GARANTi PORTFOY
YONETiMi A.S.
31 MART 2014 TARilli
iT iBARIYLA HAZIRLANAN
FAALiYET RAPORU
Garanti Portfoy Yonetimi Anonim Sirketi
31.03.2014 Hesap Donemine Ait 3 Ayhk Faaliyet Raporu
Genel Bilgiler
Rapor donemi
: 01 .01.2014 - 31 .03.2014
$irketin Onvam
: Garanti Portfoy Yonetimi A.$ .
$irket Ticaret Sicil No
: 371362
ileti~ im Bilgileri
: Etiler Mah.Tepecik Yolu Demirkent Sok. No:1
34337
Etiler I iSTANBUL
www.garantiportfoy.com.tr
Garanti Portfoy Yonetimi A$ ("$irket") 5 Haziran 1997 tarihinde
kurulmu~tur.
$irket
Sermaye Piyasas1Kanunu ve ilgili duzenlemeler kapsam mda faaliyet gostermekte olup,
ba~ l 1ca
faaliyet alanm1 ana hissedan olan Turkiye Garanti Bankas1 A.$'nini Garanti
Yat1r1m Menkul K1ymetler A.$'nin ve BBVA Durbana International Fund (SCIAV) <;at1s1
altmda Luksemburg'da kurulu yat1nm fonlannm, Garanti Emeklilik ve Hayat A.$'nin ve
diger bireysel emeklilik
ve bireysel
mu~terilere
~ irketleri n in
bireysel emeklilik fonlann m yonetilmesi ve kurumsal
portfoy yonetimi ve yat 1nm
$irket'in sahip oldugu SPK faaliyet yetki belgeleri
•
Portfoy Yoneticiligi Yetki Belgesi
•
Yat1 nm
Dan 1 ~ma n l@
dan1~man llg 1 ol u~turmaktad1r.
a~ag 1daki
gibidir.
Yetki Belgesi
$irket'in ortaklan ve paylan na
Turkiye Garanti Bankas1A.$.
Dogu~ Holding A.$.
Toplam
i li ~ki n
bilgiler
a~ag 1d aki
gibidir:
31 Mart 2014
Pay adedi Pay oram
31 Arahk 2013
Pay adedi
Pay oram
9.999.960
40
10.000.000
9.999.960
40
10.000.000
Sayfa I I 8
99,9996%
0,0004%
100,00%
99,9996%
0,0004%
100,00%
Garanti Portfoy Yonetimi Anonim Sirketi
31.03.2014 Hesap Donemine Ait 3 Ayhk Faaliyet Raporu
Yonetim Orgam, Ost duzey Yoneticiler ve personel saytst
Yetki
Smm
Gorev Baslangtc - Bitis Tarihi
Sln lrSIZ
16.04.2012- 16.04.2015
Sln lrSIZ
16.04.2012- 16.04.2015
Sln lrSIZ
16.04.2012- 16.04.2015
Ybn .Kurulu Oyesi
Sin lrSIZ
16.04.2012- 16.04.2015
Yon.Kurulu Oyesi
Ybn.Kurulu Oyesi
Ybn .Kurulu Oyesi
Ybn.Kurulu Oyesi
Denetim Komitesi Oyesi
Sin lrSIZ
Sin lrSIZ
16.04.2012- 16.04.2015
16.04.2012- 16.04.2015
02.01.2013-16.04.2015
Sin lrSIZ
01 .03.2013- 16.04.2015
Adt Soyadt :
Gorevi
Sait Ergun OZEN
Yon.Kurulu Ba§kan1
Ybn.Kurulu B~k . Vk.
Denetim Komitesi Oyesi
Gur <;AGDA$
Maria De Paloma Piqueras Ybn.Kurulu Oyesi
Hernandez
Manuel Pedro Galatas
Sanchez Harguindey
Gbkhan ERON
Onur GEN<;
Turgay Gbnensin
Muammer Cuneyt Sezgin
Sin lrSIZ
(i<; kontrolden sorumlu uyedir.)
Ost yonetimde ytl i-;inde yaptlan degi~iklikler ve halen gorev ba~mda bulunanlar;
$irket Ybnetim Kadrosu
a~ag 1daki
§ekilde gbrevine devam etmi§tir.
Mesleki
Tecrubesi
Adt Soyadt:
Gorevi
Zeki $EN
K.R.Evren ERTA$
Tolga M. GOSAR
Mahmut KAYA
Hasan H.GOZELOZ
Genel Mudur
Genel Mudur Yrd .
Genel Mudur Yrd .
Genel Mudur Yrd .
