T.C.
REYHANLI KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı -.86555309.160-1,. Q
gçj
18/09/2014
Konu:Rehberlik ve Hizmet Çerçeve
Planlan
. M ÜDÜRLÜĞÜNE
REYH A N LI
İlimiz Kırıkhan Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünün rehberlik ve hizmet çerçeve
planlan ile ilgili 17/09/2014 tarih ve 205 sayılı yazıları ektedir.
Bilgilerinizi, okulunuz rehberlik çerçeve planlarının hazırlanarak 26/09/2014 tarihe kadar Kırıkhan
Rehberlik ve Araştırma Merkezine gönderilmesi ve müdürlüğümüze bilgi verilmesi hususunda gercüir;
önemle rica ederim.
İlçe
DAĞITIM; TÜM OKU L M Ü D Ü RLÜKLERİN E
18/09/2014 VHKİ:A.BİLEN
Reyhanlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 31500 Reyhanh/HATAY
Tlf
:326 4İ3 10 56 -65 75
irtibat
: A. BİLEN
Fax
: 326 413 37 02
Dahili No
: 1067
http//
reyhanii-meb.gov.tr
e-posta____ :[email protected]
lidiirü
IX.
K IR IK H AN; K A Y M A K A M L IĞ I
îlçe M illi Eğitîm Müdürlüğü
Sav»
:i7883603-4 İ0,99/1 î % ,
yi.m-2-
Korm :ivehbcrHk ve Hizmet Çerçeve Pimim
........ ................ ....................................... ..... .
M.ÜD ÖR.I, Ö Ğ Ü N E
IS'ycnıız Kiiilcbaiî Rehberlik ve Araştüma Merkezi Soiiımhılul; Bölgesine a.:;. IV:
2015 Eğnim öğretim Vtb Rehberlik Hi m irîleri Çerçeve Planlan Kırıkhan Rehberi:!
Araşî
‘ ' ' .ezîmıı internet Sityfasaıcia (kH!kh.arffaiî3.mefe,k12.îr) y m m m m iş U i, licern/c
bağlı
Okul Çerçeve Planlarım hazırlayarak K ıtikhsm Rehberlik ve Araşurma
SSL_
_
_
_
_
_
__
__
_
I-Riim Yazısı ı! Sayfa)
A R e y h a r m İlçe M illi E ğ işim M û c iü ılü ğ û n e
,2-Kîi.mhı IÇe ¡VfiiB Eğitini Miicinıiöğöüe
3'-rk>ssii îk ’e M illi Eğilim Mödikiüsûne
Kmühİ; C2iiv!ûi'.=ii, Be'cdıyr K;a-jı^f forıM^-HATAY
r i f . 032- - 3-i 11:*]! » 3.!463~:î-D3.hi-iî5! Fai:s.
Ai;u«!«î Hiig: iti” iiUbin.l’.OvNSl.';■
■ V-iHirM
Kır&hm i üçe ’kî -u kânun MüdanM-}!
I x..
R JR IİM M A K A Y M A K A M 1J. u I .
Kırıkhan Rchheılik ve Araşürma. Merkezi M üdöıiüğû
Sıivş
: sa M' 2M
_f
K-Uruıiı Kodu AAM 9!
İI.CE M î l l î hGÎTÎM M Ü D Ü RLÖ Ğ Ü K 'E
K.İ.RJKHA.N
K j o k h ; » ] R e h b e r lik , v e A r a ş t ır m a M e r k e z i s o n n n f u lo k b ö lg e s i n e a i î 2 0 14- 2 0 i 5 F ğ A s ş ı
ügreîm ı
yıh
Rehberlik
HİMnetİcii
Çerçeve
Planları
ın A rn c i
sa)feim24arkiriktemanijTieb,k r2aıAaA.î«aftmı.ştiîl Bölgemizdeki okullarının Okul Çerçeve
tarihine kadar göndermeleri gerMinek’edi;
îîce ofcyilarınıszu w
vt Hassa UçeAn;e:
d uy »iru in ı ası. l ııisasi! nda;
BAg; ve gereğim arz ederin?.
MehmA A idKAN
Merkez M üdür M M O
s s l s m
A rA l
A
KİHİKHvVN tl.s'H 'vîlî i i HfisTfM r A f d d ii l A l r
kiRJKÎİAN KBSiBHJK VT ar
:4ERf,E/A
i?:;«'; ■
/' :
v.
C Bii'l. KîfiiKî iAN : (1X1 \Y
i':i
A . e ee;eeAfe. i j ı . i - j r , ; :
HVr!'.*
Download

Rehberlik ve Hizmet Çerçeve Planları