Özgür Sirküler
Özgün Yayıncılık A.Ş.
Kısıklı Mh. Alemdağ Cd.
Yanyol Sk. No:3/C
Üsküdar / İSTANBUL
Tel : 0216 329 81 16
Fax : 0216 461 28 75
E-Mail : [email protected]
SİRKÜLER TARİHİ : 18/6/2014
SİRKÜLER NO
: 2014/40
KDV BEYANNAMESİ ÖNCESİ BAZI HATIRLATMALAR:
Bilindiği üzere, 1 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama Tebliği ile mevcut KDV Genel
Tebliğleri kaldırılmış olup, KDV Kanunu ile ilgili açıklamalar ve düzenlemeler bu yeni tebliğde toplanmıştır.
KDV Genel Uygulama Tebliği ile getirilen yeni düzenlemeler ve eskiye göre farklılık taşıyan açıklamalardan önemli
gördüklerimize 2014/37 ve 2014/38 Sayılı sirkülerlerimizde yer verilmiştir.
Bu defa, Mayıs dönemine ait KDV beyannamesi verilmeden önce bazı hususları hatırlatmak istiyoruz:
KDV Beyannamesi Güncellemesi ile KDV Beyannamesine İlave Edilen Satırlar:
- Matrah/Diğer İşlemler bölümü "503" kodlu "Amortismana tabi sabit kıymet (taşınmaz, taşıt araçları, demirbaş,
makine ve teçhizat vb.) satışları" satırı.
Bu tür kıymet satış bedelleri bu satıra yazılarak beyan edilecektir.
- İndirimler tablosu “107” kodlu “ Kanunun 11/1-c ve Geçici 17. Maddelerinden doğan iadelerin indirim yoluyla
telafisi nedeniyle indirilecek KDV” satırı
KDV Kanunu’nun 11/1-c Maddesi kapsamındaki ihraç kayıtlı teslimler ile Geçici 17. Maddesine göre Dahilde İşleme
İzin Belgelilere üretimde kullanılacak maddelerin tecil/terkinli teslimlerden doğan iade alacaklarının nakden veya
mahsuben iadesi yerine indirim yoluyla telafisi mümkündür. Bu tercihi yapan mükellefler, tecil edilemediği için iadesi
gereken KDV tutarlarını ihracatın gerçekleştiği dönemde yukarıdaki satır aracılığıyla indirim konusu yapabilirler.
Geçiş Döneminde İade Uygulaması
Mayıs 2014 ve sonraki dönemlere ilişkin vergilendirme dönemlerine ilişkin iade taleplerine KDV Genel Uygulama
Tebliği uygulanacak, bundan önceki dönemlere ait iade talepleri ise (iade talep dilekçeleri 1 Mayıs 2014 tarihinden
sonra verilse bile) mülga tebliğlerdeki usul ve esaslara göre sonuçlandırılacaktır.
İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu:
İade talebinde istenilen belgelere tebliğin 19 No’lu ekinde yer alan alan “İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama
Tablosu” eklenmiştir.
İstisna İşlemlerin Belgelenmesi:
Bazı istisna işlemlerde iade talebi olmasa da istisnayı tevsik eden belgelerin verilmesi zorunluluğu getirilmiştir.
Örneğin; gümrük beyannameli mal ihracatının beyanında iade olmasa bile , gümrük beyannamesi ve satış faturaları,
bir dilekçe ile ihracat istisnasına ilişkin beyanname ekinde vergi dairesine verilir. Söz konusu belgelerden elektronik
ortamda liste olarak alınanların ayrıca beyanname ekinde ve kâğıt ortamında vergi dairesine verilmesine gerek
olmayıp, dilekçe ekinde internet vergi dairesi liste alındısının vergi dairesine verilmesi yeterlidir.
Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki KDV siz Teslimler (KDV Kanunu Madde:13/d):
Yatırım teşvik belgesi sahiplerinin belge kapsamında KDV den istisna olarak alış yapabilmek için tebliğ ekindeki
EK:9/A daki istisna belgesini vergi dairesinden alarak satıcı firmaya ibraz etmesi gereklidir.
Teşvik belgesi kapsamında KDV hesaplamadan mal tesliminde bulunan satıcılar tarafından her bir vergilendirme
dönemi içinde gerçekleştirilen bu kapsamdaki satışlar tebliğ ekindeki (EK: 9B)’de yer alan bildirim formu ile,
beyanname verme süresi içinde elektronik ortamda vergi dairesine bildirilecektir.
