Otomobil Sigara Çakmakları / Cigarette Lighters For Cars
A F K O to m o tiv, lisansör firması C A S C O / Ita ly ile her türlü sigara çakm ağını ü retm e kabiliyetine sahiptir. A F K
O to m o tiv 'd e üretilen S.Ç ak m ak larınd a kullanılan m etal parçaların tam am ı korozyona karşı max. korum a
sağ lam ak için uygun kaplam alar ile kaplanm ıştır. A F K O to m o tiv otom obil sigara çakm akları Fia t/G M
şartnam esi 9.93660'ın tüm şartlarını karşılam aktadır. Burada resm edilen Sigara Çakm aklarının tam am ı 12V
ve 2 4 V seçenekli gerilim lerde m evcu t olup, üretim bandım ızdan sad ece bir kaç örnektir. Çeşitli tiplerdeki
O tom ob il Sigara Ç akm ak ihtiyaçlarınız için lütfen irtibata geçiniz.
A FK Otomotiv equipped for the production of every kind of 12V and 24V C.Lighters
by cooporating CASCO/Italy. All ferrous parts used in C. Lighters coated with related
coating elements to ensure protection from corrosion. All AFK Otomotiv Cigarette
Lihters comply with Fiat/ GM Specification 9.93660. The c.lighters shown here are
available for both 12V and 24V and they are also only small examples of our product
line. We are at your complete disposal for your specific requirements.
12V Komple Çakmaklar/ Cigarette Lighters 12 V / 1m a x : 10 A
AFK Stok Kodu
Tanımı
I.Halka Rengi
Assem .Ring Cölour
Konsol Delik Çapı
Kullanıldığı Araçlar
AFK P/N
Definition
Referances
100AA001
Komple Çakmak 12V Otokar
Yeşil / Green
27,4 ± 0,1
Otokar
100AA003
Komple Çakmak 12V Tofaş
Yeşil / Green
28,8 ± 0,1
Tofaş/Askam/Tüm Traktörler
100AA006
Komple Çakmak 12V Bmc
Yeşil / Green
27,7 ± 0,1
Bm c Kam yon/M idibüs/M egastar
100AA014
Komple Çakmak 12V Karsan
Turuncu / Am ber
27,4 ± 0,1
Karsan Peugeot, J9
100AA023
Komple Çakmak 12V Hidromek Yeşil / Green
27,4 ± 0,1
Hidromek Makinaları
Assem bly Hole
24V Komple Çakmaklar/ Cigarette Lighters 12 V / 1m a x : 5 A
AFK Stok Kodu
AFK P/N
Tanımı
Definition
I.Halka Rengi
Konsol Delik Çapı
Kullanıldığı Araçlar
Assem.Ring Coıour Assem bly Hole
Referances
100AA007
Komple Çakmak 24V Bmc
Yeşil / Green
27,7 ± 0,1
Bmc Kam yon/Otobüs/M egastar
100AA010
Komple Çakmak 24V Otoyol
Turuncu / Am ber
27,5 ± 0,1
Otoyol
100AA018
Komple Çakmak 24V Otokar
Yeşil / Green
27,4 ± 0,1
Otokar
100AA019
Komple Çakmak 24V Askam
Yeşil / Green
27,7 ± 0,1
Askam /M ercedes
100AA020
Komple Çakmak 24V Temsa
Yeşil / Green
27,4 ± 0,1
Tem sa/Hidrom ek iş Makinaları
Çakmak İçleri (Çakmak Mumları) / Pop-outs
AFK Stok Kodu
AFK P/N
Tanımı
Definition
Serigrafi Rengi
K ullanıldığı A raçlar
Referances
Sym bol Colour
103AB001
Çakmak Mumu (içi) 12 V
Yeşil / Green
Tüm A FK Çakmaklar
103AB007
Çakmak Mumu (içi) 24 V
Beyaz / W hite
Tüm A FK Çakmaklar
Şarj Kitleri (Çakmak Yuvaları / Power Outlets
AFK Stok Kodu
Tanımı
Kapak Serigrafii
K ullanıldığı A raçlar
AFK P/N
Definition
Referances
126AA003
Çakmak Yuvası (fiar kıtı) 24 V Temsa
180 W
Temsa
126AA001
Çakmak Yuvası (fiar kıtı) 12 V Askam
180 W
Askam
126AA006
Çakmak Yuvası (fiar kıtı) 12 V Tofaş
180 W
Tofaş Palio, Doblo
126AA009
Çakmak Yuvası (fiar kıtı) 12 V Bmc
12V / 12A
Bmc Kamyon Otobüs
126AA008
Çakmak Yuvası (fiar kıtı) 24 V Bmc
12V / 8A
Bmc Kamyon Otobüs
Cap sym bol
Detay için www.afkotomotiv.com sayfamızı ziyaret ediniz / Pls. refer to www.afkotomotiv.com web page for details.
