İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) 2014 Yılı
İçin Yeni Mali Destek Programları Yayınladı
Vergi Bülteni
Tarih
: 11.12.2013
Sayı
: 2013/13
İçerik
: İstanbul Kalkınma Ajansı’nın Başvuruya Açık Destek Programları
Duyurusu
İstanbul Kalkınma Ajansı ikisi işletmelere yönelik olmak üzere (Verimli ve
Temiz Enerji Mali Destek Programı, Küresel Turizm Merkezi İstanbul Mali
Destek Programı), toplamda yedi adet yeni mali destek programı başlatmıştır.
Program bütçeleri, projeler için sağlanacak asgari ve azami destek tutarları, destek oranları ve son
başvuru tarihlerine ilişkin bilgilere tablo içerisinde yer verilmiş olup, programlara ilişkin detaylı
bilgiler daha detaylı olarak aşağıda sunulmuştur.
Program adı
Program
bütçesi (TL)
Proje başına asgariazami destek tutarları
(TL)
Azami
destek
oranı
Son başvuru
tarihi
Afetlere Hazırlık Mali Destek Programı
(ISTKA/2014/AFK)
10.000.000
200.000
90%
17.02.2014
Verimli ve Temiz Enerji Mali Destek
Programı(İşletmeler) (ISTKA/2014/EVI)
10.000.000
200.000
50%
18.02.2014
Verimli ve Temiz Enerji Mali Destek
Programı (ISTKA/2014/EVK)
10.000.000
200.000
90%
18.02.2014
Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı
(ISTKA/2014/GEN)
25.000.000
90%
19.02.2014
Küresel Turizm Merkezi İstanbul Mali
Destek Programı(İşletmeler)
(ISTKA/2014/TMI)
Küresel Turizm Merkezi İstanbul Mali
Destek Programı (ISTKA/2014/TMK)
10.000.000
50%
20.02.2014
90%
20.02.2014
Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı
(ISTKA/2014/YEN)
25.000.000
90%
21.02.2014
1.000.000
500.000
1.500.000
200.000
1.000.000
200.000
500.000
10.000.000
200.000
1.000.000
200.000
1.500.000
Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş a member of PricewaterhouseCoopers,
BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:48 B Blok Kat:9 Akaretler Beşiktaş 34357 İstanbul-Turkey
T: +90 (212) 326 6060, F: +90 (212) 326 6050, www.pwc.com/tr
1) Afetlere Hazırlık Mali Destek Programı
Programın genel hedefi: Yaşam ve mekân kalitesi yüksek güvenli İstanbul yaratmak üzere; afet
yönetim sisteminin etkinleştirilerek uygulama kapasitesinin artırılması ve afet risklerinin azaltılması
Program Öncelikleri:
-
Afet yönetimi faaliyetlerine yönelik kurumsal kapasitenin artırılması ve başta gönüllü
örgütlenmelerle olmak üzere yerel kapasitenin oluşturulması,
Risk alanlarının tanımlanması risk azaltmada alternatif yaklaşımların geliştirilmesi ve
uygulama araçlarının/modellerinin çeşitlendirilmesi
Uygun başvuru sahipleri: Valilik, Kaymakamlıklar, Kamu Kurumlarının İl ve Bölge Müdürlükleri
ve Başkanlıkları, Diğer Kamu Kurumlarının İlde Bulunan En Üst Birimleri, Yerel Yönetimler (İl Özel
İdaresi, Belediyeler, İSKİ, İETT), İstanbul Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlıkları, Sanayi Odası ve
Ticaret Odası, Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifleri, Kamu Kurumu
Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Birlikler, Odalar, Meslek Örgütleri, Sivil Toplum Kuruluşları
(Dernekler, Vakıflar, Sendikalar, Federasyonlar, Konfederasyonlar), Üniversiteler ve Üniversitelere
Bağlı Uygulama ve Araştırma Merkezleri, Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler
2) Verimli Ve Temiz Enerji Mali Destek Programı (İşletmeler)
Programın genel hedefi: Enerji tasarrufu, enerji verimliliği ve temiz enerji uygulamalarının
yaygınlaştırılması ile İstanbul’un enerji yoğunluğunun ve sera gazı salınımının azaltılması
Program Öncelikleri:
-
Endüstriyel faaliyetlerde, hizmetler sektöründe, binalarda ve ulaşımda temiz enerji
kullanımının ve enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik yenilik ve ticarileştirme
faaliyetlerinin geliştirilmesi,
Temiz enerji ve enerji verimliliği uygulamalarının artırılmasına yönelik işbirliklerinin
geliştirilmesi
Uygun başvuru sahipleri: Kar Amacı Güden İşletmeler
3) Verimli Ve Temiz Enerji Mali Destek Programı
Programın genel hedefi: Enerji tasarrufu, enerji verimliliği ve temiz enerji uygulamalarının
yaygınlaştırılması ile İstanbul’un enerji yoğunluğunun ve sera gazı salınımının azaltılması.
