T.C.
AFYONKARAHISAR VALILIGI
II Miln Egitim Midirligt
Sayl :49809702/602.04/4325069
Konu:Anket Uygulanmasl
30/09/2014
Midiirlittimizin 2015-2019 Ylllarl,Strattik Planina kaynak tcskil ctmck izcrc
hazlrlanan paydap anketleri ile ilgili uygulama esaslarl yazllnlz ckindc gё nderillniFtir.
Bilgilerinizi vc durumunuza uyan anketin 10 Ekim 2014 tarihine kadar clcktronik
doldumlmaslnl rica cdcriln.
o■ amda
Akgin CORAV
Vali a.
Vali Yardlinclsl
EKLER;
1-Yazi Surcti(l Sayfa)
DAGITIM
―
Afb/onkarahisar
Valilttine(II Yazl lplcri Md.)
―11 0zcl ldarcsinc
―Tinl ll Miidiirliiklcrinc
‐
17 119c Kaymakaml屯 lna
―
Mrk.vc Mrk.Baこ 1l Tim Rcsmi Ozc1 0ku1/Kurum Mbd.
_Midurlittimiz Binmicrinc
―
EЁ itim SCndika Bpk.
`″ヒ
ccAキtご デハ
くれ ωこし ヽ_3(_St亀
Karaman IF Mrk K:4 AFYONKARAHISAR
Elcktronik A重
c―
:www mCb gov tr
postai [email protected] goV tr
Buevrakguvenli elektronikimzailcimzalanmrgtrr.hup://evraksorgu.meb.gov.tradresinden
Ayrintlll bilgi icin:Hakan OZKAN/scf
Tcl:(0272)2137606/129
Faks:(0272)2137605
456f:36R-3dc4-a38b-8lcakoduileteyitedilebrlir
"
rtlirri nciriu
naUpUnrUGU zots-2019 stratejik planr ig ve
Drg Paydag Anketleri Uygulamasrna itigt<in Agrklama
AFYoNKARAHisen
cinig
Milli E$itim Bakanhlr 2015-2019 stratejik plan gahgmalan20L3l26 sayrh Genelge ile baglatrlmrgtrr.
5018 sayrh Kamu Mali Y6netimi ve Kontrol Kanunu gereli hazrrlanan stratejik planlar ile kamu y6netimine "kabhmcrhk"
6nem
verilmekte ve yaprlan gafugmalarda ttim taraflann soz sahibi olmasr saflanmaktadrr.
gibi yeni kavramlar girmigtir. Bu duruma uygun olarak Bagkanl$rmrz gahgmalannda kahhmohla bi,iytik
Bu anlayrg dolrultusunda Bakanl(tmtz stratejik planr hazrrhk gahgmalarrnda genig paydag kitlelerinin gorUg ve
dnerilerini almak iizere ig ve drg paydag anketleri geligtirilmigtir.
/
/
ig paydag anketinin Mi.id0rlii$timUzde gorev yapan ti,im yonetici, galganlanna ve ilge okullarrmzda gahgan t0m
yonetici, 6$retmen ve ga hgan larr ta rafr nda n dold uru lmasr gerekmeKedir.
ttim kamu kurum ve kuruluglarr, tiniversiteler, elitim fakUlteleri, valili( il ve ilge
kuruluglarr ile medya organlarrna; okul ve ilge milli elitim
m0dtirli.ikleri tarafrndan ise hayrrseverlere, sivil toplum kuruluglarrna, olrenci ve velilerimiz den istekli olanlar
Drg paydag anketlerinin ise
belediyeleri,
elitim sendikalarr, sivil toplum
tarafrndan doldurulmasr.
Bu kapsamda;
/
/
iE paydaS anketine http://anket.arge03.org
Drg paydag anketine ise
htto://anket.arge03.org internet adreslerinden ulagrlmaktadrr.
Durum analizinin salhkh bir gekilde yaprlabilmesi igin soz konusu anketlere
6nem az etmeKedir.
dolru ve samimi cevaplar verilmesi
Katkrlannrz igin tegekkUr ederiz.
UYGUI-AMA
Okut/Kurumlar ile
a.
b.
it
l.leU yiineticilerine Anket Uygulanmast
i.
ilimizde g6rev yapan il milli e$itim mi.idUrii ve ilge milli elitim mtidtirleri ve il-ilge gube
mtidiirleri (ttim ydneticiler-ig Paydag Anketi)
ii.
Milli Elitim Mtidi,irli.iklerinde gorev yapan AR-GE personeli, b6li.im gefleri ile di$er gahganlar
tarafrndan yantlanmasr sallanmahdrr. (ig Paydag Anketi)
iii.
Her bir okulun; okul mtidiirti, miid0r yardrmolan, en az 5 dlretmeni ile 1 memur veya
hizmetlisinin anketleri doldurmasr sallanmahdrr. (Qahgan sayrsr yukanda belirtilenden az ise
tamamr) (i9 Paydag Anketi)
iv.
Her bir okulun; okul aile birlili bagkanr, en az 3 velisi (ttim okul t(irleri iEin) ile 10 6$rencisinin
(ortaokul son srnf ve lise olrencilerini kapsamaktadrr) anketi yanrtlamasr sallanmahdrr (Dr9
Paydag Anketi)
MiidtirliilUmi,iz taraflndan hayrseverler, sivil toplum kuruluglarr, meslek odalarr gibi illerinde e!itime katklsr olan
mi,idtirlii!i.imUzUn stratejik planlama gahgmalannda gdr0g ve onerilerinin ahnmasrnrn faydalr olaca!r
diJgiini.ilen kigi ve kurumlara da ankete iligkin bilgileri ulagtrrmasr onemlidir. (Drg Paydag Anketi)
ve
Yukanda a. ve b. maddelerinde belirtilen asgari anketin uygulanacalr kigi ve kurumlar haricinde de ilimizde
gerekli duyurulartn yaprlarak ig ve drg ti.im paydaglanmzrn anket gahgmasrna iligkin bilgi sahibi olmalarrnrn
sallanmasr ve galtgmaya katrhmlan yontinde tegvik edilmesi uygun olacakUr.
c.Anket uygulanrrken;
ig Paydag: Kullanrctlar sisteme TC no ve dolum tarihiyle girilebileceKir. Bu tanrmlama sadece anket gUvenlili
agtstndan konulan bir uygulama olup sisteme girip bir kez kayrt yaprldrktan sonra aynt kiginin bir daha sisteme girmesi
mtimktin olmayacaKrr.
D6 Paydag anketi ise ttim halkmrza agrk olup isteyen doldurabilecektir.
SLteme gittste pЮ blem yasayanlar icin:o‐ 272-2137603-171(Salih Oコ 田 RK)le ileuゴ me gecmeJ ttca olunur.
Download

Müdürlüğümüzün konu ile ilgili 30/09/2014 tarih ve 4325069 sayılı