Bu sirküler Özgün Yayıncılık A.Ş. tarafından Accounthouse müşterileri için ücretsiz olarak yayınlanmaktadır
Özgür Sirküler
Özgün Yayıncılık A.Ş.
Kısıklı Mh. Alemdağ Cd.
Yanyol Sk. No:3/C
Üsküdar / İSTANBUL
Tel : 0216 329 81 16
Fax : 0216 461 28 75
E-Mail : [email protected]
Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslimlere İlişkin İstisna (KDV Kanunu Madde:13/f):
Sözkonusu istisna kapsamında ulusal güvenlik kuruluşunca faturayı düzenleyen yükleniciye verilecek EK:11/A
istisna belgesi örneği, yüklenicilere yapılan teslimlerdeki istisna uygulamasında alışları içeren ulusal güvenlik
kuruluşunca onaylanacak liste örneği EK:11/B, sözkonusu liste kapsamındaki alışların KDV siz yapılabilmesi için
ulusal güvenlik kuruluşunca verilecek belge örneği EK:11/C, yüklenici firmalara ait form EK:11/D tebliğ ekleri
arasında yer almaktadır.
Yüklenicilerin, ulusal güvenlik kuruluşunun onayladığı listeyi (EK: 11B) onay tarihini içine alan vergilendirme
dönemine ilişkin beyanname verme süresi içinde ve her halükarda bu liste kapsamında alım yapmadan önce
elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığına göndermeleri zorunludur.
Yüklenicilere istisna kapsamında mal teslimi ve hizmet ifasında bulunan satıcılar, bu satışlara ait bilgileri ilgili
dönemde, elektronik ortamda verilen KDV beyannamesi (e-beyanname) ekinde yer alan form (EK: 11D) ile Gelir
İdaresi Başkanlığına elektronik ortamda intikal ettireceklerdir. İstisna kapsamındaki işlemlerini bu form ile Gelir
İdaresi Başkanlığına bildirmeyen mükelleflerin KDV iade talepleri kabul edilmeyecektir.
İndirimli Teminat Uygulaması:
Yeni tebliğe göre, sadece ihracat istisnası kaynaklı değil tüm iade hakkı doğuran işlemler için gerekli şartlar
mevcutsa indirimli teminat uygulamasından yararlanılabilecektir.
İndirimli teminat uygulamasından faydalanabilmek için vergi dairesine başvurarak İndirimli Teminat Uygulaması
Sistemi (İTUS) sertifikası alınması gereklidir. Tebliğden önce indirimli teminat kapsamında olan mükellefler de
indirimli teminat uygulamasına devam edebilmek için bu sertifikayı almak zorundadır.
Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamındaki İadelerle İlgili Hususlar:
2014/37 sayılı sirkülerimizde belirttiğimiz üzere tebliğ ile; DİİB kapsamında KDV siz girdi temin ederek ihraç kayıtlı
teslim yapanlara yada eşdeğer ürün kullanarak ürettikleri ürünleri ihraç edenlere;
a. İade tutarının hesaplanması,
b. İadenin talep edileceği dönem,
c. İade talebinin yerine getirileceği dönem
ile ilgili önemli sınırlamalar getirilmiştir. Özellikle ihraç kayıtlı teslimlerdeki iade tutarının sınırlandırılmasına
yönelik düzenlemenin KDV beyannamesinde nasıl gösterileceği henüz belli değildir. Bu konuda e.beyanname ile ilgili
güncellemeler ve duyurular takip edilmelidir.
Kayıt Düzeni:
KDV Kanunu’nun 54. Maddesinden hareketle; defter kayıtlarında istisna işlemler indirim hakkı tanınan ve
tanınmayanlara göre ayrı hesaplarda izlenecek ve bu işlemlere ilişkin yüklenilen KDV kayıtlarda ayrı ayrı
gösterilecektir. Amortismana tabi iktisadi kıymetlerle (ATİK) ilgili yüklenilen ve indirim hesaplarına alınan
vergilerden indirimle telafi edilen ve edilemeyen, iade konusu yapılan vergi miktarlarının da kayıtlarda
açıkça yer alması gerekmektedir.
Teminat Karşılığı İadeler:
YMM raporu ile iade talebinde bulunan mükelleflerin, teminat karşılığı iadenin yapıldığı tarihten itibaren altı ay
içinde bu iade ile ilgili YMM raporunu ibraz etmemesi halinde, söz konusu teminat vergi inceleme raporu sonucuna
göre çözülecektir. Bu nedenle YMM raporların bu süre içinde verilmesi önem arz etmektedir.
