T .C
GÜLNAR KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
27/10/2014
Sayı :72681708-405- 4 S l- b
Konu -.Eğitim Öğretim. Desteği
.MÜDÜRLÜĞÜNE
GÜLNAR
Î1 Milli Eğitim Müdürlüğünün 23/10/2014 tarih ve 405/4784454 sayılı ‘Eğitim Öğretim
Desteği” ile ilgili yazıları ekte gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Fatih BURGUT
Müdür
EKİ:
1-Yazı (2 Sayfa)
DAĞITIM:
İlgili Okul Müd.
EfiSTiM&gRgFOBM
T O T O
Hacıpınar M ah. Atatürk Cad. Ziraat Bankası Karşısı Kat 2-3 3 3 7 0 0 Gülnar/M ERSİN
T elefon
: (3 2 4 ) 751 7870
Faks
: (3 2 4 ) 751 76 22
E-Posta
: gulnar33@ m eb.gov.tr
Elektronik A ğ : gulnar.m eb.gov.tr
Ii
.
M E R S İN V A L İ L İĞ İ
II Milli K.ğhim M ü d ü r l ü ğ ü
23-¡0,120
Say» : 47^550i',' -k>5 O L 4 "S4454
K u ru : Eğitim
v
c
Ö grekm Demeği
............................ . K A Y M A K A M
L
I
Ğ
I
N
A
(İtçe Miliı E ğitini M ü d ü rlü ğ ü )
İlgi .21 IÜ2U14 ta n h h u> l6 1 7 M T 4 405.01 ■'4“’*i29l0 «sayılı yazı.
g ı t ım
558i) savdı ö / e i Ö ğren m K ur.ün.arı Kanuni: K,tps.aınmdkı 20 i 4 - ^ H
Öğretim Y ılında Ö /e l O kullarda O ğreninı G erecek Ö ğrenciler İçin Eğitini
H N jstiğİtfe^ikaa.:. t -iv L -\a "..! ., _
' •!. . e .. ■; ¡:ua:ıekk\l.!.
ve
v t . ! 0 | r e t i nj
Bu koffcacndâ: egıntn ^ e öğretim >jjswğs hırtnci yerleştirme sonucuna göre Mı-IS B>iûi
2014 ianhıciı unt'-md;» eğilim
j â i ı c n u ıL ^cğ ın d e1 lu>ûul«naryk kayjdolıi’m u Iuk
kaziHidifelari okula kaydolanlar kayıtlı ol. nLu \ e y a nakil talebinde bulunanlar H)ri;k?ğredmdı*
niikflter: 1“
2 ) la - .-„ i, »»; ■ Ur> ik.ııcî ;.*r «•^mıe « ’rase mu giVc 2 ^ 4 0 B l ü l 2054
tarihten arasında egıîım w öğretim demetimden :hy dalanarak kaydolm aya hak kjazımdiklart
4j$âtki a ‘. ı
u ,Vi_ t ! ,ı . > .
ı
\V ■■
I l..i " a- :'j\ İ m & Hak i SH
l;k«ut 2' j I l'tc o n a \f juu ı . c ü t i
>y etu de^tvc
ûnnAU nal ka/Juıniıvu O /el
okulların eğıdm v ■ K i ı.ı dem etinden fay d an u ¿¡’ene raporları Hğiuhı >v Öğretim
Desteğinden Faytkd m.m i »arer^i’c ı " 1 .t-mğ ıie. karımuımui ^¿ıtıın u ‘ o ğ f d ı r
ie^egt
L:..-.
ı;
î k ı'^m K lm L ; do. “I >>rt u . ^
-dm Demeği
Öğrenci Durum l i s t e : ' hamlığı akında c-<‘>kul modülü Kmus İsienden S od a; \ 4 Duyurııkıı
.k n>;\
jj .j| g | İ ¡Şefi ı
r
\ y n c u c n i n i n \tf ûğiedrndvs'.cg. dıme-i; hak k a/an a a i>7e' okulkuu m ^ın Jj^pnv'ei hiua
Jiomenjatîlanm«
s a o. v k ü o n cc n k an, ıı'aıo.ı >e Dma kom enıam m u
»a .adar
eğilim v o ö ğ m tm ’ d ' , ' / !. . ’ğn* t ı r a k !
! N le eklerdir Konu ile dt?ıii B t unjıidm!,' i 1. .
Öğretim Kuramlar! Genci MudiırKiğıaıan ilgi yazısı ekte aöndcciimi^ olun. s . v konusu
yazım a ilçenizde bulunan ilgili okul mikiiır.ükk-fir.e duyurulması hususunda:
Bilgi w gereğm i n e a ede: an
M
.
S i d i r
t
< > Z I
Î
K
\
ValL'a.