CY Pompaları / Windshield Washer Pumps
A F K O to m o tiv, her türlü uyg ulam a için
kullanılabilecek 12V ve 2 4 V gerilim lerinde te k ve
çift çıkışlı o lm ak üzere bir çok tip lerd e otom obil
cam yıkam a pom paları üretm ektedir. A F K O tom otiv
O tom obil C am Y ık a m a Pom paları Fiat/G M
şartnamesi 9.93612'nin tüm şartlarını karşılamaktadır.
AFK Otomotiv offers a large range of one and two outlets
windscreen washer pumps at 12V AND 24V voltage
range, within which the most suitable type may be found
for every application. All AFK Otomotiv Windsecreen
Washer Pumps comply with Fiat/ GM Specification
9.93612. The pump shown here are available loose as
well as clipped on the water tank.
12V Cam Yıkama Pompaları/ Windshield Washer Pumps 12 V / 1m a x : 5 A
AFK Stok Kodu
AFK P/N
Definition
Tanımı
Pressure & Flow
Basınç ve Debi
K ullanıldığı Araçlar
107AA001
Fıskiye Pompası 90 ° 12 V
1,5 lt/dk 1,2 bar
Tofaş Kuş Serisi, Bmc, Karsan,Lada, Otokar,
Tüm Traktörler, Sanko iş Makinaları
Referances
107AA003
Fıskiye Pompası 180 ° 12 V
1,5 lt/dk 1,2 bar
Askam
107AA005
Fıskiye Pompası Braketli 12 V
1,5 lt/dk 1,2 bar
Bmc Kam yonet, Levend
107AA009
Çift Çıkışlı Pompa 12 V
1,5 lt/dk 1,3 bar
Tofaş Doblo, Palio Hidromek iş Mak.
107AA011
Dalgıç Tip Pompa 12 V
1,5 lt/dk 1,5 bar
Tofaş Doblo, Palio /Bm c M egastar
24V Cam Yıkama Pompaları / Windshield Washer Pumps 24 V / 1m a x : 2,5 A
AFK Stok Kodu
AFK P/N
Definition
Tanımı
Pressure & Flow
Basınç ve Debi
K ullanıldığı Araçlar
107AA002
Fıskiye Pompası 90 ° 24 V
1,5 lt/dk 1,7 bar
107AA004
Fıskiye Pompası 180 ° 24 V
1,5 lt/dk 1,7 bar
Bmc Otobüs/Otokar/ Otoyol
Hidromek iş Makinaları
Askam / Otoyol / Temsa
107AA006
Fıskiye Pompası Braketli 24 V
1,5 lt/dk 1,5 bar
Bmc Kamyonetler / Levend
107AA012
Dalgıç Tip Pompa 24 V
1,5 lt/dk 1,8 bar
107AA013
Sızdırmaz Pompa 24 V
1,5 lt/dk 1,5 bar
Askam / Bmc Megastar, Profesyonel, Fatih
Ford Kamyon / Mercedes Kamyon,Otobüs Temsa
Otoyol Eurobus
Referances
Detay için www.afkotomotiv.com sayfamızı ziyaret ediniz / Pls. refer to www.afkotomotiv.com web page for details.
CY Depolar / Washer Tanks
'
A F K O to m o tiv cam yıkam a depoları Fia t/G M şartnam esi
9 .9 3 6 0 7 'nin tüm şartlarını karşılar. A F K O tom otiv, g erek
şişirme gerekse enjeksiyon proseslerini kullanarak her tip
ve boyutta otom obil cam yıkam a depolarını üretebilecek
tekno lojiye sahiptir. A F K O to m o tiv'd e üretilen tüm cam
yıkam a depoları, sevkiyattan ö n ce % 1 0 0 olarak 0,5 bar
Burada y e r alan tüm depo stok ko d lan pom pasız v a zıy e ttek i kodlardır.
Pom palı stok ko d la rı İçin lütfen w w w .afkotom otiv.com sa yfam ızı ziy a re t ediniz.