Hukuk MO~aviri
Gorev Baslangtc Tarihi
25 Y1l
22 Y1l
16 Y1 l
21 Y1 l
25 Y1l
18/01 /2012
01 /08/1997
01 /01 /2012
04/02/2013
01 /07/1997
$irketimizde 31 .03.2014 tarihi itiban ile bordroya dahil 56 personel bulunmaktad1r. 2014
y1l1 ba§mdan itibaren i§e ba§layan personel say1s1 2, i~ten aynlan personel say1s1 3
ki§idir.
$irket'in kategorileri itibanyla personel say1s1
a~ag1daki
Yuksek lisans/doktora
Lisans/bnlisans
Lise
ilk!Orta ogrenim
Toplam
Sayfa 2 I 8
gibidir:
31 Mart 2014
23
21
31 Arahk 2013
22
23
8
4
8
4
56
57
Garanti Portfoy Yonetimi Anonim Sirketi
31.03.2014 Hesap Donemine Ait 3 Ayhk Faaliyet Raporu
Yonetim orgam uyeleri ile ust duzey yoneticilere saglanan mali haklar
Yonetim orgam uyeleri ile ust duzey yoneticilere saglanan huzur hakk1, ucret,
prim, ikramiye, kar pay1 gibi menfaat toplam1 1,051,435 TL'dir.
Yonetim orgam uyeleri ile ust duzey yoneticilere verilen odenekler ile ayni ve
nakdi imkanlar, sigorta ve benzeri teminatlann toplam1 117,889 TL'dir.
Sirketin Arast1rma ve Gelistirme Callsmalan
$irketimizin
ara~t1rma
ve
geli~tirme
(Ar-Ge)
<;al1~malan
bulunmamaktad1r.
Sirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere iliskin Onemli Ac1klamalar
a) $irketin ilgili hesap doneminde yapm1~ oldugu yat1nm bulunmamaktad1r.
b) $irketin i<; kontrol sistemi ve i<; denetim faaliyetleri hakkmda bilgiler ile yonetim
organmm bu konudaki goru~u
Garanti Portfoy Yonetimi A.~. i<; Denetim Sistemine ili§kin bilgi,
$irket'in tum i~ ve i~lemleri Sermaye Piyasalan mevzuat1 ve diger yasal duzenlemeler
ile ~irket i<;i duzenlemeler <;er<;evesinde Garanti Portfoy Yonetimi A.$. Tefti~ Bolumu
tarafmdan kontrol edilmekte, yonetilen fon ve portfoylerin risk yonetim sistemlerine
ili~kin denetim <;al1~malan da Tefti~ Bolumu tarafmdan ger<;ekle~tirilmektedir.
i<; Kontrol Uygulama Usulleri Proseduru, i<; Kontrol Uygulamalanna lli~kin i~ Ak1~
Prosedurleri ve Tefti ~ Yonetmeligi $irket Yonetim Kurulu tarafmdan onaylanmakta ve
sonrasmda uygulanmaya ba~lanmaktad1r.
Tefti~
Bolumu <;all~anlan tarafmdan ger<;ekle~tirilen denetim sonucu tespit edilen
bulgular ilgili birimler ile payla~1lmakta , goru~ ve aksiyon planlan almmakta ve denetim
sonu<;lanna i li~kin geli~meler duzenli olarak izlenmektedir. Denetim sonu<;lan ve
bunlara ili~kin alman aksiyonlar hakkmda Denetim Komitesi bilgilendirilmektedir.
Ayn1 zamanda, Garanti Portfoy Yonetimi A.$. tarafmdan yonetilen fon ve portfoylere
ili~kin ger<;ekle~tirilen i~lemlerin SPK tarafmdan yaymlanm1~ Teblig ve yonetmeliklere,
ton i<;tuzuk ve izahnamelere, portfoy yonetim sozle~melerine , $irket ve Kurucu
tarafmdan belirlenmi~ i<; kurallara uyumu Garanti Portfoy Yonetimi A.$. ve Garanti
Hizmet Yonetimi A.$ . (GHY) arasmda yap1lan "Hizmet ve i!?lem Sozle!?mesi"
<;er<;evesinde GHY Portfoy Yonetimi Operasyon Birimi, GHY Uygunluk Denetimi Birimi
ve GHY Risk & Performans lzleme ve Orun Geli~tirme Birimi tarafmdan da kontrol
edilmektedir.
c) $irketin dogrudan veya dolayl1 i!?tiraki bulunmamaktad1r.
d) $irketin iktisap ettigi kendi pay1 bulunmamaktadlr.
