26-AGU-2014 16:06 Kim
Kime:02324416526
ı.
KOSGEB
S.1/2
T.C.
KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLI IŞ LETMELERI GELI ŞTIRME VE DESTEKLEME IDARESI BA ŞKANLIĞ I
Izmir Kuzey Hizmet Merkezi Müdürlü ğü
Sayı : 54574702-774.03-
4016
2 B gtsw Zoü
Konu : Bilgilendirme Seminerleri
MESLEK ICURLILU ŞLARINA
KOSGEB Izmir Kuzey Hizmet Merkezi Müdürlü ğü olarak, kurumumuz destek programlar
ına
yönelik ücretsiz bi Igilendirme seminerleri düzenlemnektedir. KOSGEB Destek programlar
ı
seminerlerinde; KOSGEB veri taban ına kayı t süreci, KOSGEB destek programlar ı , destek üst
ilmi deri ve desteklerden yararlanma süreci hakk ında genel bilgiler aktarı lacaktır.
Bu kapsamda planlam ış olduğ umuz seminer takvimi aş ağı daki tabloda bilgilerinize sunulmu tur,
NO
SEMINERIN TARIHI
10 Eylül 2014
SEMINER ADI
KOSGEB Destek Programlar ı
SEMINER SAATI
09:30 — 12:00
2
01 Ekim 2014
KOSGEB Destek Programlar ı
09:30 — 12:00
3
22 Ekim 2014
KOSGEB Destek Programlar ı
09:30 — 12:00
4
12 Kas ım 2014
KOSGEB Destek Programlar ı
09:30 — 12:00
5
03 Aral ık 2014
KOSGEB Destek Programlar ı
09:30 — 12:00
-6
24 Aral ı k 2014
KOSGEB Destek Programlar ı
09:30 — 12:00
7
14 Ocak 2015
KOSGEB Destek Programlar ı
09:30 — 12:00
8
04 Şubat 2015
KOSGEB Destek Programlar ı
09:30 — 12:00
9
25 Şubat 2015
KOSGEB Destek Programlar ı
09:30 — 12:00
10
18 Mart 2015
KOSGEB Destek Programlar ı
09:30 — 12:00
11
08 Nisan 2015
KOSGEB Destek Programlar ı
09:30 — 12:00
12
29 Nisan 2015
KOSGEB Destek Programlar ı
09:30 — 12:00
13
20 Mayıs 2015
KOSGEB Destek Programlar ı
09:30— 12:00
14
10 Haziran 2015
KOSGEB Destek Programlar ı
09:30 — 12:00
Adres Atatürk 05 B
10013 Sok
35620 Ç ığ IV2IL4111
I
~~~1•■••
Tel +90 232 376 73 27 Ayr ı ml ı bilgi için irtibat S K BOLAT (Danornarı )
Faks' +90 232 328 07 58
E•Posta claıSsazyziaacwa
Ça ğ o Merkezi 444 1 567
EloktrOn ı k a ğ
yanıvı, kocoro govıt
Sayfa 1 / 2
26-AGU-2014 16:06 Kimd.
KOSGEB
Kime:02324416528
S.2,2
T.C.
KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLI I Ş LETMELERI GELI Ş TIRME VE
DESTEKLEME IDARESI BA Ş KANLI Ğ I
Izmir Kuzey Hizmet Merkezi Müdürlü ğü
Seminerler KOBI'lere yönelik olup, KOSGEB Izmir Kuzey Hizmet Merkezi Müdürlü
ğü E ğitim
Salonu'nda yamlacakt ı r, Kayıt iş lemi için
telefon veya e-posta yoluyla kat ı lma ad ı , isletme ad ı ve
iletisim bilgilerinin iletilmesi yeterli olacakt ı r,
Söz konusu bilgilendirme seminerlerini flyeniz i ş
letmelere duyuru yapmanw ve kurumsal web
sayfanada yay ı nlanmas ını rica eder, i ş lerinizde başarı
lar dilerim.
Oğ uz KI N
Müdür
ArifaS Atatürk O 5.I3
10013 Sok
35620 ç ığ IVIZMİ F:
Tel +90 232 376 73 27 Ayr ı nt ı l ı b ı lg ı ı
çin irtibat S K BOLAT (Dan ışman )
Faks +90 232 328 07 58
E-Posta darı sarn ı l.bojotOkotorh goy ti,
Ca ğ rı Merkezi 444 1 567
Elektronik a ğ
tocosatkatt
Sayfa 2 / 2
Download

KOSGEB