T. C.
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2013 – 2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI
DÖNEM III
HALK SAĞLIĞI VE AİLE HEKİMLİĞİ
VI. DERS KURULU
(21 NİSAN 2014- 26 MAYIS 2014)
DEKAN
Prof. Dr. Hüseyin Yorgancıgil
BAŞKOORDİNATÖR
Prof. Dr. Buket CİCİOĞLU ARIDOĞAN
DÖNEM III KOORDİNATÖRÜ
Doç.Dr.Nermin KARAHAN
DÖNEM III KOORDİNATÖR YARDIMCILARI
Doç. Dr. Metin ÇİRİŞ
Yrd.Doç.Dr. Şirin BAŞPINAR
DERSLER
Halk Sağlığı
Aile Hekimliği
Klinik Uygulama
TOPLAM
D.S.: Ders Saati
TEORİK
D.S.
76
20
106
PRATİK
D.S.
8
4
20
36
TOPLAM
84
24
20
142
SORU
SAYISI
74(T70-P4)
23(T20-P3)
100
PUAN
74
23
3
100
DERS KURULU ÜYELERİ:
Doç. Dr. Ersin USKUN
Yrd. Doç. Dr. Yonca SÖNMEZ
DERS KURULU AMAÇLARI
Hekimliğin tarihçesi içerisinde halk sağlığının gelişimini, önemini değerlendirebilir, çağdaş hekimlik ilkelerini sayar
ve açıklayabilir. (Bilişsel + Duyuşsal) Sağlık, hastalık ve sağlığı koruma kavramlarını bilir, sağlığı koruma
aşamalarını sayar. (Bilişsel) Sağlık hizmetlerinin sınıflandırılmasını yapar ve açıklar. Türkiye için önemli olan
bulaşıcı hastalıkları bulaş yollarına göre sayar, nasıl önlenebileceğini açıklar, bulaşıcı hastalıkların epidemiyolojisine
ilişkin temel kavramlar bilir. (Bilişsel) Sağlıkla ilgili uluslar arası örgütlerin isimlerini sayar ve görevlerini açıklar.
Türkiye’de sağlık örgütlenmesinin tarihsel perspektifini bilir, farklı dönemlerin temel özelliklerini açıklayabilir.
(Bilişsel) Sağlık hizmetlerinde yönetim kavramını bilir, yönetimin temel öğelerini sıralar ve açıklar. Türkiye’de
uygulanan bağışıklama şemasını bilir. (Bilişsel) Kadın ve çocuk sağlığı ile ilgili temel göstergeleri sayar, nasıl
hesaplandığını bilir, Türkiye için ana ve çocuk sağlığı ile ilgili temel göstergeleri, kadın ve çocuk sağlığını etkileyen
faktörleri bilir ve yorumlar. (Bilişsel+ Duyuşsal) Türkiye için öncelikli ana ve çocuk sağlığı sorunlarını sayar ve bu
sorunların önlenmesine yönelik strateji üretir. Aile planlaması yöntemlerini ve Türkiye’de aile planlaması ile ilgili
mevcut durumu bilir. Bulaşıcı hastalıkların bildiriminin önemli olduğunu fark eder ve gerekirse yapabilir. (Bilişsel)
Salgın kararının nasıl verileceğini ve salgın inceleme basamaklarını sayar. Halk sağlığı açısından beslenmenin
önemini ve yeterli ve dengeli beslenme kavramını açıklar, günlük diyette olması gereken gıda grupları, çeşitleri,
miktarları ve bunların içerdiği besin öğelerini bilir. (Bilişsel) Yine hamilelik ve gebelik durumunda bunların
1
miktarlarındaki değişiklikleri bilir. (Bilişsel) Epidemiyolojinin tarihsel gelişimini bilir, tanımını yapar, kullanım
alanlarını sıralar; epidemiyolojik araştırma yöntemlerini açıklar; geçerlilik-güvenilirlik testlerini açıklar/yorumlar.
(Bilişsel) Makale ve tezin bölümlerini sıralar, temel özelliklerini açıklayabilir. (Bilişsel) Bir makalenin istatistiksel
açıdan değerlendirilmesini yapabilmek. (Bilişsel) Kanıta dayalı tıbbın önemini bilir, kanıt piramidini sıralar. Sağlık
düzeyi göstergelerini tanımlar, ve yorumlar, ilgili sağlık verilerinden temel göstergeleri hesaplayabilir. (Bilişsel)
İçme ve kullanma sularının toplum sağlığı açısından taşıması gereken özellikleri bilir ve toplum sağlığı açısından
önemini kavrar. (Bilişsel) Mikrobiyolojik ve kimyasal su numunesi almayı bilir. (Psikomotor) İçme ve kullanma
sularının bozuk özelliklerinin giderilmesi yöntemlerini ve suların dezenfeksiyon yöntemlerini bilir (Psikomotor)
Basit klorlamayı yapar. (Psikomotor) Atıkları sınıflandırır, sıvı ve katı atık yönetiminin aşamalarını açıklar ve
atıkların kaynağında ayrılmasının önemini kavrar. Tıbbi atıkların kontrolünü (toplanması, geçici depolanması ve
bertaraf yöntemlerini) bilir ve önemini kavrar. İşyeri ortam faktörlerini bilir ve işyeri ortam faktörlerinin sağlık
üzerine etkilerinin önemini kavrar. (Bilişsel) Meslek hastalıklarını sınıflandırır ve sık görülen meslek hastalıklarının
özelliklerini ve korunma yöntemlerini sayar. (Bilişsel) İş kazasını tanımlar ve iş kazası değerlendirme ölçütlerini
hesaplar. İş sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşları ve görevlerini bilir. (Bilişsel) Sağlık çalışanlarının
mesleki risklerini sayar ve çalışılan ortama göre mevcut riskleri değerlendirir. Kazaları tanımlar ve sınıflandırır,
kazalarda korunmanın önemini kavrar ve ev kazalarından korunmada aktif ve pasif uygulamaları açıklar. (Bilişsel +
Duyuşsal) Sigara başta olmak üzere bağımlılık yapıcı maddelerin etki mekanizmalarını açıklar, sigara bırakma
süreçlerini sayar ve her bir süreçte kişiye verilecek yardım uygulamalarını bilir. Sigaranın zararlarını ve sigarayı
bırakmanın yararlarını bilir ve önemini kavrar. (Bilişsel) Toplumsal cinsiyet kavramını tanımlar, kadına yönelik
şiddet türlerini sayar, açıklar, ihmal ve istismar kavramlarının farkını bilir. Okul sağlığı hizmetlerinin tanımını yapar
ve bu hizmetlerin kapsamını, yasal mevzuattaki yerini açıklar. (Bilişsel) Ergenliğin tanımını yapar, DSÖ tarafından
hangi yaş aralığının ergenlik olarak kabul edildiğini söyler ve bu döneminin özellikleri ile bu dönemde görülen
fiziksel, psikososyal değişimleri açıklar. (Bilişsel+ Duyuşsal) Ergenlik döneminde sık görülen sağlık sorunlarını
sayar, ergene sunulacak hizmetlerin ekip hizmeti olarak sunulmasının, sürekliliğinin ve kapsayıcılığının önemini
bilir. (Bilişsel)
2
VI. KURUL I. HAFTA
21 NİSAN 2014 PAZARTESİ
08.30 – 09.20 HALK SAĞ. Toplum hekimliğinin hedef, amaç ve ilkeleri
09.30 – 10.20 HALK SAĞ. Çağdaş hekimlik anlayışı
10.30 – 11.20 HALK SAĞ. Sağlık, hastalık,sağlığı koruma ve ileriye götürme ilkeleri
11.30 – 12.20 HALK SAĞ. Sağlık hizmetlerinin sınıflandırılması
13.30 – 14.20
14.30 – 15.20
15.30 – 16.20
16.30 – 17.20
AİLE HEK.
AİLE HEK.
HALK SAĞ.
HALK SAĞ.
22 NİSAN 2014 SALI
08.30 – 09.20 HALK SAĞ.
09.30 – 10.20 HALK SAĞ.
10.30 – 11.20 HALK SAĞ.