İade Hesaplamaları:
Tebliğin ilgili bölümleri aynen aşağıya alınmıştır:
Bu sirküler Özgün Yayıncılık A.Ş. tarafından Accounthouse müşterileri için ücretsiz olarak yayınlanmaktadır
Özgür Sirküler
Özgün Yayıncılık A.Ş.
Kısıklı Mh. Alemdağ Cd.
Yanyol Sk. No:3/C
Üsküdar / İSTANBUL
Tel : 0216 329 81 16
Fax : 0216 461 28 75
E-Mail : [email protected]
“1.2. İşlemin Bünyesine Giren Verginin Hesabına Dahil Edilebilecek Unsurlar
Yüklenilen KDV, iade hakkı doğuran işlemle ilişkilendirilebilen alış ve giderler, genel imal ve genel idare giderleri ile
amortismana tabi iktisadi kıymetler (ATİK) için yapılan harcamalara ilişkin KDV’den oluşur. İade hakkı doğuran işlemle
ilişkilendirilebilen alış ve giderler ile genel imal ve genel idare giderlerinden bu dönemde gerçekleştirilen işleme isabet
eden pay, aşağıda yer alan açıklamalar dikkate alınarak hesaplanır.
İade hakkı doğuran işlemle ilgili talep edilecek KDV tutarı;
a) İade hakkı doğuran işlemin doğrudan girdisini oluşturan mal ve hizmetler,
b) İade hakkı doğuran işlemin gerçekleştiği döneme ilişkin telefon, kırtasiye, posta, ulaşım, konaklama, akaryakıt,
elektrik, su, büro malzemeleri, muhasebe, reklâm, temizlik malzemeleri, kira vb. genel imal ve genel idare giderlerinden
iade hakkı doğuran işleme isabet eden kısım,
c) İade hakkı doğuran işlemde kullanılan ATİK’in alımı,nedeniyle yüklenilen KDV’den oluşur.
İade tutarının hesaplanmasında, önce işlemin bünyesine doğrudan giren harcamalar nedeniyle yüklenilen KDV dikkate
alınır.Daha sonra ilgili dönem genel imal ve genel idare giderleri için yüklenilen KDV’den pay verilir. Bu şekilde
hesaplanan tutarın, azami iade edilebilir KDV tutarını aşmaması halinde, bu tutar ile azami iade edilebilir KDV tutarı
arasındaki farka isabet eden tutar kadar ATİK’ler dolayısıyla yüklenilen KDV’den iade hesabına pay verilebilir.
İade hakkı doğuran işlemle ilgisi bulunmayan giderler dolayısıyla yüklenilen KDV iade hesabına dâhil edilmez.
1.3. Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerde İade Uygulaması
ATİK nedeniyle yüklenilen KDV’den iade hesabına pay verilebilmesi için, ATİK’lerin iade hakkı doğuran işlemlerde
kullanılması gerekir. ATİK’lerin bizzat mükellef tarafından imal ve inşa edilmesi halinde ise imal ve inşa sırasında
yüklenilen KDV’den, ATİK’lerin aktife alınıp iade hakkı doğuran işlemlerde fiilen kullanılmaya başlandığı dönemden
itibaren iade hesabına pay verilebilir.
ATİK dolayısıyla yüklenilen KDV’den iade hesabına pay verildiği durumda, bir vergilendirme döneminde iade konusu
yapılabilir KDV (azami iade edilebilir vergi), kural olarak o dönemdeki iade hakkı doğuran işlemlere ait bedelin (% 18)'i
(genel KDV oranı) olarak hesaplanan tutardan fazla olamaz.
3065 sayılı Kanunun (11/1-c) ve geçici 17 nci maddeleri kapsamında ihraç kaydıyla mal alan ihracatçının ödemediği
KDV’yi iade olarak talep etmesi mümkün olmayıp, varsa genel giderler ve ATİK’ler nedeniyle iade talep etmesi
mümkündür. Bu durumda ihracatçının genel giderler ve ATİK nedeniyle yüklendiği KDV için iade talebinde
bulunabileceği KDV tutarı, ihracat bedeline genel vergi oranı uygulanması sonucu hesaplanan tutar ile ihraç kayıtlı
teslim bedeli üzerinden hesaplanan KDV arasındaki farkı aşamaz. “
SAYGILARIMIZLA
Bu sirküler Özgün Yayıncılık A.Ş. tarafından Accounthouse müşterileri için ücretsiz olarak yayınlanmaktadır
Download

Özgür Sirküler