Sayfa 3 I 8
Garanti Portfoy Yonetimi Anonim Sirketi
31.03.2014 Hesap Donemine Ait 3 Ayhk Faaliyet Raporu
e) Hesap donemi i<;:erisinde yap1lan ozel denetime ve kamu denetimine
ac;1klamalar
ili~kin
•
2014 y1l1 ic;erisinde Bag1ms1z denetim hizmeti DRT BAGIMSIZ DENETiM VE
SERBEST MUHASEBECi MALi M0$AVIRLIK A.$ ; vergi denetimimiz ise
KUZEY YEMiNLi MALi M0$AVIRLIK A.$ tarafmdan gerc;ekle~tirilmektedir.
f)
$irket aleyhine ac;1lan ve ~irketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek
nitelikli davalar ve olas1 sonuc;lan hakkmda bilgiler
01 .01 .2014- 31.03.2014 hesap doneminde, dava tarihi 14.11.2013 olan
i~e iade davas1 ~irket aleyhine sonuc;lanm1~ olup kesinle~me sOreci
sonrasmda davacmm i~e iade almmas1 ya da almmamas1 hususunda
~irket yonetimince almacak karara gore hareket edilecektir.
•
g) Mevzuat hOkOmlerine ayk1n uygulamalar nedeniyle
Oyeleri hakkmda uygulanan idari veya adli yapt1nmlara
•
h)
i)
i li~kin
ve yonetim organ1
a<;:1klamalar
01 .01 .2014- 31 .03.2014 hesap doneminde mevzuat hOkOmlerine ayk1r1
uygulamalar nedeniyle ~irket ve yonetim organ1 Oyeleri hakkmda
uygulanan herhangi bir idari veya adli yapt1nm yoktur.
Gec;mi~ donemlerde belirlenen hedeflere ula~1l1p ula~11mad1g1 , genel kurul
kararlannm yerine getirilip getirilmedigi, hedeflere ula~1lmam1~sa veya kararlar
yerine getirilmemi~se gerekc;elerine ili~kin bilgiler ve degerlendirmeler.
•
$irketimizin finansal hedefleri gosteren ~irket butc;esi 2013 y1l1 16
no'lu yonetim kurulu karan ile kabul edilmi~tir. $irket finansallan 2014
y1l ic;erisinde ~irket yonetim organ1 tarafmdan yonetim kurulu
toplant1lannda incelenmi~tir.
•
Garanti Portfoy Yonetimi A.$.'nin 2013 y1l1na ait y1ll1k olagan Genel
Kurul toplant1s1 henOz yap1lmam1~t1r.
$irketin y1l ic;erisinde yapm1~ oldugu bag1~ ve yard1mlar ile sosyal sorumluluk
projeleri c;erc;evesinde yap1lan harcamalara i li~kin bilgiler.
•
j)
~irket
31 .03.2014 itibariyle Kamu Yaranna
TL bag1~ ve yard1m yap1 lm 1~t1r.
Kurulmu~
Dernek ve Vak1flara 11,410
$irketler toplulugu bOnyesindeki hakim ve bagll ~irketler ile yOrOtolen i~lemler
olagan ticari faaliyetler olup hakim ~irketin yonlendirmesi ile ya da yonlendirmesi
olmaks1z1n hakim ~irketin ya da bagl1 ~irketlerden birinin yaranna yap1lan
i~lemimiz bulunmamaktad1r.
Garanti Portfoy Yonetimi Anonim Sirketi
31.03.2014 Hesap Donemine Ait 3 Ayhk Faaliyet Raporu
Finansal Durum
a) Finansal duruma ve faaliyet sonuclarma iliskin yonetim organmm analizi
ve
degerlendirmesi,
planlanan
faaliyetlerin
gerceklesme
derecesi,
belirlenen stratejik hedefler kars•smda sirketin durumu
Finans Sektoru i<;inde yer alan ve Portfoy Yoneticiligi ile Yat1rrm
belgelerine sahip olan
~irketimiz
Dan1~manl@
Yetki
Portfoy Yoneticiligi faaliyetlerini surdurmektedir.
Yat1rrm Fonlar1 Yonetiminde 31 .12.2013 de 4.4 milyar TL buyukluk ve % 14.52' luk
pazar pay1 ile 3. s1 rada iken, 31 .03.2014 tarihinde 4.1 milyar TL buyukluge sahip 28
adet yat1rrm fonu ve% 13.97 'lik pazar pay1 ile 3. s1radaki yerini korumaktad1r.
Ozel portfoy yonetiminde 31.12.2013 de, 305 milyon TL buyukluk ve %4 .40' Ilk pazar
pay1 ile 5. s1rada iken, 31.03.2014 itibari ile 288 milyon TL buyukluk ve 16'sl kurumsal
ve 14'0 bireysel
mu~teri
olmak uzere toplam 30
m u~teri
ve % 4,32' lik pazar pay1 ile 6.
s1rada bulunmaktad1r.
