI RÖLÖVE,
RESTORASYON VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ
No 129
No 130
(1846)
Hüvel hallakül bâki
Merhum ve mağfur
El muhtac ila rahmeti
Rabbihil gafur
Ahmet Efendi ruhuna
El Fatiha sene 1260
Fi gurra-i r.
(6670)
Hüvel bâki
Nevcivanım üçtu cennet bağına
Fırâk-ı kaldı validesi cânına
Tatar ağası el hac
Ahmet ağanın kerimesi
Merhume Şerife Ayşe
Sıdıka hanım ruhuna Fatiha
Sene 1250 fi 20 c.
AGS Mimarlık Restorasyon İnşaat San.Tic. Ltd. Şti
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
BEYOĞLU HAMUŞAN HAZİRE ALANI RÖLÖVE,
RESTORASYON VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ
No 131
(6678)
Yahu
İlahi ente rahmani
Recai minke gufrani
Vela te’huz bi isyani
Ve kemmil külle nuksani
Mısır Kahire’de Mevlevihane
Şeyhi reşadetlu şeyh seyyid Salih
Efendinin mehdumu merhum
Ve mağfurun lehu esseyyid Muhammed
Efendinin ruhiyçun Fatiha
Ve mağfurün leh esseyyid Muhammed
Dedenin ruhiyçun Fatiha
Sene 1278 fi 21 r.
AGS Mimarlık Restorasyon İnşaat San.Tic. Ltd. Şti
No 132
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
BEYOĞLU HAMUŞAN HAZİRE ALANI RÖLÖVE,
RESTORASYON VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ
No 133
No 134
(6612)
Hüvel bâki
Aşçı başı müinis
Dedenin hemşiresi
Merhume şerife Fatima
Molla ruhuna Fatiha
Sene 1262 fi 3 zi.
(6606)
Yahu
Merhum Geliboğlu
Kuru kahveci gençliğin
Doymayan derdine derman
Bulmayan merhum derviş
Muhammed ruhiyçun el fatiha
Sene 1240
AGS Mimarlık Restorasyon İnşaat San.Tic. Ltd. Şti
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
BEYOĞLU HAMUŞAN HAZİRE ALANI RÖLÖVE,
RESTORASYON VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ
No 135
No 136
(1962)
Hüvel baki
Dar-ı dünyaya ……………..
Cisri rihletinden geçub ukbaya geçub gitmek
istedim
Basmacızade hacı Ahmet bekaya azm edub
Meske’nin Firdevs-i cenneti Mevla eylesun
Bulmadı derdine çare hayfen dünyada ol
Sıhhat câmı ecelden buldu ukbada merâm
Hak Teala gurfa-i deryay-ı rahmet eyliye
Kabrini purnur ede Mevla ila yevmil kıyamDa dikkatle dikkatle Ârif fevtine tarih dedi
Ola yarab ruhu hacı Ahmet cennet makam
Fatiha
(kırık)
AGS Mimarlık Restorasyon İnşaat San.Tic. Ltd. Şti
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
BEYOĞLU HAMUŞAN HAZİRE ALANI RÖLÖVE,
RESTORASYON VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ
No 137
No 138
(6636)
Hüvel bâki
Nagihan bir derde düştüm bulmadım asla
deva
Kimse me’mül etmesun bu dehr-i faniden vefa
Bi karar etti nihâl ömrünü bâd-ı ecel
Hayfa kim tazelik halinde oldum mübtela
Rihlet ettim mülki faniden baka gülzarına
Lutf edup ihsan ede ecrin cenab-ı Kibriya
Vekil harç merhum Muhammed dedenin
Zevcesi merhüme ve Mağfure şerife Nefise
.. Nefise hanımın ruhiyçun Fatiha
Sene 1275 fi 15 s.