11.30 – 12.20 HALK SAĞ.
13.30 – 14.20
14.30 – 15.20
15.30 – 16.20
16.30 – 17.20
HALK SAĞ.
HALK SAĞ.
Dr. A.N. KİŞİOĞLU
Dr. A.N. KİŞİOĞLU
Dr. A.N. KİŞİOĞLU
Dr. AN KİŞİOĞLU
Aile Yaşam Döngüsü
Aile Dinamikleri
Temel sağlık hizmetleri –1
Temel sağlık hizmetleri –2
Dr.F.Y.BAŞ
Dr.F.Y.BAŞ
Dr. AN KİŞİOĞLU
Dr. AN KİŞİOĞLU
Sağlıkla ilgili uluslararası örgütler, gönüllü kuruluşlar
Türkiye’de sağlık örgütlenmesi
Epidemiyolojinin tanımı, temel kavramlar
Epidemiyolojide nedensellik
Dr. AN KİŞİOĞLU
Dr. AN KİŞİOĞLU
Dr. E. USKUN
Dr. E. USKUN
Tanı testleri, duyarlılık
Kanıta dayalı tıp
Dr. E. USKUN
Dr. E. USKUN
23 NİSAN 2014 ÇARŞAMBA
08.30 – 09.20
BAYRAM TATİLİ
09.30 – 10.20
10.30 – 11.20
11.30 – 12.20
24 NİSAN 2014 PERŞEMBE
08.30 – 09.20 AİLE HEK.
09.30 – 10.20 AİLE HEK.
10.30 – 11.20 HALK SAĞ.
11.30 - 12.20 HALK SAĞ.
13.30 – 14.20
14.30 – 15.20
15.30 – 16.20
16.30 – 17.20
HALK SAĞ.
HALK SAĞ.
25 NİSAN 2014 CUMA
08.30 – 09.20 AİLE HEK.
09.30 – 10.20 AİLE HEK
10.30 – 11.20 HALK SAĞ.
11.30 - 12.20 HALK SAĞ.
13.30 – 14.20
14.30 – 15.20
15.30 – 16.20
Aile Hekimliği Finansmanı
Aile Hekimliğinde toplum temelli bakım
Birinci basamak sağlık hizmetlerinde ekip kavramı
Denetleme
Dr.F.Y.BAŞ
Dr.F.Y.BAŞ
Dr. AN KİŞİOĞLU
Dr. AN KİŞİOĞLU
Sağlık hizmetlerinde yönetim –1
Sağlık hizmetlerinde yönetim –2
Danışmanlık Saati
Dr. AN KİŞİOĞLU
Dr. AN KİŞİOĞLU
Aile odaklı primer bakımın temelleri
Aile ve hastalık etkileşimi
Çocuk sağlığı –1
Çocuk sağlığı –2
Dr.F.Y.BAŞ
Dr.F.Y.BAŞ
Dr. AN KİŞİOĞLU
Dr. AN KİŞİOĞLU
1. Pratik ders grubu
2. Pratik ders grubu
3. Pratik ders grubu
KADIN TUŞE MODELİ
(K.Doğum)
Mesleki Beceri Laboratuvarı Dershanesi
16.30 – 17.20
3
VI. KURUL II. HAFTA
28 NİSAN 2014 PAZARTESİ
08.30 – 09.20 AİLE HEK.
Aile genomları
09.30 – 10.20 AİLE HEK.- Aile genomlama uygulaması
Uygulama
10.30 – 11.20 HALK SAĞ. Bağışıklama hizmetleri–1
11.30 – 12.20 HALK SAĞ. Bağışıklama hizmetleri–2
Dr.F.Y.BAŞ
Dr.F.Y.BAŞ
Dr. AN KİŞİOĞLU
Dr. AN KİŞİOĞLU
13.30 – 14.20 HALK SAĞ. Kadın sağlığı
14.30 – 15.20 HALK SAĞ. Kadın sağlığı
15.30 – 16.20
16.30 – 17.20
29 NİSAN 2014 SALI
08.30 – 09.20 AİLE HEK
Aile içi şiddet
09.30 – 10.20 AİLE HEK uygulama Aile terapisi uygulaması
10.30 – 11.20 HALK SAĞ.
Üreme sağlığı -1
11.30 – 12.20 HALK SAĞ.
Üreme sağlığı -2
13.30 – 14.20
14.30 – 15.20
15.30 – 16.20
16.30 – 17.20
HALK SAĞ.
HALK SAĞ.
FARMAKOLOJİ
FARMAKOLOJİ
Dr. AN KİŞİOĞLU
Dr. AN KİŞİOĞLU
Dr.F.Y.BAŞ
Dr.F.Y.BAŞ
Dr. AN KİŞİOĞLU
Dr. AN KİŞİOĞLU
Üreme sağlığı -3
Dünyada ve Türkiye’de nüfus sorunları
Kontraseptif ilaçlar-1
Kontraseptif ilaçlar-2
30 NİSAN 2014 ÇARŞAMBA
08.30 – 09.20 HALK SAĞ. Bulaşıcı hastalık epidemiyolojisine giriş, temel kavramlar
1
09.30 – 10.20 HALK SAĞ. Bulaşıcı hastalık epidemiyolojisine giriş, temel kavramlar
2
10.30 – 11.20 AİLE HEK.
Tıp literatürleri hazırlama ve yorumlama
11.30 – 12.20 AİLE HEK.
Hasta kayıtları POMR-ICPC uygulamaları
13.30 – 14.20
14.30 – 15.20
15.30 – 16.20
16.30 – 17.20
HALK SAĞ.
HALK SAĞ.
Bulaşıcı hastalıkların bildirimi
Salgın inceleme
Danışmanlık Saati
Dr. AN KİŞİOĞLU
Dr. AN KİŞİOĞLU
Dr. E. ÇİÇEK
Dr. E. ÇİÇEK
Dr.Y.SÖNMEZ
Dr. Y. SÖNMEZ
Dr.F.Y.BAŞ
Dr.F.Y.BAŞ
Dr. Y. SÖNMEZ
Dr. Y. SÖNMEZ
01 MAYIS 2014 PERŞEMBE TATİL
08.30 – 09.20
09.30 – 10.20
10.30 – 11.20
11.30 - 12.20
13.30 – 14.20
14.30 – 15.20
15.30 – 16.20
16.30 – 17.20
02 MAYIS 2014 CUMA
08.30 – 12.20 HALK SAĞ-Uygulama
13.30 – 17.20
HALK SAĞ-Uygulama
Temel Halk Sağlığı
Uygulamaları (Atabey
TSM), (Birinci Grup)
Dr. N. KİŞİOĞLU /
Dr. H. ORHAN
Temel Halk Sağlığı Uygulamaları Dr. E. USKUN /
(Gönen TSM), (İkinci Grup)
Dr. Y. SÖNMEZ
4
05 MAYIS 2014 PAZARTESİ
08.30 – 09.20 HALK SAĞ.
09.30 – 10.20 HALK SAĞ.
10.30 – 11.20 AİLE HEK.
11.30 – 12.20 AİLE HEK.
13.30 – 14.20
14.30 – 15.20
15.30 – 16.20
16.30 – 17.20
HALK SAĞ.
HALK SAĞ.
06 MAYIS 2014 SALI
08.30 – 09.20 HALK SAĞ.
09.30 – 10.20 HALK SAĞ.
10.30 – 11.20 HALK SAĞ.
11.30 – 12.20 HALK SAĞ.
13.30 – 14.20
14.30 – 15.20
15.30 – 16.20
16.30 – 17.20
HALK SAĞ.
HALK SAĞ.
HALK SAĞ.
HALK SAĞ.
