ÖöRENME FAALøYETø – 1
ÖöRENME FAALøYETø – 1
AMAÇ
Belirtilen sürede ba÷lama araçlarÕnÕ kullanarak freze çakÕlarÕnÕ ba÷layabileceksiniz.
ARAùTIRMA
Çevrenize en yakÕn bir imalat atölyesine gidip orada freze ortamÕnÕ geziniz.
Gözlemlerinizi sÕnÕfta arkadaúlarÕnÕza anlatÕnÕz. Orada sizin en çok dikkatinizi çeken úey
neydi? ArkadaúlarÕnÕzla tartÕúÕnÕz.
1.1.2. Kanal Frezeleri
Bu tür freze çakÕlarÕnÕn silindirik freze çakÕlarÕndan farkÕ
sadece dar olmalarÕdÕr (Resim 1.2). Bu çakÕlarÕn bazÕlarÕnÕn çevre
yüzleri, bazÕlarÕnÕn hem çevre hem de alÕn yüzleri keser. øsminden
de anlaúÕldÕ÷Õ gibi kanal açmak veya mevcut kanallarÕ geniúletmek
için kullanÕlÕr.
1.1.3. AlÕn Frezeleri
Hem çevre hem de alÕn yüzeyinde kesici diúleri vardÕr
(Resim 1.3). AlÕn frezeleri ile düzlem yüzeyler ve kanallar
açÕlabilir. AyrÕca aynÕ anda birbirine dik iki yüzeyi iúlemek
mümkündür.
RESøM 1.3: AlÕn Freze ÇakÕsÕ
1.KESøCøLERø BAöLAMA
Okulunuzda veya evinizde internet ortamÕnda frezeleme ile ilgili bilgiler toplayÕnÕz.
TopladÕ÷ÕnÕz bilgilerin internet adresini arkadaúlarÕnÕza söyleyiniz.
1.1. Freze ÇakÕlarÕnÕ Biçimlerine Göre TanÕtÕlmasÕ ve KullanÕldÕ÷Õ
Yerler
Kendi ekseni etrafÕnda dönen ve genellikle çok diúli a÷ÕzlarÕyla talaú kaldÕrma iúlemi
yapan kesiciye freze çakÕsÕ adÕ verilir.
1.1.1. Silindirik Frezeler
AdÕndan da anlaúÕldÕ÷Õ gibi silindir biçimli olarak yapÕlÕrlar. Diúler çevre dÕú yüzeyi
üzerinde olup düz ve helis kanallar úeklindedir. Helis kanallÕ frezeler birkaç diú birden kesme
yaptÕ÷Õ için düz kanallÕ freze çakÕlarÕna göre daha rahat ve sessiz keserler. Bir freze çakÕsÕnÕn
ucundan bakÕldÕ÷Õ zaman e÷er diú kanalÕ saat akrebi yönünde bükülerek uzaklaúÕyorsa, buna
SAö HELøS, e÷er ters yöne do÷ru ise buna da SOL HELøS denir. Resim 1.1’de sa÷ ve sol
helis kanallÕ freze çakÕlarÕ görülmektedir. Makine parçalarÕnÕn yüzeylerinin frezelenmesinde
kullanÕlÕr.
1.1.4. AçÕ Frezeleri
Resim 1.4’te de görüldü÷ü gibi uçlarÕ açÕlÕ
olarak sivriltilmiú freze çakÕlarÕdÕr. Genellikle
30q, 45q, 60q, 75q, 90q vb. açÕlarda bulunur. Tek
tarafÕ açÕlÕ veya çift tarafÕ açÕlÕ olarak da bulunur
(Resim 1.4a). Büyük çaplÕ olanlar ortadan delikli,
küçük çaplÕ olanlarÕ ise saplÕ olarak imal edilir
(Resim 1.4b). KÕrlangÕç kuyru÷u ve benzeri
profiller bu açÕ freze çakÕlarÕ ile açÕlÕr.
(a)
(b)
RESøM 1.4: AçÕ Freze ÇakÕlarÕ
1.1.5. Parmak Frezeler
Hem çevrelerinde, hem de alÕn yüzeylerinde iki
veya daha fazla kesici a÷ÕzlarÕ vardÕr (Resim 1.5).
Silindirik veya konik saplÕ olarak imal edilir. ønce ve
küçük parçalarÕn kenarlarÕnÕ dik iúlemek, kama kanallarÕ
açmak gibi iúlemlerde kullanÕlÕr.
