cttVRE"oぼ
T.C.
AFYONKARAHISAR VALiLidI
Sevre ve gehircitik il Miidiirliigii
漱c譜
認u:現
:邸
´
肥 /JJ'-5乙 争ク
31 Eκ
=1露
I‖
AFYONKARAHiSAR
Valilik makaminin talimatlarlyla Ha21rlanan i億 〕
nt Vizyonu Prttcsi kapsamindaki
prttelerden olan``Havam121 Koruyalllrl Kaliteli Yasaya1lm''prtteSi oer9evesinde``Hava
KirliliЁ i Eylcm Planl''ha21Jama 9all,malarl b叫 1ュ tllmlstir,Proieye baこ
1l adllnlardan birisi
olup 26/09/2014 tarihli Mahalli ceVre Kurulu Kararlarl ile onaylannll,Olall Kl,Sezonu Yaklt
Progrゼ wninda
vatand叫
allnan kararlar cktc sunulrnus olup Wcb siteni2de ilancn yayllnl[ビ rak
!釘 Imlzlnbilgilendinlmesi
hususundaLereこ ini
arz/rica ederirn,
“
:: iIIIIttilltrlllttu
1翻鷲
ll議
ili
覧盪1馬 嵐胤L:聖よ
青鋭;:11‖vaki f
8-Afyonkarahisar Sanayi vc Ticarct Odasl十
EK:
―Yaklt PrOgrarni
.・ ./10/2014
.../10/2014
J Ⅳ2佃 4
卜
Jcoloil Muh
SubC Mudur v
て
‖
よ
躙
M ORUン
:け [〔 │り
il Mudlr Yrd.V.
'IL〆
Osmangaei Muh. C*har Dudayev Cn{,
c-posta : at,vorrAcstr,sov.t!
AFY()NKARAHisAR Tcl:027222'4850 Fak3:02722294832
■lcktronit罐 :h:tp″ WWLcsbttVttilコ 痘attQn
irt T KANl`
ARCI
2074
T.C.
AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
2014-2015 KIŞ SEZONU YAKIT PROGRAMI
İlimiz Türkiye çapında havası kirli iller arasındadır. Bu sebeple 26/09/2014 tarihinde
toplanan Mahalli Çevre Kurulunda (MÇK), İlimiz hava kalitesinin arttırılması için kış aylarında
yakılacak yakıtlarla ilgili kararlar alınmıştır. Alınan kararlara göre 2014-2015 kış sezonunda;
Afyonkarahisar ilinde satılan- satın alınan tüm kömürlerin Afyonkarahisar Çevre ve
Şehircilik Müdürlüğünce verilmiş Satış izin belgesi olması zorunludur. İlimiz içinde Satış izin
belgesi olmayan kömürler satılamaz, yakılamaz.
İlimiz merkez ilçe sınırları içinde toplam kükürt oranı %1.2 den az olan ve Alt Isıl Değeri
5300 kaloriden yüksek olan yerli kömürlerin satılması ve yakılması gerekmektedir.
Merkez ilçe dışındaki tüm ilçeler ve yerleşim birimlerinde kullanılacak katı yakıtların;
toplam kükürt oranı %2 den az, Alt Isıl Değeri 4800 kaloriden yüksek olacaktır.
15/10/2014 tarihi itibarıyla yukarıda belirtilen kömürlerin dışında alınmış kömürlerin
alınması satılması yasaklanmıştır. Kazan dairelerinde bu tarihten önce alındığı belgelenen
kömürler için 22.01.2013 tarihli MÇK kararları geçerlidir.
İl çapında kullanılacak İthal kömürlerin minimum ısıl değerinin 6400 kalorinin üstünde
olması, toplam kükürt oranının %0.9’in altında olması gerekmektedir.
Yakıt özellikleriyle ilgili denetimleri yetki alanı dahilinde öncelikle Afyonkarahisar
Belediyesi ve Çevre Şehircilik Müdürlüğü, kolluk kuvvetlerinden destek alarak yapacaklardır.
Denetimlerde yakıtların nakliyecilerinden başlayarak depolar ile kazan daireleri ve yakıcılar
denetlenecektir.
Alınan MÇK kararları doğrultusunda vatandaşlarımız açısından önemli olabilecek bazı
hükümler aşağıda belirtilmiştir.
Yakma Sistemleri ile ilgili olarak;
- Kazan ve sobalarda verimli yanma sağlanabilmesi için sıklıkla temizlik yapılmalıdır.
- 4 ve üzeri dairesi olan konutlarda ateşçi belgesi olan kaloriferci çalıştırılması
zorunludur. Her bir kaloriferci en fazla 2 kazan yakabilir.
- 10 ve üzeri bağımsız bölümü olan konutlarda baca gazı üretim ünitesi (filtre)
bulundurulması zorunludur. Stokerli yükleme sistemi bulunan kazanlarda daire
sayısına bakılmaksızın filtre bulunması zorunludur.
Tüketicilerle ilgili olarak;
- Çevre ve şehircilik Müdürlüğünce izin verilmiş kömürler haricinde yakıt bulundurmak
ve kullanmak yasaktır.
- Soba ve Kazanlar dış ortam sıcaklığı gece ve gündüz 15 derecenin altında olduğu
günlerde yakılabilir.
- Kalorifer ve sobaların ilk ateşlemeleri 07:00-09:00 ile 16:00-19:00 saatleri arasındaki
okul/iş giriş çıkış saatlerinde yapılmayacaktır.
- Binalarda çift cam, dıştan yalıtım benzeri yöntemlerle izolasyon yapılması ısı kaçağı
olan noktaların kapatılması gereklidir.
- Afyonkarahisar Belediyesi Mücavir alanı içinde Yakıtlarla ilgili şikayetler Alo 153
(Zabıta) telefonuna yapılabilecektir.
Kömür satış yerleri ve yakıldığı yerlerde yapılacak denetimlerde; belgesiz yakıtın
bulunup bulunmadığı, kalorifer kazanı ve bacasının temiz olup olmadığı, uygun yakmanın
yapılıp yapılmadığı, ateşçilere ait Ateşçi Belgesi kontrol edilecektir. Uygun olmayan yakıtlar
tespit edildiğinde yakıtların il dışına çıkarılması prosedürü uygulanacak ve idari para cezası
uygulanabilecektir.
İlimizdeki Tüm kamu ve özel sektöre ait işyerleri, siteler ve apartmanların kalorifer
kazanlarının Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Ateşçi Belgesi olan kişilerce yakılması, Belgesi
olmayanların Milli Eğitim Müdürlüğüne başvurarak Ateşçi Belgelerini alması ve kazanların
kalifiye elemanların ellerine bırakılması; daha az yakıtla daha temiz bir hava solumamıza yardım
edecek ve bütçemize katkı sağlayacaktır.
İlimizin hava kirliliği açısından üst sınır değerlere yaklaşan havasını daha az kirletmek ve
yaşanabilirliği artırmak için yapılan bu çalışmada Mahalli Çevre Kurulunca özellikleri belirlenen
kaliteli kömürlerin dışında kömür kullanılmaması, belirlenen kriterlere uyulması; özellikle yaşlı,
hasta vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın yaşam kalitesini artıracaktır.
Halkımızın; Havasını ortak soluduğumuz kentimizin sorunlarından birine çözüm olacak
kömür alımı konusunda seçici olması, kaçak olarak satılan ve uygun olmayan kömürleri almaması,
Valilikçe verilen, Kömür Uygunluk Belgesi olan ithal yada yerli kömürleri kullanması,
gerekmektedir.
Elbirliği ile daha temiz ve yaşanabilir bir çevre için çalışalım.
AFYONKARAHİSAR
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
Download

buradan - Afyonkarahisar Milli Eğitim Müdürlüğü