AGS Mimarlık Restorasyon İnşaat San.Tic. Ltd. Şti
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
BEYOĞLU HAMUŞAN HAZİRE ALANI RÖLÖVE,
RESTORASYON VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ
No 139
No 140
(1945)
Ya hazreti Mevlana
Mevlevi Hafız Ebübekir Dede
Oldu seyyah-ı gülüstan-ı şuhûd
Eyledi hangah-ı âlemde
Aşkla şevkle ifnay-ı vucud
Yazdı tarih-i vefatın Galib
Okuya hafızı me’vaya vurûd
Sene 1210
(1960)
Hüvel baki
Musahibin oğlu
Merhum ve mağfur
Seyyit Mehmet Ağa
Ruhuna Fatiha
Sene 1211
AGS Mimarlık Restorasyon İnşaat San.Tic. Ltd. Şti
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
BEYOĞLU HAMUŞAN HAZİRE ALANI RÖLÖVE,
RESTORASYON VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ
No 141
(6622)
Merhum ve mağfur
Ciğer köşem
Ahmed’in ruhuna
Bi hürmetil fatiha
Sene 1192
AGS Mimarlık Restorasyon İnşaat San.Tic. Ltd. Şti
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
BEYOĞLU HAMUŞAN HAZİRE ALANI RÖLÖVE,
RESTORASYON VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ
No 142 (Genel Foto)
AGS Mimarlık Restorasyon İnşaat San.Tic. Ltd. Şti
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
BEYOĞLU HAMUŞAN HAZİRE ALANI RÖLÖVE,
RESTORASYON VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ
No 142
(6563)
Baş taşı
Allah hu
Henüz genç idi gitti bakaya mir besim
Yazık bu zât-ı da gadr-ı zaman etti bedri
Karardı şem-i zekası ba emri hekimi huda
Bu oldu bâisi mevtı muktazay-ı kader
Mehakiminde hukukun riyaset etmişdi
Olup kemalı tefyizde zatına rehber
Sehâb-ı rahmete sermaye olsa layıkdır
Bu hâke maderinin döktüğü sereşki keder
Güzel deyup’de güzar eyleme heman zair
Düşün ne maksada mebni dikildi şu …
Duay-ı hayr ile şâd eyle ruhu merhumu
Ki bizden ehli mekabır bunu ümid eyler
AGS Mimarlık Restorasyon İnşaat San.Tic. Ltd. Şti
Ayak taşı
Beyoğlu birinci
Ve dersaadet ikinci
Hukuk riyesetlerinde bulunmuş
Olan Nişli Ahmet Besim
Beyefendinin ruhiyçun Fatiha
Sene Baştaşı
Beyoğlu birinci
Ve dersaadet ikinci
Hukuk riyesetlerinde bulunmuş
Olan Nişli Ahmet Besim
Beyefendinin ruhiyçun Fatiha
Sene 1305
1305
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
BEYOĞLU HAMUŞAN HAZİRE ALANI RÖLÖVE,
RESTORASYON VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ
No 143 (Genel Foto)
AGS Mimarlık Restorasyon İnşaat San.Tic. Ltd. Şti
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
BEYOĞLU HAMUŞAN HAZİRE ALANI RÖLÖVE,
RESTORASYON VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ
No 143
(6577)
Baş taşı
…… yerdemi yatar ol Güher-i şebâb yazık
Nasıl yedi bedene kıymadan türab yazık
Yirmi üç yaşına girmeden zavallı veli
Kuvay-ı cismi bile bulmadan nisab yazık
Tutuldu ateşi hümmay-ı …… birden
Revanın aldı ecel eyleyub şitâb yazık
İki çocuk bırakıp gitti valideyni ile
Döküldü hasretine eşki bi hesab yazık
Hisâl huyuna irfanına asaletine
Nişandı vechi sabihindeki o zat yazık
Güzel bu sengi zerendut nakşına ancak
Yakışmadı o civana bu hame-i huvab yazık
Bu hal-i ölümde …… işte ey zair
Hayat içun çekilen bunca ızdırab yazık
Oku hulus ile bir Fatiha şu merhume
Ki oldu mevt ile nâ kabili hitab yazık
AGS Mimarlık Restorasyon İnşaat San.Tic. Ltd. Şti
Ayak taşı
Merhum Tepedenli Ali
Paşa ahfadından
Ve muhacirin komisyonu
Reisi devletlu Yusuf
Rıza paşa mahdumu evla
Ashabından Ali valideyn
Beyin ruhuyiçun
Sene 1303 fi 9 rebiülahir
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
BEYOĞLU HAMUŞAN HAZİRE ALANI RÖLÖVE,
RESTORASYON VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ
No 144
(1644-6542)
Tepedelenli Ali paşaya hak / bir oğul verub
Veli paşa benam
Kılmış
ol mahduma buy’i mahdume /
Yenişehir’de ata-i rabbi enam
Badema etmiş tezevvüc başeref/ Hânedandan
anda birkat hümam
Gurfa-i valası gibi ismini necib/ namı veş zatı
sezay-i ihtiram
Kamyab olup anınla bir zaman/ hasıl etmiş
nice evlad-ı kiram
Olacak ahir o miri muhterem/ ru berah revza-i
darülselam
Gelmiş İstanbula aram eylemiş / terk edup
şehri bu nâbuy-ı benam
İrcii emrin kılıp güşü akibet / gülüstan-ı
cennete etmiş hürâm
Kabri pakın eyleyüp deryayı nur / afv edde
cürmın cenabı layenam
Ba Sercan söyleim terihini / kıldı adnı Fatma
hanıma makam
Sene 1298
AGS Mimarlık Restorasyon İnşaat San.Tic. Ltd. Şti
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
BEYOĞLU HAMUŞAN HAZİRE ALANI RÖLÖVE,
RESTORASYON VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ
No 145
(1640)
Hüvel hallakul baki
El çeküp bil cümleden ettim bakaya rihleti
Terk edup geriye mal mülkü devleti
Kim gelip kabrim ziyaret eyleyen ihvanımız
Okusunlar ruhum içun kulhüvallah ayeti
Yenişehir fener eşrafından ve dergâh-ı
Âli kapucubaşılarından merhum
Nakibi eşref esseyyid Muhammed Necip
Beyefendinin ruhiyçun ve cemi
Ehli iman ervahlariyçun Fatiha
Sene 1261 Fİ 5 c.
AGS Mimarlık Restorasyon İnşaat San.Tic. Ltd. Şti
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
BEYOĞLU HAMUŞAN HAZİRE ALANI RÖLÖVE,
RESTORASYON VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ
No 146
(6626)
Kulle men aleyha fân
Hanedân-ı Yanyadan olup nice dem Konya’da
Matbah-ı monlay-ı hünkâr’e verup ikrar-ı can
De’b-ı vayîsi tariki aşkla tekmil edup
Çilekeş Ahmet dede olmuştu âna nam-u şân
Nağme-i nîden nidaya ircii bân’kın duyup
Rah-ı mevlanaya eyler idi terki baş ve can
Âkibet merdi ecel âyında payâl eyleyub
Zikri hak tire’de kıldı vücudunu nihân
Söyledim nâçar fevti tarihinin âh ederek
Hak deyup Ahmet bey etti ruhunu hakka revan
Sene 1270 m.
AGS Mimarlık Restorasyon İnşaat San.Tic. Ltd. Şti
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
BEYOĞLU HAMUŞAN HAZİRE ALANI RÖLÖVE,
RESTORASYON VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ
No 147
No 148
(6633)
Yahu
Uzun çarşıda
Hezarfenden hafrıfci
Merhum derviş
Muhammed ruhuna Fatiha
Sene 1188 fi 25 ramazan
(6632)
Merhume Ümmühan hoca
Kadın ruhuna Fatiha
Sene 1150
AGS Mimarlık Restorasyon İnşaat San.Tic. Ltd. Şti
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
BEYOĞLU HAMUŞAN HAZİRE ALANI RÖLÖVE,
RESTORASYON VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ
No 149
(6625)
Fenâdan bakaya ayledi rihlet
Ede kabrini hak ravzai cennet
Şükürzâde Mustafa
Ağanın kerimesi merhume
Şerife Emine kadın ruhuna
Elfatiha sene 1200
AGS Mimarlık Restorasyon İnşaat San.Tic. Ltd. Şti
No 150
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
BEYOĞLU HAMUŞAN HAZİRE ALANI RÖLÖVE,
RESTORASYON VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ
No 152
No 151
(6558)
Hüvel bâki
Kulekapu mevlevihanenin mürşidi
Siyadetlu şeyh Kudretullah efendi
Hazretlerinin halazadesi Hamal başı
Zade esseyyid hacı Ahmet efendinin
Mahdumu cennetmekân Firdevsi
Âşiyan esseyyid Muhammed Safvet efendi
Ruhuhiyçun el Fatiha
Sene 1261 …L.
