İLİ
: AKSARAY
TARİH : 26.09.2014
‫ت بِ َما َغ َّل يَ ْو َم ا ْلقِيَا َم ِة‬
ِ ْ‫َو َما َكانَ لِنَبِ ٍّي أَنْ يَ ُغ َّل َو َمنْ يَ ْغلُ ْل يَأ‬
ْ ُ‫سبَتْ َو ُه ْم ََل ي‬
َ‫ظلَ ُمون‬
َ ‫س َما َك‬
ٍ ‫ثُ َّم تُ َوفَّى ُك ُّل نَ ْف‬
KAMU HAKKI
Kardeşlerim!
Kamu hakkı; Kişiler ile devlet
arasındaki ilişkileri düzenleyen toplumu
bir arada tutan maddi ve manevi değerlerin
tamamıdır.
Kamu mallarını zimmetine geçirmeyi
ve
ona
zarar
vermeyi
dinimiz
yasaklamıştır. Kamu hakkını ihlal etmenin
vebali çok büyüktür. Çünkü diğer kul
haklarının sahipleri bellidir, onlarla
helalleşmek mümkündür. Ama kamuya ait
bir malın sahipleri toplumun bütün fertleri
olduğundan hepsiyle helalleşmesi zordur.
Bundan dolayıdır ki kamu haklarına riayet
etmeye çok önem vermeliyiz.
Kardeşlerim!
Toplumun
tamamının
hizmetine
sunulmuş kamu malları herkes için birer
emanettir. Bu emanetlerin korunması ve
haksız yollarla ele geçirilmemesi, haklara
riayet edilmesi gerekir. Allah Teâlâ
konunun hassasiyetini ayeti kerimelerinde
şöyle beyan buyurmuştur:
“Hiçbir
peygamberin
emanete
hıyanet etmesi düşünülemez. Kim hıyanet
ederse, kıyamet günü, hıyanet ettiği şeyle
birlikte gelir. Sonra da hiçbir haksızlığa
uğratılmaksızın herkese kazandığının
karşılığı tastamam ödenir.”1
Yine “Ey iman edenler! Allah’a ve
Peygamber’e hainlik etmeyin (emirlerinin
aksini yapmayın; yoksa) siz, bile bile
kendi emanetlerinize hainlik etmiş
olursunuz.”2
Kardeşlerim!
Peygamberimiz (s.a.v.), kamu malını
zimmetine
geçirenlerin
cenaze namazlarına katılmamıştır. Ashab-ı
Kiramdan birisi, Hayber günü vefat
ettiğinde Rasulullah’a haber verdiler.
Allah’ın
Rasulü
şöyle
buyurdu:
“Arkadaşınızın namazını kılınız!” Bu söz
1
2
Ali İmran, 3/161
Enfal, 8/27
üzerine insanların yüzleri değişti. Bunun
üzerine Allah’ın Rasulü “Arkadaşınız
savaşta hainlik yaptı.”( ganimet malını
zimmetine geçirdi ) Eşyasını inceledik ve
iki dirhem değeri olmayan Yahudi
boncuklarından bir boncuk bulduk..”3
Yine
Peygamberimiz
şöyle
buyurmuştur:
“Mal tahsili için memur tayin
ettiğimiz bir kimse bizden bir iğneyi veya
ondan daha küçük bir şeyi gizlerse bu
hıyanet olur ve o şeyi kıyamet günü
getirir… Sizden kimi bir mali göreve tayin
edersek o malın azını da çoğunu da
getirsin…4
Kardeşlerim!
Kamu mallarından haksız olarak ve
hileli yollarla yaralanmanın vebali ve
günahı sadece bu işi yapanlara değil, aynı
zamanda bu haksızlıkları yapanları
koruyup gözeten ve göz yumanlara da
aittir.
Kamu hizmeti verenler, kamuya ait
araç, gereç ve malzemeleri kullanırken
dikkatli ve duyarlı olmalı, emanet hissiyle
hareket etmeli, işi ve zamanı en verimli bir
şekilde kullanmalı, israftan şiddetle
kaçınmalıdır. Vatandaş olarak bizler de;
kaçak elektrik, su kullanmayalım. kamu
mallarını haksız yere ve gereksiz
kullanmaktan ve israf etmekten kaçınalım.
Hutbemi
Peygamberimizin(s.a.v.)
şu
mübarek hadisi şerifleri ile bitiriyorum:
“Kim (kamu ve kul hakkını) aşıranı
gizlerse
(göz
yumarsa)
o
da
5
onlardandır.”
İsmail ŞAHİN
Müftü Yardımcısı
3
Ebu Davud, cihad/2710
Müslim, İmare/30
5
Ebu Davud, cihad/135
4
Download

üzerine insanların yüzleri değişti. Bunun İLİ : AKSARAY üzerine