RESøM 1.5: Parmak Frezeler
1.1.6. “T” Frezeler
“T” freze çakÕlarÕ bir disk ve diske ba÷lÕ sap
kÕsmÕndan oluúur. Diskin çevresinde kesici diúler
bulunur. Silindirik veya konik saplÕ olarak imal
edilir. Düz ve helis kanallÕ olarak yapÕlÕr (Resim
1.6). “T” kanallarÕ, kama kanallarÕ gibi kanallar
açmak için kullanÕlÕr. “T” freze çakÕsÕnÕ
kullanmadan önce “T” kanal için parmak freze veya
kanal freze çakÕsÕ ile düz ön kanalÕn açÕlmasÕ gerekir.
RESøM 1.1: Sa÷ Helis KanallÕ Silindirik Frezeler
3
RESøM 1.2: Kanal Freze ÇakÕsÕ
RESøM 1.6: “T” Freze ÇakÕsÕ
4
1.1.7. Modül Frezeler
Standart diúli çark profillerini açmak için kullanÕlÕr. Bu freze çakÕlarÕ diú
büyüklüklerine göre normlaútÕrÕlÕr. Her seride 8 veya 16 freze çakÕsÕ bulunur. Modül freze
çakÕsÕ 1 den 8 veya 16 ya kadar numaralandÕrÕlmÕú olup her numaranÕn hangi sayÕlardaki diúli
çarklarÕ açaca÷Õ üzerinde yazÕlmÕútÕr (Resim 1.7).
RESøM 1.7: Modül Freze ÇakÕsÕ
RESøM 1.8: Profil Freze ÇakÕsÕ
1.1.8. Biçim (Profil) Frezeler
Çeúitli profillerin iúlenmesi için kullanÕlan freze çakÕlarÕdÕr. En çok kullanÕlanlarÕ iç ve
dÕú bükey olanlarÕdÕr. øhtiyaca göre özel olarak de÷iúik profillerde imal edilir (Resim 1.8).
1.3.2. Yüksek HÕz Çeli÷inden (HSS) YapÕlmÕú Freze ÇakÕlarÕ
øyi cins karbonlu çelik içine katkÕ maddeleri ilavesiyle elde edilen alaúÕmlÕ çeliktir.
Yüksek hÕz çelikleri, oda ve yüksek sÕcaklÕklarda yüksek sertli÷i ve yüksek úok direnci
sayesinde iyi performansÕyla kesici takÕm malzemesi olarak kullanÕlmaktadÕr. Yüksek
hÕz çelikleri önemli miktarda W, Mo, V ve Cr gibi karbür yapÕcÕ elementlerle
alaúÕmlandÕrÕlmÕútÕr. Endüstride yaygÕn olarak kullanÕlÕrlar.
1.3.3. Sert Maden Uçlu Freze ÇakÕlarÕ
Sert maden uçlu freze çakÕlarÕ 900ÛC’ye kadar olan çalÕúma sÕcaklÕklarÕna dayanÕm
gösteririler. AúÕnma dirençleri oldukça yüksektir. Çok sert dokularÕndan dolayÕ
kÕrÕlgandÕrlar. IsÕyÕ iyi iletirler ve ÕsÕl genleúmeleri azdÕr. Endüstride en çok kullanÕlan freze
çakÕlarÕdÕr (Resim 1.10). Yüksek kesme hÕzÕ ve ilerleme ile çalÕútÕklarÕndan maliyeti
düúüktür. AynÕ zamanda so÷utma sÕvÕsÕ seçimi ve kullanÕlmasÕ önemlidir. Kesici uçlar
köreldi÷inde de÷iútirilerek yenisi takÕlÕr.
1.2.Freze ÇakÕlarÕnÕn Diúlerinin YapÕlÕúÕna Göre TanÕtÕlmasÕ
1.2.1. Takma Uçlu Freze ÇakÕlarÕ
TakÕm çeli÷i veya dökme çelikten yapÕlmÕú bir gövde üzerine sert maden uçlarÕn
takÕlmasÕyla meydana gelir. KÕrÕlan veya bozulan uçlarÕn yenileriyle de÷iútirilmesi kolaydÕr.
Büyük çaplÕ frezelerde gövde maliyetini ekonomik oluúunu sa÷lamaktadÕr.
RESøM 1.9: Takma Uçlu Freze ÇakÕlarÕ
1.2.2. Eksantrik Torna Edilmiú (Sabit Kesitli) Freze ÇakÕlarÕ
Freze çakÕlarÕnÕn diúleri arkaya do÷ru eksantriktir. Modül ve profil freze çakÕlarÕ bu
türdendir (Resim 1.7 ve 1.8).