AGS Mimarlık Restorasyon İnşaat San.Tic. Ltd. Şti
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
BEYOĞLU HAMUŞAN HAZİRE ALANI RÖLÖVE,
RESTORASYON VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ
No 153
No 153 (toprak altında kalan kısım)
(6537)
La mevcude illahu
Meydancı Kule kapısı tekkesinin âh
Göçtü ola ……… naim-i rahmet ve gufran
Mü’nis dedenin necl-i güzini idi merhum
Mollay-ı muazzamla enisi ola piran
Canlar acıdı fevtine ol bedr-i tarikin
Mahşerde şefaat şemsi felekşan
Gitti dönerek şevk ile dergâh-ı cemale
Hâk Kevser-i afv ile ede ruhunu şadân
İhlasla yazdı oku tarihini safvet
Osman dedenin menzilini nur ede yezdan
Sene 1179
No 154
AGS Mimarlık Restorasyon İnşaat San.Tic. Ltd. Şti
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
BEYOĞLU HAMUŞAN HAZİRE ALANI RÖLÖVE,
RESTORASYON VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ
No 155
(6527)
Hüvel bâki
Ataullah Muhammed nâmı idi işbu merhumun
Hüda rahmet buyursun gitti şimdi semti
ukbaya
Alub haftanii Halet efendi bir zaman rtti
Bu evsaf ile hizmet etmeği zatta pirâye
Tariki mevleviyede ez dilucan eyleyub hizmet
Nûş etmişdi dergehi valay-ı monlaya
Dua kıl ruhuna geçme görübte hâk ile yeksan
Helal et gider âdet bu güne dar-ı dünyaya
Bu seng-i kabrine nakş eyledim menkut ile
tarih
Ataullah bihişti buldu hakan gitti ulyaya
Sene 1254 fi 22 m.
AGS Mimarlık Restorasyon İnşaat San.Tic. Ltd. Şti
No 156
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
BEYOĞLU HAMUŞAN HAZİRE ALANI RÖLÖVE,
RESTORASYON VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ
No 157
No 158
(6522)
Yahu
Kibar-ı valâtbâr-ı tarik-i saadet refik-i
Mevleviyeden bab-ı âli hocası
İken……….
Lahut olan sultanulşuara
Ve bürhanülü refa Ayintabi Mevlana
Esseyyid Hasan Ayni efendi
Hazretlerinin ruhu pur futuhlarına
Rızaen lillah Teâlâ el Fatiha
Sene 1253 fi 4 s.
(6517)
Hüvel bâki
Ecille-i ricali devleti aliyyeden
Halen tevkii divân-ı hümayun Muhammed Said
Halib efendinin ruhiyçun el Fatiha
Sene 1237 fi 11 ra
AGS Mimarlık Restorasyon İnşaat San.Tic. Ltd. Şti
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
BEYOĞLU HAMUŞAN HAZİRE ALANI RÖLÖVE,
RESTORASYON VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ
No 159
(1906)
Hüvel bâki
Mektebi hülafasından
Derviş paşa
Kâtibi Üsküdari
Merhum Mehmet Emin efendinin
Ruhiyçun el fatiha
Sene 1233
AGS Mimarlık Restorasyon İnşaat San.Tic. Ltd. Şti
No 160
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
BEYOĞLU HAMUŞAN HAZİRE ALANI RÖLÖVE,
RESTORASYON VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ
No 161
(6509)
Ahin minelmevt
Aliyye hanımın ……………… ömrün etdi
işkeste
Henüz dört yaşına girmekzin bâd-ı ecel eyvah
Zerri halis ayar olmuşdu tıfıl iken o masuma
Cenab-ı mevlevinin sikkesi altında ey vallah
Uçub bülbül gibi gülzar-ı adne lânesaz oldu
Derdin valideyni harhar gamla doldu
O virdi naz-ı âram eyledikçe bağı cennette
Muammer eylesun hep hanedanın hazreti
Allah
Yazıldı masraı tarihi engüşt şehadetle
Aliyye-i Gülşen kurb kabulu kıldı menzilgâh
Sene 1279
AGS Mimarlık Restorasyon İnşaat San.Tic. Ltd. Şti
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
BEYOĞLU HAMUŞAN HAZİRE ALANI RÖLÖVE,
RESTORASYON VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ
No 162
(1904)
Ahi’n minelmevt
Felek miralay Osman beyin hayıf
