2014 - SAYIÞTAY ELEME SINAVI ADAY BAÞVURU FORMU
KÝMLÝK BÝLGÝLERÝ
1. T.C. KÝMLÝK / Y.U. NUMARASI:
2. ADI: .......................................................................................
3. SOYADI: .......................................................................................................
4. BABA ADI: ............................................................................
5. ANNE ADI: ...................................................................................................
6. DOÐUM TARÝHÝ: .................... / .................... / ....................
7. CÝNSÝYETÝ:
8. DOÐUM YERÝ: .....................................................................
9. NÜFUSA KAYITLI OLDUÐU ÝL/ÝLÇE: .........................................................
Ay
Gün
10. UYRUÐU:
Yýl
c
c
Erkek
Kýz
c
Mavi Kartlý
c
T.C.
c
KKTC KKTC KÝMLÝK NUMARASI:
c
2527 Sayýlý Kanun Kapsamýnda Bulunanlar
Yabancý Uyruklular
c
ÝLETÝÞÝM BÝLGÝLERÝ
11. YAZIÞMA ADRESÝ
Uyruðu KKTC olanlar dolduracaktýr.
: .................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
ADRES ÝLÝ
12. EV/ÝÞ TELEFON NO
: ..............................................................................
-
:
Ülke Alan Kodu
CEP TELEFON NO
13. E-POSTA ADRESÝ
:
ADRES ÝLÇESÝ: ......................................................................
Telefon Numarasý
Ýl Alan Kodu
-
-
: .................................................................................................................................................................................
14. LÝSANS EÐÝTÝM BÝLGÝSÝ:
ÜNÝVERSÝTE ADI: ................................................................................................................................................... KODU:
LÝSANS PROGRAMI: .............................................................................................................................................. KODU:
MEZUNÝYET TARÝHÝ: ............./............./..............
SINAVA ÝLÝÞKÝN BÝLGÝLER
NOT SÝSTEMÝ: c
4’lü c
5’li
c
6’lý
c
7’li
c
10’lu
c
20’li
c
100’lü
DÝPLOMA NOTU/PUANI: ................
15. MEZUN OLDUÐU FAKÜLTE/YO.
c
HUKUK FAKÜLTESÝ
c
SÝYASAL BÝLGÝLER FAKÜLTESÝ
c
ÝKTÝSAT FAKÜLTESÝ
c
ÝÞLETME FAKÜLTESÝ
c
ÝKTÝSADÝ VE ÝDARÝ BÝLÝMLER FAKÜLTESÝ
c
BU FAKÜLTELERE DENKLÝÐÝ KABUL EDÝLEN YURT ÝÇÝ VE YURT DIÞINDAKÝ EN AZ 4 YILLIK FAKÜLTE/YO.
16. SEÇÝMLÝK GRUP BÝLGÝSÝ
c
TÝCARET HUKUKU; GENEL ESASLAR, TÝCARÝ ÝÞLETMELER, TÝCARÝ ÞÝRKETLER VE KIYMETLÝ EVRAK
c
MUHASEBE; GENEL MUHASEBE VE MALÝ TABLOLAR ANALÝZÝ
ÝMZA
17. ÝNTERNET ERÝÞÝM ÞÝFRESÝ ÝSTEÐÝ:
ÝNTERNET ERÝÞÝM ÞÝFREMÝ UNUTTUM. YENÝ ÞÝFRE ÝSTÝYORUM. c
18. ADAYIN ÝMZASI
Aday Baþvuru Formunda yazýlan bütün bilgilerin doðru olduðunu bildiririm. Verdiðim bilgilerden herhangi birinin doðru
olmadýðý saptanýrsa, bundan doðacak sonuçlarý kabul ederim.
Download

Sayistay_ ABF