Özyeği Üniversitesi
Teknoloji Transfer Ofisi
Özyeği Ü iversitesi
Kuruluş :
Açılış
Mayıs
: 15 Eylül 2008
Kampüs : Çekmeköy ,
Türkiye’ i ilk LEED “ertifikası alan
kampüsü
220 bin m2 alana kurulu kampüs içerisinde;
•
•
•
•
•
13.000 m2 alana kurulu spor merkezi,
1.500
’ lik kütüphanesi,
350 kişilik oditoryumu,
37 öğre i kulübü ve 23 spor takı ı,
1.900 kişilik yurt i ası bulunuyor.
ÖzÜ;
2013 itibariyle çeşitli düzeylerde iş irlikleri oluşturduğu uluslararası kurumlar
arası da ABD, Kanada ve Avustralya üniversitelerinin ya ı sıra çok sayıda
Avrupa üniversitesi de bulunan, 28 ülkeden ’i üzerinde iş irliği geliştir iş
bulunuyor.
Fakülteler ve Bölümler
5 fakülte ve yüksekokul çatısı altı da topla


İktisadi ve İdari Bili ler Fakültesi
• İşlet e
• Girişi ilik
• Ba ka ılık ve Finans
• İktisat
• Uluslararası İşlet e ilik ve Ti aret
• Yönetim Bilişi “iste leri
• Uluslararası İşlet e ilik Ve Ticaret
• Uluslararası İlişkiler

Mühendislik Fakültesi
• Elektrik-Elektro ik Mühe disliği
• E düstri Mühe disliği
• Makine Mühe disliği
• Bilgisayar Mühe disliği
• İ şaat Mühe disliği




