29Aralık02Ocak2015
GLOBALPİYASALARDAGEÇTİĞİMİZHAFTANINÖZETİVEGELECEKHAFTA...
GeçtiğimizhaftaglobalpiyasalardaNoeltatilininağırbasmasınedeniyledüşükhacimliişlemleringerçekleştiği,genelanlamda
volatiliteninazaldığıbirhaftaoldu.
ABDtarafındanaçıklananverilerebaktığımızdabirincielveikincielkonutsatışları,çekirdekdayanıklımalsiparişlerivekişisel
gelirlerverilerininbeklentialtındakaldığını,2014üçüncüçeyreknihaibüyümeoranı,revizeMichigantüketicigüvenendeksi
vehaftalıkişsizlikmaaşıbaşvurularınınbeklentiüzerindegeldiğinigördük.
AvrupatarafındageçtiğimizhaftaNoeltatilinedeniyleÇarşambagünündenitibarenbirçokpiyasaişlemekapalıydı.Buyüzden
veriakışıoldukçasakindi.AçıklananverilerarasındaAlmanyaithalatfiyatendeksiveEuroBölgesitüketicigüvenendeksinin
beklenti altında kaldığını gördük. Avrupa’nın diğer bir önemli ekonomisi olan İngiltere’den gelen verilere baktığımızda 2014
üçüncü çeyrek büyümesinin beklentide, mortgage onayları, işletme yatırımları ve cari denge verilerinin beklentiden kötü
geldiğinitakipettik.
Asya tarafından açıklanan verilere baktığımızda Japonya’dan açıklanan veriler ön plandaydı. Japonya Hanehalkı
harcamalarının beklenen kadar azalmamış olması ve enflasyon oranlarının beklentiye yakın gerçekleşmiş olması olumlu
karşılanırken,perakendesatışlarvesanayiüretimverilerindegörülenbeklentialtıgerçekleşmeleryatırımcılarışaşırttı.
TürkiyetarafındanaçıklananverilerebaktığımızdaKapasiteKullanımOranınınbiröncekiayaoranlahafifyükselişkaydettiğini
gördük.TCMBtarafındanverilenfaizkararındaiseherhangibirdeğişikliğegidilmeyerekpolitikafaizivefaizkoridorununsabit
bırakıldığıgörüldü.
29Aralık02Ocak2015
ABD
ABD’de bu hafta diğer tüm piyasalarda olduğu gibi genel anlamda Noel havası hakimdi.
Ancak Noel tatilinden önceki gün ABD fazla mesai harcayarak ekonomisi açısından çok
önemliverileriaçıkladı.
Haftanın ilk gününde ABD’de Mevcut Konu Satışları verisi açıklandı. Rakamsal ve oransal
olarakaçıklanankonutverisibeklentilerinaltındageldi.%0.9daralmabeklenenveridahada
kötü gelerek %6.1 oranında geri çekildi. Son üç aylık performansa bakıldığında olumsuz
görünümün devam ettiği görüldü. Bir önceki ayın rakamı da buna paralel olarak %1.4
seviyesine revize edildi. Rakamsal bazda baktığımızda da 5milyon 190bin adet beklenen
konutverisi4milyon930binadetaçıklandıvebiröncekiayınrakamıdabunaparalelolarak
5milyon250binadetseviyesinerevizeedildi.
S&P
DOW
NASDAQ
%0,88
2088,77
%1,40
18053,71
%0,87
4806,86
NoeltatilibaşlangıcındanöncekigünolanSalı’daisesadeceABD’yideğil,tümdünyayıilgilendirenönemliverileraçıklandı.
ABD, 2014 yılının üçüncü çeyreğinde beklentilerin çok üzerinde büyüyerek ekonomisinin nihai olarak %5.0 seviyesinde
gelişmegösterdiğiniaçıkladı.Beklentiise%4.3seviyesindeydi.Büyümeyidestekleyenunsurlararasındatüketiciharcamaları
ve iş yatırımları etkili oldu. Ulaşım sektörünün dahil edilmediği Çekirdek Dayanaklı Mal Siparişleri ise beklentinin altında
kalarak Kasım ayı için %0.4 oranında geriledi. Beklenti %1.1 oranında artış olması yönündeydi. Dayanaklı Mal Siparişleri
verisindedeçekirdekveriyeparalelolarakgerilemegörüldüve%0.7oranındadaralmameydanageldi.Ekonomidekipayını
hesaba katarsak konut sektöründeki fiyat endeksi de önemli veriler arasında takip edildi. Ev Fiyatları Endeksi aylık bazda
%0.6oranındaartışgösterirken,yıllıkbazlıbaktığımızdada%4.5seviyesineyükseldi.