1.2.3. Normal Biçimde (Sivri Diú) Freze ÇakÕlarÕ
Bu tip freze çakÕlarÕnÕn diúlerinin kolay biçimlendirilebilmesi sebebiyle genellikle
sivri diúli olarak yapÕlÕrlar. Parmak, kanal, silindirik, testere, alÕn, , “T”, açÕ frezeler birer
sivri diúli freze çakÕlarÕdÕr (Resim 1.2 - 1.5 – 1.6).
1.3.Freze ÇakÕlarÕnÕn YapÕldÕ÷Õ Malzemelere Göre TanÕtÕlmasÕ
a) Tungsten Karbür Sert Maden Kesici Uçlar
b) PCD Sert Maden Kesici Uçlar c) CBN Sert Maden Kesici Uçlar
RESøM 1.10: Çeúitli Sert Maden Uçlar
1.4.Freze ÇakÕlarÕnÕn Tezgaha Ba÷lanmasÕ
1.4.1. Freze ÇakÕlarÕnÕn Fener Miline Ba÷lanmasÕ
OrtasÕ delikli freze çakÕlarÕ uzun ve kÕsa malafa milleriyle, saplÕ freze çakÕlarÕnÕn
büyükleri özel sÕkma düzenleriyle, küçükleri de pens-mandren tertibatÕ ile freze tezgahÕ fener
miline ba÷lanÕrlar.
Delikli freze çakÕlarÕ, malafa adÕ verilen bir milin üzerine takÕlÕr. Bu milin üzerindeki
konik kÕsÕm tezgah fener milinin uygun konik yuvasÕna sokulup, arkasÕndan bir vida ile
çektirilerek tespit edilir (Resim 1.11).
1.3.1. TakÕm Çeli÷i Freze ÇakÕlarÕ
Karbon çeli÷inden yapÕlmÕútÕr. Düúük sÕcaklÕkta sertliklerini kaybettiklerinden
ömürleri kÕsadÕr. Ucuz ancak piyasada çok az kullanÕlÕr.
5
6
(a)
(b)
RESøM 1.11: Malafa Milinin Fener Miline TakÕlmasÕ
RESøM 1.14 : Malafa Miline TakÕlan Freze ÇakÕsÕ
Freze çakÕsÕnÕ sökmek için, tezgah motoru durdurulur ve a÷Õr devire alÕnÕr. Malafa
somunu anahtarla gevúetilir. Ön yatak tespit vidasÕ gevúetilerek dÕúarÕ alÕnÕr. Malafa
somunu elle sökülür. Bilezikler elle dÕúarÕ alÕndÕktan sonra freze çakÕsÕ çÕkarÕlÕr.
RESøM 1.12: Mors Konik SaplÕ Malafa ve Freze ÇakÕsÕ
1.4.2. Freze ÇakÕlarÕnÕn Malafalara Ba÷lanmasÕ
Uzun malafayÕ fener miline ba÷lamak için, üst baúlÕk vidalarÕ gevúetilerek malafa
boyu kurtaracak kadar çekilir ve gövdeye tespit edilir. Arka destek yata÷Õ üst kÕza÷a
geçirilerek baúlÕ÷a tespit edilir. Malafa somunu sökülür. Freze çakÕsÕ mümkün oldu÷u kadar
tezgah gövdesine yakÕn ba÷lanacak úekilde malafa bileziklerinin bir kÕsmÕ çÕkartÕlÕr. Freze
çakÕsÕ kesme yönüne göre malafa somununu sÕkacak úekilde malafaya takÕlÕr. Üzerine malafa
bilezikleri ve yatak bilezi÷i silinerek takÕlÕr. Ön destek yata÷Õ temizlenerek, malafa mili
üzerindeki yatak bilezi÷ine yerleútirilir. Üst baúlÕ÷a tespit edilir. Daha sonra malafa mili
somunu uygun bir anahtarla sÕkÕútÕrÕlÕr (Resim 1.12).
DøKKAT: Anahtara çekiçle vurulmaz, boru takÕlarak sÕkma yapÕlmaz.
RESøM 1.15 : Malafa Millerinin Düzeni
Sökülen malafa mili temiz bir bez ile temizlendikten sonra özel raflarÕna kaldÕrÕlÕr
(Resim 1.15).