VI. KURUL III. HAFTA
Bulaş yollarına göre bulaşıcı hastalıkların kontrolü 1
Bulaş yollarına göre bulaşıcı hastalıkların kontrolü 2
Aile Hekimliğinde klinik yöntem-klinik karar verme
Aile eğitimi ve eğitim becerileri
Dr. Y. SÖNMEZ
Dr. Y. SÖNMEZ
Dr.F.Y.BAŞ
Dr.F.Y.BAŞ
Yeterli ve dengeli beslenme ilkeleri
Gebe, emzikli ve bebek beslenmesi anne sütü ve önemi
Danışmanlık Saati
Dr. Y. SÖNMEZ
Dr. Y. SÖNMEZ
Toplum beslenmesi
Türkiye’de beslenme ile ilgili sorunlar ve çözüm yolları
Küresel çevre kirliliği sorunları
Çevre sağlığına giriş, ekoloji
Dr. Y. SÖNMEZ
Dr. Y. SÖNMEZ
Dr. E. USKUN
Dr. E. USKUN
İçme ve kullanma suyu hijyeni -1
İçme ve kullanma suyu hijyeni -2
Halk sağlığı yönünden kronik hastalıklar ve kontrolü -1
Halk sağlığı yönünden kronik hastalıklar ve kontrolü1 -2
Dr. E. USKUN
Dr. E. USKUN
Dr. Y. SÖNMEZ
Dr. Y. SÖNMEZ
07 MAYIS 2014 ÇARŞAMBA
08.30 – 09.20 HALK SAĞ. Epidemiyolojik araştırma yöntemleri, tanımlayıcı araşt.
09.30 – 10.20 HALK SAĞ. Analitik araştırmalar–1
10.30 – 11.20 AİLE HEK.
Ailede Sağlığın Güdülenmesi
11.30 – 12.20 AİLE HEK.
Ailenin periyodik sağlık muayeneleri
13.30 – 14.20
14.30 – 15.20
15.30 – 16.20
16.30 – 17.20
HALK SAĞ.
HALK SAĞ.
HALK SAĞ.
HALK SAĞ.
08 MAYIS 2014 PERŞEMBE
08.30 – 09.20 HALK SAĞ.
09.30 – 10.20 HALK SAĞ.
10.30 – 11.20 HALK SAĞ
11.30 – 12.20 HALK SAĞ.
13.30 – 14.20
14.30 – 15.20
15.30 – 16.20
16.30 – 17.20
AİLE HEK.
AİLE HEK.
AİLE HEK.
AİLE HEK.Uygulama
Analitik araştırmalar–2
Deneysel araştırmalar
Kanser epidemiyolojisi -1
Kanser epidemiyolojisi -2
Dr. H. ORHAN
Dr. H. ORHAN
Dr.F.Y.BAŞ
Dr.F.Y.BAŞ
Dr. H. ORHAN
Dr. H. ORHAN
Dr. Y. SÖNMEZ
Dr. Y. SÖNMEZ
Sağlık düzeyi göstergeleri
Makale ve tez yazımı ve değerlendirilmesi
Katı atıklar ve bertarafı
Sıvı atıklar
Aile hekimliği finansmanı
Aile hekimliğinde risk yönetimi
Aile hekimliğinde fonksiyonel durum değerlendirmesi
Küçük grup çalışması
09 MAYIS 2014 CUMA
08.30 – 09.20
09.30 – 10.20
10.30 – 11.20
11.30 – 12.20
13.30 – 14.20
14.30 – 15.20
15.30 – 16.20
16.30 – 17.20
5
Dr. AN KİŞİOĞLU
Dr. H. ORHAN
Dr. E. USKUN
Dr. E. USKUN
Dr.F.Y.BAŞ
Dr.F.Y.BAŞ
Dr.F.Y.BAŞ
Dr.F.Y.BAŞ
12 MAYIS 2014 PAZARTESİ
08.30 – 09.20 HALK SAĞ.
09.30 – 10.20 HALK SAĞ.
10.30 – 11.20 AİLE HEK.
11.30 – 12.20 AİLE HEK.
13.30 – 14.20
14.30 – 15.20
HALK SAĞ.
HALK SAĞ.
15.30 – 16.20
16.30 – 17.20
HALK SAĞ.
HALK SAĞ.
13 MAYIS 2014 SALI
08.30 – 09.20 HALK SAĞ.
09.30 – 10.20 HALK SAĞ.
10.30 – 11.20 AİLE HEK.
11.30 – 12.20 AİLE HEK.Uygulama
13.30 – 14.20
14.30 – 15.20
15.30 – 16.20
16.30 – 17.20
HALK SAĞ.
HALK SAĞ.
14 MAYIS 2014 ÇARŞAMBA
08.30 – 09.20 HALK SAĞ.
09.30 – 10.20 HALK SAĞ
10.30 – 11.20 HALK SAĞ
11.30 – 12.20 HALK SAĞ
13.30 – 14.20
14.30 – 15.20
15.30 – 16.20
16.30 – 17.20
15.30 – 16.20
16.30 – 17.20
Sağlığı etkileyen diğer etkenler
Hava kirliliği
Aile Hekimliği terminolojisi, Ayrışmamış hasta
Biyopsikososyal Aile Hekimliği Yaklaşımı
Dr. E. USKUN
Dr. E. USKUN
Dr.F.Y.BAŞ
Dr.F.Y.BAŞ
İş sağlığına giriş ve işyeri ortam faktörleri
Gelişmekte olan ülkelerde iş sağlığının durumu ve
sorunlar
Yaşlılık, yaşlıların sağlık ve sosyal sorunları -1
Yaşlılık, yaşlıların sağlık ve sosyal sorunları -2
Dr. E. USKUN
Dr. E. USKUN
Meslek hastalıkları ve korunma -1
Meslek hastalıkları ve korunma -2
Aile Hekimliğinde hasta hekim görüşme süreci
Dr. E. USKUN
Dr. E. USKUN
Dr.F.Y.BAŞ
Dr.F.Y.BAŞ
Role play uygulama ve değerlendirme
Çalışma ortamında riskli gruplar
İş kazaları ve korunma
Danışmanlık Saati
Serbest çalışma
İş sağlığı ile ilgili mevzuat
Sağlık meslek grubunun çalışma ortamındaki riskleri
Halk sağlığı açısından kazalar
Bağımlılık yapan maddeler ve sigara
HALK SAĞ.
HALK SAĞ.
HALK SAĞ.
15 MAYIS 2014 PERŞEMBE
08.30 – 09.20 HALK SAĞ.
09.30 – 10.20 HALK SAĞ
10.30 – 11.20 HALK SAĞ.
11.30 – 12.20 HALK SAĞ.
13.30 – 14.20
14.30 – 15.20
VI. KURUL IV. HAFTA
HALK SAĞ.
HALK SAĞ.
HALK SAĞ.
Sağlık eğitimi -1
Sağlık eğitimi -2
Sağlık ekonomisi
Dr. E. USKUN
Dr. E. USKUN
Dr. E. USKUN
Dr. E. USKUN
Dr. E. USKUN
Dr. E. USKUN
Dr. Y. SÖNMEZ
Dr. Y. SÖNMEZ
Dr. Y. SÖNMEZ
Olağanüstü durumlarda sağlık hizmetleri
Özürlüler ve sosyal hizmetler
Okul sağlığı
Adolesan sağlığı
Toplumsal cinsiyet kavramı, kadına yönelik şiddet
Türkiye’nin bugünkü sağlık sorunları
Dünyanın başlıca sağlık sorunları
16 MAYIS 2014 CUMA
Dr. Y. SÖNMEZ
Dr. Y. SÖNMEZ
Dr. E. USKUN
Dr. E. USKUN
Dr. Y. SÖNMEZ
Dr. Y. SÖNMEZ
Dr. Y. SÖNMEZ
Dr. Y. SÖNMEZ
Dr. Y. SÖNMEZ
08.30 – 12.20
HALK SAĞ-Uygulama
Çevre Sağlığı Uygulamaları (Isparta İçme
Suyu Arıtma ve Atık Su Arıtma Tesisleri),
(Birinci Grup)
Dr. KİŞİOĞLU /
Dr. H. ORHAN
13.30 – 17.20
HALK SAĞ-Uygulama
Çevre Sağlığı Uygulamaları (Isparta İçme
Suyu Arıtma ve Atık Su Arıtma Tesisleri),
(İkinci Grup)
Dr. E. USKUN /
Dr. Y. SÖNMEZ
6
VI. KURUL IV. HAFTA
19 MAYIS 2014 PAZARTESİ
08.30 – 09.20
09.30 – 10.20
10.30 – 11.20
11.30 – 12.20
13.30 – 14.20
14.30 – 15.20
15.30 – 16.20
16.30 – 17.20
20 MAYIS 2014 SALI
08.30 - 09.20
1. Pratik ders grubu
09.40 - 10.30
2. Pratik ders grubu
10.50 - 11.40
3. Pratik ders grubu
13.30 – 14.20
14.30 – 15.20
15.30 – 16.20
16.30 – 17.20
.
KADIN KATETERİZASYON MODELİ
(K.Doğum)
Mesleki Beceri Laboratuvarı Dershanesi
Danışmanlık Saati
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
21 MAYIS 2014 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20
09.40 - 10.30
10.50 - 11.40
13.30 – 14.20
14.30 – 15.20
15.30 – 16.20
16.30 – 17.20
1. Pratik ders grubu
2. Pratik ders grubu
3. Pratik ders grubu
İNTRAVENÖZ ENJEKSİYON SİMÜLATÖRÜ
(İç Hast.)
Mesleki Beceri Laboratuvarı Dershanesi
Serbest çalışma
22 MAYIS 2014 PERŞEMBE
08.30 – 09.20
09.30 – 10.20
10.30 – 11.20
11.30 – 12.20
13.30 – 14.20
14.30 – 15.20
15.30 – 16.20
16.30 – 17.20
23MAYIS 2014 CUMA
08.30 – 12.20
13.30 – 17.20
7
26 MAYIS 2014 PAZARTESİ
08.30 – 09.20
09.30 – 10.20
VII. KURUL V. HAFTA
DERS KURULU SINAVI
Saat: 09.30
10.30 – 11.20
11.30 – 12.20
6.kurul değerlendirmesi (6. Kurul üyeleri)
13.30 – 14.20
14.30 – 15.20
15.30 – 16.20
16.30 – 17.20
27 MAYIS 2014 SALI
08.30 – 09.20
09.30 – 10.20
10.30 – 11.20
11.30 – 12.20
Danışmanlık Saati
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
13.30 – 14.20
14.30 – 15.20
15.30 – 16.20
16.30 – 17.20
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
28 MAYIS 2014 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20
09.40 - 10.30
10.50 - 11.40
13.30 – 14.20
14.30 – 15.20
15.30 – 16.20
16.30 – 17.20
.
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
29 MAYIS 2014 PERŞEMBE
08.30 – 09.20
09.30 – 10.20
10.30 – 11.20
11.30 – 12.20
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
13.30 – 14.20
14.30 – 15.20
15.30 – 16.20
16.30 – 17.20
Serbest çalışma
Serbest çalışma
30 MAYIS 2014 CUMA
08.30 – 09.20 Serbest çalışma
09.30 – 10.20 Serbest çalışma
10.30 – 11.20
11.30 – 12.20
13.30 – 14.20
14.30 – 15.20
15.30 – 16.20
16.30 – 17.20
8
NOT: Uygulamaların ikiye bölünmek suretiyle ve ikişer öğretimi üyesinin katılımıyla iki haftada
yapılması, örneğin:
1. hafta: Grup A: 13:30-17:30, Temel Halk Sağl (Atabey ASM ve TSM gezisi), 4 saat, Dr. A.N.
K., Dr. H.O.Grup B: 13:30-17:30, Temel Halk Sağl (Gönen ASM ve TSM gezisi), 4 saat, Dr. E.U., Dr.
Y.S.
2. hafta: Grup A: 08:30-12:30 Çevre Sağlığı (Atık Su Arıtma, İçme suyu arıtma Tesisi), 4 saat,
Dr. A.N.K, Dr. H.O. (Gönen ASM ve TSM gezisi), 4 saat, Dr.H.O
Grup B: 13.30-17:30 Çevre Sağlığı (Atık Su Arıtma, İçme suyu arıtma Tesisi), 4 saat, Dr.
E.U., Dr.Y.S.
9
Download

Altıncı Kurul - Tıp Fakültesi - Süleyman Demirel Üniversitesi