MichiganTüketiciGüvenEndeksideNoeltatilindenönceaçıklananönemliverilerarasındaydı.Beklentinin93.1seviyesinde
olduğu endeks, daha iyi gelerek 93.6 seviyesine yükseldi. Veri böylelikle 2014 Ağustos ayından bu yana sürdürdüğü
kademeli artışını devam ettirdi. Michigan Enflasyon Beklentisi geçtiğimiz ay %2.9 oranında açıklanırken, bu ay hafif geri
çekilerek%2.8seviyesindeaçıklandı.AmerikaMerkezBankası’nın(FED)parasalsıkılaşmapolitikasıiçinenflasyonaverdiği
önem düşünüldüğünde, Michigan Enflasyon Beklentisi’nin önemli sayılabilecek bir ekonomik gösterge olduğunu
söyleyebiliriz.
29Aralık02Ocak2015
ABD
Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları Endeksi, yıllık bazlı bakıldığında bir önceki döneme göre hafif gerileyerek %1.4
seviyesindegelirken,aylıkbazdadabeklentiaşağısındagelerek%0ilesabitkaldı.ABDekonomisiiçinönemlibirsektörolan
konuttada1.ElKonutSatışlarıtakipedildi.Oransalbazdabakıldığındabiröncekidönemegöregerileyenkonutsatışları%1.6
seviyesindedaraldıveböylecesonikidönemdirsatışverilerinegatifdeğerdeseyretmeyedevametti.
ABD ekonomisi, 2014 yılında son 11 senenin en yüksek büyüme oranını da yakalayarak uzun yıllardan bu yana en iyi
performansınıkaydetti.AmerikaMerkezBankası(FED)politikalarındaizlenendeğişim,enerjisektöründeyaşanankayagazı
devrimi, gerileyen petrol fiyatları ve Rusya'ya uygulanan yaptırımlarla ile ülke ekonomisinin yeni yılı moralli karşılaması
muhtemelgözüküyor.Özellikleistihdampiyasasındayaşanangelişimkuşkusuz2014yılıadınaenönemlibaşarılardanbiri
olarak karşımızda duruyor. Ülkede işsizlik oranı yaşanan bu olumlu senaryo ile birlikte %5.8 seviyesine kadar gerilemiş
durumda. FED, para politikasında oyuncu değişikliğine giderek geçen haftadaki raporumuzda da belirttiğimiz gibi “kayda
değerbirsüre”ifadesini“sabırlıolacağız”şeklindedeğiştirerekde2015yılıiçinilksinyalinivermişti.
AmerikakıtasınınbirbaşkaönemliülkesiolanKanada’dadaNoeltatiliöncesindeaylıkbazlıekonomikbüyümetakipedildi.
Ekimayınaaitekonomikbüyümebeklentiüzerindegelerek%0.3seviyesindeaçıklandı.Ancakbiröncekiay%0.4oranında
artışgerçekleşmişti.
29Aralık02Ocak2015
AVRUPA
Avrupa tarafında geçtiğimiz hafta Noel tatili nedeniyle Çarşamba gününden itibaren birçok
piyasaişlemekapalıydı.
Avrupatarafındanaçıklananverilerebaktığımızdahaftanınilkverisi,Almanya’dabeklentinin
altında kalan İthalat Fiyat Endeksi oldu. İthal edilen malların fiyatlarındaki değişiklik oranını
belirleyenveri,aylıkbazda%0.8seviyesindeyıllıkbazdaise%2.1düzeyindeazalışgösterdi.
Beklentiler oranların, aylık bazda %0.5 seviyesinde yıllık bazda ise %1.8 düzeyinde azalış
göstermesi yönündeydi. Euro Bölgesi’nde takip ettiğimiz aralık ayına ait Tüketici Güveni ise
bekleneninhemenaltındaaçıklandı.
DAX
FTSE
CAC40
%1,38
9922,11
%0,99
6609,93
%1,28
4295,85
Avrupa’nındiğerbirönemliekonomisiolanİngiltere’dengelenverilerebaktığımızda,çeyreklik
bazda Gayri Safi Yurtiçi Hasıla(GDP) beklenti dahilinde gelirken, büyümenin yıllık bazda
beklenti altında kaldığını takip ettik. Ekonomi tarafından üretilen tüm malların ve hizmetlerin toplam değerini belirleyen veri,
çeyreklikbazda%0.7seviyesindeyıllıkbazdaise%2.6düzeyindegerçekleşti.İngiltere’deizlediğimizdiğerönemliverilerde
ise, Mortgage Onayları 36.700 seviyesinde gelirken, Cari Hesapta 27milyar Sterlin açık, İşletme Yatırımları’nda %1.4
seviyesindedaralmagörüldü.