KÕsa malafalar da fener miline tespit edildikten sonra freze çakÕsÕnÕn kalÕnlÕ÷Õna göre
bilezikler kullanÕlarak malafa vidasÕ alÕndan sÕkÕútÕrÕlÕr.
RESøM 1.13 : Freze TezgahÕ Üst BaúlÕk ve AparatlarÕ
Freze çakÕsÕ malafa miline takÕlÕrken malafa üzerinde serbestçe kaymalÕ, asla
ZORLANMAMALIdÕr. ÇakÕya çekiçle vurulmamalÕdÕr. Aksi halde malafa mili bozulur.
ÇakÕ da kÕrÕlÕr.
(a)
(b)
DøKKAT: Malafa somunu ön yatak çÕkarÕlmadan gevúetilmelidir. Aksi halde malafa
mili e÷ilir.
RESøM 1.16 : KÕsa Malafa Mili ve Uç VidasÕnÕn Dik BaúlÕ÷a TakÕlÕúÕ
7
8
1.4.3. SaplÕ Freze ÇakÕlarÕnÕn Pens Adaptörü ve Tutucularla Ba÷lanmasÕ
Mors konikli freze çakÕsÕnÕn fener miline mors koni÷i ile ba÷lanmasÕ, silindirik saplÕ
freze çakÕsÕnÕn fener miline tespiti, genellikle özel sÕkma düzenleri ile yapÕlÕr.
1.5.BaúlÕklar
1.5.1. Üniversal BaúlÕklar
Bu tür baúlÕklarÕn milleri hem düúey hem de
yatay düzlemde istenilen e÷iklikte döndürülüp tespit
edilebilir (Resim 1.19). Kendi gövdesinde bulunan
açÕ bölüntülerinden yararlanarak 360q döndürülerek
çalÕúabildikleri için piyasada sÕkça kullanÕlÕr.
RESøM 1.19 : Üniversal Freze BaúlÕ÷Õ
(a)
(b)
1.5.2. Eksantrik BaúlÕklar
a. TanÕtÕlmalarÕ
Eksantrik baúlÕklar, fener milinden alÕnan dairesel hareketi, do÷rusal harekete
çevrilmesinde kullanÕlÕr. Bu baúlÕk ile tabla yüzeyine dik olarak, her iki tarafa 90q ye kadar
döndürülerek açÕlÕ yüzeyler iúlenebilir.
b. KullanÕldÕ÷Õ Yerler
Eksantrik baúlÕklar genellikle, diúli çarklarÕn, kasnaklarÕn kama kanallarÕnÕ, kare,
dikdörtgen veya düzgün olmayan biçimdeki deliklerin yapÕmÕnda, çeúitli profildeki
kanallarÕn açÕlmasÕnda kullanÕlÕr.
(c)
(d)
RESøM 1.17 : Parmak Freze ÇakÕsÕnÕn Pense TakÕlÕúÕ ve SÕkÕlmasÕ
Küçük çaplÕ saplÕ freze çakÕlarÕ pens-mandren tertibatÕyla ba÷lanÕrlar. Adaptör adÕ da
verilen bu yöntemde delik çaplarÕ, de÷iúik ölçülerde yapÕlmÕú bir seri takÕm pens takÕmÕ ile
kullanÕlÕr. Bu takÕmdan ba÷lanacak freze çakÕsÕ çapÕna uygun olan pens seçilerek adaptöre
takÕlÕr. Daha sonra freze çakÕsÕ pens içine yerleútirilir. Ve adaptör somunu ay anahtarla sÕkÕlÕr
(Resim 1.17).
(a)
(b)
RESøM 1.20 : Dik BaúlÕ÷Õn Tezgaha TakÕlmasÕ
(c)
c. Sökülüp TakÕlmalarÕ
Freze tezgahlarÕnda fener miline takÕlacak bütün baúlÕklar aúa÷Õdaki sÕra dikkatlice
takip edilerek yapÕlmalÕdÕr.
¾ Freze tezgah motorunu ana úalterden kapatÕnÕz.
¾ Fener mili devir sayÕsÕnÕ en düúük devire alÕnÕz.
¾ TablayÕ korumak için yüzeyine tabla geniúli÷ine yakÕn ölçülerde sunta veya ahúap
konmalÕdÕr ki baúlÕk tablaya zarar vermesin ve kaymasÕn.
¾ BaúlÕk yüzeyi ve fener mili yüzeyini bez ile silerek temizleyiniz.