Program Öncelikleri:
-
Endüstriyel faaliyetlerde, hizmetler sektöründe, binalarda ve ulaşımda temiz enerji
kullanımının ve enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik yenilik ve ticarileştirme
faaliyetlerinin geliştirilmesi,
İstanbul’da temiz enerji ve enerji verimliliği uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik
kapasitenin geliştirilmesi,
Temiz enerji ve enerji verimliliği uygulamalarının artırılmasına yönelik arayüz ve
işbirliklerinin geliştirilmesi
Uygun başvuru sahipleri: Valilik, Kaymakamlıklar, Kamu Kurumlarının İl ve Bölge Müdürlükleri
ve Başkanlıkları, Diğer Kamu Kurumlarının İlde Bulunan En Üst Birimleri, Yerel Yönetimler (İl Özel
İdaresi, Belediyeler, İSKİ, İETT), İstanbul Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlıkları, Sanayi Odası ve
Ticaret Odası, Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifleri, Kamu Kurumu
Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Birlikler, Odalar, Meslek Örgütleri, Sivil Toplum Kuruluşları
2
(Dernekler, Vakıflar, Sendikalar, Federasyonlar, Konfederasyonlar), Üniversiteler ve Üniversitelere
Bağlı Uygulama ve Araştırma Merkezleri, Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler
4) Çocuklar Ve Gençler Mali Destek Programı
Programın genel hedefi: Çocuklar ve gençlerin maruz kaldıkları risklerden korunmaları; mutlu,
üretken, yaratıcı bireyler olarak var olabilmeleri için bilişsel, fiziksel, psikolojik, sosyal gelişimlerinin
desteklenmesi
Program Öncelikleri:
-
Dezavantajlı, özel ihtiyaç sahibi, risk grubunda bulunan çocuk ve gençlerin eğitim, sağlık,
adalet, sosyal hizmet vb. hizmetlere erişiminin artırılması, sosyal ve ekonomik hayata
katılımlarının sağlanması,
Gençlerin bilgi, yetenek ve becerilerine uygun eğitim ve iş alanlarına yönlendirilerek istihdam
edilebilirliklerinin artırılması,
Çocuk ve gençlerin yaratıcılık, yenilikçilik ve girişimcilik kapasitelerinin artırılması
Uygun başvuru sahipleri: Valilik, Kaymakamlıklar, Kamu Kurumlarının İl ve Bölge Müdürlükleri
ve Başkanlıkları, Diğer Kamu Kurumlarının İlde Bulunan En Üst Birimleri, Yerel Yönetimler (İl Özel
İdaresi, Belediyeler, İSKİ, İETT), İstanbul Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlıkları, Sanayi Odası ve
Ticaret Odası, Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifleri, Kamu Kurumu
Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Birlikler, Odalar, Meslek Örgütleri, Sivil Toplum Kuruluşları
(Dernekler, Vakıflar, Sendikalar, Federasyonlar, Konfederasyonlar), Üniversiteler ve Üniversitelere
Bağlı Uygulama ve Araştırma Merkezleri, Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler
5) Küresel Turizm Merkezi İstanbul Mali Destek Programı (İşletmeler)
Programın genel hedefi: Turizm sektörünün geliştirilerek İstanbul’un diğer küresel turizm
merkezleri ile rekabet düzeyi yüksek bir cazibe merkezi haline getirilmesine katkıda bulunmak
Program Öncelikleri:
-
Bölge bütününde turizm çeşitliliğinin artırılması ve turizmin bütün yıla yayılmasının
sağlanması,
Turizm hizmetlerinde kalitenin artırılması ve yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesi
Uygun başvuru sahipleri: Kar Amacı Güden İşletmeler
6) Küresel Turizm Merkezi İstanbul Mali Destek Programı
Programın genel hedefi: Turizm sektörünün geliştirilerek İstanbul’un diğer küresel turizm
merkezleri ile rekabet düzeyi yüksek bir cazibe merkezi haline getirilmesine katkıda bulunmak
Program Öncelikleri:
-
Bölge bütününde turizm çeşitliliğinin artırılması ve turizmin bütün yıla yayılmasının
sağlanması,
Turizm hizmetlerinde kalitenin artırılması ve yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesi
Uygun başvuru sahipleri: Valilik, Kaymakamlıklar, Kamu Kurumlarının İl ve Bölge Müdürlükleri
ve Başkanlıkları, Diğer Kamu Kurumlarının İlde Bulunan En Üst Birimleri, Yerel Yönetimler (İl Özel
İdaresi, Belediyeler, İSKİ, İETT), İstanbul Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlıkları, Sanayi Odası ve
Ticaret Odası, Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifleri, Kamu Kurumu
3
Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Birlikler, Odalar, Meslek Örgütleri, Sivil Toplum Kuruluşları
(Dernekler, Vakıflar, Sendikalar, Federasyonlar, Konfederasyonlar), Üniversiteler ve Üniversitelere
Bağlı Uygulama ve Araştırma Merkezleri, Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler
7) Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı
Programın genel hedefi: Katma değeri, teknoloji ve bilgi yoğunluğu yüksek ürün ve hizmetler ile
İstanbul’un küresel ekonomide söz sahibi olabilmesi için yenilik ve yaratıcılık odaklı ekonomik yapının
benimsenmesi ve bu doğrultuda İstanbulluların yenilik üretme ve yaratıcılık kapasitelerinin
geliştirilmesi
Program Öncelikleri:
-
-
İstanbul’un yüksek katma değerli ürün ve hizmetlerle küresel değer zincirinde üst sıralarda yer
alabilmesi için özgün tasarım ve yenilik faaliyetlerinin artmasını sağlayacak; bilgi ve yenilik
üretmeye ve yaratıcılığa imkân verecek ve bunlara dayalı girişimciliği geliştirecek işbirliği
ağlarının, kümelenmelerin, ortak kullanım alanlarının ve ara yüz mekanizmalarının
oluşturulması ve geliştirilmesi,
Yenilik ve yaratıcılığın ticarileşerek ekonomik değere dönüştürülmesine yönelik faaliyetlerin
desteklenmesi,
İstanbul’da yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kentsel hizmetlerde yenilikçi uygulamaların
geliştirilerek hayata geçirilmesinin sağlanması,
İstanbul’da yaratıcı ve yenilik üretebilen ve bunlardan doğan fikri ve sınai mülkiyet haklarının
korunması ve ticarileşmesi konusunda bilinç ve farkındalık sahibi insan kaynağının
geliştirilmesi
Uygun başvuru sahipleri: Valilik, Kaymakamlıklar, Kamu Kurumlarının İl ve Bölge Müdürlükleri
ve Başkanlıkları, Diğer Kamu Kurumlarının İlde Bulunan En Üst Birimleri, Yerel Yönetimler (İl Özel
İdaresi, Belediyeler, İSKİ, İETT), İstanbul Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlıkları, Sanayi Odası ve
Ticaret Odası, Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifleri, Kamu Kurumu
Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Birlikler, Odalar, Meslek Örgütleri, Sivil Toplum Kuruluşları
(Dernekler, Vakıflar, Sendikalar, Federasyonlar, Konfederasyonlar), Üniversiteler ve Üniversitelere
Bağlı Uygulama ve Araştırma Merkezleri, Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler
Saygılarımızla,
Kadir Baş,
Vergi Bölümü Ortağı
4
Download

(İSTKA) 2014 Yılı İçin Yeni Mali Destek Programları Yayınladı