M idi I'ğ iii m M ü d ü r
E K : Y •»¿t
1
1 a u e i}
D A Ğ IT IM :
i 3 İ lç e K a y m a k a m l ı ğ ı n a
( İ lç e M illi lıg ıt ım M ü d ü r lü ğ ü )
» /4
• 2 3 4Û
¿İT*'*
riO«*
H i z m e t B i r i m l e r in e
Â0m i
u Mfife CMK f - h ,Yçfi;fk'İ?*TItfJ4Jt11N
Kan'.«-, t, 1 1 •''-'<¿1 )->*•/ KAi<i 'i S.<; \Vd*AıCrr»/;
Tckfon t-«) >?1}
B u c » T ;!k j^ s e S S
; K H . 1« v f > * K
U
ora;,
O u b i l i
t ic
m : ' « ,! « ı r i t i f
:« ip
t i . i l :
■■
ttİlgî Mlî: ÜÂ’»0İ!:Sir4 ı K^tiunliH ŞlibîSi
s " :
c - .r t_-..
ı L-|k>v!» AiIiv-m: ■•••■.' • -•: ■.. ■
•ı
'
Fâfo ; {0 W) n i.'ÜM
ü i - î ' i -
ir
Î ' b f ; ’ - . 1< i2 c - ? 3 6 e » i « d û ? , - 1' { ' 1 n k . ■><*.' « i r
i
V -
«
IX.
Ü
%
M İL L Î E i.'İTİ M B A K A N L IĞ I
%
0 z e ! O ir e u n i K ururrikin G en el M ü d ü rlü ğ ü
m ¥
Sayı ;'y5 i7 X 0 74;405
2 ai o, AJ
- A 2 u i.';
Kortu: Eğitim v c O g rc n o ı ü e s u - y
................\ A L I L IG ÏN E
İl Mi i fi r.g lû m M ü d ü r l ü ğ ü )
ilgi. M illi E ğ jir n û;îk,«iH gi Ö /.ci O ğ rc ü m kurum lar» G ene) M ü d a r!ü g ü ':ıö n 07,08.2 0 U
rai ıh! i ve v 3 ? ” İS Ö ^ /4 ij5 .ü ! '3277501 • sayı! i y n /u i.
H
■
'. A
. K .ıp ^ıttrt: u ki 7U14-2s.ilp i f . .
0iKr.<.;*'ci
Iç if
\
ir iU '" vc u
%
i j
1
k
i ..
>
.
ı l ı k i v s r î
A iA :
.. •• a ¡
a
-.v
-, k î .. a iva;. . l A a A i : L , ; . : : . i
i
s*..
A
;
.X
■
.
«...
A sc 2
.
;
.
X
-
fitlp h
•
U/lll)
ï
i
¡ A
S
,
,.
" . :A
A •
, , . : ; . x
;
,
..i.
"
^
A
: : :
i ¿ A .x
um JX -u..
m A iv ui I
, a de. ' i > I (£11 S t' ( iC,
.
x
.
x
.
\
,
1 1 >. N i U.
O k u ?
....... . . ., ,x x
.
:
i.U
; . .,.
___
c u A . i x t .
I
;
.Í
t
•
'-‘1 »r.tui.
i
!
'
t.
\
i
. L
x '
:.' :::. ■ ÿ|
5A ::
':>■ S
lùlî
?ki *.«<«.üî
i
-a k s..s ; A
3
1
Si IÍ \ £iliü M-
ta k iik ri j
‘ÍAitiris i C
A v în t A-!.-v!
'
D A Ğ IT IM :
, .... . • ,~
I
cgiiùü v t l'p'.a'iim dcAcli
LA; .
1 *>
! •_
, .
.'W' • - ^‘îfV
.il
..
. fi x i t k r . f ............ s x.' s »fili
. - a . . - ,
U
L |/.;s k k k ,L ir i
’V;A- n:. ;l i:iL*i-»iV.U‘ b u i i t i w t i l u r l O f l a â à r c U u t d « :
s
i
lAth.r. - L « . . i . - e i .í « . k v , c ¿ . ; a : a ¡
X !. :i .
>.! ... a. . ■'*: x ■ A
4Í TB>*8 hak
. •
J: A w L L r u ü As '- . a u l u l n u u i , u k
-.¡¡ l -u
:
ic
i
i>
!
1 A
i
A A
v - :i’
t
lit
x
.
i
t|» v
J.-.;
V ' k ' j l a
I •> i ■
AA İ O k A L t d r . 0¿u*£.it«i
siu.-ua 1 K iia u i/ a n a _m«v
;
K.uüîu;
„rö:Cı.dv
; í}>k'iiu«í¡
I
x:x: x:x;x;xxx':7Axxx;x-x:;x:::X;X:XxAxx::;Xx::x::x::x:x::xx::xxxx-x:x:::x':: :•.■•: xAx
sM cS :
n m d > c r k > : u n u i s C u u c h .'m
XlliLci...............
'. a i A u x ;
;
s,
\¿
L> • ' I
ü ’i ü m:'x.:;A
v 'k
u ’d
irA
. ;:;:-••• ;x^: xxxxx. .:.::A:A:Axx:AA- "
. » ü'Axf x:.^:;x':;A
Ax:::ï
:AA
B it k .« p s u i :i a » •.
m
- i
x
I:i.K?x\C i
. X
A
.
:
V
Download

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yazısı - Gülnar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü