ILAN
KooPeratifimizin 2013/2014 İŞ
görüŞmek izere 2l Kasım 2014
Yılı
olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem
maddelerini
Cuma günü saat 14:00' de Kooperatifiıİiz
idare Binasında deposunda
YaPılacaktır,Belirtilen günde Çoğunluk sağlanamadığı takdirde,
olağan Genel Kurul Toplantım ız 29 Kasım
2014 Cumartesi günü saat 14:00' de aynı yerde
çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.
Binasında görülebilir.
ortaklarımıza önemle duwrulur.
GÜNDEM
1- Açılış, Kongre Divan Başkanlığı'nın seçilmesi ve
saygı
"'
3_
duruşu,
Genel kurul Tutanaklarının imzalanması için
Divan'a yetki verilmesi,
Türk Ticaret Kanunu 397, maddesi kapsamında
Kooperatiflerin Denetimine Dair yönetmeliğin Bakanlar
kurulunca henüz yürürlüğe konulmamış olması
nedeniile, henüz denetlenmem iş 2013lxLl4hesap
dönemine
iliŞkin Yönetim Kurulu taraflndan hazırlananrapor
ile finansal tabloların ve denetçi raporunun okunması
ve
müzakeresinin, denetim raPorlarının hazırlanmasını
takiben gerçekleştirilecek ilk genel kurul toplantısına
kadar geriye bırakılması,
4-
TTK 397, maddesi kaPsamında Kooperatiflerin Denetimine
Dair yönetmeliğin Bakanlar Kurulunca
yürürlüğe konulmamlŞ
henüz
olması nedeııiyle, lrenüz denetleırmem iş 201312014
hesap döıremiıre ilişkin Finansal
tabloların oylanmasının, denetim raporlarının
lrazlrlanmaslnı takiben gerçekleştirilecek ilk
Genel kurul
toplantısına kadar geriye bırakılması,
TTK 397,
maddesinde belirtilen KooPeratif Denetimine
Dair Yönetmeliğin Bakanlar Kurulunca henüz
Yürürlüğe konulmamıŞ olması nedeniyle; 201312014 hesap dönemine
ilişkin yönetim Kurulu üyelerinin
ibrasınln, denetim raporlarının hazırlanınasını
takiben gerçekleştirilecek ilk Genel kurul Toplantısına
kadar
geriye bırakılması,
KooPeratifin, ÇalıŞma Politika ve stratejilerinin
belirlenmesi, bunların uygulanmasına yönelik
Pro gram ların ın
v
e 20 l
4l
20 1 5 iş yıl ın ın bütçesinin görüşülmesi ve
karara bağlanması,
yıllık çalışma
7-
4572 SaYılı Tarım SatıŞ Kooperatifleri ve Birlikleri
hakkındaki kanunun 712 maddesi gereği Kooperatif
;
Yönetiın Kurulunun 0ll08l2014 tarih
,1l1 Sayılı kararı ile Kooperatifin tabi olduğu eski Tarım Satış
Kooperatifi AnasözleŞmesinin yürürlükten kaldınlarak,
yerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafindan
hazırlanan " Tarlm satış kooperatifi Örnek
Anasözleşmesi" ne intibak edildiğinin, kooperatifimizin
yeni
AnasözleŞmesinin Turgutlu Ticaret Sicil Müdürlüğüne
tescil ettirilip lIl08120I4 tarihli Ticaret Sicil
Gazetesinde YaYımlanarak intibak işlemlerinin
tamamlandığının Genel Kurulun bilgisine sunulması,
8-
KooPeratif AnasözleŞmesinin "Sermaye" başlıklı 10/5.
maddesinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığın
verildiği şekliyle değiştirilmesi,
A) KooPeratif AnasözleŞmesinin
ca izin
11/3. maddesinde düzenlenen sermaye payı borçlarının
yılda bir defa
ödenecek eŞit taksitler halinde toplam 10 (on) taksit
ile tahsil edilmesi, sermaye taksit tarihlerinin vade
bitiminin Birliğin belirleyeceği usul ve esaslar
çerçevesinde belirlenmesi hususunda kooperatif yönetim
Kuruluna yetki verilmesi,
B) 2014 yılı ürün alımı döneminde Kooperatif
Anasözleşmesinin 1 1/3. maddesi doğrultusunda gerçekleştirilen
sermaYe taksiti tahsiline iliŞkin her ttirlü
işlemin Genel Kurulun bilgi ve tasvibine sunulması,
l0- Yönetim Kurulu ÜYelerine 201412015 İş yılında
verilecek aylık ücret veya huzur hakkı ile yolluk
miktarı ve
ödenme esaslarının görüşülerek karar abağlanması,
11- ilk seÇimli genel kuruldan itibaren uygulanmak
izere, Kooperatif Anasözleşmesinin 43. Maddesinde
belirtilen, Genel Kurul toPlantısına katılma hakkını
haiz ortaklar arasından seçilecek yönetim Kurulu üye
saylsının belirlenmesi,
12- KooPeratif AnasözleŞmesinin 95. Maddesiıre
istinadeı-ı, Kooperatifin oılaklara ve diğer
üreticilere vereceği
hizmetler karŞılığlnda, hizmet bedeli veya diğer
katılım ueoeıi alınması konusunda Kooperatif yönetim
Kuru]una
yetkiverilmesi,
13- Kooperatif Anasözleşmesinin 70. maddesi
uyarınca yedek akçeler ve fonlarda toplanan hasılanın
kullanımına ilişkin esasların, Birliğin belirleyeceği
usul ve esaslar dikkate alınarak belirlenmesi
hususunda Kooperatif Yönetim Kuruluna yetki
verilmesi.
14- Şirket ve diğer teşekküller kurmak, bu
şirket ve teşekküllere iştirak etmek veya bunlardan
çıkmak
sermaye artlşlna
katılmak, ortaklarımızın tarımsal ihtiyaçlarının karşılanabilmesi
amacıyla Birliğin
belirleyeceği esaslar dahilinde ayni ve nakdi kredi
açmak, dağıtım ve tahsiline ilişkin esasları belirlemek
üzere Yönetim Kurulunun yetkili kılınması,
15- 201312014 iŞ Yıllnda
Çlkarılan ortakların birikmiş sermaye alacaklarının, Anasözleşmenin
Maddesi uYarlnca 5 Yıl süreyle ertelenmesi hususunun
görüşülerek karara bağlanması,
16- KooPeratifimiz Yönetim Kurulumuzun 20.10,2014
tar|h,
görüşülerek karara bağlanması,
17-
Dilek ve temenniler ile kapanış.
9lI Sayıh
18.
toplantısında alınan kararın
Download

Kooperatifimizin 2013/2014 Genel Kurul İlanını görmek için tıklayınız.