All AFK Otomotiv Windshield Washer Tanks comply with
Fiat/GM Spesification 9.93607 AFK Otomotiv particularly
equipped for the production of every kind and size of windshield
washer tanks using either blown or moulding process.
All washer tanks are tested
by 0,5 bar against water leakage before delivery.
basınç ile sızdırmazlık testlerine tabi tutulur.
A FK P/N
AFK Stok Kodu
115AC006 BY
AFK P/N
Definition
Tanımı
NBF Depo Boyunlu
Definition
Tanımı
NBF Depo
Su Kapasitesi
6,5 LT
Su Kapasitesi
K ,T
6,5 Ll
W ater Capacity
Kullanıldığı Araçlar Otoyol Eurobus
AFK Stok Kodu
W ater Capacity
15AC006
Kullanıldığı Araçlar Otoyol Mıdıbus
A FK P/N
AFK Stok Kodu
115AC001
A FK P/N
AFK Stok Kodu
115AC001ÇD
A FK P/N
D efinition
Tanımı
C Y Depo
D efinition
Tanımı
CY Depo
D efinition
Su Kapasitesi
2,5 LT
Su Kapasitesi
2,5 LT
W ater Capacity
W ater Capacity
Kullanıldığı Araçlar Askam, Otoyol,
.......
Hıdromek
A FK P/N
AFK Stok Kodu
115AC005
AFK P/N
AFK Stok Kodu
115AC004
A FK P/N
AFK Stok Kodu
115AC004 EB
Definition
Tanımı
Bmc Otobüs Büyük
Definition
Tanımı
Dalgıç Depo
D efinition
Tanımı
Dalgıç Depo
Eğri Bynlu
Su Kapasitesi
10 LT
Su Kapasitesi
4,5 LT
Su Kapasitesi
4,5 LT
W ater Capacity
Kullanıldığı Araçlar Bmc Otobüs,
" 'r" "
Otoyol
W ater Capacity
Kullanıldığı Araçlar Bmc Megastar
Prof. Fatih, Levent
W ater Capacity
Kullanıldığı Araçlar Temsa
W ater Capacity
Kullanıldığı Araçlar Hıdromek
A FK P/N
AFK Stok Kodu
115AC004 DB
D efinition
Tanımı
Dalgıç Depo
Düz Bynlu
Su Kapasitesi
4,5 LT
W ater Capacity
Kullanıldığı Araçlar Hıdromek Bmc
AFK Stok Kodu
Tanımı
Su Kapasitesi
15AC003
Bm c Otobüs Küçük
r ,T
6
Kullanıldığı Araçlar Bmc Otobüs
A FK P/N
AFK Stok Kodu
115AC007
Definition
Tanımı
Cy Depo 8659
Su Kapasitesi
2,3 LT
W ater Capacity
Kullanıldığı Araçlar Otoyol
ti
I
AFK Stok Kodu
A FK P/N
15AC008
AFK P/N
AFK Stok Kodu
115AC011
A FK P/N
AFK Stok Kodu
115AC021
A FK P/N
AFK Stok Kodu
115AC011 UB
A FK P/N
AFK Stok Kodu
115AC012
Definition
Tanımı
C Y Depo 37432
Definition
Tanımı
CY Depo Otobüs
D efinition
Tanımı
C Y Depo Otobüs
ÇD
D efinition
Tanımı
CY Depo Otobüs
UB
Definition
Tanımı
C Y Depo Mıdıbüs
Su Kapasitesi
, .T
3,2 Ll
Su Kapasitesi
15 LT
Su Kapasitesi
15 LT
Su Kapasitesi
15 LT
Su Kapasitesi
1,8 LT
W ater Capacity
Kullanıldığı Araçlar Otoyol, Hıdromek
W ater Capacity
Kullanıldığı Araçlar Temsa
Referances
AFK Stok Kodu
W ater Capacity
Kullanıldığı Araçlar Temsa Otobüs
W ater Capacity
Kullanıldığı Araçlar Temsa Otobüs
W ater Capacity
Kullanıldığı Araçlar Temsa Mıdıbüs
115AC015
A FK P/N
AFK Stok Kodu
115AC016
Tanımı
Definition
CY Depo Uzel
Tanımı
Definition
C Y Depo Kçk
Su Kapasitesi
2,2 LT
Su Kapasitesi
1 LT
AFK P/N
W ater Capacity
Kullanıldığı Araçlar Uzel Traktör
Referances
W ater Capacity
Kullanıldığı Araçlar Tümosan Traktör
Referances
Detay için www.afkotomotiv.com sayfamızı ziyaret ediniz / Pls. refer to www.afkotomotiv.com web page for details.