¾ TakÕlacak baúlÕk atölyede bulunan vinçle (vinç yoksa birkaç kiúi birlikte) kaldÕrÕlarak
tezgahÕ fener mili yuvasÕna yaklaútÕrÕnÕz.
¾ Vinç yardÕmÕyla baúlÕk yüzeyinin yuvasÕna oturmasÕnÕ sa÷layÕnÕz. Yüzeyde pim
varsa yuvaya oturmasÕnÕ sa÷layÕnÕz.
¾ BaúlÕk yuvasÕna oturdu÷unda, varsa çektirme milini sÕkÕnÕz.
¾ BaúlÕk yuvaya oturduktan sonra tespit civatalarÕnÕ sÕkÕlarak emniyete alÕnÕz.
RESøM 1.18 : Pens Adaptör TakÕmÕ ve Malafa Mili
9
10
ÖöRENME FAALøYETø – 2
¾ Emniyetli bir úekilde baúlÕ÷Õn takÕldÕ÷Õndan emin oldu÷unuzda, tezgahÕ düúük
devirde çalÕútÕrarak kontrol ediniz.
Freze baúlÕklarÕnÕn sökülmesinde ise aúa÷Õdaki sÕra dikkatlice takip edilmelidir.
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
Freze tezgah motorunu ana úalterden kapatÕnÕz.
Fener mili devir sayÕsÕnÕ en düúük devire alÕnÕz.
BaúlÕkta freze çakÕsÕ takÕlÕ ise dikkatlice sökünüz.
Tabla yüzeyine koruyucu ahúap koyunuz.
Tabla yüzeyindeki koruyucu baúlÕ÷Õn alt yüzeyine deyinceye kadar kaldÕrÕnÕz.
Atölyede vinç varsa kancayÕ baúlÕk yuvasÕna takÕp emniyete alÕnÕz.
Fener milinde çektirme mili takÕlÕ ise sökünüz.
Gövdeye tespit edilen civatalarÕ sökünüz.
BaúlÕ÷Õ tutan bir úey kalmadÕ÷Õnda tablanÕn enine hareketiyle (y ekseninde) fener
milinden uzaklaútÕrÕnÕz.
¾ Vinçle baúlÕ÷Õ emniyetli bir ortama taúÕyÕnÕz.
¾ BaúlÕk, fener mili ve di÷er yardÕmcÕ parçalarÕ temizleyerek ya÷layÕnÕz.
ÖöRENME FAALøYETø - 2
AMAÇ
AMAÇ
Belirtilen sürede
ba÷layabileceksiniz.
iú
parçalarÕnÕ
emniyetli
bir
úekilde
freze
tezgahÕna
ARAùTIRMA
ARAùTIRMA
Çevrenize en yakÕn bir imalat atölyesine gidip orada freze ortamÕnÕ geziniz.
Gözlemlerinizi sÕnÕfta arkadaúlarÕnÕza anlatÕnÕz.
Mengene, civata, ba÷lama pabucu hakkÕnda bilgi ve resim toplayÕnÕz. ønternet
ortamÕndan faydalanabilirsiniz. øúletmelere gidebilirsiniz.
2.øù PARÇALARINI BAöLAMA
2.1.Mengenenin Tezgaha Ba÷lanmasÕ
2.1.1. A÷Õzlar Gövdeye Paralel
øúlenen parçalarÕn hassasiyetinin istenilen de÷erde çÕkmasÕ mengenenin tezgah
tablasÕna çok iyi ba÷lanmasÕ gerekir.
Mengene çeneleri komparatörle kontrol edilerek tezgah tablasÕna ba÷lanÕr (Resim 2.1).
¾ TablanÕn üzeri temizlenir.
¾ Mengenenin alt yüzeyi temizlenir.
¾ Mengene, tabla üzerine a÷Õzlar gövdeye paralel gelecek úekilde konur ve civata hafif
sÕkÕlÕr.
¾ Komparatör malafaya ba÷lanÕr.
¾ Komparatör ucunun mengene hizasÕna gelmesi için tabla hareket ettirilir.
¾ Komparatör ucu mengenenin sabit çenesine dayatÕlarak birkaç devir yaptÕrÕlarak
sÕfÕra ayarlanÕr.
¾ Tabla sa÷a-sola hareket ettirilerek a÷ÕzlarÕn gövdeye paralellikleri kontrol edilir.
¾ Paralelliklerini sa÷lamak için mengeneye hafifçe vurulur.
¾ Çenenin her iki tarafÕnda komparatörden okunan de÷er aynÕ olmalÕdÕr.
¾ CÕvata ve somunlar sÕkÕlÕr.
11
17
DøKKAT: Mengeneleri tablaya ba÷lamadan önce mengenenin alt yüzeyi, tablanÕn üst
yüzeyi bez ya da üstüpü silinerek temizlenmelidir.
2.3.Civata ve Pabuçlarla Ba÷lama
2.3.1. Ba÷lama Civata ve SomunlarÕ
Freze tezgahlarÕnda bulunan “T” kanallarÕna uyan ölçülerde yapÕlmÕú olan civata
baúlarÕ genellikle kare olarak yapÕlÕr. Rondela ve somunlarla iú parçalarÕnÕ sÕkma iúleminde
kullanÕlÕr.
RESøM 2.1 : Mengene A÷ÕzlarÕnÕn Komparatörle Gövdeye Paralellik Ve Diklik Kontrolü
2.3.2. Pabuçlar ve Çeúitleri
øúlenecek parçayÕ tezgah tablasÕna ba÷layan makine parçalarÕdÕr. YassÕ, çatal, baúlÕ,
özel amaç için yapÕlmÕú pabuçlar vardÕr.
2.1.2. A÷Õzlar Gövdeye Dik
Mengene çenelerinin gövdeye dikli÷ini paralellikte takip edilen adÕmlar aynen yapÕlÕr.
Sadece tabla enine hareket ettirilecektir.
2.2.Mengene øle Ba÷lama
2.2.1. VidalÕ Mengenelerle
Endüstride en çok kullanÕlan mengene çeúididir. Küçük parçalarda iú parçasÕnÕn altÕna
taúlanmÕú uygun altlÕklar konur. VidalÕ mengenelerin bazÕlarÕnÕn tabanÕ sabittir, sa÷a-sola
dönmez. BazÕ mengenelerin tabanÕ döner tabla üzerine oturtulmuútur ve sa÷a-sola istenen
açÕda döndürülüp sabitlenebilir. Bu mengenelere üniversal mengene denir. BazÕ
mengenelerin hem tabanÕ düúey eksen etrafÕnda döner hem de gövdesi yatay eksen etrafÕnda
dönebilir. Böylece parçalarÕn açÕlÕ yüzeyleri yataya paralel hale getirilerek iúlenebilir.
(a)
(b)
(c)
RESøM 2.3 : Ba÷lama PabuçlarÕ
2.3.3. Dayama PabuçlarÕ ve Çeúitleri
Mengenelere sÕ÷mayacak büyüklükteki, de÷iúik geometrilerde olan parçalarÕn
civatalarla tezgah tablasÕna sÕkÕlmasÕnda kullanÕlÕr. Çok de÷iúik tip pabuç ve dayamalar
mevcuttur.
DøKKAT: øú parçasÕ daima sabit çene tarafÕna sÕkÕútÕrÕlÕr. Küçük iú parçalarÕnÕ
mengenede sÕkarken, hareketli çene tarafÕna yuvarlak parça konur. Böylece iúlenen yüzeyler
birbirine dik olur.
RESøM 2.4 : Komparatörle øú ParçasÕnÕn Gövdeye Paralel Ba÷lama
RESøM 2.2 : VidalÕ Mengene
2.2.2. Eksantrikli Mengenelerle
Bu tip mengeneler iú parçasÕnÕ, kolun tek hareketi ile söküp sÕkmayÕ sa÷lar.
2.2.3. Hidrolik ve Pnömatik Mengenelerle
Seri üretimde parçalarÕn elle ba÷lanÕp sökülmesi zaman kaybÕna ve yorulmalara sebep
olur. BunlarÕ önlemek için hidrolik ve pnömatik mengeneler kullanÕlÕr.
18
2.3.4. Civata ve Pabuçlarla Ba÷lama KurallarÕ
¾ Pabuçlar uygun úekilde yerleútirilmeli ve altÕna
konacak takozun yüksekli÷i tam olmalÕdÕr.
¾ Takoz, yüksek veya alçak olursa pabuç tam sÕkma
yapmaz.
¾ Civata iú parçasÕna yakÕn olmalÕdÕr.
¾ Pabuç, iú parçasÕ ve takozun üzerine geniú yüzeyle
oturmalÕdÕr.
RESøM 2.5 : øú ParçasÕnÕ CÕvata
ve Pabuçlarla Ba÷lama
19
Download

6-Frezeleme