29Aralık02Ocak2015
ASYA
AsyaPiyasalarıgeçtiğimizhaftayapetrolfiyatlarınınyükselmesiylepozitifbaşladı.Japonya’da
ise 14 Aralık’ta erken seçimleri kazanan Shinzo Abe parlamento’da yeniden Başbakan
seçildi. Abe seçimin ardından yaptığı konuşmasında, Japonya ekonomisini yeniden rayına
sokacağının ve kadın istihdam sayısını artıracağı ifade etti. Haftanın ortasına gelindiğinde
Japonya piyasaları, ABD’den beklentilerin çok üstünde açıklanan büyüme verisiyle rekor
seviyelere yükseldi. Çin piyasaları ise, hükümetin en çok artış gösteren hisse senetlerini
yatıştırmak için önlem alacağı haberleriyle Haziran 2013’den bu yana en büyük 2 günlük
düşüşü gösterirken, Noel tatili nedeniyle ticaret hacminin düşük olması ve banka ve inşaat
şirketlerininyükselmesiyleson18ayınensertdüşüşündentoparlanmayabaşladı.
Nikkei
%1,12
17819
HangSeng %1,01
23349
Shangai
%1,58
3157,6
YeniZelanda’dangeçtiğimizhaftaöneçıkangelişmelerebaktığımızda;Aralıkayınaİthalatve
İhracatrakamlarıaçıklandı.Beklentinin3milyar96milyonolduğuİhracatverisibeklentiüzerinde4milyar2milyondüzeyinde
gerçekleşti.Beklentialtındakalanİthalatverisindeisegerçekleşme4milyar24milyonseviyesindeydi.Veridekibeklenti4milyar
52milyondu. Aylık ve yıllık bazda açıklanan Aralık ayına ait Ticaret Dengesin ’de ise, aylık bazda beklenti 564 milyon açık
olacağıyönündeykengerçekleşmeninbeklentidendahaiyiolduğunugördük.Ticaretaçığı213milyondüzeyindegerçekleşti.
Japonya’dageçtiğimizhaftaöneçıkanverilerebaktığımızda;HaftanınilkişlemgünündeJaponyaMerkezBankası’nın(BOJ)
aylık raporu açıklandı. Mali Toplantı Kayıtları ve ardında Japonya Merkez Bankası Başkanı Kuroda’nın, zayıflayan Yen ve
parapolitikalarıhususundakiaçıklamalarıtakipedildi.HaftanınsonişlemgünündeJaponya’danveritrafiğiyoğundu.
29Aralık02Ocak2015
ASYA
Aylık ve Yıllık bazda açıklanan Hanehalkı harcamaları beklentinin üzerindeydi. Aylık bazda Hanehalkı harcamaları %0.4
seviyesindeaçıklandı.Beklenti%0.2gerçekleşeceğiyönündeydi.Beklentinineksi%3.8düzeyindeolduğuYıllıkHanehalkı
harcamaları ise eksi %2.5 oldu. Yıllık bazda Aralık ayına ait Ulusal Çekirdek TÜFE, Kasım ayında olduğu gibi beklentiye
paralel%2.7seviyesindeydi.YıllıkbazdaAralıkayınaaitTÜFEisebeklentilerinaltındakaldı.Beklentinin%2.4olduğuveride
gerçekleşme%2.3düzeyindeoldu.BeklentialtındakalaraksanayiüretiminazaldığınıgösterenAralıkayınaaitSanayiÜretim
verisi-%0.6düzeyindeaçıklandı.Beklenti%1.0seviyesindeartışolduğuyönündeydi.YıllıkbazdaAralıkayınaaitPerakende
Satışlardabeklentilerikarşılayamayarak%0.4oldu.Veridekibeklenti%1.1düzeyindeydi.