CY Depolar / Washer Tanks
Diğer Ürünler / Other Products
A F K O tom otiv, her türlü otom obil cam yıkam a sistem lerinde suyun
d ep o ya konulm asınd an cam a püskürtülm esine kadarki tüm
k om ponentleri ü retm e ve tem in e tm e kabiliyetine saiptir.
AFK Otomotiv capable to solve all your needs for windshield
washer system from the plastic tanks upto nozzles.
A FK P/N
AFK Stok Kodu
115AC017
Tanımı
C Y Depo Byk
Definition
Su Kapasitesi
W ater Capacity
1,1 LT
K u f c ! # Araçlar Tümosan Traktör
AFK Stok Kodu
A FK P/N
Tanımı
Definition
A FK P/N
AFK Stok Kodu
115AC022
Tanımı / Definition
Basınçlı Depo Kapak 0,5 bar
Tanımı
C Y Depo Otokar
Kullanıldığı Araçlar / Referances
Otokar / Hidromek İş Makinaları
AFK Stok Kodu / A FK P/N
124AD002
Tanımı / Definition
Basınçlı Depo Kapak 1.0 bar
Kullanıldığı Araçlar / Referances
Bmc Megastar / Otokar
AFK Stok Kodu / A FK P /N
122AD001
Tanımı / Definition
Çekvalf / Tek yönlü valf
Kullanıldığı Araçlar / Referances
Tüm otomobil ve ticari araçların 0 4x6 mm
su fıskiye hortumlarında
Definition
Su Kapasitesi
W ater Capacity
AFK Stok Kodu
123AA001
C Y Depo Traktör
Tanımı
Definition
Kalorifer Çıkış
Hortumu
AFK Stok Kodu / A FK P/N
121AD002
Su Kapasitesi
Yok
Tanımı / Definition
Üç Çıkışlı Nozzle
Kullanıldığı Araçlar / Referances
Tüm Traktörler
AFK Stok Kodu / A FK P/N
121AA007
Tanımı / Definition
Karsan Nozzle
Kullanıldığı Araçlar / Referances
Karsan Peugeot ve J9
AFK Stok Kodu / A FK P/N
121AA003
Tanımı / Definition
Geçit Nozzle Vidalı, Somunlu
Kullanıldığı Araçlar / Referances
Temsa Otobüs / Askam Kamyon
AFK Stok Kodu / A FK P/N
121AC005
Tanımı / Definition
Geçit Nozzle Vidasız
Kullanıldığı Araçlar / Referances
Temsa Otobüs
AFK Stok Kodu / A FK P/N
120AC001
Tanımı / Definition
T Dirsek
Kullanıldığı Araçlar / Referances
Tüm 0 4x6 mm Fıskiye Hortumlarında
5,3 Ll
W ater Capacity
Kullanıldığı Araçlar Otoyol
Referances
A FK P/N
Tanımı
Tanımı
Definition
Definition
Su Kapasitesi
Su Kapasitesi
Kullanıldığı Araçlar
Referances
AFK Stok Kodu
A FK P/N
Tanımı
*
AFK Stok Kodu
A FK P/N
W ater Capacity
4,3 Ll
Kullanıldığı Araçlar o to kar
A FK P/N
Kullanıldığ! Araçlar Türk Traktör
AFK Stok Kodu
124AD001
115AC023
Su Kapasitesi
W ater Capacity
AFK Stok Kodu / A FK P/N
W ater Capacity
Kullanıldığı Araçlar
Referances
AFK Stok Kodu
A FK P/N
Tanımı
Definition
Definition
Su Kapasitesi
Su Kapasitesi
W ater Capacity
Kullanıldığı Araçlar
W ater Capacity
Kullanıldığı Araçlar
AFK Stok Kodu / A FK P/N
Tanımı / Definition
0 4 x 6 mm Fıskiye hortum seti
(Temin edilen teknik resime göre üretilir)
Kullanıldığı Araçlar / Referances
Detay için www.afkotomotiv.com sayfamızı ziyaret ediniz / Pis. refer to www.afkotomotiv.com web page for details.
Download

Otomobil Sigara Çakmakları / Cigarette Lighters For Cars