lisa s progra ı
Mi arlık ve Tasarı Fakültesi
• Mi arlık TÜRKÇE/İ giliz e)
• E düstri Ürü leri Tasarı ı
• İç Mi arlık Ve Çevre Tasarı ı
• İletişi Tasarı ı
Hukuk Fakültesi
• Hukuk
Fen –Edebiyat Fakültesi
• Psikoloji
Uygula alı Bili ler Yüksekokulu
• Otel Yö eti iliği
• Gastro o i ve Mutfak “a atları
Sivil Havacılık Yüksekokulu
• “ivil Hava Ulaştır a İşlet e iliği
• Pilot Eğiti i
Öğreti
Üyeleri iz
“o işi yurtdışı da ola ları ora ı %
Öğreti Üyesi “ayısı
(
İ giliz e Hazırlık)
201
İdari Perso el
212
Lisa s Öğre isi “ayısı
2.657 +1111
Hazırlık “ı ıfı
Lisa süstü Öğre iler
514
Georgia Institute of Technology Stanford University –
University of California - Purdue
University – Carnegie Mellon University of Florida - Texas A&M
University –
Imperial College London
ÖzÜ Teknoloji Transfer Ofisi
TTO Ekibi
Özü TTO MODÜLLERİ
TÜBİTAK
-TTO Destekleme Progra ı kapsa ı daki faaliyetler eş
modülden oluş aktadır. ÖzÜ TTO bütün modüller için hizmet
vermektedir.
• Modül .Farkı dalık, ta ıtı , bilgilendirme ve eğiti
• Modül 2. Destek progra ları da yararlanmaya yönelik hizmetler
• Modül 3. Proje geliştir e /yönetim hizmetleri (üniversite sanayi
iş irliği faaliyetleri)
• Modül 4. Fikri “ı ai Hakları yönetimi ve lisanslama hizmetleri
• Modül 5. Şirketleş e ve girişi ilik hizmetleri
Ü iversitelerarası Girişi cilik ve Yenilikçilik Endeksi 2013 Sırala ası
TÜBİTAK 5 TTO
Desteği So uçları:
ÖzÜ’ye 10 yılda 10
milyon TL TTO
desteği
ÖzÜ Araştır a Perfor a sı
ÖzÜ Araştır a Projeleri Hac i (
-2013)
Fon Veren Kuruma Göre Araştır a Bütçesi Dağılı ı
2009 – 2014*
Projelerin Sektörlere Göre Dağılı ı
2009 – 2013
3%
3% 3%
ENERJI VE ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ
3%
BİLGİ VE HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ VE
YAZILIM
4%
32%
DİĞER
BİYOTEKNOLOJİ VE MEDİKAL
UYGULAMALAR
7%
NANOTEKNOLOJİ, MAL)EME TEKNOLOJİLERİ
7%
FİNAN“
INSAAT TEKNOLOJILERI
8%
ENDÜSTRIYEL TEKNOLOJI
30%
ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ
ROBOT TEKNOLOJİLERİ, MEKATRONİK
AB 7.ÇP Projeleri
• TÜBİTAK’ı 7. ÇP Ara Değerle dir e Raporu’ na göre Özyeği
Üniversitesi, Öğreti Üyesi Başı a Proje “ayısı sırala ası da 3.
sırada
7.ÇP Ortaklık “ayısı ı Öğreti Üyesi “ayıları a
Ora la ası Sonucu En Başarılı 10 Üniversite
Üniversite Adı
1. “a a ı Üniversitesi
2. Koç Üniversitesi
3. Özyeği Üniversitesi
4. İhsa Doğra a ı Bilkent Üniversitesi
5. Orta Doğu Teknik Üniversitesi
6. Boğaziçi Üniversitesi
7. İz ir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
8. Kadir has Üniversitesi
9. İsta ul Şehir Üniversitesi
10. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
SAN-TE) PROJELERİ
Proje Adı
Metinden Bağı sız Otomatik Ko uş a ı Doğrula a
Proje Yürütücüsü
Talep Edilen Fon
Tutarı
Yıl
GİRİŞİM VARLIK
100,456 TL
2011
Hizmet Odaklı Sistemlerde Hata Yönetimi ve Hizmet Kalitesi H. Sözer
Eniyilemesi
T.Barış Aktemur
VESTEL
57,494 TL
2011
İleri LED Televizyo ları da Işık-Isı İlişkisi i Araştırıl ası ve
Mehmet Arık
Geliştiril esi
VESTEL
166,436 TL
2012
1. Dönem
Gömülü Sistemlerde “ıkıştırıl ış Haldeki Video Verisinin
Düşük Maliyetli,Etkin Yeniden Boyutla dırıl ası
Tanju Erdem
AIRTIES
55,060 TL
2012
1. Dönem
Kablosuz Duyarga Ağ Telemetre Uygula ası için Yazılı
Ta a lı Radyo Dalga Şekli Tasarı ı
Murat Uysal
ASELSAN
329,470 TL
2012
2. Dönem
Enerji Verimli LED Otomotiv Aydı lat a Sistemlerinin Işıl
Optimizasyonu: ÇAP98 LED Fren/Pozisyon/Sinyal
Aydı lat a Sisteminin Araştırıl ası ve Geliştiril esi
Meh et Arık
FARBA
263,035TL
2012
2. Dönem
Yazılı Odaklı Aglar (Software Defined Networks-SDN) Için
Optimize Edilmis, Evlere Yönelik Kablosuz Ag Geçidinin
Oğuz Sunay
Gelistirilmesi
AIRTIES
121,533 TL
2012
2. Dönem
Çokgen Bağla tılı Kablosuz Ağlar için Performans İyileştiri i Oğuz Sunay
Ara ı Tasarı ı
AIRTIES
161,783TL
2013
1.Dönem
NETAŞ
115.498 TL
2013
2. Dönem
Güvenlikli Yazılı -Ta ı lı Ağlar Mimarisi ve Güvenlik
Kontrolünü Destekleyen Kontrolör Tasarı ı
Cenk De iroğlu
Kurum
Oğuz Sunay
Üniversite - Sanayi İş irlikleri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Google
Vestel
Aselsan
Turkcell
Türk Telekom
At&T Labs
HP
IBM
Avea
Netaş
Tüpraş
BSH
Airties
BASF
DHL
Docomo
Argela
GE Türkiye
Üniversite - Sanayi İş irlikleri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Befesa
Ceynak Holding
Momentum
Invenoa
Inventram
Girişi Varlik
Yönetimi A.Ş.
Envy Enerji
Çevre
Yatırı ları
Kıva ç Tekstil
Akı Metal
Baştaş
Elektronik
Peak Games
Farba A.Ş.
Arıtaş
Üniversite - Sanayi İş irlikleri
“ade e üyük şirketler değil KOBİler ile de iş irliği!!!!
Fematek
(1507,1505
Görüş eleri
Novicor
Neotech
OzU
TTO
Compu
Group
(1507
Görüş eleri)
(Stratejik
İş irliği
Enbio
5A
(1507
Görüş eleri)
Bitek
(Akademik
Da ış a lık)
“a ayi Kuruluşları a Özel Hiz etler
•
Sanayi ArGe ihtiyaçları ı akade isye leri
uz a lık ala ları ile eşleştiril esi,
•
Ko tratlı proje geliştir e hiz etleri İçerik,
ütçe, sözleş e yö eti i, fi a sal destek
•
Ü“İ projeleri fo la a hiz etleri TEYDEB1501,1507,1505, SanTez, H2020, ARDEB
…v .
•
Fikri ve Sinai Mülkiyet Hakları Yö eti i:
Ortak Pate t araştır ası, aşvurusu, taki i
•
Proje Yazı ı Eğiti leri
•
Ti arileştir e süreçleri
Fikri Mülkiyet Hakları Yö eti i
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ VE ÖĞRETİM ÜYELERİ ORTAK BAŞVURULAR
ÖzÜ Üyelerine ait 133 patent
+
ÖzÜ Üyeleri ve Ü iversite Ortak Başvurusu
19 + 6 patent
 Nanoteknoloji
 Enerji
 Mekatronik,robot teknolojileri
No
Ad
Soyad
Sektörü
Buluş Başlığı
Başvuru
Tarihi
1
M. Pı ar
Mengüç
Enerji
Nanoplasmonic device with
nanoscale cooling
21.09.2011
2
Bahar
Başı
Nanoteknoloji
Kireç tortusu birikmesini
engelleyen nano desen içeren
ısıt a ele a ı
21.08.2013
3
Sedat
Niza oğlu
Enerji
Protei Kat a ı İçere Bir Led
23.12.2013
4
Erkan
Kapla oğlu
Mekatronik, robot
teknolojileri
Bionic and hybrid prosthetic
hand
embodiment
27.12.2013
5
Bahar
Başı
Nanoteknoloji
Nanostructure he ı al
e ha ı al polıshı g ı du ed
lıve nano-structures for lı escale preve tıo on heatı g
elements
31.12.2013
6
Bahar
Başı
Nanoteknoloji
Diş İ pla tları ı Kimyasal Ve
Mekanik Nano Desenleme
Yö te i İle İle esi Yö te i
Ve Bu Yöntemin
Gerçekleştiril esi de
Kulla ıla Ro otik Kol
Yapıla ası
31.12.2013
7
Erkan
Kapla oğlu
Mekatronik, robot
teknolojileri
Biyonik, Hibrit Protez El
Yapıla ası
25.20.2013
TTO Yayı ları
TEŞEKKÜRLER…
Download

Özyeği Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi - ÖzÜ TTO