Emeklilik fonlan yonetiminde 31 .12.2013 de, 4.2 milyar TL buyukluk ve % 16.08'1ik
pazar pay1 ile 4. s1rada iken, 31.03.2014 tarihinde 4.6 milyar T L buyukluge sahip 26
adet emeklilik fonu ve % 16.16'1ik pazar pay1 ile 3. s1raya
Sayfa 5 I 8
yuksel mi~tir.
Garanti Portfoy Yonetimi Anonim Sirketi
31.03.2014 Hesap Donemine Ait 3 Ayhk Faaliyet Raporu
b) Sirket Finansal Yap1sma ilskin Bilgiler
31 .03.2014 Faaliyet donemine ili§kin temel rasyolanm1z,
Hisse Ba§ma Kar
% 14.90
Aktif Getirisi
% 24.11
Ozkaynak Getirisi
% 27.98
Cari Oran
8.08
Brut Kar Marj1 (*)
% 25.50
Net Kar Marj1 (*)
% 20.41
$irket 31 Mart 2014 finansal tablolan , yonetim kurulu tarafmdan onaylanarak, 25 Nisan
2014 tarihinde yaymlanmas1 i<;in yetki verilmi§tir.
(*) Brut Kar Marj1 ve Net Kar Marj1 s1ras1yla Vergi Oncesi Kar ve Net Donem Kan' nm Has1lat' a boll.inmesi
ile
hesaplanm1~t1r.
Sayfa 6 I 8
Garanti Portfoy Yonetimi Anonim Sirketi
31.03.2014 Hesap Donemine Ait 3 Ayhk Faaliyet Raporu
G aranti PortfoyYonetimi Anonim
~irketi
I OCAK- 3 1 MART 2014 DONEM iNE A iT KAR VEYA ZARAR TABLOSU
(Tum tutarlar Turk Uras1 ("TL'~ olarak gosterilmi§tir.)
Ye niden
Diize nle nmi~
Ge~m i~
Cari Do ne m
Done m
1 Ocak31 Mart 2014
1 Ocak 31 Mart 2013
Yat1nm Fonlan
5,558,455
4,437,971
Emeklilik fonlan
1,503,569
1,483,155
239,535
298,382
7,301,559
6,219,508
(5,983,957)
(56,359)
457,231
(7,349)
(5,324,065)
(233,587)
257,778
(741)
Ozel Portfoy Yonetimi
BRUT KAR
Genel Yonetim Giderleri (-)
Pazarlama Giderleri (-)
Esas Faaliyetlerden Diger Gelirler
Esas Faaliyetlerden Diger Giderler (-)
FAALiYET KARl
Yat1nm Faaliyetlerinden Gelirler
1,711 ,125
918,893
150,722
60,278
1,861,847
VERGi ONCESi KAR
Cari vergi gideri
Ertelenen vergi (gideri)
(41 7,134)
45,311
1,490,024
DONEM KARl
979,171
(248,309)
44,822
775,684
c) Ortakhgm mali yap1s1m iyilestirmek icin allnmas1 dusunOien onlemler:
$irketin elindeki
i~letme
sermayesi, mali yap1s1 ve likiditesi, ilgili herhangi bir onlem
almmasJn Jgerektirmemektedir.
d) Kar pay1 dag1t1m politikasma iliskin bilgiler
2014 y1l1 bl.H9esinde 2013 y111na ait kann dag1t1 1mayarak, ozserm
planlanm1~t 1 r.
Sayfa 7 I 8
Garanti Portfoy Yonetimi Anonim Sirketi
31.03.2014 Hesap Donemine Ait 3 Ayhk Faaliyet Raporu
Riskier ve yonetim organmm degerlendirmesi :
$irket
finansal
yay1mlanm1~
ara9lardan
kaynaklanan
risklerinin
yonetimini
SPK
tarafmdan
Seri: V No: 34 say11i "Arac1 Kurumlann Sermayelerine ve Sermaye
Yeterliligine lli~kin Esaslar Tebligi" ("Seri: V. No: 34 say1l1 Teblig") kapsammda
yapmaktad1r. $irket Seri: V. No: 34 say1l1 Teblig kapsammda periyodik olarak risk
kar~1l1g1 ,
sermaye yeterliligi taban1 ve likidite yOkOmiOIOgO hesaplama tablolann1
haz1rlay1p SPK'ya bildirmekle yOkOmiOdOr. Bu 9er9evede y1l i9erisinde herhangi bir
olumsuz durum
ger9ekle~memi~tir.
Sayg1lanm1zla,
GARANTi PORTFOY YONETiMi
Gokhan ERON
Yonetim Kurulu Oyesi
one im Kurul Ba~kan Vekili ve
Denetim Komitesi Oyesi
Sayfa 8 I 8
Download

GPY 2014 Mart Faaliyet Raporu