Haber
!!"#$%&'$()*+!$
,'$(-*,.!-$/01020$
"32-* ,4,$5-3,2(,
TMMOB 43. Dönem I. Danışma Kurulu toplantısı 20
Eylül 2014 tarihinde TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci
Evi ve Sosyal Tesisi’nde gerçekleştirildi.
Giderek artan iş kazalarının temel nedeninin meslek
odalarının denetim hakkının engellenmesi olduğu
vurgulanarak iş cinayetlerinin giderek aratacağı
belirtildi.
Siyasal iktidarın meslek odalarına yönelik düşmanca
tavrının toplumsal yaşam kalitesini olumsuz etkilediği,
son dönemde giderek artan iş kazalarının temel
nedeninin meslek odalarının denetim haklarının
kısıtlanması olduğu vurgulandı.
Tüm katılımcılar Meslek Odaları arasındaki işbirliği ve
ortak mücadele anlayışının önümüzdeki dönemde
geliştirilerek devam ettirilmesi noktasına vurgu yaptı.
Orta Doğu'daki kanlı senaryolar, işçi kıyımları, mesleki
hakların gaspı gibi önemli konuların tartışıldığı toplantıya
katılım ve ilgi oldukça fazla idi.
Emperyalizmin Orta doğudaki egemenlik savaşının
kurbanlarının sivil halklar ve çocuklar olduğuna vurgu
yapılarak; tüm özgürlük ve barış güçleriyle birlikte savaşa
ve emperyalizme karşı ortak tavır alınması istendi.
10
!"#$%!&'()*+$,'$%*-."$/).0."1$2*"0*3*$%4 56789:$;4$%56<4%4$%=>4?@:A648:[email protected]
Download

tmmob 43. dönem ı. danışma kurulu toplantısı yapıldı