29Aralık02Ocak2015
TÜRKİYE
Türkiye tarafından gelen veri akışına baktığımızda sakin bir haftayı geride bıraktığımızı görmekteyiz. Hafta içerisinde
piyasalarındikkatleizlediğiTCMBfaizkararıkuşkusuztakipettiğimizenönemliveriydi.TCMBsürprizyapmadıvebirHafta
Vadeli Repo İhale Faiz Oranını %8.25, Borçlanma Faiz Oranını %7.50, Gecelik Faiz Oranını da %11.25 düzeyinde sabit
bıraktı. Böylelikle beklenti dahilinde politika faizi ve faiz koridorunda değişikliğe gidilmemiş olundu. Karar sonrası TCMB
tarafından yapılan yazılı açıklamada ‘Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlar
yakından izlenecek ve enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar getiri eğrisini yataya yakın tutmak
suretiyleparapolitikasındakisıkıduruşsürdürülecektir’ifadesineyerverildi.
Haftanın açıklanan ikinci önemli verisi ise geçtiğimiz dönemin hafif üzerinde gelen Türkiye Kapasite Kullanım Oranı oldu.
Geçtiğimizay%74.5düzeyindegerçekleşenKapasiteKullanımOranıbuay%74.6ilehafifyükselişgösterdi.Haftaiçerisinde
iç piyasaları etkileyen diğer gelişmelere baktığımızda ise 'Dünya Bankası' Türkiye için 2014 büyüme tahminini %3.1’e
düşürdü.
EkonomiBakanıNihatZeybekçiise'Türkiye'nin2014yılınıyüzde3,3büyümeilekapatacağını'söyledi.
BankacılıkDüzenlemeveDenetlemeKurumu'nuntakipedilenaçıklamalarındaiseBankacılıksektörününkredihacmininbir
haftada%0,74artarak19Aralıkitibarıyla1trilyon245milyar39milyonlirayayükseldi.Sektörünmalikesimhariçtoplamkredi
hacmiise,biröncekihaftayagöre%1artışkaydederek1trilyon138milyar413milyonlirayayükseldi.Sözkonusurakam,12
Aralık'ta1trilyon131milyar44milyonliraseviyesindeydi.
Irak Başbakanı İbadi’nin yaptığı Irak petrolünün Türkiye üzerinden dünyaya ihracına ilişkin açıklaması ise gerçekleşmesi
durumundaTürkiyeekonomisineuzunvadedepozitifetkiedecekbirgelişmeolaraknotedildi.
29Aralık02Ocak2015
ÖnümüzdekiHaftaNeleriTakipEdeceğiz?
Pazartesigünüveritakvimiyoğundeğil.17:30’daABD’denaçıklanacakDallasFEDİmalatAktiviteEndeksidışındaönemlibir
veribulunmuyor.
Salıgünüise09:00’daİngiltere’denaçıklanacakUlusalKonutFiyatEndeksiilebaşlayacak.10:00’daiseTürkiye’dengelecek
Aralık ayı Tüketici Güven Endeksini izleyeceğiz. 11:00’de Euro Bölgesi’nden açıklanacak Özel Sektör Kredi verisi ve
17:00’deABD’denaçıklanacakTüketiciGüvenEndeksiisegünündiğerönemliverileriarasında.
ÇarşambagünüJaponya,Almanyaveİngilteregibibüyükekonomilerdeyılbaşıarifesiolmasınedeniyletatilolacak.Günün
önemliverileri03:45’teÇin’dengelecekHSBCİmalatPMIEndeksi,10:00’daTürkiye’dengelecekKasımayıTicaretDengesi
verisi, 15:30’da ABD’den açıklanacak Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları ve 17:00’de yine ABD’den gelecek 2. El Konut
satışlarıverileriolacak.
Perşembe günü Yılbaşı ertesi olması nedeniyle global piyasalarda işlem olmayacak. Ancak 03:00’de Çin’den açıklanacak
İmalatPMIverisiCumagünüpiyasalaraetkiedebilir.
CumagünüAsyapiyasalarınınçoğutatilnedeniylekapalıolacak.Güne10:55’teAlmanya’dan11:00’deiseEuroBölgesinden
açıklanacakİmalatPMIverileriilebaşlayacağız.11:30’dakiİngiltereİmalatPMIverisininardından17:00’deABD’dengelecek
ISMİmalatPMIverisininhaftanınsonönemliverisiolmasıbekleniyor
29Aralık02Ocak2015
EURUSD
Geçtiğimiz hafta Avrupa’da Noel tatili nedeniyle önemli ekonomik veri açıklanmadı. ABD tarafında ise Konut verileri ve
Çekirdek Dayanıklı Malların Siparişleri beklentinin altında kalırken, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla(GDP) tahminlerin üzerinde
gerçekleşti.
Gelecek hafta Avrupa’da, Almanya ve Euro Bölgesi PMI verilerini takip ederken, ABD tarafında ise Tüketici Şartları,
BeklemedekiEvSatışlarıveISMİmalatEndeksi’niizliyorolacağız.
EURUSDparitesineteknikolarakbaktığımızda;Haftaya1.2210desteğininhemenüzerindenaçılarakbaşlayanparite,hafta
boyunca 1.2160’lı seviyelere doğru geri çekilmeler ve devamında 1.2210 seviyesi üzeri denemeler olsa da hafta 1.2180
civarındakapandı.Aşağıyönlühareketlerindevamıve1.2130seviyesialtıkalıcılıktailkolarak1.2050ve1.1980desteklerini
izliyor olacağız. 1.2130 desteğinin çalışmasıyla görülebilecek yükselişler durumunda ise ilk 1.2210-1.2280 ve 1.2330
dirençlerinitakipediyor olacağız. 1.2330 seviyesi üzeri fiyatlamalar durumda 1.2370–1.2440 ve 1.2520 izleyeceğimiz diğer
dirençler. 1.2520’nin önemli direnç seviyesi olduğunu bu seviye üzerinde ise 1.2570 – 1.2620 – 1.2660 ve kritik 1.2740
dirençleriniizleyeceğimizibelirtelim.Yukarıhareketindevamıadınakritik1.2740seviyesiüzerikalıcılıkgerektiğini,aksihalde
tekrargeriçekilmelergörülebileceğinihatırlatmakisteriz.
29Aralık02Ocak2015
GBPUSD
GBPUSD paritesi geçtiğimiz haftaya sakin başladı. Haftanın ilk işlem gününde en yüksek 1.5665 seviyesinde işlem gören
paritede, Amerikan Doları’nın FED’in faiz arttırabileceği beklentisiyle son 5 yılın yüksek seviyesine yakın seyretmesi
karşısında Sterlin sakinliğini korudu. Salı günü ise İngiltere’den açıklanan verilerin ardından Sterlin, Amerikan Doları
karşısında değer kaybederek 2013 Eylül’den beri en düşük seviye olan 1.5485 seviyesine kadar geriledi. GBPUSD
paritesindeAmerika’danaçıklananverilerinetkisigözlenirken,haftanınsonişlemgünüSterlin,Amerikan Doları karşısında
değerkazandı.Haftalıkkapanışisekritik1.5555seviyesicivarındagerçekleşti.
BuhaftapariteiçinöneçıkanİngiltereverilerinebakacakolursakhaftanınsonişlemgünügelecekİmalatPMIverisidikkat
çekmekte.
GBPUSDparitesineteknikaçıdanbakacakolursak;Haftanınsonişlemgünühafifyükselişlekritik1.5555civarındakapanışın
olduğu GBPUSD paritesinde, Sterlin lehine işlemlerde 1.5660-kritik 1.5720/1.5740 bandı-1.5810-1.5870 ve 1.5920 direnç
seviyelerinitakipedeceğiz.Olasıyukarıhareketindevamıadına1.6010direnciüzerikalıcılıkgerektiğinibelirtmekisteriz.Aksi
halde tekrar geri çekilmeler görülebilir. Dolar lehine fiyatlanmalarda ve kritik 1.5555 altı hareketlilikte ilk destekler 1.54401.5400 ve kritik 1.5350 seviyelerinde bulunmakta. 1.5350 kritik desteğinin kırılması halinde satış baskısı artabileceğini,
desteğinçalışmasıhalindeiseyukarıtepkilergörülebileceğinibelirtelim.
29Aralık02Ocak2015
USDJPY
Amerikan Doları’nın, FED’in faiz artırımına yaklaştığı düşünceleriyle USDJPY paritesi haftaya yükselişle başladı. Amerika
Merkez Bankası’ndan gelen işgücü piyasaları ve enflasyonun olumlu seyrettiği haberleri, Amerikan Doları’nın yükselişini
devam ettirerek USDJPY paritesini 119.91 seviyesine kadar yükseltti. Noel tatili nedeniyle zayıf ticaret hacminin olduğu
piyasalarsakinseyrederkenUSDJPYparitesihafifyükselişle119.96seviyesinekadaryükseldi.Dolarendeksininson9yılın
en yüksek seviyesine çıkmasıyla, Amerikan Doları Yen karşısındaki yükselişini devam ettirdi 120.82 seviyesini gördü. 2
haftanınenyüksekseviyesindeseyredenparite,Japonya’danaçıklananverilerinardındanfiyatlanmalarabuyöndedevam
ederek kapanışını 120.60 seviyesinin hemen altında gerçekleştirdi. Haftaya parite için öne çıkan çok önemli bir veri
bulunmamaklabirlikteglobalçaptaaçıklanacakverilerinpariteyeetkisiolabilir.
USDJPYparitesineteknikaçıdanbakacakolursak;Haftanınsonişlemgünündeyükselişingözlendiğiparitede,Dolarlehine
hareketliliğindevamındailkdirençler120.60-121.30-122.00-122.75ve123.30seviyelerindebulunmakta.124.20’ninisekritik
dirençkonumundaolduğunubelirtelim.Geriçekilmelerdeise119.90-119.15-118.50-118.10(önemli)-117.40ve116.50destek
seviyelerini takip edeceğiz. 115.50 ise kritik destek konumunda. Çalışması halinde tekrar yukarı hareketlenmeler
görülebilecekken,desteğinkırılmasıdurumundasatışbaskısıartabilir.
29Aralık02Ocak2015
S&P500
S&P500 Endeksi, geçen haftalardaki raporlarımızda da belirttiğimiz gibi 2011 yılından bu yana devam ettirdiği uzun vadeli
yükseliş kanalında ilerlemeye devam ediyor. Daha önce destek görevi gördüğünü belirttiğimiz 150 günlük hareket
ortalamadan geçtiğimiz hafta güç alarak yükselen endeks, bu hafta içerisinde de alım yönlü hareketini devam ettirdi. Hafta
içerisindesonyıllarınenyüksekseviyesindegelenABDüçüncüçeyrekbüyümerakamıylaberabergücünükoruyankontratı,
haftalıkkapanışını2074desteğiüzerindegerçekletirdi.Önümüzdekihafta,2014yılınınsonhaftasıolmaözelliğigöstermekte
olup endeksteki olası sürpriz oynaklığa karşı yatırımcılarımızı uyarmak isteriz. ABD’de açıklanacak ISM İmalat Endeksi,
ÜretimPMIveEvsatışlarıgibiverilerinendeksiüzerindeetkiliolmaihtimalinekarşıtakipteolacağız.
Kontrata teknik açıdan bakacak olursak; 150 günlük hareketli ortalamadan aldığı destek sonrasında pozitif yönlü seyrine
devamedenSP500YakınVadeliKontrat,haftalıkkapanışını2074desteğiüzerinde2085civarındagerçekleştirdi.Buseviye
üzerindepozitifyönlüişlemlerindevametmesihalindeilkolarak2090ve2103dirençlerinitakipediyorolacağız.2011yılından
buyanadevamedenuzunvadeliyükselişkanalınabakıldığındaise2103direncininortavadelihareketlerinyönünübelirleyici
olabileceğigörülüyor.2103direncininkırılabilmesihalinde2120direncinitakipedeceğiz.Pozitifyönlüseyrinyavaşlamasıyla
oluşabilecekgeriçekilmelerdeiseilkolarak2074desteğiniizleyeceğiz.Dahageridede2060-2044-2034-2022-2011-2001ve
1980 destekleri bulunmakta. 2044 desteği üzerinde kalındıkça alım yönünde işlemlerin devam edebileceğini düşünüyoruz.
Dahageride1980seviyesianadestekkonumundabulunuyor.
29Aralık02Ocak2015
ALTIN
ALTIN, haftaya kritik 1196 seviyesi civarında başladı. Ancak bu seviye üzerinde tutunmayarak 1174 desteğine doğru geri
çekildi. Noel tatilinden önce açıklanan ABD üçüncü çeyrek nihai büyüme rakamıyla birlikte hafta içerisinde Amerikan
Doları'nındeğerlenmesiALTIN'da"acaba1174seviyesindengeriçekilirmi?"sorusunusordurttu.Ancakhaftaboyunca1174
desteği üzerinde tutunma gayreti gösteren ALTIN, kademeli olarak yükselerek önce 1186 daha sonra da hafta başında
bulunduğukritik1196seviyesinedoğruyükseldi.
ALTIN’ateknikaçıdanbakacakolursak;Haftabaşında1196seviyesindengerileyerek1174kritikdesteğinitestedenALTIN,
buseviyeüzerindetutunmasağlayaraktekrardanönemli1196direncinedoğruyükseldivehaftayı1195seviyesindenkapattı.
Önümüzdeki hafta, oluşan pozitif yönlü hareketin devamı gelirse 1196 seviyesi üzerinden ilk olarak 1207 direncini takip
edeceğiz. Daha yukarıda da 1216-1222-1233-1244 ve 1255 dirençleri bulunmaktadır. 1255 kiritk direnç seviyemiz. Üzeri
kalıcılık, alım iştahını arttırabilir, direncin çalışması halinde ise tekrar geri çekilmeler görülebilir. 1196 direnci aşağısından
tekrardannegatifyönlüişlemlerinbaşlamasıhalindeiseilkolarak1186ve1174destekleriniizleyeceğiz.ALTIN'daişlemler
1174 desteği üzerinde kaldıkça, alımların tekrar edebileceğini düşünüyoruz. 1174 desteğinin kırılmasıyla 1161 ve 1155
desteklerinigörebiliriz.1155seviyesininALTIN'dakritikdestekolduğunu,buseviyeaşağısındasatışbaskısınınartabileceğini
belirtelim.Budurumdada1142-1134-1222ve1105destekleriizlenebilir.
29Aralık02Ocak2015
BRENT
Petroldehaftaboyuncayaşananönemligelişmelerebakacakolursak;OPEC’inenbüyüküyesiSuudiArabistan2015yılıiçin
petrol tahminini varil başına 80 Dolar olarak hesapladı. Irak Başbakanı El-İbadi ise ülke petrolünün Türkiye üzerinden
dünyayaihraçedilmesiniistediklerinisöyledi.
BRENTpetrolhaftaya63.00direncinedoğruyükselerekbaşladı.Dahasonrayaşanangeriçekilmevedalgalıseyirsonrası
haftalık kapanışını 59.40 desteğinin hemen üzerinde yaptı. 59.40 seviyesi altı kalıcılık halinde geri çekilmenin
hızlanabileceğinivebudurumdadailkolarak58.80–58.10–57.50–57.00–56.20veönemli55.50destekleriniizleyeceğimizi
belirtelim.55.50kritikdestekkonumunda.Çalışmasıhalindetoparlanmagörülebilir,kırılmasıhalindeisesatışlarhızlanabilir.
59.40 desteğinin çalışmasıyla görülebilecek yukarı yönlü hareketler durumunda takip edeceğimiz ilk dirençler ise 59.90–
60.50–61.10–61.80–62.40–63.00seviyelerindebulunmakta.63.00ilkönemlidirenç.Üzerindeise63.70–64.40-64.90-65.5066.00 ve 66.60 diğer dirençler. 67.50 ise kritik direnç konumunda. Üzeri kalıcılık sağlanabilmesi halinde yukarı hareketlilik
hızlanabilecekken,dirençgeçilemezisetekrargeriçekilmelergörülebilir.
29Aralık02Ocak2015
USDTRY
Yurtiçipiyasadaveriakışınınsakingeçtiğinigördüğümüzhaftadagelenenönemliverifaizoranlarıoldu.TCMBParaPolitikası
KurulufaizoranlarındabeklenildiğigibideğişiklikyapmadıveBirHaftaVadeliRepoİhaleFaizOranı%8.25,BorçlanmaFaiz
Oranı%7.50,GecelikFaizOranıda%11.25seviyesindebırakıldı.VerisonrasıTLlehinesınırlıpozitifhareketliliklergörüldü.
AçıklananbirsonrakiveriiseKapasiteKullanımOranıoldu.Biröncekiayınaltındaaçıklananveri%74.6oranındagerçekleşti.
Türkiye’debuverileraçıklanırken,ABDtarafındadaNoel’denönceaçıklananBüyümeveYeniEvSatışlarıverileritakipedildi.
ABDBüyümeVerisiMart2010’danbuyanaenyüksekartışınıgerçekleştirerek%5.0düzeyindeaçıklandı.VeriKasımayında
%3.9oranındagerçekleşmişti.VeriaçıklandıktansonraDolarlehinehareketliliklergörüldü.YeniEvSatışlarıverisiisebeklenti
altındakalarak438.000düzeyindeaçıklandıveson3aylıkdüşüşünüdevamettirdi.VerisonrasıDolardafazlabirhareketlilik
gözlenmedi.
Kura teknik açıdan bakacak olursak: Haftaya 2.3100 civarında başlangıç yaptığını gördüğümüz USDTRY kurunda, hafta
genelinde yurt dışı piyasaların Noel sebebiyle kapalı olmasının etkisiyle sınırlı hareketlilikler görüldü. Haftalık kapanış ise
2.3160civarındangerçekleşti.2.3110altıişlemlerdeilkönemlidesteğimiz2.3030seviyesindebulunmakta.Buseviyealtında
2.2980-2.2830 desteklerini izlemeye devam edeceğiz. 2.2830 altında geri çekilmenin hızlanması mümkün. Bu durumda
2.2740-2.2640 ve önemli 2.2520 destekleri izlenebilir. 2.3110 desteğinin üzeri hareketliliğin devamı ve kurun bu seviye
üzerinde güç toplaması halinde tekrar yukarı hareketlilik başlayabilir. 2.3240-2.3300 ve 2.3370 ilk izleyeceğimiz direnç
seviyeleri.2.3440isediğerönemlidirencimiz.
29Aralık02Ocak2015
EURTRY
YurtiçipiyasalardaTCMBParaPolitikasıKurulununfaizbeyanatınıntakipedildiğihaftada,EuroBölgesindeçokönemlibirveri
akışı yoktu. Bununla beraber ön plana çıkan veri ise haftanın ilk günü açıklanan Tüketici Güveni verisi idi. Aralık ayında
beklentideniyigelerek-10.9düzeyindeaçıklandı.Biröncekiveri-11.0düzeyindegerçekleşmişti.VerisonrasıEuro’daönemli
birhareketlilikgözlenmedi.HaftanınsonişlemgünündeYurtiçindeEkonomiBakanıZeybekçi’ninkonuşmasısonrasındaise
TLlehinehareketliliklergörüldü.
Kurateknikaçıdanbakacakolursak:Haftaya2.82civarındabaşlayanEURTRYkurunda,Türkiye’dekibüyümeverisisonrası
sınırlıhareketlilikgözlendi.Haftaboyunca2.8170desteğininkorunmasıileyukarıdenemelerinolduğunu,2.83direnciüzeri
kalıcılıksağlanamayıncadatekrargeriçekilmelerinolduğunugördük.Haftaiseaçıldığıgibi2.82civarındankapandı.2.8170
desteği üzeri hareketliliğin devamında 2.8250-kritik 2.8300-2.8440 ve 2.8530 dirençleri izlenebilir. 2.8170 seviyesi altı
hareketlilik halinde ise ilk olarak kritik 2.8100 desteğini izleyeceğiz. Desteğin kırılması halinde geri çekilme hızlanabilir. Bu
durumdailkolarak2.8000-2.7880-2.7800-2.7730ve2.7660desteklerinitakipediyorolacağız.
29Aralık02Ocak2015
VIOP30
Haftaya104.000civarındanbaşlayanAralıkVadeliVİOP30kontratında,103.300desteğininkorunmasıileyukarıhareketlilik
görüldüvehaftanınilkgünükritik105.000seviyesiüzerinde105.700puandantamamlandı.YurtdışıborsalarınçoğundaNoel
tatili ve diğer açık olan günlerde görülen sakin hava yurtiçi piyasalara da etki etti. Pazartesi sonrası, haftanın son işlem
gününe kadar 105.000 seviyesi üzerinde kalma isteği hissedildi ve haftalık kapanış 105.500 seviyesinden gerçekleşti.
Kontratta105.000üzerihareketlilikdevamettiğisüreceyukarıhareketliliğingörülebileceğinidüşünmekteyiz.Budurumdailk
izleyeceğimiz dirençler 105.950-106.650-107.500 ve 108.250 seviyelerinde bulunmakta. 109.000 ise kritik direnç
konumunda. Kırılması alış iştahını arttırabilir, aksi halde geri çekilmeler gözlenebilir. 105.000 üzeri kalıcılık sağlanamaması
durumundayaşanacakgeri çekilmelerde ise izleyeceğimiz ilk destekler 104.200 ve 103.300 seviyelerinde. 103.300 önemli
desteği altında ise 102.600 ve 102.000 destekleri izlenebilir. 101.300 ise diğer önemli destek seviyemiz. Kırılması satış
baskısınıarttırabilir.
Buhafta,seneninveayınsongünüolan31Aralıkçarşamba,Aralıkvadelikontratınsonişlemgünü.Busebeplebuhaftayeni
vadeyepozisyontaşımavepozisyonkapatmaişlemlerihızkazanabilir.Buişlemlerdolayısıylaolabilecekoynaklıklarakarşı
hazırlıklıolunmasıgerektiğinibelirtelim.
Download

29 Aralık - 02 Ocak 2015