Bu tıflın eyledi dilgir-i merkadi
Ki bir sal içre kıldı şad ve mahzun
Değilmiş hasibi ömrü sermedi
Dedim az’âf ile tarihin ola
Muhammed muşfii üm ve ebi ceddin
Sene 1278
AGS Mimarlık Restorasyon İnşaat San.Tic. Ltd. Şti
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
BEYOĞLU HAMUŞAN HAZİRE ALANI RÖLÖVE,
RESTORASYON VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ
No 163
No 164
(1967)
Hüvel baki
Naıthan derviş Emin
Efendinin torunu
Ve Rıza Efendi mahdumu
Derviş Mehmet Nazif dede’dir bu
Sene 1276 fi gurra-i za
AGS Mimarlık Restorasyon İnşaat San.Tic. Ltd. Şti
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
BEYOĞLU HAMUŞAN HAZİRE ALANI RÖLÖVE,
RESTORASYON VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ
No 165
No 166
(6698)
Yahu
Tarikatı aliysye-i mevleviyeden
Naıthan derviş Muhammed
Emin efendinin zevcesi
Merhume ve mağfure leha
Dervişe Şerife Nefise
(ağaç gövdesinde)
(6684)
Azm-i Firdevs etti bu nureste âh
Valideyni düştü hayfa fevtine
Feyzi lütfünden kerem ede ilâh
Cennet içre vasıl ola mağfur tûti
Ruhiyçun el Fatiha
(toprak)
AGS Mimarlık Restorasyon İnşaat San.Tic. Ltd. Şti
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
BEYOĞLU HAMUŞAN HAZİRE ALANI RÖLÖVE,
RESTORASYON VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ
No 167
(6693)
Hüvel bâki
Beni kıl mağfiret ey rabbi Yezdan
Bihakkı arşı a’zam nuru kur’an
Gelub kabrim ziyaret eden ihvan
Edeler ruhuma bir Fatiha ihsan
Galata kıyam mahzar başısı Emin
Efendinin teyzesi Şerife Rüveyde
Hanım ruhuna el Fatiha
Sene 1267
AGS Mimarlık Restorasyon İnşaat San.Tic. Ltd. Şti
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
BEYOĞLU HAMUŞAN HAZİRE ALANI RÖLÖVE,
RESTORASYON VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ
No 168
(3014)
El Fatiha
Hüvel bâki
Hak süphanehû ve Teâlâ hazretleri
Bil cümle mü’minin ve mi’ minata
Merhum serhümbareciyan
Ahmet paşaya rahmet eyliye
Sene 1160 Fi 22 ra.
AGS Mimarlık Restorasyon İnşaat San.Tic. Ltd. Şti
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
BEYOĞLU HAMUŞAN HAZİRE ALANI RÖLÖVE,
RESTORASYON VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ
No 169
No 170
(1937)
Hu
Tarikatı aliyye-i mevleviyeden
Kangırılı merhum
Ve mağfur derviş
Mehmet ruhi şerefine
Rıza’n lillah el Fatiha
Sene 1282 fi 22 r.
(1935)
Hüvel hayyul bâki
Merhum ve mağfur ila
Rahmeti rabbihil gafur
Anbar kâtibi Osman
Efendinin ruhuna Fatiha
Sene 1164
AGS Mimarlık Restorasyon İnşaat San.Tic. Ltd. Şti
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
BEYOĞLU HAMUŞAN HAZİRE ALANI RÖLÖVE,
RESTORASYON VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ
No 171
No 172
(1970-7497)
hu
Tarikati aliyye-i mevleviyeden
Amasyalı derviş ruh-u şirini içun rızaen
Lillah-i Teâlâ el Fatiha
Sene 1280 fi 22 b.
(1977-7419)
Elçekub bezmi cihandan fanidir dünya
Gülşenidir dost efendi ukbade
Son nefesde Allah bir dedim Muhammet
Yaselamet deyup uçtu Cennetl me’vadır
Validesi firakına tahammül edemeyub
Hasreti kiyamete kalan merhum Mustafa
Efendi ruhiyçun
El Fatiha sene 1181
AGS Mimarlık Restorasyon İnşaat San.Tic. Ltd. Şti
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
BEYOĞLU HAMUŞAN HAZİRE ALANI RÖLÖVE,
RESTORASYON VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ
No 174
No 173
(1973-7421)
Sırrı
vucudun
nazenin
etdi
cihandan…………….
Hulku menba-ı hüsn olmuşdu ………. sıdk
…………………..eyleyub…………..hitabı ircii
……………………ukbada…………….
Dediler……………………………………..
……………………………. olub tarihini dedim
Ferit
………………. ruhu pâkını Ali bey eyledi
teslimi hak
Sene 1185
No 175
AGS Mimarlık Restorasyon İnşaat San.Tic. Ltd. Şti
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
BEYOĞLU HAMUŞAN HAZİRE ALANI RÖLÖVE,
RESTORASYON VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ
No 176
(6708)
Hüvel bâki
Cihanın âlına aldanma mekrinden emin olma
Kınnı evvel gelenler gitti cümle yalan oldu
Galata mahkeme ser mahzarı derviş Eminin
âh
Dirîğa maderi bilahre hâke nihan oldu
Sene bin ikiyüz yetmiş bir iken işbu fâniden
Şerife Esma Hanım rahmeti hakka revan oldu
Sene 1271 fi 7 c.
AGS Mimarlık Restorasyon İnşaat San.Tic. Ltd. Şti
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
BEYOĞLU HAMUŞAN HAZİRE ALANI RÖLÖVE,
RESTORASYON VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ
No 177
Basmamışdı bir nazîri sahn-ı imkâna kadem
Zâtı mahiyât-ı eşyaya medâr-ı inkişâf
Tab’-ı pâki resm u âyîn-i tiba’atde ‘alem
Etdi vakt-i nakdini masrûf tasnîf-i fünûna
Kıldı kilk-i fikrini mevkûf-i tertîb-i hikem
Eyledi zabt-ı tevârîh ile isbât-ı vücûd
Oldı ihyâ-yı ulûm ile kalemrân-ı rakam
Hâdimu’l-lezzât ânın da kâmını telh eyleyüp
Sâkî-yi merg âna da sundı dolu bir kâse semm
Nahl-bâlâ şâh-ı cismin hâk-sâr etdi felek
Ola Bârî hisse-mend-i meyve-i bâğ-ı İrem
Hasbıhâli ola Nevres Mısra’-ı târîh ânın
Basdı İbrahîm Efendi sahn-ı Firdevse kadem
1160
AGS Mimarlık Restorasyon İnşaat San.Tic. Ltd. Şti
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
BEYOĞLU HAMUŞAN HAZİRE ALANI RÖLÖVE,
RESTORASYON VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ
No 178
No 179
(1619)
Merhum ve mağfur
Esseyyid Abdullah
Efendi el Kırımi
Ruhiyçun el Fatiha
Sene 1145
Seyyid İsmaîl Beğ
Efendinin halîle-i muteremesi
Cennet-mekân merhûme Zeyneb
Hatun ruhuna Fâtiha
Sene 1237
Fi 14 Za.
AGS Mimarlık Restorasyon İnşaat San.Tic. Ltd. Şti
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
BEYOĞLU HAMUŞAN HAZİRE ALANI RÖLÖVE,
RESTORASYON VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ
No 180
No 181
(6714)
Şeyh âli –i mankibet Kadri efendi Güzin
Kim cenabi mürşidi kâmil idi bi iştibah
Çun Beşiktaş Mevlevi dergâhı postunda o zât
Hayli müddet canşîn olmuştu bafeyzi ilâh
Kendisi evvel adip azmi tecelligâh-ı hak
Zevce-i mestüresi kalmışda zâru geriye hâh
Sinni çun seksene yetmişti bu esnada oda
Cenneti a’laya rihlet eyledi kıldı tebah
(ağaç gövdesi)
(1982)
Hüvel baki
Âh kim bu âlem içre bende-i şadan olmadım
Derdime derman aradım def’atan imkân
bulamadım
Geçti ömrüm âh görmedim sıhhat yüzün
Bir misafir gibi geldim bunda mihman olmadım
Ya ilahi sen bilirsin gayrı sendedir medet
Yüzümü dergâhıma sürmekten a’la bulmadım
Muğlalı hacı Hüseyin Ağanın
(toprakta)
AGS Mimarlık Restorasyon İnşaat San.Tic. Ltd. Şti
Download

Galata Mevlevihanesi Müzesi Haziresinde Bulunan Mezar Taşları