Tehlikeli Atık Beyan Sistemi (TABS)
TABS İzleme ve Kontrol Modülü
Atık Veri Döngüsü
Atık Üreticileri (TABS)
Lisanslı Atık Geri Kazanımve Bertaraf
Tesisleri
(Kütle Denge Sistemi)
Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü
Lisanslı Atık Taşıma Firmaları
(MoTAT)
Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı
Uygulamalar ve Kullanıcıları
Tehlikeli Atık
Beyan Sistemi
(TABS)
Tüm tehlikeli atık
üreticileri için)
TABS İzleme ve
KontrolModülü
( Bakanlık + İl
Müd.)
MoTAT- Mobil Atık
Takip Sistemi
(Bakanlık + il Müd,
Atık Üreticileri,
taşıma firmaları,
geri
kazanım/bertaraf
tesisleri)
Tehlikeli atık beyanı için web adresi:
http://online.cevre.gov.tr
Kütle Denge
Sistemi (Geri
Kazanım/Bertaraf
Tesisleri)
(Bakanlık+İl
Müdürlüğü
Kontrol)
TEHLİKELİ ATIK BEYAN SİSTEMİ (TABS)
Amacımız
Türkiye geneli tehlikeli
atık üreten firmaların
kayıt altına alınması,
Üretilen atıklara ilişkin
verinin toplanması ve
değerlendirilmesi,
Sağlıklı bir atık
envanterinin
oluşturulması
Beklentilerimiz
Atık sektörü için “bilgi
yönetimi” iyileştirmek ve
kaliteli veri sağlamak,
Çevresel altyapı servislerinin
iyileştirilmesi ve
geliştirilmesine katkı
sağlamak
TEHLİKELİ ATIK BEYAN SİSTEMİ (TABS)
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Atık Üreticileri
Madde 9-(g) bendi: “Atık beyan formunu her yıl takip eden
yılın en geç Mart ayı sonuna kadar bir önceki yıla ait bilgileri
içerecek şekilde Bakanlıkça hazırlanan web tabanlı programı
kullanarak doldurmak, onaylamak ve çıktısını almak ve beş
yıl boyunca bir nüshasını saklamakla” yükümlüdür.
KULLANICI ADI ve PAROLA
Her FİRMA online başvuru yaparak bağlı bulunduğu Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüklerinden kullanıcı adı ve parola edinmekle yükümlüdür.
Firma yetkilisi kendisine bağlı TESİS’lerin yönetiminden
sorumludur.
Mükerrer tesis girişlerinin firma yetkililerince yeniden
düzenlenmesi gerekmektedir
http://online.cevre.gov.tr
TEHLİKELİ ATIK BEYAN SİSTEMİ (TABS)
http://online.cevre.gov.tr
TEHLİKELİ ATIK BEYAN SİSTEMİ - TABS
Atık Beyan Formu Genel Görünüm
1- Genel Bilgiler
2- Sektör Bilgisi
(NACE kodu)
3-Atık Bilgisi
4- Onay
TEHLİKELİ ATIK BEYAN SİSTEMİ - TABS
NACE KODU
BEYAN EDİLECEK ATIKLAR
Atıklara ilişkin veriler;
• Atık kodu (6 haneli)
• Atık yağ ise kategorisi
• Atık miktarı
• Ölçü birimi
• İşlemin nerede yapıldığı
(Tesis içi- Tesis DışıStok – İhracat)
• Geri kazanım /bertaraf
yöntemi (R ve D kodları)
• Geri kazanım /bertaraf
tesisi bilgisi
TEHLİKELİ ATIKLARIN BEYANI – Atık Kodu Seçimi
TEHLİKELİ ATIKLARIN BEYANI – İşlemin Nerede Yapıldığı
TEHLİKELİ ATIKLARIN BEYANI – Atık İşleme Yöntemi
TEHLİKELİ ATIKLARIN BEYANI
TIBBİ ATIKLARIN BEYANI
TIBBİ ATIKLARIN BEYANI
TIBBİ ATIKLARIN BEYANI
ONAY İŞLEMİ
4
TABS İZLEME KONTROL MODÜLÜ -1
İL MÜDÜRLÜKLERİNCE TABS İzleme kontrol modülünden kendi ilindeki firma
ve tesislere ait;
• Atık Beyan Formlarına ulaşılabilir.
• Beyan sorgulama, inceleme, hata kontrol yapabilir.
• Raporlama işlemleri gerçekleştirilebilir.
TABS İZLEME KONTROL MODÜLÜ - 2
• Raporlama işlemleri gerçekleştirilebilir.
–
–
–
–
–
–
–
–
firma adına
firma vergi numarasına
beyanname yılına
beyanname girip girmeme durumuna
beyanname onay durumuna
beyannamedeki hata durumuna
beyanname için uzatma verilip verilmediğine
beyannamede satır girilip girilmediğine
TABS İZLEME KONTROL MODÜLÜ - 3
Hata Tespit
ABF’nun, incelenmesi sonucunda belirlenen
tutarsızlıklar sistemde “hata” olarak tanımlanmıştır.
• Hata kategorileri
1. Sistemin otomatik olarak tespit ettiği hatalardan
oluşmaktadır.
–
–
Beyanname verilmemesi.
Beyannamenin onaylanmamış olması
2. Kullanıcının tanımladığı hatalar bulunmaktadır.
Beyannamenin incelenmesi sonucunda firmanın fiili
durumuyla firma beyanının uyumlu olmadığı
durumda bu hata olarak sisteme işlenebilir.
TABS İZLEME KONTROL MODÜLÜ
Devre Dışı Bırakma – Onay Kaldırma İşlemleri
Devre Dışı Bırak: Tesis seçildikten sonra devre dışı bırak butonuna basıldığında, tesis pasif duruma düşer ve
beyannameincelemelerindenmuaf tutulur.Tesis kullanıcı adı ve parolasıyla sisteme giriş yaptığında ’’Bağlı
olduğunuz tesisin yetkisi il müdürlüğü tarafındankaldırılmıştır.” uyarı sını alır ve başka işlem yapamaz.
Yanlışlıkla devre dışı bırakılan tesisler sadeceBakanlığımızca geri alınabilmektedir.
Onay Kaldır: Tesis kullanıcılarının yanlışlıkla onayladıkları beyannamelerin onay durumlarının kaldırılması amacı
ile kullanılacaktır.
TABS İZLEME KONTROL MODÜLÜ
Hata Liste
Hata Liste: Beyanname ile ilgili sistem tarafından otomatik olarak tespit edilen
hatalar ile kullanıcı tanımlı hataların, incelenip yönetilebileceği Hata Liste
ekranına gitmek amacı ile kullanılır.
Hata listesi ekranında sadece seçili beyannameye ilişkin hatalar listelenir. Ekran
üzerindeki arama işlevleri yine sadece belirtilen beyanname için geçerlidir.
TABS İZLEME KONTROL MODÜLÜ
Beyanı incele
Beyanı incele: Seçili beyannamenin detaylı olarak görüntülenmesi amacı ile
kullanılır. Beyanname incele ekranının detayı aşağıdaki gibidir.
Beyanname inceleme ekranı üzerinde beyannamenin detayı ve beyanname
üzerinde bulunan hatalar eş zamanlı olarak görüntülenebilmektedir. Ayrıca üst
tarafa konulan işlev düğmeleri ile doğrudan uzatma ve hata ekranlarına ulaşmak
mümkündür.
TABS İZLEME KONTROL MODÜLÜ
Uzatma süresi verilmesi – Yöntem 1
Normal beyanname döneminde beyanını yapmış ancak hatalı, eksik girişler
nedeniyle beyanını güncellemek isteyen tesisler için, önce söz konusu tesis
aratılır.
TABS İZLEME KONTROL MODÜLÜ
Uzatma süresi verilmesi - Yöntem 1
Daha sonra bu tesis seçilerek beyanı incele butonu tıklanır. Açılan yeni
ekranda uzatma butonu tıklanarak açılan menüye gerekli tarihler girilir,
açıklama alanına uzatmanın nedeni yazılır ve kaydedilir
TABS İZLEME KONTROL MODÜLÜ
Uzatma süresi verilmesi - Yöntem 2
Normal beyanname süresinde herhangi bir beyan işlemi gerçekleştirmemiş
tesisler için, önce söz konusu tesis aratılır.
TABS İZLEME KONTROL MODÜLÜ
Uzatma süresi verilmesi - Yöntem 2
Daha sonra bu tesis seçilerek hata liste butonu tıklanır. Açılan yeni ekranda
uzatma girişi butonu tıklanarak açılan menüye gerekli tarihler girilir,
açıklama alanına uzatmanın nedeni yazılır ve kaydedilir.
TABS İZLEME KONTROL MODÜLÜ
Uzatma süresini güncelleme
Seçili Uzatmayı Güncelle: Mevcut tanımlanmış bir uzatma değiştirilmek
istendiği zaman önceki slaytlarda tanımlanan uzatma ekranlarından tarihler
değiştirilerek güncelleme işlemi yapılır.
Tespit Edilen Hataların Girişi :Tesis beyanları incelenirken tespit edilen
hatalar için firmalara geri dönüş yapılarak verilen uzatma süresi dahilinde
beyanlarını güncelleyerek hatalarını düzeltmeleri istenir.
TABS İZLEME KONTROL MODÜLÜ
Miktara ilişkin hataların tespit edilmesi
TABS İzleme ve Kontrol Modülünde yer alan “dinamik
kullanılarak il genelinde yapılan beyanlar listelenerek kontrol
Excel form olarak alınan raporlarda olması gerekenden fazla
beyan edilmiş atıklar olduğu tespit edilmesi durumunda
güncellenmesi istenmelidir.
raporlama araçları”
yapılabilmektedir.
veya az olarak
tesisten beyanın
2009, 2010 ve 2011 yılları Tehlikeli Atık İstatistikleri
http://www.csb.gov.tr/gm/cygm/
İstatistikler bölümünde yayınlanmaktadır.
2010 yılı lisanslı geri kazanım/bertaraf tesislerinin dağılımı
TEŞEKKÜRLER
Download

Tehlikeli Atık Beyan Sistemi - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı